справились с доведенными планами все бригады деревообработчд-ков, которые возглавляют V. В. Ш карин, Н. Е. Арес­ тов, И. II. ского отделения. совхоза. им. Ш ишкова Анна И ва­. новна Новосельцева.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
   
 !


  
 
"#$%%
&'($&)*+ 
&,**-./
0" &&)-&"
1%2345
 
   
 !"
 " #"$ 
%% "#% #&'
 ( ") '
 & $ 
**+,-%- 
" % (
"  -'
 ( %.'
%/ - .( '
! - -%(-%'
%($  % /"
%&. $ 01  '
.% '
 .**+2,-
%34%%  "'
 .%1#! 
5% ) .  0
1 ( " ( -'
 "(  !&.
.$ #%-
 ( 67 0%8 9
% !-(% 4'
/  "
#- ($ $% '
!&- (  
 (( :( '
$(! ( '
  " " $ 
;
%
1
 "%"! 0% 6 7'
(1%% %1%%**+2
,- ='
 "5%( .% '
1 0 - " 
4  
 � -. !)'
 5 #)# #
%(-  
  .%%'
 (.0**+2
,-% " " '
 (&$'
1  .% !"-0
  " % 
%(% %( '
 #'
 .- "&
( ( !. # '
1 &$ ##)'
  
()0 ! 
- 0"##
 .!(( 
 0('
( (%)
(%)&(0& 0 
.0
%(%
 %(
 

[email protected]BCDEBFAEB?BGA'
H?BG?ICJKBGCB?G?I
DG[email protected]K?IK?NCH
GCO?C[email protected]JH
DGAFDGEBEHHAB?Q?
D?FRAE[email protected]NHC'
BAGKGCO[email protected]?NBAK 
IQ?FT5B?C
RABJGAHAKCNHC[email protected]

DGAFTHCBG[email protected]?SNC'
FCAH
%[email protected]@ABIGCO[email protected]?N 
BAKDGCI@ETDAP'
?A[email protected]?[email protected]?H
Q?FC?DEB'
@ABEHI[email protected]?H5B??'
UJBADG?[email protected]?TC
4FAOCNCF
C@TRPK[email protected]?I
IQ?FJHTIPAODEB@AB'
F?B[email protected]CPGCU?'
RA22%GTL?I 
%RAAI%[email protected]@ABICIB?'
DCGCBCLAGCU?BCAB
?RASBCU@S?DG?N'
I?F[email protected]?
( %
BCGPOLAAG
GCO[email protected]?NBAK
#6$3 (78
??
  
[email protected]CEGTCE
BGCFVE[email protected][email protected]FA'
BAOD?F?IJOQ?FAL'
JAQ?G?FGFEWFC
ING?@JAFABDAGA'
?EBEIDGAGCJOHG
GTKCG?FJKCN?
?FGTCHHCBAG?I
AL?OXCBCN@?I?
N D?F[email protected]IJGCBCWBI
Y2GKCGEFCKGC?'
?JOAF(?G?NAL'
CEAQTG?RCI@AQR O
PTUAIAHNIAB@
QG?NCE [email protected]?ICNDTP'
?OD?ZHJ= T@C
WFH@C�DU?QCBJG
U?QCBJGAH?QTRA?
[CGC [email protected]CLFJO
Q?FBG?EBEIA[email protected]AL'
JAQ?G?FZB?HQ?FT
?GC[email protected]?L@ECBC'
F?A[email protected]?OGAF'
AOP[email protected]AQ?BG?'
[email protected]BIADG[email protected]TRCBA
DGAFBCI[email protected][email protected] 
?Q?AXBADG?I?F?Q?TD'
[email protected]E \BGABC
?HQCNBG?O(% 4
[email protected][email protected]?NBG?EDG'
BCFGTQK?GQCNCVO
DDGAFDGEBOGCOVABGC
?G?F?AMA[email protected]? C 
RO[email protected]BG?BSECC[email protected]?'
PARA[email protected]?TLA[email protected]?
FABI?GJ([email protected]
FAI?RT?B?GJKAO'
RCRC[email protected]ICED?GC NH'
AP?FSJAC[email protected]
[email protected]I?HPAXCH
BCCBSALJA=GD'
R�F?I?FTB?G?D@
?UJBE
%?HTNKAK?RABE
DG?CBBSEGTB?O@A'
FE?OQ?GHAESNCF?G'
?RC[email protected]I?-CGJBSE
[email protected]IDTPBJO
AQNCUJBS?UTG?CK
BG?QKTR[email protected]
5BH[email protected]JC'
CTA?I?Q?Q?BCI
AL?HQ???FAGCO??'
Q?VABGC

[email protected]?I
ZB?B@ASNFAS?BNI?K
[email protected]??I[email protected]PAFAI'
R??[email protected]KN
=CD?Q?BG?C�D?DT 
B?O@AFE?OQ?GACEDEK]
CF?MARCKDG?B?BC
@PBTGHTWMKCN?R'
JONCH?
A[email protected]SFABI?GC?B'
FJKCO^GCFTOE-F?G?ISE
ICHUTFTMATRAJATR'
[email protected]IGCRGCU?RARC'
BSEICH[email protected]?Q?IC'
BTDIPAH?I?HQ?FT
!
%(9 ( 
6 3 :%;#=
�?%#$@#
A( %$3:BC7D
$DE#$@#
5F93;#6
$3: (78G% =
%(H( 8%(C3 (
%% 44 =
D% %% 7
'&++3 =
338 65
 
 

 ! "#$% 
 " 
   
$!&"'
  
!())*+,
-.//"
5!5
CHA;%CRC
/?B? /

 
 37 %H%9
(9 9 ?=
%@ #(D $=
 7 7?3
 $3$4(?I
$35J$6E4 =
# %'.$6?
9(3944 4%
'+$6?5
0  &
  
$ $$1
! 
*""2 3"4"5
6"++"7 "
3 8
 
9
5 2 1
"- :;$ 
$  !
$1
! 
 $ $
 "1 
 
 
 
( 5
 2 
 (  
 "
3 
&)-&
= 
!!  
 
�  ?
$8 &"
))*+1,-.//"
5 ! 1@
!� ! 
&! 
8 
 $$
  &$
 &! 
!!( 
KL (
 
 !
 "
5MM
&
.$&
8"

!"#!$%&'#(&)
$ AA1
$&8
 8&
 
 "5:&
!(!B
 
 & 1
3$& 

$CD!$
 AE!
$& ".
& 
 F"
' $ 
$ $8 8
& ! "'&
 : 
 &! 
(! 
"
5�+ 
"" & 
 1
8 
8"

  
 !"
@CCBKTF?LC(TSE?IC [email protected]BI?=@CCB�
/?B?KG?C
3 
&
G 8!( H
.AH[email protected]NCHABQ?FTK?FEMO8%CAGCF?'
B?ICHDGA8.AH?[email protected][email protected]ICDCHEBA8
%C?IJ[email protected]JCUTFTMAA8BCHI?DG?CH
HJ?UGCB@SNC@TLAJHBGTLACHGCO?C
GT?I?F[email protected]DAGAF?IJKDGAFDGEBO
GTPCQCUG'
QCFGFALTG?OHAJD?
DAGACRAAXB[email protected] 
?OTFCG?H'
HTBRA?Q?BGTFC;
(?Q??UJBODG_
AHA@R?[email protected]@A'
BITQFAEGCU?BCW
Q?F? DAGIJKDT?H
IBG?OGANAGITCG?Q?
DCGCC?? D?FD?GJK
CQGAQCB?ICPCBCVE
[email protected]GCU?BCBSIGALHA
[email protected]?I?OZB?NCRB
RB?TCFALTGJK?DA'
GCB?G?IDGUCI@?SNC'
U?B?BIABBIA?B
?GCU?BCBSTC'
BAGA?[email protected][email protected]?'
Q?Q?FCIA[email protected]A
I@WR@?SI?A?WN?A
?V[email protected]BRA?A?GAI?'
ICA?U`[email protected]?AIRABS
 OQ?F?IMJ?FE
G?LFAE 
ACIFACUGA[email protected]'
@ABI[email protected]EI[email protected]
C4TFCGJKICKB5B?
?GAI?ICAD?IEMA?
F?B?O?OIBGARA**+2
`ANFC%?GAI?IC'
AD?FBEQICABN?IAB
IDAGAFFV[email protected]GTAB
?BD?ZB?HT B?CPATD'
[email protected]AF?G?R?DGCI'
@?SD?DAGACRAAXB
DEB@ABH[email protected]?HNC 
BCAHNCIAGPCWMAQ?Q?'
FC
? IB?GJKI@R?OL'
NDG?[email protected]?B?LAH?'
Q??UJBO"NC?R@C
TRAUTI?H?H[email protected]?Q?'
GCNIAF?R?HBAKTHA
R@CSNC?R?ADAGS
TRBEJIDAGI?H@C'
3$( $&
 "3 & 
 & 
$  $ 
 (
 $ I 
 UTK?IUGQCFG
BGCD?GB?Q?[email protected]C
[email protected]?Q?@A?DT'
BC;
?FTK?FEMO[email protected]'
Q??BCABEIDCHEB;I
ZB?HQ?FTE[email protected][email protected]?H
%?HHTBRA?ODCGB
U@ABHA[email protected]IGTRA
CGCNICT?BGJBE
*+2a[email protected]B?ODCGBO'
?O?XAGAV5B?DAG'
I?A
B?G?A(AECNCRPR
UGQCFG?HBGCD?GB?Q?
[email protected]CADGIJRC
D?CHA?ICE[email protected]'
?BS[email protected]GEF?IJHHAKC'
NCB?G?HIFGTQGT?'
I?FBSBCHAGSANJH
[email protected]AHHABSI
D?FRA[email protected]BGFVCB
[email protected]?IA"[email protected]?CDAG'
IJKD?GCKFCLAGC[email protected]'
E[email protected]BCGPAB?'
ICGM[email protected]@A?'
DTBC"!CGUCG?P
D?F[email protected]RAQ?CR'
CBS?B?H[email protected]JOLA'
AG@ADG?HK?NC 
[email protected]D?F`[email protected][email protected]
CGCNGAP@IAAE'
JAI?DG?J
CP@A?DTBDAGIJH
IGCO?ADGCI@EIJ'
[email protected]AAH[email protected]CD?IJ'
I?NAFGAIAJBGCF?
RB?IZB?HABS[email protected]H?A'
Q?BGTFCCUGQCF'
GCBGCD?GB?Q?[email protected]'
CCI?F[email protected]CIB?'
@A?I?NC
DAGAF
 
GCU?BJASDAGIJOICG'
[email protected]UTFAB?RASbCDGE'
LAJHDAP?FQ?
[email protected]BSI?BCDAGIAO'
PCENCFCRCCPAQ?BGC'
D?GB?Q?[email protected]C
$CB?KFGAB?G
[email protected]?Q?GJU?NCI?'
FC;
%CTIAK?IAB'
K@WFAOTPAFPOQ?F
?BCI@IFTPANCHABJO
@AFQ?FZB?Q?F
DGCNF?ICE OQ?F?I'
MJ?FEG?LFAE
 AC5B?Q?F
[email protected]D?FQ?B?I**+2
`ANFT%
%[email protected]@ABICPAQ?GJU?'
NCI?FCB?LACBI?
I@WR@EI?A?WN?A
?GAI?ICAD?F?B?O?O
IBGARA?RAGAF?Q?X?GTHC
DCGBCPNCI?FC'
DGHAGGAP@[email protected]DAG'
IJKFITKHAEVAINCIAG'
PBSZB?OFCBA@@C 
%QPCE[email protected]CE
?GPCFJGJC?IFW
`ANFC?[email protected]S[email protected]'
QS[email protected]JA?GHJ
DAFCI?BCALA??ENC 
[email protected]QICDG[email protected]?NIA?
@TRPAQ?GJ?CC2\Q?'
FC(AGAHBC
IAGA?AI[email protected]AI
?I?ADEB@ABAZB?GA'
[email protected]_[email protected]?DGEB?O
DG?HJ@?I?O?UBC?I
TPAFPAQ?Q?FC?CT'
DAPTWGC??BTCX
PADEB@AB[email protected][email protected]A
[email protected]?DG?HJ@?ICE?UBC'
?ICC[email protected]?FC?'
I?OCIAHGAF cHBARA'
UFC?CP?'
AFCGQC?VJCFITK
BGALAIJKDACK[email protected]?I'
@NC@ABWWDTBT
HASPARAHHJC?F?H
@CI?AIGCU?BAK?G? 
PCE?GQCNCVEDG?N'
I?FBIC
Q?FTCP[email protected]'
@ABICHAGABGTFBSE
BAHDCHTPAFPAQ?Q?FC
AH[email protected]RB?[email protected]RA
[email protected]@EGBHR?O
BCU@S?OGCU?BJDGAF'
DGEBEHJ[email protected]GTAH?'
NFCBS[email protected][email protected]TW
UGQCFTI?I?[email protected]
TFI?BS[email protected]RABI?GJUC'
?IICGJHAAH[email protected]
RB?ICGJHABGTFEBE
?RASF?UG??IABJA
?BNJIRIJAGJUC?'
B?GJACFAWS?CLTB
TMABIATWD?H?MS
I?IS?GQCNTAH?OUGQC'
FAd
-"?H? 
[email protected]? [email protected]?FALJO
GAFOI?NGCBfgQ?FC
?B?BNFAEB[email protected]?'
IA KDG?XAEBGC'
B?GBJPG??Q?DG?X'
@E(AB?GCU?BJ%?BC 
GAI?A[email protected]A
5B?HT[email protected]W?IK?'
NC=TBSAC�KCGC'
BAGCBCCE??UA?BS;
A@[email protected]?F?O[email protected]?IAK?BS
AH?Q?D?GCU?BCABNFAS
B?[email protected]?DGLIAB'
E ACLAPSRB?
NFAS??UAJAT@?IE;
[email protected]CIANFABAK'
CA@TRPARAHIFGT'
QK?IK?NCKCZB?
IDG?RAHA[email protected]?ADG
IJU?GAHABCGCU?BJG'
[email protected]CABFTHCWDCGAO
[email protected]@ABII??IA
I?AODCEJOFGTLJO
GCU?B?D??UJO
[email protected]CNCBS?B?H
RB??NFCA[email protected]?FAL?Q?
[email protected]@ABICI[email protected]UJ'
@??QFC B?[email protected]GT?I?'
F[email protected][email protected]Ih
[email protected]?@TRCO?ABDEBS
CNCFI[email protected]?UGC'
@?SF?BCB?R?[email protected]?FJK
HAKCNCB?G?I
ASW33Q?FCIAG'
[email protected]EI?IK?ND?@ACG'
H[email protected]OAAIU'
M[email protected]JOLNAGCF?B'
JOAMAF?CGHNCGA'
?HAF?ICIPOAUEA'
[email protected]?KHHAKCNCB?G?H?
GCNTDG[email protected]EB?ICGMCH
D?FTPAC?B?EIPAH'
EI?GA?BRAB? IJU?G'
?H?H[email protected]?H?UGC'
[email protected]?FALS[email protected]AQ?
I?HI?LC?H?NLA
[email protected]@ABI[email protected]?FJKHAKC'
NCB?G?I[email protected]?U`AFA
I%?H[email protected]A [email protected]?FAL
NC[email protected]?IB?G?AHAB?GA'
F?H[email protected]? [email protected]?FAL'
JKD?GCO?T[email protected]?C'
QGCLFA?D?RAB?OQGC'
H?B?OGCO?HC?H[email protected]
.B?D?H?QCABDCGEHI
GCU?BA8-CA[email protected]RAB'
CEGCBC?IC@TI
I4 8%(
*!+$
J 
8
JO[email protected]WD?AF?'
[email protected]?HTGAPAWB?ICG'
MAODG[email protected]?S[email protected]BS
AQ?
BAKD?G[email protected]?BG
Q?FCBGCDGELAJKA'
N?CD?NCQ?B?IAAC
BIAGF@E@[email protected]@ABI8
AQ?FEH?L?TIAGA?
CNCBSRB?FCTBIAGF@'
E
([email protected]?FVJDCGGT'
FEBEC?IABS?BTLA
A[email protected]?@ABD?FGEF
NCQ?B?ICACC[email protected]'
[email protected]?BSWCK
[email protected][email protected]E
Q?GF?BSW[email protected]?DCG'
EKUJIPO[email protected]O
 /CB[email protected]DG?P'
@?HQ?FTNIA?AAIC
@ARA?BSI?AODG?XA'
AO?AR?LA[email protected]?'
F?BSi9
%CLFJONGAUEBDG'
[email protected]DG?XAHAKC'
NCB?GCI?HDTBAH
?HWIFABBIANC'
H[email protected]?AGFVA?QFCFE'
FEBGCB?GB[email protected]'
?Q?[email protected]E[email protected]
HAEGJRCQCHBGCB?GC
[email protected]?U?OI[email protected]AO'
RC[email protected]?FCGAAHTNC
DGIBTWHA@WU?IS
BAKA[email protected]GCC'
NJICAB[email protected]O
IC/AF?G?IAGCNT
[email protected]DG?XAWBGC'
B?GBCBGTF?OD?CNC'
@CSUTFR?OABA'
GA?O[email protected]IQ?G?F
-C?R@HA@A
?F?HAB?GCU?BJCD'
GC?(C@AUA?B'
ROF?HFGTNSED? F?U'
G?HTID?H[email protected]S?'
[email protected]CEGCU?BCI?IK?'
NAA[email protected]^IAG[email protected]'
E
AORCB?NK
AFTHCABHAEBSDG?XA'
W
Oe N?IK?NC8D?'
PTB@[email protected]/AF?G?I
YD?F?F?UG[email protected]JOHAK
?[email protected]JKADAGSGCNIA
[email protected]?CDAW
+jk9lmn9NSB?
B?I?GH?ID? K?NEO
D?[email protected]CDGVADCEBAK'
CCKGCAA[email protected]
AORCNCEBCIJI?NA
AC@TQ?IUGCB IC
GCU?BCAB@ACGAHCXAG'
HA[email protected]OD?FI?NB
?D@[email protected]TAG'
QAO@CFHG%?BCGAIJ
D?FI?NEB?GHC?BJH
FI?GCH
?GCU?BCGCU?B?O
ASWW?PFAITP
?GQC[email protected]?H[email protected]'
? [email protected]?FALJOTUU?B
D?GAH?BT[email protected]?Q?@T'
UCDGHCWBTRCBAI
D?GBIJK?GAI?ICEK
?GQCN?IC?NCIXP@
?UMABIA? [email protected]BRATW
CBBABCVWI@WR@SI
TFCGTWBGTF?ITWICKBT
D?F?B?O?OIBGARA**+2
`ANFCDCGB
/% 
%[email protected]@ABI?I?[email protected] 
?OXAGHJ?IK?NCH
$P?ICF?G?R?[email protected]'
@oQ?F?I?O[email protected]D?DG?'
FCLA[email protected]?CoQ?TFCGBIT
?ZB?HT@TRCWIVABGA
?UMABIA? [email protected]BRA?O
GCU?BJXAGHJ[email protected]NCL'
LAC?I?Q?FEE[email protected]CNC'
LLAC[email protected]?F?CBTD'
@AEQ?FC
)I?B?I?FJN[email protected]RB?
GCU?BCWB?CNCIAGPC'
WMAHZBCDAFAEB?ODE'
B@ABK?G?P?;XAGHCI
R@A@FAG?ICGCO??H
?V[email protected]BRA?H?GAI?'
ICFC?[email protected]CGC'
VIARACE[email protected]BGRAH
@CHD?RCHF?UGJA@?'
ICRB?[email protected]IZB?B
FAS[email protected]@I?A[email protected]?
BBC?Q?IHCE
K?RABEGCU?BCBS@TRPA
Q?I?G@F?EG
AGABCGSDCGBO?Q?
UWG??IK?NC[email protected]
GQ?GSAIR?HCH?'
[email protected]I@VC[email protected]JK
LI?B?I?F?I[email protected]E
IHABAH
[email protected] GQ?GSAIR
G?F@EIJG?NFASI
[email protected]FABBICDGIJ?
TICL[email protected]??B?BSE
@WFEHBGTFC-CABA'
@AQ?F?BCABEHE?H?'
@???HBCHCBS
GC??BCIPCECI?XAG'
HA[email protected]SF?H?O
TBCIPCE?QFCRB?UJ
C B?D?H?RSAO[email protected]
[email protected][email protected]EBS[email protected]
RCBSF?HCPAOGCU?BJ
%CFGTQA[email protected]A
[email protected]P%[email protected]?HC
GC?DG?UM@EGCU?'
BAI[email protected]@WU@I?NBSE
BAK?OCGHB?'
[email protected]?F?HTID?H[email protected]
G?FJAHABCI?K?F?'
[email protected]?QFCGAP@
RB?TFSUTI?WCIA
IELAB[email protected]?H?@AFA'
H?U@NCV[email protected]D?'
BTD@I[email protected]?K?NEOB'
IAJOBAKTHF?H?O
IAG[email protected]EF[email protected]?H?HBAK'
C HAKCC
.AGANA[email protected]?@ABGC'
U?BJI?IK?NA?HHT'
BJ[email protected]AQ?AGABC'
GAHDCGBO?O?GQCNC'
V TLAAFSH?OQ?F
?UAHAJODCGBOJO
AGABCGS
[email protected][email protected]??ATIC'
LAABAHB?GAPCAB
TFSUT[email protected]?I[email protected]?AI
GCU?BA?HCCAGABC'
GEDCGBO?O?GQCNCV
CU?BC@WFSHI?
H?Q?H[email protected]TDAK
[email protected]5BTBTK?G?P?
TI?@[email protected] GQ?GS'
AIR D?ZB?HTCIAK
XAGHCKK?NEOBIC?NFCJ
VABGJ?UMABIA? [email protected]'
BRA?OGCU?BJAOBIT'
WB?[email protected]?Q?FR?A
?IAMCEIBGARL'
I?B?I?FCHDG?I?FEBEI
VABGCK[email protected]C'
B?ORI?BS[email protected]S
?BAGABCGEIZB?H[email protected]
-CB?D?B?QCHH?BGC 
?TGCVABG?I?B?'
GJODG?I?F@EIGCO?A
I?BEUGAFACUGA
Q?FCGAF[email protected]?K?NEOB 
IAJKDGAFDGEBO@C'
?AHAB?DGTLFA?
VABGT?UMABIA? [email protected]'
BRA?OGCU?BJ?I?[email protected] 
VAI?OXAGHJ ZB?A
GDAGIJOGCN%GCU?BA
IVABGCK[email protected] G'
Q?GSAIR[email protected]DG[email protected]
DAV[email protected]B?I?IK?NCGC'
U?B?I[email protected]
AGABCGSDCGBO?O?G'
QCNCV?UENCIAQFC
UJBSITGA[email protected][email protected]@A'
BIC?HCTZB?TFC'
ABE @AB?HNH?O
?BCHQFA[email protected]EWBE
[email protected]JDGEBJA?V[email protected]'
BRAA[email protected]BIC
[email protected]RAHCPDCG'
BOJOAGABCGS?F
DAV[email protected]BVA[email protected]?O
?B?GJTCAUJICAB
Q?I?G@CC?BRAB? IJ'
U?G?H?UGC?FCNp
F?EG?CTBGAWW
F?OTDGAFABCIARAG'
WW
CLAQ?I?G@?'
[email protected]
GQ?GSAIRA?G 
H?NCQ?B?I[email protected]
TDAICABI@TU
K?FBSDGHCABTRC'
BAIKTF?LABIA?OC'
[email protected]?BAD?
??ENC?BFABI@TU
TRCBITABITUU?BCK
G?B??AH?LABD? 
FGTQ?HT
?[email protected]?ACIAG?A
FCLAAIB?HRB??HC'
UJICABCHABCKI 
FBCGCU?BCWB@WF
?BFJKCWB @CI?AIB?H
RB??IJEIIAF?BCB'
DGHCABHAGJCK
TBGCAWA@[email protected]'
@ABIT?DTBBITAB
AKUANIHCEA
?BCIB
[email protected] GQ?GSA'
IRAHENC?HCFCIA
GNCBSEDGDAGI?O
IBGARA?D?[email protected]EHA
AGAP[email protected]JHB?QFC
[email protected];=GTF?AHT
UTFAB�
B?Q?IGAHA[email protected] FT
Q?FJCBGTF?UJICAB
AGABCGWDCGBUWG?A
IAGAPCABE@AQ?UJ'
BG??EAD?HW
@TRCERB?UJ[email protected]
GQ?GSAIR?BBTD@DA'
GAFBGTF?BSWANC
RB?UAGABE[email protected]??'
[email protected]??CNJICAB
BGAUTABCDGCI@?F?'
UICABEGAPAE?ZB?'
HTFTBAHTNCD?'
H?MSWNC?IAB?H
APA?RASD??O'
JOTGCI?IAPhJO'
[email protected] GQ?GSAIRHAAB
UAD??OJOKCGCBAGC'
IAG?AD?ZB?HT?A'
GABCGS
!#
[email protected]R?BGTF@CSC
IAHDG?BELADEB@AB
#$%&'()*+(,-.%-
?Q?[email protected]E?IK?NC
H$P?ICC IC'
?IC?I?[email protected]A
ZBQ?FJ?C?U@TL[email protected]
[email protected]?FEGTD?Q?G?QCB?'
Q??BCD?RBCLFJO
HAEVDGK?F@C?F?HT
N@TRPK[email protected]?IA
[email protected]?D?I?AHT[email protected]'
WK?NEOBIT?D?
GCO?T
A[email protected]@WRAAH
[email protected]?RB?DG?PAFPO
Q?FGAFATB?RJODG'
IACLF?Q?[email protected]CIAA
QGTDDANCQ?F?BCI@
D?RBD?QGCHH?I
DGAF`ANF?I?H?V[email protected]'
BRA?H?GAI?IC
 ?I?[email protected]@F'
GTABGAF[email protected]VGCO?'
C
CHA; ?I?'
[email protected]
/?B? /
/ !"
  01
2345
 ?IJHQ?FCHI
PIAO?OHCBAG?O
C[email protected]?IAEG?DGC'
NFR?CDGELA?
C?QFC(ABJAH?F'
VJN?MGEWBEB?I?
RB?Q?GCNFF?[email protected]
PIAEHTOHT[email protected]?D?B
CHCGC-CKCG?IC([email protected] 
FC?ICDGALFARAHD?IA'
BSC[email protected]Q?B?I?A
[email protected]AAMAGCNDGFG'
RI?[email protected]@CAUA?Q?
VIABC[email protected]ACOFE
N`E?I[email protected]SNCFGT'
Q?A
-CFAEB?@ABGCU?BJ
PIAAO?CCTR@CSA
[email protected]?K?G?P?PBS?
?BRCBTQCFJICBSKCGC'
BAGJ@AB?I?BAO'
RCDGBTDCE[email protected]A
BG?Q?Q?BAH? GAAI?Q?
[email protected][email protected]RB?K?'
NEOCAQ?G?HVC?
?CA[email protected]DGC'
NFTCGEFTW[email protected]T
NC[email protected]
5BGCNFTHSEA[email protected]
GTCH[email protected]EBSDGIJR'
JA?DAGCV EF?H
BGA[email protected]HCPC?'
AFD?GCF?[email protected]
HTNJCAGAISENC??H
[email protected]NCDTPAJAAH
D?K?F@CCN?RJA
=#?G?P? B?C�D?FT'
[email protected]?CRTBSGC@CUI'
PSBTBLA@?I?
D?U?EIPSDTQTBSRTI'
BI?TGCI?IAPA?BI
AUA?B?G?AIARCMA
[email protected]ID?@AFAA
IGAHEC@?@CSCF
PBSAH?GAF?B?RA?C'
[email protected]GCU?BCBS
B?BQ?FAO[email protected]?S
RB?AUTFABDCAE?B
3
&
Q??BRCEEHAG
CHJO[email protected]NO[email protected]?IA
HTL?CTD?G?AK?'
[email protected]9IAGBSRB?[email protected]
?QFCATIFBAQ?RB?
A?HTUTFABDG@CCBS
FABAO6CKBG?A7A 
AHDAGATBSEPTB?O
.B?AA[email protected]IAQ?
B?QFC[email protected]?;DGAFB?EMAA
?F?RABI?BGCKNCGA'
UEBPA?BCIPKEUAN
?BVC@RTIBI??ULA 
?BTFSU?O8CIAG?A
IAIHABA
?QFCAO?DTB?PA?O
ARCBSAHAIAG@?S
RB?UTFTBAMATAA
K?G?PAFAS?UGCI
GAUEBPAAHTFGAJA
?LB[email protected]SHC'
BAG
.B?LUTFAHLBSIHA'
BA[email protected]BCABAO
D?H?QTD?FEBSBGC'
ICOEGCU?BCBSCBCHD?'
H?BGH
CHCGAHCBSB?QFCD?C'
[email protected]STG?I?OCA
[email protected]HTBJD??E
A[email protected]@C?BCICBSE
?F?OAQFCTAACK?'
F@?SC?A B?NCEBA
[email protected]F?RAG [email protected]?
D?NLACHCGCD?[email protected];HCQS
IERA[email protected][email protected]?BA'
IA[email protected]HJ@AOD??DJBT
NCERB?@TRPAADCAA
?BUAFJGCU?BC
VAKA@AQ?Q?[email protected]
TFC?CDG[email protected]AOBC'
LA[email protected]SD?H?RSFC
PIAE??I?HXC?ARB? 
B?GCCNJICABFGTQCE
FABEHBGEDC?ADGAAB
BGABSEDG?B??NF?G?ISA
DG?B%[email protected]?SUJHA'
@?RCCIAZB?D?'
[email protected]?B?QFCMAAO[email protected]
D?RTIBI?ICBSRB?TLC
CDGAFDGEB%C B?
DG[email protected]@CBC[email protected]FA'
@AQCVEF?H?ODG[email protected]
CCNJICWBRB?NCHA'
BSAAAAHRB?LFTB
"[email protected]?DGA@
A?G??BBC[email protected]FT'
PCAGCN[email protected]HT'
BJ?QFC[email protected]?STDCBS
CG?ICBS?Q?AI'
FABSA@JPCBS?ZB?
[email protected]?AI?NH?L?
(CHCRB?AQ?FEC
TLQ?B?IBS8ZB?F?R'
C
(CHCH?L?EC@J'
LCKABS?OD?OFT8
BCGPOJDGCP[email protected]
(CHCTD?RBCOVG?
(?G?NTCB?ORI?BA'
GAU@[email protected]O
CF?[email protected]?LBSGCU?'
BCBSGAPCBS^
[email protected]?HQ?FTIC'
T(CGBCAACQGCF@
D?RAB?OQGCH?B?ONCF?'
UG??IABJOBGTFAS
[email protected]@ABIFGTL?[email protected]?F'
[email protected]CHCGACI[email protected]
D?[email protected]?@TLIVAI
RB?FAOBI[email protected]?GCFJAA
TDAKCH?BFTP[email protected]
AORCBSE
F?HCD?BC?HT@T'
RCWD?FGT?I?FBI?H
UCUTPFABTBG?@
DGCNFRJOTL
[email protected][email protected]I?GTQAAC'
DAGAU?O[email protected]@RCO
DG?L?A
[email protected]ABC?IEBEi
[email protected]?[email protected]?Cq
H?ELNSDG?K?FBq
[email protected][email protected]?BTBLA6
AHCHCAAIAD?HCW 
MCEHCHC[email protected]CRAg
AGCNNCI?F@C?C
F?RAGSWGCNQ?I?G?NCHT'
LABIA?A[email protected]CHC'
GCBCDG?B?GAPBSE]6
CZB?BPCQC?BPTR

[email protected]SCGCNQ?I?GJHC _
BAG?B@?[email protected][email protected]?LA'
ED?@??ID?HCE
RB?FABEHFGTQ?Q??BVCR
COBBGTF?[email protected]S6
GCNGTPBSCBH?XAGTT 
B?EIPAQ?ED??E[email protected] o
[email protected]EIAHSA
CHCGC-CKCG?ICq
IJABA[email protected]?A[email protected]66
T@[email protected]?C[email protected]?NC'
G?OMVJ[email protected]IDG o
HAG?RTWQGTDDA@A'
B?IGCNT[email protected]@CFA'
ITPT@ABFICFVCBGC'
GCAIPTWEYH?G?NC
IWEWMTW
r[email protected]?UJBSAOP@C
[email protected]?C
AGTIPSIVAK?ICs2
[email protected]SNCGCU?BT A qq
?LFC?[email protected]AUE@AQ qq
?BSWCFTPA[email protected];qq
?PSW C9EAUA

DGCNFT?I?A[email protected]6q
 2�
CP?GG
 ( 7( %
N %3:
D?HCABEBC?OFC 
^@?Q]_
BK $&6 
CGCIBEI-CI?F?H8
CLA?AR?
?BIARCAB?CBTBLAFC'
LARTBSTF[email protected]?;[email protected]
RB?NCI?DG? [email protected]'
ABEPG??MAFG?
TCRAHGCIBE
?GAB?8
CBTBGCNTA
eCLAPSRAH[email protected]?K?8
t?UMAH B?CLF?HTI?A
AH?Q?[email protected]IW'
U?IS IC?IC[email protected]
TLA[email protected]?U[email protected]?;
?[email protected]?C[email protected]HA'
EABE[email protected]?IZB?H
DEB@AB?IJKF?H?ID?'
BG?A?NCHAB@8
[email protected]FAEBCD?LC'
@TO
TI?BCFABOCF
C[email protected]?TBG?OBI?I
@ADG?HK?NAGCNIA [email protected]?K?
[email protected]FTB8B[email protected]?'
IJOICKB?IJOTRCB?
[email protected]Q?FBCHBADAGS
@A[email protected]ICAH @W'
FI[email protected]?HTC[email protected]?'
KAGCU?BEMAAGAF?I'
ABSTFCGBCC'
NCBSCPCQ?GF?BS@?'
I?HLIAHAKTLAFGT'
QKDGG?FC?FGT'
?OIAAAU?QCBBIC
IJD?RAHT?UZB?HDG?'
@8
RAH8
GCIBEAoGCIOB 9
E
CE[email protected]TR?'
ICB?H?LAB
5B?[email protected][email protected]'
?TRCWBCCHAF?
ZB?Q?(JC?U?G?B
?Q?S?HGCU?BCAHIA[email protected]?
LIAH
r?IC[email protected]CH?'
@?FJAIDGMTGA[email protected]
5AGQRCELAMCFAE'
[email protected]CELN[email protected]ICE
CIAG?ADGALFAIAQ?
NZBCRABICTICLCWB
[email protected]A)AGC?ITTLA
IB???OGCNNUGCWBI?B
HFADTBCB?H
ADTBCBA?UENC?B
ABEQ?BEBWU?IS IC'
?ITC?U?G?B?CC
FADTBCBCBI?ICAB
ILNS[email protected]DG@T'
PICABEK[email protected]'
EHDG?SUCH?IABCH
CCNJFADTBCBCHUJIC8
WBGCNJA?FAA?BG?'
@AHDGAA?FAOBI
[email protected]?BGAH?BG?ICID?'
[email protected]A@TU[email protected]CBI'
NG?ICBSEAQ?GCU?BCA'
[email protected]?[email protected]FADTBCBD?
[email protected]?TBG?OBITCDGHAG
D?D?BG?OA?RBA
[email protected]?FVAIG[email protected]CAB
ZB?OGCU?BA@WFAOUAAFT'
ABH
GK?FBEAOIAHS'
EKUJICBS[email protected]ICBS?'
GJGCNF?GJ?Q?I?GB
D?FTPCHTDGTQCH
IG?FACIWLNSIGC'
QCHBCIPH[email protected]PS
AE?GCIAHSA HGFC
@CF9
WU?IS IC?ICGCU?'
BCAB[email protected]?H-CI?F'
?Q?[email protected]EIEN8
#@?D?BCEZBC[email protected]?BS
?BIABBIA?BKICBC'
AB?IABCLALBAO'
CEGCB?G?D?BS
?DJB?AR?D?H?QCWB
AO[email protected]EGCU?B?O
CAMAC[email protected]E
A[email protected]AIAQFCC
?RBDAGIJKFAO?GQCNCVAXBADG?I?F?Q?
[email protected]EGCU?BCABIAQ?[email protected]@ABIA!.TD
[email protected]O!?G?IR[email protected]EAB?UENC?BS[email protected]BGC
PAB?Q?CH?Q?IJPAQ?GCNGEFC
%CIJ??[email protected]XVG?IC?HTDAV[email protected]BTB?I
.TDTD?GTRCWBECHJA?BIABBIAJATRCB
DG?NI?FBIC AH?BHAWMAQ?EH?BCL?I?Q?
[email protected]BG??U?GTF?ICE[email protected]O!?G?IR[email protected]EAB
IAQFCC[email protected]R?�
CHA;!.TD
/?B?%.%
K?G?PAHRABTD?B?E?
[email protected]EAB[email protected]D?
F?K?FCH[email protected][email protected]JH
T@TQCHC[email protected]W@TRC'
ABERB?qGU?IS IC?I'
CGCU?BCABD??IHAB'
[email protected]BITNC[email protected]C?B'
[email protected]EIENIG??DA
([email protected]?@[email protected]@[email protected]?IA
I?BDTA IZBK@T'
RCEKATIFEB@ABJ
AAGCNFGCLA?OAF?'
[email protected]?OQGTU?OAUT'
FABCCF?[email protected]'
A?IG?
ZB?Q?[email protected]?IACAB
DG?BJKUTFAOT)AGC'
?I?OIAQFCABS[email protected]
?BD?RAHT?CDGCIC
TRCBSAOFAOBI[email protected]?
A?QFC)ACK?NEOC
?BIABBIAJOGCU?B
FADTBCBZB?Q?GCNIA[email protected]?
[email protected]LAMJ?B?GCE
Q?HTLABGAHBEIA
[email protected]BCRB?UJ?HCG
?CAD?FB?R@
-C?RBSZB?B[email protected]'
P?OGCCN?)AGC?I?O
K?RABE@?ICHAA[email protected]'
@AQD?FADTBCB?OGCU?'
BA;
"FCI?NCWWU?IS
IC?IT?B[email protected]?IA
?B?GJOFAOBI[email protected]?NC'
HCABILNCBITW
D?NVW GEF?HH
FGTQHK?G?P?@AQ?
DG?B?%CG?FJH
ZB?IAFSH?Q?NCRB
!
CHA; )AG 
C?IC
/?B?CIB?GC

NCIAGPCWMAHQ?FTDEB@AB[email protected]H
D?F`AH?HBGTF@E[email protected]@ABILI?B?I?F?IT'
9Q?I?OXAGHJ?IK?NC=CGJHO�@CDG?FC'
L[email protected]?CQ?TFCGBIT@TQ?IRCA[email protected]@AMA
IAGAFAFACUGEB?HRB?D??U[email protected]?T'
DAKTGCCNJICABUGQCFGD?LI?B?I?FBIT
TQ?I?OXAGHJ%CP
 #[email protected]
[email protected]?IRCTPAFPO
Q?F[email protected]Q?F?H??'
UAJH A[email protected]?D?'
B?HTRB?IDAGIJANCD?'
@AFK@ABHJF?G?R?
DGCI@S[email protected]?HDG?'
FCL[email protected]?CQ?TFCGBIT
BAHCHJH?UADAR@
[email protected]GCAADGG?B
DG?FTV[email protected]PCQ
IDAGAFICH?OBAK[email protected]?Q
DG?NI?FBICIBC[email protected]'
[email protected]@ABIC
?U@EK?G?PKDG?'
NI?FBIAJKD?[email protected]
[email protected]GEFBGTLAV'
FAGCH?GAI?ICEC
XAGHA[email protected]F?EG"
%CUC?ICTQ?I 
CETQ?ICEA
?F?B[email protected]NCHAB?Q?
G?BCDG?FTBI?BNC'
[email protected]JKQGTDD?G?I
F?G?R?[email protected]@DG'
EBJACQ?F[email protected]B'
IC
?UA?NCHABATDAK
CBAGJ"[email protected]J%C'
UC?I?OAAQGTDDAIA
?G?IJ?I?ORA]G? DAB 
@?OD?G?FJNCIANAJAN
%[email protected]@CPAI?Q?GCO?C
(CBAGGCNFCICAB?C
[email protected]?ZB?FCAB
I?[email protected]?RB
CH?Q?[email protected]NH?I
%CUC?ICCFCICABIGC'
RABACCLFTW?G?ITD?
@?QGCHH?I[email protected]?C
NCTBBSCXAGHA
AMA?FCQGTDDC[email protected]
RAG? DABG?OD?G?FJ
BCLAD?FCWMCECFALFJ
NEBJOI?IK?NATGC
?U[email protected]AHCB?R?Q?D?'
[email protected]?ISERAG? DABG?OD?'
G?F?OHJUTFAHIJFAGL'
ICBSICBTDIPAHQ?'

?FBCBSIABAGCCH
BGAHEBEGCU?BCBS[email protected]?'
FJAF?EGuTQ?ICE
ABCFCI?DG[email protected]
QGTDDT?G?IC[email protected]?
BGTFBECFD?IJPAAH
AADG?FTBI?BCF?
D?FHCWBEGTQCEH?'
@?FCEF?EGC %CUC?IC
A[email protected]?@ABDG?GCU?BCI'
PCECDGAHA[email protected]?CI
FACUGADG[email protected][email protected]?DG?'
FTBITWQGTDDTTLA
F?UICABEG?BCCF?AI
AFGAAHFITKHA
@TQ?IRCA[email protected]@T@?'
IEBGTFCF?EG?TK
[email protected]?[email protected]IGAHA[email protected]
F?TQC?A[email protected]?ZB?
GAFLI?B?I?F?IGCN'
I@?SRTIBI?[email protected]@AB'
INHC?[email protected]BGTF?ICE
FV[email protected]C?NFCCCB'
H?XAGCABAGDH?B
CGTP[email protected]FV[email protected]J
ZB?[email protected]?SCC
D?IJPADG?FTBI?B
?BCBCCG?BACRA'
BIAJKD?[email protected]
GIAKDGAHTMABICK
RB?FCABFITKHAC 
DAGAK?FC[email protected]DG?FT'
BITWD?G?FTHJAH?'
LAH[email protected]BSNCRAA?G'
H?I?OUCNJHvTIPAH
Q?FT?GH?NCQ?B?I[email protected]JA
?BGEFJ[email protected]D?'
IJPA?O?BFCRAOCuu
DG?VABC[email protected]RAHI
DGAFJFTMOAN?NCDC'
A?ACI[email protected]?GCGCNC
[email protected]IJGCU?BC?BGCIE'
?OHTD?IJ@?SC'
RABI??GH?ICH?U'
GCN?HINCIAGPCWMAHQ?'
FTFAEB?ODEB@ABUJ'
@?NFCJIADGAFD?'
[email protected][email protected]K?G?PAOGCU?'
BJI?I?O?FCFVCB?O
N?B?IF?O?Q?
QTGBC[email protected]?BFCRAO
BGTFBEIFBATMAO
NH?ITQ?I?O
DAGAPAFPOILI?B?I?F'
BI?NBGCB?GB?IC
BCLAD?B?EJO?B
%?BCGAI9
 
 

? TFCG?HTCI
VAKA[email protected]?D@AEBGT'
FEBEGCU?RAHCBAG?Q?
TRCBCARC?ICQFA
IAFABEG9CGELAIC@A'
CD?FIANA?Q?WFCN
BCOQCOFTQEHBGC'
D?GBJH[email protected]?H
[email protected]AN?CGC'
G?OMFGAIAJC 
GJH?Q?[email protected]BCD?'
B?E?CGCM[email protected]BAH'
DJGCGELAI[email protected]B?I
f4FACUGE[email protected]B?
?DAGAF@QGCXHAEVCD?
[email protected]A
!GQCFJGCGELAIM'
?IAF?FTP?DG[email protected]
D?IJPAJA?V[email protected]BRA'
A[email protected]BIC
**+2`ANFTCIAS
Q?F
IAGACEGCU?BCIFA'
CUGA[email protected]C?UADARBS
BC?OLATFCRJOBCGB
I?I?HDEB@AB
?RBIA[email protected]@ABIJ
GCGELAIM?IHCBAG'
?Q?TRCBCARC?IC
TDAP?NCIAGP@[email protected]
FACUGE@EZB?Q?GCGE'
LAIMCH[email protected]?NFCJ
A?UK?FHJAT@?IE;
ABSCFALCEBAKC
@WF XTV?GTAB
UGQCFCD?GAH?BTHC'
PABS[email protected]?ICEQC 
QCL
GCGELAIMII?W
?RAGAFSI?BIABCZBT
NCU?BTGAP@BGTFBSE
IJ?HBAHDCHIBARA'
AIAQ?NHAQ?AN?C
%CBGC?IJ?'
OGBHNCFCWBUGQCFJ
AN?JKGCU?RKDGUJI'
PKCHGCJ
([email protected]
TRPK[email protected]?II
DGAF?I?Q?FAFF?'
B[email protected]UGQCFC @UT
AGAFAHACEDG?NI?'
F[email protected]?BS?[email protected]
D?RB[email protected]?GJ?GHJ
IAGAJOBCGB[email protected]@C
UGQCFCG?FC? 
IC
" 
CPAPB?GG
 !
  6
 !"
 
TBSAD?QCAB
?Q?A
.$( 1
 ! !
 ;L !))*+
,-.//B &M
381
& 
.$&8C"
3 &$
  !
 ! 
& 
 ""J8
& 
& 
.$&8
.N$ 1
&8&
 K 
O "
8 
  
$  
 & $"
G  
  
 
APQPBAPDR
 $("-
& 
$$ 8
 !8"6 $
  
8 
 1&
 "
. 
!&&$
 
$ 
8 !  
  
APST 9  &
  8
 
))*+,-.//"4 
  &
& 
!&
  
  !
 8 
$( 88 
 � 
 
 "
. $ !3
"/&: &
 
11 !(
  
 B$:
�1 
  "
&$ "
J "$ 
& 8
 !8 $ 
 1$
  
  
 8? 
N'#"N! 
  
 8 
!& 
" 8 
( 
 &O&
  
& (  
U "5& 
& $&
& 
O  &
 !$( 
 
 "
8!
"#$ !
 !
;-
& "
$
 & !( 
 3
$ 888
8 !8
8"V&$
$  
 
 & 
"
5M�
L-K-/I"
7OL5/'0W3#XWN#OM
=?I?Q?FAHABCH?GX?NJ�=GK?FCNC�
=-FGCIBITO?IJOQ?F�CNICEBAHCBRAK
DGAF[email protected]O?B?GJAD?FQ?B?I@?I?HTQ?FT
[email protected]JACGBBJI?GVC[email protected]HA4 
@ABEBEUGE?G?AL?Q?HAKCRA?Q?NCI?FC
DGCNFRJAFI?I?GVADG?OFABuFABK
TBGA?IUTFABFC?4?VAGB?IKTF?LABIA?O
[email protected]?BCDGAFDGEBEKQ?G?FCID?F'
PAXJK[email protected][email protected]BC[email protected]?FALJA[email protected]IARA'
GC?BFJKCI?I?GAVDGFTBBJERL[email protected]?IAB'
?Q?GCO?C
?I?Q?FKDGAF[email protected]EKDGHTBTRCBA?[email protected]?
FITK[email protected]?I?OBJER[email protected]RJK[email protected]JK
[email protected]@ABI?IQ?G?FC?G?ALC
CHA;CVAAI?GVC[email protected]FABGADA'
BVE[email protected]N?IC?Q?DGAF[email protected]E=-FGCIBITO
?IJOQ?F�
/?B?%) %6/?B?KG?C7
OPQ
O!�


AF(?G?N
[email protected]@EI@AT
[email protected]CD?H?MS
?NICBS@T
=5O@C
?GRB
5O@C
[email protected]EE
IZBK@ACK
ACOFTBG?DJ
F?G?Q
?NCHAGN
?UH?G?N@E?Q
SF?HD?[email protected]S
TJU?G?FC
CAMA
EAHAGN?QFC
JIAIJK?FJ
NCAPS@C
IZBKBAHJK
FGAHTRK@ACK
JDG?I?GAOHAE
[email protected]
GUAQCOLACD?H?MS
?GAA
HAENC[email protected]
HAP?
AHABS[email protected]?
@CFODG?Q
ABSDARASA
ABSP?[email protected]
?FBIDAGAF
CNCF
EAI@CK�
[email protected]AF(?G?N
[email protected]D?@ACH
?BIAGB
I?NS[email protected]?BC
I?NS[email protected]?H
[email protected]?FABEH
HAP?H[email protected]?H
?QFC[email protected]@E
I@ACK
[email protected]AF(?G?NT
@C[
G[email protected]
T@[email protected]G
G[email protected]CH
C[email protected]T
BCG
[email protected]E
HAP?[email protected]
D?FCG
GAUEBCH[email protected]
KU?QCBJO
TAFCHAP?
K@CFO
TAFCDG?Q
C?OTAQ?
P?[email protected]
HABACH
BCG?RASGCF
RB?D?FCG
?FABEHDGA
RB?I@AT
ANCHAGNAF(?G?N
RB?IE[email protected]C
IAGCAB?QEH
RB??[email protected]
AORCIHABACH
AF(?G?N
B?LAI[email protected]IK?G?I?F;
=-FGCIBITO?IJO
RC[email protected]IJOQ?F
-FGCIBITO[email protected]VA
NFGCIBITO[email protected]
(GCICH
@AC[email protected]
TBSIAQFC
UTFABRC[email protected]ICG?F�
?IJOQ?F
CHDG[email protected]
?IJOQ?F

 
CGJH?A[email protected]A
IEN[email protected]E[email protected]?
GTDJHCD?[email protected]RAB'
IT?U@TLICAH?Q?CA'
@AEBCD??U`AHT
DGAF?[email protected]T@TQC
BAGGB?G?U@TLICAH?O
CGJHH[email protected]AH
IENGC[email protected]?LAJBCA
GTDJADGAFDGEBEC'
PAQ?GCO?CCCGC 
[email protected]O@ADG?HK?N?I'
K?N=CGJHO�COFT 
QO@A?DTB[email protected]
?IO@A?DTB-CI?F'
?Q?#GEFFGTQK
CGJHACK?FBEHT'
NAO[email protected]BRAK[email protected]JK
[email protected]?I?AMCWMA
AQ?BCLA[email protected]ET'
@TQCHCGJH?Q??BFA'
@AEIEN
%[email protected]@ABICGJH?Q?
[email protected]EIEN[email protected]'
@W?B?GJO )F'
K@CLAJOGCU?B?'
D??UJOGK?G?PAH
CRABIAFACUGE
Q?FC[email protected]A[email protected]@?
DEB@ABANCFCE;D?F?'
K?FCHCfuDG?VABC
D?[email protected][email protected]JHT@T'
QCHu[email protected]NCVB?'
ICG?IIG?NVTCu]
DG?VABCw
%[email protected]@ABI[email protected]?@]
TIAGA?BF?B?O?w
IBGABBS**+2`ANFC ]
PAODCGBI[email protected]AO w
PAHBGTFBSEAMA[email protected] ]
PAOZAGQAOCF[email protected]A w
DAHNCFCRD?[email protected]JK]
DAGAFHI ?ODEB ]
@ABA
#?RABED?NFGCIBSIE Y
NB?ICGJHC?IJH
Q?F?H[email protected]TDAK?IIw
BGTFAC[email protected]?CPAO ? w
FJ@R?Q?RCBSE]
& w
NCH[email protected]C]
[email protected]?Q?w
[email protected]IEN;
 !
"!
x#GTGQRA?A[email protected]A
fGCO??O[email protected]VJCH?A
[email protected]?A(?Q?IAHK? 
fG?PKIGCRAOHAFABAG
yCBCG??EK?RTGC 
fCNCBS?FITK[email protected]?FJK
HAFABGCK CABANBCK
4
CFALFACUAV?O
@SQACGWQ?O([email protected]? 
]FJAFAIRCBCUJBG?DG 
L@ISI[email protected]@ABIAK
4
BGTF?DGAFBCIBSQFA B?
CFGTQ?HHABA

CPAOGCU?BATLC
4
??UCEDGAFC?BS[email protected]

IAFSz4ARSFAB?LN
4
NF?G?ISA@WFAORTB?BS

IJFAGLC ZBCRABIC
{ABSTCPK[email protected]?FJK

[email protected]@AQ
 CU?BCCABANB
t?RAS@?LC?BIABBIA 
C#GTGQNCEBJAI
4
?DAGCV]D??OJ ?QFC
GEF?HBCANCWMAFA'
@?HAFABGJ!JICABGC'
U?ROFAS??RAC
IDAGAFAMA?DAGCVE?
FAITPAANCBCAPS
IGC[email protected]?KAGCNTLADG'
K?F@?SHFCICBSI?W
G?IS[email protected]?HTRB?UJ
DCBAQ?LNS
!T[email protected]?CFEKDG'
K?LTTBG?HEGCU?BCW
DAGAIEN?R?OHAFABG?O
TNCWRB??RSW[email protected]
@?LCE?DAGCVE[email protected]'
?OAMAA[email protected]N?'
B?EECG?NCCFALFC
@SQCCQ?B?IA;IFGTQ
D?BGAUTABE|KD?H?MS
[email protected]BAI?OBA'
GCD?U?GTF?ICCAFCI'
?AO?GAF?B?RAC
IE?IGAHACECDDCGCBT'
GCHAWMCEEI[email protected]'
VAABGJ CABANB
[email protected]AWI?IAGPAB'
IA
@EFECFAITPAE
FTHCW?KATQCH?H
[email protected]K?G?P?GCU?BCBS
TNCBSHDGHABSRB? B?
?I?A EF?H
%R
NCUJICW?I?AHI?NGCBA
AITP NCEBJA[email protected] }
?I?DAGCV??OK
?UENC?BIK?FBk~ 
[email protected]AQGTDDJG?I
[email protected]ICAG?IG? 
I?NZHA[email protected]CZB?A
CLF?HTF?IAGPS
CFALFC@SQCC 
BIJI?UMABIA?O
LN[email protected]@ABICAGICE
NCHAB[email protected]AGABCGE
?H[email protected]??O?GQCN 
VIB?GCE?BIABBIACE
NCD?GBITWGCU?BT
KTF?LABIATWCH?FAE 
[email protected]?BS?BAORC
FAIRCBCQ?B?IEBEGCO 
??HTH?BGTKTF?LAB
IA?O[email protected]?B
?IJHQ?F?HFAIRCBC}
.B?U[email protected]SICPHA 
RBJRB?UI?I?Q?FWW
?RSIJ[email protected]TDGCNFR 
?O[email protected]CAT?DAGC 
V??Q?[email protected]RCBSE 
ICHFAITP
u "- x
HAFABGC4

[email protected]
#$%&$
  &
'
)IABTCID-CI?F'
?AG?HJOGCU?BEMO
[email protected]?IAHBGOCGXA 
?IR?[email protected]?I[email protected]
?IWLNSI-CI?F?H
@ADG?HK?NAP?XAG?HA
?FGCNDG?AQ?D[email protected]
IQCNABCK[email protected]NC
F?UG??IABJOBGTF
HBGECGXA?IRC
TICLCWBIAL[email protected][email protected]
B?ICGMD?GCU?BAA
?PUTSA@CLTDG?'
B?@WUEBI?AQ?CBCI'
CCFEK[email protected]@ABI
-CI?F?Q?@A?DTBCB?'
GLABIA?DG?I?F@??'
@?ICCNC@TLAJO?B'
FJKG?MCES[email protected]@A'
BI?HHBGOCGXA? 
IRC[email protected]UJBSIAG'
JHNUGC?OGCU?BA
A[email protected]@[email protected][email protected]'
AE[email protected]?ID?H?QCBS
FGTQFGTQTIBGTFTWH'
TBT
%?QFCBCA@WFGCU?'
BCWBGEF?HLBS@AQRA
GCU?BCD?GBEAORC
HBGOCGXA?IRC
DA HJ[email protected]AHT
A?BGJICBSE?B[email protected]@AB 
IC?BDG?NI?FBICeo4
I?NH?L?BS[email protected]ZB?Q?T
AQ?ABS?[email protected]?INUGC
FADTBCB?H[email protected]?Q??IA ]
BC
[email protected]ICHB 
GOCGXA?IR?IJH
Q?F?H[email protected]NF?G?ISE
[email protected][email protected]ECBI?O
FADTBCB?O[email protected]?B
) %e_
[email protected][email protected]E
IENFADTBCB
[email protected]?Q?
[email protected]?Q??IABC
SM;
&%9#7
!?GSUCNCHC[email protected]?A
D?IJPAAZXXABI?B
!
4
DG?NI?FBICCRABIC
GCU?BJI?9IAKNIASEK
4
CG?F?Q?K?NEOBIC?FC
N[email protected]AOPKRAGBC'
4
PAQ?IGAHA5B?BGAU? 
IICAAMAGCN[email protected]?
uC?BEUGS?H6Q7
5@ATHA1%%
�3$3#3
[email protected]?K?G?PAOBGCFV'
AONHAP[email protected]JAC'
[email protected]?BGJICBSDGCNF?IC'
AH?I?Q?Q?FCf
FACUGE[email protected]NCLQCBS'
EGCN?VIABJH?QEH
GCCIVJ [email protected]IFABK
CFCKP[email protected]CDGAF'
DGEBEKCPAQ?GCO?C
?UA?GC?RJH
EGH[email protected]@E?I?Q?F'
O[email protected] HCCGCFTGAUEB
g3@C?I[email protected]?O
GAFAOP[email protected]([email protected]?FVJ
GAUEBC?[email protected]SC'
CTADGQ?B?I@BA'
GAJAGCIJA?BWHJ
-FAS[email protected][email protected]C
K?NEOCHAF?OQ?GJ
ALJAPCKHCBJA?'
[email protected]DABGTP?IU?
VJQCH?QAFGTQA
?[email protected]CENCFCRCI
[email protected]?OHAGA?B?BE
@TLUAUJBC%[email protected]@ABI
?HUCBCUJB?I?Q??U@T'
LICEF?BQ[email protected]RA'
E?U`AHCUJB?IJKT'
@TQD?GCIAWDG?P'
@?ODEB@AB?OCff4
BJER[email protected]@TQC
FTPTC[email protected]EIGAFAH
?[email protected]NCQ?FgGTU'
@AO5B?D?[email protected]A
D?@AFOI[email protected]B
DAP?[email protected]@[email protected]
 ODEB@AB[email protected]@ABI
[email protected]?NCI?F?Q??HC
UJBC6UGQCFG%? ;
@?B?ICPIA!C 
BC$HCDC w
GHCKAG(CQCAIC7]
CLA[email protected]@DEB w
@ABO[email protected]F?G?R?]
PIA-COTBF?ICY
 AGAMA?]
AAIC A??ICw
%[email protected]C?IC/]
TFC !CUCGJCw
/?ICu;
([email protected]?ICw
% %";
Z??HB%;
SM 
t?G?QCEGAFCVE@E
HAETRCBCQGCLFC'
?O[email protected]?OBARAB 
4
IA?OI?OTK?FEMO
Q?FDCHEBABAH
}RB?IZB?BQ?FCHDGAF? 
BCI@TF?UTWICGB 
GT
xCT\u OQ?F?IMJ
[email protected]!OBEUGS?OGA'
[email protected][email protected]O?IAB
?IHAB?[email protected]RH
@ADG?HK?N?HIGTR@@W'
R?B?I?OICGBGJ
CBTDIPCENHCNC'
BGTF[email protected]DAGA[email protected]ABC
CA?UK?FH?[email protected]?DA'
GAIANBNHANCDCJ
FG?I[email protected]JGTR@C
CBGCD?GB?HCGJH 
CEGAFEEP[email protected]
(JIJGCLCAHAGFARTW
[email protected]?FCG?BSDGAFAFCBA ]
@WCGJH?Q?[email protected]?Q?w
?IABC&/CBAAITF ;
GAB?GT@ADG?HK?NC w
-COVAITFGAB?GTP[email protected]
/ [email protected]?OGCU?RA 
HT[email protected]w
[email protected]K? ;
IJHQ?F?H[email protected]IA w
Q?F?UG?Q?;

 

DA?AGIABAGC]
FITKI?O
Yccccccccccacacccacccccccccccccccccccc~ccccccccccccc~cccccccccccccccccccccccccccccc~ccc~ccccc~cccc]
@AFTWMO?HAGQCNABJ
IJOFAB\EICGEQ;

 3 55T�
$ /;\u\\[email protected][email protected]?IABCEf[email protected]?J;GAFCB?GCf \ 
NCHAB[email protected]GAFCB?GCf 4\?BIABAGABCGEf [email protected][email protected]?Bf 4\[email protected]?Q?
K?NEOBICf 4 [email protected]DAH?GGAD?FAB?If 3[email protected]f 4 BD?QGCXo
f u \f
[email protected]X@[email protected]%[email protected]?Q?[email protected]QGCXRA?Q??U`AFA'
E6\u\gfQ%[email protected]?[email protected]%?HHTBRACE7
CNABCIJK?FBuGCNC
[email protected]?IB?GRABIAGQTUU?BT
U`AHDARCBJO@BD??UDARCBIJ?O
-CCNGCLu4g FA4

Приложенные файлы

 • pdf 46481616
  Размер файла: 830 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий