Казахский гуманитарно-юридический университет, Астана. Кожахметов Г.З. — декан юридического факультета д.ю.н., Карагандинский государственный уни-. верситет им. Е.А.Букетова.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1
ҚАРАҒАНДЫ
УНИВЕРСИТЕТ
КАРАГАНДИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ISSN 0142-0843
сериясы
4(64)/2011
Серия
ПРАВО
Қазан
қараша
желтоқсан
жылдан
бастап
шығады
Жылына
Октябрь
ноябрь
декабрь
Издается
года
Выходит
год
Собственник

РГКП
Карагандинский
государственный
университет
имени
Букетова
редакторы
Главный
редактор
КУБЕЕВ
юрид
наук
профессор
главного
редактора
Омаров
техн
наук
Ответственный
секретарь
Аманбаева
филол
наук
СерияныΝ
редакция
алқасы
Редакционная
коллегия
серии
Амандыкова
редактор
юрид
наук
Стародубцев
юрид
наук
Россия
Маркос
Августо
Малиско
юрид
наук
Бразилия
);
Диаз
Реверио
юрид
наук
Испания
);
Кристьян
Цомплак
юрид
наук
Польша
);
Алимов
юрид
наук
Узбекистан
);
Сарсембаев
ид
наук
Копабаев
юрид
наук
Борчашвили
юрид
наук
Жиренчин
юрид
наук
Нургалиев
юрид
наук
Бакишев
юрид
наук
Кожахметов
юрид
наук
Сембекова
ответственный
секретарь
юрид
наук
редакции
100028,
Караганда
Университетская
, 28
Тел
.: 77-03-69 (
факс
: (7212) 77-03-84.
E-mail: [email protected]
Сайт
: http://www.ksu.kz
Редакторы
НΡрмΡханова
Редактор
Рожнова
Техн
редактор
Муртазина
Издательство
Карагандинского
государственного
университета
Букетова
100012,
Караганда
Гоголя
, 38,
тел
.: (3212) 51-38-20
e-mail: [email protected]
Басуға
27.12.2011
қол
қойылды
84 1/8.
Офсеттік
қағазы
Көлем
i 14,25
Таралымы
Бағасы
кел
бойынша
Тапсырыс
723.
Подписано
печать
27.12.2011
Формат
84 1/8.
Бумага
офсетная
Объем
14,25
Тираж
300
договорная
Заказ
723.
Отпечатано
типографии
издательства
КарГУ
Букетова
Карагандинский
государственный
университет
, 2011
Зарегистрирован
Министерством
культуры
информации
общественного
согласия
Республики
Казахстан
Регистрационное
свидетельство
1131–
10.03.2000
Вестник
Карагандинского
университета
МАЗМҰНЫ
СОДЕРЖАНИЕ
Қlттықтаулар
...................................................... 6
Поздравления
....................................................... 6
Қарағанды
мемлекеттік
университеті
тарихы
бүгінгі
күні
................................................... 10
Карагандинский
государственный
универси
тет
история
современность
факультетінің
тарихы
................................. 13
История
юридического
факультета
................... 13
факультетінің
ғылыми
өмірі
муының
келешегі
................................................ 17
Научная
жизнь
перспективы
развития
юридического
факультета
.................................. 17
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ
ЖƏНЕ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҚҰҚЫҚ
КОНСТИТУЦИОННОЕ
МЕЖДУНАРОДНОЕ
Амандықова
Испергенов
аңкестік
діни
экстремизмге
қарсы
тұрудың
құқық
тық
негіздерін
қалыптастыру
ның
ұлт
тық
қауіпсіздігін
қамтамасыз
етудің
кепілі
...... 19
Амандыкова
Испергенов
Формиро
вание
правовых
основ
противодействия
терро
ризму
религиозному
экстремизму
залог
обеспечения
национальной
безопасности
Рес
публики
Казахстан
.............................................. 19
Айылчиев
Мемлекеттік
басқару
нысаны
Түсінігі
негізгі
үрлері
рықша
белгілері
жағымды
жəне
жағымсыз
жақтары
................... 25
Айылчиев
Форма
правления
Понятие
новные
разновидности
отличительные
черты
плюсы
минусы
.................................................. 25
МЕМЛЕКЕТ
ЖӘНЕ
ҚmҚǑҚ
ТЕОРИǕСǑ
ТƶРИNjǑ
ТЕОРИЯ
ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА
ПРАВА
Тушиев
Қазақстандағы
парламентаризмің
тарихи
дамуы
...................... 31
Тушиев
рия
парламентаризма
Казахстане
.................... 31
Қожахметов
СΟйіндікова
Унитаризм
жəне
федерализм
жөніндегі
Ленин
идеялары
жəне
оның
Қазақстанның
ұлттық
мемлекеттік
құрылысындағы
рөлі
.......................................... 41
Суюндикова
Ленин
унитаризме
федерализме
роль
нацио
нально
государственном
строительстве
Казах
стана
КΩкімова
урлаев
қық
қағидала
азаматтық
қоғам
жəне
құқығының
теориялық
негізі
ретінде
.................................... 46
Какимова
Турлаев
Принципы
пра
как
теоретическая
основа
прав
человека
гражданского
общества
...................................... 46
АЗАМАТТЫҚ
ҚҰҚЫҚ
ЖƏНЕ
АЗАМАТТЫҚ
ПРОЦЕССУАЛДЫ
ҚҰҚЫҚ
ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО
ГРАЖДАНСКО
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
Ψкімжанова
Жүкті
асымалдау
ты
ның
ұғымы
жəне
құқықтық
табиғаты
............... 53
Акимжанова
Понятие
правовая
приро
договора
перевозки
грузов
............................. 53
Ψлиева
Азаматтық
жүргізудегі
ерекше
жүргізу
істерін
қарастырудың
кейбір
шеліктері
............................................................. 59
Алиева
Некоторые
особенности
рассмот
рения
особого
производства
граждан
ском
процессе
...................................................... 59
Ильясова
ктерді
сымалдау
жəне
экспедициясы
шарттарынан
туындайтын
дауларды
шешуде
азаматтық
заңнаманы
қол
данудың
теориялық
жəне
тəжірибелік
мəселе
лері
....................................................................... 65
Ильясова
Проблемы
теории
практики
применения
гражданского
законодательства
при
разрешении
споров
вытекающих
дого
воров
перевозки
грузов
транспортной
экспе
диции
.................................................................... 65
Қыздарбекова
Жалпы
үлестік
меншік
қатынастарын
тоқтату
................................. 75
Киздарбекова
Прекращение
правоотно
шения
долевой
собственности
............... 75
КРИМИНАЛИСТИКА
КРИМИНАЛИСТИКА
Ким
Криминалистикалық
тактика
жүйесі
дамуы
............................................................. 82
Ким
Развитие
системы
криминалистичес
кой
тактики
.......................................................... 82
Сембекова
Ұйымдасқан
қылмыстылықтың
криминалистикалық
сипаттамасы
..................... 89
Сембекова
Криминалистическая
характе
ристика
организованной
преступности
............. 89
Содержание
Серия
Право
4(64)/2011
ҒАЛЫМ
МІНБЕСІ
ТРИБУНА
МОЛОДОГО
УЧЕНОГО
Ψбіласимов
Қазақстан
Республикасының
Конституциялық
Кеңестің
құқықтық
мəртебе
жəне
оның
конституциялық
бақылауды
асырудағы
атқаратын
рөлі
......................... 95
Абыласимов
Правовой
статус
Конститу
ционного
Совета
Республики
Казахстан
роль
осуществлении
конституционного
контроля
............................................................... 95
Даулетияров
Қазақстан
Республикасында
полицияның
ымдас
қызметінің
құқық
тық
негіздері
........................................................ 101
Даулетияров
Правовые
основы
организа
ции
деятельности
полиции
Республике
захстан
.................................................................. 101
АВТОРЛАР
ТУРАЛЫ
МƏЛІМЕТТЕР
………. 106
СВЕДЕНИЯ
АВТОРАХ
................................ 106
2011
жылғы
Қарағанды
университетінің
баршысында
жарияланған
мақалалардың
көрсеткіші
Құқық
сериясы
............................ 107
Указатель
статей
опубликованных
Вестни
Карагандинского
университета
Серия
аво
» ............................................... 107
Поздравления
Вестник
Карагандинского
университета
Бас
Прокурорының
Парламентімен
байланыс
бойынша
көмекшісі
, 1983
түлегі
Əбішев
Хабылсаят
Əзимбаевич
Еркін
КинаятΡлы
Қазақстан
Республикасы
Прокуратурасының
ұжымы
жəне
Қара
ғанды
мемлекеттік
университетінің
заң
факультетін
бітірген
түлектердің
атынан
Сізді
Бөкетов
атындағы
Қарағанды
мемлекеттік
универси
тетінің
профессорлық
оқытушылар
құрамын
жоғары
құрылғанына
жылдық
мерейтойымен
құттықтаймын
Өзім
оқыған
жəне
кейін
еңбек
туған
заң
факультетін
ерекше
лтипатпен
құттықтағым
келеді
Оқытушы
жəне
маман
заңгер
ретінде
өзім
факультетте
қалыптастым
Отанымызда
əйгілі
академик
Бөкетов
атындағы
Қарағанды
мемлекеттік
университеті
білім
жəне
ғылым
ордасы
ретінде
танылады
Қарағанды
мемлекеттік
университетінің
түлектері
тек
Қазақстанда
ғана
емес
басқа
мемлекеттерде
еңбек
етеді
Сіздерді
шын
жүректен
мерейтойларыңызбен
құттықтаймын
атындағы
арағанды
мемлекеттік
университетінің
даңқы
арта
берсін
əрдайым
үлгілі
жоғары
орындардың
алдыңғы
қатарында
болсын
жəне
үлкен
жетістіктерге
жете
берсін
Начальник
Департамента
юстиции
гандинской
области
выпускник
1982
Абилов
Мурат
Смагулович
Уважаемый
Еркин
Кинаятович
Нынешний
год
особый
страны
исполняется
лет
Независимости
Казахстана
Это
год
подведения
гов
развитии
преодолении
преград
достижении
зультатов
годы
независимости
народ
Казахстана
выбрал
свой
путь
показал
сильным
сударством
развивающейся
экономикой
четко
поставленными
целями
одного
рупных
многопрофильных
университетов
станы
рагандинского
государственного
университета
имени
Арстановича
Букетова
которому
няется
совпали
годами
независимости
Казахстана
внес
неоценимый
вклад
общества
оставаясь
преданным
гуманистским
ценностям
развитие
науки
качественных
сегодняшний
день
университетом
сохранены
традиции
епо
давании
является
лидером
среди
высших
учебных
заведений
международные
стандар
Выпускники
КарГУ
осуществляют
свою
деятельность
всех
структурах
государственных
орга
руководящих
должностях
разного
уровня
Выражаем
особую
благодарность
ректору
всему
профессорско
преподавательскому
составу
Карагандинского
государственного
университета
кетова
огромный
вклад
квалифицированной
молодежи
будущего
Поздравления
Серия
Право
4(64)/2011
Директор
Институт
законодательства
Республики
Казахстан
академик
Академии
юридических
наук
Республики
Казахстан
доктор
юридических
наук
профессор
Бусурманов
Жумабек
Дюйсешевич
Уважаемый
Еркин
Кинаятович
коллектива
Институт
законодательства
Республики
Казахстан
Вас
профессорско
преподавательский
состав
студенчество
Карагандинского
государственного
универси
академика
Букетова
40-
дня
также
пользуясь
случаем
, —
Независимости
Республики
Казахстан
крупных
высших
учебных
дений
только
республике
далеко
пределами
готовящий
кадры
нового
поколения
властно
управленческой
политико
экономической
образовательной
сферах
государственной
общест
жизни
нашего
государства
близкий
коллектив
юридического
факультета
трудился
лет
ые
яркие
запоминающиеся
для
годы
становления
благодаря
которым
приобрел
навыки
преподавательского
мастерства
уважительного
преданного
ответственного
отношения
благородному
формирования
людей
Это
неоспоримый
факт
юридический
факультет
заре
становления
утвер
ждения
нашего
нового
государства
стал
кузницей
юридических
кадров
для
зависимого
Казахстана
вышло
видных
ярких
ученых
популярных
общественных
государственный
деятелей
руководителей
правоохранительной
органов
правосудия
преуспевающих
представителей
бизнеса
содействующих
начатых
государственно
реформ
Традиции
КарГУ
юридического
факультета
начало
которым
заложили
такие
духовно
богатые
самобытные
мудрые
академики
Букетов
Молдахметов
кандидаты
юридических
наук
Имашев
Кусниденов
другие
коллек
занять
свое
образовательном
пространстве
искрен
радуясь
успехам
КарГУ
юридического
факультета
области
дрения
кредитной
технологии
обучения
высоким
показателям
научно
исследовательской
деятельности
поддерживающим
даль
развитие
высшего
республике
одновременно
горжусь
благодарю
судьбу
довелось
работать
таком
вузе
такими
высоких
людьми
Сердечно
поздравляя
Вас
юбилеем
всей
души
желаю
м
дальнейших
сверше
благо
науки
укрепления
демократии
общечеловеческих
ценностей
Республике
Казахстан
Сотрудники
Карагандинской
областной
прокуратуры
выпускники
КарГУ
Букетова
Муканов
Айтжанова
Нурбекова
Спабекова
.,
Серикбаева
.,
Нурушева
.,
Кулькеев
Досмаков
.,
Кунуспекова
Жумабекова
Шевченко
предстоящего
праздника
посвященного
40-
Карагандинского
дарственного
университета
Букетова
преподавательский
юридического
факультета
юбилеем
желаем
крепкого
здоровья
успехов
всех
земных
благ
дальней
процветания
Поздравления
Вестник
Карагандинского
университета
Генеральный
директор
EIC Group,
выпускник
1995
Утеубаев
Талгат
Бабашевич
Уважаемый
Еркин
Кинаятович
Руководство
ТОО
«Eurasian Industrial Chemical Group»
Вас
профессорско
преподавательский
состав
студентов
сорокалетием
Карагандинского
государственного
университета
имени
Букетова
Унаследовав
развивая
добрые
традиции
Учительского
Педагогиче
институтов
Карагандинский
государственный
университет
четыре
десятилетия
своего
существования
воспитал
десятки
высококвалифи
цированных
специалистов
обогативших
научную
педагогическую
ворчески
применяющих
полученные
знания
различных
ловеческой
деятельности
как
Республике
Казахстан
странах
ближнего
зарубежья
свидетельством
Карагандинского
государственного
университета
Букетова
академическим
сообществом
высочайшего
уровня
исследований
преподавания
подготовки
является
успешное
членство
Великой
Хартии
Универси
na Charta Universitatum),
Международной
Университетов
(IAU),
глобальных
университетов
дистанционного
обучения
(Association of Global Universities In Distance
Education, GUIDE)
многих
других
значимых
объединениях
ведущих
образовательных
учреждений
Трудно
переоценить
Карагандинского
государственного
университета
динамику
революционных
модернизационных
процессов
набирающих
экономике
выпускники
вуза
юбиляра
авангардом
молодых
инноваторов
области
мышленности
ере
управления
научных
изысканий
деятельности
которых
зависит
будущее
всего
казахстанского
общества
этот
знаменательный
руководство
Eurasian Industrial Chemical Group
желает
Вам
ува
жаемый
Еркин
всему
профессорско
преподавательскому
составу
студентам
Караган
динского
государственного
университета
Букетова
крепкого
здоровья
благопо
лучия
творческих
успехов
Сотрудники
Карагандинского
областного
суда
выпускники
КарГУ
Букетова
Андаров
Азбанбаев
Ахпанова
Абишев
Батаева
.,
Баныкина
Бажибаева
Бертисканова
Ералие
Жаксыбекова
Жакупов
Жылыбаева
Кузнецова
Касенова
Молдахметова
Маймаков
Манахова
Нурмуханова
Ныгметжанов
Омарбеко
Оразгалиев
Сейдалина
Сергазина
Смаилова
.,
Спанов
Салин
Скорикова
Солдатова
Турысбаев

Талас
Толеуов
Тусупбекова
Ибраев
Карагандинского
областного
суда
горячо
руководство
профессорско
преподавательский
состав
студентов
Карагандинского
государственного
университета
академика
Букетова
связи
основания
вуза
Поздравляем
только
тех
кто
трудится
учится
преподавателей
профессоров
усилиями
создавалась
научная
база
укреплялись
вестность
университета
души
приветствуем
кто
когда
годы
закончил
прекрасное
учебное
заведение
Карагандинский
государственный
университет
долгий
яркий
путь
,
лучших
просвещения
науки
культуры
прежнему
луч
Поздравления
Серия
Право
4(64)/2011
отечественным
педагогическим
Несомненно
результат
терпеливого
направленного
труда
огромной
самоотдачи
научно
педагогических
работников
студентов
выпуск
ников
результат
деятельности
университета
десятки
тысяч
высококвалифицированных
крупных
работающих
различных
сферах
народного
науки
трудятся
выпускники
судебной
Казахстана
м
динском
областном
суде
приумножая
славу
храня
Alma Mater.
университета
может
гордостью
оценивать
путь
уверенностью
будущее
Обладая
мощным
интеллектуальным
творческим
потенциалом
хорошей
технической
базой
желанием
возможностями
университет
занять
высокие
позиции
современного
высшего
енного
Желаем
всем
успехов
дальнейшего
процветания
умных
пытливых
студентов
реализации
самых
сложных
проектов
созидательной
энергии
всему
коллективу
университе
удачи
всех
начинаниях
благополучия
добра
10
Вестник
Карагандинского
университета
Қарағанды
мемлекеттік
университеті
тарихы
бүгінгі
Карагандинский
государственный
университет
история
современность
современность
кетова
отражают
этапы
становления
Республике
основные
высшей
школы
сформированной
преемственности
акаде
традиций
открытости
современным
эффективности
резуль
научных
исследований
Фундаментом
для
организации
Карагандин
государственного
университета
ческий
институт
созданный
1938
как
Это
был
единственный
вуз
готовивший
педагогические
кадры
нуждалась
время
республика
Основой
Учительского
института
кафедр
марксизма
языка
литературы
педагогики
физическо
осуществлявших
студентов
специальностям
хском
русском
языках
институт
специалистов
выпуск
ники
Ленинградского
института
Казахского
педагогического
института
Абая
Тяжелым
испытанием
коллектива
института
как
всего
советского
явилась
Отечественная
Большая
группа
преподавателей
студентов
ушли
добровольно
защиту
ушли
института
Иманкулов
преподаватели
Аймагамбетов
Лаптев
Нарешев
Колыванов
другие
Многие
ушедшие
пали
смертью
храбрых
боях
Родину
Однако
несмотря
суровое
время
институт
работать
ся
кузницей
учительских
послевоенные
годы
подготовлены
более
1000
учителей
большая
часть
которых
представители
казахской
молоде
начале
годов
народным
образованием
республики
ставились
задачи
связан
введением
всеобщего
семилетнего
среднего
образования
Решение
поставленных
задач
реорганизацию
Карагандинского
учительского
института
Педагогический
августа
1952
ректором
учебного
заведения
был
назначен
Баймурзин
руководивший
коллективом
1952
институте
функционировали
факультеты
физико
математический
филологический
естествознания
казахским
русским
отделе
динамике
института
свидетельствуют
увеличении
дентов
структуры
вуза
1952
приняты
курс
200
человек
1971
. —
Карагандинский
педагогический
институт
вузом
категории
22
кафедр
факультетов
которых
обучались
5 440
студентов
Преподавательским
составом
руководством
создана
необходимая
академическая
материально
база
анизации
университета
марта
1972
соответствии
Постановлением
Совета
КазССР
базе
Карагандинского
педагогического
института
Карагандинский
государственный
университет
университета
назначен
доктор
технических
наук
профессор
корреспондент
КазССР
лауреат
Государственной
Арстанович
Букетов
Карагандинский
государственный
университет
Серия
Право
4(64)/2011
11
открытием
университета
началась
страница
вуза
Перед
профессорско
преподавательским
составом
встали
задачи
совершенствованию
учебно
учной
воспитательной
работы
повышению
качества
подготовки
специалистов
Необходимым
условием
реализации
ставленных
задач
стал
кадровый
потенциал
вуза
учебного
года
университете
культетах
работали
реподавателей
доктора
наук
кандидата
наук
70-
связаны
ректора
академика
КазССР
технических
наук
Арста
Букетова
руководством
Букетова
университете
сформирован
демический
фундамент
учебно
методического
научно
ательского
деятельности
закладыва
создается
современная
база
университета
включающая
разветвленный
плекс
учебных
вспомогательных
учреждений
специализированных
лабораторий
оснащенных
учебным
научным
оборудованием
Показателем
вуза
создание
еще
кафедр
увеличение
преподавательского
соста
Так
численность
преподавательского
коллектива
02
кото
профессоров
докторов
наук
доцентов
кандидатов
наук
университет
развивается
ководством
академика
КазССР
наук
профессора
Мулдахметова
(1980–
доктора
биологических
наук
профессора
Бигалиева
(1988–1991). 80-
годы
истории
вуза
определяющим
этапом
преддверии
становления
ниверситета
как
ведущего
учебного
суверенного
государства
Республики
апреле
1991
университет
возглавил
профессор
Акылбаев
проявивший
крупный
ученый
организатор
августа
Постановлением
Кабинета
Министров
Карагандинскому
университету
первого
ректора
академика
Букетова
расширяется
ктура
вуза
Так
базе
иностранных
языков
филологического
факультета
был
открыт
факультет
иностранных
языков
январе
1995
создан
факультет
повышения
квалификации
преподавателей
результате
присоеди
Педагогического
института
было
еще
факультета
педагогический
профессионально
художественный
физической
культуры
спорта
Свидетельством
активного
азвития
вуза
становится
расширение
международных
связей
стал
Международ
руководителей
университетов
МАРУ
апреле
достигнутые
успехи
специалистов
Международную
академию
наук
высшей
школы
июле
университет
Карагандинский
государственный
университет
12
Вестник
Карагандинского
университета
утвержден
качестве
действительного
Евразийской
ассоциации
университетов
августе
КарГУ
становится
Международной
университетов
действующей
ЮНЕСКО
КарГУ
возглавил
доктор
юридических
наук
профессор
Еркин
Кубеев
руководством
осуществляется
многосторонняя
деятельность
формированию
укреплению
статуса
вуза
классического
университета
внедряющего
современные
технологии
чения
критериями
образовательной
высокими
международными
качества
Подтверждением
стала
международная
аккредитация
экономического
культета
получившего
статус
Казахстане
факультета
аккредитованного
международ
стандартам
Показателем
результативности
инновационных
технологий
высокого
качества
обучения
вхождение
университета
Великую
Хартию
Университетов
введение
системы
менеджмента
качества
ISO 9001:2000
кредитной
технологии
обучения
прохож
государственной
аттестации
специальностей
2010
успешно
прошел
инсти
туциональную
аккредитацию
образовательных
специальностей
сентябре
осуществлен
Химия
Бакалавр
Магистр
», «
Физика
Бакалавр
Бакалавр
международной
аккредитации
Статус
Карагандинского
государственного
университета
кадемика
Букетова
как
рейшего
крупнейшего
вуза
подтвержден
объемом
образова
программ
осуществляемых
направлениям
бакалавриата
программам
магистратуры
образовательным
программам
докторантуры
2011
состоялся
первый
выпуск
докторов
нелинейная
физика
», «
Фармацевтическая
», «
», «
Лингвистическая
огия
контактология
».
современный
образовательный
комплекс
вошедший
первую
многопро
фильных
университетов
генерального
рейтинга
вузов
Казахстана
мировой
лучших
универ
GS Word Universities Rankings (601+),
лучших
вузов
Казахстана
рейтинга
Webomatrix.
является
ведущим
Республики
образовательным
науч
сохраняющим
классические
академические
традиции
тивно
внедряющим
совре
образовательные
Серия
Право
4(64)/2011
13
История
юридического
факультета
базе
Педагогического
института
был
Караган
динский
государственный
университет
Среди
других
подразделений
КарГУ
сформирован
эко
номико
юридический
факультет
позже
1977
юридический
факультет
стал
самостоятельным
вклад
формирование
укрепление
факультета
традиций
внесли
первые
ководители
вич
Имашев
доцент
Виталий
Дмитриевич
доцент
Кыдырбай
Кусниденович
Кусниденов
доцент
Иванович
.,
доцент
Бахтыбай
Жолжаксынович
Жунусов
.,
Максим
Капарович
Умур
кулов
Еркин
Кубеев
Зейнекенович
Кожахметов
созданы
кафедры
государства
зав
кафедрой
Владимиров
),
трудового
сельскохозяйственного
права
зав
кафедрой
доцент
Дубинец
конституционного
советского
строительства
зав
кафедрой
ганс
головного
процесса
зав
кафедрой
доцент
Курманов
Благодаря
труду
руководителей
была
сформирована
основа
юридического
факультета
года
наращивавшего
свой
научно
профессиональный
буквально
кратчайшие
факультет
показателям
республике
после
Казахского
сударственного
ерситета
тот
исторический
факультета
были
ложены
лучшие
традиции
только
среди
преподавателей
студенческой
молодежи
которые
высоко
сегодняшние
юридического
факультета
можем
сказать
одном
внесшем
значительный
вклад
ановление
Мажите
Имашеве
токов
факультета
оказал
существенное
кадрового
потенциала
нем
молодые
преподаватели
прекрасную
престижных
вузах
получили
лучших
школах
Союза
Москве
обучались
аспирантуре
защитили
кандидатские
диссертации
Умуркулов
Кубеев
Кулыбеков
Жакаева
Сулейменова
Саттарова
Мусилимова
Муздыбаев
Саратове
Какимова
Ленинградском
государственном
университете
Жданова
аспиран
туру
защитились
Нургалиева
Кулжабаева
Мукалиев
Тусупова
Иосифиди
захста
Института
философии
Академии
наук
Казахской
юридического
факультета
Казахского
государственного
университета
защитились
получили
ученую
степень
Ахметова
Бусурманов
Амандыкова
Балтабаев
Нуртаев
Абишев
Дулатбеков
Машабаев
Кожахметов
Тугжанов
Жамиева
другие
кафедр
факультета
профессиональными
кадрами
издаваться
графии
учебники
учебные
Молодые
преподаватели
Нургалиева
Нуртаев
Жунусов
Кубеев
Балтабаев
Бусурманов
другие
защищали
первые
докторские
диссер
научно
педагогических
кадров
факультета
участие
ученые
ие
к
академик
Кутафин
являвшийся
научным
руководителем
кандидатской
сультантом
докторской
диссертации
Кубеева
академик
Кузнецова
руководитель
дидатской
диссертации
Абдрахманова
патриарх
криминалистической
науки
профессор
Яблоков
руководивший
кандидатской
диссертацией
руководством
крупного
спе
международного
ессора
Галенской
успешно
защитила
кандидатскую
диссер
Кулжабаева
Благодаря
казахстанским
академикам
Баймаханову
кандидатские
докторские
диссертации
Агдарбековым
Бусурмановым
Абишевым
Амандыковой
Кожахметовым
другими
Воспитанники
юридического
факультета
работают
всех
областях
государственной
общест
ой
жизни
нашего
суверенного
многонационального
государства
Среди
Тусупбеков
Председатель
Агентства
борьбе
экономической
коррупционной
тельностью
финансовая
Акылбай
депутат
Сената
Парламента
Республики
Казах
Абишев
Помощник
Генерального
прокурора
Республики
Казахстан
связям
Парла
Тугжанов
Председателя
Ассамблеи
народа
Казахстана
Абилов
Кожахметов
14
Вестник
Карагандинского
университета
начальник
Департамента
юстиции
Карагандинской
области
многие
другие
География
трудо
устройства
выпускников
перешла
границы
нашей
республики
Это
только
страны
ближнего
зарубежья
государства
Америки
Юго
Воспитанники
факультета
добились
больших
результатов
только
правоохранительной
сфе
государственной
службе
научной
Такие
выпускники
как
Жунусов
Дулатбеков
только
известными
учеными
докторами
наук
главляют
высшие
учебные
заведения
республики
юридических
наук
профессор
Еркин
Кубеев
ректором
Карагандинского
государственного
университета
имени
академика
Букетова
перемен
льство
гражданского
общества
младодемократического
государства
Казахстане
затронули
все
сферы
жизни
страны
юридическое
Государст
реформы
укрепление
представительных
народовластных
структур
власти
управления
могли
быть
реализованы
высококвалифицированных
юридических
кад
условиях
реформировался
преобразовывался
юридический
факультет
Карагандинского
дарственного
университета
Букетова
деятельность
которого
совершенствуется
того
чтобы
ногу
временем
Юридический
факультет
осуществляет
подготовку
высшим
образованием
следующим
специальностям
бакалавриата
Юриспруденция
», «
право
Тамо
женное
дневной
заочной
формам
обучения
Сфера
деятельности
стов
широка
Это
органы
судеб
учреждения
исполнительные
представительные
органы
государственной
власти
управления
государственные
негосударственные
учреждения
нотариальные
конторы
таможенные
образования
Соответствуя
классического
университета
выпускники
бакалавриата
могут
обучение
магистратуре
профильной
годичным
обучением
научно
педагогической
двух
программе
данным
аммам
факультете
обучаются
66
человек
руководством
юридических
наук
Кубеева
Амандыковой
сотрудничестве
Вроцлавским
университетом
Польская
Республика
проводится
подготовка
докторов
специальности
Юриспруденция
»,
обучаются
человек
сегодняшний
число
обучающихся
программе
бакалавриата
дневной
форме
состав
свыше
студентов
лении
около
полутора
тысячи
студентов
процесс
обеспечивают
свыше
80
преподавателей
сотрудников
которых
док
юридических
наук
, 28
кандидатов
доцентов
также
20
магистров
права
рамках
эксперимента
специальности
Международное
право
открыты
группы
преподавание
ведется
казахском
русском
английском
языках
ебном
планируется
выпуск
студентов
групп
реформи
совершенствование
благотворно
влияет
только
качество
выпускаемых
специалистов
юристов
самообразование
самосовершенствование
преподавательского
состава
связи
высшего
образования
сентября
юридический
факуль
Карагандинского
государственного
университета
Букетова
редитную
обучения
уже
течение
многих
лет
широко
применяется
дистанционная
положительно
зарекомендовала
как
студентов
преподавателей
Цель
кредитной
формы
совмещение
таких
качеств
обучения
как
гибкость
максимальная
мостоятельность
студентов
траектории
обучения
учетом
конъюнктуры
рынка
озрастающими
требованиями
работодателей
руководством
университета
ежегод
выделяются
достаточные
материальные
средства
интерактивного
высокотехно
логического
оборудования
парк
вычислительных
машин
увеличиваются
специализиро
залы
электронных
ресурсов
библиотечный
фонд
новейшей
литературой
Стратегической
задачей
руководства
академика
Букетова
является
е
уровню
университетов
класса
должны
учиться
лучшие
казахстанские
студенты
работать
наиболее
квалифицированные
преподаватели
исследователи
этой
связи
научно
исследовательская
работа
становится
важных
сфер
жизнедея
юридического
факультета
Хорошая
постановка
только
обеспечивает
качественный
учебный
процесс
предполагает
динамичный
ессорско
преподавательского
состава
юридической
науки
важно
чтобы
проходило
университете
История
юридического
факультета
Серия
Право
4(64)/2011
15
имеются
первоклассное
оборудование
солидная
материальная
база
вуза
науч
сфере
деятельности
Всɺ
предусмотрено
Стратегической
программой
рамках
факультет
разрабатывает
следующие
научные
конституционные
теоретико
совершенствования
политической
системы
правления
Республике
Казахстан
правовое
обеспечение
государственной
службы
глобальных
процессов
руководитель
профессор
Кубеев
);
Казахстанской
государственности
гражданского
общества
свете
конституцион
реформ
руководитель
профессор
Амандыкова
);
становление
гражданского
общества
правового
государства
суверенном
Казахстане
руко
водитель
.,
профессор
жахметов
).
факультете
сложились
свои
научные
школы
возглавляемые
профессором
Кубеевым
профессором
Амандыковой
Так
например
профессор
Кубеев
научных
трудов
монографий
учебных
значитель
ного
количества
учебно
методических
разработок
посвященных
эффективной
анизации
учебного
вузах
разработаны
теоретические
становления
консти
туционного
Республике
Еркин
Кинаятович
награжден
нагрудным
знаком
Почет
образования
Республики
Казахстан
» (2004
Президента
удостоен
Заслуженный
деятель
Республики
Казахстан
» (2005
награжден
юбилейными
сятилетия
Астаны
-
летия
Независимости
нагрудным
знаком
Алтынсарин
» (2006
награжден
орденом
Кұрмет
».
Кубеев
Профессором
Республики
Казахстан
является
академиком
Международной
академии
высшей
школы
членом
Меж
дународной
ассоциации
конституционалистов
Под
его
руководством
защищены
докторских
кандидатских
диссертаций
подготовлено
свыше
специальности
Юриспру
».
Ежегодно
факультет
проводит
конференции
различных
уровней
учебном
базе
факультета
была
проведена
Международная
научно
практическая
конфе
Республика
демократическое
государство
»,
участие
ученые
ближнего
дальнего
зарубежья
итогам
был
материалов
объ

печатных
листа
Республиканская
научно
конференция
Независимость
главная
демократического
государства
»,
Независимости
Республики
КарГУ
Букетова
25–26
ноября
2011
Стало
конференциях
самого
высокого
уровня
активно
участие
денческая
молодежь
поэтому
случайно
студенты
являются
победителями
международных
республиканских
гиональных
конференций
различным
юриспруден
рейтингу
специальность
Юриспруденция
заняла
республике
других
высших
учебных
заведений
Как
видно
лет
своего
юридический
факультет
Карагандинского
государственного
университета
только
количественно
качественно
Сегодня
структуру
факультета
кафедр
сударства
зав
кафедрой
профессор
Какимова
конституционного
международного
права
зав
кафедрой
Амандыкова
гражданского
трудового
зав
кафедрой
доцент
Киздарбекова
уголовного
процесса
криминалистики
зав
кафедрой
миева
уголовного
криминологии
зав
кафедрой
Машабаев
Факультет
осуществляет
международное
сотрудничество
высшими
учебными
ближнего
дальнего
зарубежья
которыми
заключены
меморандумы
сотрудничестве
образования
научных
исследований
Например
факультет
активно
фессором
Вроцлавского
университета
Кристьяном
Цомплаком
Польша
Хавьером
Диаз
профессо
конституционного
университета
«Castilla-La-Mancha» (
профессором
Бразиль
Университета
Маркосом
Августо
Малиско
продолжаются
традиционные
связи
Московским
государственным
университетом
Московской
юридической
академией
Санкт
Петербургским
университетом
вузами
Одессы
Южно
государственным
университетом
Университетом
Кожахметов
16
Вестник
Карагандинского
университета
Миколаса
Ромериса
Оренбургским
государственным
университетом
Национальным
универ
Узбекистана
имени
Улугбека
Коллектив
факультета
собирается
останавливаться
достигнутом
прилагает
все
усилия
того
Карагандинский
государственный
университет
имени
академика
Букетова
свое
достойное
место
мировом
образовательном
пространстве
Кожахметов
декан
юридического
тета
доктор
юридических
профессор
Серия
Право
4(64)/2011
17
факультетінің
ғылыми
өмірі
дамуының
келешегі
Қазақстан
Республикасының
Президенті
Назарбаев
Еліміздің
əлемдегі
бəсекеге
барынша
қабілетті
елдің
қатарына
кіру
стратегиясы
Қазақстанның
жаңа
геосаяси
жауапкершілікке
дайын
саяси
жəне
экономикалық
əлеуетін
іске
асыруға
қабілетті
жаңа
мемлекеттік
қызметкерлерді
ішінде
заңгерлерді
даярлау
қажеттігіне
баса
назар
аударуда
Заңгерлердің
кəсіби
корпусын
қалыптастыру
құқықтық
жетілдіруді
алдына
мақсат
тын
əкімшілік
құқықтық
реформа
еліміздің
қарқынды
дамуының
мақсаттарына
қол
жеткізуге
бағытталуы
тиіс
Бұл
мақсаттар
Қарағанды
мемлекеттік
университетінің
заң
факультетімен
оқу
процесі
құқық
ғылымы
саласында
жүргізіп
отырған
қызметімізде
ерекше
көрініс
тауып
жаңдануына
жаңа
серпін
берді
Қарағанды
мемлекеттік
университетінің
заң
факультеті
Елбасының
ұсынған
реформаларын
идеологиялық
жағынан
қолдау
кадрмен
қамтамасыз
етуге
жауап
беретіндіктен
өзінің
процесін
жəне
ғылым
саласындағы
бағыттарын
халықаралық
стандарттарға
жүргізе
қана
қоймай
елімізде
болып
жатқан
маңызды
саяси
оқиғаларға
қосуда
Факультеттің
ғылыми
жетістіктерінің
дамуының
жоғарғы
көрсеткіштері
1999
жылдардан
негіз
Кəсіби
кадрлармен
толыға
жəне
беки
түсіп
алғашқы
монографиялар
оқулықтар
жəне
ары
баспаға
шыға
бастады
факультет
оқытушылары
алғашқы
докторлық
диссертацияларын
бастады
мысалы
Нұртаев
Жүнісов
Көбеев
Балтабаев
Жанайдаров
Бусурманов
Амандықова
Қожахметов
жəне
Факультеттің
ғылыми
педагогикалық
кадрларын
даярлауда
əлемге
аттары
əйгілі
ғалымдар
қатысты
мысалы
академик
Кутафин
фессор
Көбеевтің
кандидаттық
жəне
докторлық
диссертациясының
ғылыми
жетекшісі
жəне
кеңесшісі
академик
Кузнецова
Əбдірахмановтың
кандидаттық
диссертациясының
ғылыми
жетекшісі
криминалистика
ғылымының
.,
профессор
Яблоков
Кимнің
кандидаттық
диссертациясының
ғылыми
жетекшісі
халықаралық
заң
жөнінде
жетекші
профессор
Галенская
Құлжабаеваның
кандидаттық
диссертациясының
ми
жетекшісі
болды
Казақстандық
академиктер
Баймахановтың
жетекшілігімен
докторлық
жəне
кандидаттық
диссертациялар
қорғалынды
мысалы
Ағдарбеков
Ахметова
Бусурманов
Əбішев
Амандықова
Қожахметов
жəне
Академик
Бөкетов
атындағы
Қарағанды
мемлекеттік
университеті
басшылығының
стратегиялық
міндеті
аталмыш
жоғары
əлемдік
деңгейдегі
университеттер
арына
енгізу
табылады
университетте
үздік
қазақстандық
студенттер
білім
жоғары
білікті
оқытушылар
ғалымдар
жұмыс
істеуі
Осыған
байланысты
университеттің
ғылыми
жұмысы
заң
факультетінің
тіршілік
етуінің
саласы
болып
табылады
Факультетте
оның
жақсы
жұмыс
істеуі
міндетінің
дұрыс
қойылуы
оқу
процесінің
сапалылығын
ғана
емес
сонымен
бірге
профессорлық
құрамның
динамикалық
өсімін
қамтамасыз
ғылымының
дамуы
оның
жақсы
университетте
алуы
маңызды
университетте
құрал
жабдықтар
жақсы
материалдық
база
қалыптасқан
2011–2015
жылдарға
арналған
ҚарМУ
стратегиялық
даму
бағдарламасына
сəйкес
факультетте
төмендегі
бағытта
ғылыми
зерттеулерді
жүргізу
жоспарланып
отыр
Қазақстан
Республикасындағы
саяси
жүйе
анын
жетілдірудің
конституциялық
жəне
теориялық
құқықтық
мəселелері
жаһандану
жағдайында
мемлекеттік
қызметті
құқықтық
қамтамасыз
жетекшісі
заң
ғылымдарының
докторы
профессор
Көбеев
.);
Қазақстандық
мемлекеттіліктің
жəне
конституциялық
реформалар
тұрғысында
азаматтық
қоғамның
дамуы
жетекшісі
заң
ғылымдарының
докторы
профессор
Амандықова
.);
Егеменді
Қазақстанда
азаматтық
қоғам
құқықтық
кеттің
ыптасуы
жетекшісі
заң
ғылымдарының
докторы
профессор
Қожахметов
.).
Академик
Бөкетов
атындағы
Қарағанды
мемлекеттік
университетінің
заң
факультетінде
жылдар
бойы
ғылыми
ізденіс
саласында
өзіндік
дəстүрі
қалыптасты
ғылымдарының
докторы
профессор
Көбеевпен
жəне
заң
ғылымдарының
докторы
профессор
Амандыкова
18
Вестник
Карагандинского
университета
Амандықовамен
құқықтық
ғылыми
мектептер
жүзеге
асыруда
Əрбір
ғылыми
мектептердің
өзіндік
бағыттары
ғылымдарының
профессор
Көбеев
150-
артық
ғылыми
жұмыстардың
қатар
монографиялық
зерттеудің
, 7
оқу
құралының
жəне
жоғары
орнындағы
үрдісін
ұтымды
ұйымдастыруға
бағытталған
көптеген
əдістемелік
материалдардың
болып
табылады
Профессор
өбеев
Қазақстандағы
конституциялық
құрылымның
қалыптасуы
дамуының
теоретикалық
жəне
құқықтық
негіздерін
зерттеген
алғашқы
құқықтанушы
ғалымдардың
бірі
болып
табылады
Сондықтан
саладағы
негізгі
зерттеулердің
басым
бөлігі
профессор
Көбеевтің
есімімен
тығыз
байланысты
ғылымдарының
докторы
профессор
Көбеевке
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
Жарлығымен
жылы
Қазақстан
Республикасының
еңбек
сіңірген
раткері
атағы
берілді
жылы
Білім
саласының
құрметті
қызметкері
белгісімен
жылы
Қазақстан
Конституциясына
10
»,
2008
жылы
— «10
Астана
», 2011
жылы
Қазақстан
тəуелсіздігіне
жыл
мерейтойлық
медальдарымен
марапатталды
. 2006
жылы
Көбеев
Жылдың
құқық
саласындағы
профессоры
мəртебесіне
ғылымдарының
докторы
профессор
Көбеевтің
жетекшілігімен
докторлық
кандидаттық
жəне
20-
истрлік
диссертация
қорғалды
ғылымдарының
докторы
профессор
Амандықова
Қазақстанда
конституционализм
доктринасының
қалыптасуының
жəне
құқықтық
тұрғыда
зерттеу
бірегей
ғалымы
болып
табылады
Профессор
Амандықова
жылы
саласының
құрметті
қызметкері
белгісімен
жылы
Қазақстан
Конституциясына
жыл
»,
жылы
Қазақстан
тəуелсіздігіне
жыл
медальдарымен
марапатталды
Заң
лымдарының
докторы
профессор
Амандықованың
жетекшілігімен
кандидаттық
жəне
артық
магистрлік
диссертация
қорғалды
Амандықова
университетініΝ
хабаршысы
журналы
сериясыныΝ
ғылыми
редакторы
ғылымдарыныΝ
докторы
Серия
Право
4(64)/2011
19
ЖƏНЕ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҚҰҚЫҚ
КОНСТИТУЦИОННОЕ
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРАВО
323.285+351.85.001.25 (574)
Формирование
правовых
основ
противодействия
терроризму
религиозному
экстремизму
залог
обеспечения
национальной
безопасности
Республики
Казахстан
Амандыкова
Испергенов
Карагандинский
государственный
университет
Букетова
Мақалада
Терроризмен
күрес
туралы
Заңына
осы
саланы
реттейтін
құқықтық
жəне
ұйымдастырушы
құқықтық
акті
ретінде
талдау
жасалынған
Сонымен
қатар
саяси
экстремизммен
күресудің
ұтымды
механизмдерін
қалыптастырудың
сұрақтары
қарастырылған
қатынастарды
реттейтін
жаңа
заңнамаға
талдау
жасалына
отыра
экстремизммен
күресудің
жүйесі
келтірілген
Жалпы
құқықтық
тұрғыда
рыда
ылған
қатынастарды
реттейтін
кешенді
мақсаттары
көрсетілген
In this article the author examines the law «On co
mbating terrorism», which established the legal and
institutional framework to combat terrorism in the co
untry. The author examines the problem of finding
effective mechanisms to neutralize the threat of religious-political extremism and the problems of develop-
processing mechanisms for combating modern threats in Kazakhstan. An analysis of the new Kazakh Law
«On the religious activities and religious associations», which provides a system of measures aimed at
countering religious extremism.
Одной
главных
задач
современного
государства
является
достижение
гражданского
согласия
обществе
рамках
обеспечения
национальной
безопасности
являющейся
гарантией
его
нормального
функционирования
Важным
компонентом
обеспечения
безопасности
поликонфессионального
государства
выступают
прежде
всего
система
правового
регулирования
государственно
конфессиональных
отношений
также
адекватной
государственно
политики
направленной
противодействие
стремизму
либерализация
казахстанской
государственной
политики
последнее
XXI
смену
искоренению
совет
время
привела
проникновению
распространению
территории
современных
государств
,
Казахстана
многочисленных
религиозных
идеологий
экстремистского
Экстремизм
всех
его
ыступает
ной
основных
проблем
дестабилизирую
устойчивое
любого
современного
общества
числе
казахстанского
практике
экстремизм
преимущественно
сфере
политических
национальных
конфессиональных
общественных
отношений
Как
выделяют
формы
политическую
нальную
религиозную
которые
переплетены
между
политический
экстремизм
наш
ляд
вляется
явлением
собствующим
разложению
государственной
власти
государственного
управления
разжи
ганию
нетерпимости
игнорирующим
общественные
интересы
выражающим
власть
обществе
незаконными
противоречащими
нормам
морали
общественного
поведения
методами
Этнонациональный
политический
экстремизм
современном
этапе
является
серьезной
Амандыкова
Испергенов
20
Вестник
Карагандинского
университета
общественно
политической
стабильности
только
Республики
всех
стран
вызовом
деструктивных
как
внутри
так
рубежа
Важной
объективной
причиной
возникновения
этнонационального
политического
экстремиз
являются
разнообразные
межнациональные
этнополитические
конфликты
Конфликтам
такого
сопутствуют
противоречия
экономического
территориального
ографического
иного
характера
Этнополитические
конфликты
начинаются
как
сложившейся
ситуации
затронувшего
интересы
различных
слоев
групп
политических
общественных
движений
объединений
выступающих
определенными
требованиями
качестве
субъектов
политического
процесса
Особенность
таких
конфликтов
урегулированности
зависит
ациональных
использованию
институтов
власти
преобразованию
характера
деятельности
также
использованию
всевозможных
техник
подобных
конфликтов
кроется
сфере
отношении
людям
другой
национальности
Этнонациональный
политический
экстремизм
уровне
политических
тутов
движений
),
межличностном
бытовом
ровне
уровне
мируются
враждебности
недоброжелательства
провоцируются
мятежи
выступления
совершаются
террористические
акты
Национальные
политические
движения
представляют
собой
сложную
структуру
куда
содержания
которых
зависит
национальной
общностью
задач
государственной
власти
Особое
значение
национальная
идеология
о
формулируются
основные
задачи
национального
идеология
ступает
духовной
массовой
национальной
идентификации
кими
слоями
населения
приобщенности
группе
уникальности
непреходящего
значения
разделяемых
групповых
норм
жизнедеятельности
Характер
еологических
целей
национальных
движений
как
правило
зависит
уровня
массового
национального
самосознания
формирование
национального
сознания
большое
оказывают
религиозные
воззрения
фактор
складывания
народного
связанного
становления
общности
конца
научной
литературе
Казахстана
всего
постсоветского
пространства
проблематике
религиозно
кстремизма
заметно
усилилось
было
обуслов
двумя
главными
взаимосвязанными
обстоятельствами
независимости
настоящее
время
благодаря
последова
сбалансированной
политики
межэтнических
взвешен
внешней
политики
проблема
религиозно
политического
экстремизма
степе
опасных
штабах
которые
имеют
сегодня
соседних
региона
Казах
станские
власти
смогли
избежать
начальном
периоде
независимости
опасного
заигрывания
организациями
называемым
оппозиционным
четко
свои
приоритеты
построения
светского
государства
Президент
Казахстана
Нур
султан
Назарбаев
справедливо
оживает
свыше
национально
народностей
представляет
собой
яркий
пример
межэтнического
межконфессионального
Это
принципиальная
последовательная
политика
направлена
обеспечение
внутренней
стабильности
нее
бессмысленно
говорить
устойчивом
развитии
экономических
успехах
» [1].
высокий
уровень
казахстанского
общества
любым
формам
экстремизма
обусловлен
вполне
объ
ективными
обстоятельствами
такими
как
специфика
казахского
полиэтническая
структура
относительно
устойчивое
экономическое
Казахстана
благополучное
геополитическое
расположение
Вместе
представляется
просто
некорректным
опасным
преувеличение
собствен
возможностей
недооценка
потенциала
религиозно
кстремизма
Казахстане
Существуют
объективные
субъективные
предпосылки
как
внешнего
внутреннего
характера
усиления
радикальных
настроений
казахстанском
обществе
сфере
Прежде
всего
забывать
Казахстан
является
частью
Центрально
Азиатского
региона
считающегося
наиболее
потенциально
конфликтогенных
е
последние
десять
вспыхивали
конфликты
различного
Формирование
правовых
основ
Серия
Право
4(64)/2011
21
характера
интенсивности
того
судя
мирового
что
международные
экстремистские
организации
зачастую
достижения
вполне
конкретных
действуют
совершенно
взгляд
иррационально
выбирая
качестве
объекта
далеко
самые
важные
страны
Казахстана
обстоятельство
означает
даже
являясь
непосредственным
ъектом
стороны
террористических
группировок
может
оказаться
деятельности
События
последних
демонстрируют
транснациональные
экстремистские
организации
выбирают
каче
стве
объектов
именно
ранее
имевшие
опыта
террористических
акций
террак
сентября
2001
Нью
ноябре
Стамбуле
Произошедшие
события
Баткентской
области
Кыргызстана
Ташкенте
Ферганской
Сурхандарьинской
области
Узбекистана
связанные
деятель
радикальных
исламских
группировок
избравших
качестве
средства
дос
тижения
политических
целей
неожиданными
всего
сообщества
Были
наглядно
продемонстрированы
стороны
фактическая
несостоя
ряда
выводов
исламского
фактора
общественно
политическую
ситуацию
региона
прогнозы
низкой
вероятности
распространения
радикальной
идеологии
выступающей
религиозными
лозунгами
Одновременно
утверждения
что
перспективе
политические
экстремистские
органи
выступающие
имени
будут
представлять
реальную
угрозу
стабильности
государст
вам
Казахстану
Как
подчеркивает
Президент
Республики
Назарбаев
экстремизм
Казахстане
существует
определенная
конфессиональной
деста
конце
концов
конечно
вовремя
осознать
потенциальную
угрозу
» [2].
результате
данных
событий
возникла
объективная
настоятельная
необходимость
исламоведов
экспертов
безопасности
скорректировать
жние
взгляды
попытаться
степень
угрозы
обеспечения
региональной
безопас
Центральной
понимание
проблемы
распространения
радикальной
идеологии
исходящей
реальной
угрозы
безопасности
странам
региона
обусловили
активный
объяснения
данного
конкретных
практических
рекомендаций
ских
элит
государственных
органов
специальных
служб
решении
угрозы
религиоз
экстремизма
указанной
проблемы
можно
глубокого
анализа
обусловивших
исследуемого
явления
знания
люционных
процессов
распространения
религиозно
экстремизма
регионе
Следует
политический
экстремизм
Азиатском
еживает
качественно
своему
содержанию
этап
Новые
обуслов
как
внешних
факторов
так
выходом
латентного
состояния
внутренних
современных
условиях
реальную
угрозу
всего
сообщест
национальной
безопасности
того
или
иного
государства
территориальной
целостности
онституционных
граждан
представляет
экстремизм
различных
формах
его
экстремизм
прикрывающийся
лозунгами
ведущий
возникнове
эскалации
межэтнических
межконфессиональных
конфликтов
Основная
религиозного
экстремизма
признание
религии
ведущей
подавление
других
религиозных
конфессий
принуждение
своей
системе
религиозной
веры
Наиболее
экстремисты
ставят
задачей
создание
отдельного
государства
нормы
которого
будут
всего
населения
экстремизм
смыка
религиозным
фундаментализмом
суть
которого
заключена
стремлении
воссоздать
фунда
ментальные
основы
своей
чуждых
заимствований
вернуть
».
Под
кстремизмом
зачастую
понимают
разнородные
классовой
освободительной
борьбы
сопровождающейся
применением
ступлений
совершаемых
полууголовными
элементами
наемными
агентами
провокаторами
Экс
как
специфическая
политике
означает
приверженность
политических
крайне
левых
крайне
политических
радикальным
взглядам
крайним
методам
отрицающим
компромиссы
договоренности
политиче
Амандыкова
Испергенов
22
Вестник
Карагандинского
университета
противниками
стремящимися
добиться
поставленных
целей
любыми
средствами
Важной
особенностью
неправительственных
религиозно
политических
организаций
экстремистского
толка
является
наличие
фактически
двух
организаций
открытой
тайной
законспирирован
облегчает
политическое
маневрирование
помогает
быстро
менять
деятельности
обстановки
качестве
основных
деятельности
экстремистских
организаций
но
распространение
литературы
видео
-,
аудиокассет
экстремистского
которых
пропагандируются
экстремизма
страны
сталкиваются
действиями
экстремистских
толка
является
исключением
Особое
борьбе
цветами
» —
сепаратизмом
экстремизмом
уделяет
Шанхайская
организация
сотрудничества
ШОС
Создан
базе
Шанхайской
»,
которую
шли
Россия
Кыргызстан
Китай
Тад
жикистан
ставит
целью
борьбу
международным
экстремиз
национальным
сепаратизмом
нахождения
эффективных
угрозы
религиозно
политического
экстремизма
является
многим
.
выработка
противодействия
современным
угрозам
представляется
труднодостижимой
глобальном
контексте
Пока
сожалению
сообществе
существует
рецептов
исследуемой
проблемы
Однако
гие
страны
имеют
значимый
практический
опыт
эффективного
противодействия
угрозе
прежде
всего
страны
Ближнего
Среднего
Востока
будет
чрезвычайно
полезен
н
учитывая
между
существует
целый
одинаковых
факторов
обусловивших
радикальных
движений
выступающих
Вместе
тем
объективно
существующие
особенности
распространения
религиозно
политического
экстремизма
некоторых
странах
диктуют
необходимость
нахож
собственного
пути
исследуемой
ы
сегодняшний
западе
нашей
некоторых
других
регионах
актуализирова
идеи
исламского
фундаментализма
радикального
содержания
которые
представляют
угрозу
безопасности
государства
оказывают
дестабилизирующее
социально
политическую
обстановку
только
стране
рубежом
Широкое
распространение
лучили
тоталитарные
секты
структивные
культы
которые
ходе
осуществления
деятельности
нарушают
права
законные
интересы
законопослушных
граждан
совершая
различного
противоправные
деяния
Особую
общественную
представляют
мусульманские
тестантские
миссионерские
осуществление
которых
связано
совершением
особо
тяжких
преступлений
убийств
тяжкого
вреда
экстремизм
политико
феномен
ается
исповеданием
религиоз
группами
идеологии
представителям
других
конфес
атеистам
мировоззренческой
конфликтогенности
рамках
одной
конфессии
способст
вующей
нарушающим
законные
интересы
граждан
государства
общества
Деструктивность
религиозного
экстремизма
обусловлена
как
радикальными
трактовками
того
иного
традиционного
вероучения
ющим
достижения
некото
лидерами
элитами
политических
коммерческих
распространяемого
вероучения
каноны
догматы
которого
призывают
экстремист
действиям
последние
десятилетия
экстремисты
чаще
обращаются
использованию
рористических
актов
как
средству
достижения
своих
целей
ательство
Республики
Казахстан
свободе
вероисповедания
религиозных
объедине
запрещает
пропаганду
экстремизма
также
совершение
направленных
использование
межконфессиональных
различий
политических
экстремизму
» [3]
определяются
правовые
организационные
основы
экс
защиты
человека
гражданина
конституционного
суверенитета
Республики
Казахстан
целостности
неприкосновенности
неотчуждае
территории
национальной
безопасности
Казахстане
выработалась
совершенствуется
обеспечения
безопасно
общества
государства
террористических
накопить
определенный
пресечении
деятельности
террористических
последние
годы
нашей
Формирование
правовых
основ
Серия
Право
4(64)/2011
23
проделана
значительная
работа
созданию
совершенствованию
законодательной
органи
базы
выявления
пресечения
предпосылок
терроризма
экстремизма
июле
Казахстане
» [4],
определивший
основы
борьбы
терроризмом
республике
порядок
деятельности
государственных
ганов
анизаций
независимо
собственности
также
обязанности
гарантии
гра
связи
осуществлением
борьбы
терроризмом
других
законодательных
линии
борьбы
терроризмом
экстремизмом
работа
предупреждению
нейтрализации
предпосылок
возникновению
экстремист
проявлений
выявлению
причастных
террористической
деятельности
рывающихся
Казахстана
преследования
совершенные
преступления
других
последнее
время
одним
важнейших
событий
Казахстана
борьбе
религиозным
нового
религиозной
деятельности
объединени
» [5],
регулирует
деятельность
религиозных
Казахстане
Данный
л
разработан
практически
молниеносно
всего
месяц
многом
такая
скорость
закона
объясняется
только
поручением
Президента
обеспокоенностью
общества
религиозно
экстремистских
настроений
Всякий
представляя
своего
ведомства
председатель
Агентства
Лама
Шариф
уставал
подчеркивать
Казахстан
вляется
светским
государством
жела
поставить
заслон
проникновению
экстремистских
религиозных
фоне
событий
минувшего
когда
западе
Казахстана
также
страны
террористические
слова
Лама
Шарифа
нашли
депутатов
жесткий
экспертов
закон
аменте
единогласно
практически
обсуждения
[6].
все
действующие
религиозные
ререгистрацию
Агентстве
делам
религии
Кроме
того
должны
доказать
местном
уровне
приход
верующих
регионе
500,
всей
публике
как
минимум
этом
все
прихожане
фамилии
находятся
списках
должны
быть
гражданами
Казахста
Особые
требования
выдвигаются
миссионерам
ежегодно
должны
территори
подразделениях
Агентства
делам
религии
предварительно
кандидатуры
должны
одобрены
казахстанский
Закон
деятельности
елигиозных
объеди
» [5]
существенно
исламских
религиозных
объединений
Согласно
закону
запрещены
богослужения
проведение
религиозных
собраний
зданиях
государственных
учреждений
Закрыты
молельные
комнаты
которые
отныне
фактически
могут
только
вокзалах
Решено
контролировать
обучение
данным
Агентства
делам
религии
ующих
Казахстана
предста
вителей
мусульманского
духовенства
способны
правильно
толковать
ислам
закона
новилась
правовая
база
для
распространению
экстремистской
идеологии
усиле
деятельности
правоохранительных
органов
способствовало
снижению
активности
террористиче
групп
Естественно
закон
усилив
работу
невозможно
проблему
спространения
экстремистской
идеологии
которая
имеет
немало
сто
ронников
нашей
республике
решения
данной
проблемы
необходим
ряд
различных
сфе
деятельности
общества
государства
Прежде
всего
крайне
важно
решение
следующих
экономических
политических
задач
предоставление
работы
трудоспособному
населению
молодежи
доходов
населения
ально
бытовые
проблемы
жилье
инфраструктура
);
культурных
образовательных
программ
организация
досуга
идеологическое
патриоти
воспитание
подрастающего
поколения
толерантности
молодежи
реформ
различных
сферах
создание
государства
гражданского
общества
усиление
демократических
институтов
создание
судов
борьба
коррупци
бюрократией
произволом
влиянием
групп
руко
водителей
всех
Конечно
работа
предстоит
масштабная
потребуются
время
огромные
финансовые
затраты
ломка
старых
устоев
решение
сложных
социально
экономических
политических
задач
необходим
как
стоит
вполне
конкретный
Амандыкова
Испергенов
24
Вестник
Карагандинского
университета
Казахстану
суверенной
мощной
державой
развитой
конституционного
строя
регулирования
деятельности
религиозных
объединений
уже
приносит
свои
крупных
городах
Казахстана
заметно
уменьшилось
число
мужчин
женщин
мусульманских
нынешних
условиях
выглядит
весьма
благоразумно
как
казахстанская
полиция
уже
достаточно
давно
лучила
задерживать
всех
установления
настоящее
время
ограничения
проникновения
религиозного
экстремизма
сударственном
уровне
комплекс
мер
направленных
регулирование
деятельности
фессий
проведение
профилактических
мероприятий
незаконно
действующих
представителей
объединений
также
точников
распространения
литературы
религиозной
которой
пропагандируется
насильственное
изменение
конституционного
строя
время
учитывается
ряд
сдерживаю
факторов
которые
прогнозировать
через
короткий
промежуток
времени
Республики
религиозных
объединений
связанных
экстре
возникновение
разветвленной
сети
анизаций
экстремистского
толка
экстремизму
осуществляется
следующим
основным
профилактических
направленных
предупреждение
экстремизма
выявле
последующее
устранение
условий
способствующих
осуществлению
выявление
экстремизма
международное
сотрудничество
области
противодействия
экстремизму
этой
связи
вызывает
необходимость
выработки
екватной
политики
регулирования
процессов
которая
вала
эффективный
контроль
деятельностью
религиозных
объединений
включала
комплекс
противодействию
религиозному
экстремизму
обеспечению
безо
страны
противореча
конституционно
провозглашенным
принципам
светского
государ
ства
свободы
совести
истема
направленных
противодействие
религиозному
экстремизму
является
важней
элементом
обеспечения
безопасности
представляет
собой
комплекс
правоприменительных
профилактических
механизмов
предотвращающих
распространение
экс
тремистских
религиозных
предусматривающих
санкции
совершаемые
экстремистски
объединениями
правонарушения
системы
являются
юридического
предупреждения
процессов
создания
кстремистских
религиоз
объединений
нормативно
пресечения
незаконной
деятельности
экстреми
религиозных
объединений
путем
запрещения
механизмы
лидеров
религиозных
объединений
уже
совершенные
противоправные
религиозному
экстремизму
угроз
национальной
безопасности
современного
Казахстана
принадлежит
ентивным
касающимся
толерантного
сознания
верующих
основе
актуализации
ценностей
традиционных
религий
направлены
предполагает
просветительских
программ
образовательных
учреждениях
средствах
массовой
литературы
Послание
Президента
Республики
Казахстан
Назарбаева
народу
Казахстана
Новое
десятилетие
новый
эконо
мический
подъем
новые
возможности
Казахстана
29.01. 2010
. // www.inform.kz/rus/article/2232947
Назарбаев
Критическое
десятилетие
Алматы
Атамура
, 2003. —
. 87.
Закон
Республики
Казахстан
противодействии
экстремизму
18.02.2005
. // www.e.gov.kz/wps/portal
Закон
Республики
Казахстан
борьбе
терроризмом
13.07.1999
. // www.e.gov.kz/wps/portal
Закон
лигиозной
деятельности
религиозных
объединениях
13.10.2011
Казахстанская
правда
www.dw-world.de
Серия
Право
4(64)/2011
25
369. 542
правления
Понятие
основные
разновидности
отличительные
черты
плюсы
минусы
Айылчиев
Бай
Республика
Кыргызстан
Жалалабат
Мақалада
автор
мемлекеттердің
басқару
нысанының
өзекті
даулы
мəселелерін
Қырғызстан
Республикасында
болып
жатқан
саяси
жағдайлармен
байланыстырып
қарастырған
Мемлекеттің
басқару
нысандарының
теоретикалық
негіздері
мемлекеттердің
саяси
жəне
конституциялық
тəжірибесіне
негізделіп
талданған
Сондай
дүние
жүзіндегі
басқару
нысандарына
талдау
жасалып
олардың
тиімді
жəне
тиімсіз
жақтары
анықталған
Сонымен
қатар
автор
ғызстан
еспубликасында
болып
жатқан
саяси
жəне
конституциялық
өзгерістерге
мемлекеттің
басқару
нысанының
дамуына
талдау
жасап
басқару
нысанын
анықтау
барысында
мемлекет
алдында
туындап
отырған
өзекті
мəселелерді
көтереді
The article considers discussion issues of form of government in circumstances of political events taking
place in the Kyrgyz Re

26
Вестник
Карагандинского
университета
вого
фланга
поборника
справедливости
самого
знаменитого
Франции
XVIII
идейного
духовного
вдохновителя
Великой
французской
буржуазной
революции
изложенных
знаменитом
труде
общественном
договоре
политического
» (1762
.).
Жан
Жака
самая
мощная
форма
все
пружины
государственного
зма
сосредоточены
одних
руках
зато
другой
част
воля
обладает
такой
силой
Частная
воля
может
легко
все
вред
государству
никогда
довольствуются
властью
которую
любовь
отдают
предпочтение
Поэтому
тому
был
процветающим
слаб
беден
противостоять
недостаток
монархии
состоит
возвышаются
обычно
плуты
интриганы
которые
достигнув
своими
происками
высоких
жностей
сразу
обнаруживают
перед
обществом
свою
глупость
Исходя
изложен
ного
выше
можно
сделать
вывод
Руссо
довольно
таки
отрицательное
отношение
нархической
форме
правления
Взгляды
абсолютную
великого
немецкого
мыслителя
Иммануила
Канта
несколько
частности
затрагивая
форм
правления
Кант
опасность
называемого
го
regimen paternale
указывая
что
является
деспотическим
всех
можных
Под
отеческим
Кант
подразумевал
абсолютизм
своих
трудах
что
подданные
дети
нуждающиеся
родительской
опеке
моральные
достойные
законных
рамках
самостоятельными
поступках
Касаясь
конституционной
раниченной
монархии
следует
великих
мыс
прошлого
сторонники
этой
формы
Иммануил
Кант
трудах
подчеркивал
глава
государства
должен
быть
ограничен
своих
частности
должен
своему
усмотрению
смещать
чиновника
Кант
выступал
осударственные
должности
полагал
деятельность
правительства
должна
подчинена
высшему
представительному
орга
изложенного
раз
таки
вырисовывается
некое
подобие
современных
конституцион
ограниченных
монархий
распространенных
современной
Однако
Канта
прослеживаются
определенные
высказывался
убликанской
правления
тоже
четкую
этом
великий
немецкий
мыслитель
Георг
Фридрих
Гегель
труды
которого
представляют
собой
огромную
веху
философ
политико
Среди
различных
правления
отдает
предпочтение
сослов
представительной
этом
необходимым
чить
власть
монарха
чтобы
превратился
деспота
Гегель
, —
бывает
вообще
где
господствует
произвол
отдельного
человека
»[2; 34].
Исходя
этого
представляется
вполне
отнести
сторонникам
конституционной
ограниченной
монархии
Существует
две
конституционной
монархии
Дуалистическая
монархия
является
переходной
правления
войственна
странам
сохранились
пережитки
феодализма
Для
характерно
существование
двух
учреждений
парламента
которые
делят
государственную
власть
Двойственность
дуализм
выражается
что
юридически
фактически
независим
сфере
исполнительной
власти
Правительство
форме
назначается
монархиях
закреплены
следующие
полномочия
власть
формировать
правительство
назначать
смещать
перед
должностных
руководителей
местных
власти
);
вето
неограниченного
роспуска
парламента
Парламентарная
монархия
настоящее
время
существует
тствует
дуализм
Власть
ограничена
парламентом
сфере
законодательства
области
государственного
управления
над
правитель
правления
Понятие
,…
Серия
Право
4(64)/2011
27
ством
большей
является
главой
государства
власть
руках
правительства
возглавляемого
премьер
парламентарных
монархиях
все
монарха
вступают
только
прохождения
процедуры
контрасигнатуры
предварительного
письменного
утверждения
соответствующим
ответственно
арламентом
монархом
монархом
министры
зависят
вотума
парламента
право
отлагательного
вето
лишь
отдельных
случаях
предусмотренных
зако
распускает
парламент
Республика
res publicum
общее
представляет
собой
такую
форму
все
высшие
органы
государственной
власти
избираются
посредством
боров
населением
формируются
общенациональным
представительным
учреждением
республиканской
правления
источником
власти
закону
ляется
народное
большинство
Великий
итальянский
мыслитель
эпохи
Возрождения
Никколо
Макиавелли
прославившийся
знаменитым
трудом
Государь
»,
республика
преимущества
, «…
как
льше
жизненных
элементов
»,
самых
различных
граждан
обла
дающих
способностями
благодаря
разнообразию
готовых
способных
власти
государственные
решения
республика
лучше
адаптируется
происходящим
новым
обстоятельствам
гибкой
монархией
[3; 54].
Жан
Жак
Руссо
также
являлся
сторонником
республиканской
формы
правления
к
наи
лучшей
правления
которой
должностные
избираются
народом
Общест
уважение
его
должно
создаваться
честностью
просвещением
опытом
Поэтому
Руссо
народное
гарантирует
мудрость
Все
конечно
знаем
что
практике
далеко
всегда
выборность
высших
должностных
лиц
гарантирует
мудрость
правления
нако
нашему
бесспорно
монар
республиканской
форме
правления
народа
значительно
больше
шансов
получить
себе
тойного
правителя
этом
нужно
наследственный
характер
высшей
государственной
власти
конкретное
отдельно
взятое
государство
значительным
проблемам
так
как
занимает
свой
личные
качества
праву
Довольно
случаи
правители
получившие
свой
наследству
абсолютно
способ
управлять
государством
Выдающийся
мыслитель
правовед
эпохи
французского
Просвещения
основоположников
теории
разделения
властей
Луи
Монтескье
труде
хе
законов
точки
правления
республиканской
монархической
формах
правления
следующее
предполагаю
определения
вернее
факта
республиканское
правление
при
верховная
власть
находится
руках
или
всего
народа
или
части
монархическое
управляет
посредством
установленных
конов
между
деспотическом
все
всяких
законов
движется
одного
»[4; 50].
Правда
здесь
следует
уточнить
современной
юридической
науке
деспотическое
правление
является
Данное
ближе
понятию
политический
».
Как
уже
выше
существуют
два
а
республиканской
формы
президентская
парламентская
республика
Президентская
представляет
собой
форму
которая
прежде
всего
характеризует
соединением
руках
президента
полномочий
главы
государства
главы
Формаль
особенностью
вытекающей
формы
является
отсутствие
качестве
наиболее
яркого
можно
ти
Штаты
Америки
Отличительными
особенностями
правления
являются
является
главой
правительства
должность
премьер
сутствует
внепарламентский
метод

28
Вестник
Карагандинского
университета
внепарламентский
метод
правительства
отсутствие
перед
парламентом
отсутствие
роспуска
парламента
Недостаток
президентской
весьма
благоприятные
юридические
предпо
для
сосредоточения
руках
гигантских
полномочий
свою
может
привести
серьезным
перекосам
нежелательным
последствиям
управлении
качестве
преимущества
указанной
правления
можно
отсутствие
роспуска
парламента
свою
очередь
снимает
угрозу
парламентских
выборов
которые
являются
обычно
практикой
парламентских
республик
этом
смысле
президентская
правления
более
стабильна
того
качестве
одного
преимуществ
данной
правления
прежде
сего
ламентской
можно
быстрый
оперативный
принятия
управленческих
наиболее
важных
государства
Парламентская
форма
правления
характеризуется
провозглашением
принципа
которым
политическую
свою
деятель
Формальной
отличительной
особенностью
парламентарной
республики
является
наличие
должности
премьер
министра
кая
форма
правления
довольно
таки
характерна
Западной
Европы
классические
представители
которой
Федеративная
Республика
Германии
Италия
Выделяются
следующие
особенности
формы
правления
президента
парламентом
особой
коллегией
создаваемой
основе
парламента
должности
премьер
процедуры
контрасигнатуры
предварительного
письменного
утверждения
всех
емьер
министром
соответствующим
исключением
назначению
премьер
правительства
необходимой
вступления
указанных
актов
ключевая
парламента
партии
большинства
либо
коалиции
прошедших
формировании
участие
этом
процессе
чисто
перед
парламентом
права
роспуска
парламента
отдельных
парламентских
республиках
министры
чаще
всего
являются
одновременно
Получается
республиках
существенно
ограниче
только
номинально
главы
государства
ключевая
отдана
льству
возглавляемому
также
парламенту
этом
парламентская
республика
схожа
парламентарной
монархией
Отличие
заключается
случае
роль
номинального
главы
государства
избираемый
президент
другом
наследственный
Преимущество
формы
способствует
консолидации
всей
сударственной
власти
ах
человека
либо
узкой
группы
результате
значительно
кращается
возможность
узурпации
государственной
власти
установления
режима
этом
форма
более
демократична
парламентских
республиках
глава
исполнительной
власти
министр
кабинет
назначаются
контролируются
того
такая
близка
кыргыз
ски
кыргызов
последние
было
единого
общекыргызско
лидера
хана
какими
свое
время
Манас
Барсбек
Мухаммед
кыргыз
Тагай
таких
общекыргызских
лидеров
был
Мухаммед
Тагай
бий
живший
конце
V–
XVI
После
этого
все
ключевые
кыргызского
народа
шались
курултаях
кыргызских
родов
числе
такие
заключение
союзов
соглашений
другими
государствами
установление
этом
следует
указанных
выше
общенациональных
наиболее
клю
правления
Понятие
,…
Серия
Право
4(64)/2011
29
для
народа
вопросы
также
решались
курултаях
какой
такие
проявления
самоор
ганизации
народа
характерные
кыргызов
можно
расценить
как
первичные
предпосылки
никновения
парламентаризма
Недостатки
формы
отдельных
странах
частности
Италии
данная
форма
считается
нестабильной
преж
всего
выражено
ой
правительства
правления
довольно
таки
низкая
оперативность
важных
государ
решений
которая
обусловлена
более
сложными
продолжительными
процедурами
Все
прекрасно
знаем
насколько
негативной
является
правительства
Макиавелли
частая
устроенных
республиках
ведет
Однако
такое
может
быть
характерным
только
для
парламентских
республик
для
других
республиканской
формы
этом
чуть
ниже
Полупрезидентская
президентско
парламентская
или
парламентско
президентская
рес
публика
такой
разновидности
республиканской
формы
характерно
смешение
эле
президентской
парламентской
правления
Поэтому
дко
называют
смешанны
промежуточными
республиканскими
формами
всего
качестве
примера
вспоминают
Францию
этом
такой
граждане
Кыргызстана
ощутить
себе
практически
весь
период
времени
обретения
республикой
независимости
Характерные
собенности
формы
правления
наличие
должности
президента
входящего
ветвей
власти
должности
премьер
министра
возглавляющего
исполнительную
власть
всенародное
избрание
президента
перед
парламентом
права
роспуска
парламента
недостатков
данной
системы
является
президент
делен
достаточно
больши
несет
практически
никакой
исключением
процедуры
большинстве
управлении
страной
несут
премьер
которые
периодически
выступают
крайних
Такое
име
возможность
воочию
наблюдать
все
существования
независимого
Кыргызстана
становились
крайними
кризисных
ситуациях
обусловленных
последнюю
очередь
несвоевременными
либо
неправильными
управленческими
кото
должны
нести
личную
только
премьер
другие
высшие
должностные
Однако
раз
такой
избегали
предъявляя
качестве
козлов
щения
»,
»,
других
премьер
вместе
которые
возглавляли
Получается
такое
положение
дел
данной
выгодно
прежде
всего
президентам
данных
республик
оно
образно
выходить
сухими
воды
Смешанная
правления
сочетает
себе
элементы
республики
Встречается
довольно
таки
редко
элементы
которые
сочетаются
бывают
крайне
Яркий
пример
форма
Малайзии
именно
редкая
видность
конституционной
выборная
избирательная
монархия
Монарх
получает
свою
власть
порядке
престолонаследия
избирается
сроком
очередности
правителей
состоящим
правителей
входящих
федерацию
монархических
государств
подытоживая
отмеченное
выше
выделим
мыслей
Никколо
Макиавелли
формах
частности
полагал
существует
абсолютно
идеальной
как
абсолютно
плохой
государственной
формы
его
правильность
совершенство
государственных
рм
относительны
Это
напрямую
связано
конкретными
жизненными
обстоятельствами
историческими
задачами
ситуациями
конкретными
людьми
опреде
интересами
возможностями
Макиавелли
рекомендовал
обращать
социальные
нравственные
социально
психологические
аспекты
жизни
учитывать

30
Вестник
Карагандинского
университета
выработке
наиболее
оптимальных
государственных
форм
Считаем
мнение
великого
итальянского
заслуживающим
литературы
Лазарева
Общая
теория
государства
права
Учебник
. — 4-
изд
перераб
доп
. —
.:
Юристъ
, 2007. — 694
Кедров
Богуславский
Гегель
Политические
произведения
Наука
, 1978. — 340
Ударцев
Макиавелли
Государь
(II Principe):
итал
Роговина
Алматы
Жеті
жарғы
, 2004. — 190
Азаркин
онтескье
мыслитель
юрист
истории
политической
правовой
мысли
Юрид
1988. — 254
Серия
Право
4(64)/2011
31
МЕМЛЕКЕТ
ЖƏНЕ
ҚҰҚЫҚ
ТЕОРИЯСЫ
ТАРИХЫ
ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА
ПРАВА
328.1 (574)
История
развития
парламентаризма
Казахстане
Ахметова
Тушиев
Карагандинский
государственный
университет
Букетова
Мақалада
қазақстандық
парламентаризмнің
мемлекеттік
тəуелсіздік
сəтінен
бастап
халық
депу
таттары
кеңесінен
кəсіби
екі
палаталы
Парламентке
өтуі
оның
қалыптасу
жəне
даму
жолы
қарастырылады
Оның
заң
шығарушы
орган
ретіндегі
алғышарттары
бастаулары
жəне
XII
шақырылған
Жоғарғы
Кеңестің
өзі
таратуы
, XIII
шақырылған
Жоғарғы
Кеңесті
Конституциялық
соттың
сайлау
өткізу
арысындағы
аңнаманың
бұзылуы
туралы
шешімі
негізінде
заңсыз
танылу
себептері
талданады
Қазақстан
Республикасы
заң
шығару
билігінің
əрі
қарай
дамуының
негізгі
бағыттары
анықталған
In this article are consider the way of formation and
development of the Kazakhstan’s parliamentary system
Ахметова
Тушиев
32
Вестник
Карагандинского
университета
демократии
черты
модернизированного
традиционализма
ведении
общественной
политики
Востока
Все
отмеченное
оказывает
непосредственное
влияние
проблемы
выбора
формирования
демократии
Казахстане
Отличие
казахстанской
модели
современными
исследова
связывается
большим
лидера
процесс
создания
политических
институтов
эволюцию
института
парламентаризма
как
важнейшего
элемента
демократии
хстане
уже
настоящее
время
представляется
реальностью
Широкое
толкование
парламентаризма
может
любую
систему
существует
Тогда
такому
определению
будут
все
государства
работает
парламент
зависимости
того
какую
скую
играет
какие
ставит
перед
собой
задачи
таком
случае
режимы
ющихся
стран
попадают
западные
демократии
Поэтому
вызывает
следует
только
связи
демократическим
Сегодня
государствах
происходит
исторический
процесс
интегрирования
систему
властных
структур
Насколько
парламенты
впишутся
политико
правовую
еспублик
другими
атрибутами
представительной
демократии
успешным
окажется
подлинно
государства
Декларация
государственном
суверенитете
КазССР
Советом
провозгласила
государственное
устройство
разделения
власти
законодательную
исполнительную
судебную
Это
заложило
укрепле
демократии
авным
инструментом
является
институт
ставший
настоящего
времени
частью
Казахстана
Современный
казахстанский
Парламент
сменил
однопалатный
представительной
власти
Совет
который
впервые
был
сформирован
Конституции
затем
Конституции
Конституции
Республики
время
своего
ществования
Совет
Первые
всеобщего
избирательного
голосовании
вет
проведены
июня
1938
Следует
депутат
корпуса
проходило
безальтернативной
основе
жестким
контролем
Коммунистической
Кандидаты
депутаты
подбирались
лассовому
признакам
другим
квотам
установленным
организациями
Высшие
чиновники
государственных
органов
руководители
партийных
комсомольских
профсоюзных
организаций
выдвигались
кандидатами
депутаты
согласно
занимаемой
должности
связи
выше
процедурами
проведение
приобретало
формальный
характер
Конституция
внесла
незначительные
изменения
Согласно
этому
Основному
Совет
ССР
являлся
высшим
органом
государственной
вла
решать
все
вопросы
отнесенные
Конституцией
Конституцией
Казахской
Казахской
состоялись
Совет
двенадцатого
созыва
Это
первые
наиболее
демократичные
выборы
сший
законодательный
республики
усло
достаточного
командной
предвыборной
борьбе
депутатских
мандатов
участвовали
двух
претендентов
Особенностью
данных
выбо
избирались
республиканских
общественных
организаций
проходили
отсутствии
политических
они
трансформации
системы
Совет
Казахской
XII
созыва
сформированный
1990
период
когда
разваливался
тоталитарный
заметное
новейшей
Казахстана
организационно
Советской
Конституции
составу
функ
отличался
предыдущих
Советов
Формально
провозглашенные
д
демократические
Конституции
СССР
служившие
пропагандистским
целям
наполнялись
содержанием
Можно
сказать
этот
Совет
мере
демократические
реформаторский
дух
начального
этапа
перестройки
Согласно
свидетельству
многих
кто
контактировать
Вер
та
XII
созыва
был
один
самых
интеллектуальных
парламентов
республики
его
фоне
серой
номенклатуры
вошли
работники
науки
культуры
литературы
Феномен
История
развития
парламентаризма
Серия
Право
4(64)/2011
33
казахстанского
Парламента
состоял
представлял
сложное
смешение
латурной
элиты
людей
впервые
пришедших
большую
политику
Состав
депутатов
глядно
демонстрировал
переходное
состояние
общества
когда
еще
прежние
силы
традиции
командно
административной
активно
политику
менталите
оворить
качественном
составе
кандидатов
среди
соискателей
депутатских
мандатов
численности
преобладали
руководители
предприятий
колхозов
затем
шли
рабочие
третьем
месте
советские
работники
результате
выборов
первой
Верховного
Совета
XII
созыва
парла
ментских
было
заполнено
ледней
сессии
декабре
1993
Парламента
значительно
выбывших
были
народных
депутатов
Верховном
Совете
заседали
уже
юристов
профессиональных
экономистов
академиков
около
40
докто
кандидатов
наук
[2; 10].
Парламент
повестке
важнейшие
е
Закон
Казахской
учреждении
Президента
Казахской
внесе
Конституцию
Основной
Казахской
».
крытия
сессии
Парламента
Президентом
Казахской
Нурсултан
Назарбаев
который
присягу
депутатам
выступил
Это
стало
воплощением
Казахстане
процесса
Союза
начавшейся
после
того
15
1990
внеочередном
съез
народных
депутатов
Президентом
Союза
был
Михаил
Горбачев
Таким
образом
апреля
начался
этап
политической
респуб
характеризирующийся
политических
институтов
президент
имеющих
целью
демократизацию
общества
ющих
политическому
курсу
экономике
Совет
двенадцатого
созыва
сыграл
особую
становления
Казахстане
Это
отражение
важнейших
правовых
законода
обеспечении
политики
государства
Верховный
Совет
ССР
Декларацию
государствен
суверенитете
захской
»,
впервые
была
закреплена
неделимость
неприкосно
страна
определена
как
субъект
международного
права
введен
институт
данства
также
равноправие
собственности
События
августа
декабря
. —
несостоявшийся
путч
Москве
Беловежские
соглашения
поставили
последнюю
точку
16
декабря
1991
Верховный
Совет
Казахстана
озгласил
государственную
независимость
Республики
января
после
двухлетних
поисков
компромиссов
Верховный
Совет
двенадцатого
зыва
первую
постсоветскую
Конституцию
Казахстана
завершившую
становление
суверени
республики
продолжившую
утверждение
подлинного
конституционализма
Тем
самым
республике
было
положено
начало
перехода
качественно
этап
обеспечения
национальной
независимости
реальных
арантий
гражданских
прав
свобод
построения
демократического
обще
ства
государства
Конституция
открыла
для
положительной
казахстанского
общества
отказавшись
однопартийного
политического
правления
экономической
системы
идеологии
исторического
этапе
переходного
периода
социально
ориентированной
экономике
Основной
Республику
как
дарство
сообществе
Конституция
декларировала
позиционирует
как
составную
современ
добрососедства
многополюсного
взаимовыгодного
сотрудни
чества
привержена
общечеловеческим
ценностям
[3; 65].
неполных
четыре
года
существования
1990
декабрь
этот
Парламент
законов
тогда
как
Советом
предыдущего
(XI)
созыва
1986
. —
принято
только
40
законов
Как
этот
создана
законодательная
база
для
суверенного
независимого
молодого
государства
[4; 42].
Тем
менее
законотворческий
путь
Парламента
Казахстана
был
труден
событиями
Особенно
сложным
представлялся
Парламенту
законодательному
ое
структуре
высшей
государственной
власти
Сказыва
как
амбициозные
настроения
среди
депутатов
особенности
руководства
председателей
комитетов
Совета
претендовавших
чуть
ведущего
взаи
Ахметова
Тушиев
34
Вестник
Карагандинского
университета
трех
ветвей
государственной
власти
законодательной
исполнительной
время
часто
высказывались
вотумы
недоверия
правительству
практиковались
вызовы
членов
заседания
Совета
хотя
практически
какому
результату
[5; 124].
истории
Казахстана
красной
борьба
двух
одной
оне
были
кто
перестройке
реформам
перспективность
демократических
преобразований
еще
никто
четко
представлял
какими
будут
последст
другой
сторонники
советского
образа
его
четко
действующими
институтами
выигрывающими
фоне
реформаторской
Противостояние
между
дву
иной
ывалось
всех
уровнях
социально
экономической
жизни
общества
Однако
уживались
рамки
конституционного
страны
уже
противостояние
властных
отношений
себя
разделении
власти
внутри
возможность
нарушения
относительной
стабильности
политической
жизни
общества
Президент
правительство
адрес
которых
звучало
немало
критических
высказываний
все
ведущее
положение
системе
основных
ветвей
государственной
власти
управления
отсутствия
Относительная
стабильность
отношениях
между
законода
исполнительной
ветвями
власти
заметно
конституци
онного
государственного
кризиса
открытой
борьбы
Совета
Российской
Феде
представляющего
Советской
власти
Президентской
структуры
поли
тику
Казахстане
как
других
республиках
фактически
организационно
существовало
двоевластие
вертикали
представительных
органов
тов
осели
прокоммунистические
активы
недовольные
преобразованиями
глав
администраций
регионах
назначаемых
Президентом
республики
непосредственно
подчиненных
ему
Основные
рычаги
дарственного
находились
руках
отметить
Парламентом
Закон
государственном
управлении
значительно
расширял
сферы
эко
финансовой
материально
внешнеэкономической
деятельности
Советов
Следующим
документом
так
или
пришли
столкновение
интересы
двух
ветвей
вла
явилась
принятая
28
января
первая
Конституция
независимого
Казахстана
Верховный
Совет
наделен
весьма
полномочиями
затрудняло
осуществление
разде
власти
создание
сдержек
противовесов
Эта
Конституция
отражением
стояния
общества
окончательного
властно
управленческого
устройства
ясного
является
Республика
президентской
ментской
республикой
Президент
объявлен
Главой
государства
гарантом
Конституции
обговорен
порядок
роспуска
Парламента
назначения
выборов
условиях
кризиса
свою
едь
Парламент
наделен
полномочием
Президента
должности
случаях
совершения
преступления
морального
этот
высокий
пост
было
ответственность
как
высшего
исполнительного
органа
каких
случаях
допустимо
Наблюдалась
двойственность
ения
правительства
стороны
ответственно
Президентом
другой
подкон
Парламенту
вопросам
законов
».
Дальнейшее
проведение
реформ
выявило
неэффективность
республиканских
органов
власти
первую
представительных
которые
могли
оперативно
реагировать
быстро
меняющиеся
события
принимать
адекватные
решения
Результаты
работы
отдельных
органов
Верховного
Совета
двенадцатого
созыва
ункционировавших
также
подтверждали
необходимость
создания
профессионального
Парламента
Неработающие
механизмы
сдержек
Совету
вмешиваться
деятельность
Правительства
Стараниями
сторон
Конституции
креплено
двоевластие
раздвоение
регионального
управления
Совет
высшим
представительным
органом
Советы
местах
стными
деятельность
которых
координировалась
обеспечивалась
материально
Парламентом
свою
очередь
Президент
назначал
свое
исполнительное
управление
Двоевла
регионах
конце
концов
стало
катализатором
конфликтной
ситуации
связанной
борьбой
преобладание
системе
реальной
власти
Апогеем
мест
представительных
органов
конце
концов
самого
Верховного
Совета
История
развития
парламентаризма
Серия
Право
4(64)/2011
35
обратить
внимание
недостатки
слабости
Верховного
Совета
XII
созыва
аналитиками
как
время
позже
которые
способствовали
утере
Самым
главным
аргументом
было
этот
Парламент
был
составлен
бытность
Советского
Союза
спискам
указаниям
КПСС
Вторым
существенным
являлась
сезонность
работы
Верховного
Совета
Третьим
аргументом
противников
этого
Парламента
была
ссылка
непрофессионализм
отсутствие
постоянства
есть
ведомст
отраслевые
интересы
антиреформаторское
настроение
укоренившаяся
практика
принимать
законы
валом
ущерб
качеству
слабость
контрольной
функции
исполнением
законов
неумение
нежелание
выделять
приоритетные
больше
заметными
ряде
случаев
преобладающими
деятельности
Верховного
Совета
Несовер
шенство
существующего
Парламента
необходимость
перехода
более
зрелой
форме
его
деятельно
все
чаще
становились
предметом
неофициальных
обсуждений
даже
среди
депутатов
Наверное
последнее
время
самороспуском
Верховного
Совета
е
.,
все
чаще
поднимался
создании
малого
Парламента
числа
основном
освобожденных
депутатов
работающих
комитетах
Сама
явилась
признаком
неудовлетворенности
какой
попыткой
большего
деятельности
Верховного
Совета
Естественно
несовершенство
недоработки
допустимы
однако
рассматриваемом
проблема
место
более
принципиальном
курсе
плане
функционального
предкризиса
некоторые
вопросы
законотворчества
Законотворчество
дело
нелегкое
более
для
суверенного
государства
имеющего
достаточ
ного
опыта
этой
сфере
выступлений
академик
Салык
: «...
Это
обстоятельство
может
служить
оправданием
встречающихся
грубых
промахов
ктуре
законов
принимаемых
Верховным
Советом
республики
тем
более
можно
жать
Все
ослабляет
эффективность
законов
создает
размытость
двоякость
предпочтения
чего
иногда
возникает
настоящая
путаница
Приходится
давать
дополнительные
разъяснения
тол
кования
хоть
как
свести
концы
концами
правильное
кона
[5; 115].
Так
случилось
Законом
Совета
республики
декабря
1991
Советской
Социалистической
Республики
».
данного
закона
предлагалось
связи
изменением
внести
соответствующие
изменения
Конституцию
Основной
Казахской
Декларации
сударственном
суверенитете
другие
государственных
органов
».
этого
положения
Конституция
Казахской
1978
называться
Конституцией
Республики
Казахстан
»,
все
указы
Президента
постановления
Кабинета
прошлом
Казахской
будут
именоваться
Республики
Такая
установка
теоретической
точек
практике
могла
породить
немало
недоразумений
законы
акты
определены
времени
пространстве
конкретны
изменения
дополнения
содержание
отдельные
нормы
изменить
реестровые
титулы
времени
конкретного
закона
о
надо
заново
опуб
ликовать
Это
означало
Конституция
принятая
Конституцией
что
Казахская
Республикой
Такое
правило
незыблемо
отношении
другим
нормативным
Несмотря
предупреждение
отдельной
депутатского
корпуса
постулат
проекта
закона
ключен
следовало
ожидать
возникли
вполне
обоснованные
неясности
именовать
законы
декабря
законами
Республики
ссылке
Как
текста
ституции
оставить
центральными
органами
зафиксированную
законе
принадлеж
Казахской
Все
тавались
без
прошествия
определенного
времени
Спустя
месяц
законодатели
вынуждены
упомянутому
пункту
данного
закона
Теперь
депутатов
предлагала
отменить
указанного
закона
результате
суждения
было
Верховного
Совета
января
1992
официальном
толковании
Закона
Казахской
декабря
года
было
сказано
законы
другие
акты
органов
власти
управления
декабря
наименования
республики
сохраняют
свое
текстуальное
содержание
указанные
акты
внесены
соответствующем
Ахметова
Тушиев
36
Вестник
Карагандинского
университета
изменение
наименования
республики
распространяется
законодательные
акты
изданные
декабря
Однако
данное
толкование
закона
сняло
дискуссионных
вопросов
имеющих
немаловажное
практическое
значение
Подобные
казусы
которые
приходилось
после
принятия
негласное
депутатском
корпусе
начиная
Верховного
Совета
кончая
местными
представительными
органами
да
реформаторское
крыло
коммунистически
мыслящее
большин
ство
полярно
противоположные
были
наглядным
доказательством
надвигаю
щегося
кризиса
Подобные
наблюдались
других
странах
России
Однако
других
Казахстане
этот
процесс
начался
неожиданно
инициативе
народных
избранников
обавок
этому
сторонники
старого
режима
оставались
довольно
влиятельными
эшелонах
центральных
органов
республики
создавалось
впечатление
реформаторского
политического
сознания
как
власть
имущих
так
медленно
этом
фоне
неожиданное
решение
Алатауского
райсовета
Алматы
прекращении
ноября
к
предвосхищало
события
словам
Вер
Совета
, «...
служило
доказательством
того
Советы
фактически
устарели
властная
структура
вписываясь
демократического
обновления
Это
депутатов
Совета
республики
другой
стороны
больше
жизнь
талкивала
Советы
политической
требуя
замены
представительными
органами
ощутимее
становилось
многие
управлении
играли
деструктивную
[6; 15].
тогда
особенно
Совете
активно
противодействовать
самороспуска
заявляя
действия
являются
незаконными
самороспуске
представительных
было
ничего
институт
сложения
должностными
органами
учреждениями
отставка
приостановление
функций
самоликвидация
являлся
узаконенной
процедурой
всех
демократических
государствах
систему
называемых
организационных
реализуемых
традиции
Одна
большинства
воспитанного
административно
командной
освободив
шегося
тановок
допускающих
деятельности
решения
трудновоспринимаемой
ситуацией
касается
института
сложения
данного
вопроса
должен
еще
принять
отставку
местных
советов
обществе
целом
назревала
политических
ожидаемого
заметного
обострения
противоборства
жду
сторонниками
противниками
демократических
преобразований
произошло
Таким
образом
процесс
стал
сути
дестабилизирующим
уход
арены
способного
существо
отжившего
звена
государственной
власти
тому
ваемый
пресс
двоевластия
усилилась
исполнительная
власть
вертикали
ем
заседании
Совета
XII
созыва
состоявшемся
декабря
была
подведена
черта
деятельностью
Верховный
Совет
своем
самороспуске
выборы
парламента
марта
1994
Казахстанский
самороспуска
Парламента
имеет
аналога
истории
государств
только
членов
каких
тяжелых
условиях
лись
еще
более
удиви
республика
всегда
придерживавшаяся
тактики
осторожности
крутых
политических
решений
случае
оказалась
авангарде
государств
когда
переживших
парламентский
кризис
[5; 133].
прошедших
участие
73,84 %
избирателей
Всего
135
одномандатных
округах
выдвинуто
овек
выдержали
условия
регистрации
692
кандида
среднем
претендентов
депутатский
временным
регламентом
основе
представительства
Верховном
Совете
были
сформированы
партийные
фракции
Союза
единство
Казахстана
партии
конгресс
Казахстана
.),
Социалистической
(12
Федерации
профсоюзов
же
депутатских
групп
формировались
профессиональному
признаку
Впервые
Казахстана
политические
движения
получили
доступ
рычагам
власти
влиять
государственных
История
развития
парламентаризма
Серия
Право
4(64)/2011
37
Совет
созыва
были
176
депутатов
депутата
выдви
нуты
государственным
спискам
, 75 —
общественными
, 59 —
путем
самовыдви
жения
Представительство
мужчин
Совете
женщин
национальному
составу
58 %
составляли
казахи
славянской
национальности
(27 %
русских
украинцев
Осталь
9 % —
представители
других
национальностей
населяющих
республику
1994–1995
является
важным
казахстанского
пар
Верховный
Совет
тринадцатого
созыва
функционировавший
1994
март
стал
профессиональным
Парламентом
Казахстана
котором
депутаты
работали
Однако
судьба
Верховного
Совета
тринадцатого
созыва
оказалась
весьма
драматичной
всту
наиболее
сложный
период
государственного
строительства
когда
л
доведен
логического
завершения
разделения
ветвей
власти
наполнена
реальным
содержанием
сдержек
противовесов
конца
определен
статус
Верховного
Совета
Президента
Правительства
время
следует
Совет
тринадцатого
созыва
заложил
предпо
дальнейшего
развития
парламентаризма
Казахстане
Председатель
Верховного
Совета
надцатого
ыва
Кекилбаев
отмечал
Создание
профессионального
Парламента
пожалуй
можно
всякой
натяжки
назвать
едва
крупным
событием
общественно
жизни
нынешнего
года
Начало
работы
несомненно
войдет
казахстанский
исторический
календарь
одна
заметных
вех
становлении
государственности
демократии
Профессионально
Парламента
огда
было
вынуждены
действовать
методом
ошибок
степенно
идет
выкристаллизация
полномочий
Верховного
Совета
обладающего
новым
статусом
» [7; 8].
немногим
меньше
года
Верховный
Совет
тринадцатого
созыва
признан
нелеги
как
Конституционный
суд
признал
соответствующими
Конституции
избирательного
законодательства
соответствии
проводились
боры
депутатов
Являясь
своего
рода
компромиссом
между
старым
политическим
устройством
отражением
попытки
внедрения
постсоветскую
строившейся
веками
модели
западной
демократии
ституция
Республики
1993
изначально
содержала
себе
противоречия
результате
Референдума
проведенного
августа
принята
Конституция
Республики
устранившая
недостатки
прежнего
государственного
устройства
ции
обсуждался
обществе
Граждане
внесли
около
30
предложений
созданный
руководством
Президента
Республики
экспертно
консультативный
совет
изучил
поправок
было
учтено
доработке
текста
зультате
проекта
Конституции
существенные
. 30
августа
. 81,9
населения
принявшего
участие
ме
высказалось
нового
Основного
Закона
Конституция
Республики
провозгласила
разделения
власти
обеспечивающий
стабильность
эффективное
функционирование
законодательной
исполнительной
судебной
ветвей
ней
была
закреплена
конкретная
система
сдержек
способст
вующая
обеспечению
политической
стабильности
Основной
Закон
утвердил
качестве
высших
ценностей
человека
жизнь
свободы
Конституция
Казахстан
президентской
республикой
Конституционные
законы
Парламенте
Республики
статусе
депутатов
», «
Правительстве
Республи
Казахстан
», «
судебной
статусе
судей
урегулировали
статус
функции
каждой
ветви
власти
Конституции
Республики
Казахстан
1995
закреплено
Парламент
является
высшим
ительным
органом
республики
осуществляющим
законодательные
функции
Парламент
двух
Палат
Сената
Мажилиса
действующих
основе
Следует
понятие
Парламент
впервые
официально
было
закреплено
Конституции
Республики
августа
Всенародном
референдуме
Только
после
этого
Президент
Назарбаев
Указ
имеющий
онституцион
ного
закона
Республике
Казахстан
»,
согласно
которому
избрания
депутатов
двухпалатный
Парламент
состоялся
конце
1995
независимости
казахстанский
парламентаризм
испытание
временем
Была
Конституция
Независимого
Казахстана
сформированы
основные
властные
институты
заложен
фундамент
государственности
страны
2007
сделан
серьезный
шаг
модернизации
политической
Ахметова
Тушиев
38
Вестник
Карагандинского
университета
Роль
Парламента
института
государства
серьезные
конституционная
ознаменовала
начало
нового
этапа
целом
политической
системы
страны
сделала
Казахстан
государством
качественно
выми
демократическими
стандартами
достижение
которых
обеспечивается
институтов
гражданского
общества
Конституционная
реформа
основой
ации
нашей
республики
президентской
президентско
парламентскую
Цель
преобразований
заключается
достижении
высокого
уровня
стабильности
Сегодня
обе
палаты
Парламента
активно
участвуют
управления
государством
.
функции
Парламента
Конституционного
совета
Счетного
комитета
Цен
избирательной
Придание
Мажилису
функции
согласования
кандидатуры
равительства
Палатам
Парламента
случаях
предусмот
Конституцией
важным
фактором
совершенствования
системы
парламентского
контро
деятельностью
исполнительной
ветви
власти
итогам
прошедших
июле
2007
выборов
Мажилис
Парламента
Республики
Казахстан
процентов
голосов
отданы
поддержку
Народно
Демократической
партии
Нур
Отан
».
Новый
Парламента
пропорциональное
социальное
этническое
пред
ставительство
депутатском
корпусе
всегда
удавалось
ранее
выборах
округам
жилисе
сохранена
преемственность
широко
представлены
управленцы
всех
уровней
бизнесмены
деятели
науки
культуры
образованию
Палате
преобладают
инженеры
юристы
педагоги
экономисты
Вдвое
увеличилось
число
женщин
депутатов
лось
представительство
национальностей
того
Парламент
Казахстана
играет
большую
сохранении
укреплении
межнацио
нального
согласия
этом
эффективна
Ассамблеи
народа
Казахстана
как
казах
модели
межэтнического
согласия
Девять
Ассамблеи
Казахстана
депутатами
Мажилиса
Парламента
республики
Для
гражданским
обществом
диалоговой
площадки
Мажилисе
создана
Общественная
вошли
знаковые
фигуры
казахстанского
общества
представители
общественных
неправительственных
организаций
создания
двухпалатного
Парламента
законодателями
1300
законов
Своевременно
законы
обеспечили
формирование
Казахстана
полноценного
рыночного
государства
Казахстанский
парламентаризм
современном
виде
сравнительно
новое
нашего
общества
независимости
перешел
Советов
депутатов
профессиональному
двухпалатному
Парламенту
современном
этапе
укреп
законодательного
органа
власти
является
одним
условий
экономического
социального
благополучия
формирования
гражданского
общества
опыт
свидетельствует
становление
парламентаризма
протекало
гладко
идеальных
представительной
демократии
Институт
парламентаризма
перманентно
совершенствующийся
реализующий
функцию
развития
демократии
Пар
многообразное
универсальное
имеющее
особенные
черты
различных
государствах
его
формирование
оказывают
влияние
многие
факторы
соотношение
социальных
обществе
традиции
зарубежный
опыт
форма
авления
государстве
субъективные
факторы
парламентаризма
нашей
стране
можно
путь
прошел
современный
казахстанский
парламентаризм
характерен
приверженностью
прогрессивным
критериям
время
особенности
исторического
момента
общественного
государственного
бытия
национальных
адиций
культуры
воли
народа
Сегодня
современной
науке
практике
разные
мнения
парламентаризм
».
исследователей
понимает
его
безусловный
Парламента
государственной
власти
предполагает
ведущее
положение
высшего
представительного
наделенного
законодательными
полномочиями
государственной
власти
правле
Другие
парламентаризм
характеризующаяся
четким
пределением
законодательной
исполнительной
функций
формальном
высшего
представительного
органа
Парламента
другим
государственной
власти
История
развития
парламентаризма
Серия
Право
4(64)/2011
39
Третьи
утверждают
парламентаризм
режим
обязательной
полной
солидарности
между
Правительством
органом
органами
которые
признаются
авторитетными
выразителями
народ
ного
[8; 34].
Думается
главное
выделить
наиболее
черты
уже
судить
идет
политическое
взгляд
парламентаризм
институт
представительства
сов
воли
народа
прежде
всего
представительный
характер
правления
обществом
представительство
интересов
народа
работу
Парламента
Причɺм
главным
является
аспект
Только
такое
избегать
подмены
утверждений
Парламент
значит
парламентаризм
Парламент
парламентаризм
понятия
взаимосвязанные
рламентаризм
суще
ствовать
Парламента
время
Парламент
может
существовать
без
важнейших
элементов
парламентаризма
Повышенный
интерес
который
настоящее
время
только
всɺм
проблеме
парламентаризма
гражданского
общества
целом
связан
перехода
человечества
ап
эволюции
Этот
этап
обусловлен
развитием
научно
технической
революции
возрастанием
значения
гуманизма
созданы
экономические
предпосылки
обусловливающие
необходимость
демократических
преобразований
гражданского
общества
сути
расширение
практики
самоуправления
всех
сфе
общественной
жизни
роли
личности
политике
Это
ъективный
закономерный
который
развивается
параллельно
созданием
государства
становлением
кратической
культуры
функционирование
казахстанского
парламента
свои
нюансы
связанные
способом
законодательный
структурой
особенностями
суждения
прохождения
законопроектов
утверждения
законопроектов
роли
законодательном
кже
возрастающей
ролью
высшем
предста
вительном
органе
общественно
Нет
никаких
что
демократизация
невозможна
без
парламентаризма
республике
функционирования
профессионального
Парламента
вокруг
его
механизме
государственной
власти
постоянно
дискуссии
обеспечения
управления
власти
сегодня
говорят
юристы
тологи
социологи
журналисты
публичные
политики
депутаты
Парламента
политологической
юридической
науке
давно
утвердилось
определенное
основных
слагаемых
парламентаризма
как
важнейшего
демократического
института
формирование
правительства
страны
контроль
исполнительной
властью
участие
определении
осуществлении
внутренней
внешней
политики
государства
законодатель
ную
функцию
реальный
исполнением
законов
всех
уровнях
Парламентаризм
существует
государствах
где
имеется
парламент
наделенный
только
законодательными
органообразующими
полномочиями
Парламента
представительное
правление
Как
верно
российский
исследователь
Романов
[9; 213],
парламентаризм
возникает
существует
тогда
когда
наделен
конодательства
избрания
контроля
деятельностью
другими
нительской
власти
отставки
также
отставки
Такого
придерживается
вестный
российский
правовед
Баглай
[10; 424],
считает
парламентаризма
парламента
государственных
органов
данном
утверждении
значно
определяется
основной
критерий
парламентаризма
отличающий
его
любого
иного
вида
государственного
устройства
Суть
данного
критерия
верховенство
парламента
Только
его
может
существовать
парламентаризм
этом
случае
еще
исключается
законодательной
исполнительной
ветвями
ласти
Как
показывает
только
так
может
обеспечено
народного
представительства
общего
сударственном
уровне
проблеме
исходя
объективных
требований
политологической
наук
практики
парламентаризма
других
рассмотреть
данную
проблему
глубже
всесторонне
ясно
пока
снования
окончательном
утверждении
парламентаризма
политического
демократического
института
осуществления
вла
Ахметова
Тушиев
40
Вестник
Карагандинского
университета
практика
парламентаризма
стране
безусловно
пройдут
длительную
эволюцию
опыт
свидетельствует
становление
парламентаризма
стране
протекало
гладко
идеальных
представительной
демократии
Институт
парламентаризма
совершенствующийся
реализующий
функцию
развития
Важнейшими
взгляд
направлениями
развития
парламентаризма
Казахстане
становятся
енное
изменение
политических
партий
государстве
обществе
усло
принципиального
статуса
политических
партий
укре
Парламента
Это
открывает
совершенно
как
системы
Казахстана
так
парламентской
деятельности
переход
пропорциональную
избирательную
Мажилиса
Парла
самых
моментов
реформы
Опыт
свидетельствует
пропорциональные
выборы
партийным
спискам
гораздо
лучшее
мажоритарная
система
отражение
составе
реального
соотношения
сил
партий
Политические
обретают
влияния
государствен
ную
политику
ятся
каналом
трансляции
населения
государственной
власти
расширение
конституционных
функций
Парламента
депутатов
Повыше
статуса
Парламента
депутатов
объективный
исходящий
нашего
государства
времени
требуют
ввести
конституционные
изменения
статуса
Парламента
ряду
онституционное
взаимодействия
Парла
уточнение
детализация
конституционных
механизмов
реализации
рас
парламентского
контроля
исполнением
республиканского
бюджета
законов
публики
Следующий
уровень
совершенствования
парламентских
функций
предусматри
вает
таких
институтов
официального
толкования
законов
собственного
органа
расширение
глубление
научных
исследований
развитию
парламентаризма
Казахстане
повышение
профессионального
уровня
депутатов
связанный
определенный
уровень
политической
культуры
народных
избранников
Накопленный
парла
показывает
только
высокопрофессиональный
парламент
может
успешно
решать
годня
сложные
задачи
создания
базы
сферах
общественной
жизни
пех
законодательного
зависят
умелой
организации
работы
политических
фракций
депутатских
групп
парламентского
сотрудничества
сложных
решений
взаимоотношения
Парламента
Правительством
конституционного
сдержек
противовесов
Благодаря
политической
реформе
Казахстан
трудом
обрел
Парламент
деятельности
данного
осударственно
политического
института
Это
для
республики
пока
институт
появление
политической
системе
государства
безусловно
является
важной
страны
литературы
Жансугурова
Эволюция
института
парламента
контексте
становления
президентской
республики
Алматы
Жеті
жарғы
, 1996. — 228
Смагулов
Структурная
перестройка
экономики
государства
Алмата
Ғылым
1995. — 180
Баймаханов
Вайсберг
Котов
Становление
суверенитета
Республики
Казахстан
государственно
правовые
проблемы
Алматы
Жеті
жарғы
, 1994. — 312
веренный
Казахстан
гражданин
народ
. —
Алматы
Жеті
жарғы
, 1997. — 207
Зиманов
Нужна
перестройка
самой
перестройке
Вестник
Казахстана
. — 1994. —
4.
Зиманов
Конституция
парламент
Республики
Казахстан
. —
Алматы
Жеті
жарғы
, 1996. — 352
Жотабаев
Становление
казахстанского
парламентаризма
Алматы
Жеті
жарғы
, 2000. — 240
Абдыкаримов
Становление
парламентаризма
ловиях
перехода
Казахстана
тоталитаризма
демократии
Вестник
Межпарламентской
Ассамблеи
., 1996. —
2. —
. 8.
Кубеев
Конституционный
строй
Республики
Казахстан
социальные
духовные
основы
Караганда
, 1998. —
Елекеев
Парламенттің
бақылау
құқығы
міндетті
түрде
керек
Заң
газеті
» 14
қараша
, 2001
Айталы
захстанский
парламентаризм
Саясат
. — 2001. —
4. — C. 19;
Шарапова
Парламентаризм
ахстане
проблемы
История
развития
парламентаризма
Серия
Право
4(64)/2011
41
задачи
развития
системы
// www.libr.e-taraz.kz/cgi-bin/book/bookcont;
Парламентаризм
независимом
Казахстане
стояние
проблемы
Материалы
междунар
науч
практ
конф
. —
Астана
, 2002. — C. 81.
Романов
Российский
парламентаризм
генезис
организационное
оформление
Полис
. — 1998. —
5. —
. 123–133.
Баглай
Конституционное
право
зарубежных
стран
Учебник
вузов
Норма
, 2004. — 832
342 (574)
Ленин
унитаризме
федерализме
национально
государственном
строительстве
Казахстана
Кожахметов
Суюндикова
Карагандинский
государственный
университет
Букетова
Мақалада
Кеңестік
Ресей
Қазақстанның
ұлттық
мемлекеттік
құрылымы
мəселелері
социалистік
қоғам
құру
лениндік
тұрғысында
сұрақтары
зерттеледі
Унитаризмнен
феодализмге
большевистік
идеялардың
эволюциялық
себептері
талданады
Ұлттық
аймақтардың
құқықтары
жəне
олардың
орталық
органдарына
тəуелділігі
көрсетіледі
Мемлекеттің
қалыптасуында
диктаторлық
пролетариаттардың
бірпартиялық
тəртіпті
бекітуі
ларға
шыдамсыздық
таныту
халыққа
партиялық
басшылық
тарапынан
тоталдық
бақылау
орнату
механизмі
зерделенген
Қазақстанның
тағдырына
лениндік
идеялардың
тарихи
маңызы
көрсетілген
Бұл
дəуірдің
жағымсыз
салдарына
қарамастан
кеңестік
кезеңде
Қазақстан
қазіргі
тəуелсіздік
егемендікті
алуға
болғандығы
атап
көрсетілген
Кожахметов
Суюндикова
42
Вестник
Карагандинского
университета
всесторонне
изучавший
экономику
философию
проникся
стройной
объяснения
Марксом
Энгельсом
исторических
политических
экономических
идеалистическими
философскими
той
эпохи
учение
Маркса
Энгельса
выглядело
весьма
убедительным
поскольку
только
показали
внутренний
окружающей
действительности
возможный
другой
более
точки
будущей
человечества
работе
Три
источника
ставные
части
марксизма
учение
Маркса
всесильно
потому
скольку
является
законным
преемником
всего
лучшего
создало
человечество
XIX
. [2; 43].
Действительно
многие
положения
выдвинутые
Марксом
гельсом
неоспоримы
сознание
».
Духовный
мир
как
отдельного
индивидуума
общества
словливается
экономическим
положением
благополучием
Первоосновой
общества
экономические
отношения
определяющие
всех
уровней
государственного
числе
политической
системы
Базой
любой
социально
экономической
форма
ющей
развития
человеческого
общества
являются
изменения
базиса
изменяется
надстройка
включающая
государ
ство
Степень
развития
отсутствие
зависят
порядка
распреде
материальных
благ
прибавочной
отношения
средствам
произ
водства
Материалистическое
объяснение
еловечества
выводу
феодализм
рабовладению
как
закономерный
этап
экономического
сменяется
буржуазным
производства
экономическими
законами
трактовке
марксистов
капитализм
широким
машинного
труда
других
жений
научно
технической
революции
создает
новый
элемент
ений
труд
Наемная
рабочая
сила
сформировавшаяся
как
класс
пролетариат
отстаивая
свои
интересы
владея
собственностью
обостряет
классовую
Вследствие
этого
уготована
судьба
могильщика
капитализма
роль
авангарда
всех
будущих
преобра
человеческого
общества
неизбежности
классовой
борьбы
как
двигателя
обще
ственного
развития
составил
основу
теоретической
Таким
объяснение
процесса
закономерности
неизбежности
социали
революции
было
Ульяновым
диалектики
материалистического
классовой
борьбы
Основной
труд
Маркса
вышел
1867
.)
гениальным
научно
развития
[3; 23],
того
этой
изложено
учение
капитализме
диалектике
кризисе
гибели
переходе
человечества
коммунизму
Коммунизму
конечной
развития
общества
котором
государство
высоконравственное
общество
регулиро
валось
го
каждому
», —
предшествовала
фаза
Научную
социализма
предложенную
Марксом
Энгельсом
развивает
трудах
уделявший
особое
закономерностям
социалистической
революции
общественного
строя
которого
обусловлено
природой
капи
талистического
общества
перерастающего
свою
высшую
дию
империализм
факторами
создающими
объективные
предпосылки
социалистической
революции
являются
производства
руках
крупных
экономи
кризисы
связанные
перепроизводством
товаров
ухудшение
положения
рост
безра
падение
уровня
жизни
большей
как
следствие
обострение
классовой
борьбы
Первоначально
склонялся
идее
да
возможна
одновременно
нескольких
странах
позже
учитывая
мировую
политическую
ситуацию
корректирует
свою
Так
работе
лозунге
Соединенных
»,
написанной
дела
вывод
социализма
возможна
первоначально
немногих
отдельно
капиталистической
мысли
Ленина
одимо
учитывать
только
объективные
факторы
вытекающие
капиталистического
капиталистическое
производство
субъективные
качестве
такого
мнению
выступает
способность
рабочего
класса
люционным
решимость
свергнуть
буржуазное
отринуть
старую
власть
Условием
перехода
революционным
действиям
является
производственных
Ленин
унитаризме
Серия
Право
4(64)/2011
43
общественных
отношений
государстве
другими
империалистическими
Такой
страной
рассматриваемый
исторический
период
была
именно
которую
XX
переместился
политизированности
революционной
активности
Объединение
угнетенных
главным
условием
победы
социалистической
революции
поэтому
всегда
выступал
Российского
сударства
круп
государстве
многонациональным
составом
больше
изменить
существующий
победе
социализма
империи
мелкие
государства
нанесет
серьезный
урон
летарскому
движению
будет
усилению
национальной
буржуазии
Идея
унитарного
государства
была
доминирующей
прихода
власти
главе
Лениным
Шаумяну
: «…
безусловно
федерации
против
федерации
она
экономическую
связь
негодный
для
государства
» [4; 28].
Как
российских
существовали
подходы
решению
случае
национального
как
наи
сложного
Поэтому
дискуссиях
коллегами
польскими
демократами
Бундом
другими
решению
национального
вопроса
импульс
работах
1913
Тезисы
национальному
вопросу
», «
Критические
заметки
национально
критикует
льтурно
автономии
что
соблюдение
национальности
самоопределение
означает
демократов
самостоятельной
оценки
целесообразности
государственного
отделения
каждом
отдельном
случае
» [2; 315].
Социал
демократы
долж
руководствоваться
решении
этого
вопроса
интересами
социалистической
революции
двух
силу
исторических
условий
уровня
культуры
могли
реализовать
Финляндии
Польши
Позже
после
октябрьского
переворота
1917
.,
государствами
большевики
действительно
вынуждены
признать
самоопределение
создание
национальной
государственности
Критикуя
лозунг
культурно
автономии
Ленин
демократы
должны
ернациональной
культуре
будут
самые
лучшие
кратические
черты
каждой
населяющей
Российскую
национального
руководствовался
классовыми
позициями
граничивая
пролетариат
национальности
национальную
буржуазию
Целью
социал
демократов
являлась
защита
только
угнетенной
иной
достижение
путем
объединения
Поэтому
лозунг
Пролетарии
всех
объединяйтесь
очень
актуален
период
борьбы
победу
социализма
Советской
России
важен
построе
бесклассового
коммунистического
общества
Следует
исторический
момент
только
российские
социал
среди
других
демократических
революционных
партий
ограмме
лозунг
национального
самоопределения
Даже
конституционные
демократы
Партия
более
осторожный
лозунг
культурного
самоопределения
».
Большевики
тонко
чувствовали
политическую
ситуацию
насколько
был
сложен
запутан
тогдашней
угнетенных
окраин
все
больше
кая
свою
сторону
Как
показала
история
поражения
движения
гражданской
явилось
отсутствие
поддержки
окраинами
поскольку
участники
выступали
лишь
реставрацию
старого
режи
даже
обещаний
каких
уступок
интересах
национальных
меньшинств
будущем
государстве
построить
социал
ражалось
равенстве
языков
статье
Критические
заметки
национальному
будущей
нужен
государственный
язык
приводя
Швейца
вместо
одного
языка
функционировало
целых
три
немецкий
французский
делал
вывод
усственное
насаждение
русского
языка
еще
больше
отдалит
других
народов
населяющих
многонациональную
Российскую
Империю
Только
потребности
жизни
какой
язык
данной
выгодно
будет
знать
гражданам
этого
государства
[5; 117].
Кожахметов
Суюндикова
44
Вестник
Карагандинского
университета
После
прихода
большевиков
власти
Советской
право
самоопределение
было
конкретизировано
отражение
программе
как
право
свободное
объедине
образование
своего
государства
всеми
нациями
состав
государства
» [6; 154].
Надо
взгляды
будущее
устройство
Советской
России
эволюционирова
шли
унитаризма
создании
федерации
Эта
точка
нашла
выражение
Декларации
трудящихся
эксплуатируемого
народа
написанной
Лениным
одобренной
январе
Декларации
отмечалось
Советская
Российская
республика
учреждается
свободного
союза
свободных
как
федерация
Советских
национальных
республик
[4; 30].
ьшевиков
идее
федерации
хорошо
сформулировал
Сталин
федерализма
вооружение
связи
что
процесс
националь
строительство
оказались
сложными
удельный
вес
национальных
движений
был
более
значительным
предполагалось
раньше
[4; 31].
Действительно
расформировав
буржуазные
автономии
Кавказе
уркестане
Казахстане
Поволжье
других
национальных
регионах
Советы
должны
были
предложить
альтернативу
чающую
требованиям
национальных
образований
Такой
альтернативой
автономии
формы
организации
национальных
окраин
федерация
как
государственного
устройства
Советской
свободное
отделение
менее
открыто
отмечал
хранить
национальные
окраины
рамках
единого
государства
Объединение
мыс
должно
было
происходить
рамках
создания
республики
добровольного
соглашения
народностей
многонациональной
России
вокруг
великорусского
народа
Советской
республикой
оказывалась
серьезная
материальная
национальных
автономий
окраинах
России
Ленин
указывал
бывших
ло
Российской
могут
минуя
капитализм
своего
только
этого
необходима
всемерная
поддержка
российского
рабочего
класса
его
передового
коммунистической
[1; 518–519].
этом
без
активной
поддержки
Российского
правительства
большевики
смогли
удержать
Казахской
Республике
Более
того
все
рьезные
органи
казахской
автономии
решались
участии
Причем
решению
многих
Края
проявлял
достаточную
гибкость
дальновидность
принимая
устраивающее
всех
компромиссное
решение
партийным
руководством
встала
необходимость
решения
национального
связанная
определением
статуса
национальных
республик
составе
единого
государства
тского
Союза
вопросу
или
автономизации
критике
скую
идею
автономизации
ущемлявшую
интересы
национальных
республик
думаю
писал
тут
сыграли
роковую
роль
торопливость
администраторское
увлечение
Сталина
также
его
озлобление
против
пресловутого
» [7; 357].
мнению
должен
состоять
тупках
великорусской
окраинам
возместили
угнетение
Только
уступками
внимательным
можно
заручиться
максимумом
дове
пролетарской
классовой
борьбе
инородцев
» [7; 359].
предложил
создать
новую
модель
организации
федеративного
государства
Союза
ветских
Социалистических
Республик
национальные
окраины
были
лены
виде
мостоятельных
государств
Союзных
Республик
Получив
статус
самостоятельных
государств
Союзные
Республики
оставались
зависимости
центральных
власти
Советской
России
только
распада
подлинный
суверенитет
Статус
Казахстана
входил
состав
Российской
Федерации
автономии
только
Союзной
Республикой
Следует
виду
национальное
строительство
как
вся
концепция
рас
сматривалась
контексте
революции
отводилась
особая
После
II
Интернационала
создания
III
мировым
коммунистическим
движением
стала
особая
как
первого
ре
социалистического
государства
свою
Ленин
унитаризме
Серия
Право
4(64)/2011
45
революции
статье
подготовленной
II
Конгресса
Коминтерна
1920
одной
Советской
Республики
мало
чтобы
влиять
мировую
политику
мировую
люцию
Поэтому
прилагать
все
того
диктатура
пролетариата
укрепилась
скольких
государствах
этом
случае
помощь
революционным
олониальным
движениям
станет
реальной
[1; 499].
безоговорочно
предан
идее
интернационализма
молодое
ветское
государство
само
находилось
труднейшем
положении
условиях
гражданской
Советское
правительство
оказывало
значительную
всем
извест
тогда
рабочим
коммунистическим
движениям
Эти
жертвы
мнению
вождя
были
скольку
целью
было
создание
Советской
республики
» [1; 513].
достижения
главной
коммунизма
человечество
мнению
должно
было
несколько
периодов
своего
государство
Диктатуры
Дик
татура
идеолога
коммунизма
виделась
Советов
рабочий
класс
ко
господствует
остальными
слоями
общества
активно
применяет
насилие
эксплуататорским
классам
Это
господство
согласно
марксизма
продолжаться
тех
пока
будет
уничтожена
экономическая
политическая
существования
классов
либо
классы
диктатуры
пролетариата
была
уничтожена
начительная
часть
российского
общества
больший
урон
национальные
окраины
поскольку
культурный
общества
был
соответственно
более
уязвим
Строящееся
социалистическое
общество
основывалось
жестоких
обусловивших
наступление
эпохи
задачей
большевиков
после
прихода
власти
стало
устранение
очагов
движе
держание
власти
условиях
гражданской
Наиболее
действенным
достиже
целей
политика
военного
коммунизма
характеризующаяся
жестким
тотальной
управления
Советским
государством
После
окончания
гражданской
Ленин
глава
Советского
государства
ставит
задачи
становления
экономики
строительства
страны
условиях
ится
экономи
политика
направленная
восстановление
заин
тересованности
граждан
результатах
своего
труда
иностранных
конвер
тируемость
рубля
разгосударствление
собственности
Однако
либерализация
построе
получила
связи
смертью
после
кончины
которого
емники
стретившись
трудностями
рыночной
экономики
постепенно
отказались
экономической
политики
место
ленинских
строительства
социализма
уделялось
таким
вопросам
как
куль
турная
революция
нового
человека
уничтожение
буржуазного
аппарата
созда
органов
власти
управления
Рациональные
подходы
решению
вопросов
государ
ственного
строительства
ли
быть
реализованы
условиях
инакомыслию
враждебности
внешнему
тотального
контроля
стороны
высшего
партий
ного
руководства
Это
привело
деформации
политической
системы
страны
где
все
проводимые
экономические
реформы
сопровождались
людскими
жертвами
социальными
годы
зни
предложил
способы
системы
управления
которые
отражение
статьях
адресованных
Съезду
Советов
Ленинские
были
реализованы
власти
стране
закрепились
административно
властные
управления
массовые
репрессии
граждан
сказанному
выше
надо
отметить
смену
доминирующим
еволюции
соратников
создании
унитарного
государства
пришли
федерации
свое
отражение
Декларации
трудящихся
эксплуатируемого
Консти
туции
РСФСР
других
актах
государства
перехода
идеям
федерализма
заключалась
национальные
движения

более
сштабными
значительными
предполагали
большевики
того
уничтожение
национальных
буржуазных
автономий
требовало
правительства
альтерна
предложений
национальным
общностям
Кожахметов
Суюндикова
46
Вестник
Карагандинского
университета
судьбе
казахской
национальной
государственности
ленинские
идеи
сыграли
свою
определенную
Впервые
времени
вхождения
Российской
Казахстану
предоставлена
самостоятельность
статусе
Советской
Автономии
Республика
значительную
материально
финансовую
политическую
помощь
Российской
Федерации
довольно
государства
ратить
некогда
отсталый
индустриальную
культурно
развитую
республику
всех
последствиях
военного
коммунизма
коллективизации
массовых
репрессий
Казахстан
подготовлен
ветским
периодом
обретения
независимости
реального
суверенитета
литературы
Ленин
Средней
Азии
Казахстане
Ташкент
Госиздат
Узбекской
, 1960. — 631
Ленин
Полное
собрание
сочинений
Политиздат
, 1976. —
. 23. — 594
Халипов
Научный
коммунизм
Политиздат
, 1986. — 351
Сталин
Собрание
сочинений
Госполитиздат
, 1951. —
. 3. — 428
Ленин
Полное
брание
сочинений
Политиздат
, 1976. —
. 24. — 507
Ленин
Полное
собрание
сочинений
Политиздат
, 1974. —
. 32. — 605
Ленин
Полное
собрание
сочинений
Политиздат
, 1982. —
. 45. — 729
: 342.72./.73
Принципы
права
теоретическая
основа
прав
человека
гражданского
общества
Какимова
Турлаев
Карагандинский
государственный
университет
Букетова
Құқық
қағидалары
адам
құқығы
азаматтық
қоғамның
негізі
ретінде
зерттелді
Адам
құқығының
тео
риясы
азаматтық
қоғамның
құқықтық
мемлекеттің
негізгі
институттары
ретінде
талданылады
Азаматтық
қоғам
институттарының
дамуындағы
жалпы
құқықтық
қағидалардың
рөлі
анықталды
Азаматтық
қоғам
мəні
жəне
оның
саяси
құқықтық
негізіне
талдау
жасалған
Қазақстандық
азаматтық
қоғамның
муы
қалыптасу
кезеңдеріне
арналған
ғылыми
əдебиетке
жасалған
Принципы
права
Серия
Право
4(64)/2011
47
гражданского
общества
подходят
разных
зрения
кивая
разнообразие
разноплановость
рассматриваемого
Например
Мицкевич
общим
политический
государственную
власть
народа
экономический
установление
системы
социальный
гуманизм
право
труд
[1; 128, 129].
а
подразделяет
: 1)
эко
номические
начала
каковым
господство
антиэксплуататорских
собственности
стимулирование
уровня
обобществления
поддержание
постепенному
имущественного
положе
общества
материальной
заинтересованности
результатах
трудовой
отдельных
коллективов
)
политические
права
полновла
народа
гармоническое
сочетание
представительной
непосредственной
демократии
тенденции
повышению
общественного
самоуправления
упрочении
государственности
равноправие
граждан
рас
национальностей
социальные
начала
сочетание
благосостояния
безопасности
каждого
человека
); 4)
нравственные
начала
справедливость
гуманизм
добросовестное
труду
) [2; 151, 152].
кашева
общим
принципам
справедливости
законности
нераз
рывную
связь
обязанностей
сочетание
убеждения
принуждения
Такие
как
полновластие
народа
собственность
демократизм
Лукашевой
являются
показывают
какие
общественные
отношения
закреплены
» [3; 23].
Таким
образом
шинство
учɺных
общим
основным
права
полновла
народа
демократизм
гуманизм
социальную
справедливость
законность
Общие
рактеризуются
распространяются
все
объединяют
способствуют
стабильности
действующей
системы
определяют
дальнейшее
Общеправовые
свою
очередь
можно
подразделить
ально
этические
нравствен
организационные
Первые
образуют
нравственную
духовный
фунда
Эти
непосредственно
влияют
содержание
группа
тесно
взаимосвязанная
первой
составляет
организационно
процедурную
ориентированную
обеспечение
особого
государственного
регулятора
общест
ыполнение
его
специфически
юридических
функций
Согласно
концепции
единства
естественного
позитивного
морально
этические
современного
казахстанского
составляют
естественные
законы
символизирующие
фундаментальные
права
человека
гражданина
закрепленные
Всеобщей
декларации
человека
1948
последующих
международных
внутригосударственных
документах
ции
Казахстан
Человек
гражданин
Конституции
публики
Казахстан
провозглашает
следующие
нормы
равенство
.14),
жизнь
.15),
.16),
достоинство
.17).
Каждый
имеет
свое
значение
закреплен
Основном
нашего
государства
Конституции
ституции
Республики
креплено
каждый
личную
» [4].
человека
это
неотъемлемое
абсолютное
возникающее
естественной
самого
человека
Все
, —
говорится
Всеобщей
декларации
человека
1948
.,
рождаются
свободными
достоинстве
правах
» [5].
свободы
человека
смысле
ической
незавершенности
неизбежности
исторического
содержания
свобода
должна
рассматриваться
как
высшая
социальная
который
служит
критерием
человеческого
прогресса
особенно
области
государст
Личная
образующих
неразрывное
единство
пред
ставляющее
собой
основу
всего
правового
статуса
овека
такого
утра
чивают
смысл
любые
другие
свободы
правовом
государстве
личная
свобода
носит
равный
всех
характер
защищается
государственно
средствами
формами
Важным
является
Все
равны
законом
судом
», —
. 14
Конституции
Республики
Правовое
означает
свободу
утверждаемую
правоспособности
правосубъект
равенство
как
мера
свободы
означает
требование
соразмерности
индивидами
субъектами
Нередко
правовое
равенство
смешивается
равенством
отношениях
следует
Какимова
Турлаев
48
Вестник
Карагандинского
университета
Это
вызвано
что
время
общественное
сознание
формировалось
идеалах
гуманизма
справедливости
зачастую
гипертрофированных
иллюзорных
Сегодня
многие
убеди
парадоксально
социально
экономической
сфере
идеал
равенства
неизбежно
несвободе
росту
ограничений
означает
признание
дивидов
правоспособности
приобрести
соответствующие
блага
обя
равенства
законом
принцип
включает
человека
гражданина
Это
равенство
гарантируется
природных
свойств
ловека
общественных
также
обязанностью
государства
гарантировать
наиболее
важных
авных
является
жизнь
».
Право
жизнь
всех
других
человека
никто
может
каких
усло
Всеобщей
декларации
человека
гражданина
провозглашаются
человеческой
каждого
человека
жизнь
. 3) [5].
Международном
пакте
гражданских
правах
обращено
неотъемлемость
этого
права
охрану
законом
допустимость
произвольного
лишения
жизни
. 6) [6].
Право
жизнь
признается
абсолютным
неотъемлемым
обеспечивается
конституционных
гарантий
социальным
обеспечением
возрасту
случае
болезни
Конституции
Республики
Казах
правом
охрану
получение
гарантированного
объема
медицинской
Конституции
Республики
Казахстан
оружия
митинги
шествия
пикетирование
Конституции
Республики
).
Конституцией
предусмотрена
ответственность
должностных
лиц
сокрытие
фактов
обстоятельств
угрожающих
жизни
людей
. 31) [4].
Право
жизнь
защищено
цией
отраслевым
законодательством
Кодекс
Республики
Казахстан
охраняющих
жизнь
человека
Установлена
уголовная
ответственность
убийство
. 96–101),
доведение
самоубийства
. 102),
другие
преступ
Допускаются
необходимая
оборона
. 32) [7].
Кодексом
Республики
Казахстан
уважаются
ды
законные
интересы
осужденных
обеспечиваются
необходимые
условия
исправления
гарантии
справед
ливости
социальная
правовая
защищенность
исполнении
наказания
возникновении
угрозы
совершения
преступления
осужденного
стороны
осуж
других
вправе
заявлением
любому
должностному
лицу
учреждения
исполняющего
наказание
ареста
ограничения
свободы
просьбой
переводе
безопасное
где
такая
угроза
отсутствует
этом
случае
должностное
принять
осужденного
безопасное
место
Право
жизнь
фундамен
казахстанского
права
гарантированный
законодательством
статье
Конституции
Казахстана
закреплено
ство
человека
неприкосновен
».
Это
означает
достоинство
человека
должно
подвергаться
оскорблению
унижению
достоинство
составляет
охраняемую
государством
поскольку
присуще
любому
осознающему
свое
положение
личности
таковой
правовом
государстве
Достоинство
рассматривается
этическая
категория
Достоинство
защища
как
конституционным
институты
отраслевого
законодательства
статьями
Уголовного
Кодекса
Республики
Казахстан
предусмотрена
уголовная
ответственность
унижающие
личности
такие
клевета
оскорбление
. 129
Лица, отбывающие
наказание
имеют
вежливое
обращение
стороны
должны
ергаться
жестокому
унижающему
человеческое
обра
существу
достоинство
является
базой
человека
выступая
качестве
пер
человека
таковых
случайно
преамбуле
Всеобщей
декла
человека
закрепляется
присущего
всем
неотъемлемых
прав
вляется
справедливости
всеобщего
мира
[5].
достоинство
личности
необходимо
рассматривать
качестве
базово
составляющего
правами
человека
единое
явление
обусловливающее
существования
современной
системы
определяющей
современного
Казахстана
развивающегося
направлении
формирования
ванного
гражданского
бщества
государства
характерен
такой
демократизм
Расширение
углубление
реальной
демократии
ведут
повсеместному
утверждению
социального
равенства
вовлечению
государственного
общественного
самоуправления
всɺ
Принципы
права
Серия
Право
4(64)/2011
49
большего
числа
граждан
значит
воплощению
между
людьми
справед
ливости
юридических
гарантий
социальной
демократическом
обществе
своɺ
выражение
формирования
нашей
стране
правового
государства
Процесс
демо
кратизации
может
осуществляться
только
господстве
закона
исключающего
какие
было
нарушения
граждан
ые
своеволия
должностных
Важ
условием
успеха
всего
обновленческого
процесса
гарантий
соблюдения
человека
ляется
формирование
правового
государства
самоуправляющегося
демократического
общества
государство
только
одна
высших
утверждать
гуманистиче
начала
законности
практический
инструмент
щиты
граждан
средство
борьбы
бюрократией
местничеством
ведомственностью
осуществления
демократического
народовластия
Демократическое
самоуправление
народа
представляет
собой
политико
принцип
Как
политический
принцип
связано
широкого
выражения
учɺта
разнообразных
интересов
народных
индиви
дуальной
коллективной
активности
самостоятельного
частия
реализа
политических
решений
качестве
означает
обеспечение
согласованно
различных
гибкого
системе
различных
уров
подсистемах
управления
Целью
утверждения
принципа
справедливости
политической
жизни
общества
служит
курс
государства
радикальную
реформу
системы
общества
ктическое
осуществление
которой
непосредственно
связано
реальным
включением
масс
управле
всеми
государственными
общественными
делами
передачей
деле
всей
власти
избранникам
Президенту
обеспечением
необходимых
политических
условий
утвер
ждения
самоуправления
формирования
правового
государства
организационным
процедурным
принципам
казахстанского
права
относятся
конность
четание
убеждения
принуждения
стимулирование
ограничения
праве
Законность
означает
неуклонное
исполнение
законов
соответствующих
актов
государства
должностными
гражданами
общественными
организациями
Законность
представляет
демократического
государственного
выражает
равенство
всех
зако
точки
зрения
одинакового
участника
общественных
отношений
Законность
деятельности
государственного
аппарата
государствен
ного
управления
числе
правоохранительных
законности
закреплен
. 34
Конституции
сказано
обязан
соблюдать
Конституцию
законодательство
…» [4].
Этими
словами
законодатель
заложил
установку
правомерное
человека
ражданина
всех
сферах
жизнедеятельности
Требование
необходимости
соблюдения
ституции
законодательства
направлено
прежде
всего
поддержание
стабильности
государ
стве
укрепление
конституционного
Республики
обеспечение
правопорядка
безопасно
жизни
каждого
человека
Используя
свои
права
свободы
гражданин
должен
препятствовать
свобод
гим
Дальнейшая
демократизация
развитие
гражданского
обще
ства
строительство
правового
государства
органически
сочетается
решительным
требованием
блюдения
законов
задача
демократического
правового
государства
установлении
разумного
убеждения
принуждения
убеждения
принуждения
организацион
важнейшая
форма
проявления
демократизма
гуманизма
нако
следует
убеждение
принуждение
как
являются
цифическими
юридическими
Это
универсальные
методы
функционирования
любой
общественной
власти
осуществление
рода
социального
управления
Принужде
сложное
правовое
включает
довольно
богатый
арсенал
воздействия
меры
восстановление
защиту
субъективных
преждение
юридическую
санкции
демократичном
обществе
государственное
принуждение
различные
фор
степень
уже
является
главным
вспомогательным
после
убеждения
методом
государственного
управле
принуждение
осуществляется
особой
процедурной
форме
четко
зафиксированной
исключает
статье
Конституции
Республики
гово
недопустимости
насилия
другого
жестокого
унижающего
человеческое
достоин
ство
обращения
наказания
Существуют
гарантии
нормы
уголовное
законодательство
Какимова
Турлаев
50
Вестник
Карагандинского
университета
предусматривает
ответственность
должностных
лиц
допустивших
превышение
служебных
полномо
сопровождалось
насилием
применением
оружия
мучительными
оскорбляющими
потерпевшего
действиями
Государственное
принуждение
выступает
средство
исправления
Выдвижение
убеждения
принуждения
означает
какой
умаления
значения
принуждения
Это
подчеркивает
подход
государственному
управлению
либерально
демократических
Таким
образом
настоящее
время
Республике
формируется
общеправовой
защиты
обеспечения
нашему
мнению
следует
базовым
системе
правовых
принципов
ва
являясь
краеугольным
камнем
государства
либерально
демократического
государственно
политического
режима
ступают
качестве
основы
всей
системы
юридических
определяя
пределы
воздейст
государственно
правовой
общественные
основные
разви
государственно
Республики
этот
необходимо
рас
сматривать
естве
основополагающего
начала
правовых
социальных
отношений
независимым
государством
равноправным
мирового
сообщества
актив
демонстрирует
приверженность
общеправовым
которые
существу
выработаны
современной
цивилизацией
сообществом
качестве
основополагающих
годы
независимости
Республикой
Казахстан
серьезные
шаги
закреплению
международных
стандартов
ека
гражданского
общества
законодательстве
является
человека
Республике
Казахстан
2009–2012
является
консолидированной
дусматривающей
конкретные
совершенствованию
законодательства
правах
человека
системы
защиты
человека
также
улучшению
домленности
населения
пра
вах
человека
механизмах
защиты
[9; 6].
этом
отметить
защита
обеспечение
прав
свобод
человека
гражданина
Казахстане
неразрывно
связаны
формирование
гражданского
общества
гражданского
общества
Республике
Казахстан
закрепляется
гражданское
общество
общество
где
главным
ующим
субъектом
происходящих
процессов
выступает
всей
системой
потребностей
интересов
ценностей
Это
понятие
также
обозначает
совокупность
сущест
вующих
государства
органов
общественных
отношений
политических
эконо
культурных
национальных
религиозных
семейных
других
отображает
многообразие
интересов
Предпосылками
жданского
общества
являются
граждан
экономической
самостоятельности
многообразии
собственности
возрастание
статуса
ловеческой
Политическим
фундаментом
гражданского
общества
служат
государ
ство
которые
необходимы
обеспечения
всех
щества
создания
обстановки
стабильности
безопасности
справедливости
дни
чества
Экономическую
основу
гражданского
общества
составляют
многообразие
собственно
суверенитет
индивидуальных
собственников
обеспечены
законодательные
гарантии
защиты
условиях
демократии
институты
гражданского
общества
государ
ства
функционируют
взаимозависимые
системе
властью
гражданским
обществом
бличного
соглашения
взаимодействие
достижение
компромисса
Граждане
демократического
государства
пользуются
индивидуальной
время
они
вместе
другими
государственными
института
разделяют
ответственность
построение
будущего
[10; 2].
Гражданское
общество
выступая
прав
одновременно
является
результатом
Соответственно
XXI
ажданского
общества
теория
человека
этом
совершенствование
гражданского
общества
как
совокупности
негосударствен
институтов
свободе
причем
может
рассматриваться
как
духовно
нравственных
возможностей
возможностей
материальных
экономических
политических
юридических
отношений
Это
два
направления
обозначить
гражданское
общество
как
совокупность
духовных
тов
организационных
институтов
кото
можно
рассматривать
содержание
форму
Сущностью
гражданского
общества
является
объединяющая
людей
формируются
государственные
институты
опреде
ляется
свободы
личности
Идея
объединяющая
гражданское
общество
конкретно
Принципы
права
Серия
Право
4(64)/2011
51
исторический
характер
определяется
культурой
этого
общества
Следует
современ
гражданское
общество
прав
либерально
Наличие
современном
культурного
уровня
развития
народов
мира
позволяет
рассматривать
современную
теорию
человека
соответственно
определять
гражданское
общество
как
единственную
ниверсальную
концепцию
определяющую
взаимоотношений
между
также
основы
сочетания
общественных
интересов
личности
определению
гражданского
общества
могут
должны
разными
поскольку
степень
активности
гражданской
уровень
идеологические
приоритеты
позволяют
определять
гражданское
общество
как
явление
одинаковыми
универсальными
признаками
ажданское
общество
являясь
катего
теории
правового
государства
призвано
ограничить
власть
этого
государства
посредством
вбирают
систему
основополагающих
которых
должно
современное
общество
поскольку
именно
посредством
должны
урегулированы
общественные
настоящее
время
должны
взаимоувязаны
деалами
человека
гражданского
общества
Среди
всех
гающих
идей
основной
идеей
права
существу
является
равноправия
которого
долж
вытекать
все
основные
Доктрине
Национального
Казахстана
качестве
основного
происхождение
равные
возможности
закреплено
вторым
сновывается
национальное
единство
является
возможностей
для
всех
граждан
этнического
иного
происхождения
вероисповедания
социального
ложения
[12].
Никто
нас
изначальных
преимуществ
друг
другом
этот
прочным
фундаментом
здание
нашего
единства
провозглашен
Конституции
публики
означает
ждый
гражданин
Казахстана
полностью
реали
зовать
свои
возможности
добиться
успеха
благодаря
способностям
привилегиям
происхождению
Способности
направленные
служение
отечеству
обществу
должны
свободно
ограничиваться
Это
создает
благоприятные
условия
для
государства
общества
большее
ичество
людей
раскроют
свои
способности
можности
тем
крепче
станет
государство
сплоченнее
общество
Государство
создает
справедливые
условия
всех
Это
обеспечивает
собственности
необходимого
условия
страны
важно
для
Казахстана
настоящего
будущего
создание
экономических
правовых
ускоренного
его
класса
равенства
предполагает
уровень
жизни
культуры
сельских
жителей
горожан
также
прибывших
соотечественников
приехавших
города
управляемость
процессов
урбанизации
возможностей
означает
каждый
независимо
этнического
происхождения
имеет
право
свою
культуру
язык
представленным
всех
ерах
общественной
государственной
жизни
Наше
главное
богатство
Поэтому
государство
сохранении
культурных
духовных
своего
как
национального
достояния
Одним
инструментов
этой
поддержки
высту
Ассамблея
народа
Казахстана
уникальный
институт
межкультурного
диалога
добились
соблюдая
равенства
озможностей
добьемся
еще
большего
если
граж
общество
государство
ответственность
примут
все
необходимые
действенные
обеспечению
прав
свобод
гражданина
зависимости
его
расы
этнического
происхождения
языка
вероисповедания
также
принадлежности
социальным
группам
общественным
организациям
преждения
пресечения
межэтнической
межконфессиональной
розни
обществе
законодательного
запрещения
политических
организаций
формируемых
этническому
объективного
освещения
средствах
массовой
информации
вопросов
межэтнических
отноше
соблюдением
общепринятых
этических
дальнейшего
совершенствования
реализации
гражданского
равноправия
Какимова
Турлаев
52
Вестник
Карагандинского
университета
ускоренного
формирования
среднего
класса
как
социальной
базы
укрепления
национального
соблюдения
гражданских
каждого
всех
граждан
перед
зако
экономического
культурного
сельских
регулирования
миграции
урбанизации
[12].
Таким
образом
следует
считать
определяющим
системообразующим
современного
казахстанского
лизации
этого
Казахстане
Республики
декабря
2009
государственных
гарантиях
равных
возможностей
мужчин
женщин
»,
регулирует
общественные
отношения
облас
обеспечения
государственных
гарантий
равных
возможностей
мужчин
женщин
устанавливает
касающиеся
создания
ловий
гендерного
равенства
всех
сферах
государственной
общественной
жизни
[13].
Представляется
важным
регламентиро
вать
гарантии
других
важных
направлениях
общественной
жизни
таких
образование
здравоохранение
следует
считать
современного
права
прав
человека
гражданского
общества
этом
такие
законность
уманизм
справедливость
другие
определяемые
теоретиками
права
как
принципы
можно
рассматривать
как
вторичные
этого
следует
вся
должна
подчинена
принципу
быть
посвящено
все
законодательство
также
правоприменительная
практика
должна
исходить
принципа
дряя
этот
общественную
жизнь
Представ
ляется
необходимым
последовательно
этот
права
государства
после
дующей
реализацией
результатов
исследований
отраслевом
законодательстве
литературы
Мицкевич
Советское
социалистическое
право
его
основные
принципы
система
Сов
право
. — 1975. —
9. —
. 128–129.
Явич
Право
развитого
социалистического
общества
Сущность
принципы
Юрид
., 1978. — 234
Лукашева
Принципы
социалистического
права
Сов
право
. — 1970. —
6. —
. 23–25.
Конституция
Республики
ахстан
30
августа
1995
Внесены
изменения
октября
1998
15
2007
. //
захстанская
правда
. — 1995. — 9
Всеобщая
декларация
прав
человека
Гуманитарное
право
междунар
правовых
документов
Ереван
Изд
Мхитар
Гош
», 1997.
Международный
пакт
гражданских
политических
правах
//
Международные
акты
правах
человека
докумен
Издат
группа
МА
ИНФРА
, 1998.
Уголовный
кодекс
Республики
Казахстан
1997
. //
Ведомости
Парламента
Республики
Казахстан
. — 1997.
15–16. —
. 211.
Уголовно
исполнительный
Кодекс
Республики
Казахстан
декабря
1997 //
Ведомости
Парламента
Республики
захстан
. — 1997. —
24. —
. 337.
Национальный
план
действий
области
прав
человека
Республике
Казахстан
2009–2012
годы
Астана
Мастер
Принт
, 2009. — 136
Президента
Республики
Казахстан
2006
154 «
Концепции
развития
гражданского
общества
Республике
Казахстан
2006–2011
годы
» //
Казахстанская
. — 2006. — 29
Конвенция
Содружества
Независимых
Государств
правах
основных
свободах
человека
Минск
.) //
http://www.zakon.kz
Доктрина
Национального
единства
Казахстана
Одобрена
Администрацией
Президента
направлена
Правительство
еля
2010
.,
одобрена
состоявшемся
апреля
2010
заседании
Совета
Ассамблеи
народа
Казахстана
База
данных
Законодательство
».
Закон
Республики
Казахстан
декабря
2009
года
223-IV «
государственных
гарантиях
равных
прав
равных
возможностей
мужчин
женщин
» //
Казахстанская
правда
. — 2009. — 15
294 (26038).
Серия
Право
4(64)/2011
53
АЗАМАТТЫҚ
ҚҰҚЫҚ
ЖƏНЕ
АЗАМАТТЫҚ
ПРОЦЕССУАЛДЫ
ҚҰҚЫҚ
ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО
ГРАЖДАНСКО
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
ПРАВО
347.21;347.463
тасымалдау
шартының
ұғымы
құқықтық
табиғаты
Əкімжанова
Бөкетов
атындағы
Қарағанды
мемлекеттік
университеті
статье
исследованы
теоретические
проблемы
понятия
правовой
природы
договора
перевозки
грузов
науке
гражданского
права
который
является
основным
системе
транспортных
договоров
рамках
темы
исследования
автор
изучил
научные
взгляды
ученых
цивилистов
проанализировал
точки
зрения
правовой
природе
договора
перевозки
грузов
статье
кже
а
научно
правовая
оценка
особенностям
гражданско
правового
регулирования
договора
перевозки
грузов
разработаны
предложения
совершенствованию
гражданского
транспортного
законодательства
The theoretical problems of concept and legal nature of the contract of transportation of cargoes in science of
civil law which is the basic contract in system of tran
sport contracts are investigated in article. Within the
limits of theme of research the author has studied scientif
ic views of scientists of civil law, has analysed the
points of view about the legal nature of the contract of transportation of cargoes. The scientifically-legal
estimation is given to features of civil-law regulation of the contract of transportation of cargoes, offers about
perfection of the civil and transport legislation are developed.
Жүкті
тасымалдау
шарты
көліктік
шарттар
жүйесінде
басым
орынды
алады
яғни
негізгі
шарт
табылады
Себебі
материалдық
құндылықтарды
тасымалдаумен
байланысты
негізгі
міндеттерді
атқарады
Соған
қарамастан
жүктерді
тасымалдаумен
байланысты
қатынастарды
құқықтық
міндеттемелік
шарттардың
басқа
түрлерін
реттеумен
салыстырғанда
айтарлықтай
ерекшеленеді
Тасымалдау
сияқты
күрделі
міндеттемені
реттейтін
ережелерге
заң
рушы
жиырма
шақты
ғана
баптарды
арнаған
мəселен
салыстыру
үшін
нің
25-
тарауы
шартында
жүздей
бап
бар
).
жөнелтуші
тасымалдаушы
жүк
алушының
арасындағы
қарым
қатынас
негізінен
нің
тарауымен
арнайы
көліктік
заңдармен
тасымалдау
ережелерімен
реттеледі
Азаматтық
жəне
көліктік
заңдардың
дамуы
мен
жетілдірілуі
теориялық
жəне
тəжірибелік
тұрғыдан
табылатын
көптеген
шешілмеген
мəселелерді
туындатады
Жүк
тасымалдау
ережелерінің
жетілмеуі
жəне
тəжірибеде
қолдану
тиімсіздігі
сəйкесінше
цивилистика
ілімінде
жүкті
тасымалдау
шартының
құқықтық
табиғатын
олардың
пəні
мен
мəнісін
əрқалай
түсінуге
əкеледі
Қалыптасқан
жағдайды
көліктік
міндеттемелердің
экономикалық
табиғатына
келетін
жəне
жүкті
жеткізу
үрдісін
құқықтық
реттеудің
талаптарына
келетін
ережелерді
лымен
түзетуге
болады
міндетті
табылатын
жəне
олардың
негізі
болатын
экономикалық
қатынастардың
құқықтық
табиғатын
нақты
қажеттігін
анықтап
береді
Жүкті
тасымалдау
шартының
заңды
табиғатына
жүргізілген
зерттеу
жұмысы
азаматтық
құқық
ғылымында
біртекті
көзқарастардың
қалыптаспағанын
байқатады
Жүкті
тасымалдау
құқықтық
табиғатына
қатысты
пікірталастар
заң
əдебиетінде
кеңестік
ірден
толассыз
жүргізіліп
келеді
Зерттеу
тақырыбы
бойынша
жұмыстарының
көптігіне
жəне
олардың
құндылығына
қарамастан
көліктің
жеке
түрлерімен
жүкті
тасымалдау
құқықтық
реттеуді
жалпылама
талдауға
жеткіліксіз
аударылған
есептейміз
Əкімжанова
54
Вестник
Карагандинского
университета
Тасымалдау
шарты
азаматтық
құқықтағы
маңызды
шарттардың
бірі
ұзақ
уақыт
мердігерлік
шартының
жеке
түрі
ретінде
қарастырылып
келген
болатын
Қазақстандық
азаматтық
құқықтың
аумағында
тасымалдау
шартын
дербес
түрге
бөліп
қарастыру
кеңестік
мемлекеттің
қалыптасу
кезеңінде
аяқталған
ұзақ
қиын
үрдістен
Кеңестік
дəуірге
дейінгі
азаматтық
заңнамасында
тасымалдау
шарты
мердігерлік
і
ретінде
қарастырылғанымен
азаматтық
құқық
ілімінде
тасымалдау
дербестігі
оны
жақты
қажеттігі
аталып
болатын
Мəселен
Шершеневич
азаматтық
құқықтық
шарттарды
жіктей
отырып
қызмет
көрсету
туралы
шарттардың
қатарында
тасымалдау
шартын
дербес
көрсетеді
жəне
келесідей
анықтама
берген
Тасымалдау
тарапты
тасымалдаушыны
сыйақы
үшін
басқа
тараптан
жөнелтушіден
былдап
алынған
құрлық
жолымен
немесе
жолымен
өзінің
жылжымалы
құралымен
белгіленген
жерге
жеткізуге
жəне
белгілі
тұлғаға
қабылдап
алушыға
табыстауға
міндеттейтін
келісім
» [1].
Кеңестік
кезеңде
тасымалдау
бойынша
туындайтын
қатынастарды
шарттық
тану
біртіндеп
жүзеге
асырылды
ғасырдың
20–50-
жылдар
аралығында
социализм
дəуіріндегі
жоспарлау
жүйесіне
сай
тасымалдау
əкімшілік
сипатқа
болғандықтан
сымалдау
бойынша
қатынастардың
шарттық
табиғатына
күмəн
келтірілді
Цивилист
ғалымдар
жүктерді
тасымалдау
жоспарлау
актілерінің
негізінде
туындайтын
болғандықтан
жүкті
тасымалдауға
табыстау
жəне
қабылдау
ұйымы
мен
жөнелтуші
үшін
жоспарды
орындау
міндетті
болып
табылады
сондықтан
рəсімдеудің
қажеті
жоқ
пайымдады
[2].
Осыған
байланысты
тасымалдау
қызметі
біржақты
мəмле
деген
ұғым
қалыптасты
ы
жəне
одақтас
республикалардың
Азаматтық
заңнамаларының
негіздерінің
қабылдануына
жүктерді
жолаушыларды
жүктерін
тасымалдау
шарттары
бекітілді
.).
Сөйтіп
заң
тасымалдаудың
табиғаты
анықталды
Одақтас
республикалардың
ішінде
Қазақ
жылғы
Азаматтық
кодексінің
тарауында
Тасымалдау
атаумен
көлік
ұйымдары
клиенттердің
арасындағы
қатынастарды
реттейтін
тасымалдау
шартының
құқықтық
негіздері
тыңғылықты
кітілді
(363–376-
Аталған
заңнамалардың
негізінде
тасымалдау
ережелері
Темір
жолдарының
жарғысында
(1964),
Сауда
мақсатында
теңізде
жүзу
кодексінде
(1968),
Қазақ
ның
көлігінің
жарғысында
(1970)
нақтыланып
жақты
реттелді
Қазақстан
егемендігі
мен
тəуелсіздігінің
орнығуымен
нарықтық
экономикаға
жасалған
бетбұрыстардың
негізінде
жасасу
еркіндігі
қағидасына
негізделген
қолданыстағы
нің
бекітілген
тасымалдау
старының
шарттық
табиғатына
қатысты
пікірталастардың
толастауына
негіз
болды
нің
сəйкес
жүкті
тасымалдау
тасымалдау
шартының
негізінде
жүргізіледі
Жүкт
тасымалдау
шарты
бойынша
тарап
тасымалдаушы
басқа
тараптың
жүк
жөнелтуш
тапсырған
жүг
белг
ленген
мекенге
жетк
зуге
жəне
жүкт
алуға
уəк
алушыға
беруге
міндеттенеді
жүк
жөнелтуші
жүкті
тасымалдағаны
шартқа
тарифке
сəйкес
төлеуге
ндеттенед
тасымалдау
көлікт
құжатын
коносаментт
тауар
құжатын
немесе
тасымалдаудың
көлік
туралы
заң
нде
көзделген
өзге
құжатын
толтыру
арқылы
рəс
мделед
нің
Берілген
ықтамадан
тасымалдау
шартының
заңды
табиғатын
келесідей
сипаттауға
болады
нақты
екі
жақты
өтеулі
шарт
болып
табылу
себебін
тасымалдаушы
міндеттемесінің
жүктерді
жөнелтушіден
қабылдаған
туындауымен
түсіндіреді
Тек
қана
кеме
жалдау
чартер
жасасу
жолымен
жүкті
теңіз
арқылы
тасымалдау
консенсуалдық
шарт
есептеледі
Тасымалдау
шартының
консенсуалдық
сипаты
тараптардың
өзара
келіскен
ғдайлары
негізінде
жүкті
белгіленген
жерге
жеткізу
міндетінің
туындау
айқындалады
нақты
шартта
міндеттеме
жүкті
тасымалдау
табыстау
фактісінен
туындайды
тасымалдау
құжатын
коносаментт
i,
тауар
құжатын
немесе
тасымалдаудың
көлік
туралы
заң
көзделген
құжатын
толтыру
рес
мделед
Демек
жүкті
тасымалдау
елтушіден
жүкті
қабылдап
оған
аталған
құжаттардың
біреуін
берген
бастап
жасалды
деп
есептеледі
Жүкті
тасымалдау
шартының
пəні
болып
тасымалдаушының
жүкті
жөнелту
жерінен
жеткізу
жеріне
дейін
тасып
жеткізу
жəне
оны
жүк
қабылдаушыға
табыстау
табылады
Жүктерді
тасымалдауды
ұйымдастыру
айырмашылығы
нақты
жүктерді
тасымалдауды
қарастырады
Сондықтан
оны
заң
əдебиетінде
нақты
жүкті
сымалдау
туралы
деп
жүр
[3, 4].
Жүкті
тасымалдау
шартының
Серия
Право
4(64)/2011
55
Кеңестік
дəуірде
жəне
бүгінгі
күні
автомобильмен
тасымалдау
шартының
консенсуалдық
негіздейтін
пікірлер
кездеседі
Бұндай
пікір
бойынша
жүкті
тасымалдауға
табыстаудан
əуелі
автомобильді
жүк
жөнелтушінің
аумағында
орналасқан
жүк
туралы
келісім
жасалады
аталған
міндеттер
əуелі
жасасудан
туындайды
[5].
пікірдің
алу
себебі
автомобиль
көлігінде
бір
жылға
дейін
қ
мерзімге
тасымалдау
шарты
жасалады
Соңғы
уақытта
заң
əдебиетінде
тасымалдау
шартын
нақты
шарт
ретінде
заңдық
табиғатына
күмəн
келтірілуде
Оның
себебі
тасымалдау
шартының
жүйесіне
алуан
түрлі
ұйымдастырушы
шарттарды
енгізу
есебінен
тасымалдау
шартының
аумағы
кеңейтілуде
Бұл
тасымалдау
шарты
туралы
қалыптасқан
теориялық
көзқарастарды
түпкілікті
қайта
қарауды
қажет
Қолданыстағы
көлігі
туралы
бойынша
тасымалдаушы
автомобиль
мен
жүк
тасымалдау
ережелер
жəне
шартқа
сəйкес
жүктерд
автомобильмен
тасымалдауға
жарамды
автокөл
құралдарын
жүк
тасымалдауға
қабылданған
мде
тапсырыста
немесе
белг
ленген
жүк
жөнелтуге
беруге
ндетт
i.
нің
696-
деледі
Тасымалдау
консенсуалдық
танитын
пікірлер
тапсырысты
міндеттеменің
туындауына
негіз
болатын
күрделі
заңдық
құрамға
енгізеді
жөнелтушінің
тапсырысты
беруі
жəне
тасымалдаушының
қабылдауы
сəтінде
келісімге
келеді
яғни
кейін
жүкті
тасымалдау
мақсатында
тасымалдау
құралын
беру
жəне
жүкті
жөнінде
еріктерін
білдіреді
көрсетеді
Бұндай
пікірді
сынай
тасымалдау
нақты
шарт
ретіндегі
құқықтық
табиғатын
қолдайтын
пікірлер
жиі
бойынша
жүкті
тасымалдауға
жəне
тиеу
автомобиль
көлігін
беруге
байланысты
туындайтын
қатынастар
шарттық
қатынастар
болып
табылып
ұзақ
мерзімді
автомобиль
көлігімен
тасымалдау
шартымен
реттеледі
Бірақ
консенсуалдық
шартқа
жатпайды
атауынан
белгілі
болғандай
асымалдауды
ұйымдастыру
туралы
табылады
[7].
Тасымалдау
шартының
нақтылық
нің
бабында
қарастырылған
анықтамадан
белгілі
болғандай
тасымалдаушы
жүк
жөнелтушінің
тапсырған
тасуға
міндеттенеді
Сондықтан
тасымалдаушының
міндеттемесі
жөнелтушіден
жүкті
алған
сəттен
бастап
туындайды
нің
тасымалдаудың
жалпы
талаптары
көлік
туралы
заң
актілерімен
белгіленеді
Көліктер
заңнамаларға
жүргізілген
талдаулар
жүк
тасымалдау
шартының
анықтамалары
нің
белгіленген
анықтамаға
толығымен
сəйкес
келетінін
байқатады
Əсіресе
тасымалдау
шартының
нақты
сипаты
теміржол
көлігімен
тасымалдау
реттейтін
көліктік
заңнамада
тікелей
нұсқалады
жөнелтушіге
темір
көлігі
жүк
құжатының
негізінде
жүк
қабылданғаны
туралы
квитанция
берілген
кезден
бастап
асымалдау
шарты
жасалды
есептеледі
» («
Темір
көлігі
туралы
36-
бабының
).
Тасымалдау
шартының
заңдық
табиғатына
қатысты
кейбір
авторлар
үшінші
жақтың
пайдасына
жасалатын
шарт
саралайды
[8].
тұжырымдаманы
ұсынушы
авторлардың
бір
тобы
жүк
тасымалдау
тауар
жеткізілімі
сату
анықталған
мақсаттарға
жету
жасалады
яғни
тауарды
алушы
рт
жасаса
отырып
жүкті
тасымалдау
бойынша
алушы
табылады
жəне
көлік
ұйымынан
жүкті
қабылдап
алуға
жəне
тасымалдау
бойынша
басқа
əрекеттерді
орындауға
міндетті
[9].
Бірақ
тасымалдау
шартында
үшінші
болмайтын
жағдайлар
болады
мəселен
жүкті
өзінің
атына
немесе
филиалының
мекен
жайына
жіберуі
мүмкін
Жүкті
қабылдаушы
ретінде
нелтушіге
немесе
қабылдаушыға
көліктік
қызмет
көрсетуші
экспедиторы
болатын
жағдайлар
кездеседі
Сонымен
қатар
тасымалдау
үшінші
жақтың
пайдасына
жасалатын
деген
пікірге
қосыла
отырып
Витрянский
пікірін
келесідей
түйіндейді
Тасымалдау
қабылдап
алушыға
ешқандай
міндеттеме
жүктемейді
бірақ
егер
тұлға
жүкті
қабылдап
алуға
білдірсе
қарастырылған
белгілі
бір
індеттерді
өзіне
қабылдап
алады
бұл
үшінші
жақтың
пайдасына
жасалатын
тасымалдау
шартының
құрылысына
қайшы
келмейді
» [10].
Бұдан
жүк
қабылдаушыға
міндеттерді
жүктейтін
тасымалдау
емес
көліктік
нің
382-
бабының
бойынша
деген
пікір
қалыптасады
[11].
тасымалдау
шартын
үшінші
жақтың
пайдасына
жасалатын
шарт
деген
пікірге
қарама
қайшы
тұжырымды
ұстанушылар
көзқарастарын
келесідей
дəлелдейді
ріншіден
тауар
жеткізілімі
кез
келген
басқа
тасымалдау
жасасудың
міндетті
алғышарты
болып
табылмайды
сондықтан
беруші
жəне
қабылдаушы
ұғымдары
бір
сəйкес
Əкімжанова
56
Вестник
Карагандинского
университета
келмейді
екіншіден
үшінші
жаққа
міндеттемелер
жүктелмейді
оған
тек
қана
құқықтар
белгіленуі
тиіс
өйткені
бойынша
міндеттеме
қана
өзі
немесе
өкілі
арқылы
жасасқан
тұлғаға
жүктеледі
[12; 52–53].
пікірмен
келісе
алмаймыз
себебі
нің
сəйкес
жүкті
тасымалдау
екі
тарап
жөнелтуші
тасымалдаушының
арасында
жасалады
сондай
шарт
бойынша
тасымалдаушы
алуға
уəкілетті
адамға
алушыға
беруге
міндеттенеді
».
нің
бабының
бөлімінде
Тараптар
несие
берушіге
емес
шартта
көрсетілген
немесе
көрсетілмеген
жəне
борышқордан
міндеттемені
өзінің
пайдасына
орындауды
етуге
құқығы
үшінші
жаққа
борышқор
орындап
беруге
міндетті
көрсеткен
шарт
үшінші
жақтың
пайдасына
жасалған
шарт
болып
танылады
анықтамадан
байқалып
андай
тасымалдау
шартында
алушы
үшінші
тұлға
ретінде
тасымалдаушыдан
шартты
орындауын
етуге
құқылы
Мəселен
қабылдаушы
жүктің
жетіспеуі
бүлінуі
жағдайында
нақты
мөлшерін
тасымалдаушымен
бірлесіп
анықтайды
сараптама
жүргізе
алады
жүкті
жеткізу
мерзімі
бұзылғанда
тасымалдаушыдан
айыппұл
төлеуді
талап
етуге
құқылы
тасымалдаушыға
кінə
қоюға
құқылы
коммерциялық
акт
жасауды
етуге
құқылы
мен
бірге
үшінші
жаққа
міндеттер
жүктеледі
келіп
жеткен
жүкті
қабылдауға
тасымалдау
ақысын
төлеуге
Отандық
Сүлейменов
үшінші
жақтың
пайдасына
жасалған
шарттың
ерекшелігі
үшінші
жақ
бойынша
құқығын
ниетін
білдірген
кезден
жүзінде
берушінің
басады
көрсетеді
[13; 691].
ан
дəлел
ретінде
көліктік
бекітілген
келесі
ережелерді
өтуге
болады
нің
бөліміне
сəйкес
борышқор
шартта
өзінің
несие
берушіге
қарсы
алатындай
қарсылықтарын
үшінші
жақтың
талаптарына
қарсы
қоюға
құқылы
Темір
көлігі
туралы
жүктің
жеріне
жеткізілгені
туралы
хабарланған
кезден
бастап
тасымалдау
шарттары
бойынша
қтар
мен
міндеттер
алушыға
ауысады
алушы
жүк
жөнелтушінің
дұрыс
əрекеттері
салдарынан
тасымалдаушыға
төленген
шығыстар
залалдардың
толтыруды
жүк
жөнелтушіден
талап
етуге
құқылы
Сонымен
көліктік
заңнамамен
реттелген
жүк
алушының
құқықтық
жағдайына
жүргізілген
талдаулар
нəтижесінде
жүк
алушы
құқықтарға
міндеттерге
болады
қорытындылауға
мүмкіндік
береді
асымалдау
шартының
мазмұны
үшінші
жақтың
пайдасына
жасалған
шарт
ретінде
тануға
негіз
болады
Кеңестік
дəуір
кезеңінде
азаматтық
құқық
ғылымында
жүкті
тасымалдау
заңдық
табиғатына
қатысты
пікірталастар
толастаған
емес
Солардың
бірі
аталған
үшінші
жаққа
тұлғаға
орындау
туралы
шарттардың
санатына
жатқызу
туралы
пікірді
Яичков
болатын
Оның
пікірінше
барлық
лдау
үрдісін
екі
бөлімге
қажет
Бірініші
бөлім
тасымалдау
бойынша
пайда
болған
қатынастар
екіншісі
тасымалдаушы
жүк
қабылдаушы
үшінші
арасында
пайда
болатын
міндеттемелік
қатынастар
Тасымалдаушы
мен
қабылдаушы
арасындағы
міндеттемелік
қатынасты
туындататын
заңдық
фактілер
болып
қабылдаушының
мекенжайына
жүкті
жөнелту
белгіленген
жерге
келіп
жетуі
немесе
жеткізу
мерзімінің
өтуі
14].
пікірге
қатысты
ғалым
Сүлейменов
келесідей
өзіндік
көзқарасын
білдіреді
Үшінші
жақтың
пайдасына
жасалған
шартты
үшінші
жаққа
орындау
туралы
шарттан
ажырату
қажет
бойынша
үшінші
жаққа
орындалады
бірақ
борышқордан
орындауды
ете
алмайды
мұндай
жағдайлар
алу
сатуда
жиі
кездеседі
айтқанда
тауар
жеткізілімі
бойынша
шы
тауар
берушіге
жүкті
өзінің
мекенжайына
емес
үшінші
ұйымның
мекен
жайына
жөнелтуді
тапсыруы
мүмкін
) [13; 691].
Сондай
Егиазаров
пікірмен
келісе
алмайтындығын
білдіре
отырып
көзқарас
жүк
алушы
үшінші
жақтың
құқықтары
міндеттерін
бекіткен
қолданыстағы
көліктік
заңнамаларға
қайшы
келеді
айтады
[12; 53–54].
Келесі
авторлар
Рапопорт
ександров
Дольник
жөнелтуші
жүк
қабылдаушыны
жүкті
тасымалдау
шартының
ретінде
есептеп
екі
жақты
шарт
деп
саралайды
Бұндай
тұжырымның
авторлары
жүкті
тасымалдау
бойынша
жүк
жөнелтуші
қабылдаушы
бірдей
құқықтар
міндеттерге
болады
мəселен
жүк
қабылдаушы
тасымалдаушыдан
құқықтарын
жөнелтушіге
табыстай
алады
ымен
бірге
жүк
жоғалған
жағдайда
талап
құқығы
жүкті
жөнелтушіге
қабылдаушыға
бірдей
көлемде
тиесілі
Жүктің
белгіленген
мекенжайға
келіп
жетуінен
бастап
тасымалдаушы
алдында
Жүкті
тасымалдау
шартының
Серия
Право
4(64)/2011
57
барлық
жауапкершіліктің
жүк
қабылдаушыға
жүктелуі
тағы
жөнелтуші
қабылдаушының
жақты
болуына
дəлел
ретінде
ұсынылады
тұжырымның
қате
екендігін
көліктік
заңнамалардың
нормаларына
жүргізілген
талдаулар
бойынша
жүк
жөнелтуші
қабылдаушы
шарттан
туындайтын
жəне
дербес
сипатқа
құқықтар
мен
міндеттерге
болатындығын
тасымалдаушы
алдындағы
ауапкершіліктері
бірдей
болмайтынын
көрсеткен
[12; 54].
Мəселен
жүк
жөнелтуші
жүкті
тасымалдау
əзірлеуге
міндетті
жүкті
ыдысқа
салу
тасымалдау
ақысын
төлеу
жүк
қабылдаушы
келіп
жеткен
жүкті
қабылдап
алуға
алып
кетуге
кейде
тасымалдау
ақысын
төлеуге
міндетті
Темір
көлігі
туралы
Заңының
Сонымен
қатар
жүк
жөнелтуші
қабылдаушының
жауапкершіліктері
мəселен
жөнелтуші
көлікті
пайдаланбағаны
жауап
берсе
жүк
қабылдаушы
жүкті
уақытылы
қабылдамағаны
көлік
құралының
тұрғаны
жауапты
болады
Темір
көлігі
туралы
49, 53-
Тарасовтың
пікірінше
тасымалдау
ерекше
шарт
жүк
алушы
үшінші
жақ
жəне
жөнелтушімен
бірге
бір
қты
тарап
құқықтар
мен
міндеттерге
болатын
дербес
субъект
Өйткені
жүк
қабылдаушы
шартқа
отыруға
келісім
берген
яғни
көліктік
құжатты
коносомент
қабылдап
алған
бастап
тасымалдау
шартына
қатысушы
болып
табылады
Осы
бастап
қабылдап
алушыда
көлік
ұйымына
талап
қою
құқығы
пайда
болып
тасымалдаушы
мен
қабылдаушының
арасында
міндеттемелік
ынастар
орнатылады
[17].
Бұл
пікірдің
кемшілігі
тасымалдау
бір
болып
табылатын
жүк
жөнелтушіні
міндеттемелік
қатынастан
шығарып
тастайды
шарттық
міндеттеменің
тараптары
ретінде
тасымалдаушы
мен
жүк
қабылдаушыны
ғана
таниды
Екіншіден
тасымалдау
туралы
ережелер
бойынша
тасымалдаушы
көліктік
түбіртекті
жүк
қабылдаушыға
емес
жөнелтушіге
береді
Темір
көлігі
туралы
36-
бабының
бөліміне
сəйкес
к
жөнелтуш
жол
жүк
құжатының
нег
жүк
қабылданғаны
туралы
квитанция
бер
лген
кезден
бастап
жүк
тасымалдау
шарты
жасалды
деп
есептелед
i.
Масевич
қабылдаушы
құқықтар
мен
міндеттерге
бола
отырып
шартқа
дербес
қатысушы
болып
табылатындықтан
тасымалдау
шартын
жақты
рт
деп
есептейді
[18].
Масевичтің
пікірі
бойынша
қабылдаушы
тасымалдау
шартында
үшінші
болып
табылады
құқықтары
міндеттері
еркіне
негізделеді
Сондай
жүкті
тасымалдау
көпжақты
деп
отырып
көпжақты
мəмледе
тарап
өзінің
дербес
мақсатын
көздейді
жазады
[19].
Масевичтің
жүкті
тасымалдау
жақты
т
ретінде
тұжырымының
негізделмеуін
көрсете
отырып
заңнамаға
сəйкес
жүкті
тасымалдау
шарты
екі
тарап
жүк
жөнелтуші
мен
тасымалдаушының
арасында
жасалатынын
жəне
қабылдаушы
ретінде
келген
үшінші
жүк
жөнелтушінің
өкілі
экспедитор
бола
алатынын
тағы
еске
салғымыз
келеді
Сондықтан
жүкті
тасымалдау
жүк
қабылдаушы
үшінші
жақтың
асына
жасалатын
шарт
деген
қорытындыға
келеміз
тасымалдау
жақты
болып
табылады
Жүк
тасымалдау
шарты
екі
жүк
жөнелтуші
мен
тасымалдаушының
арасында
жасалады
жүк
қабылдаушы
пайдасына
жасалатын
үшінші
жақ
танылады
тасымалдау
өтеулі
шарттарға
жатады
Тасымалдаушының
жүкті
белгіленген
мекенжайға
жеткізу
жəне
қабылдаушыға
табыстау
ндетіне
қарама
жөнелтушінің
жүкті
тасымалдап
жеткізгені
үшін
шартқа
немесе
тарифке
сəйкес
ақы
төлеу
міндеті
Жалпы
пайдаланыстағы
көлікпен
тасымалдау
орындалғанда
тасымалдау
ақысы
бекітілген
тарифке
сəйкес
анықталады
Азаматтық
құқық
теориясында
тасымалдау
шарттары
өтеулі
қызмет
шартына
жатқызылады
Тасымалдау
жасасудың
экономикалық
мақсаты
əдетте
жүктерді
жəне
жолаушыларды
жерден
екінші
жерге
су
тасымалдап
жеткізу
қызмет
көрсету
табылады
Көліктік
қызмет
көрсетулер
келесідей
түрлерге
жіктеледі
жүк
тасымалдау
стивидорлық
жүктерді
түсіру
қызмет
тальмандық
жүктері
бойынша
қызмет
көрсету
қоймалық
жүктерді
сақтау
бойынша
қызмет
көрсету
басқа
ұсақ
ілеспе
қызметтерді
көрсету
жүктер
салынған
ыдыстарды
жөндеу
жүктерді
сорттау
[20].
Сондықтан
жүк
тасымалдау
өтеулі
қызмет
көрсету
шартының
түрі
деп
тануға
негіз
Кейбір
жағдайларда
жүкті
тасымалдау
шартын
қосылу
ретінде
тануға
болады
нің
бойынша
ережелерін
тараптардың
біреуі
формулярларда
стандартты
Əкімжанова
58
Вестник
Карагандинского
университета
нысандарда
белгілеген
жəне
басқа
тарап
ұсынылған
шартқа
тұтастай
қосылу
жолы
қабылдай
қосылу
шарты
болып
табылады
əдебиетінде
қосылу
бөліп
қарастыру
критерийлері
техникасы
саласында
болады
айтылған
Келісімді
қосылу
шарты
деп
белгілі
бір
мəн
жайға
байланысты
тараптардың
бірімен
шарттың
стандарттық
нысанының
əзірленуі
Кез
келген
лген
коммерциялық
шарттың
стандарттық
нысанын
əзірлеп
екінші
тарапқа
осы
шартқа
қосылуды
алады
[21].
Бүгінгі
күні
үлгілі
нысанды
офертаны
клиенттің
жүкті
тасымалдау
шартын
жасасу
жөнінде
ұсынысын
рəсімдеу
үшін
қолдану
тəжірибесі
орын
алған
нің
бабының
бөлімінде
аталған
тасымалдау
шартының
құжаттарды
көлікт
құжат
коносамент
тауар
жаты
толтыру
арқылы
рəс
мделуін
ережелер
құқықтық
негіз
болады
Сонымен
азаматтық
құқық
ғылымындағы
жүкті
тасымалдау
шартының
ұғымы
құқықтық
табиғаты
туралы
теориялық
мəселелерді
зерттеп
азаматтық
жəне
көліктік
заңнамалардың
ережелеріне
талдау
жүргізе
келе
төмендегідей
қорытындыларға
келеміз
əдебиетінде
жүктерді
тасымалдау
шартының
екі
түрлі
табиғаты
туралы
пікірлерді
зерделей
отырып
біз
терді
тасымалдау
шарты
нақты
шарт
деген
қорытындыға
келеміз
Себебі
шартты
нақты
əрі
консенсуалды
қарастыратын
болсақ
тасымалдау
шарттарына
оған
ұқсас
емес
міндеттемелерді
атап
айтқанда
ұйымдастырушы
шарттарды
жатқызуға
болар
еді
Жүктерді
тасымалдау
үшінші
жақтың
яғни
жүк
қабылдаушының
пайдасына
орындалатын
шарттардың
қатарына
жатқызылады
Өйткені
нің
жүкті
тасымалдау
шарты
екі
тарап
жүк
жөнелтуші
мен
тасымалдаушының
арасында
жасалады
шарт
бойынша
тасымалдаушы
жүкті
алуға
уəкілетті
адамға
алушыға
оны
беруге
міндеттенеді
».
Жүктерді
тасымалдау
өтеулі
қызмет
туралы
шарттардың
бір
болып
табылады
Аталмыш
шарттың
ретінде
жүктерді
бір
жерден
екінші
жерге
тасымалдап
жеткізу
бойынша
клиентке
мет
болады
Жүкті
тасымалдау
шартын
шарттарына
жатқызу
ұсынылады
Себебі
жүкті
тасымалдау
тасымалдаушының
нысаны
болып
табылатын
стандартты
құжатты
көлік
құралының
қарай
коносамент
жүк
құжат
тауар
құжатын
толтырып
жүк
жөнелтушіге
табыстауы
жолымен
жасалуы
шарттың
жағдайларына
клиенттің
қосылуын
білдіреді
тізімі
Шершеневич
Курс
торгового
права
изд
. 1908
Классика
российской
цивилистики
., 2003. —
. 209.
Гражданское
право
России
Обязательственное
право
Курс
лекций
Отв
ред
Садиков
, 1997.
. 117–118.
Пугинский
Коммерческое
право
России
., 2000. —
. 250.
Брагинский
Витрянский
оговорное
право
. 4:
Договоры
перевозке
буксировке
транспортной
экспедиции
иных
услугах
сфере
транспорта
. — 4-
изд
стер
Статут
, 2007. —
. 407.
Шварц
Правовое
регулирование
перевозок
автомобильном
транспорте
. —
., 1966. —
. 27–29.
Елдашов
Гражданско
правовое
регулирование
перевозки
грузов
автомобильным
транспортом
Автореф
. ...
юрид
наук
: 12.00.03. —
06. —
. 13.
Тютрина
Понятие
договора
перевозки
грузов
Транспортное
право
. —
2. —
.:
Юрист
, 2005. —
. 22.
Гражданское
право
России
Часть
вторая
Обязательственное
право
Курс
лекций
Отв
ред
Садиков
Юрист
, 2004. —
. 384.
Гражданское
право
Учебник
Под
ред
Сергеева
Толстого
ПРОСПЕКТ
, 1998. —
. 384.
ский
Участники
договорных
отношений
связанных
перевозками
Хозяйство
право
2. — 2001. —
. 43.
Тулеугалиев
Избранные
труды
транспортному
праву
Предисл
Сулейменова
Ихсанова
Сост
Сулейменов
Алматы
частного
права
КазГЮУ
, 2003. —
. 174–175.
Егиазаров
Транспортное
право
Учебник
зов
.:
Юстицинформ
, 2005. — 544
Сулейменов
Гражданское
право
. 1:
Учебник
вузов
академический
курс
Отв
ред
Сулейменов
Алматы
, 2000. — 704
Яичков
Договор
железнодорожной
перевозки
грузов
советскому
праву
. /
Отв
ред
Миколенко
Изд
, 1958. —
. 60–63.
апопорт
Правовое
положение
грузоотправителя
договоре
грузовой
железнодорожной
перевозки
Научные
записки
Харьковского
советской
торговли
. VI. —
Харьков
, 1957. —
. 171–173.
Александров
Дольник
Содержание
договора
грузовой
перевозки
Советское
государство
право
. — 1954. —
4.
. 107.
Жүкті
тасымалдау
шартының
Серия
Право
4(64)/2011
59
Тарасов
Договор
перевозки
советскому
праву
., 1954. —
. 34.
Петров
Повысить
ответственность
перевозчика
сохранность
грузов
Советская
юстиция
. — 1966. —
11. —
. 13.
Масевич
Договор
поставки
его
роль
укреплении
хозрасчета
Ата
, 1964. —
. 172–174.
Брагин
Сабетов
кспедирование
экономика
транспорт
пособие
Алматы
, 2002. —
. 7.
Витрянский
Гражданский
кодекс
договоре
Вестник
ВАС
. — 1995. —
10. —
. 108.
347.91/.95
Некоторые
особенности
рассмотрения
дел
производства
гражданском
процессе
Алиева
Карагандинский
государственный
университет
Букетова
Мақала
азаматтық
жүргізу
құқығындағы
ерекше
жүргізу
істерін
қарастырудың
ерекшеліктеріне
арналған
істерді
қарастыру
кезінде
туындайтын
негізгі
мəселелер
анықталды
Автор
азаматтық
сот
ісін
жүргізудің
ретінде
ерекше
туралы
қолданыстағы
азаматтық
заңнамаға
талдау
жүргізеді
асырап
алу
туралы
сондай
халықаралық
ла
асырап
алу
туралы
істерді
қарастыру
кезінде
туындайтын
мəселелер
зерттеледі
Нотариаттық
əрекеттерге
немесе
оларды
жүзеге
асырудан
тартуға
шағымданумен
байланысты
мəселелерге
көңіл
бөлінген
Сонымен
қатар
қарастырылатын
құқықтық
қатынастар
туралы
доктриналық
ілімдерге
талдаулар
жасалған
This article is devoted to the features of disposal of legal cases of special proceeding in civil procedural law.
The basic problems arising by disposal of legal cases of special proceeding are considered. The author
analyzes the operating civil legislation on special proceeding as one of kinds of civil legal proceedings. The
questions arising by disposal of legal proceeding a
bout adoption, and also affairs about the international
adoption are investigated. The attention to the problems connected with complaints to notarial actions or on
refusal in their fulfillment is paid. Various theoretical
positions about considered
legal relations are exposed
to the analysis also.
гражданском
процессуальном
проблемам
института
производства
уделяется
вольно
пристальное
внимание
однако
высказанные
предмете
судебной
защиты
таких
являются
дискуссионными
Доктринальные
подходы
анализируемой
предмета
особого
складываться
середине
годов
XX
Практически
одновременно
профессора
Юдельсон
ер
закон
относит
возбуждаемых
защиту
законом
интереса
»,
все
особого
производства
поэтому
делах
этой
предме
защиты
всегда
выступает
охраняемый
законом
субъективное
Вместе
тем
была
выдвинута
точка
зрения
касян
что
делах
особого
производства
защите
права
защите
охраняемого
законом
интереса
некоторых
случаях
предметом
судебной
защиты
ступает
субъективное
материальное
например
вопроса
имущества
передаче
собственность
государства
кольку
суд
только
констатирует
факт
имущества
бесхозным
решает
юридическую
судьбу
Этот
дальнейшем
окончательно
закрепляется
Гукасяном
дополняющий
перечень
особого
предметом
судебной
защиты
является
субъективное
материальное
законом
интерес
дела
установлении
а
владения
собственности
указать
более
работы
которых
обосновывалась
точка
наличии
дуализма
судебной
защиты
особого
основании
такой
точки
деление
дел
особого
две
категории

.
60
Вестник
Карагандинского
университета
дела
суд
иной
юридический
факт
способствует
заявителям
приобретении
субъективных
прав
охраняющих
законные
интересы
дела
подтверждении
отсутствия
заявителей
неоспариваемых
субъективных
Причем
установлении
факта
владения
собственности
признании
имущества
относят
дел
особого
Видим
указанный
сущности
далеко
так
позицией
Гукасяна
могло
казаться
взгляда
Наоборот
между
только
существует
связь
может
быть
даже
простой
модификацией
первого
Таковы
взгляды
дебной
защи
делах
особого
производства
Таким
образом
можно
определенно
наличии
двоякого
подхода
науке
определе
предмета
судебной
защиты
делах
особого
производства
широкого
узкого
Ученые
придер
живающиеся
широкого
подхода
определению
предмета
судебной
защиты
делах
особого
водства
выводу
кон
числу
возбуждаемых
защиту
законного
»,
все
особого
производства
Юдельсон
Чечот
другого
подхода
характерно
рассматривать
судебной
защиты
особого
производства
применительно
отдельным
категориям
гражданских
дел
Гукасян
когда
предмет
судебной
защиты
субъектив
законный
определяется
применительно
разрешению
конкрет
категории
дела
[1].
Существует
заключающаяся
рассматривают
ресованных
качестве
обязательных
участвующих
наличии
вредной
рассмотрению
подобных
вызова
всех
заинтересованных
стратова
[2; 89].
проблеме
пишет
диссертации
Золотухин
указывает
другие
заинтересованные
являются
потенциальными
ответчиками
Шакарян
Только
другие
заинтересованные
могут
суду
определить
установление
возникновении
факте
других
заинтересованных
определено
законодателем
качестве
бого
этого
следует
что
процесс
других
заинтересованных
является
обязательным
правилом
определенным
условие
» [3; 55].
Как
гражданского
процессуального
целый
перечень
ошибочно
включен
особого
Ошибка
ограничении
дееспособ
гражданина
признании
гражданина
недееспособным
ограничении
ер
шеннолетнего
возрасте
18
права
самостоятельно
распоряжаться
своими
доходами
принудительной
госпитализации
граждан
психиатрический
стационар
принудительном
хиатрическом
освидетельствовании
внесении
исправлений
изменений
граждан
состояния
оспаривании
совершенных
нотариальных
действий
или
совершении
содержат
е
спор
субъективном
гражданском
или
публичном
Вследствие
этого
быть
соответственно
исковому
производству
возникающим
публичных
правоотношений
касается
судебного
решения
необходимо
отметить
любое
судебное
решение
обладает
субъективными
границами
законная
распространяется
только
участвующих
«Res inter alios acta aliis neque nocere, neque prodesse potest».
процедуре
особого
создает
преюдиции
рассмотрению
дела
участвовавшее
особого
освобождается
другом
доказыва
обстоятельств
установленных
процедуре
особого
производства
Уже
давно
ученые
процессуалисты
отмечали
судебный
вынесенный
особого
дает
преюдиции
спорах
праве
участием
других
лиц
поскольку
суще
ствование
спора
препятствовало
рассмотрению
дела
порядке
особого
ства
Таким
образом
доказательства
»,
особого
производства
создают
преюди
[4; 70].
взгляд
лишает
необходимости
обжалования
их
судебных
взгляд
поскольку
иногда
рассматриваются
которые
должны
рассматриваться
особого
производства
дела
признании
информационных
материалов
экстремистски
Поэтому
случаев
обжалование
судебного
лишение
его
общеобязательности
эффективное
средство
защиты
Некоторые
особенности
рассмотрения
Серия
Право
4(64)/2011
61
процессуалистов
рассматривает
возможность
восстановления
нарушенных
влеченных
рассмотрению
путем
стоятельствам
отсутствие
нормативного
регулирования
обстоятельствам
лицами
рассмотрению
дела
защиты
ким
способом
остается
больше
етической
чем
практической
надо
подача
пересмотре
открывшимся
обстоятельствам
выглядит
более
быстрым
средством
восстановления
нарушенных
случаях
когда
заявитель
скрыл
суда
спора
пра
заинтересованных
обращение
суду
заинтересованного
выглядит
предпочтительней
[5; 218].
особого
ства
содержанию
разные
проблемы
связанные
является
проблема
усыновления
удочерения
защита
законных
интересов
детей
оставшихся
роди
является
одним
приоритетов
политики
нашего
государства
вление
усыновлении
суд
соответствует
содержанию
требованиям
гражданско
процессуального
законодательства
Вместе
специфики
категории
необходимо
обратить
наличие
сведений
усыновителях
детях
желают
усыновить
возможных
актовой
сыновляемых
также
обстоятельства
которыми
закон
связывает
возможность
усыновителем
подтверждающие
доказательства
приложени
заявлению
необходимых
документов
современного
мирового
сообщества
делающее
границы
между
государ
ствами
общения
между
разных
стран
национальностей
этнических
групп
интереса
нашей
ле
вопросах
международного
усыновления
являются
граждане
США
Канады
Германии
Испании
ближнего
зарубежья
вопросах
усыновления
удочерения
отдается
гражданам
Республики
Казахстан
имеют
усыновить
удочерить
ребенка
определения
статуса
качестве
оставшегося
родителей
Международное
усыновление
как
один
собов
защиты
права
ребенка
воспитание

семье
получило
развитие
Казахстане
Усыновление
удочерение
иностранцами
детей
остав
родителей
допускается
только
случаях
представляется
передать
казахстанским
гражданам
постоянно
проживающим
Казахстана
либо
усыновление
удочерение
ственникам
детей
граж
данства
удочерение
допускается
отношении
несовершеннолетних
детей
только
интересах
Суд
вступления
законную
суда
усыновле
удочерении
ребенка
выписку
этого
решения
записи
гражданского
состояния
опеки
ту
обратить
внимание
усыновление
удочерение
вопросы
крайне
деликат
вызывают
наибольший
отклик
сердцах
людей
Поэтому
важно
чтобы
вся
процеду
переходу
происходила
требованиями
законода
главное
учетом
сов
детей
Несовершенное
казахстанское
законодательство
международном
усыновлении
допускает
можность
нелегального
вывоза
казахстанских
детей
границу
Предлагаемые
правительством
правки
Закону
решить
[6].
Казахстане
проблема
незаконного
вывоза
детей
границу
уже
долгое
время
будоражит
общественность
вызывая
озабоченность
дальнейшей
дьбы
усыновленных
малышей
казахстанскому
Закону
семье
допускается
усыновление
иностранными
гражданами
соблюдении
условий
основным
которых
является
участие
будущих
ребенка
сборе
информации
документов
случае
усы
произведенного
гражданами
возникают
каким
надлежа
вручить
ыновителям
проживающим
которой
заключен
договор
взаимной
копии
заявления
других
документов
надлежаще
времени
месте
рассмотрения
дела
как
ребенка
страну
случае
отмены

.
62
Вестник
Карагандинского
университета
усыновлении
Ответы
поставленные
исключить
случаи
передачи
отвечающим
предъявленным
усыновителям
требованиям
Законодательство
большинства
использует
привязки
закону
усыновителя
усыновляемого
сочетании
друг
другом
иногда
указывается
того
другого
закона
например
) [7; 399].
таким
чают
двойную
защиту
иностранного
законодательства
закона
гражданства
усыновителя
правилам
венгерского
законодательства
требования
того
иного
законов
соблюдены
усы
может
состояться
является
односторонней
распро
страняется
только
случаи
регулирования
подлежащего
применению
семейного
усынов
Казахстане
иностранцами
казахстанских
Объем
этой
коллизионной
круг
которые
она
распространяется
определен
этой
норме
путем
поло
жениям
конкретных
статей
здесь
необходимо
иметь
виду
статей
соблю
которых
требует
лючает
содержащие
носящие
процессуальный
характер
относящиеся
процедуре
усыновления
таким
отноше
вопроса
вообще
возникает
регулировании
порядка
рассмотрения
судом
усыновлении
учета
подлежащих
усыновлению
Поэтому
приводятся
следует
выделяя
кото
рассматриваемой
коллизионной
Это
усыновителем
Так
Казахстане
необходимо
учитывать
личные
качества
усыновителя
обстоятельства
характеризующие
поведение
заявителя
быту
судимости
умышленные
преступления
ние
его
согласие
родителей
возможно
других
усыновление
ребенка
условия
согласия
его
форма
согласие
обойтись
такого
согласия
согласие
усыновляемого
ребенка
усыновление
возможность
ребенка
усыновленным
отмены
усыновления
ребенка
упоминается
регулирования
фамилии
усыновленного
ребенка
изменения
его
рождения
усыновителей
качестве
родителей
усыновленного
следствий
усыновления
ребенка
оснований
последствий
усыновления
Законодатель
ограничился
общим
указанием
казахстанского
семейного
усыновлении
Казахстане
казахстанских
иностранцами
счел
необходимым
указать
ответствую
ЗоБС
Едва
можно
распространять
данной
коллизионной
выходящие
пределы
приведенного
Особенно
важен
связи
подлежащем
применению
усыновления
поскольку
некоторых
странах
например
Великобритании
Франции
США
предусмотрена
усыновления
сыновите
переустройство
ребенка
другую
практике
вопрос
возникает
поступлении
захстанские
суды
заявлений
усыновителей
отмене
усыновления
произведенного
казахстанским
судом
связи
определившейся
невозможностью
адаптации
ребенка
семье
взгляд
требования
закона
применении
отмене
усыновления
аны
гражданства
усыновляемого
вытекает
казахстанские
суды
должны
принимать
решения
отмене
усыновле
ребенка
детский
Таким
образом
ситуация
проблеме
международного
усыновления
остается
открытой
продолжительные
сторон
Несовершенное
законодательство
дает
возможность
каждому
участнику
международного
усыновления
вать
неточности
закона
способствует
нелегальному
вывозу
казах
детей
рубеж
Отсутствие
законе
соответствующих
пунктов
деятельности
международных
агентств
Казахстана
ставит
позитивную
деятельность
легально
действующих
агентств
оказывающих
помощь
больным
детям
важной
является
ограничения
дееспособности
собности
Гражданская
дееспособность
определяется
законе
как
способность
гражданина
своими
действиями
гражданские
создавать
себя
гражданские
обязанности
Обладать
дееспособностью
значит
способность
через
представителя
совершать
юридические
заключать
договоры
выдавать
доверенности
также
Некоторые
особенности
рассмотрения
Серия
Право
4(64)/2011
63
имущественный
вред
повреждение
уничтожение
чужого
имущества
вреда
здоровью
неисполнение
договорных
обязанностей
этого
дееспособность
включает
первых
способность
сделок
сделкоспособность
вторых
способность
нести
ответственность
неправо
деликтоспособность
Однако
ении
дееспособности
граждан
гражданина
своими
осуществлять
имеющиеся
него
гражданские
обязанности
Это
можно
считать
несовершенством
указанной
ибо
гражданин
самостоятельно
приобрести
способности
осуществлять
Ценность
названной
категории
определяется
тем
дееспособность
юридически
обеспечива
ное
участие
личности
экономическом
обороте
хозяйственной
жизни
реализации
своих
имущественных
первую
очередь
права
собственности
также
личных
неимущественных
[8, 79–82].
Следовательно
категория
дееспособности
граждан
представляет
большую
ценность
того
является
юридическим
средством
выражения
суверенитета
имуще
неимущественных
Суд
тановив
подавшие
заяв
действовали
недобросовестно
целью
заведомо
необоснованного
ограничения
дееспособности
гражданина
взыскивает
все
судебные
расходы
суда
которым
гражданин
ограниченно
дееспособным
или
недееспособным
является
органом
опеки
попечительства
ограниченно
дееспособному
недееспособному
опекуна
судебном
порядке
признать
ражданина
недееспособным
просто
Заинтересованные
лица
должны
предъявить
неоспоримые
доказательства
того
мера
действительно
необходима
.
недееспособным
ограниченно
дееспособным
еще
труднее
[9; 78],
когда
заинтересованное
просит
ограничить
дееспособность
своего
родственника
спустя
какое
время
просит
ограничение
дееспособности
получается
можно
крыться
чае
когда
кому
родственников
выгодно
чтобы
гражданин
временно
заключении
важной
сделки
был
недееспособным
нотариальные
действия
совершении
тоже
ваемых
порядке
особого
Наряду
конодательстве
коллизиями
регулировании
земельных
недостаточно
четко
изложен
порядок
удостоверении
сделок
недвижимостью
тариусами
применяются
Гражданского
кодекса
Земельного
кодекса
Закона
»,
Закона
»,
Инструкции
совершения
нотариальных
Республике
»,
Инструкции
Республике
других
нормативных
актов
Анализ
нотариальной
практики
свидетельствует
что
удостоверении
сделок
недвижимостью
нотариусы
применяют
указанных
конов
Договоры
удостоверяются
удостоверения
сделок
Инструкцией
порядке
совершения
нотариальных
действий
Нотариусами
истребуют
все
димые
документы
удостоверения
сделок
правоустанавливающие
доку
объекты
недвижимости
зарегистрированных
правах
обременениях
жимое
имущество
технических
характеристиках
необходимых
случаях
согласие
собствен
ников
[10].
Вместе
удостоверении
отдельных
категорий
сделок
недвижимостью
имеют
место
проблемы
которые
прежде
всего
связаны
временным
состоянием
законодательства
регули
рующего
иную
Несовершенство
законодательства
также
вопросах
нотариусов
свидетельствует
законодатель
наделяет
нотариуса
предоставляет
возможности
использовать
право
инструмент
качественного
оформления
Так
удостоверении
договоров
отчуждении
имущества
будет
отсутствие
согласия
супруга
оформление
сделки
которое
необходимо
истребо
вать
таких
случаях
сделки
признаются
недействительными
введения
заблуждение
нотариуса
имущество
является
совместной
собственностью
Нотариусы
наделены
выяснению
обстоятельств
семейного
положения
приобретении
собственности
Нотариус
гарантий
получения
достоверной
ормации
решении
этого

.
64
Вестник
Карагандинского
университета
Немаловажным
вопросом
удостоверении
сделок
является
также
установление
дееспособно
гражданина
удостоверении
сделок
нотариусом
выясняется
дееспособность
физических
правоспособность
юридических
лиц
участвующих
сделках
случае
совершения
сделки
представителем
проверяются
его
полномочия
дееспособности
физического
лица
способности
своими
приобретать
осуществлять
гражданские
исполнять
аключается
достоверном
установлении
возраста
некоторых
случаях
получении
досто
информации
состоянии
психологического
здоровья
Состояние
психического
здоровья
является
критерием
его
дееспособности
Само
себе
наличие
признаков
какого
психического
расстройства
представление
нотариусу
имеющемся
него
заболевании
ет
основанием
для
нотариусом
совершении
нотариальных
отношении
этого
Гражданин
который
вследствие
психического
расстройства
может
понимать
значения
действий
руководить
может
судом
недееспо
Таким
образом
судом
решения
недееспособным
ввиду
ука
обстоятельств
ве
совершать
юридически
значимые
действия
средственно
обращаться
нотариусу
совершением
нотариальных
действий
нотариуса
ются
основания
предполагать
кто
участников
сделки
вследствие
душевной
болезни
или
слабоумия
может
значения
руководить
вследствие
злоупотреб
напитками
наркотическими
ществами
ставит
семью
тяжелое
материальное
положение
сведений
недееспособным
имеется
После
отсутствии
суда
нотариус
предположении
одному
организаций
которые
могут
поставить
перед
судом
признании
лица
недееспособным
ограниченно
дееспособным
практике
нотариусов
стречаются
нарушения
допущенные
органами
выдающими
документы
устанавливающие
право
собственности
Нотариус
этом
случае
полагает
предоставляемые
оформления
сделки
документы
законны
обоснованны
Осуществляя
деятельность
нотариусы
нередко
встречаются
неграмотностью
непониманием
только
граждан
представителей
ганизаций
числе
осуществлять
защиту
онных
указанных
случаях
встает
вопрос
статусе
частного
нотариуса
настоящего
времени
признании
публично
институтом
призванным
обеспечивать
сбалансированность
государственных
интересов
сфере
гражданско
нотариус
должен
получить
статус
независимого
представителя
государства
подчиняющего
осуществлении
возложенных
о
функций
только
Закону
Это
будет
государст
уполномочило
выполнять
обязательства
функции
полную
профессиональную
имущест
венную
нотариуса
Такое
признание
нотариусу
изображе
государственного
герба
Необходимо
устранить
имеющееся
противоречие
функциями
фактически
осуществляемыми
нотариусами
статусом
нотариуса
поскольку
защита
онных
физических
юридических
путем
совершения
нотариальных
функция
государственная
останавливаясь
вопросах
удостоверения
отдельных
видов
сделок
хотелось
обратить
проблемы
связанные
удостоверением
нотариусами
сделок
участками
настоящее
время
договоры
отчуждении
земельных
участков
относятся
категории
наиболее
сложных
сделок
Связано
его
неразрешенностью
действующем
земельном
зако
нодательстве
ряда
вопросов
возникающих
практике
требующих
урегулирования
законода
уровне
отсутствием
практики
удостоверению
сделок
связанных
исполь
земель
Республиканской
нотариальной
палатой
обобщение
практики
удостоверению
сделок
земельными
участками
показало
еются
ошибки
допускаемые
нотариусами
которые
можно
условно
разделить
следующие
группы
соблюдение
требований
Земельного
кодекса
неделимого
участка
ошибки
сделок
частью
делимого
имущества
отчуждение
земельного
участка
ствующего
оформления
недвижимого
имущества
соблюдение
требований
истребованию
правоустанавливающих
документов
определение
собственника
ждению
принадлежащих
соблюдение
требований
законодательства
обеспечению
собственников
супругов
соблюдение
требований
содержанию
договора
Некоторые
особенности
рассмотрения
Серия
Право
4(64)/2011
65
литературы
Кляус
Некоторые
проблемы
предмета
судебной
защиты
гражданском
процессе
особого
производства
www.underlaw.ru
Каллистратова
Установление
юридических
фактов
судом
порядке
особого
производства
Краснодар
Изд
, 2007. — 179
Золотухин
Проблемы
судопроизводства
установлении
фактов
имеющих
юридическое
значение
осо
бом
роизводстве
Междунар
отношения
, 2003. — 168
Крючков
Судебное
установление
юридических
фактов
которых
зависит
возникновение
изменение
пре
кращение
личных
имущественных
прав
граждан
Юрид
., 1986. — 160
Иванова
привлеченные
участию
деле
права
которых
нарушены
решением
суда
Издат
центр
демия
», 2010. — 340
Закон
17
декабря
1998
321–1 «
браке
семье
» www.zakon.kz
Скаридов
Международное
частное
право
Междунар
отношения
, 1998. — 496
Деченко
Таняйлова
Гражданские
права
способы
защиты
. — 1997. —
8. —
. 79–82.
Пятилетов
Особенности
судопроизводства
признании
гражданина
ееспособным
Юрист
1984. — 151
Закон
14
1997
155–1 «
нотариате
» www.zakon.kz
341.215.4
тасымалдау
жəне
көлік
экспедициясы
шарттарынан
туындайтын
дауларды
шешуде
азаматтық
заңнаманы
қолданудың
теориялық
тəжірибелік
Ильясова
Бөкетов
атындағы
Қарағанды
мемлекеттік
университеті
статье
обобщена
судебная
практика
разрешению
споров
вытекающих
договора
перевозки
грузов
договора
транспортной
экспедиции
основании
этого
автором
выявлены
проблемы
теории
практики
применения
гражданского
законодательства
возникающие
при
рассмотрении
гражданских
дел
перевозках
грузов
поводу
данной
проблемы
автор
обобщил
чные
взгляды
ученых
цивилистов
проанализировал
нормы
гражданского
права
регулирующие
транспортные
обязательства
сделал
выводы
указывающие
пути
решения
данных
проблем
The judiciary practice about resolution of disputes, following of the contract of transportation of cargoes and
the contract of transport expedition is generalized in article The problems of the theory and practice of appli-
cation of the civil legislation, arising at consideration of civil cases about transportations of cargoes have been
revealed. Concerning to the given problem the author ha
s generalized scientific views of scientists of civil
law, analyzed the norms of civil law regulating trans
port obligations and has drawn the conclusions specify-
ing the ways of the decision of given problems.
Қазақстан
Республикасының
Президенті
Назарбаев
Судьялардың
съезінде
сөйлеген
сөзінде
сот
өндірісін
барлық
кезеңдерде
жетілдіру
судьялардың
мəртебесін
күшейту
жүйесінің
ашықтығы
айқындығын
қамтамасыз
қажеттігі
туралы
өткен
болатын
[1].
Соған
сəйкес
Қазақстан
Республикасының
жылдан
2020
жылға
кезеңге
арналған
құқықтық
саясат
тұжырымдамасы
азаматтық
құқығы
сот
лжет
азаматтық
зуге
қатысушылардың
құқықтарын
барынша
асыруды
қамтамасыз
етуге
жеке
адамның
бұзылған
құқықтары
бостандықтарын
қоғам
жəне
мемлекет
мүдделер
уақтылы
қорғау
жəне
қалпына
келт
руге
арналған
деп
анықтайды
Аталған
мақсатқа
қол
жеткізу
азаматтық
зуд
азаматтарға
қорғауында
құқықтарын
неғұрлым
толық
жүзеге
асыруды
қамтамасыз
етуге
берет
қамтамасыз
етуд
жолдары
лдер
айқындауға
бағытталуы
тиіс
[2].
Азаматтық
жүргізуді
жетілдіру
міндеттерінің
бірі
соттардың
құқық
қолдану
тəжірибесіне
жүргізу
жолымен
материалдық
қық
Ильясова
66
Вестник
Карагандинского
университета
нормаларын
қолданудың
теориялық
жəне
тəжірибелік
мəселелерін
айқындау
негізінде
заңдылықты
қатаң
сақтай
заңнамалық
реттеудің
тиімділігін
арттыру
табылады
Еліміздің
экономикалық
дамуы
əлемдік
экономикаға
интеграциялануы
шарттық
қатынастарды
əсіресе
тасымалдау
көлік
экспедициясы
шарттарының
көбірек
жасалуына
ашты
себепті
аталған
көліктік
міндеттемелер
бойынша
соттарда
қаралатын
материалдық
құқықтық
даулардың
кен
ұлғайып
мұндай
санаттағы
істерді
қарастыруда
заңнамаларды
қолдану
тəжірибесі
талқылаудың
қажеттігі
туындап
отыр
Осы
салада
біртекті
тəжірибесін
қалыптастыру
заңнамаларға
талдау
жүкті
тасымалдау
мен
көлік
экспедициясы
шартының
заңдық
табиғатына
ғылыми
зерттеу
жүргізу
қажет
есептейміз
Жүктерді
тасымалдаумен
байланысты
даулар
күрделі
болып
келеді
Оларды
шешуде
азаматтық
көліктік
заңнамаларда
бекітілген
құқықтық
нормалардың
біртұтас
кешені
қолданылады
Жүктерді
тасымалдау
міндеттемелерден
туындайтын
дауларды
шешуде
туындайтын
тасымалдау
көлік
экспедициясы
шартын
ажырату
Қазіргі
азаматтық
құқық
ғылымында
көлік
экспедициясы
шарты
тасымалдау
шартының
арақатынасы
даулы
мəселелердің
бірі
табылады
Аталмыш
шарттардың
айырмашылығын
тəжірибедегі
түсініксіздіктерді
жойып
кспедитордың
бойынша
міндеттемені
орындамағаны
үшін
жауапкершілігін
реттейтін
нормаларды
қолдануға
мүмкіндік
берер
Көлік
экспедициясы
шарты
тасымалдау
шартының
құқықтық
табиғаты
уақыт
кеңестік
ғалымдардың
пікірталасына
айналды
əдебиетінде
көлік
экспедициясы
шарты
жүктерді
тасымалдау
шартына
қатысты
қосалқы
ретінде
танылды
[3, 4].
пікірге
қарсы
пікірді
Рыженкова
ұсынды
кспедиция
бойынша
қатынастарға
тасымалдау
шартының
нормалары
қолданылмауы
тиіс
Экспедиция
тасымалдауға
қарағанда
кеңірек
жəне
біртекті
емес
Экспедитор
қызметі
тасымалдаудан
басқа
маңызды
операцияларды
қамтиды
Демек
экспедитордың
қызмет
аясы
клиент
алдындағы
жауапкершілігі
кеңірек
болуы
тиіс
Сондықтан
экспедициялық
қызмет
көрсету
бойынша
қатынастар
өзіндік
ерекшеліктеріне
байланысты
экспедиция
шарты
нысанында
дербес
құқықтық
реттелуі
с
» [5].
Бірақ
осыған
қарамастан
бұл
авторлардың
барлығы
көлік
экспедициясы
шартының
тасымалдау
шартымен
яғни
тасымалдау
бойынша
міндеттемемен
тығыз
байланысын
көрсетеді
Көлік
экспедициясы
шарты
тасымалдау
шартынан
ажыратылады
Заңдық
табиғаты
бойынша
көлік
экспедициясы
шарты
консенсуалды
екі
жақты
өтеулі
болып
табылады
жүк
тасымалдау
шарты
нақты
шарттарға
жатады
нің
708-
бойынша
көлік
экспедициясы
келесідей
ерекшеліктерімен
сипатталады
жүктерді
тасымалдауға
байланысты
көлік
экспедициялық
қызметтер
туындайтын
қатынастарды
реттейді
болып
экспедитор
қызмет
көрсетуші
жəне
клиент
жүк
жөнелтуші
жүк
қабылдаушы
табылады
;
тасымалдауға
байланысты
экспедиция
шартында
ленген
қызмет
көрсетулерд
орындау
немесе
орындауды
ұйымдастыру
нде
клиентт
немесе
тасымалдау
жасасу
; 4)
көлік
экспедициясы
шартында
қосымша
қызметтер
нде
экспорт
лап
лет
құжаттарды
кеденд
жəне
өзге
шарттылықтарды
орындау
тексеру
жөнелтуш
жүктелет
баждарды
алымдар
басқа
шығындарды
жүкт
сақтау
жер
нде
өзге
операцияларды
орындау
змет
көрсетулер
сияқты
жетк
қажетт
операцияларды
жүзеге
асыру
көзделу
мүмк
Тасымалдаушының
міндеті
жүкті
кеңістікте
екінші
жерге
жеткізу
экспедитордың
міндеті
тасымалдауды
ұйымдастыру
табылады
Экспедициялау
тасымалдауға
қарағанда
біртекті
емес
мағынасы
кең
Олай
дейтін
себебіміз
экспедитордың
қызметі
жүкті
көлікпен
жеткізуден
басқа
теген
маңызды
операциялардан
тұрады
Жүкті
тасымалдауға
қызмет
көрсету
туралы
шарттарды
саралағанда
құқық
қолдану
тəжірибесінде
жүк
тасымалдау
мен
көлік
экспедициясы
шартының
арақатынасын
анықтауға
байланысты
қиындықтар
туындайтыны
белгілі
соттардың
заңнамаларды
қолдану
тəжірибесінен
алынған
келесідей
мысалмен
дəлелдеуге
болады
Алматы
қаласының
Ауданаралық
мамандандырылған
экономикалық
сотын
СИМТРАНС
ЖШС
нің
сомасын
өндіріп
ралы
«DSK COMPANY»
ЖШС
қойған
талабы
бойынша
істің
материалдарын
тараптардың
арасында
көлігімен
тасымалдау
жасалғанын
анықтаған
Сот
тараптармен
тасымалдау
шарты
аталғанымен
бірақ
мазмұны
бойынша
көлік
экспедициясы
шарты
болып
табылады
деген
қорытындыға
келеді
Себебі
шарттың
жағдайлары
бойынша
талапкер
жауапкерге
Жүктерді
тасымалдау
жəне
Серия
Право
4(64)/2011
67
Қазақстан
Республикасының
ТМД
елдерінің
жəне
Балтық
елдерінің
аумағы
арқылы
темір
жол
көлігімен
жүктерді
тасымалдауға
көлік
экспедициялық
қызмет
көрсету
бойынша
міндеттемелерді
жауапкердің
қызметтер
төлеуге
міндеттенгені
мəлім
[6].
Қазіргі
заң
əдебиетінде
тасымалдау
шартын
көлік
экспедициясының
құрамына
кіретін
элементі
ретінде
танитын
пікірлерді
кездестіруге
болады
Мəселен
ийдің
пікірінше
экспедитор
жүкті
құралымен
жүк
жөнелтушінің
қоймасынан
қабылдаушының
қоймасына
тасымалдап
жеткізу
міндетін
алған
жағдайда
тасымалдау
дербес
маңызға
болмайды
тек
қана
көлік
экспедициясы
шартының
элементі
болып
табылады
Осыған
байланысты
автор
тасымалдау
толығымен
экспедициясы
шартының
нормалары
ғана
қолданылуы
деп
есептейді
]. Бұл
пікірді
алған
Морозов
жүктерді
тасымалдау
бойынша
қызмет
көрсету
көлік
экспедициясы
шартының
бола
алмайды
нің
801-
бабында
көлік
экспедициялық
қызметтердің
ашық
тізімі
қарастырылғанмен
бұл
қызметтердің
барлығы
жүктерді
тасымалдау
шартынан
туындайды
атап
көрсетеді
Автордың
Витрянский
ұстанымының
қателігі
жүктерді
тасымалдауды
ұйымдастыру
нігіне
жүкті
көлігімен
тасымалдауды
енгізу
арқылы
көлік
экспедициясы
шартының
пəнін
кеңейтіп
түсіндіреді
көзқарас
қолданыстағы
заңнамаға
қайшы
келеді
себебі
нің
801-
бабының
сəйкес
көлік
экспедициясы
шартының
пəніне
тасымалдаумен
байланысты
қызметтерді
ұйымдастыру
кіреді
Демек
тасымалдау
көлік
экспедициясы
шартының
пəніне
кірмейді
сондықтан
оның
элементтерінің
бірі
бола
ды
деп
түсіндіре
келе
автор
тасымалдау
жəне
экспедициясы
міндеттемелер
деген
[8; 20].
Көлік
экспедициясы
шартының
құқықтық
табиғатын
отырып
отандық
көлік
құқығының
негізін
қалаушы
заңгер
Төлеуғалиев
Көлік
экспедициясы
шарты
дербес
жəне
айрықша
көліктік
қосалқы
шарт
болып
табылады
», —
көрсетеді
[9].
Əдебиеттегі
көлік
спедициясы
шартын
тасымалдау
шартына
қатысты
қосалқы
шарт
ретінде
пікірлерді
сынға
отырып
Морозова
көзқарастардың
пайда
болуына
жүкті
өндіріс
орнынан
дейін
тасымалдау
негізгі
тасымалдау
жəне
қосалқы
екі
кезеңге
бөлуге
байланысты
экономикалық
арақатынасы
негіз
болып
отыр
түсіндіреді
[10].
Витрянскийдің
пікіріне
қосыла
рып
қазіргі
уақытта
жүкті
жөнелтушінің
қоймасынан
жүк
қабылдаушының
қоймасына
дейін
тасымалдауды
ұйымдастыруда
тасымалдау
көлік
экспедициясы
шартының
құрамына
кіреді
көлік
экспедициясы
шарты
тасымалдау
қатысты
ұйымдастырушылық
атқарады
тасымалдаушының
міндеті
экспедитордың
міндетімен
жəне
қызметімен
салыстырғанда
болады
пайымдайды
[11; 44].
Сонымен
бірге
Морозова
заң
шығарушы
экспедитормен
көрсетілетін
қызметтердің
арында
тасымалдау
туралы
ештеңе
айтпағанын
бірақ
экспедитордың
қосалқы
қызмет
ретінде
тасымалдауды
жүзеге
асыруына
тыйым
салатын
норманың
жоқ
екендігі
туралы
атап
көрсетеді
белгілі
кезеңде
жөнелтуші
қоймасы
станциясы
аралығында
жүкті
тасымалдау
туралы
нақты
қызметті
нің
қарастырылған
қарастырылған
ерациялар
қызметтер
деп
қосымша
қызметтердің
тобына
енгізуді
ұсынады
[11; 40–41].
заңдары
шарттасқан
тасымалдаушы
ретінде
экспедитордың
қызметіне
береді
келесі
мəн
жайлармен
түсіндіріледі
есептейді
нің
қызметтердің
ашық
тізімін
бекітеді
сондықтан
жүктерді
тасымалдау
бойынша
қызметті
енгізуге
болады
тараптар
диспозитивтілік
шарт
жасасу
еркіндігі
қағидалары
бойынша
заңмен
шарттардың
элементтерінен
шарт
жасасуға
құқылы
[12].
пікірді
қолдай
отырып
Морозов
тараптардың
тасымалдау
көлік
экспедициясы
шарттарының
элементтерінен
аралас
шартты
жасасуы
түрлі
құқықтық
институттардың
араласуына
əкелмейді
сондықтан
азаматтық
заң
аралас
шарт
бойынша
тараптардың
қатынастарына
сті
шарттардың
ережелерін
қолдануды
қарастырады
толықтырады
[8; 19].
Осыған
байланысты
соңғы
кездері
ғалымдардың
көпшілігі
Витрянский
Морозов
тасымалдау
аралас
құрылымын
қарастырып
бұл
көзқарастарға
қосыла
отырып
егер
тасымалдаушы
мезгілде
экспедитор
міндетін
атқаратын
болса
жерде
тасымалдау
шарты
емес
жүкті
тасымалдау
ша
жəне
көлік
экспедициясы
бойынша
міндеттемелерді
біріктіретін
аралас
шарт
жасалады
есептейміз
Аралас
түрлі
шарттардың
Ильясова
68
Вестник
Карагандинского
университета
элементтерінің
жиынтығынан
тұрады
нің
Осыған
тараптардың
қарым
аралас
элементі
бар
тиісті
шарттардың
ережелерімен
тасымалдау
жəне
көлік
экспедициясы
шарттарымен
реттеледі
бірге
тараптар
жүктерді
түсіру
жүктерді
сақтау
жəне
сақтандыру
туралы
тағы
басқа
жағдайлар
туралы
шарттаса
алады
Қазіргі
тəжірибесінде
егер
көлік
экспедициялық
мет
көрсетуден
басқа
экспедитордың
көлік
құралын
иесіне
пайдалануға
міндеттемесі
қарастырылған
болса
онда
жағдайда
аралас
шарт
ретінде
саралайтын
жағдайлар
жиі
кездеседі
Мысалы
, 2004
жылы
шілдеде
Транском
жəне
СЭН
ТАО
ЖШС
арасында
вагондарды
жəне
көлік
экспедициялық
қызмет
көрсету
жасалған
Ақмола
Облыстық
мамандандырылған
ауданаралық
экономикалық
18
мамыр
2005
жылғы
ылданған
шешімінде
тараптардың
арасында
жасалған
көлік
экспедициясы
шартының
жəне
көлік
құралын
жалдау
шартының
элементтерін
біріктіреді
деп
көрсете
дұрыс
саралай
білген
[13].
сияқты
тəжірибеде
тауар
жеткізілімі
жəне
көлік
экспедициясы
шарттары
бірге
жиі
орындалады
Мəселен
тəжірибесінен
алынған
материалдарынан
анықталғандай
ТРАНС
ЖШС
Сиблес
ЖШС
арасында
жасалған
ар
жеткізілімі
шарты
бойынша
талапкер
өнімді
жеткізуге
жəне
көлік
экспедициялық
қызмет
көрсетуге
жауапкер
жеткізілетін
өнімді
қабылдауға
жəне
өнімнің
құны
көлік
экспедициялық
қызметтің
төлемін
төлеуге
міндеттенеді
Азаматтық
істі
қараған
Ауданаралық
мамандандырылған
экономикалық
талапкер
жауапкердің
арасында
жасалған
тауар
жеткізілімі
шарты
көлік
экспедициясы
шартының
элементтерін
қамтитын
аралас
аралаған
[14].
Төлеуғалиев
Кеңестік
заң
əдебиетінде
авторлардың
көпшілігі
тасымалдау
көлік
экспедициясының
құрамына
кірмейді
себебі
екі
дербес
шарттардың
араласуына
берілмейді
деп
есептеді
пікір
қазіргі
уақытта
Қазақстан
Республикасының
заңдарына
сəйкес
келмейді
Себебі
халықаралық
жүк
тасымалдау
туралы
Конвенция
Қазақстанда
заң
күшіне
жазады
[15].
Аталмыш
Конвенцияда
жүк
сымалын
ұйымдастырушы
экспедитор
тасымалдаушы
ретінде
алады
деп
көрсетілген
[16; 173].
елдер
тəжірибесінде
Солтүстік
елдерінің
экспедиторлар
одағының
ережелерінде
жəне
актілерінде
экспедитордың
көлік
экспедициясы
шартына
құрамдас
бөлігі
ретінде
кіретін
тасымалдауды
тікелей
мүмкіндігі
туралы
ережелер
бекітілген
Сондай
экспедитор
тасымалдаушының
жауапкершілігінсіз
тек
қана
делдал
ретінде
əрекет
алады
Бұл
ғдайда
көліктік
тасымалдауға
қатысушы
ретінде
тасымалдаушы
экспедитор
болып
табылады
жəне
жеке
əрекет
етеді
[17].
мұндай
жіктеуді
қарастырмайды
Бірақ
көлік
экспедициясының
түрлерін
тікелей
қарастырмаса
диспозитивтілік
жəне
жасасу
еркіндігі
қағидаларының
негізінде
олар
жүзінде
тəжірибеде
жүзеге
асырыла
береді
қатар
қазіргі
уақытта
ғылымда
тасымалдаушының
экспедиторлық
қызмет
етуді
мəселесі
даулы
болғандықтан
көлік
экспедициялық
қатынастарға
қандай
тасымалдауды
көлік
экспедициясын
реттейтін
құқықтық
нормаларды
қолдану
қажет
деген
сұраққа
біркелкі
жауап
алмаймыз
Тасымалдаушыға
экспедитор
міндетін
жүктегенде
тасымалдаушы
жүкті
тасымалдаумен
байланысты
экспедитордың
қызметін
толығымен
өзі
орындайды
Туындайтын
қатынастардың
сипатына
оларға
көлік
экспедициясының
тасымалдау
нормаларын
қолдану
себебі
кспедиторлық
қызметтер
тасымалдау
үрдісінде
орындалады
жағдайда
экспедитор
міндетін
орындайтын
тасымалдаушының
құқықтары
экспедитор
табылмайтын
тасымалдаушымен
салыстырғанда
кем
болады
Мəселен
темір
бекетіне
жүктерді
тасымалдап
жеткізу
түсіру
жəне
жөнелту
міндеттерін
қабылдап
алған
тасымалдаушы
Темір
көлігі
туралы
нормалары
бұзылған
жағдайда
көлік
құралдарын
бермегені
жүкті
ұсынбағаны
ай
берілген
көлік
құралдарын
пайдаланбағаны
(77-
вагондар
мен
контейнерлерді
бетімен
иеленіп
алғаны
бұзғаны
немесе
жоғалғаны
вагондарға
контейнерге
артық
жүк
үшін
вагондарды
контейнерлерді
жүкті
түсіргеннен
кейін
тазаламағаны
үшін
өндіріп
құқығынан
айырылады
себебі
осы
айыппұлдарды
тасымалдаушы
өзінен
өзі
өндіріп
ала
алмас
еді
етінде
Садиковтың
[18]
жəне
Медведевтің
[19]
тасымалдаушының
басқа
тұлғаға
мəселен
басқа
тасымалдаушыға
қатысты
экспедитор
болатын
жағдайлары
мүмкін
жəне
экспедиция
туралы
ережелер
қолданылады
деген
пікірлері
айтылған
Жүктерді
тасымалдау
жəне
Серия
Право
4(64)/2011
69
Азаматтық
құқық
іліміндегі
көлік
экспедициялық
қызмет
туралы
пікірлердің
алуан
түрлілігі
көлік
экспедициясы
шарты
пəнінің
анықталмауымен
түсіндіріледі
тұрғыда
бүгінгі
күні
тəжірибеде
көптеген
экспедиторлық
ұйымдармен
орындалатын
кеңінен
таралған
көлік
экспедициясы
шартының
пəні
мазмұнын
анықтау
маңызды
Осы
шарттарда
клиент
экспедитор
тапсырма
алушы
комиссионер
агент
тасымалдаушы
табылады
деген
сұрақ
ындайды
Бұл
төңірегінде
көлік
экспедициясы
шартының
ұқсас
шарттармен
арақатынасы
жөнінде
пікірлер
айтылуда
жөнінде
Витрянский
ресейлік
экспедиторлардың
ішкі
нарықтағы
тəжірибесіне
қатысты
клиентке
экспедитормен
көрсетілетін
қызмет
көрсетулері
бойынша
көлік
экспедициясы
шартының
түрінің
нақты
мақсатымен
ерекшеленетін
көлік
экспедициясы
шартының
модельдерін
атап
көрсетеді
Ал нақты
ісінде
сұраққа
жағдайларына
жəне
істің
жайларына
талдау
жүргізу
жолымен
жауап
табылуда
нің
берілген
көлік
экспедициясы
шартының
анықтамасынан
көретініміздей
жүктерді
тасымалдау
көліктік
қызмет
көрсетулер
саласындағы
басқа
шарттардың
арасынан
көлік
экспедициясы
шартын
бөліп
көрсететін
жалғыз
саралау
белгісі
ретінде
құрайтын
жүкті
тасымалдауға
байланысты
қызмет
көрсетулерді
нұсқайды
Біздің
пікірімізше
заңмен
қарастырылған
ажырату
белгісі
нақтылы
Себебі
жүктерді
тасымалдауды
қамтамасыз
етудің
жалпы
мақсатын
көлік
саласында
қызмет
көрсету
туралы
шарттардың
барлығы
көздейді
Сондықтан
құқық
қолдану
тəжірибесінде
қызмет
көрсетулердің
жүкті
тасымалдаумен
байланысты
белгісін
басшылыққа
отырып
соттардың
көлік
шартының
пəнін
құрайтын
қызмет
көрсетулерді
саралауда
белгілі
қиындықтармен
кездесетіні
сөзсіз
Аталмыш
ажырату
белгісінің
түсініксіздігі
жəне
жеткіліксіз
анықталуы
шартты
саралау
қаупін
туындатып
басқа
азаматтық
құқықтық
шарттармен
шатастырады
Мəселен
соттардың
көлік
экспедициялық
қызмет
көрсету
клиенттің
міндеттемені
тиісінше
орындамауына
байланысты
борышқордан
қарыз
туралы
азаматтық
істерді
қарау
тəжірибесінен
ынған
материалдардан
соттың
тасымалдау
көлік
экспедициясы
шарттарын
саралауда
қателіктер
жіберу
фактісі
анықталды
тəжірибесінен
алынған
материалдарынан
анықталғандай
тараптардың
арасында
автокөлікпен
тасымалдау
жасалып
онда
жүктерді
тасымалдау
жағдайлары
тасымалдау
бағыты
көліктің
мен
көлікті
датасы
уақыты
тасымалдау
үшін
төлемақының
ставкасы
жəне
рттың
жағдайлары
анықталған
Сотпен
шарттың
жүргізілген
бойынша
жерде
тасымалдау
шартының
көлік
экспедициясы
шартының
элементтері
орын
алған
деп
тұжырымдалады
[21].
қаралған
бойынша
қандай
жасалғанын
анықтай
сөйтіп
материалдық
құқық
нормаларын
қолданбай
негізсіз
шешім
шығаруға
берген
Осы
аталған
мəнді
белгілері
бойынша
көлік
экспедициясы
арты
қызмет
жөніндегі
болып
табылады
Өйткені
көлік
экспедициясы
шарты
бойынша
туындайтын
құқықтық
қатынастардың
объектісі
қызмет
бойынша
экспедитормен
жүзеге
асырылатын
қызметтердің
нəтижесінде
заттық
нəтижесі
жасалмайды
бірақ
белгілі
нəтижеге
жету
қызмет
көрсетуші
міндетті
əрекеттерді
орындайды
мəселен
жүкті
жөнелту
қабылдап
жүкті
қабылдап
алушыға
еткізіп
беру
жəне
Сондықтан
көлік
экспедициясы
сипаттағы
тапсырма
комиссия
сақтау
агенттік
шарттарына
ұқсас
келеді
Тасымалдаушының
жауапкершілігін
тиісінше
құқықтық
мəселесінің
шешілмеуі
тасымалдау
бойынша
міндеттемелерді
орындаудың
бұзылуымен
байланысты
даулардың
көбею
байқатады
Бұған
ауданаралық
мамандандырылған
экономикалық
соттардың
тасымалдау
шарты
көлік
экспедициясы
шарты
бойынша
міндеттемелерді
орындамау
тиісінше
ындамаудан
туындаған
даулар
туралы
істерді
қарастыру
тəжірибесі
дəлел
болады
Көліктік
міндеттемелердің
азаматтық
құқықтық
міндеттемелердің
бір
түрі
екені
мəлім
демек
азаматтық
құқықтық
жауапкершіліктің
барлық
белгілері
Жалпы
белгілерімен
бірге
көліктік
міндеттемелердегі
жауапкершіліктің
ерекшеліктері
бар
Романовичтің
пікірінше
бұл
жауапкершілікті
ерекше
атауға
болады
себебі
құқықтық
жалпы
аматтық
көліктік
қызметтің
қасиетін
ескеретін
арнайы
заңдармен
жүзеге
асырылады
Бірақ
өзінің
құқықтық
табиғаты
бойынша
азаматтық
бола
отырып
көліктік
міндетемелер
бойынша
жауапкершілік
жалпы
азаматтық
заңдардың
əсерінде
болады
[22].
пікірмен
келісуге
болады
.)
негізгі
тасымалдау
міндеттемелерін
орындамағаны
немесе
тиісінше
орындамағаны
үшін
жауапкершіліктің
жалпы
ережелері
бекітілген
жəне
ліктік
заңдарда
нақтыланады
Егер
Ильясова
70
Вестник
Карагандинского
университета
көліктік
заңдарда
тікелей
салынбаса
көліктік
міндеттемелерге
мүліктік
жауапкершілік
туралы
жалпы
азаматтық
заңдардың
ережелері
қолданылады
Көліктік
міндеттемелердің
түрлері
бойынша
азаматтық
құқықтық
жауапкершілікке
жүргізілген
талдаулар
олардың
құқықтық
реттелу
деңгейлерінің
бірдей
еместігін
байқатады
Қолданыстағы
тек
қана
тасымалдау
міндеттемелеріне
қатысты
жауапкершілік
жақты
əрі
толық
реттелген
себепті
құқықтық
қатынастардың
нақтылы
жəне
толық
іне
байланысты
жауапкершіліктің
негіздері
шектерін
анықтау
қиындық
туындататын
көліктік
міндеттемелер
тасымалдаудан
басқасы
кездеседі
бірінші
кезекте
көлік
экспедициясы
қатысты
мəселе
нің
35-
тарауында
көлік
экспедициясы
туралы
нормаларды
бекіткенімен
оларды
бұзғаны
үшін
мүліктік
жауапкершілікті
толық
реттемейді
көліктік
заңнамалар
көлік
экспедициясы
бойынша
жауапкершілік
туралы
елерді
бекітпеген
Бұл
құқық
қолданушылар
тəжірибеде
қиындықтар
туындатады
Көлік
экспедициялық
міндеттемелер
бойынша
жауапкершілікке
тасымалдау
туралы
ережелерді
түгелдей
қолдану
мүмкін
Өйткені
тасымалдау
көлік
экспедициясы
шарттарының
тығыз
байланысына
қарамастан
дербес
көліктік
шарттар
ретінде
екеуінің
арасында
айырмашылықтар
əсіресе
мақсаттары
мен
мазмұндары
бойынша
сəйкес
келмейді
экспедитордың
жауапкершілігі
жақты
болады
тұжырымдайды
клиенттің
кінəсі
үшін
тасымалдаушы
алдында
жауап
жəне
тасымалдаушының
кінəсі
үшін
клиент
алдында
жауап
береді
Көлік
экспедициялық
қатынастардың
өзіне
ерекшелігін
ескеретін
болсақ
экспедитор
ретінде
кəсіпкер
болғандықтан
жауапкершілігінің
негізі
ретінде
кінəлі
болуы
себебі
бұл
жағдайда
экспедитор
кəсіпкерлік
тəуекелге
бел
байлап
отырғандықтан
ң
жауапкершілігі
нің
бөлімінде
қарастырылған
Демек
тасымалдаушымен
салыстырғанда
экспедитор
жауапкершілікте
болып
барлық
келтірілген
залалды
өтейді
Экспедитор
тасымалдаушының
азаматтық
құқықтық
жауапкершіліктерін
ажырату
туралы
ғылымдағы
пікірталастар
тəжірибесіне
ететін
елеулі
тəжірибелік
салдарларды
туындатуы
мүмкін
Мəселен
Жоғарғы
сотының
азаматтық
істер
бойынша
алқасы
көлік
экспедициясы
туындаған
дау
ралы
ісіне
қатысушы
жауапкер
экспедитормен
қойылған
қадағалау
шағымын
қанағаттандырып
Алматы
қалалық
сотының
қадағалау
алқасының
қаулысын
жойған
Себебі
материалдарын
тексеру
жəне
шағымды
талқылау
барысында
алқа
материалдық
құқық
нормаларын
дұрыс
қолданбағанын
көрсетеді
бірінші
сатыдағы
сот
жағдайда
көлік
экспедициясы
жасалған
деп
есептейді
бірақ
пен
ғалау
алқасы
жауапкердің
кінəсін
дəлелдемей
жүктің
жоғалуы
жетіспеушілігі
жəне
зақымдалуы
бүлінуі
туралы
тасымалдаушының
жауапкершілігін
реттейтін
заң
нормаларына
нің
сілтеме
жасаған
Жоғарғы
сотының
азаматтық
істер
бойынша
алқасы
нің
бабының
бөліміне
сəйкес
экспедитор
тің
тарауы
анықталатын
негіздер
мөлшерде
жауапкершілікте
болады
нің
-
бабының
бойынша
борышқор
кінəлі
болған
кезде
егер
заңдарда
өзгеше
көзделмесе
міндеттемені
орындамағаны
жəне
тиісті
дəрежеде
орындамағаны
жауап
береді
Егер
борышқор
міндеттемені
тиісті
дəрежеде
орындау
байланысты
шаралардың
барлығын
қолданғаны
дəлелденсе
кінəсіз
деп
қорытындылайды
[23].
Көліктік
заңдарды
ерекшелендіретін
ережелердің
ішіндегі
маңыздысы
көліктік
ұйымдардың
шектеулі
мүліктік
жауапкершілік
дасы
болып
табылады
Азаматтық
заңдардың
ережелерімен
қарастырылғандай
келтірілген
нақты
шығынмен
алынбай
қалған
табыстарын
қоса
залалды
алудан
айырмашылығы
көліктік
қызметті
реттейтін
нормативтік
құқықтық
актілер
тасымалдау
міндеттемелерге
қатысушылардың
жауапкершілігінің
шектерін
анықтайды
Осыған
сəйкес
егер
экспедитор
өзінің
көлік
экспедициясы
шарты
бойынша
міндеттемесін
тиісінше
себебі
тасымалдаушының
кінəсінен
болғанын
дəлелдеген
кспедиторға
тасымалдаушының
жауапкершілігіне
ұқсас
шектеулі
жауапкершілік
қолданылады
Себебі
нің
бойынша
экспедитор
міндетті
бұзу
тасымалдау
шарттарының
дəрежеде
орындалмауынан
пайда
болғанын
дəлелдесе
экспедитордың
жөнелтуші
алушы
алдындағы
жауаптылығы
экспедитордың
алдында
тасымалдаушы
жауап
беретін
ережелермен
белгіленеді
Қарастырылып
отырған
жағдайда
экспедитордың
жауапкершілігі
міндеттемені
бұзған
ымалдаушының
жауапкершілігіне
ұқсас
анықталады
Яғни
экспедитордың
Жүктерді
тасымалдау
жəне
Серия
Право
4(64)/2011
71
жауапкершілігінің
көлемі
нақты
келтірілген
шығынды
өтеумен
нің
немесе
көліктік
заңдармен
белгіленген
мөлшерде
тұрақсыздық
өсім
төлеумен
шектеледі
жүк
тасымалдау
тасымалдау
шартымен
орындалатын
болса
қолданыстағы
заңнама
бойынша
тасымалдаушылар
тікелей
аралас
қатынаста
жүктің
жоғалғаны
бүлінгені
зақымданғаны
шыққаны
үшін
жөнелтушінің
жүк
алушының
алдында
ортақтасып
жауап
береді
ң
Тасымалдаушылардың
ортақтас
жауапкершіліктері
бойынша
жүк
жөнелтуші
қабылдаушы
міндеттемені
толық
орындауды
барлық
тасымалдаушылардан
жеке
алғанда
олардың
келгенінен
үстіне
борышты
түгелдей
бөлшектеп
орындауды
талап
етуге
құқылы
Ортақтас
тасымалдаушылардың
бірінен
толық
қанағаттанбаған
жөнелтуші
қабылдаушы
алынбағанды
ортақтас
тасымалдаушылардың
қалғандарынан
етуге
құқылы
Ортақтас
тасымалдаушылар
ндеттеме
толық
орындалғанға
міндетті
болып
қала
береді
нің
287-
бабының
бөлімі
).
Демек
тікелей
аралас
қатынас
бойынша
тасымалдауға
қатысушы
əрбір
тасымалдаушы
міндеттеменің
тиісінше
орындалуы
жауапкершілікте
болады
Ортақтас
жауапкершілік
бойынша
тасымалдауды
кешіктергені
егер
кешіктіру
тасымалдаушылардың
кінəсінен
болмағанын
дəлелдемесе
соңғы
тасымалдаушының
ғана
жауапкершілігімен
шектеледі
Аралас
қатынастағы
жүк
тасымалынан
туындайтын
нə
жүкті
тасымалдаудың
соңғы
пунктіне
жеткізген
тасымалдаушыға
қойылады
нің
703-
Сауда
мақсатында
теңізде
жүзу
туралы
234-
).
Тəжірибеде
мамандар
экспедитормен
клиентке
келтірілген
залалды
алу
тəртібін
қарапайымдандыруды
яғни
клиентке
ыңғайлы
тасымалданатын
жүктерді
сақтандыру
тетігін
қолдануды
ұсынады
жағдайда
клиентке
өтемақыны
төлеген
соң
сақтандыру
омпаниясы
экспедиторға
кері
алады
жəне
барлық
сот
шығындарын
өзіне
алады
Экспедитор
көлік
экспедициялық
қызметті
жүзеге
асырумен
байланысты
тəуекелін
сақтандыру
мүмкіндігіне
болады
[24].
Экспедитордың
жауапкершілігін
сақтандыру
бойынша
туындайтын
даулы
істер
сот
тəжірибесінде
жиі
кездесіп
отырады
Мысалы
Нефтяная
страховая
компания
компаниясы
автокөлік
ұйымына
сақтандыру
оқиғасының
лдарына
байланысты
экспедитор
— «Geologistics
Service»
түрінде
сақтандыру
компаниясымен
төленген
ақша
сомасын
өндіріп
туралы
қойған
Павлодар
облыстық
мамандандырылған
ауданаралық
экономикалық
шешімімен
талап
қанағаттандырылған
кейін
шешім
апелляциялық
сатыдағы
соттың
қаулысымен
күшінде
қалдырылған
Аталған
істі
апелляциялық
шағым
бойынша
тексеру
барысында
келесідей
жағдайлар
анықталған
Тасымалдаушы
ЖШС
е
клиент
. Tanja Kuzmenko «Spedition
Osteuropalogistik»
тасымалдау
шарты
жасалып
клиенттің
тапсырысы
бойынша
Bielfeld
қаласынан
Өскемен
қаласына
дейін
компрессерлік
конденсаторлық
агрегатты
жүк
алушы
— «
Силумин
Восток
ЖШС
автөкөлікпен
тасымалдап
жеткізу
орындалған
Жүкті
түсіру
жəне
санау
барысында
тауарды
алушының
жəне
сарапшының
қатысуымен
жүк
жөнелтуші
мен
кеден
органының
пломбасы
бұзылмағаны
анықталған
бірақ
тасымалданған
жүктің
р
бөлігінің
яғни
орын
жүктің
зақымдалғаны
анықталды
Сараптама
нəтижесі
шығынның
жүкті
тасымалдау
талаптарының
орындалмауы
жүктердің
дұрыс
орналастырылмауы
нəтижесінде
келтірілгенін
анықтады
жөнелтуші
. Tanja Kuzmenko «Spedition Osteuropalogistik»
«Geologistics
Service»
ЖШС
арасында
жасалған
көлік
экспедициясы
шарты
бойынша
тасымалданған
жүк
көлік
экспедициялық
Нефтяная
компания
сақтандырылғаны
анықталып
аталмыш
зақымдану
фактісі
сақтандыру
оқиғасы
ған
жəне
сақтанушы
— «Geologistics
Service»
ЖШС
пайдасына
сақтандыру
төленген
нің
сəйкес
егер
мүліктік
сақтандыру
шартында
өзгеше
көзделмесе
сақтандыру
төлемін
жүзеге
асырған
сақтандырушыға
төленген
соманың
шегінде
сақтандыру
нəтижесінде
өтелген
залалдар
үшін
жауапты
адамға
қоятын
сақтанушының
сақтандырылған
адамның
қою
құқықтары
ауысады
Жоғарыда
қарастырылған
жайлардың
негізінде
сақтандыру
компаниясының
талабының
негізділігі
туралы
дұрыс
қорытынды
жасаған
дəлелдемелерді
барысында
жүктердің
зақымдалуы
тасымалдау
барысында
болғандығы
анықталды
жəне
істің
мəн
жайлары
тасымалдаушының
кінəсін
дəлелдеп
береді
Сондықтан
тасымалдаушы
жүктердің
зақымдалуына
байланысты
шығынды
өтеген
сақтандыру
компаниясының
алдында
жауап
беруі
тиіс
Ендеше
ауданаралық
мамандандырылған
экономикалық
шешімі
заңды
жəне
негізделген
табылады
[25].
Ильясова
72
Вестник
Карагандинского
университета
экспедитордың
қызмет
көрсеткені
үшін
сыйақыны
төлеуден
тартса
мекенжайға
келіп
жеткен
сақтау
мерзімі
өткеннен
кейін
экспедитор
клиенттің
жүктерін
арқылы
қарызын
жаба
алады
Оның
негізі
нің
бекітілген
Экспедитор
жүкті
тек
экспедициялық
қызмет
көрсеткені
үшін
алуы
тиіс
сыйақының
төленбеуіне
байланысты
ғана
луға
құқылы
».
экспедитордың
клиент
мүддесі
үшін
шыққан
шығындарының
төленбеуіне
байланысты
жүкті
қалу
құқығын
қарастырмайды
Сондай
заңдарда
экспедитордың
салдарынан
жүктің
зақымдалғаны
жауапкершілік
қарастырылмаған
жағдайда
жауапкершілікті
сыйақыны
міндетін
орындамаған
немесе
орындауды
кешіктірген
клиенттің
өзіне
жүктеген
дұрыс
деп
есептейміз
нің
34-
тарауында
жəне
зақстан
Республикасындағы
көлік
туралы
бабында
көліктік
заңнамаларда
жүк
тасымалдаудан
туындайтын
дауларды
дейін
реттеу
тəртібі
қарастырылған
бірақ
көлік
экспедициялық
қатынастарды
реттейтін
нің
тарауы
экспедиторға
қойғанға
міндетті
ала
кінə
тəртібін
қарастырмайды
Бірақ
тасымалдаумен
тығыз
байланысты
болғандықтан
қызмет
көрсету
тəжірибесінде
қалыптасқан
ша
көлік
экспедициялық
ұйымдар
шартта
кінə
жəне
дауларды
қарау
туралы
жеке
бөлімді
қарастырады
Құқық
қолдану
тəжірибесінен
алынған
материалдар
дəлелдегендей
жүктерді
тасымалдау
бойынша
тасымалдаушылар
серіктестерінің
арасындағы
дауларды
қараудың
құқықтық
тəртібімен
тығыз
байланыста
болуына
байланысты
экспедитордың
заңдық
құқықтары
мүдделерін
қорғаудың
құқықтық
тетіктерін
қажет
тəжірибеде
дауларды
нə
қою
арқылы
реттеуге
мүмкіндік
береді
Əйтпесе
экспедитор
клиенттің
арасындағы
дауды
қарапайым
жолмен
жəне
уақытта
кінə
тəртібімен
қарау
мүмкіндігінің
болмауы
осы
дауларды
уақыт
қарау
нəтижесінде
экспедиторды
талаптың
ескіру
мерзімінің
қысқартылуына
байланысты
(1
жыл
тасымалдаушыға
құқығынан
айыруға
əкеліп
соғады
Сондықтан
кспедитор
клиенттің
арасындағы
дауды
қарапайым
тəртіпте
жəне
уақытта
реттеу
мүмкіндігіне
экспедиторға
міндетті
түрде
кінə
мерзімдері
мен
тəртібін
заңдастыру
жолымен
жеткізуге
болады
санаймыз
Экспедиторға
қою
жалпы
жылдық
мерзім
қолданылады
нің
178-
Демек
тасымалдау
көлік
экспедициясы
шартынан
туындайтын
бойынша
мерзімі
түрлі
себебі
жүк
тасымалдау
бойынша
талаптарға
қатысты
талаптың
ескіру
қысқартылған
бір
жыл
нің
).
көлік
экспедициясы
шартында
шетел
элементі
болса
мысалы
тараптардың
бірі
шетелдік
субъекті
шетел
құқығы
қолданылуы
мүмкін
мысалы
экспедитордың
қызметінің
орындалатын
жеріндегі
елдің
құқығы
немесе
шарт
жасалған
жердің
қығы
шартта
көрсетілген
құқық
жəне
талаптың
ескіру
мерзімі
тиісінше
өзгеруі
мүмкін
Халықаралық
аралас
тасымалдауға
көлік
экспедициялық
қызмет
көрсету
саласында
ХСП
ЮНКТАД
1992
жылы
Аралас
тасымалдаудың
көліктік
құжаттары
ережелер
қабылдап
аралас
тасымалдау
қоюдың
мерзімін
жүк
жеткізілген
немесе
жүк
жеткізілетін
датадан
бастап
ілеген
Көлік
экспедициясы
шартынан
туындайтын
үшін
қолданыстағы
заңнамамен
қарастырылған
талап
қоюдың
жалпы
жылдық
мерзімі
туралы
ережелердің
тиімсіз
жақтары
баршылық
Мəселен
клиент
экспедиторға
жылдың
ішінде
келген
сəтте
жолдана
алады
делік
экспедитор
клиенттің
алдындағы
міндеттеменің
тиісінше
орындалмауына
кінəлі
тасымалдаушыға
жыл
мерзім
кен
соң
кері
талап
құқығынан
айырылады
себебі
көліктік
заңнамалар
тасымалдаушыға
талап
қою
үшін
қысқартылған
талаптың
ескіру
мерзімін
бір
бекіткен
Екінші
жағынан
қарастырылған
жағдай
сақтандыру
оқиғаларының
туындау
тəуекелін
экспедитордың
клиент
алдындағы
жауапкершілігін
сақтандыру
шығындарының
өсуіне
əкеледі
жəне
тиісінше
сақтандыру
сыйақысының
мөлшерінің
өсуіне
себепші
болады
Осындай
жайлар
жүктерді
бойынша
қызмет
көрсетулердің
ақысын
өсіреді
жəне
экспедиторлардың
бəсекелесу
қабілетін
төмендетеді
Үшіншіден
тасымалдау
міндеттемелерінен
туындайтын
дауларды
қарастыру
практикасы
дəлелдегендей
жүк
тасымалдау
көлік
экспедициялық
қызмет
көрсетуден
туындайтын
талаптар
бойынша
талаптың
ескіру
мерзімдерінің
түрлі
болуы
дауларды
қарастыратын
соттар
үшін
заңдарды
бұрмалау
жолымен
ыңғайлы
шешім
шығаруына
қолайлы
Жүктерді
тасымалдау
жəне
Серия
Право
4(64)/2011
73
жағдайлар
жасайды
Оған
тəжірибесінен
алынған
келесі
мысалдан
көз
жеткізуге
болады
. 2002
жылы
қаңтарда
Алматы
қалалық
қадағалау
алқасы
Интермет
ЖШС
нің
қадағалау
шағымы
бойынша
Мустанг
Интермет
ЖШС
мəлімдеген
ақша
өндіріп
туралы
талабы
бойынша
азаматтық
істі
қараған
Қадағалау
алқасының
берген
түсінігі
бойынша
Мустанг
жауапкерге
ғанда
экспедитор
ретінде
шартты
көлік
экспедициясы
шарты
ретінде
саралау
арқылы
талап
жалпы
жылдық
мерзімін
қолданады
егер
керісінше
Мустанг
қойғанда
тасымалдаушы
шыға
келеді
шартты
тасымалдау
ретінде
саралау
талап
қоюдың
қысқартылған
бір
жылдық
қолданылуы
тиіс
көрінеді
[26].
Жоғарыда
ған
қадағалау
алқасының
қаулысы
негізсіз
жəне
дəлелсіз
отырып
біз
келесідей
негіздерге
сүйенеміз
материалдарынан
анықталғандай
, 1998
жылы
қыркүйекте
Мустанг
тасымалдаушы
мен
Интермет
ЖШС
жүк
жөнелтуші
алушы
арасында
жүктерді
автомобиль
көлігімен
тасымалдау
шарты
жасалып
Мустанг
жылдың
қазан
желтоқсан
дейін
Интермет
ЖШС
нің
жүктерін
тасымалдауды
еге
асырған
жерде
көлік
экспедициясы
шарты
туралы
көлік
экспедициялық
қызметтер
көрсетілгені
жөнінде
айтылмайды
Ендеше
тасымалынан
туындап
отырған
төлемақыны
туралы
сотқа
қойылған
талапқа
нің
706-
бөліміне
сəйкес
қысқартылған
мерзім
бір
жыл
белгіленген
жалпы
болады
яғни
тасымалдау
шартынан
туындайтын
талаптарға
қолданылады
ішінде
зім
тасымалдаушының
қабылдаушыға
жүк
алушыға
қоятын
талаптарына
қатысты
Сондықтан
жүктерді
тасымалдау
талаптың
ескіру
мерзіміне
тарауында
қарастырылған
жалпы
ережелер
қолданылады
Демек
Мустанг
тасымалдаушы
табылады
тасымалдаушының
жүк
жөнелтуші
алушы
) — «
Интермет
ЖШС
қоятын
бойынша
қысқартылған
талап
қою
қолданылады
Қарастырылып
отырған
сымалдаушының
талабы
сотқа
2001
жылы
сəуір
айында
қойылған
яғни
талаптың
ескіру
өтіп
кеткен
нің
180-
бабыны
бойынша
белгіленген
орындау
мерзіміне
байланысты
міндеттемелер
бойынша
қою
мерзімінің
өтуі
орындалу
аяқталғаннан
кейін
басталады
бойынша
1998
жылдың
қазан
айынан
желтоқсан
дейін
тасымалдаушы
жүктерді
тасымалдауды
жүзеге
асырған
кіру
жылдың
желтоқсан
кеткен
нің
179-
бөліміне
сəйкес
талап
қойғанға
дейін
талап
қою
мерзімінің
өтіп
кетуі
соттың
туралы
шешім
шығаруына
негіз
болады
Сондықтан
жағдайда
тараптарға
қолайлы
жағдай
жасау
тығырықтан
шығудың
бір
амалы
ретінде
жүк
тасымалдаудан
туындайтын
талаптар
ескіру
мерзімін
бірдей
мерзімге
жылға
өзгертуді
ұсынамыз
көліктік
міндеттемелерді
құқықтық
реттейтін
заңнамалардың
ішкі
қарама
қайшылықтарын
жоюға
бірізділікке
жеткізуге
мүмкіндік
береді
деген
ойдамыз
Қолданыстағы
азаматтық
заңнамаларға
сəйкес
тасымалдаушы
экспедитордың
заңдық
құқықтары
мүдделерін
қорғаудың
құқықтық
тетіктерінде
айырмашылық
Тасымалдау
туындайтын
талаптарға
қатысты
жүргізу
рекше
соттылықты
бекітеді
АІЖК
нің
бойынша
тасымалдаушыларға
тасымалдау
шартынан
туындайтын
талаптар
көлік
тұрақты
жұмыс
істейтін
органы
орналасқан
бойынша
қойылады
көлік
экспедициясы
шартынан
туындайтын
экспедиторға
қатысты
талаптар
бойынша
бұндай
ережелер
бекітілмеген
Сонымен
жүктерді
тасымалдау
жəне
көлік
экспедициясы
шарттарынан
туындайтын
дауларды
шешуде
азаматтық
заңнаманы
қолданудың
теориялық
жəне
əжірибелік
мəселелері
егжей
тегжейлі
талданып
нəтижесінде
одан
келесідей
ойлар
түйінделеді
экспедициясы
жəне
тасымалдау
шарттары
əрқашан
дербес
азаматтық
құқықтық
ретінде
танылады
экспедициясы
экспедитордың
жүкті
тасымалдауды
міндеті
енгізілген
жағдайда
мұндай
шарт
аралас
болып
табылады
жəне
тараптардың
қатынасына
бөлігінде
аралас
шарттың
құрамында
элементтері
істі
шарттың
ережелері
қолданылуы
қажет
тасымалдаудан
туындайтын
бойынша
талаптың
ескіру
мерзіміне
қатысты
экспедитордың
құқығын
тасымалдаушыға
қарағанда
кемсітпеу
үшін
қысқартылған
мерзімге
бір
жылға
өзгертуді
ұсынамыз
көліктік
міндеттемелерді
тасымалдау
жəне
көлік
экспедициясын
құқықтық
реттейтін
заңнамалардың
ішкі
қарама
қайшылықтарын
жоюға
бірізділікке
қол
жеткізуге
мүмкіндік
береді
Ильясова
74
Вестник
Карагандинского
университета
Экспедитормен
клиентке
келтірілген
залалды
тəртібін
қарапайымдандыру
яғни
клиентке
ыңғайлы
тасымалданатын
жүктерді
сақтандыру
тетігін
қолдану
үшін
жүк
тасымалдау
жəне
көлік
экспедициясы
шарттары
бойынша
міндетті
сақтандыру
жағдайларын
қарастыратын
нормаларды
енгізу
ұсынылады
нің
қарастырылған
экспедитордың
жүкті
ұстап
қалу
құқығы
тек
қана
сыйақының
төленбеуіне
анысты
қарастырылған
тəжірибесінде
таралған
клиенттен
қарызды
өндіріп
туралы
істерді
азайтудың
бір
экспедитордың
клиенттің
мүддесі
үшін
шыққан
шығындарының
төленбеуіне
байланысты
құқығын
заңдастыру
қажет
Сонымен
қатар
заңдарда
экспедитордың
ұстап
салдарынан
келтірілген
залал
үшін
жүктің
зақымданғаны
жауапкершілік
қарастырылмаған
Бұл
жағдайда
жауапкершілікті
сыйақыны
төлеу
міндетін
орындамаған
месе
орындауды
кешіктірген
клиенттің
жүктеген
дұрыс
есептейміз
экспедициясының
тасымалдаумен
тығыз
байланыста
болуы
көліктік
заңнамаларда
етілетін
дауларды
ала
бойынша
тасымалдаушыға
кінə
тəртібінің
болуы
экспедитордың
құқықтары
мен
мүдделерін
қорғаудың
құқықтық
тетіктерін
құруды
қажет
етеді
Құқық
қолдану
тəжірибесінен
алынған
жайлар
дəлелдегендей
тасымалдау
міндеттемелері
бойынша
нə
қою
жəне
мерзімі
қысқартылған
жыл
болғандықтан
экспедитордың
тасымалдаушыға
кері
талап
мүмкіндігін
шектейді
Сондықтан
экспедитор
клиенттің
арасындағы
дауды
қарапайым
тəртіпте
жəне
уақытта
мүмкіндігіне
экспедиторға
міндетті
кінə
мерзімдері
тəртібін
заңдастыру
жолымен
қол
жеткізуге
болады
Көліктік
міндеттемелерден
туындайтын
даулар
тасымалдау
жəне
ік
экспедициясы
шарттары
бойынша
тəжірибесіне
жалпылама
талдау
жүргізе
отырып
азаматтық
істерді
қарастыруда
заңнамаларды
қолдану
бірізділігін
қалыптастыру
мақсатында
Жоғарғы
соты
тиісті
ұсыныстар
берген
абзал
тізімі
Қазақстан
Республикасының
Президенті
Назарбаевтың
Судьялардың
съезінде
сөйлеген
сөзі
Астана
қараша
2009
жыл
) // http://supcourt.kz/kaz/prezident.html
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
Қазақстан
Республикасының
жылдан
2020
жылға
кезеңге
арналған
құқықтық
саясат
тұжырымдамасы
туралы
» 2009
жылғы
тамыздағы
858
Жарлығы
Қазақстан
Республикасының
ПҮАЖ
. — 2009. —
35 — 331-
Шварц
Правовое
регулирование
перевозок
автомобильном
транспорте
. —

Юрид
., 1966. —
. 151–152.
Ходунов
Договор
транспортно
экспедиционного
обслуживания
вспомогательные
операции
//
Советское
государство
право
. — 1953. —
4. —
. 12.
Рыженкова
Правовая
природа
отношений
вытекающих
договора
Автореф
. ...
юрид
наук
: 12.00.03. —
., 1970. —
. 16.
Решение
17
октября
2005
года
делу
-2886/05 //
Архив
Специализированного
нного
экономического
суда
Алматы
Копии
решений
Специализированного
межрайонного
экономического
суда
Алматы
2005
Витрянский
Договор
транспортной
экспедиции
Вестник
ВАС
. — 2002. —
12. —
. 58–59.
Морозов
вопросу
соотношении
договоров
транспортной
экспедиции
перевозки
груза
Транспортное
право
— 2003. —
2.
Гражданский
кодекс
Республики
Казахстан
собенная
часть
Комментарий
изд
доп
использованием
судебной
практики
Отв
ред
Сулейменов
Алматы
Жеті
жарғы
, 2003. —
. 329.
Хаснутдинов
Вспомогательные
договоры
транспорте
юрид
: 12.00.03. —
Иркутск
, 1995. —
37.
Морозова
Договор
транспортной
проблемы
квалификации
равового
регулирования
юрид
: 12.00.03. —
., 2005. — 179
Морозова
Ответственность
экспедитора
положениям
Союза
экспедиторов
северных
стран
гражданскому
конодательству
сравнительный
анализ
Хозяйство
право
. — 2000. —
7. —
. 65, 66.
Решение
18
2005
года
делу
2–686/05 //
Архив
Специализированного
межрайонного
экономического
суда
Акмолинской
области
Копии
решений
Специализированного
айонного
экономического
суда
Акмолинской
области
2005
Заочное
решение
2002
года
-610 //
Архив
Специализированного
межрайонного
экономического
суда
Алматы
Копии
решений
Специализированного
межрайонного
экономического
суда
Алматы
2002
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
Қазақстан
Республикасының
1956
жылғы
Халықаралық
тасымалдау
шарты
туралы
конвенцияға
қосылуы
туралы
» 12
мамыр
1995
лғы
2271
Жарлығы
Транспорт
перевозки
Нормативно
правовые
акты
Республики
Казахстан
Алматы
Изд
ВИВАТ
», 2002. —
. 7–26.
Тулеугалиев
Избранные
труды
транспортному
праву
Сост
Сулейменов
. —
Алматы
частного
права
КазГЮУ
, 2003. — 506
Жүктерді
тасымалдау
жəне
Серия
Право
4(64)/2011
75
Общие
правила
Союза
экспедиторов
северных
стран
(NSAB 2000) //
Параграф
». — 2011.
Комментарий
Гражданскому
кодексу
Российской
Федерации
часть
вторая
) /
Отв
ред
Садиков
Статут
1997. —
. 414.
Гражданское
право
Учебник
Под
ред
Сергеева
Толстого
ПРОСПЕКТ
, 1998. —
. 414.
Брагинский
Витрянский
оговорное
право
Договоры
выполнении
работ
оказании
услуг
. —
Статут
, 2007. —
. 704–715.
Постановление
января
2002
года
— 1/2002 //
Архив
Алматинского
городского
Копии
надзорных
постановлений
Алматинского
городского
суда
2002
Романович
Транспортные
правоотношения
Минск
Изд
Университетское
», 1984. —
. 72.
Постановление
марта
2002
года
5 //
Архив
Верховного
суда
Копии
апелляционных
постановлений
Верховного
суда
2002
Теплинская
Договор
транспортной
ЛОГИСТИК
система
// http://www.logistpro.ru
Постановление
февраля
2006
года
-169 //
Архив
Павлодарского
областного
суда
Копии
апелляционных
постановлений
Павлодарского
областного
суда
Постановление
января
2002
года
-1/2002 //
Архив
Алматинского
родского
суда
Копии
надзорных
постановлений
Алматинского
городского
суда
2002
347.23
Прекращение
правоотношения
общей
долевой
собственности
Киздарбекова
Карагандинский
государственный
университет
Букетова
Мақала
жалпы
үлестік
меншік
құқықтық
қатынастарының
үрдісіндегі
соңғы
сатысы
ретінде
тоқтатуды
қарастыруға
арналған
үлестік
меншік
құқықтық
қатынастардың
тоқтатылу
жағдайлары
негіздеріне
талдау
жүргізілді
Құқықтық
қатынастарды
жүзеге
асыру
сатысы
мен
тоқтатылу
сатысын
ажырату
жалпы
үлестік
меншік
құқықтық
қатынастардың
тоқтатылуының
екі
нысаны
негізделеді
а
құрылымдау
Оның
мəнісі
болған
құқықтық
қатынастардың
элементтерін
сақтау
негізінде
жаңа
субъектінің
қатысуымен
пайда
болатын
жаңа
құқықтық
қатынастың
туындауымен
мезгілде
тоқтату
болып
табылады
The scientific article is devoted to consideration of term
ination as finishing stage in existence of legal relation
of the general share property. The conditions and bases of the termination of legal relation of general share
property are analyzed. The differentiation of stages of realization of legal relation and stage of its termination
is proved. The presence of two forms of the termination of legal relation of the general share property is given
reason: liquidation and transformation, which essence c
onsists in the termination
of existing legal relation
with simultaneous occurrence on the basis of the elements which have remained it of new legal relation of the
same kind, but with participation of the new subject.
Одной
самостоятельных
стадий
динамике
правоотношения
общей
долевой
собственности
является
прекращение
Прекращение
правоотношения
представляет
собой
правовой
связи
субъек
установленной
между
возникновении
Иоффе
прекращением
правоотношения
понимал
его
осуществление
работе
указывал
всякое
приобретает
общественный
смысл
о
как
как
осуществленное
постольку
отношение
проходит
только
стадию
возникновения
стадию
осуществления
прекращения
…» [1; 115].
все
придер
живаются
данного
мнения
Так
Мананкова
отождествление
прекращения
его
осуществлением
представляется
ошибочным
поскольку
якая
реализация
права
его
прекращению
На наш взгляд
Мананковой
так
как
собственности
является
длящимся
ежедневная
реализация
собст
венником
правомочий
владению
пользованию
распоряжению
ведет
его
прекраще
Поэтому
следует
стадии
осуществления
его
прекращения
Киздарбекова
76
Вестник
Карагандинского
университета
прекращается
вследствие
субъектном
составе
субъектном
составе
заключаются
выбытии
одного
нескольких
участников
последующим
вопреемством
него
выбывшего
участника
правовая
связь
остальными
участниками
прекращается
исходить
правоотношения
как
конкретной
юридической
связи
определенных
выбытие
замена
го
участников
правоотношения
как
раз
нарушают
поскольку
выбывает
заменяется
данный
определен
обязанностей
[3; 157].
Вследствие
этого
свое
время
отмечала
Мананкова
кращение
правоотношения
только
полный
окончательный
разрыв
юридических
связей
между
участниками
своеобразное
преобразование
го
правоотношения
выражающееся
некоторых
прежних
связей
субъектов
возникновения
» [3; 175, 176].
юридической
литературе
было
высказано
мнение
согласно
которому
права
категория
идеологическая
движение
как
перемещение
пространстве
присуще
поэтому
зически
переходить
другому
могут
. …
вестных
юридических
фактах
предусматривают
прекращение
собственности
следственное
возникновение
другого
…» [4; 283, 284].
замене
субъекта
общей
долевой
собственности
обязанности
прежними
меняется
обладатель
этом
случае
уместно
говорить
преобразовании
долевой
собственности
суть
которого
заключается
ращении
старого
одновременным
возникновением
сохранившихся
элементов
нового
того
участием
нового
субъекта
Таким
можно
различать
две
формы
прекращения
правоотношения
преобразование
ликвидацию
Преобразование
форма
прекращения
правоотношения
общей
долевой
собственности
имеет
случае
выбытия
частников
последующем
правопреемству
случаях
правопреемства
происходит
Выбытие
одного
сособственников
разрывает
взаимную
юридическую
связь
выбывшего
участниками
правоотношения
общей
долевой
собственности
Юридические
связи
между
остальными
сособственниками
остаются
неизменными
сохраняются
хотя
представляют
собой
уже
качественно
новые
связи
жними
Так
например
выбытие
одного
участни
общей
долевой
собственности
может
собой
перераспределение
оставшихся
участников
Новая
юридическая
связь
возникает
включении
состав
субъектов
новых
Между
оставшимися
сособственниками
новым
лицом
устанавливаются
вые
ранее
существовавшие
юридические
связи
связи
ее
место
ранее
правоотноше
общей
долевой
собственности
преобразуется
Статья
предусматривает
преобразования
общей
долевой
собст
доли
долевой
собственности
приобретателю
договору
Прекра
старого
правоотношения
общей
долевой
собственности
возникновение
нового
слу
происходит
момент
заключения
овора
предусмотрено
соглашением
сторон
.
случае
перехода
доли
долевой
собственности
договору
подлежащему
государственной
регистрации
нотариальному
удостоверению
правоотношение
общей
долевой
собственности
образуется
регистрации
нотариального
удостоверения
необходимости
как
риального
удостоверения
государственной
регистрации
момент
его
регистрации
составе
правоотношения
долевой
собственности
могут
результате
реорганизации
юридического
лица
участника
правоотношения
реорганизации
юридического
происходит
правопреемство
переход
одного
юридического
другому
соответствующего
акта
реорганизации
замена
юридического
участника
правоотношения
щей
долевой
собственно
его
правопреемником
ведет
преобразованию
поскольку
возникает
дическая
связь
остальных
участников
правопреемником
юри
дического
лица
Иногда
реорганизация
участника
правоотношения
общей
долевой
собственности
может
появлению
субъектном
составе
нескольких
участников
Это
при
реорганизации
е
разделения
когда
соответствии
разделитель
балансом
обязанности
реорганизуемого
юридического
лица
юридическим
Прекращение
правоотношения
общей
Серия
Право
4(64)/2011
77
Правопреемство
может
иметь
переходе
собственника
наследству
Преобра
правоотношения
долевой
собственности
случае
присуще
некоторое
своеоб
Прекращение
правоотношения
участием
умершего
возникновение
нового
участием
правопреемника
происходит
наследства
Причем
возникновении
нового
правоотношения
нет
полной
еленности
субъектного
состава
так
как
сколько
наследников
наследство
кто
правопреемни
умершего
правоотношении
общей
долевой
собственности
Выявление
наследников
прекра
правоотношения
общей
долевой
собственности
лишь
вносит
конкретность
существо
результате
чего
правоотношение
общей
долевой
собственности
принимает
овании
участников
может
соответствовать
участников
прекративше
правоотношения
так
как
обязанности
умершего
субъективное
общей
долевой
собственности
числе
могут
нескольким
наследникам
этом
случае
круг
сособст
венников
включаются
все
правопреемники
наследодателя
исследования
преобразования
правоотношения
левой
собственности
анализа
пре
кращения
старых
правовых
связей
возникновения
важен
преобразова
преобразования
можно
говорить
случае
существующей
связи
между
участниками
правоотношения
совпадает
возникновением
правовой
связи
оставшимися
субъектами
шего
участника
Таким
преобразовании
правоотношения
долевой
собствен
прекращение
существовавших
выбытия
правовых
связей
должно
сопровождаться
одновременным
возникновением
правовых
связей
между
сособственниками
участником
выбывшего
Преобразование
правоотношения
общей
долевой
собственности
наступает
результате
выдела
го
участников
участник
долевой
собственности
вправе
требовать
выдела
общего
имущества
Выдел
следует
рассматривать
как
составляющую
сособственника
своему
усмотрению
распорядиться
поэтому
соглашение
остальных
участников
долевой
собственности
может
воспрепятствовать
данного
Соглашением
сособственников
ут
быть
определены
только
способ
условия
выдела
доли
одного
Выдел
доли
означает
что
объект
перестал
удовлетворять
потребности
выделяющегося
участника
общей
долевой
собственности
между
участниками
правоотношения
общей
долевой
собственности
возникли
разногласия
утрачено
чувство
далее
Выдел
общего
имущества
быть
осуществлен
двумя
ами
либо
путем
выде
общего
имущества
натуре
либо
выплаты
выделяющемуся
сособствен
нику
другими
участниками
долевой
собственности
следует
участники
долевой
собственности
вправе
соглашением
определить
способ
условия
выдела
этом
необходимо
виду
между
сособственниками
могут
никнуть
разногласия
как
способ
выдела
предложенный
выделяющимся
сособственником
может
неудобен
остальных
сособственников
связи
недостижении
соглашения
всеми
сособственниками
выдел
доли
имуществе
являющемся
долевой
собственностью
может
произойти
судебном
порядке
недостижении
участниками
долевой
собственности
гла
способе
условиях
выдела
одного
участник
долевой
собственности
вправе
тре
бовать
выдела
натуре
общего
имущества
Законодатель
таким
обеспечить
интересы
выделяющегося
сособственника
иногда
требование
выделе
натуре
заявляется
выделяющимся
сособственником
целью
раздельного
обладания
ществом
его
частью
индивидуальной
собственности
этом
случае
выделяющегося
сособственника
интересует
денежная
компенсация
выдел
натуре
общего
имущества
передаваемая
результате
выдела
выделяющемуся
сособственнику
должна
размеру
Это
общее
требование
которое
случаев
практике
трудноосуществимо
дении
идеальной
выделяемых
долей
выде
натуре
выплачивается
соответствующая
денежная
сумма
компенсирующая
реально
выделяемых
Выплата
денежной
суммы
заменена
ком
Киздарбекова
78
Вестник
Карагандинского
университета
случаев
выдел
имущества
натуре
состава
имущества
находящегося
долевой
собст
допускается
законодательными
актами
невозможен
несоразмерного
ущерба
имуществу
Так
невозможно
выделить
сособственника
имуществе
кондоминиуме
поскольку
согласно
Закона
жилищных
отношениях
каждого
сособственника
имуществе
кондоминиуме
здельной
индивидуальной
собственности
Выдел
натуре
несоразмерного
ущерба
имуществу
невозможен
неделимых
вещах
случае
невозможности
выдела
общей
собственности
натуре
устанавли
вает
которому
выделяющийся
собственник
выплату
другими
участниками
долевой
собственности
плата
долевой
остальными
сособственниками
компенсации
вместо
выдела
его
доли
натуре
допускается
только
согласия
Вместе
практика
выработала
отступление
этого
которое
креплено
. 4
. 218
Суть
заключается
случаях
когда
доля
соответствую
ственника
является
может
реально
выделена
имеет
суще
ственного
интереса
использовании
общего
имущества
суд
может
отсутствии
этого
сособственника
обязать
остальных
участников
долевой
собственности
выплатить
компенсацию
литературе
утвердилось
выплата
сособственнику
вопреки
его
согласию
вместо
выдела
туре
означает
принудительное
лишение
сособственника
надлежащего
собственности
[3; 181].
Исключение
этого
оправданным
согласны
такой
Исключение
данной
может
ситуации
участник
долевой
собственности
своего
согласия
выплату
доля
льно
может
выделена
этом
незначительную
являет
существенного
интереса
использовании
общего
имущества
участвует
расходах
затрудняя
осуществление
правомочий
имущества
остальных
сособственников
Предусмотренное
случае
является
средством
дупреждающим
новение
участниками
долевой
собственности
разногласий
взгляд
суд
собственника
принадлежащего
собственности
ключает
участника
общей
долевой
собственности
состава
участников
констатирует
один
участников
фактически
вышел
состава
участников
долевой
собственности
реальные
отношения
соответствуют
норме
нованием
для
этого
вывода
служит
что
суд
только
после
того
как
установит
участника
имуществе
реально
выделена
вследствие
этого
участник
суще
ственного
интереса
использовании
общего
имущества
Суд
сути
устанавливает
существует
действительности
внутреннее
согласие
ыход
правоотношения
долевой
собственности
участник
самоустранился
имуществом
значит
содержания
сохра
фактически
вышел
состава
участников
формально
продолжает
оставаться
составе
остальные
участники
суд
вправе
заставить
участника
общей
долевой
собственно
тратившего
интерес
имуществе
находиться
составе
участников
такой
ситуа
согласия
выплату
его
общем
имуществе
требуется
Решение
суда
ущемляет
участника
воле
фактически
вышедшего
общей
долевой
собственности
остальных
участников
Наоборот
решение
да
гаран
тирует
защищает
интересы
участника
вышедшего
связи
реально
выделена
гарантированно
решению
суда
получает
денежную
компенсацию
которую
уплатить
остальные
участники
оставшуюся
его
имущества
Получение
участником
свою
долю
ществе
свиде
тельствует
утрате
права
долю
общем
имуществе
Выплата
компенсации
выделяющегося
участника
общей
долевой
собственности
глашению
сособственников
может
осуществлена
всеми
участниками
долевой
собственно
некоторыми
соответствующими
размерах
долей
собственности
бственники
вправе
решать
какой
указанных
выше
при
выплате
денежной
компенсации
могут
распределить
сумму
между
собой
могут
согласиться
выплату
сособственников
любом
случае
выбор
одно
зависит
конкретных
обстоятельств
каждого
дела
Например
все
сособственни
могут
обладать
ериальными
ресурсами
суммы
компенсации
того
кто
сособственников
может
быть
заинтересован
увеличении
общей
собственности
этом
Прекращение
правоотношения
общей
Серия
Право
4(64)/2011
79
случае
участники
долевой
собственности
могут
выплатить
сумму
деляющемуся
сособственнику
кому
сособственников
без
участия
остальных
Выдел
доли
всегда
влечет
размеров
остальных
сособственников
выбытие
одного
правоотношения
нарушает
существующее
соотношение
долей
соотношение
порождает
всевозможные
затруднения
отр
размеров
сразу
выдела
может
привести
разногласиям
отношениях
сособственниками
Разногласия
могут
возникнуть
взыскании
все
платежей
имуществу
содержания
имущества
рас
пределяется
между
сособственниками
соразмерно
долям
общей
долевой
собственности
перераспределении
необходимо
сразу
выдела
Так
если
компенсация
выделяющемуся
сособственнику
выплачена
участников
долевой
собственности
увеличивается
доли
других
остаются
прежними
Выплата
компенсации
участием
всех
сособственников
влечет
пересмотр
долей
всех
сособственников
Выдел
натуре
же
ведет
остальных
сособственников
связи
можно
согласиться
Джусуповым
который
пишет
оставшихся
участников
собственности
после
выдела
изменяются
соответствующим
образом
оставшаяся
часть
имущества
сохраняется
как
общая
собственность
участников
остаются
прежними
…» [5; 76].
оставшихся
участников
правоотношения
общей
долевой
бственности
могут
оставаться
прежними
как
выбывшего
сособственника
часть
целого
соотношения
исключается
сумма
долей
других
участников
оказывается
меньше
целого
Например
оставшихся
выдела
доли
натуре
сособственников
выдела
составляли
После
произведенного
выде
каждого
оставшееся
имущество
перераспределяется
1/3
чаях
когда
выдел
производится
судом
определение
размеров
долей
оставшихся
сособственников
следует
указывать
суда
Особый
порядок
выделения
долевой
собственности
предусмотрен
случаях
взыскания
такую
долю
стороны
кредиторов
кредитор
вправе
требовать
выделения
ществе
обращения
нее
взыскания
Данное
допустимо
только
сособственника
должника
которому
требование
другого
имущества
удовлетворения
требования
кредитора
случае
недостаточности
другого
имущества
которое
можно
обратить
взыскание
отказа
остальных
сособственников
требованию
кредитора
выделенной
должника
общем
имуществе
же
согласия
остальных
сособственников
приобрести
эту
покрывающей
размеры
долга
должника
становится
принудительной
продажи
вправе
требовать
суду
обращения
взыскания
долю
должника
путем
продажи
этой
доли
публичных
Если
таких
случаях
выделение
ре
невозможно
либо
этого
возражают
остальные
участники
общей
долевой
собственности
кредитор
вправе
требовать
продажи
должником
доли
остальным
участникам
общей
долевой
собственности
цене
соразмерной
стоимости
этой
обращением
вырученных
продажи
средств
погашение
долга
. 222
).
случае
отказа
выкупе
должника
тальными
сособственниками
ствии
может
решение
продаже
имущества
находящегося
левой
собственности
публичных
обращением
взыскания
выручку
причитающуюся
должника
Таким
образом
интересы
кредитора
могут
удовлетворены
следующими
способами
путем
выдела
доли
натуре
путем
выдела
компенсации
путем
принудительной
продажи
доли
должника
решению
суда
путем
продажи
имущества
находящегося
общей
левой
собственности
публичных
обращением
взыскания
выручку
причитающуюся
должника
После
проведенного
выдела
должника
отношения
между
оставшимися
сособственниками
складываются
аналогично
последствиям
выдела
доли
требованию
го
участника
общей
долевой
собственности
этом
случае
преобразуется
как
должник
выбывает
участников
правоотношения
преобразования
общей
долевой
собственности
ликвидация
окончательное
прекращение
всякой
юридической
связи
между
данными
конкретного
объекта
» [3; 193].
Киздарбекова
80
Вестник
Карагандинского
университета
Ликвидация
правоотношения
долевой
собственности
может
произойти
гласию
участников
Это
место
случае
имущества
находящегося
долевой
собственности
либо
отчуждения
одним
двух
сособственников
другому
кращающим
фактом
может
гибель
общего
имущества
как
правоотношение
может
быть
безобъектным
Ликвидация
общей
ой
собственности
имущество
консор
циуме
наступает
соглашения
участников
результате
задачи
поставлен
участниками
консорциума
того
правоотношение
общей
долевой
собственности
объек
является
земельный
участок
может
прекращено
результате
изъятия
выкупа
земельного
участка
государственных
надобностей
Вместе
мельного
кодекса
изъятии
земельного
участка
государственных
надобностей
согласия
собственников
может
предоставлен
другой
земельный
участок
этом
случае
общей
долевой
собственности
ликвидируется
Все
перечисленные
выше
случаи
свидетельствуют
юридических
фактов
влеку
прекращение
правоотношения
общей
долевой
собственности
видации
того
имущество
долевой
собственности
двух
участников
так
выдел
одним
ведут
ликвидации
правоотношения
Долевая
собственность
прекращается
случае
выдел
долей
происходит
требованию
нескольких
участников
если
участник
асен
раздел
долевой
собственности
потребовал
выдела
возникающие
выделе
имеют
много
схожих
отношениями
разделе
поэтому
имущества
находящегося
долевой
собственности
выдел
него
доли
объеди
Так
раздел
имущества
выдел
него
ли
объединяет
стремление
кого
сособственников
выйти
правоотношения
долевой
собственности
стать
собственником
этого
способы
выдела
раздела
Либо
вещь
делится
туре
используется
денежная
компенсация
Однако
последствия
раздела
общего
имущества
выдела
него
различны
результате
выдела
правоотношение
общей
ой
собственности
преобразуется
время
как
результате
раздела
ликвидируется
требование
выделе
заявляется
двух
участников
выделиться
желают
все
кроме
сособственника
выдел
также
прекращению
правоотношения
долевой
собственности
Как
выделе
разделе
общего
имущества
каждый
сособственников
претендует
емлемый
для
него
способ
индивидуализации
доли
при
этом
должны
учитываться
других
участников
правоотношения
Наиболее
удобным
всех
сособственников
является
общей
вещи
натуре
практике
всегда
осуществимо
неделимости
вещи
возможен
раздел
реальные
связи
им
вещь
может
быть
продана
вырученная
сумма
распределена
между
участниками
долевой
собственности
соразмерно
долями
общая
вещь
может
быть
оставлена
собственности
одного
сособственника
который
выплачивает
соответст
вующую
остальным
сособственникам
имущества
находящегося
долевой
собственности
происходить
только
глашению
участников
долевой
енности
долевой
собственности
судебном
закон
предусматривает
Поэтому
недостижении
сособственниками
соглашения
способе
условиях
общего
имущества
участник
или
участники
долевой
собственности
вправе
требо
вать
выдела
долей
).
исследованию
прекращения
правоотношения
общей
долевой
собственности
необ
следующее
Прекращение
правоотношения
является
самостоятельной
стадией
правоотношения
долевой
собственности
которая
представляет
разрыв
правовой
связи
субъектов
уста
между
при
возникновении
правоотношения
Необходимо
различать
две
формы
пре
кращения
правоотношения
долевой
собственности
преобразование
ликвидацию
Преоб
форма
прекращения
правоотношения
долевой
собственности
случае
выбытия
правоотношения
одного
частников
последующим
правопреемством
либо
него
так
как
выбытие
сособственников
разрывает
взаимную
юридическую
связь
остальными
сособственниками
Правовые
связи
между
остальными
участниками
правоотношения
долевой
собственности
этом
случае
преобразуются
перераспределяется
долей
включении
состав
субъектов
устанавливается
связь
Под
ликвидацией
а
окончательное
прекращение
всякой
юридической
связи
между
участниками
Прекращение
правоотношения
общей
Серия
Право
4(64)/2011
81
долевой
собственности
конкретного
объекта
находящегося
долевой
ственности
литературы
Иоффе
Правоотношение
советскому
гражданскому
праву
Изд
, 1949. — 144
Мананкова
Правоотношение
общей
долевой
собственности
граждан
советскому
законодательству
. …
юрид
наук
12.00.03. —
Томск
, 1970. — 264
Мананкова
Правоотношение
общей
долевой
собственности
граждан
советскому
законодательству
. —
Томск
Изд
Томского
— 215
Советское
гражданское
право
Учебник
вузов
. 1 /
Отв
ред
Рясенцев
Юрид
., 1986. — 559
Джусупов
Право
собственности
вещные
права
Алматы
Жеті
жарғы
, 1996. — 128
82
Вестник
Карагандинского
университета
КРИМИНАЛИСТИКА
УМК
343.985
Развитие
системы
криминалистической
тактики
Казахский
гуманитарно
юридический
университет
Астана
Мақалада
криминалистикалық
тактика
жүйесін
жетілдіру
мəселелері
қарастырылған
Автор
қылмыстық
заңнамасының
қазіргі
өзгерістері
негізінде
жеке
криминалистикалық
ілімнің
дамуына
сəйкес
криминалистикалық
тактиканың
даму
бағытын
анықтай
отырып
оның
дəстүрлі
құрылымын
қайта
қарастыру
керектігін
дəлелдейді
Professor K.V.Kim’s scientific article named «The development of criminalistic tactics» is devoted to prob-
lems of criminalistic tactics system involving. According to evolution of criminal-proceeding legislation and
particular criminalistic studies the author offers to re
view criminalistic tactics traditional structure by deter-
mining tendencies of it’s evolution.
криминалистической
науки
неразрывно
связано
представлений
объек
Такая
связь
обусловливается
особенностями
возникновения
характером
также
совершенствованием
правовых
криминалистической
деятельности
Активное
приспособление
специальных
наук
или
развитие
специализация
естественнона
учного
криминалистике
идɺт
пути
ения
частнонаучных
комплексов
пути
формирования
внутри
криминалистики
самое
главное
базе
методоло
гии
обеспечивающих
решение
криминалистических
применительно
типовым
криминалистическим
объектам
» [1; 14].
Криминалистика
является
комплексной
прикладной
научной
отраслью
справедли
всех
разделов
как
элементов
стемы
щего
криминалистических
техники
такти
методики
учɺтом
того
криминалистика
обеспечивать
эффективное
достижение
задач
правовые
обусловливают
только
рамки
границы
крими
налистических
исследований
содержание
дальнейшего
науки
кримина
системы
Именно
эффективное
достижение
задач
аставляет
риминалистику
активно
приспосабливать
других
наук
целью
доказывания
объективной
уголов
Современный
период
нашего
государства
характеризуется
активным
развитием
национального
законодательства
поиском
направлений
совершенствования
дальнейшей
мократизации
системы
Радикальные
изменения
представлений
задач
отрас
левых
законодательств
определила
Конституция
Республики
провозгласив
социальным
государством
высшими
ценностями
которого
являются
жизнь
свободы
» [2].
Таким
образом
основной
целью
функционирования
нашем
обществе
должна
защита
конституционных
прав
человека
гра
жданина
взгляд
задачах
уголовного
судопроизводства
[3,
сматриваются
курсом
защитительный
уклон
нашего
правосудия
уголовным
Это
проявляется
среди
задач
правосудия
первое
поставлены
быстрое
раскрытие
преступлений
изобличение
привлечение
уголовной
ответственности
цель
законодательно
определена
соответствии
конституционным
нием
целью
уголовного
судопроизводства
должна
быть
защита
законных
интересов
Развитие
системы
криминалистической
Серия
Право
4(64)/2011
83
граждан
путɺм
установления
объективной
истины
Данной
должны
подчиняться
задачи
опреде
уголовно
процессуальном
законодательстве
Оптимальное
эффективное
достижение
задач
правосудия
криминалистическая
наука
путɺм
разработки
рекомендаций
технике
тактике
методике
собирания
исследования
использования
доказательствен
полезной
процессе
расследования
информации
Правильное
определение
аправлений
содержания
криминалистических
рекомендаций
технического
тактического
методического
харак
основывается
научно
системе
соответствующих
разделов
науки
Определение
содержания
криминалистической
тактики
значения
свя
зано
представлениями
общей
системе
криминалистики
поэтому
закономерно
обратиться
раскрытию
пониманию
научной
литературе
последнее
время
дением
состяза
общую
систему
уголовно
процессуальных
его
расширение
как
основных
направлений
демократизации
уголовного
судопроизводства
вызвало
много
ропалительных
предложений
реорганизации
системы
криминалистики
введению
многих
свойственных
отечественной
криминалистике
терминов
банковская
криминалистика
», «
кримина
защиты
», «
криминалистика
коррупции
ся
также
Яблоковым
[4; 8].
другой
сослаться
мнение
Митричева
что
криминалистика
уголовного
процесса
средства
криминалистики
няются
только
уголовном
процессе
Бесспорно
также
поскольку
криминалистика
тесно
свя
зана
уголовным
ссом
основные
теоретические
положения
уголовно
процессуального
должны
свое
отражение
криминалистике
» [5; 13, 14].
настоящее
время
совершенно
обоснованно
система
криминалистики
традиционно
представле
общей
теорией
криминалистики
криминалистической
техникой
криминалистической
тактикой
криминалистической
методикой
представляет
критерий
отграничить
миналистику
областей
научных
обозначить
внешние
границы
ержания
внутреннюю
структуру
составляющих
» [4; 63, 64].
Целостность
четы
криминалистики
обусловливается
отражением
деятельности
расследованию
преступлений
технической
тактической
свою
очередь
отражает
структуру
преступной
деятельности
Таким
обра
представленная
система
криминалистики
соответствует
лению
данной
науке
отдельных
разделов
общим
задачам
относительной
самостоятельности
определенной
относительно
автономными
объектами
задачами
методами
тех
ники
тактики
методики
того
данная
система
отражает
структурные
построения
уголовно
процессуального
соответствует
положениям
уголовно
процессуальной
формы
элементам
доказывания
биранию
исследованию
оценке
также
уголовному
учетом
изложенного
система
свободно
криминалистическим
учениям
внутри
каждого
способствует
учений
Однако
определении
структуры
части
криминалистики
данными
авторами
лагается
выделение
частных
криминалистических
учений
общей
риминалистики
общую
часть
науки
введение
общую
теорию
криминалистики
частные
крими
налистические
учения
учения
криминалистики
учение
языке
криминалистики
криминалистическую
систематику
[6; 42, 43].
выводу
приемлемой
является
следующая
структу
общей
теории
криминалистики
науковедческие
методологические
учения
частных
криминалистических
теорий
учений
) [7; 77].
рассмотрении
всех
элементов
криминалистики
обратимся
отнесения
частных
криминалистических
учений
общей
теории
криминали
криминалистическая
учение
является
составляющим
структурным
элементом
всей
теории
криминалистики
теория
криминалистики
поэтому
может
быть
представлена
совокуп
ностью
всех
частных
риминалистических
учений
Если
отраслях
права
таким
структурным
ставляющим
выступает
институт
криминалистике
назначение
выполняют
частные
криминалистические
теории
учения
которых
разрабатываются
рекомендации
техническо
тактического
методического
характера
институтов
связан
исследованием
проблемы
включающей
вопросы
системы
еленной
качественной
характеристики
свойствах

.
.
84
Вестник
Карагандинского
университета
задачам
правовой
структуру
отраслевых
наук
включена
само
подразделом
система
правовых
институтов
естественно
Институт
рассматривается
разделах
отраслевых
наук
точки
содержания
структуры
видов
.,
такому
образованию
как
правовая
норма
Например
представляла
головно
процессуального
общую
включить
уголовно
процессуальных
институтов
»?
Такой
раздел
заменил
фактически
общую
особенную
части
науки
того
единого
криминалистических
учений
криминалистическим
учениям
Данное
положение
понятно
поскольку
або
понятии
содержании
структуре
задачах
частной
криминалистической
учения
того
указывает
дискуссионных
проблем
включения
невключения
ряда
частных
криминалистических
учений
крими
налистики
этом
необоснованные
переносы
криминалистического
научного
общую
риминалистики
фактически
лишают
другие
разделы
криминалистики
ственного
понятийного
аппарата
позволяют
осуществлять
рамках
лишь
разработку
прикладных
проблем
Происходит
разрушение
системных
связей
внутри
общей
теории
криминалистики
[7; 81].
Разработка
тех
или
иных
частных
криминалистических
учений
происходит
рамках
само
стоятельных
разделов
криминалистики
решении
соответствующих
задач
путем
исследования
ектов
присущими
фактически
послужило
основанием
для
четырехчленной
криминалистики
Поэтому
самостоятельным
элемен
системы
криминалистических
учений
искусственный
характер
общей
системе
криминалистики
Такое
положение
противоречит
назначению
част
криминалистических
быть
включающей
научные
нания
обосновывающие
частных
задач
криминалистики
Другое
когда
речь
криминалистиче
теориях
которые
направлены
решение
задач
общего
характера
относящихся
всему
расследований
преступлений
криминалистическая
идентификация
», «
криминали
диагностика
»,
криминалистическое
прогнозирование
».
Поэтому
структурой
деятельности
раздела
криминалистики
следует
частные
криминалистические
чения
развивать
задач
которых
случайно
отнесенные
многих
учебниках
криминалистике
взаимодействия
следователя
оперативными
работниками
другими
участниками
выдвижения
следственной
версии
планирования
современных
учебниках
вновь
рассматриваются
криминалистической
тактики
теоретических
методологических
нов
криминалистической
тактики
радикальные
рамок
обусловливают
обращение
систематизации
данного
раздела
структуры
содержания
Уже
первых
учебниках
криминалистике
уголовная
тактика
выделялась
самостоятельным
подразделом
уголовной
техники
методики
расследования
отдельных
видов
преступлений
[8; 8].
криминалистической
методики
разработке
частных
методик
ссле
отдельных
видов
преступлений
которые
предусматривало
ранее
действовавшее
уголов
законодательство
посвящено
достаточно
работ
тактика
получила
должного
отражения
литературе
Определение
совершенствования
криминалистической
тактики
должно
основываться
представлениях
структуре
элементы
которой
отражать
содержания
предмета
обеспечивать
потребности
правоприменительной
практики
правосудия
уголовным
делам
Традиционное
определение
структура
криминалистической
тактики
большинстве
учебников
криминалистике
наш
взгляд
вполне
соответствуют
современному
уровню
крими
налистики
предмета
учебниках
разделе
криминалистической
тактики
как
правило
раскры
ваются
общие
положения
учение
следственной
версии
тика
производства
дельных
следственных
действий
тактика
осмотра
происшествия
тактика
допроса
учебнике
редакцией
Седовой
Эксархапуло
справедливо
отнесено
криминалистиче
тактике
также
освещение
вопросов
взаимодействия
следователя
оперативно
розыскными
государственными
органами
привлечение
общественности
расследованию
предупрежде
плений
[9; 443].
Логико
информационная
структура
следственного
тактиче
комбинации
общетактические
аспекты
изучения
обвиняемого
процессе
расследова
Развитие
системы
криминалистической
Серия
Право
4(64)/2011
85
включены
самостоятельными
параграфами
главу
освещающую
общие
положения
криминали
тактики
учебника
Ломоносова
. [10; 368, 370].
Филиппов
предлагает
выделить
криминалистике
самостоятельный
Орга
расследования
преступлений
»,
кафедр
некоторых
учеб
внутренних
которые
функционировали
етский
пери
настоящее
[11; 369].
содержание
раздела
предлагается
отнести
традиционные
раз
криминалистической
тактики
криминалистические
версии
планирование
взаимо
изучение
подозреваемого
следственных
ситуаций
которые
другие
» [11; 370].
взгляд
рассматривать
тактические
аспекты
версии
изучения
обвиняемого
ганизационных
более
орга
деятельности
часто
выступает
элементом
тактики
следователя
иного
субъек
доказывания
Общие
положения
подготовки
криминалистически
сходных
групп
следственных
вербальных
невербальных
самостоятельно
освещены
учебнике
редакцией
Коллектив
указанного
учебника
выделяет
структуре
криминалистики
е
общую
особенную
особенную
отнесены
организационно
тактические
особенности
производства
следственных
действий
методико
криминалистическое
обеспечение
предварительного
расследования
криминалистическая
методика
Рассмотрение
криминалистической
тактики
тактического
приɺма
общую
криминалистики
[12].
Таким
образом
как
самостоятельный
раздел
криминалистическая
тактика
изложена
общей
частях
учебнике
указано
общий
характер
тактического
обеспечения
исково
познавательной
деятельности
уголовном
судопроизводстве
которое
касается
производства
отдельных
действий
субъектов
также
комплексов
или
иных
действий
[12; 331, 332].
Видимо
общий
характер
криминалистической
тактики
необоснованно
рассматривать
входящие
отдельные
структурные
элементы
особенной
риминалистики
особенностях
тактических
рекомендаций
ситуаци
расследования
отдельных
видов
преступления
Наиболее
отражает
современный
уровень
криминалистической
тактики
учебник
подготовленный
соавторстве
Белкиным
Коруховым
Россинской
Самостоятельными
главами
Криминалистическая
тактика
хнология
выделены
положений
тактики
отдельных
следственных
действий
криминалистиче
версии
планирование
расследования
розыскная
деятельность
следователя
взаимодействие
участников
раскрытия
расследования
преступлений
следственная
ситуация
тактическая
комби
фактор
внезапности
тактические
решения
[6; 451–543].
Представленная
учебнике
структура
криминалистической
тактики
свидетельствует
необходимости
общей
общей
криминалистической
тактики
несомненно
следует
давно
сформировавшиеся
учения
тактических
приɺмах
криминалистических
следователя
оперативными
работниками
другими
участниками
уголовного
судо
также
общественностью
развивающиеся
криминалистические
учения
тактиче
операциях
тактических
решениях
литературе
исследовании
тактической
пользуются
два
комбинация
». «
операцией
понимают
законченное
ряд
связанных
между
действий
определɺнной
задачи
комбинацией
сочетание
взаимное
расположение
объединɺнных
общим
замыслом
приɺмов
» [6; 507].
данного
положения
профессор
Белкин
предпочтение
комбинация
»,
поскольку
включает
казание
ухищрение
уловку
средство
решения
задачи
».
Одна
построении
схемы
исследования
деятельности
как
преступной
расследованию
ступлений
следует
исходить
схемы
самой
деятельности
[13; 207],
процедуру
составляет
сово
купность
операций
[14; 103–107].
Тактический
также
способу
проведения
совокупности
ким
использовать
»,
под
тактической
взаимосвязанную
общей
тактической
задачи
расследования
совокупность
следственных
оперативно
розыскных
действий
проводимую
руководством
дователя
Применительно
тактике
производства
отдельных
следственных
действий
можно
исполь
зовать
тактическая
комбинация
»,
введɺнный
основоположников
следственной
так

.
.
86
Вестник
Карагандинского
университета
тики
профессором
Васильевым
[15; 46].
Тактическую
комбинацию
образует
совокупность
такти
приемов
которая
включает
научно
технические
средства
определяющая
вместе
уголов
процессуальными
предписаниями
операциональный
состав
следственного
действия
тактической
операции
является
элементом
общей
криминалистической
тактики
комбинации
следует
учению
тактических
приɺмах
еление
определение
значения
типовых
тактических
задач
расследования
поставили
разработке
нового
криминалистического
учения
тактических
операциях
дальнейшие
рекомендаций
результативному
достижению
таких
тактических
познавательной
деятельности
следователя
как
проверка
обвиняемого
подозреваемого
),
преступника
материальных
следов
преступления
других
криминалистической
тактики
Тактические
операции
отражающие
задачи
расследования
криминалистически
одновидовых
преступлений
закономерно
следует
разрабатывать
рассматривать
рамках
криминалистических
методик
того
общее
необходимости
криминалистического
исследования
преступника
криминалистического
исследования
потерпевшего
криминалисти
виктимологии
данные
вопросы
как
правило
рассматриваются
учебниках
римина
отнесены
тактике
методике
Рассмотрение
указанных
учений
криминалисти
тактике
обусловливается
предметом
отношения
участников
расследо
могут
раскрыты
исследования
характеристики
преступника
потерпевшего
других
участников
правильную
тактику
которыми
должен
определить
следователь
Особенности
характеристики
преступника
потерпевшего
отдельных
преступлений
должны
получить
своɺ
криминалисти
методиках
как
элементы
криминалистической
характеристики
преступлений
связь
между
тактическим
тактическим
решением
результатом
определяет
необходимость
дальнейшего
развития
включения
учения
тактических
решениях
учебник
риминалистической
тактики
способствовать
получению
студентами
навыков
практической
деятельности
Данное
положение
предполагает
построение
стройной
системы
названного
учения
определение
задач
структуре
познавательной
деятельности
уголовным
рекомендаций
законному
решений
значит
необходимость
дальнейшего
развития
Таким
образом
определение
содержания
структуры
криминалистической
тактики
связано
криминалистической
тактике
некоторых
новых
возникающих
учений
также
учений
криминалистический
характер
значимость
раскрытия
расследования
вызывает
сомнений
криминалистической
тактики
следует
отнести
тактики
профессиональной
защиты
прокурора
судьи
суда
).
системы
уголовно
процессуальных
кономерно
вызвала
жизни
институты
введение
суда
участием
присяжных
заседателей
определила
новый
процессуальный
статус
значение
таких
субъектов
суд
представитель
прокурор
встал
разработке
оптимальных
результативных
тактики
задач
возникающих
деятельности
разработке
ктики
адвоката
защитника
судьи
прокурора
ещɺ
раньше
поднимался
литературе
однако
настоящего
времени
остался
однозначно
нерешɺнным
вызывающим
науч
споры
дискуссии
Цыпкин
отмечал
необходимость
данных
криминалистики
деятель
суда
16; 44
своɺ
время
Терзиев
гие
советские
криминалисты
также
подчеркивали
криминалистика
является
наукой
только
предварительного
следствия
приемы
методы
должны
применяться
деятельности
суда
17; 154, 18; 103
Впервые
научно
обосновал
возможность
необходимость
использования
достижений
кримина
судебном
исследовании
доказательств
предложил
создал
концепцию
тики
судебного
следствия
Криминалистическая
тика
судебного
следствия
система
основанных
уголовно
процессуальном
законе
приемов
планомерной
подготовки
проведения
судебного
следствия
отдельных
судебных
дейст
обеспечивающая
установление
истины
делу
[19; 61].
Якубович
предложила
определять
тактику
судебного
следствия
в
разработанных
соответствии
уго
Развитие
системы
криминалистической
Серия
Право
4(64)/2011
87
ловно
процессуальным
законом
использованием
специальных
наук
обобщения
судебной
практики
для
организации
планомерного
эффективного
судебного
следствия
путем
вильного
конструирования
судебных
версий
избрания
рационального
порядка
проверки
опреде
суда
участников
судебного
разбирательства
производстве
процессуаль
исследованию
доказательств
жила
тактику
судебного
следст
включить
определение
поведения
суда
участников
судебного
разбирательства
выпол
няющих
свои
профессиональные
функции
производстве
процессуальных
действий
исследова
доказательств
[20; 139].
Иную
концепцию
системы
криминалистической
тактики
создал
выделил
само
стоятельные
подсистемы
тактику
следственную
предварительного
расследования
преступлений
тактику
прокурорскую
государственного
бвинения
уголовным
делам
тактику
адвокатскую
тактика
профессиональной
защиты
подозрения
совершении
преступления
Под
криминалистической
тактикой
предложил
научных
положений
разрабаты
ваемых
основе
соответствующих
средств
приемов
рекомендаций
реализации
операций
допустимого
рационального
собирания
исследования
доказательственной
следователем
навателем
прокурором
государственным
обвинителем
адвокатом
защитником
каждым
соответствии
процессуальной
функцией
условиях
потенциального
реального
непосредственного
опосредованного
противодействия
стороны
орга
имеющих
иные
интересы
уголовном
судопроизводстве
которые
субъект
для
деятельности
соответствующий
криминалистической
тактики
создается
[21; 184].
орически
согласен
существованием
криминалистики
суда
»,
возражая
выражения
использование
данных
криминалистики
судебном
разбирательстве
уголовных
».
суд
как
таковой
две
состязающиеся
суде
стороны
обвинение
защи
являются
субъектами
криминалистики
судебном
рассмотрении
уголовных
прокурор
государственный
обвинитель
окат
защитник
подсудимого
» [22; 16].
Судья
всей
фике
функции
разрешать
уголовные
дела
является
субъектом
познавательной
деятельности
которой
установив
посредством
представляемых
суде
доказательств
объективную
истину
выносит
этом
судебное
разбирательство
уголовным
конфликтной
ситуации
противоположными
интересами
объективной
истине
ебует
тактики
взгляд
нравственно
воспитательная
задача
судебного
разбиратель
ства
этого
суд
также
может
отдельные
следственные
Так
процедура
допросов
подсудимых
свидетелей
после
допроса
защиты
требует
судьи
особого
мастерства
поэтому
взгляд
развитием
уголовно
процессуального
законодательства
тактических
решений
реализации
тактиче
судьɺй
судом
представляются
предметом
криминалистических
исследований
представляет
криминалистическую
тактику
состоящую
двух
разделов
: 1)
следст
тактика
акцент
делается
поисковый
; 2)
тактика
судебного
следствия
которой
акцентируется
исследовательских
аспектах
которая
связана
главным
образом
водов
изложенных
заключении
свою
очередь
тактика
судебного
ствия
подразделяется
тактику
разрешения
уголовного
тактику
обвинения
защиты
ставится
необходимости
научного
исследования
тактики
фессиональной
защиты
работ
посвящɺнных
проблематике
лючении
тактики
профессиональной
защиты
криминалистическую
тактику
вызывает
резкие
возражения
[24],
этом
защищɺн
диссертационных
работ
предлагающих
гать
положения
профессиональной
защиты
представительства
криминалистики
Зорин
настоящее
время
зарождается
правового
криминалистика
защиты
А.Г.Филиппов
лагает
определить
как
профессиональной
защиты
[26; 125].
тактики
деятельности
защитника
должны
криминалистики
как
свое
время
криминалистика
уголовного
процесса
самостоятель
ную
науку
настоящее
время
такие
предложения
несколько
поспешны
имеют
прогнозируемый
так
как
теоретические
дологические
тактики
профессиональной
защиты
ставляют
положения
криминалистических
учений
также
решается
тактике
прокурора
Еще
трудах
Полянского
Строговича
Фойницкого
других
юристов
про

.
.
88
Вестник
Карагандинского
университета
нашли
свое
отражение
положения
искусстве
тактики
защиты
подсудимого
Данное
положение
следует
прокурору
поддерживающему
последнее
время
работ
раскрывающих
значение
содержание
тактических
аспектов
деятельности
государственного
[27].
Актуальность
вопроса
расширении
содержания
криминалистики
частности
криминалисти
ктики
современное
время
время
осуществления
судебно
правовой
реформы
раз
подтверждает
комплексный
прикладной
характер
криминалистики
правовую
зависимость
туализация
предметных
срезов
объекте
криминалистики
деятельности
уста
истины
уголовным
делам
целью
защиты
законных
интересов
граждан
определяет
возникновение
вых
криминалистических
учений
криминалистической
тактике
Основные
направления
также
уровень
научного
кримина
листического
должны
быть
отражены
структуре
Структура
криминалистической
тактики
должна
представлена
обязательно
двумя
частями
общей
особенной
общей
следует
учения
предмете
методах
задачах
криминалистической
тактики
риминалистическое
учение
тактических
приемах
учение
криминалистических
учение
учение
положения
тактики
взаимодействия
участников
уголовного
судопроизводства
криминалистическое
учение
тактических
ситуациях
криминалистическое
учение
тактических
решениях
криминалистическое
учение
тактических
операциях
криминалистическое
учение
преступника
риминалистическое
учение
потерпевшего
взгляд
должна
включать
тактические
рекомендации
субъек
установления
уголовным
следователю
защитнику
суду
прокурору
следственной
тактикой
тактикой
профессиональной
защиты
тактикой
прокурора
тактикой
судьи
суда
).
Основным
содержанием
разделах
части
криминалистической
тактики
должны
ктика
производства
отдельных
процессуальных
действий
решения
вых
тактических
задач
соответствующими
субъектами
Данная
структура
претендует
определении
особенной
криминалистической
тактики
Структура
названного
учения
особенную
криминалистической
тики
учетом
накопления
современного
состояния
развития
аниями
настоящего
времени
должна
составлять
самостоятельного
криминалистического
исследования
литературы
Колдин
Естественнонаучная
криминалистика
системе
современного
криминалистического
знания
Вступит
Клаус
Дитер
Поль
Естественнонаучная
криминалистика
Опыт
применения
научно
технических
средств
при
расследо
отдельных
видов
преступлений
Юрид
., 1985.
Конституция
Республики
Казахстан
Алматы
жарғы
, 2010.
Уголовно
процессуальный
кодекс
Республики
Казахстан
Учеб
практ
пособие
Алматы
Изд
орма
», 2011.
Яблоков
Криминалистика
природа
система
методологические
основы
Яблоков
Головин
изд
.,
доп
перераб
Норма
, 2009.
Митричев
Предмет
метод
система
советской
криминалистики
Знание
, 1956.
Аверьянова
.,
Белкин
Криминалистика
Под
ред
РМА
ИНФРА
, 1999.
Головин
Криминалистическая
систематика
ЛексЭст
», 2002.
Якимов
Криминалистика
Руководство
уголовной
тактике
., 1925;
Криминалистика
Под
ред
Вышинского
, 1935.
Криминалистика
Учебник
Под
ред
Седовой
Эксархопуло
Изд
нь
», 2001.
Криминалистика
Учебник
вузов
Отв
ред
проф
Яблоков
.:
Изд
, 1996.
Криминалистика
Учебник
Под
ред
Филиппова
изд
перераб
доп
. —
.:
Спарк
, 2004.
Криминалистика
Учебник
изд
перераб
доп
Под
Образцова
Юристъ
, 1999.
Развитие
системы
криминалистической
Серия
Право
4(64)/2011
89
Щедровицкий
Принципы
общая
схема
методологической
организации
системно
структурных
исследований
разработок
Системные
исследования
Методологические
проблемы
., 1984 // www.e.gov.kz/wps/portal
Леонтьев
Деятельность
сознание
личность
.:
Политиздат
, 1975.
Васильев
Тактический
приɺм
основа
следственной
тактики
Социалистическая
законность
. — 1974. —
4.
Цыпкин
Судебное
едствие
криминалистика
Социалистическая
законность
. — 1984. —
12.
Терзиев
вопросу
системе
науки
советской
криминалистики
Правоведение
. — 1961. —
2.
Винберг
Криминалистика
Введение
науку
Юрид
., 1962.
Ароцкер
Использование
данных
криминалистики
судебном
разбирательстве
уголовных
дел
Юрид
1964.
Якубович
ие
проблемы
криминалистической
тактики
Советская
криминалистика
теоретические
проблемы
Юрид
., 1978.
Баев
Основы
криминалистики
Воронеж
Изд
Воронежского
, 1998.
Баев
Криминалистическая
адвокатология
подсистема
науки
криминалистики
Профессиональная
деятель
ность
адвоката
как
объект
криминалистического
исследования
Екатеринбург
Изд
Чароид
», 2002.
Бозров
цессуальные
криминалистические
психологические
аспекты
судебного
следствия
Автореф
. ...
юрид
наук
Свердловск
, 1991.
Каминский
Процедурная
революция
криминалистика
Профессиональная
деятельность
адвоката
как
объект
криминалистического
исследования
Екатеринбург
Изд
Чароид
», 2002. —
. 70–82;
Эксархопуло
Профес
сиональная
защита
уголовном
процессе
предмет
криминалистики
Профессиональная
деятельность
адвоката
к
объект
криминалистического
исследования
Екатеринбург
Изд
Чароид
», 2002. —
. 149–161.
Зорин
Криминалистика
защиты
против
криминалистики
обвинения
Теоретические
основы
криминалистики
Минск
, 2000 // www.e.gov.kz/wps/portal
Филиппов
Криминалистика
теория
профессиональной
защиты
уголовным
делам
//
Профессиональная
тельность
адвоката
объект
криминалистического
исследования
Екатеринбург
Изд
Чароид
», 2002.
Руководство
государственных
бвинителей
Криминалистический
аспект
деятельности
пособие
Юрид
Пресс
», 2003;
Утибаев
Представительство
интересов
государства
суде
пособие
. —
Астана
2004;
Мельник
Психологические
основы
поддержания
государственного
обвинения
суде
участием
присяжных
заседателей
., 2002
. // www.e.gov.kz/wps/portal
343.98
Криминалистическая
характеристика
организованной
преступности
Карагандинский
государственный
университет
Букетова
Мақала
ұйымдасқан
қылмыстылықтың
криминалистикалық
сипаттамасын
қарастыруға
арналған
Автор
ұйымдасқан
қылмыстық
топтармен
жасалған
қылмыстардың
себептік
тергеулік
көріністерін
заңды
үрдістерін
аша
отырып
криминалистикалық
сипаттама
дəлелдеу
субъектілерінің
іздеу
тану
қызметі
ақпараттық
үлгілік
болатындығын
айтады
криминалистикалық
сипаттама
қылмысты
ашу
тергеу
жəне
алдын
алудың
құралдарын
əдістері
лдарын
бірінші
кейінгі
міндеттерін
анықтауға
ықпал
етеді
The article considers forensic characteristics of organi
zed criminality. Forensic characteristics revealing the
naturalprocess of interaction, reflection and manifestation of cause — effect relationship of the crimes com-
mitted by organized criminal groups, is an informati
on model as a basis for search — cognitive activities of
the evidence subjects. As model basics of forensic char
acteristics helps to identify the problems, both the ini-
tial phase and following phase, ways and means of achieving the purpose at disclosure, investigation and pre-
vention of crimes.
Организованная
преступность
как
явление
социального
характера
обусловлена
рядом
факторов
объективно
субъективного
характера
определяющих
характер
преступной
деятельности
есть
ражение
обстановке
объективно
субъективными
факторами
преступной
деятельности
способствует
следственной
обусловленности
преступления
Познание
характера
ступной
деятельности
осуществляется
методами
прогнозирования
моделирования
диагностирования
которые
определяют
механизм
преступной
тельности
отражаемый
обстановке
объектив
субъективными
факторами
события
преступления
Сембекова
90
Вестник
Карагандинского
университета
Поисково
познавательная
деятельность
субъектов
доказывания
раскрытии
расследовании
преступлений
совершенных
преступными
группами
определении
степени
организованности
исследование
преступной
деятельности
который
отражается
криминаль
ситуации
условиями
обстоятельствами
следообразования
результатах
последствиях
объекте
предмете
преступного
посягательства
информирующими
формировании
следственных
отношений
сследование
следственных
преступной
деятельности
способствует
определению
характера
выдвигаемых
проверяемых
версий
преступления
пространственно
временных
факторах
свою
очередь
активизирует
выбор
средств
способов
промежуточных
задач
пути
достижению
Итак
следственные
отражаясь
объекта
субъекта
предмета
последствия
определенного
события
преступления
крывают
механизм
преступной
деятельности
объективно
субъективными
факторами
закономерно
стях
развития
криминальной
ситуации
определяют
харак
следственной
ситуации
Характер
следственной
ситуации
расследовании
преступлений
совершенных
преступными
группами
определяется
следообразования
обстановке
преступной
объекте
субъекте
результатах
едствиях
которые
свидетельствуют
организован
преступление
использованием
условий
совершения
преступления
преступления
оказания
Указанные
закономерные
процессы
определяются
обстановке
преступной
деятельности
соверше
оказания
раскрывая
следственные
отношения
преступной
деятельности
Таким
образом
преступной
деятельности
отражая
закономерные
формиро
причинно
следственных
отношений
является
определяющим
средством
раскрытия
расследования
предупреждения
информирующим
задачах
первоначального
этапа
дефиците
информации
последующего
заключительного
этапов
способствуя
применению
методов
моделиро
диагностирования
установлению
пространственно
временных
отношений
Указанные
поисково
познавательной
деятельности
обеспечивают
аскрытия
расследования
предупреждения
преступлений
эффективными
средствами
установления
обстоятельств
подлежащих
доказыванию
Итак
механизм
установления
обстоятельств
подлежащих
доказыванию
обусловлен
закономер
процессами
отражения
проявления
объективно
субъективных
факторов
преступления
которые
определяют
криминалистически
значимые
признаки
преступной
характеризующие
формирование
условий
криминальной
исследование
поисково
познавательной
деятельности
способству
определению
задач
при
дефиците
информации
раскрывая
способы
собирания
исследования
крепления
доказательств
Криминалистически
значимые
признаки
характеризуя
преступную
деятельность
условиями
обстоятельствами
события
преступления
проявляются
следственными
объективно
субъективных
факторов
определенных
видов
групп
преступле
ормируют
следообразования
познавательно
поисковой
субъектов
доказывания
криминалистически
значимыми
признаками
преступной
деятельности
являются
характерные
особенности
формирования
развития
субъектно
объектных
являющиеся
определяющей
выдвижения
проверки
версий
установлению
условий
совершения
сокрытия
преступлений
оказания
противодействия
расследо
ким
образом
криминалистическая
характеристика
преступной
деятельности
рассматрива
как
действенных
методов
установления
условий
обстоятельств
подлежащих
доказы
Итак
закономерные
процессы
формирования
развития
преступлений
совершенных
преступ
группами
отражаясь
преступной
деятельности
условиями
обстоятельствами
криминогенного
конфликтного
характера
раскрываются
объективно
субъективными
факторами
пления
обусловленного
организованностью
системностью
планомерностью
совершения
бездействия
достижении
цели
субъектов
взаимодействия
организованной
преступности
отражаясь
преступ
деятельности
условиями
преступления
обстановке
Криминалистическая
характеристика
организованной
Серия
Право
4(64)/2011
91
совершения
сокрытия
преступлений
оказания
противодействия
средствами
способами
решения
задач
достижении
целевой
направленности
лиц
преступление
указанных
факторов
объективно
субъективного
характера
информирует
субъек
доказывания
обстоятельствах
совершенного
преступного
способствуя
выдвижению
версий
установлению
объекта
субъекта
причинно
следственных
отношений
связи
миналистическая
характеристика
системно
следующая
источники
формирования
ступлений
видовым
групповым
признакам
является
установления
обстоятельств
ступления
информирующим
значимых
типичных
присущих
конкретному
реальному
событию
преступления
раскрывая
преступной
деятельности
организованной
преступной
деятельности
отражается
типичными
субъектно
объектных
субъектно
субъектных
отношений
исследование
которых
способствует
следственной
ситуации
ностированию
пространственно
временных
отношений
граммированию
следственно
оперативно
розыскных
для
раскрытия
расследования
предупреждения
преступлений
совершенных
организованными
преступными
группами
информируя
способах
собирания
исследования
закрепления
доказательств
того
информационная
преступлений
совершенных
ганизованными
преступными
группами
активизирует
мыслительную
деятельность
субъектов
дока
сложившейся
следственной
туации
исследование
которой
выявляет
факторы
способствующие
совершению
преступления
провоцирующие
обстоятельства
Анализ
указанных
условий
обстоятельств
определяет
реальный
механизм
организованной
преступной
деятельности
установление
которого
способствует
уголовно
уголовно
процессуальных
задач
поисково
познавательной
деятельности
субъектов
доказывания
Исследование
криминалистически
значимых
признаков
преступной
деятельно
раскрытия
расследования
предупреждения
плений
совершенных
преступными
группами
является
актуальной
практической
задачей
Поэтому
рассмотрении
характерных
признаков
преступной
деятельности
организованных
групп
сятся
выбор
объекта
предмета
посягательства
подготовленность
преступления
непосред
преступной
деятельности
способ
сокрытия
следов
преступления
информирующие
собы
преступления
Все
эти
отражаются
условиями
ьствами
события
преступ
исследование
способствует
установлению
обстоятельств
подлежащих
доказыванию
указанных
закономерных
процессов
следообразования
выделяются
следственные
ситуации
первоначального
этапа
расследования
преступлений
групп
идет
активная
подготовка
группы
оружия
взрывчатых
веществ
необходимых
технических
средств
совершению
преступления
происходит
осуществление
длящегося
преступного
факт
уже
оконченного
преступления
совершенного
организованной
группой
[1; 102].
Анализ
условий
следственной
ситуации
свидетельствует
бездейст
субъектов
преступной
деятельности
носящих
характер
которые
проявляются
преступной
деятельности
Отражаясь
окружающей
среде
объективными
субъективны
показателями
информирует
характере
преступления
видовыми
признаками
свидетельст
вующими
реступных
групп
Поэтому
закономерно
криминалистической
литературе
деляют
два
некоторые
авторы
которые
зависимости
видов
совершенных
преступлений
делят
организованную
преступность
корыстно
насильственные
преступления
общеуголовные
убийства
кражи
разбойные
организованное
вымогательство
наркобизнес
экономические
преступления
называемая
беловоротничковая
преступность
») —
жепредпринимательство
незаконная
банковская
предпринимательская
контрабанда
уголовно
политизированные
преступные
деяния
террористические
акты
казные
убийства
общественно
политических
деятелей
диверсии
Итак
преступной
деятельности
организованных
преступных
групп
отражается
активностью
субъектов
взаимодействия
первую
очередь
совершивших
преступление
,
стороны
другой
ъектами
преступного
посягательства
Как
объекты
преступного
посягательства
потерпевшие
личностная
активность
информируют
Сембекова
92
Вестник
Карагандинского
университета
следственных
отношениях
формирования
криминальной
ситуации
связи
рассмотрении
личностей
потерпевших
механизме
преступной
исследование
изучение
способствует
установлению
субъекта
преступной
деятельно
посредством
между
потерпевшим
субъектами
взаимо
есть
личность
потерпевших
информирует
поиска
азательственной
информации
Указанные
условия
события
преступления
складывающиеся
расследова
убийств
совершенных
определяют
установления
обстоятельств
подлежа
доказыванию
раскрывая
задачи
первоначального
последующего
этапов
выявляя
следственные
отношения
взаимодействующих
объектов
предметов
субъектов
следственная
обусловленность
взаимодействующих
объектов
субъектов
отражающихся
условиях
совершения
сокрытия
бийств
создают
условия
выдвижения
версии
субъектах
объектах
причинно
следственных
отношений
Определяющей
основой
выдвижения
версий
субъектах
объектах
предметах
указанного
вида
преступления
являются
закономерные
следственной
обусловленности
события
преступления
Поэтому
анализа
уголовных
дел
обзоров
материалов
оперативного
харак
криминалистической
литературе
приводятся
версии
ах
которые
могут
организаторами
преступных
группировок
которые
пытались
поставить
свой
деятель
названного
учреждения
фирмы
банка
получившие
отказ
встретив
какое
противодействие
руководители
предприятий
учреждений
занимающиеся
аналогичным
родом
деятельности
видевшие
жертве
конкурента
размещении
выгодных
заказов
получении
ссуд
связанные
взаимными
обязанностями
кретиторско
задолженности
совместной
деятельности
соучредители
устранения
жертвы
завладе
совместным
имуществом
контрольного
пакета
акций
единоличного
владения
управле
учреждением
предприятием
связанные
жертвой
служебной
взаимозависимости
занятия
последнего
и
наоборот
недопущения
свое
возможного
претендента
также
которых
руководитель
отстранил
должности
пресек
незаконную
финансовую
хозяйственную
деятельность
Это
случаях
когда
убит
руководитель
крупного
государ
ственного
коммерческого
предприятия
фирмы
.)
Лидеры
преступных
группировок
могут
устраняться
заказу
противоборствующих
группировок
сфер
пного
занятия
конкретного
места
преступной
активных
группировки
пожелавших
своего
лидера
его
другого
активных
членов
противоборствующих
группировок
решивших
отомстить
убийство
своего
лидера
члена
группировки
руководителей
предприятий
учреждений
фирм
которые
пожелали
пользоваться
услугами
конкретных
преступных
группировок
выплачивать
дань
Представители
государственной
власти
управления
могут
устраняться
заказу
посты
указанных
преступных
группировок
пытавшихся
через
указанных
какие
крупно
масштабные
проблемы
Лидеры
общественных
партий
движений
могут
заказу
противоборствующих
партий
движений
преступных
упп
поддерживающих
руководителя
противоборствующей
движения
объединения
Работники
правоохранительных
органов
могут
устраняться
заказу
преступная
деятельность
пресекается
или
расследуется
жертвой
информация
противоправной
деятельности
которых
попала
сферу
ботника
правоохранительных
органов
быть
реализована
Криминалистическая
характеристика
организованной
Серия
Право
4(64)/2011
93
Работники
средств
массовой
информации
журналисты
корреспонденты
сотрудники
могут
устраняться
заказу
»:
деятельность
коррумпированные
связи
неблаговидные
поступки
которые
пытались
войти
контакт
работниками
средств
массовой
информации
дискредитировать
конкретных
деятельность
какого
учреждения
движения
представители
о
бизнеса
могут
преступного
замысла
следующих
соучредителей
пожелавших
единолично
завладеть
полученной
прибылью
завладеть
совместным
имуществом
главе
предприятия
точки
магазина
палатки
конкурентов
имеющих
аналогичный
бизнес
занимающихся
производством
продукции
товаров
оказывающих
одинаковые
услуги
ремонт
автомобилей
квартир
исов
медицинские
коммерческие
оздоровительные
услуги
пошив
ремонт
оде
обуви
организация
рекламной
охранной
деятельности
.);
которым
выдан
реализацию
или
наоборот
получен
ссужены
возвращены
преступных
группировок
услуг
которых
жертва
отказалась
захотела
выпла
дущие
паразитический
жизни
злоупотребляющие
спиртными
напитками
дающие
невыносимые
условия
жизни
семьи
могут
устранены
близких
родственников
бывших
супругов
сожителей
являющиеся
руководителями
предпринимателями
состоящие
преступных
группи
приватизированное
жилье
имущество
могут
заказу
»:
пруга
супруги
накануне
сожителя
сожительницы
накануне
разрыва
бывшего
супруга
супруги
бывшего
сожителя
сожительницы
других
близких
родственников
дочерей
сыновей
внуков
сестер
владеть
перечисленным
ценным
имуществом
любовников
жены
любовниц
мужа
совместной
имею
намерения
узаконить
свои
своим
ртнершей
Пожилые
лица
страдающие
психическими
алкоголики
как
правило
имеющие
близких
родственников
наследников
устраняются
инициативе
псевдопокупателей
пожелавших
мошенническим
путем
завладеть
жильем
имуществом
жертвы
псевдофирм
созданных
для
оказания
услуг
категории
заключающих
договора
пожизненном
держании
клиента
обмен
его
квартиру
имущество
после
).
Расследование
заказных
убийств
обусловлено
исследованием
совершения
совершения
заказных
убийств
способах
совершения
способах
сокрытия
Анализ
практики
раскрытия
расследований
указанных
категорий
свидетельствует
применении
преступниками
различных
способов
убийства
совершенных
путем
повреждений
огнестрельного
оружия
взрывных
устройств
путем
жертве
колото
использованием
холодного
оружия
ножей
предметов
имеющих
бытовое
путем
жертве
ударов
ногами
руками
какими
предметами
посредст
удушения
сокрытия
заказных
убийств
связанные
трупом
потерпевшего
лючают
переме
трупа
места
преступления
укрытия
уничтожения
расчленения
перемещение
трупа
следующим
укрытием
уничтожением
расчленением
обезображиванием
частичное
полное
уничтожение
обезображивание
расчленение
трупа
месте
преступления
Сокрытие
трупа
тех
случаях
когда
жертва
наниматель
находились
родственных
близких
Сембекова
94
Вестник
Карагандинского
университета
сожительство
связь
бизнесу
также
случаях
конфликта
факт
отношений
возможные
мотивы
преступления
видны
определенному
кругу
направленные
сокрытие
материальных
объектов
орудия
совершения
ступления
одежда
обувь
предметы
преступни
жда
обувь
предметы
потерпевшего
различные
следы
материального
характера
материальной
обстановке
возникновение
которых
связано
действиями
преступника
преступления
Приемы
сокрытия
могут
представлены
различными
инсценировками
являющимися
приемов
связанных
созданием
такой
материальной
обстановки
которая
ложно
расценена
расследования
ценировки
направленные
создание
видимости
другого
криминального
события
также
приемы
направленные
создание
видимости
события
криминального
характера
сокрытие
фактических
данных
препятствующие
получению
сведений
потерпевшими
свидетелями
препятствующие
получению
сведений
процессе
следствен
действий
[1; 55–57].
Указанные
следственные
заказных
убийств
определяются
условиями
обстоятельствами
события
преступления
становление
которых
раскрывает
организованно
каждого
участника
мотивообразующую
целевую
направленность
субъектов
ким
совершение
преступлений
группами
указывают
условия
ства
объективно
субъективного
характера
отражаемые
преступной
деятельности
являясь
совершения
сокрытия
способом
совершения
способом
сокрытия
способом
оказания
противодействия
расследованию
становления
факта
совершения
преступлений
преступными
группами
учитывать
следующее
весь
расследования
организованной
преступной
деятельности
должен
стоять
комплекса
тактических
направленных
решение
важных
промежуточ
задач
ведущих
достижению
главных
конкретным
уголовным
например
задержание
преступников
коррупционных
связей
;
характерной
организованной
преступности
являются
противоречия
отдельными
кланами
поэтому
конфликты
надо
выявлять
оперативно
розыскным
путем
следственной
деятельности
расследовании
преступлений
необходимо
широко
использовать
различные
информационные
массивы
аккумулированные
правоохранительных
органах
дактилоскопи
учеты
пулегильзотеки
автоматизированные
еты
Надежная
система
ного
обеспечения
позволит
оптимизировать
расследование
преступлений
прежде
всего
Таким
методика
раскрытия
расследования
предупреждения
организованной
ступности
совершенствоваться
основе
выработки
криминалистической
теории
раскры
вающей
весь
арсенал
криминалистических
средств
методов
обеспечивающих
решать
поисково
познавательной
деятельности
субъектов
доказывания
атуры
Бородулин
найму
Криминалистическая
характеристика
Методика
расследования
Под
ред
проф
Новый
юрист
, 1997. — 80
Организованная
преступность
Курс
лекций
Питер
, 2002. — 368
Серия
Право
4(64)/2011
95
ЖАС
ҒАЛЫМ
МІНБЕСІ
ТРИБУНА
МОЛОДОГО
УЧЕНОГО
342.5 (574)
Правовой
статус
Конституционного
Совета
Республики
Казахстан
осуществлении
конституционного
контроля
Абыласимов
Карагандинский
государственный
университет
Букетова
Мақалада
барлық
құқық
құқықты
жүзеге
асыру
қызметінің
саласын
қамтитын
Қазақстан
Республикасындағы
конституциялық
бақылауды
жүзеге
асырудағы
мəселелері
қарастырылады
Мұндай
орган
ретінде
Конституциялық
Кеңес
танылады
Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік
мекемелердің
қызметінің
тепе
теңдігінің
кепілдемесі
болып
табылады
Автор
сонымен
қатар
Конституциялық
Кеңестің
құқықтық
мəртебесіне
жалпы
сипаттама
ген
не
мүшелерінің
құқықтық
мəртебесін
оның
құзыреттері
оларды
жүзеге
асыру
мəселелерін
талдаған
The problems of constitutional control implementation, whic
h covers all the fields of law and the field of law-
enforcement activity in the Republic of Kazakhstan are considered in this Article. As such body the Constitu-
tional Council which is a balance guarantee in functioning of official bodies in Republic K
azakhstan acts. To-
tal description of Constitutional Council legal status as state organ which ensures The Supermacy of the Con-
stitution of the Republic of Kazakhstan throughout its territory is given herein. The author also considers the
legal status of Constitutional Council Members and the lim
it of its competence and the problems of its reali-
zation.
всенародным
голосованием
августа
1995
Конституция
Казахстана
отразила
волю
закрепила
важнейшие
начала
демократического
государственного
устройства
основные
свободы
человека
гражданина
исходные
положения
нового
экономического
уклада
следовательная
реализация
конституционных
положений
абсолютно
необходима
функциониро
всех
общественных
институтов
следовательно
нормального
существования
всего
Конституция
как
Основной
государства
обладает
высшей
юриди
верховенством
всей
территории
этого
требует
защиты
Обеспе
Конституции
невозможно
установления
гарантий
институтов
выполняющих
функции
разрешения
между
ветвями
власти
осуществляю
защиту
конституционного
прав
обод
граждан
такого
института
выступает
Конституционный
Совет
главной
гарантией
такого
новесия
играющий
важную
функционировании
государственных
учреждений
Республики
общих
конституционных
судов
Конституционный
Совет
является
несудебным
иногда
называют
квазисудебным
органом
рассматривает
конституционности
закона
иного
нормативного
судебной
процедуры
некоторых
странах
элементы
исключаются
),
посредством
обсуждения
доклада
представленного
одним
суда
участия
[1; 14].
Самостоятельный
раздел
Конституции
посвящен
органу
конституционного
контроля
Конституционному
Совету
республики
Абыласимов
96
Вестник
Карагандинского
университета
орган
конституционной
юстиции
Конституционного
Суда
единую
судебной
власти
Республике
Казахстан
Конституции
настоящее
время
Конституционный
Совет
представляет
сосбой
внесудебный
орган
обладающий
рассмотрению
законов
принятых
Парламентом
Конституции
Республики
Впервые
качестве
органа
официального
толкования
Конституции
установлен
Конституци
онный
вет
. 1
. 72) [2].
Нужно
отметить
что
институт
официального
толкования
Кон
ституции
нашел
отражение
конституционной
теории
практике
только
лишь
данной
Конституции
Республики
Конституционный
Совет
назначаемый
орган
состоящий
членов
кото
длятся
шесть
лет
Пожизненными
членами
Конституционного
Совета
являются
праву
экс
Президенты
спублики
[3; 383].
Анализ
Конституции
свидетельствует
все
ветви
власти
включая
президентскую
взаимодействуют
Конституционным
Советом
взаимно
уравновешивая
дополняя
друг
друга
конечном
счете
служат
цели
утверждению
конституционной
законности
государстве
обществе
Взаимоотношения
высших
органов
государственной
власти
строятся
само
стоятельной
деятельности
каждой
же
возможного
друг
друга
пределах
установленных
законодательством
время
казахстанской
конституционной
реальности
полной
мере
можно
отнести
Конституция
стороны
провозглашает
должное
соответствующее
демократическим
идеалам
состояние
государства
другой
является
формирующим
Эти
задачи
обеспечиваются
жание
Конституции
соответствует
действует
эффективный
защиты
конституционного
каковым
является
Конституционный
Совет
Республики
Казахстан
положение
сре
государственно
правовых
институтов
хранит
конституционные
рамки
Конституционный
Совет
Республики
Казахстан
является
государственным
органом
обеспечи
вающим
верховенство
Конституции
Республики
всей
территории
Республики
й
Совет
конституционных
установлений
занимаясь
толкованием
Основного
Закона
формирует
конституционно
правовую
доктрину
понимание
определенных
жений
Конституции
обязательное
для
всех
субъектов
конституционных
этом
выражает
политической
воли
участвовавших
выработке
его
решений
Своей
деятель
ностью
Совет
проводит
политику
политику
аженную
Конституции
оставаясь
всегда
границах
Конституционного
Совета
закрепляется
Конституции
воспроизводится
ституционном
законе
Конституционном
Совете
Республики
декабря
. [4].
являются
вопросы
точнее
конституционно
вопросы
Рассмат
обращения
Совет
воздерживаться
установления
исследования
фактических
всех
случаях
когда
входит
компетенцию
других
органов
Конституции
уста
субъекты
обращениям
которых
может
возбуждено
конституционное
круг
которых
является
исчерпывающим
подлежит
расширительному
толкованию
формирования
статус
Конституционного
Совета
актах
Республики
Казахстан
конодательство
предъявляет
определенные
требования
кандидатам
установление
которых
связано
прежде
всего
членами
Совета
назначались
лица
обладающие
определенным
жизненным
опытом
компетент
ностью
высокими
профессиональными
нравственными
качествами
Законодательство
достаточно
подробно
регулирует
вопросы
правовом
статусе
председателя
членов
Совета
Этим
понятием
охватываются
система
признанных
арантируемых
государством
законодательном
порядке
прав
обязанностей
членов
Совета
также
выражающие
членов
Совета
общества
государства
Основой
статуса
Совета
является
независимости
определяющей
всех
его
составляющих
законодательство
оговаривает
пункты
несовместимости
Указанные
ограничения
направлены
прежде
всего
обеспечение
членов
Совета
Это
является
гарантией
возобладания
групповых
интересов
разрешение
заключений
конституционно
Требования
совместимости
должностей
обеспечивают
также
сосредоточиться
исключительно
Совете
Важной
гарантией
независимости
неприкосновенности
Совета
Правовой
статус
конституционного
Серия
Право
4(64)/2011
97
является
недопустимость
преследования
занимаемую
конкретного
разбира
конституционном
процессе
[5; 53, 54].
Конституционный
Совет
несудебный
орган
Правом
обращения
Конституционный
вет
обладает
ограниченный
круг
субъектов
Конституционный
Совет
осуществляет
свою
деятель
регламентом
июня
. [6; 24–36].
Следует
цедура
обращений
ционном
Совете
Конституционным
значительно
упростилась
месячный
срок
рассмотрения
дел
вместо
шестимесячного
стенографирования
слушания
даже
опроса
выслушивания
участников
конституционно
двухдневный
представления
материалов
дела
членам
Конституционного
заседания
вместо
10
двухдневный
срок
представления
соответствующим
должностным
копий
принятого
решения
дуры
Конституционного
Совета
оперативно
как
результат
уменьшается
возможность
Конституционного
Совета
вовле
политические
интриги
Статья
Президента
Республики
Казахстан
имеющая
силу
конституционного
закона
Конституционном
Совете
однозначно
установила
положение
осуществлении
может
политических
Следует
законодательством
определены
основные
принципы
конституционного
конституционным
производством
установленный
законодательством
процессуальный
порядок
обращения
также
принятие
Советом
решения
конституционного
только
Конституции
Республики
льность
независимость
государственных
организаций
должностных
граждан
несменяемость
Конституционного
Совета
Конституционного
Совета
председателя
коллегиальность
принятия
голосования
Конституционный
Совет
решения
следующих
формах
числе
заключения
Советом
принимаются
голосов
коллегиально
путем
открытого
либо
тайного
голосовании
Необходимо
нормативные
ституционного
Совета
являются
составной
частью
действующего
Республики
. 4
Конституции
компетенции
Конституционного
Совета
случае
проведения
Президента
Республики
депутатов
Парламента
проведения
рес
бликанского
референдума
рассмотрение
подписания
Президентом
принятых
Парламентом
конов
Конституции
рассмотрение
ратификации
международных
договоров
Республики
соответствие
Конституции
официальное
толкование
норм
Конституции
ключения
случаях
освобождения
должности
Президента
страны
его
отрешения
должности
того
результатам
обобщения
практики
онституционного
производства
вет
ежегодно
направляет
Парламенту
состоянии
конституционной
законности
стране
своей
деятельности
Конституционным
Советом
140
становлений
где
даны
толкования
конституционных
правах
свободах
челове
независимости
суверенном
государства
территориальной
целостности
неприкосновен
границ
неотчуждаемости
территории
государства
президентской
форме
многих
других
Всего
конституционного
рассмотрения
положения
Основного
Закона
Абыласимов
98
Вестник
Карагандинского
университета
Конституционный
Совет
вправе
порядок
принятых
дарственные
органы
должностные
лица
обязаны
установленный
Советом
сообщить
исполнение
его
решения
[7].
Объем
Конституционного
Совета
установленный
Конституцией
является
сво
содержанию
закрытым
следующих
групп
национальными
борами
является
одним
важнейших
прерогатив
Конституци
онного
Совета
того
перегружать
деятельность
конституционно
власти
компетенция
распространяется
лишь
высшие
конституцион
органы
государственной
власти
Республики
реализации
данного
ституционный
Совет
вправе
было
нарушений
Конституции
конститу
законов
Республике
Казахстан
», «
республиканском
референдуме
участников
избирательного
процесса
также
органов
должностных
связанных
организацией
проведением
всенародного
голосования
высшие
органы
государ
власти
этой
может
толковаться
двух
конституционном
выборами
т
совокупность
общественных
отношений
возникающих
процессе
выборы
могут
означать
конкретный
результат
провозглашение
бранного
кандидата
после
общего
подсчɺта
голосов
этого
вытекает
Совета
могут
распространяться
все
избирательного
процесса
Иначе
Совет
вправе
контролиро
вать
законность
самого
оведении
республиканского
референдума
всю
кампанию
проведению
голосования
голосования
после
голосования
законами
вступления
Конституционного
Совета
является
наиболее
эффективным
имеющим
следующие
преимущества
оперативно
предупреждать
нарушения
конституционной
законности
способствует
стабильности
законодательства
траняя
множества
подза
конных
актов
сохраняет
престиж
самого
законодателя
принципе
невозможно
осуществлении
следующего
конституционного
контроля
возможность
главе
государства
главе
исполнительной
власти
пресекать
всякие
попытки
Парламента
распределить
это
закреплена
Конституции
случае
Конституционный
Совет
выполняет
функцию
сдержек
звеньям
политической
системы
Основной
недостаток
данной
контроля
заключа
Конституционный
Совет
вмешивается
законодательную
Парламента
его
чрезмерной
политизацией
переданном
промульгации
законе
уже
выражена
воля
конодательной
власти
однако
его
обязывают
подчиниться
решению
Конституционного
Совета
ении
Парламента
никаких
средств
помощью
которых
добиться
спорного
закона
важным
является
Совета
устанавливать
конституционность
международных
приобретением
независимости
Республика
Казахстан
стремится
утвердиться
международной
арене
связи
возрастает
проблема
взаимоотношений
внутрен
конодательством
международного
Следует
отметить
подлежат
международные
договоры
Республики
заключении
которых
говаривающиеся
государства
условились
последующей
ратификации
Это
является
элементом
соблюдении
конституционной
законности
обеспечении
Конституции
случае
предварительный
обладает
безусловным
преимуще
ством
вратить
законодательства
Республики
международ
ного
международного
ратификации
предотвращает
ситуацию
этот
договор
обязательным
государства
будет
верховенство
перед
внутренним
законода
свою
может
создать
поскольку
международного
целом
отдельных
положений
должна
льтатом
только
внут
ригосударственных
международно
Важнейшим
полномочием
Конституционного
Совета
является
официального
толкова
Конституции
Конституция
Основной
государства
отличается
простого
закона
существу
характеру
содержащихся
Как
Правовой
статус
конституционного
Серия
Право
4(64)/2011
99
обладает
высшей
юридической
верховенством
всей
Высшая
юридиче
сила
формальном
смысле
всегда
имеют
другими
акты
должны
быть
согласно
установленной
процедуре
предусмотренными
Конституцией
мнению
ихомирова
конституционные
имеют
приоритетную
роль
[8; 17–25].
Конституция
скрепляет
собой
законода
выступает
правообразующим
устанавливает
виды
юридических
актов
иерархию
субординацию
способы
разрешения
коллизий
между
служит
главным
ориентиром
деле
организации
регулирования
Конституционного
Совета
официальному
толкованию
норм
зако
нодательно
закреплены
качестве
самостоятельной
функции
реализуемой
посредством
разбирательстве
Безусловно
толковании
необходимо
придерживаться
строго
определенных
приемов
Так
Люшера
этом
всего
опираться
метод
полезного
эффекта
»,
можно
определить
следую
образом
ст
двусмысленное
истолкование
нужно
смысле
каком
способен
положительный
эффект
когда
его
действия
следует
ожидать
результатов
» [9].
Официальное
толкование
положений
Конституции
заключается
разъяснении
содержащихся
конкретным
случаям
жизни
Эта
характеризуется
уже
факты
требующие
юридической
квалификации
стороны
конституционно
власти
Разрешая
конфликты
Конституционный
Совет
для
толкование
путем
уяснения
Конституции
затем
находит
непосредственное
выражение
конкретным
делам
Толкование
значительной
мере
определяет
специфику
положения
Конституционного
Совета
как
органа
щите
Конституции
посредника
между
исполнительной
законодательной
судебной
властью
Суть
главная
особенность
официального
толкования
обязатель
характер
реализации
содержащихся
них
юридических
Вместе
официальное
толкование
юридических
которые
содержатся
актах
лишь
ов
уровней
толкования
действующего
права
Само
толкование
юриди
деятельности
гораздо
многообразнее
сложнее
Толкование
Конституции
может
явиться
жесткости
необходимо
поскольку
процедура
пересмотра
Конституции
внесения
поправок
весьма
сложна
Многочисленные
поправки
показывает
подрывают
Рассмотрение
ений
уполномоченных
органов
должностных
толковании
ституции
практику
Конституционного
Совета
есть
все
полагать
будет
расширяться
оказывать
все
большее
влияние
реализации
Конституции
всех
органов
власти
общественных
объединений
граждан
Стабильность
демократического
государства
переходных
периодов
связана
только
конституции
созданием
гарантий
возврата
последствий
конституционной
цикличности
».
том
недостаточно
одной
декларации
конституци
нужны
механизмы
чтобы
нормы
реально
работали
таким
важным
механизмом
таки
является
конституционный
ой
выяв
конституционные
отклонения
способные
привести
негативной
трансформации
конституцио
изложенного
Совет
рассматривает
обращение
судов
Это
направление
деятельности
также
должно
способствовать
усилению
конституционных
гарантий
прав
человека
закреп
других
отраслях
судебную
защищенность
Рассматривая
обращения
судов
ституционно
власть
осуществляет
следующий
главное
преимущество
кото
заключается
вмешиваясь
непосредственно
Консти
туционный
Совет
получал
возможность
проверить
конституционность
законов
учетом
практики
его
применения
судами
органами
управления
имеет
взгляд
важное
значение
сфере
защиты
конституционных
обод
компетенцию
Конституционного
Совета
входит
конституционности
действий
должностных
правоприменительной
практики
затрагивающей
конститу
является
показывает
практика
существенным
Отсутст
указанных
выше
стороны
допустить
политизации
конституци
Абыласимов
100
Вестник
Карагандинского
университета
контрольной
власти
возможного
провоцирования
политического
кризиса
другой
существенно
эффективность
проведения
конституционного
Также
конституционного
Республике
Казахстан
лице
Конституционного
Совета
выступает
важнейшим
средством
существования
конституционализма
Наличие
писаной
конституции
возглавляет
правовых
норм
даваемых
непротиворечивость
положениям
Конституционный
охватывает
все
отрасли
правоприменительной
Конституционный
Совет
этой
связи
особая
роль
Имея
четкое
процессуальное
оформление
осуществляя
конституционный
контроль
постоянной
решает
никаких
других
задач
кроме
охраны
Конституции
Конституционный
выступает
сила
противостоящая
неконституционным
законам
Парламента
осуществляя
контроль
неконституционным
актам
Президента
Правительства
осуществляя
следующий
контроль
литературы
Баишев
Судебная
защита
Конституции
Алматы
Жеті
жарғы
, 1994. — 192
Конституция
Республики
Казахстан
Алматы
ТОО
Издательство
Норма
», 2008. — 44
Амандыкова
Становление
доктрины
конституционализма
Казахстане
Караганда
Изд
КарГУ
, 2002. — 439
Конституционный
закон
Республики
Казахстан
29
декабря
1995
Конституционном
Совете
Республики
Казах
стан
» // www.akorda.kz
аев
Право
государство
. — 1999. —
2. —
. 53–54.
Регламент
Конституционного
Совета
Республики
Казахстан
04.06.1996
.:
постановлений
Конституционного
Совета
Республики
Казахстан
Алматы
Борки
, 1998. —
. 24–36.
Правовые
последствия
решений
Конституционного
Суда
укреплении
конституционализма
стране
Выступление
члена
Конституционного
Совета
Республики
Казахстан
Жаилгановой
междунар
конф
посвящ
. 15-
летию
Кон
ституционного
Суда
Республики
Армения
Республика
Армения
Ереван
, 5–8
октября
2011
.) //
http://www.constcouncil.kz
Тихомиров
Теория
закона
Наука
, 1982. — 256
Люшер
Конституционная
защита
прав
свобод
личности
Издат
Прогресс
Универс
», 1993. —
384
Серия
Право
4(64)/2011
101
340: 351.74 (574)
Правовые
основы
организации
деятельности
полиции
Республике
Казахстан
Даулетияров
Карагандинский
государственный
университет
Букетова
Мақалада
автор
Қазақстанның
құқық
қорғау
жүйесі
реформасының
бірқатар
бағыттарын
бөліп
көрсетеді
яғни
оның
оңтайлы
болуы
əрбір
мемлекеттік
органның
құзыретін
құру
заңдардың
ізгіліктігін
жəне
артыру
Сонымен
қатар
құқық
қорғау
жүйесінің
реформасын
құрайтын
əлеуметтік
экономикалық
жəне
қоғамдық
саяси
қатынастарды
біркелкі
реттеуге
бағытталуын
жылдан
2020
лға
ақстан
Республикасының
құқықтық
саясат
тұжырымдамасына
талдау
жасайды
Сондай
полиция
қызметі
ұйымдастыру
əрекетіне
жан
жақты
зерттеу
жүргізілген
In this article author highlights different directions of
reforming the rights security system of Kazakhstan: re-
Даулетияров
102
Вестник
Карагандинского
университета
сутствия
надлежащей
кадровой
работы
также
отсутствия
прозрачности
контроля
деятель
ностью
правоохранительной
системы
страны
».
связи
государства
поручил
внести
законо
реформировании
системы
которая
должна
высоким
международным
стандартам
Законопроект
определяет
правовую
внутренних
полиции
Республики
сотрудников
назначение
деятельности
которых
является
защита
жизни
прав
свобод
человека
гражданина
интересов
юридических
общества
государства
Проект
закона
устанавливает
принципы
институтами
гражданского
общества
государственными
международными
гласности
щественного
контроля
деятельностью
органов
нутренних
Республики
Казахстан
Согласно
законопроекту
органы
внутренних
Республики
является
воохранительным
органом
служить
Казахстана
защищать
свободы
законные
интересы
физических
юридических
лиц
общества
государства
преступных
посягательств
Служба
внутренних
особый
жбы
должностях
Внутренних
войсках
внутренних
Республики
Казахстан
соответствии
законодательством
Республики
Казахстан
Назначением
органов
внутренних
являются
защита
человека
гражданина
его
жизни
свобод
также
законных
интересов
общества
государства
профилактика
правонаруше
; 3)
борьба
преступностью
; 4)
реализация
государственной
политики
общест
венного
порядка
обеспечения
общественной
безопасности
производство
делам
админист
правонарушениях
; 6)
рассмотрение
принятие
процессуальных
решений
сообщениям
физических
юридических
преступлениях
также
досудебное
уголовным
делам
; 7)
осуществление
государственного
контроля
координация
деятельности
госу
дарственных
органов
опасности
дорожного
регулирование
пределах
миграционных
координация
государственных
области
мигра
; 9)
реализация
государственной
политики
сфере
оборота
наркотических
средств
веществ
аналогов
прекурсоров
незаконному
употреблению
; 10)
государственный
контроль
оборотом
гражданского
служебного
оружия
вчатых
веществ
материалов
контроль
деятельностью
субъектов
ществляющих
охранную
деятельность
; 12)
оказание
государственных
услуг
законо
дательством
Республики
[6].
действующем
Законе
органах
внутренних
дел
Республики
Казахстан
отсутствует
конодательное
закрепление
В соответствии с Законом
внутрен
структурно
Д
должны
функционировать
только
криминальная
административная
лиция
Также
практике
правового
регулирования
полицейских
органов
сложился
дублирующий
парал
который
заметен
сравнительном
сопоставлении
трех
законов
органах
внутренних
дел
», «
органах
финансовой
полиции
» [8]
полиции
»[9]).
своем
Послании
государства
отметил
убрать
блирование
сделать
эффективной
работу
организаций
используя
избавиться
наследия
старой
советской
немало
сделали
годы
Это
отмечают
мировые
эксперты
Теперь
осталось
вести
хотим
лучше
защищались
наших
граждан
защищались
бизнес
была
поставлена
преграда
перед
коррупцией
жно
сделать
так
чтобы
каждый
органов
занимался
делом
» [3].
сравнительном
анализе
действующего
закона
проектом
закона
выявляется
много
пробелов
примеру
. 2.
действующего
Закона
Республики
Казахстан
органах
внут
задачами
органов
внутренних
являются
щественного
обеспечение
общественной
безопасности
усло
чрезвычайного
военного
положения
предупреждение
выявление
пресечение
преступлений
административных
правонарушений
раскрытие
расследование
преступлений
также
преступников
осуществление
предварительного
следствия
пределах
компетенции
установленной
законодательством
административных
аний
Правовые
основы
организации
Серия
Право
4(64)/2011
103
обеспечение
правопорядка
поддержание
режима
пребывания
содержания
арестованных
пресечение
безнадзорности
правонарушений
несовершеннолетних
оказание
содействия
органам
государственной
противопожарной
службы
безопасности
необходимых
случаях
государственный
надзор
обеспечением
безопасности
дорожного
государственный
контроль
средств
психотропных
веществ
курсоров
государственный
контроль
гражданского
служебного
оружия
боеприпасов
государственный
контроль
деятельностью
субъектов
осуществляющих
охранную
деятель
также
монтаж
наладку
техническое
обслуживание
средств
охранной
сигнализации
государственных
объектов
физических
конвоирование
арестованных
осужденных
участие
тов
терроризма
освобождении
заложников
осуществление
работы
контроль
соблюдением
иностранными
гражданами
лица
гражданства
правил
пребывания
территории
Республики
Казахстан
отдельных
задач
системе
территориальной
обороны
Республики
Казахстан
время
участие
совместно
государственными
арантинных
природоохранных
числе
ситуациях
содействие
природоохранным
органам
браконьерством
осуществление
лицензионной
разрешительной
деятельности
соответствии
законодатель
ством
Республики
Казахстан
осуществление
режимных
охранных
мероприятий
особо
важных
особо
режимных
объ
территориях
Республики
Казахстан
осуществление
ждународного
сотрудничества
вопросам
органов
внутренних
осуществление
государственной
политики
области
оборота
наркотических
средств
веществ
прекурсоров
противодействия
незаконному
обороту
злоупотребле
Согласно
законопроекту
деятельность
органов
внутренних
дел
осуществляется
государственной
правоохранительной
служб
Республики
Казахстан
льными
Специальными
деятельности
внутренних
являются
уважение
защита
физических
юридических
законных
интересов
общества
государства
посягательств
законность
сотрудничество
населением
институтами
гражданского
общества
гласность
открытость
публичность
единство
системы
ганов
внутренних
единоначалие
субординация
подчиненость
независимость
деятельности
политических
партий
иных
общественных
объединений
действующего
органах
внутренних
Принципы
деятельности
органов
внутренних
только
краткое
перечисление
Деятельность
внутренних
строится
принципах
законности
единоначалия
системы
внутренних
дел
гласности
взаимодействия
правоохранительными
другими
государственными
должно
анизациями
гражданами
».
внутренних
более
подробное
описание
каждого
деятельности
внутренних
дел
. 4
законопроекта
которая
озаглавлена
Принципы
деятельности
органов
внутренних
»,
деятельность
внутренних
осуществляется
государственной
правоохранительной
служб
Республики
внутренних
Далее
этой
статье
определяются
специальные
деятельности
органов
внутренних
являются
уважение
защита
физических
юридических
законных
общества
государства
посягательств
законность
сотрудничество
институтами
гражданского
общества
ласность
открытость
публичность
системы
органов
внутренних
едино
субординация
независимость
деятельности
политических
общественных
объединений
».
Даулетияров
104
Вестник
Карагандинского
университета
Статья
законопроекта
интерпретирует
уважения
защиты
прав
свобод
физических
юридических
законных
интересов
общества
государства
который
прежде
всего
органы
внутренних
уважают
защищают
законные
каждого
человека
гражданина
независимо
происхождения
социального
должност
ного
щественного
расы
национальности
языка
убеж
места
жительства
иного
признака
Законопроект
определяет
органы
внут
пределах
компетенции
обеспечивают
защиту
свобод
юридических
зависимо
организационно
Содержательное
выражение
уважения
защиты
изических
юридических
законных
интересов
общества
государства
обязанности
органов
внутренних
обеспечивать
физическим
лицам
реали
зовать
квалифицированную
юридическую
информировать
родственников
задер
жании
предоставлять
задержанным
медицинскую
иную
того
сотруднику
внутренних
дел
запрещаются
применение
силия
токое
бесчеловечное
унижающее
достоинство
обращение
умышленное
причинение
физической
нравственного
страдания
случае
применения
предусматривается
ответственность
ствии
законодательством
Республики
этой
законопроекта
сотруднику
внутренних
запрещается
разглашение
сведений
затрагивающих
неприкосновенность
жизни
граждан
коммерческой
законом
также
государственных
секретов
Порядок
сохранения
конфиденциальности
определяется
действующим
законодательством
Республики
Казахстан
Статья
законопроекта
качестве
основного
деятельности
полиции
устанавливает
конность
Органы
внутренних
осуществлении
деятельности
соблюдать
требования
Конституции
Республики
настоящего
Закона
иных
правовых
Ограничение
гражданина
государственного
принуждения
допускается
только
основе
законов
какой
необходимо
защиты
свобод
законных
интересов
человека
нравственности
населения
кон
ституционного
охраны
общественного
порядка
обеспечения
общественной
безопасности
борьбы
еступностью
Сотрудничество
населением
институтами
гражданского
общества
гласность
определены
значимых
организации
деятельности
Республике
этом
деятельность
органов
внутренних
дел
должна
быть
населения
институтов
гражданского
общества
противоречит
требованиям
Законов
Республики
тренних
обеспечить
каждому
человеку
гражданину
затрагивающими
его
права
свободы
интересы
докумен
решениями
источниками
информации
порядке
установленном
законами
Республики
Казах
Согласно
данному
уполномоченные
руководители
территориальных
органов
внут
дел
обязаны
реже
одного
квартал
информировать
институты
гражданско
общества
население
состоянии
правопорядка
его
укреплению
используя
этого
любые
общедоступные
методы
выступать
отчетами
перед
населением
профессиональной
состоятельности
внутренних
отдельных
сотрудни
необходимых
обеспечению
эффективности
тельности
качестве
законопроекта
регламентирует
публичность
деятельно
деятельность
органов
внутренних
является
открытой
общества
той
какой
требованиям
законов
Республики
физические
юридические
вправе
получать
внутренних
дел
информацию
посредственно
затрагивающую
есы
порядке
установленном
законами
Рес
публики
внутренних
информируют
общество
государственные
органы
своей
деятельности
средства
массовой
информации
другими
общедоступными
способами
Безусловно
значимым
является
единства
органов
внутренних
единонача
субординации
подчиненности
выражается
следующем
тренних
составляют
единую
централизованную
органов
учреждений
нижестоящих
руководителей
вышестоящим
Правовые
основы
организации
Серия
Право
4(64)/2011
105
единую
органов
Республики
Казахстан
образуют
Министерство
внутренних
территориальные
Внутренние
войска
специализированные
ганы
организации
внутренних
Организации
здравоохранения
ства
внутренних
входят
единую
органов
внутренних
сотрудник
органов
внутренних
дел
выполнении
возложенных
него
обязанностей
под
только
Конституции
законам
определяется
политическим
которая
выражается
независимости
деятельности
партий
общественных
объединений
подразделениях
органов
внутренних
допускается
деятельности
политических
иных
общественных
объединений
преследующих
политические
должностных
обязанностей
сотрудники
органа
внутренних
воздействия
любых
политических
общественных
объединений
Думается
такая
продуманная
специальных
принципов
как
организации
так
деятельности
законопроекте
глубокий
смысл
определения
стратегических
целей
задач
этом
разделяем
Биекенова
полагает
основная
рефор
сбалансированной
современной
полиции
мак
степени
быть
учтены
граждан
власти
правоохранительных
кадрового
обеспечения
должен
избранному
типу
дальнейшего
развития
полиции
Демилитаризация
полиции
должна
быть
продолжена
уточнения
задач
функций
демократизации
порядка
ения
службы
воинской
атрибутики
международными
области
полицейской
практики
Приоритетность
кадрового
обеспечения
должна
быть
первую
очередь
укрепление
основного
звена
системы
полиции
отделы
Комплексного
учитывающего
зарубежный
требует
образования
которая
должна
рейти
общепрофильного
юридического
образования
эффективную
систему
прикладной
подготовки
полицейских
Необходимо
законодательно
закре
статус
полиции
современному
этапу
развития
государственности
всех
сотрудников
условия
поступления
службу
прохождения
службы
увольнения
устранить
аспектах
прохождения
службы
сотрудниками
зави
того
ком
государственном
органе
они
службу
[10].
литературы
Концепции
правовой
политики
Республики
Казахстан
Президента
Республики
Казахстан
сентября
2002
949 // www.zakon.kz
Концепции
правовой
политики
Республики
Казахстан
период
2010
2020
года
Указ
Президента
Республики
Казахстан
24.08.2009 N 858 // www.zakon.kz
Послание
Президента
Республики
Казахстан
Назарбаева
народу
Казахстана
Новое
десятилетие
Новый
экономи
ческий
подъем
Новые
возможности
Казахстана
. — 2010
9
янв
. // www.zakon.kz
Послание
Президента
Республики
Казахстан
Назарбаева
народу
Казахстана
Стратегия
вхождения
Казахстана
число
наиболее
конкурентоспособных
стран
мира
». —
Март
2006
. // www.zakon.kz
Послание
Президента
Республики
Казахстан
Назарбаева
народу
Казахстана
Астана
, 2008
февр
.) //
www.zakon.kz
Проект
Закона
Республики
Казахстан
органах
внутренних
Республики
Казахстан
новая
редакция
кон
Республики
Казахстан
органах
внутренних
дел
Республики
Казахстан
декабря
1995
. N 2707 //
мости
Верховного
Совета
Республики
Казахстан
. — 1995. —
23. —
. 154.
Закон
Республики
Казахстан
органах
финансовой
полиции
Республики
Казахстан
04.07.2002 N 336-II.
Закон
Республики
Казахстан
органах
военной
полиции
Астана
Акорда
февраля
2005 /
32-III
ЗРК
//
www.zakon.kz
Биекенов
Конституционно
авовые
основы
организации
деятельности
полиции
Республики
Казахстан
Дис
. ...
юрид
наук
: 12.00.02:
защищена
19.09.2009. —
Алматы
, 2009. — 46
106
Вестник
Карагандинского
университета
АВТОРЛАР
ТУРАЛЫ
МƏЛІМЕТТЕР
АВТОРАХ
докторант
PhD,
Карагандинский
государственный
университет
Букетова
Айылчиев
исполнительный
директор
»,
Республика
Кыргызстан
Жалалабат
Амандыкова
зав
кафедрой
конституционного
международного
профессор
Карагандинский
государственный
университет
Букетова
Ахметова
профессор
кафедры
права
Карагандинский
государственный
университет
Букетова
Əкімжанова
заң
факультетінің
магистранты
Бөкетов
атындағы
Қарағанды
мемлекеттік
университеті
Даулетияров
магистрант
юридического
факультета
Карагандинский
государственный
уни
верситет
Букетова
Ильясова
азаматтық
жəне
еңбек
құқығы
кафедраның
атындағы
Қарағанды
мемлекеттік
университеті
Испергенов
магистрант
юридического
факультета
Карагандинский
государственный
уни
верситет
Букетова
Какимова
зав
кафедрой
истории
государства
Карагандинский
сударственный
университет
Букетова
Киздарбекова
федрой
гражданского
трудового
Карагандинский
университет
Букетова
профессор
кафедры
уголовно
процессуального
права
криминалистики
.,
гуманитарно
юридический
университет
Астана
Кожахметов
декан
юридического
факультета
Карагандинский
государственный
уни
верситет
Сембекова
доцент
кафедры
уголовного
процесса
криминалистики
Карагандинский
государственный
университет
Букетова
Суюндикова
магистрант
юридического
факультета
Карагандинский
государственный
уни
верситет
Букетова
Турлаев
доцент
кафедры
истории
государства
права
ндинский
госу
университет
Букетова
Серия
Право
4(64)/2011
107
жылғы
Қарағанды
университетінің
хабаршысында
жарияланған
мақалалардың
көрсеткіші
Құқық
сериясы
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ
ЖƏНЕ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҚҰҚЫҚ
Marek August Maliska.
Kontrola konstytucyjno
ci praw i demokratycej legalno
ci decyzji s
dowych.
zastosowanie tej kwestii w rozwoju demokracj
i Brazylijskiej i Polskiej .............................................. 1 25
Айылчиев
Мемлекеттік
басқару
нысаны
Түсінігі
негізгі
түрлері
айрықша
белгілері
жағымды
жəне
жағымсыз
жақтары
..................................................................................................................... 4 25
Амандықова
Қазақстан
Республикасындағы
мәслихаттардың
бақылау
jкǻлеттǻлǻктерǻ
мәселесǻ
жайында
.................. 2 10
Амандықова
Қазақстан
Республикасының
жылғы
Конституциясында
адам
жəне
азамат
құқықтарының
конституциялық
құқықтық
кітілуі
....................................................................... 3 3
Амандықова
Мемлекеттік
егемендік
туралы
декларация
Қазақстанның
конституциялық
дамуындағы
жаңа
кезең
..................................................................................................................... 1 11
Амандықова
Испергенов
Лаңкестік
пен
діни
экстремизмге
қарсы
тұрудың
құқықтық
гіздерін
қалыптастыру
ның
ұлттық
қауіпсіздігін
қамтамасыз
етудің
кепілі
....................... 4 19
мемлекеттерінің
еңбек
қоны
сұрақтарын
реттеу
бойынша
халықара
лық
құқықтық
мақтастығы
........................................................................................................ 3 10
Сихимбаева
Қазақстан
Республикасындағы
халықаралық
коммерциǵлық
тjре
лǻктǻң
қалыптасу
тарихы
..................................................................................................................... 2 4
Ψбікенова
Ғаламдану
жағдайындағы
Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік
қызметтің
қалыптасу
жəне
реформалану
сұрақтары
жайлы
.............................................................................. 3 26
Балғымбекова
Исабекова
Қазақстан
Республикасындағы
азаматтық
туралы
бойын
өндіріс
пен
шешімдерді
орындаудың
теоретикалық
құқықтық
негіздері
................................ 3 32
қараΡлы
ДжΡмабаева
Халықтың
халықаралық
көші
қонның
теориялық
аспектілері
..... 1 19
Қазақстан
Республикасының
құқықтық
саясатының
жаңа
тұжырымдамасы
шеңберінде
əлеуметтік
мемлекет
ретіндегі
қазіргі
даму
бағыттары
.................................................................. 1 4
Кристиан
Комплак
Польшалық
Конституциялық
трибуналдың
қызметіндегі
теңбе
теңдік
қағидасы
...... 3 16
МΟсілімова
Қазақстан
Республикасының
сыбайлас
жемқорлыққа
қатысты
заңнамасындағы
жаңалықтар
............. 3 21
НΡрсалиева
азарова
зақстан
жəне
елдердегі
зейнетақы
жүйелердің
азаматтар
дың
əлеуметтік
құқықтарын
бостандықтарын
қамтамасыз
ететін
элемент
ретіндегі
сипа
............................. 2 17
Сидорова
Азаптауға
қарсы
жəне
басқа
қатыгездік
адамгершілікке
жат
жəне
абырой
беделді
төмендетіп
тиісудің
түрлері
жасалауға
қатысты
Конвенциясының
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
имплементациялану
мəселелері
............................... 1 30
Старожилова
зақстан
еспубликасы
Мемлекеттік
шекарасы
туралы
Заңында
территориялық
егемендікті
бекіту
.................................................................................................... 1 38
ҚЫЛМЫСТЫҚ
ЖƏНЕ
ҚЫЛМЫСТЫҚ
ПРОЦЕССУАЛДЫҚ
ҚҰҚЫҚ
Абзалбекова
Қылмыстық
процеске
қатысушылардың
қауіпсіздігін
қамтамасыз
ететін
құқықтық
кепілдіктердің
жүйесі
....................................................................................................... 1 45
Аренова
ƺәстnрлǻ
дǻни
конфессиǵлардың
қызметǻне
байланысты
қылмыстардың
әдǻстерǻ
қlралдарының
jзара
қатыстылығы
.............................................................................................. 2 55
Заңсыз
табыстардың
легализациялануына
сы
халықаралық
нормативтік
құқықтық
базаның
қалыптасу
мəселелері
........................................................................................ 1 51
Отческая
Вершинина
сотты
жnзеге
судьǵлардың
жnргǻзуǮǻлǻк
жауап
керǮǻлǻгǻ
Ресей
NJедерациǵсындағы
судьǵлардың
қlқықтық
мәртебесǻнǻң
ажырамас
бjлǻгǻ
. 2 62
Өзбеков
Қазақстан
Республикасының
заңнамасы
бойынǮа
қылмысқа
қатысу
нысандарын
жǻктеу
jлǮемдерǻ
маңызы
........................................................................................................... 2 68
Мақалалардың
көрсеткіші
108
Вестник
Карагандинского
университета
Сембекова
ƺәлелдемелердǻ
зерттеудǻң
болжамдық
әдǻсǻ
................................................................. 2 74
Халилова
Қылмыстылық
тnсǻнǻгǻнǻң
анықтамасы
............................................................................. 2 80
дұрыстығы
жоққа
шығарылмайтын
психикалық
ауруы
бар
қылмыстық
жауаптылығы
мəселесіне
қатысты
заңнаманы
жетілдіру
мəселелері
....................... 1 58
АЗАМАТТЫҚ
ҚҰҚЫҚ
Адышев
Халықаралық
жеке
құқықтағы
заңды
айналып
өтудің
салдары
......................................... 3 37
Адышев
Шетел
қатыстылығымен
ланысты
авторлық
жəне
патенттік
қатынастарды
құқықтық
реттеу
.............................................................................................................................
.... 1 73
Асильбекова
Абдрашева
Шетел
азаматтарының
Қазақстан
Республикасы
балаларын
алудың
ерекшеліктері
құқықтық
салдары
..................................................................... 3 49
Ψкімжанова
Ильясова
Қазақстан
Республикасында
жолаушыларды
жəне
теңдеме
жүк
терді
тасымалдау
шартын
құқықтық
реттеудің
кейбір
мəселелері
................................................. 3 43
Ψлиева
Аса
қауіпті
йнар
көз
иесін
зиянды
өтеу
міндетінен
босатудың
негіздері
...................... 1 68
Боровинская
Морозов
Азаматтық
құқықта
мүліктік
мазмұндағы
міндеттемелерге
рұқсат
етілу
мəселесі
........................................................................................................................... 2
86
НΡржанова
Кәмелетке
толмағандардың
кәсǻпкерлǻгǻ
кjкейтестǻ
сlрақтары
................................ 2 90
Отческая
Ресейдегі
төрелік
соттардың
экономика
саласындағы
заңдылықты
қамтамасыз
етудегі
рөлі
.............................................................................................................................
............. 1 65
Тоқатов
Қазақстан
еспубликасында
медициналық
қызмет
көрсету
қатынастарының
құқықтық
реттелуі
қалыптасу
жəне
даму
тенденциялары
............................................................. 1 83
АЗАМАТТЫҚ
ҚҰҚЫҚ
ЖƏНЕ
АЗАМАТТЫҚ
ПРОЦЕССУАЛДЫ
ҚҰҚЫҚ
Ψкімжанова
Жүкті
тасымалдау
шартының
ұғымы
жəне
құқықтық
табиғаты
............................... 4 53
Ψлиева
Азаматтық
жүргізудегі
ерекше
жүргізу
істерін
қарастырудың
кейбір
ерекшеліктері
.. 4 59
Ильясова
Жүктерді
тасымалдау
жəне
көлік
экспедициясы
рттарынан
туындайтын
дауларды
шешуде
азаматтық
заңнаманы
қолданудың
теориялық
жəне
тəжірибелік
мəселелері
................. 4 65
Қыздарбекова
Жалпы
үлестік
меншік
құқық
қатынастарын
тоқтату
.............................................. 4 75
МЕМЛЕКЕТ
ЖƏНЕ
ҚҰҚЫҚ
ТЕОРИЯСЫ
МЕН
ТАРИХЫ
Кордас
Заңнаманы
жnйелендǻру
нысандары
.......................................................... 2 27
Тушиев
Қазақстандағы
парламентаризмің
тарихи
дамуы
..................................... 4 31
Бирманова
Қазақстан
еспубликасындағы
алқа
билер
сотын
құрудың
құқықтық
жəне
əлеу
меттік
мəселелері
... 2 48
КΩкімова
Турлаев
Құқық
қағидалары
азаматтық
қоғам
жəне
құқығының
теори
негізі
ретінде
. 4 46
Қожахметов
СΟйіндікова
Унитаризм
жəне
федерализм
жөніндегі
Ленин
идеялары
жəне
оның
Қазақстанның
ұлттық
мемлекеттік
құрылысындағы
рөлі
..................................................... 4 41
Сақиева
айжанова
Қазақтардың
дәстnрлǻ
қоғамындағы
менǮǻк
қlқығының
дамуы
........... 2 33
Турлаев
ШΩкірова
Қlқықтық
мемлекет
пен
азаматтық
қоғам
туралы
идеǵлардың
аǵси
қlқықтық
ǻлǻмдер
тарихында
қалыптасуы
........................................................................................ 2 38
ҒАЛЫМ
МІНБЕСІ
Ψбіласимов
Қазақстан
Республикасының
Конституциялық
Кеңес
мүшелерінің
құқықтық
тебесі
....................... 3 58
Ψбіласимов
Қазақстан
Республикасының
Конституциялық
Кеңестің
қықтық
мəртебесі
жəне
оның
конституциялық
бақылауды
жүзеге
асырудағы
атқаратын
рөлі
........................................... 4 95
Балғымбекова
Қазақстан
Республикасындағы
заңнама
бойынша
кəмелеттік
жасқа
толмаған
балалардың
азаматтығын
анықтау
туралы
мəселеге
...................................................................... 1 89
Мақалалардың
көрсеткіші
Серия
Право
4(64)/2011
109
Даулетияров
Қазақстан
Республикасындағы
полицияның
ұйымдасу
қызметінің
құқықтық
негіздері
.................. 4 101
КΩрібаева
Солтүстік
Америка
Еуропалық
Одақ
елдерінің
бəсекелестігі
туралы
заңнама
салыстырмалы
құқықтық
талдау
................................................................................................ 3 63
НΡрбекова
Қазақстан
Республикасының
Ислам
конференциǵсы
mйымының
қызметǻне
қатысудың
lйымдастыруǮылық
және
қlқықтық
қырлары
.............................................................. 2 97
Бірлік
пен
толеранттылықтың
қазақстандық
моделін
алыптастырудағы
Қазақстан
халқы
Ассамблеясының
рөлі
........................................................................................... 1 94
Садықова
Қазақстан
Республикасындағы
мәслихат
депутаттарын
сайлау
барысындағы
сайлау
қlқығы
қағидаларының
жnзеге
асырылуы
........................................................................................ 2 103
ҒЫЛЫМИ
ӨМІР
ХРОНИКАСЫ
Қазақстан
Республикасы
тəуелсіз
демократиялық
мемлекет
»:
ҚазССР
ның
Мемлекеттік
егемендігі
туралы
Декларациясының
жылдығына
жəне
Қазақстан
Республикасының
Конституциясының
жылдығына
арналған
халықаралық
ғылыми
тəжірибелік
конференция
1 101
КРИМИНАЛИСТИКА
Ким
иминалистикалық
тактика
жүйесінің
дамуы
......................................................................... 4 82
Сембекова
Ұйымдасқан
қылмыстылықтың
криминалистикалық
сипаттамасы
............................. 4 89
Қlттықтаулар
.................. 4 6
Қарағанды
мемлекеттік
университеті
тарихы
бүгінгі
күні
.............................................................. 4 10
факультетінің
тарихы
............................................................................................................................
4 13
факультетінің
ғылыми
өмірі
дамуының
келешегі
....................................................................... 4 17
110
Вестник
Карагандинского
университета
Указатель
статей
опубликованных
Вестнике
Карагандинского
университета
году
Серия
КОНСТИТУЦИОННОЕ
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРАВО
Dr. Hab. Krystian Complak.
Le principe de proporti
onnalite dans la jurisprudence du tribunal
constitutionne
l polonais ......................................................................................................
................... 3 16
Маркос
Августо
Малиско
Значение
судебного
надзора
демократической
законности
решений
развития
демократии
Бразилии
Польше
............................................................................. 1 25
Международно
правовое
сотрудничество
государств
СНГ
вопросам
регулиро
вания
трудовой
миграции
................................................................................................................... 3 10
Сихимбаева
История
становления
еждународного
оммерческого
арбитража
Республике
Казахстан
...................................................................................................................... 2 4
Абикенова
вопросу
функционировании
реформировании
государственной
службы
Республике
Казахстан
условиях
глобализации
.............................................................................. 3 26
Айылчиев
Форма
правления
Понятие
основные
разновидности
отличительные
черты
плюсы
минусы
................. 4 25
Амандыкова
вопросу
контрольных
полномочиях
маслихатов
Республике
Казахстан
........ 2 10
Амандыкова
арация
государственном
суверенитете
новая
эпоха
конституционном
развитии
Казахстана
............................ ................................................................................................
1 11
Амандыкова
Конституционно
правовое
закрепление
прав
человека
гражданина
Конститу
ции
Республики
Казахстан
года
................................................................................................ 3 3
Амандыкова
Испергенов
Формирование
правовых
основ
противодействия
терроризму
религиозному
экстремизму
залог
обеспечения
национальной
безопасности
Республики
Казахстан
................ 4 19
имбекова
Исабекова
Теоретико
правовые
основы
производства
исполнение
ний
делам
гражданстве
Республике
Казахстан
...................................................................... 3 32
Божкараулы
Джумабаева
Теоретические
аспекты
международной
миграции
населения
... 1 19
.K.
Современные
тенденции
развития
Республики
Казахстан
как
социального
государства
свете
новой
Концепции
правовой
политики
................................................................................. 1 4
вое
икоррупционном
законодательстве
Республики
Казахстан
................... 3 21
Нурсалиева
Базарова
Характеристика
пенсионных
систем
Казахстана
зарубежных
стран
как
элемента
обеспечивающего
социальные
права
свободы
граждан
............................. 2 17
Сидорова
Имплементация
конвенции
против
пыток
или
других
видов
жестокого
или
унижающего
достоинство
обращения
наказания
Республике
Казахстан
................................
1 30
Старожилова
Закрепление
территориального
суверенитета
Законе
Государственной
границе
Республики
Казахстан
» ....................................................................................................... 1 38
УГОЛОВНО
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
Абзалбекова
Система
правовых
гарантий
обеспечивающих
безопасность
участников
уголов
ного
процесса
....... 1 45
Аренова
Взаимообусловленность
способа
орудий
совершения
преступлений
связанных
деятельностью
нетрадиционных
религиозных
конфессий
культов
............................................. 2 55
ановления
международной
нормативно
правовой
базы
противо
действию
легализации
незаконных
доходов
.................................................................................... 1 51
Отческая
Вершинина
Процессуальная
ответственность
судей
при
отправлении
правосу
неотъемлемый
компонент
правового
статуса
судьи
Российской
Федерации
................. 2 62
Сембекова
Версионный
метод
исследования
доказательств
............................................................ 2 74
Узбеков
Значение
критерии
лассификации
частия
законодательству
Республи
Казахстан
........... 2 68
Халилова
Определение
понятия
преступности
.................................................................................. 2 80
Указатель
статей
Серия
Право
4(64)/2011
111
Проблемы
совершенствования
законодательства
уголовной
ответственности
лиц
психическим
расстройством
исключающим
вменяемости
......................................................... 1 58
ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО
The bases of clearing of the owner of source of the raised danger from the duty of harm
compensation .................................................................................................................
....................... 1 68
Адышев
Последствия
обхода
закона
международном
частном
праве
........................................... 3 37
Адышев
Правовое
регулирование
авторских
патентных
отношений
иностранным
участием
................................. 1 73
Акимжанова
Ильясова
екоторые
вопросы
правового
регулирования
договора
перевоз
пассажиров
грузов
Республике
Казахстан
............................................................................. 3 43
Асильбекова
.,
Абдрашева
Особенности
юридические
последствия
усыновления
странными
гражданами
детей
Республики
Казахстан
..................................................................... 3 49
Боровинская
Морозов
Проблема
допустимости
гражданском
праве
обязательств
неимущественным
содержанием
........................................................................................................ 2 86
Нуржанова
ринимательство
несовершеннолетних
актуальные
вопросы
........................... 2 90
Отческая
Роль
арбитражных
судов
России
обеспечении
законности
экономики
...... 1 65
Токатов
Правовое
регулирование
оказания
медицинских
услуг
Республике
Казахстан
формирование
тенденции
развития
.............................................................................................. 1 83
ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО
ГРАЖДАНСКО
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
Акимжанова
Понятие
правовая
природа
договора
перевозки
узов
......................................... 4 53
Алиева
Некоторые
особенности
рассмотрения
особого
производства
гражданском
про
цессе
........................ 4 59
Ильясова
Проблемы
теории
практики
применения
гражданского
законодательства
при
решении
споров
вытекающих
договоров
перевозки
грузов
транспортной
экспедиции
...... 4 65
Киздарбекова
Прекращение
правоотношения
долевой
собственности
............................... 4 75
ТЕОРИЯ
ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА
рдас
Формы
систематизации
законодательства
................................................ 2 27
Тушиев
История
развития
парламентаризма
Казахстане
................................... 4 31
Бирманова
Правовые
социальные
проблемы
формирования
суда
присяжных
Республике
Казахстан
................ 2 48
Какимова
Турлаев
Принципы
права
как
теоретическая
основа
прав
человека
аждан
ского
общества
....... 4 46
Суюндикова
Ленин
унитаризме
федерализме
роль
националь
государственном
строительстве
Казахстана
................................................................................ 4 41
Сакиева
Байжанова
Развитие
права
собственности
традиционном
обществе
казахов
..... 2 33
Турлаев
Шакирова
Идейные
истоки
правового
государства
гражданского
контексте
политико
правовой
истории
............................................................................................. 2 38
ТРИБУНА
МОЛОДОГО
УЧЕНОГО
Абыласимов
Правовой
статус
членов
Конституционного
Совета
Республики
Казахстан
........... 3 58
Абыласимов
Правовой
статус
Конституционного
Совета
Республики
Казахстан
роль
осуществлении
конституционного
контроля
.................................................................................... 4 95
Балгимбекова
вопросу
определения
гражданства
несовершеннолетних
детей
законодательству
Республики
захстан
......................................................................................... 1 89
Даулетияров
Правые
основы
организации
деятельности
полиции
Республике
Казахстан
.... 4 101
Указатель
статей
112
Вестник
Карагандинского
университета
Карибаева
Сравнительно
правовой
анализ
законодательства
конкуренции
стран
Северной
Америки
Европейского
Союза
........................................................................................................ 3 63
Нурбекова
Организационные
правовые
аспекты
участия
Республики
Казахстан
деятель
ности
Организации
Исламская
конференция
» ................................................................................ 2 97
Роль
Ассамблеи
народа
Казахстана
формировании
Казахстанской
модели
единства
толерантности
................................................................................................................. 1 94
Садыкова
Реализация
ринципов
избирательного
права
при
выборах
депутатов
маслихатов
Республике
Казахстан
......................................................................................................................... 2 1
03
ХРОНИКА
ЖИЗНИ
Международная
научно
практическая
конференция
Республика
Казахстан
независимое
демо
кратическое
государство
» ................................................................................................................... 1 101
КРИМИНАЛИСТИКА
Ким
Развитие
системы
криминалистической
тактики
...................................................................... 4 82
Сембекова
Криминалистическая
характеристика
организованной
преступности
......................... 4 89
Поздравления
.................. 4 6
Карагандинский
государственный
университет
история
современность
........................................... 4 10
История
юридического
факультета
............................................................................................................. 4 13
Научная
жизнь
перспективы
развития
юридического
факультета
....................................................... 4 17
Серия
Право
4(64)/2011
113
Правила
оформления
статей
публикации
журнале
Вестник
Карагандинского
университета
принимаются
казахском
русском
английском
языках
содержащие
результаты
фундаментальных
прикладных
исследований
области
естественных
гуманитарных
наук
Объем
включая
библиографию
должен
превышать
страниц
текста
набранного
компьютере
редактор
Microsoft Word),
минимальный
объем
гуманитарных
направлений
естественных
— 4
издательство
обходимо
представить
электронную
вер
статьи
соответствии
распечаткой
Страницы
должны
быть
пронумерованы
оформлению
предъявляются
следующие
требования
Поля
рукописи
должны
верхнее
нижнее
— 25
левое
правое
— 20
шрифт
Times New Roman,
размер
межстрочный
одинарный
выравнивание
абзацный
отступ
— 0,8
левом
лу
дается
полужирное
русском
казахском
языках
Для
тика
», «
Физика
», «
Химия
дается
название
английском
языке
фамилии
инициалы
авторов
учреждения
представляет
автор
указанием
города
Если
учреждений
жду
учреждением
устанавливается
индексами
например
Иванов
Крылов
Карагандинский
государственный
университет
Букетова
ТОО
Институт
органического
углехимии
»,
Караганда
электронный
адрес
аннотации
казахском
русском
английском
языках
отвечающие
требованиям
содержательности
качества
перевода
(7–8
строк
Далее
текст
статьи
конце
список
литературы
лиографическим
описанием
использованной
литературы
Математика
», «
Физика
«
Химия
английском
языке
обязательно
).
Для
книг
Фамилии
инициалы
Заглавие
Сведения
повторности
Издательство
Количество
Ильин
Позняк
Линейная
алгебра
.:
Наука
, 1984. — 294
Для
статей
журналов
Фамилии
главие
издания
. —
Том
Номер
Страницы
Панчук
.,
Садакбаева
Пуклина
структуре
межфазного
границе
таллическое
покрытие
полимерная
подложка
Российские
нанотехнологии
. — 2009. —
. 4. —
. 114–120.
деформирования
скорость
отверждения
олигомеров
//
Вестн
Караган
динского
р
Химия
. — 2010. —
2(58). —
. 17–20.
Для
материалов
конференций
трудов
Фамилии
Назва
издания
издания
Том
Номер
Исследование
закритического
прогиба
учетом
случайных
факторов
//
КарГТУ
Вып
. 1. —
Караганда
КарГТУ
, 1996. —

Касенов
Ашляева
термодинамических
свойствах
арсенатов
щелочноземельных
//
Физико
исследования
строения
реакционной
способности
вещества
Кара
ганда
. 124–131.
литература
оформляется
правилам
114
Вестник
Карагандинского
университета
Первая
ссылка
тексте
литературу
иметь
[1],
вторая
— [2]
порядку
ссылках
результат
книги
указывается
списка
литературы
через
точку
запя
опубликован
этот
результат
: [8; 325].
Ссылки
неопуб
ликованные
работы
допускаются
нумеруются
ь
формулы
которые
тексту
ссылки
таблицах
рисунках
формулах
должно
быть
разночтений
обозначении
знаков
Рисунки
должны
быть
четкими
рисунки
таблицы
тексте
должны
ссылки
Сведения
каждом
включают
следующую
информацию
Фамилия
Отчество
полностью
должность
ученая
город
Для
Математика
»,
Физика
», «
Химия
сведения
даются
английском
языке
Обязательно
контактные
данные
телефон
, e-mail)
или
авторов
источника
финансирования
исследования
Математика
», «
Физи
», «
Химия
гранты
госбюджетные
программы
указывается
информация

Приложенные файлы

  • pdf 31186340
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий