Фамилия, имя, отчество. 1 Голикова Светлана Владимировна (10.06.1996). 36 Андрианова Алина Максимовна (10.09.1998). 37 Бауман Анна Алексеевна


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Êîä
0301015
02464844
Ôîðìà ïî ÎÊÓÄ
ïî ÎÊÏÎ
ÃÎÓ ÑÏÎ ßÎ Ðûáèíñêèé ïîëèãðàôè÷åñêèé êîëëåäæ
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
ÏÐÈÊÀÇ
çà÷èñëåíèè ñòóäåíòîâ (ôîðìà îáó÷åíèÿ - î÷íàÿ)
Íîìåð äîêóìåíòà
05-06/248
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ
19.08.2014
Ïðèíÿòü íà îáó÷åíèå:
ïðèêàç îò 19.08.2014 ¹05-06/248, ñòð. 1 èç 14
¹
ï/ï
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Íîìåð
ïî àëô.-
öèôð.
êíèãå
Ñïåöèàëüíîñòü
(îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà)
Áàçà
Èñòî÷íèê
ôèíàíñèð.
Ãðóïïà
Îñíîâàíèå:
äîãîâîð
(íîìåð, äàòà)
Ïåðèîä îáó÷åíèÿ
ïî äîãîâîðó
Ñ ïðèêàçîì ñòóäåíò
îçíàêîìëåí (ëè÷íàÿ
ïîäïèñü, äàòà)
1
Ãîëèêîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
(10.06.1996)
Ã0979
Ð-11
031601 - Ðåêëàìà
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01938
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
2
Êèðèëîâà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà
(12.08.1996)
Ê2152
Ð-11
031601 - Ðåêëàìà
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01939
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
3
Áàáîøèí Àðòåìèé Ñåðãååâè÷
(20.09.1997)
Á0998
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
11-14/1-01827
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
4
Áîáðîâà Êñåíèÿ Ñåðãååâíà
(15.10.1997)
Á0999
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01828
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
5
Áîðèñîâ Ñòàíèñëàâ Àíäðååâè÷
(19.03.1998)
Á1000
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01829
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
6
Âèíîãðàäîâà Íàäåæäà
Àëåêñàíäðîâíà (09.03.1998)
Â1135
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01830
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
7
Âèíîêóðîâà Ïîëèíà Èãîðåâíà
(21.01.1999)
Â1136
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01831
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
8
Âèõðåâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà
(24.09.1998)
Â1137
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01832
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
9
Ãîìóëèí Íèêèòà Âëàäèìèðîâè÷
(21.03.1998)
Ã0973
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01833
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
10
Ãóðüåâà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
(26.07.1998)
Ã0974
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01834
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
11
Äîíñêàÿ Äèàíà Àëåêñååâíà
(06.06.1997)
Ä0445
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01835
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
12
Èãíàòüåâà Àëåíà Ñåðãååâíà
(21.01.1999)
È0377
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01836
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
ïðèêàç îò 19.08.2014 ¹05-06/248, ñòð. 2 èç 14
¹
ï/ï
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Íîìåð
ïî àëô.-
öèôð.
êíèãå
Ñïåöèàëüíîñòü
(îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà)
Áàçà
Èñòî÷íèê
ôèíàíñèð.
Ãðóïïà
Îñíîâàíèå:
äîãîâîð
(íîìåð, äàòà)
Ïåðèîä îáó÷åíèÿ
ïî äîãîâîðó
Ñ ïðèêàçîì ñòóäåíò
îçíàêîìëåí (ëè÷íàÿ
ïîäïèñü, äàòà)
13
Êèñåëåâà Âèêòîðèÿ Ñåðãååâíà
(20.10.1998)
Ê2137
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01837
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
14
Ëåáåäåâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷
(10.10.1997)
Ë0583
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01838
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
15
Ëåáåäåâà Àëåíà Âàëåðüåâíà
(03.05.1998)
Ë0584
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01839
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
16
Ìàéîðîâà Àíãåëèíà Àëåêñååâíà
(10.07.1998)
Ì1327
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01840
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
17
Ìîñêàë¸âà Èðèíà Åâãåíüåâíà
(06.05.1998)
Ì1328
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01841
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
18
Ïå÷åðñêàÿ Îëüãà Âèêòîðîâíà
(12.07.1998)
Ï1234
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01842
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
19
Ïîïîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
(10.10.1998)
Ï1235
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01843
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
20
Ðîäèîíîâà Äàðüÿ Àëåêñååâíà
(12.02.1997)
Ð0528
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01844
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
21
Ñäîáíèêîâ Àíäðåé Êîíñòàíòèíîâè÷
(29.05.1998)
Ñ1983
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01845
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
22
Ñåâàñòüÿíîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
(30.10.1998)
Ñ1984
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01846
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
23
Ñîêîëîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
(04.05.1998)
Ñ1985
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01847
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
24
Ôèëèïïîâà Àííà Àðòåìîâíà
(07.09.1998)
Ô0274
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01848
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
25
×àïëûãèíà Âèêòîðèÿ Äìèòðèåâíà
(24.12.1997)
×0339
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01849
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
26
×èðîâà Óëüÿíà Ñåðãååâíà
(17.02.1999)
×0340
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01850
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
27
Þäèíöåâà Êðèñòèíà Àëåêñàíäðîâíà
(29.09.1998)
Þ0054
Ð-12
031601 - Ðåêëàìà
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01851
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
28
Ãðóøèíà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà
(01.07.1996)
Ã0980
ÈÇ-15
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01941
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
29
Êà÷èíà Àðèíà Àíäðååâíà
(12.04.1996)
Ê2153
ÈÇ-15
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01942
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
30
Êóçíåöîâà Ìàðãàðèòà Ìèõàéëîâíà
(17.04.1996)
Ê2154
ÈÇ-15
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01943
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
ïðèêàç îò 19.08.2014 ¹05-06/248, ñòð. 3 èç 14
¹
ï/ï
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Íîìåð
ïî àëô.-
öèôð.
êíèãå
Ñïåöèàëüíîñòü
(îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà)
Áàçà
Èñòî÷íèê
ôèíàíñèð.
Ãðóïïà
Îñíîâàíèå:
äîãîâîð
(íîìåð, äàòà)
Ïåðèîä îáó÷åíèÿ
ïî äîãîâîðó
Ñ ïðèêàçîì ñòóäåíò
îçíàêîìëåí (ëè÷íàÿ
ïîäïèñü, äàòà)
31
Ïàâëîâà Êàðèíà Äåíèñîâíà
(16.12.1994)
Ï1242
ÈÇ-15
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01944
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
32
Ïóçàíîâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
(05.07.1995)
Ï1243
ÈÇ-15
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01945
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
33
Ðÿáêîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
(20.03.1997)
Ð0529
ÈÇ-15
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01946
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
34
Ñìèðíîâà Àëåíà Àíàòîëüåâíà
(20.06.1996)
Ñ1996
ÈÇ-15
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01947
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
35
Øàãëååâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà
(01.05.1996)
Ø0496
ÈÇ-15
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01940
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
36
Àíäðèàíîâà Àëèíà Ìàêñèìîâíà
(10.09.1998)
À0644
ÈÇ-16
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01784
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
37
Áàóìàí Àííà Àëåêñååâíà
(07.07.1998)
Á1010
ÈÇ-16
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01935
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
38
Áåëîâà Àíàñòàñèÿ Âèêòîðîâíà
(18.11.1998)
Á0997
ÈÇ-16
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01785
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
39
Ãîðñêàÿ Êàðèíà Àëåêñàíäðîâíà
(26.05.1998)
Ã0972
ÈÇ-16
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01786
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
40
Çóáååâà Äàðèÿ Ìèõàéëîâíà
(30.01.1998)
Ç0412
ÈÇ-16
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01787
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
41
Êóëèêîâà Äàðüÿ Èãîðåâíà
(10.05.1998)
Ê2136
ÈÇ-16
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01788
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
42
Ìóíèöèíà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
(08.12.1998)
Ì1326
ÈÇ-16
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01789
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
43
Íîâîæèëîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
(04.11.1998)
Í0408
ÈÇ-16
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01790
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
44
Îáîåâà Àííà Íèêîëàåâíà
(27.08.1998)
Î0277
ÈÇ-16
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01791
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
45
Ðîäèîíîâà Àíàñòàñèÿ
Âëàäèìèðîâíà (22.07.1998)
Ð0525
ÈÇ-16
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01822
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
46
Ðîìàíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷
(19.05.1998)
Ð0526
ÈÇ-16
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01823
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
47
Ðûêà÷¸âà Þëèÿ Àíäðååâíà
(16.05.1998)
Ð0527
ÈÇ-16
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01824
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
48
Ñîëîâüåâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
(04.04.1996)
Ñ1982
ÈÇ-16
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01825
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
ïðèêàç îò 19.08.2014 ¹05-06/248, ñòð. 4 èç 14
¹
ï/ï
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Íîìåð
ïî àëô.-
öèôð.
êíèãå
Ñïåöèàëüíîñòü
(îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà)
Áàçà
Èñòî÷íèê
ôèíàíñèð.
Ãðóïïà
Îñíîâàíèå:
äîãîâîð
(íîìåð, äàòà)
Ïåðèîä îáó÷åíèÿ
ïî äîãîâîðó
Ñ ïðèêàçîì ñòóäåíò
îçíàêîìëåí (ëè÷íàÿ
ïîäïèñü, äàòà)
49
ßðëûêîâ Âëàäèñëàâ Âàëåðüåâè÷
(03.08.1997)
ß0130
ÈÇ-16
035002 - Èçäàòåëüñêîå äåëî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01826
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
50
Áåðåçîâñêàÿ ßíèíà Âèêòîðîâíà
(27.04.1997)
Á1015
Ä-22
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01990
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
51
Ãàíòèìóðîâà Âàëåíòèíà
Âëàäèìèðîâíà (22.06.1996)
Ã0981
Ä-22
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01985
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
52
Íåéëèö Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà
(01.11.1996)
Í0413
Ä-22
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01987
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
53
Íåòóæèëîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
(30.04.1996)
Í0414
Ä-22
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01984
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
54
Íèçîâ Êèðèëë Àíäðååâè÷
(19.09.1995)
Í0415
Ä-22
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01991
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
55
Ðîìàéêèíà Íàòàëüÿ Èãîðåâíà
(10.01.1996)
Ð0531
Ä-22
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01988
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
56
Ñìèðíîâà Íàòàëèÿ Ñåðãååâíà
(26.10.1996)
Ñ2002
Ä-22
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01989
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
57
Ñîêîëîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà
(14.08.1996)
Ñ2003
Ä-22
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01992
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
58
Öâåòêîâà Èðèíà Àíäðååâíà
(16.03.1995)
Ö0104
Ä-22
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01986
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
59
Àãàôîíîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
(26.12.1997)
À0646
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01852
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
60
Áàêóëèíà Ìàðèÿ Þðüåâíà
(14.09.1998)
Á1003
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01853
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
61
Áàëàøèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
(17.06.1998)
Á1004
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01854
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
62
Áàðûøåâ Ìàðê Àíäðååâè÷
(11.11.1998)
Á1005
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01875
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
63
Âëàñîâà Âåðîíèêà Âÿ÷åñëàâîâíà
(19.09.1998)
Â1138
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01876
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
64
Âîëûí÷èêîâà Ëèäèÿ Ñåðãååâíà
(25.05.1998)
Â1139
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01877
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
65
Ãîðîõîâà Àíàñòàñèÿ Àíäðååâíà
(25.03.1998)
Ã0976
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01878
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
66
Ãðèãîðüåâà Àíàñòàñèÿ Èãîðåâíà
(30.08.1998)
Ã0977
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01880
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
ïðèêàç îò 19.08.2014 ¹05-06/248, ñòð. 5 èç 14
¹
ï/ï
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Íîìåð
ïî àëô.-
öèôð.
êíèãå
Ñïåöèàëüíîñòü
(îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà)
Áàçà
Èñòî÷íèê
ôèíàíñèð.
Ãðóïïà
Îñíîâàíèå:
äîãîâîð
(íîìåð, äàòà)
Ïåðèîä îáó÷åíèÿ
ïî äîãîâîðó
Ñ ïðèêàçîì ñòóäåíò
îçíàêîìëåí (ëè÷íàÿ
ïîäïèñü, äàòà)
67
Åãîðîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
(19.08.1998)
Å0308
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01882
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
68
Æóêîâà Àëèíà Àëåêñååâíà
(02.05.1998)
Æ0233
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01883
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
69
Êàðåòíèêîâà Ëþáîâü Ðîìàíîâíà
(25.04.1998)
Ê2142
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01884
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
70
Êóð÷àâîâà Äàðüÿ Âëàäèìèðîâíà
(13.07.1998)
Ê2143
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01885
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
71
Ìàêîøèí Èâàí Ðîìàíîâè÷
(31.03.1998)
Ì1330
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01886
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
72
Ìàìàðèíà Ñâåòëàíà Àíäðååâíà
(22.05.1998)
Ì1331
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01888
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
73
Ìåäíèêîâà Âåðîíèêà Ñåðãååâíà
(31.12.1998)
Ì1332
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01898
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
74
Ìîðîçîâà Âàñèëèñà Äìèòðèåâíà
(13.11.1998)
Ì1333
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01900
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
75
Íàóìîâà Àííà Îëåãîâíà
(30.12.1997)
Í0410
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01902
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
76
Íàóìîâà Êðèñòèíà Àíäðååâíà
(12.06.1998)
Í0411
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01903
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
77
Îêîëüíèêîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
(30.07.1998)
Î0278
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01905
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
78
Ïàâëþê Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà
(15.11.1998)
Ï1237
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01907
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
79
Ïå÷àåâà Àíàñòàñèÿ Äåíèñîâíà
(10.01.1999)
Ï1238
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01909
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
80
Òàðàñîâ Äàíèèë Àëåêñååâè÷
(05.02.1999)
Ò0572
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01911
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
81
Òðÿïèíà Âàñèëèñà Âàñèëüåâíà
(01.09.1997)
Ò0573
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01912
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
82
Ôåäîòîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
(28.09.1998)
Ô0275
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01914
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
83
×àóñîâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà
(24.09.1997)
×0342
Ä-23
072501 - Äèçàéí (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01916
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
84
Àíäðååâà Êñåíèÿ Ñòàíèñëàâîâíà
(15.06.1994)
À0648
ÁÓÕ-35
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01948
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
ïðèêàç îò 19.08.2014 ¹05-06/248, ñòð. 6 èç 14
¹
ï/ï
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Íîìåð
ïî àëô.-
öèôð.
êíèãå
Ñïåöèàëüíîñòü
(îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà)
Áàçà
Èñòî÷íèê
ôèíàíñèð.
Ãðóïïà
Îñíîâàíèå:
äîãîâîð
(íîìåð, äàòà)
Ïåðèîä îáó÷åíèÿ
ïî äîãîâîðó
Ñ ïðèêàçîì ñòóäåíò
îçíàêîìëåí (ëè÷íàÿ
ïîäïèñü, äàòà)
85
Ìèðîíîâà Êñåíèÿ Àëåêñååâíà
(29.01.1997)
Ì1335
ÁÓÕ-35
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01949
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
86
Ñîáîëåâà Åêàòåðèíà Þðüåâíà
(27.04.1992)
Ñ1997
ÁÓÕ-35
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01950
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
87
Àâäèåíêî Ïîëèíà Äìèòðèåâíà
(13.03.1998)
À0645
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01855
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
88
Áåëîâà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
(31.12.1998)
Á1001
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01856
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
89
Áîéöîâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
(02.12.1998)
Á1002
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01857
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
90
Ãëàäêîâà Åëåíà Ðóñëàíîâíà
(22.09.1998)
Ã0975
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01858
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
91
Äóäèíà Àííà Àíäðååâíà (04.10.1998)
Ä0446
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01859
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
92
Åôèìîâà Âèêòîðèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà
(15.12.1997)
Å0307
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01860
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
93
Æóðàâëåâà Àíàñòàñèÿ
Àëåêñàíäðîâíà (05.03.1999)
Æ0232
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01861
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
94
Êîâàëåâà Àíàñòàñèÿ Ýäóàðäîâíà
(29.11.1997)
Ê2138
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01862
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
95
Êîçëîâà Åêàòåðèíà (13.08.1998)
Ê2139
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01863
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
96
Êîíäðàòåíêî Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà
(14.09.1998)
Ê2140
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01864
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
97
Êðîòîâà Äèàíà Àëåêñååâíà
(17.10.1998)
Ê2141
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01865
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
98
Ìàëüöåâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
(19.02.1998)
Ì1329
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01866
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
99
Íèêîëàåâà Ïîëèíà Êîíñòàíòèíîâíà
(12.01.1998)
Í0409
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01867
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
100
Ïîëîâèíêèíà Âèêòîðèÿ Èãîðåâíà
(11.04.1998)
Ï1236
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01868
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
101
Ñòóïêèíà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâíà
(18.11.1997)
Ñ1986
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01869
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
102
Òóðêà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
(12.04.1998)
Ò0570
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01870
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
ïðèêàç îò 19.08.2014 ¹05-06/248, ñòð. 7 èç 14
¹
ï/ï
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Íîìåð
ïî àëô.-
öèôð.
êíèãå
Ñïåöèàëüíîñòü
(îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà)
Áàçà
Èñòî÷íèê
ôèíàíñèð.
Ãðóïïà
Îñíîâàíèå:
äîãîâîð
(íîìåð, äàòà)
Ïåðèîä îáó÷åíèÿ
ïî äîãîâîðó
Ñ ïðèêàçîì ñòóäåíò
îçíàêîìëåí (ëè÷íàÿ
ïîäïèñü, äàòà)
103
Òóðêèíà Àðèíà Âëàäèìèðîâíà
(03.02.1999)
Ò0571
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01871
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
104
Öâåòêîâà Âèêòîðèÿ Âèòàëüåâíà
(13.02.1999)
Ö0102
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01872
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
105
Öèïåëåâà Àíàñòàñèÿ Àíòîíîâíà
(10.01.1998)
Ö0103
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01873
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
106
×åðíîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
(25.02.1998)
×0341
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01874
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
107
Øèøâåðèíà Àðèíà Åâãåíüåâíà
(06.01.1998)
Ø0493
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01879
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
108
Øóòîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
(14.07.1998)
Ø0494
ÁÓÕ-36
080114 - Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01881
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
109
Áàçàíîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
(11.12.1996)
Á1014
Ò-1
100401 - Òóðèçì
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01983
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
110
Çàõàðîâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷
(14.09.1996)
Ç0414
Ò-1
100401 - Òóðèçì
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01981
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
111
Êîíîíîâà Àíàñòàñèÿ Àíäðååâíà
(10.01.1996)
Ê2132
Ò-1
100401 - Òóðèçì
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01979
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
112
Ñîëîâüåâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
(21.06.1993)
Ñ2001
Ò-1
100401 - Òóðèçì
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01980
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
113
Òèõîíåíêî Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷
(05.03.1996)
Ò0574
Ò-1
100401 - Òóðèçì
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01982
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
114
Êðóïöåâà Èðèíà Èãîðåâíà
(30.11.1996)
Ê2155
Ê-33
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01951
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2016
115
Ìàíàôîâà Âåðîíèêà Çàõèðîâíà
(26.04.1995)
Ì1336
Ê-33
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01952
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2016
116
Ïîòàëèöèíà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
(05.12.1995)
Ï1244
Ê-33
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01953
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2016
117
Ñèíþõèíà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
(16.01.1997)
Ñ1998
Ê-33
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01954
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2016
118
Àíèñèìîâà Èðèíà Ìèõàéëîâíà
(17.04.1998)
À0647
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01887
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
119
Áàáàÿí Ðîìèê Òîðíèêîâè÷
(05.09.1996)
Á1006
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01889
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
120
Áîáð Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
(25.09.1995)
Á1007
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01890
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
ïðèêàç îò 19.08.2014 ¹05-06/248, ñòð. 8 èç 14
¹
ï/ï
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Íîìåð
ïî àëô.-
öèôð.
êíèãå
Ñïåöèàëüíîñòü
(îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà)
Áàçà
Èñòî÷íèê
ôèíàíñèð.
Ãðóïïà
Îñíîâàíèå:
äîãîâîð
(íîìåð, äàòà)
Ïåðèîä îáó÷åíèÿ
ïî äîãîâîðó
Ñ ïðèêàçîì ñòóäåíò
îçíàêîìëåí (ëè÷íàÿ
ïîäïèñü, äàòà)
121
Âîðîíèíà Àíàñòàñèÿ Ýäóàðäîâíà
(11.08.1998)
Â1140
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01891
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
122
Ãóñåâà Åëèçàâåòà Âÿ÷åñëàâîâíà
(03.02.1998)
Ã0978
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01892
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
123
Äîðîäíîâà Àíàñòàñèÿ Èãîðåâíà
(06.12.1997)
Ä0447
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01893
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
124
Êà÷àëîâà Àëåíà Ãåííàäüåâíà
(06.10.1997)
Ê2144
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01894
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
125
Êåðáóíîâà Þëèÿ Åâãåíüåâíà
(14.01.1999)
Ê2145
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01895
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
126
Êëèìåíòüåâà Àëåêñàíäðà
Àëåêñååâíà (12.08.1998)
Ê2146
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01896
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
127
Êîìàðîâà Âèêòîðèÿ Ñåðãååâíà
(11.09.1998)
Ê2147
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01897
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
128
Êîïåéêèí Âëàä Àëåêñàíäðîâè÷
(02.04.1998)
Ê2148
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01899
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
129
Ìàçóðîâà Îëåñÿ Îëåãîâíà
(11.12.1997)
Ì1334
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01901
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
130
Íåêðàñîâà Àíàñòàñèÿ
Àëåêñàíäðîâíà (01.07.1998)
Í0412
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01904
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
131
Îðëîâà Èðèíà Íèêîëàåâíà
(08.03.1998)
Î0279
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01906
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
132
Ïèñàðåâà Àíàñòàñèÿ Àíäðååâíà
(08.04.1998)
Ï1239
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01908
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
133
Ïëàòóíîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
(20.10.1997)
Ï1240
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01910
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
134
Ñàâèíà Êðèñòèíà Ïàâëîâíà
(10.11.1998)
Ñ1987
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01913
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
135
Ñåäîâà Àëèíà Ìèõàéëîâíà
(22.01.1998)
Ñ1988
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01915
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
136
Ñèëèíà Îëüãà Âàëåðüåâíà
(23.05.1998)
Ñ1989
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01917
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
137
Ñè÷èíàâà Àíàñòàñèÿ Ãåðìàíîâíà
(10.07.1998)
Ñ1990
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01918
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2016
138
Ñîêîëîâà Åëèçàâåòà Íèêîëàåâíà
(06.09.1998)
Ñ1991
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01919
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
ïðèêàç îò 19.08.2014 ¹05-06/248, ñòð. 9 èç 14
¹
ï/ï
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Íîìåð
ïî àëô.-
öèôð.
êíèãå
Ñïåöèàëüíîñòü
(îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà)
Áàçà
Èñòî÷íèê
ôèíàíñèð.
Ãðóïïà
Îñíîâàíèå:
äîãîâîð
(íîìåð, äàòà)
Ïåðèîä îáó÷åíèÿ
ïî äîãîâîðó
Ñ ïðèêàçîì ñòóäåíò
îçíàêîìëåí (ëè÷íàÿ
ïîäïèñü, äàòà)
139
Ñîðîêèíà Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà
(30.08.1998)
Ñ1992
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01920
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
140
Øàõîâñêàÿ Êðèñòèíà Ôàðìàíîâíà
(13.12.1997)
Ø0495
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01921
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
141
Ùåðáèíà Àííà Ãåîðãèåâíà
(04.05.1993)
Ù0080
Ê-34
100701 - Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01922
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
142
Âîëêîâ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷
(21.12.1996)
Â1141
ÊÌ-27
151031 - Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01969
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
143
Äóíäóêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
(05.04.1996)
Ä0449
ÊÌ-27
151031 - Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01970
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
144
Ïîëçèêîâ Íèêèòà Àíäðååâè÷
(07.06.1996)
Ï1245
ÊÌ-27
151031 - Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01971
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
145
×åðíîâ Âèòàëèé Àëåêñååâè÷
(18.10.1995)
×0343
ÊÌ-27
151031 - Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01968
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
146
Áóðíàãèí Äåíèñ Èãîðåâè÷
(28.03.1998)
Á0995
ÊÏ-16
151031 - Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01792
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
147
Æèäèõàíîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
(24.02.1998)
Æ0229
ÊÏ-16
151031 - Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01793
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
148
Èâàíîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
(27.12.1997)
È0376
ÊÏ-16
151031 - Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01794
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
149
Êî÷åòêîâ Èãîðü Àíäðååâè÷
(20.03.1999)
Ê2131
ÊÏ-16
151031 - Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01795
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
150
Ìóðàâüåâ Êèðèëë Åâãåíüåâè÷
(12.08.1998)
Ì1323
ÊÏ-16
151031 - Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01796
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
151
Íèêîëàåâ Àëåêñàíäð Þðüåâè÷
(08.09.1998)
Í0407
ÊÏ-16
151031 - Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01797
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
ïðèêàç îò 19.08.2014 ¹05-06/248, ñòð. 10 èç 14
¹
ï/ï
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Íîìåð
ïî àëô.-
öèôð.
êíèãå
Ñïåöèàëüíîñòü
(îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà)
Áàçà
Èñòî÷íèê
ôèíàíñèð.
Ãðóïïà
Îñíîâàíèå:
äîãîâîð
(íîìåð, äàòà)
Ïåðèîä îáó÷åíèÿ
ïî äîãîâîðó
Ñ ïðèêàçîì ñòóäåíò
îçíàêîìëåí (ëè÷íàÿ
ïîäïèñü, äàòà)
152
Ðèâüåð Êèðèëë Êîíñòàíòèíîâè÷
(19.06.1998)
Ð0524
ÊÏ-16
151031 - Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01798
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
153
Ñàìàðèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
(19.09.1998)
Ñ1976
ÊÏ-16
151031 - Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01799
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
154
Ñåðåáðÿêîâ Èãîðü Àëåêñååâè÷
(10.06.1997)
Ñ1977
ÊÏ-16
151031 - Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01800
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
155
Ñèäîðîâ Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷
(03.09.1998)
Ñ1995
ÊÏ-16
151031 - Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01936
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
156
Òèõîìèðîâ Ñòàíèñëàâ Åâãåíüåâè÷
(24.03.1996)
Ò0575
ÊÏ-16
151031 - Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01999
îò 18.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
157
Äìèòðèåâ Íèêèòà Àëåêñàíäðîâè÷
(23.07.1996)
Ä0450
ÊÑ-3
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01976
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
158
Êîñÿê ßíà Ñåðãååâíà (21.03.1996)
Ê2158
ÊÑ-3
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01972
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
159
Ëåïåõèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
(18.02.1996)
Ë0586
ÊÑ-3
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01973
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
160
Ëèñèí Ìàêñèì Ñåðãååâè÷
(27.08.1996)
Ë0587
ÊÑ-3
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01975
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
161
Ðóñêîâ Èâàí Àíàòîëüåâè÷
(31.03.1997)
Ð0530
ÊÑ-3
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01977
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
162
Ñîëîâüåâ Àíäðåé Þðüåâè÷
(05.09.1991)
Ñ2000
ÊÑ-3
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01978
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
163
×èñòÿêîâà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
(28.09.1996)
×0344
ÊÑ-3
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01974
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
164
Áåëêîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷
(28.10.1998)
Á0996
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01802
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
165
Äæàôàðîâ Èáðàãèì Ìóôøèã Îãëû
(03.02.1998)
Ä0444
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01803
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
166
Åðøîâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷
(06.09.1998)
Å0306
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01804
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
167
Æàðîâà Âåðîíèêà Ýäóàðäîâíà
(03.04.1998)
Æ0230
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01805
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
ïðèêàç îò 19.08.2014 ¹05-06/248, ñòð. 11 èç 14
¹
ï/ï
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Íîìåð
ïî àëô.-
öèôð.
êíèãå
Ñïåöèàëüíîñòü
(îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà)
Áàçà
Èñòî÷íèê
ôèíàíñèð.
Ãðóïïà
Îñíîâàíèå:
äîãîâîð
(íîìåð, äàòà)
Ïåðèîä îáó÷åíèÿ
ïî äîãîâîðó
Ñ ïðèêàçîì ñòóäåíò
îçíàêîìëåí (ëè÷íàÿ
ïîäïèñü, äàòà)
168
Æèæèí Äåíèñ Ñåðãååâè÷
(30.08.1998)
Æ0231
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01806
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
169
Êèñåëåâ Ñåðãåé Þðüåâè÷
(23.01.1996)
Ê2133
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01807
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
170
Êîðîëüêîâ Èëüÿ Ñåðãååâè÷
(05.05.1994)
Ê2134
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01808
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
171
Êóçíåöîâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷
(28.03.1999)
Ê2135
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01809
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
172
Ëàâðóùåíêî Íèêèòà Ñåðãååâè÷
(19.03.1998)
Ë0582
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01810
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
173
Ìàçóðåíêî Àíàñòàñèÿ Þðüåâíà
(23.07.1998)
Ì1324
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01811
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
174
Ìîøêèí Àðòåì Àíäðååâè÷
(04.12.1997)
Ì1325
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01812
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
175
Ïàñòóõîâ Èãîðü Èãîðåâè÷
(24.05.1998)
Ï1232
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01813
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
176
Ïåòðîâ Äìèòðèé Âàäèìîâè÷
(28.08.1998)
Ï1233
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01814
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
177
Ñâèòëèê Âÿ÷åñëàâ Âèòàëüåâè÷
(13.06.1998)
Ñ1978
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01815
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
178
Ñèáèðåíêîâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷
(15.07.1998)
Ñ1979
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01816
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
179
Ñèðîòêèí Àëåêñåé Þðüåâè÷
(25.11.1997)
Ñ1980
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01817
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
180
Ñóõèíèí Åãîð Ñåðãååâè÷
(29.10.1998)
Ñ1981
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01818
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
181
Ôåðàãèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
(09.09.1998)
Ô0273
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01819
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
182
Õóäÿêîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷
(16.10.1998)
Õ0225
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01820
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
183
Øèëêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
(09.04.1997)
Ø0492
ÏÐ-9
230111 - Êîìïüþòåðíûå ñåòè
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01821
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
184
Àíäðååâ Íèêèòà Àëåêñàíäðîâè÷
(05.03.1990)
À0649
ÏÐ-8
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01958
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
185
Áàðóçäîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
(15.06.1995)
Á1011
ÏÐ-8
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01959
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
ïðèêàç îò 19.08.2014 ¹05-06/248, ñòð. 12 èç 14
¹
ï/ï
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Íîìåð
ïî àëô.-
öèôð.
êíèãå
Ñïåöèàëüíîñòü
(îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà)
Áàçà
Èñòî÷íèê
ôèíàíñèð.
Ãðóïïà
Îñíîâàíèå:
äîãîâîð
(íîìåð, äàòà)
Ïåðèîä îáó÷åíèÿ
ïî äîãîâîðó
Ñ ïðèêàçîì ñòóäåíò
îçíàêîìëåí (ëè÷íàÿ
ïîäïèñü, äàòà)
186
Áåëîóñîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷
(15.05.1996)
Á1012
ÏÐ-8
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01961
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
187
Áåëîóõîâà Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
(18.02.1996)
Á1013
ÏÐ-8
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01960
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
188
Äàâûäåíîê Åêàòåðèíà Àíäðååâíà
(24.11.1996)
Ä0448
ÏÐ-8
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01962
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
189
Èëüèíà Àëèíà Ñåðãååâíà
(14.11.1996)
È0380
ÏÐ-8
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01963
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
190
Êóçíåöîâ Åâãåíèé Îëåãîâè÷
(25.10.1993)
Ê2156
ÏÐ-8
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01964
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
191
Êóëüøèíà Êñåíèÿ Ìèõàéëîâíà
(25.08.1992)
Ê2157
ÏÐ-8
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01965
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
192
Ñìèðíîâ Ðîìàí Àíäðååâè÷
(05.02.1993)
Ñ1999
ÏÐ-8
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01966
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
193
Øèðÿåâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
(03.10.1996)
Ø0497
ÏÐ-8
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01967
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
194
Ãàðàñåâ Èëüÿ Èãîðåâè÷ (04.02.1998)
Ã0971
ÏÐ-9
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01776
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
195
Äåìåíòüåâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
(04.03.1998)
Ä0443
ÏÐ-9
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01777
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
196
Ïåñòðèêîâ Èëüÿ Ñåðãååâè÷
(11.02.1998)
Ï1228
ÏÐ-9
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01778
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
197
Ïåòðîâ Þðèé Ãðèãîðüåâè÷
(10.05.1998)
Ï1229
ÏÐ-9
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01779
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
198
Ïåòðÿåâ Àíòîí Àëåêñååâè÷
(14.04.1997)
Ï1230
ÏÐ-9
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01780
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
199
Ïòóøêèí Íèêîëàé Àíäðååâè÷
(16.12.1998)
Ï1231
ÏÐ-9
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01781
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
200
Òóïèöûíà Âëàäëåíà Þðüåâíà
(06.09.1998)
Ò0569
ÏÐ-9
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01782
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
201
×åðíèêèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
(14.02.1997)
×0338
ÏÐ-9
230115 - Ïðîãðàììèðîâàíèå â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01783
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
202
Æàðîâà Âåðîíèêà Àëåêñååâíà
(25.08.1993)
Æ0234
ÊÌ-27
261701 - Ïîëèãðàôè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01955
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
203
Çåëÿêîâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷
(05.03.1994)
Ç0413
ÊÌ-27
261701 - Ïîëèãðàôè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01956
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
ïðèêàç îò 19.08.2014 ¹05-06/248, ñòð. 13 èç 14
¹
ï/ï
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Íîìåð
ïî àëô.-
öèôð.
êíèãå
Ñïåöèàëüíîñòü
(îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà)
Áàçà
Èñòî÷íèê
ôèíàíñèð.
Ãðóïïà
Îñíîâàíèå:
äîãîâîð
(íîìåð, äàòà)
Ïåðèîä îáó÷åíèÿ
ïî äîãîâîðó
Ñ ïðèêàçîì ñòóäåíò
îçíàêîìëåí (ëè÷íàÿ
ïîäïèñü, äàòà)
204
Èâàíîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
(01.05.1996)
È0379
ÊÌ-27
261701 - Ïîëèãðàôè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî
11 êë.
áþäæåò
11-14/1-01957
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2017
205
Áàáóøêèí Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷
(06.08.1992)
Á1008
ÊÏ-16
261701 - Ïîëèãðàôè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01923
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
206
Áàáóøêèí Ïàâåë Êîíñòàíòèíîâè÷
(23.11.1995)
Á1009
ÊÏ-16
261701 - Ïîëèãðàôè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01924
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
207
Èãíàòüåâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷
(15.12.1997)
È0378
ÊÏ-16
261701 - Ïîëèãðàôè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01925
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
208
Êîòëÿ÷êîâ Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷
(26.12.1997)
Ê2149
ÊÏ-16
261701 - Ïîëèãðàôè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01926
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
209
Êðåòîâ Äåíèñ Âèòàëüåâè÷
(03.10.1998)
Ê2150
ÊÏ-16
261701 - Ïîëèãðàôè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01927
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
210
Êðþêîâ Âëàäèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷
(15.10.1997)
Ê2151
ÊÏ-16
261701 - Ïîëèãðàôè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01928
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
211
Ëåïèëîâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷
(25.07.1998)
Ë0585
ÊÏ-16
261701 - Ïîëèãðàôè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01929
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
212
Îâ÷èííèêîâ Àíäðåé Àëåêñååâè÷
(02.06.1998)
Î0280
ÊÏ-16
261701 - Ïîëèãðàôè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01930
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
213
Ïà÷ãàíîâ Äåíèñ Ãåííàäüåâè÷
(05.09.1997)
Ï1241
ÊÏ-16
261701 - Ïîëèãðàôè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01931
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
214
Ñàçîíîâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷
(04.02.1998)
Ñ1993
ÊÏ-16
261701 - Ïîëèãðàôè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01932
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
215
Ñàëîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
(06.07.1996)
Ñ1994
ÊÏ-16
261701 - Ïîëèãðàôè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01933
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 30.06.2018
216
ßêîâëåâ Àíòîí Äìèòðèåâè÷
(25.01.1998)
ß0131
ÊÏ-16
261701 - Ïîëèãðàôè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî
9 êë.
áþäæåò
11-14/1-01934
îò 19.08.2014
ñ 01.09.2014
ïî 28.02.2017
ïðèêàç îò 19.08.2014 ¹05-06/248, ñòð. 14 èç 14
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè
äèðåêòîð
(äîëæíîñòü)
(ëè÷íàÿ ïîäïèñü)
À Ì Áàêàíîâ
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Äàííûå âíåñåíû â àëôàâèòíóþ êíèãó
(äîëæíîñòü)
(ëè÷íàÿ ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ïðèìå÷àíèå:
- ïðèåì
- ïîïîëíåíèå
Èñï.: Ì À Ùåííèêîâà

Приложенные файлы

  • pdf 46481061
    Размер файла: 119 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий