В дальнейшем, планируется внедрение данного модуля на сайт центра www.libsamarkand.uz, где 1 электронный звук. файл .mp3 (3 мин 31 с : цифр., стерео) 1 электронный видео файл .mp4 (8 мин : зв., цв.)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
FAN, TA`lIM, MADANIYAT VA BIZNESDA
F 24
КИТОБ – МИЛЛАТ ВА МАЪНАВИЯТ
ТАЯНЧИ
Тешабоева Умида,
Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий
кутубхонаси директори ўринбосари
A certain decline of interest in reading is today a global trend and
many countries have made active attempts to counteract on the basis
of the understanding of the role of reading in the development of any
country. The experience of these countries shows that it is possible to
илму фузало, олим ва зодагонлар ихтиёрига берилган. Мадрасалар
да ҳам китоб мутолааси билан толиблар изчил шуғуланишган. Бу
каби омиллар эса, бу юртда юксак зотлар етишига замин тайёрлаган.
Қайси ёшда бўлмайлик, ҳар биримиз ўзимизнинг энг биринчи
ўқиган китобларимизда ёзилган эзгу фикрларни эслаймиз, унинг
ўчмас ғояларига эргашамиз. «Ҳар ишники қилмиш одамизот, та
факкур бирла билмиш одамизот». Навоийнинг ушбу теран сатрла
рида башарият тараққиёти учун билим ва тафаккур нечоғлик улкан
аҳамиятга эга эканлигига яна бир мисолдир. Инсоният томонидан
неча асрлар давомида тўпланган билим, орттирилган тажриба
бугунги ва келажак авлодларнинг бебаҳо бойлиги, улкан маъна
вий-маданий мерос китобларда мужассамдир. Китоб миллатнинг
маданий мероси сифатида боқийдир.
Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, Ўзбекистонда китобга бўл
ган қизиқиш ва унга бўлган ҳурмат азалдан шаклланган бўлиб, уни
билим ва маънавиятнинг бебаҳо манбаи сифатида қадрлаб келган.
Истиқлол йилларида ушбу хайрли анъана янги, янада теран маъ
но-мазмун билан бойиди. Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти
томонидан халқимизнинг маънавий, илмий ва маданий салоҳия
тини асраб-авайлаш ҳамда янада ривожлантириш, шу асосда ёш
авлодни тарбиялаш ҳуқуқий демократик давлат, эркин фуқаролик
жамияти қуриш йўлидаги муҳим устувор йўналишлардан бири си
фатида белгилаб берилди.
Ҳозирги глобаллашув даврида «китоб ўқилмаяпти» деган фикр
лар қулоғимизга бот-бот чалиняпти. Сабаблар қидирилганда эса
турли, бир-бирига зид жавоблар чиқиши табиий. Бугунги кунда
асосий ахборот телевидение ва интернет орқали олинади. Оммавий
ахборот воситаларининг янги турлари пайдо бўлиши натижасида
китоб мутолааси бирмунча пасайган бўлиши мумкин, аммо матбуот
нашрлари кишиларда китоб мутолаасига қизиқишни кучайтириш
га хизмат қилиб келмоқда. Бугун кишилар, айниқса, ёшларнинг кўп
китоб ўқимаётганини замона зайлига, уларнинг интернет билан ҳад
дан ташқари ошно эканлигига йўйишади. Аммо интернет кишини
мутолаадан айирувчи восита эмас. Бу улар учун имкониятлар эши
гини янада кенгайтиради. Одамлар орасида «Қўлингга китобни олиб
мутолаа қилганингда китобнинг ифори келиб турса бошқача-да,
ундан олган ҳузурингни интернет ёрдамида юклаб олган электрон
китобдан тополмайсан» – деган фикрдагилар кўп. Буни инкор эт
маган ҳолда, шуни айтиш керакки, илмий изланиш олиб бораётган
тадқиқотчи учун босмахонадан янги чоп этилган китобни ҳидлаш
эмас (муаллиф томонидан ёзилиб, ноширлар томонидан китоб ҳола
тига келгунча анча вақт сарф бўлади), балки энг сўнгги маълумот
лар билан тезкор танишиб чиқиш муҳимроқдир.
Республикамизда 12 мингдан зиёд ахборот-кутубхона муассаса
лари томонидан аҳолига ахборот-кутубхона хизматлари кўрсатила
ди. Кутубхоналарнинг бош вазифаларидан бири – бу китобхонлар
томонидан сўралаётган ахборот-кутубхона ресурсларини ўз вақтида
етказиб беришдир. Кутубхонани китобларсиз тасаввур қилиш қий
ин, бироқ йилдан-йилга ахборот-кутубхона муассасалари фонд
лари
китоблар билан тўлдирилиши камайиб бораётгани кузатилмоқда.
Борлари ҳам тушуниб-тушунмасдан, турли важлар билан фондлар
дан чиқариб юборилмоқда. Нима эмиш, фалон ёзувчининг фалон
асари «Ёш гвардия» нашриётида чоп этилган экан. Масалан, Одил
Ёқубовнинг «Мирзо Улуғбек» романи «Ёш гвардия» нашриётида
чоп этилган бўлса, кутубхона фондидан чиқарилиши керак дегани
ми бу?! Кутубхоначиларга ижтимоий-сиёсий, тарихий, фалсафий,
диний асарлар бўлса майлику-я, лекин нега бадиий адабиётлар
ни ҳам қўшиб чиқитга ирғитяпсан, деб савол берсангиз, елкасини
қисиб, раҳбарият, текширувчилар шунақа талаб қилишди, дейди.
Ахир, қани бу ерда мантиқ, ўз касбига ҳурмат!?
Бундан ташқари кутубхона фондларини бадиий, маърифий,
илмий-оммабоп, маълумотнома нашрлар билан (ўқув қўлланма
ва дарсликлар бундан мустасно) тўлдириш учун маблағ ачинарли
даражада кам ажратилади, баъзи кутубхоналар эса, бир неча йил
лардан бери умуман китоблар билан тўлдирилмаяпти. Кутубхона
чи нима қилади? Имкониятидан келиб чиқиб, фондларни тўлди
риш йўлини излайди, турли «акция»лар ўтказиш билан чекланади.
Таълим муассасаларининг битирувчилари ўқишни тугатиш чоғи
кутубхонага китоб совға қилади. Китобхонликни тарғиб қилиш
мақсадида бу, албатта, яхши, лекин фондларда бундай китоблар
бор бўлса, ортиқча нусха сифатида олиш керакмикан? Бундай ак
циялар ёрдамида кутубхоналарга янги китобларнинг келиб туши
ши жуда оз миқдорни ташкил қилади. Асосан уйда мавжуд бўлган
эски китоблар совға қилинади. Республикада фаолият кўрсатаёт
ган ахборот-кутубхона муассасаларида бунга ўхшаш акциялар,
китоб марафонларини ўтказиш янгилик эмас. Кутубхонада ўз фой
даланувчиларини янги китоблар билан таъминлаш тизими тўғри
йўлга қўйилмагунга қадар «китоб ўқилмаяпти» дейишимиз балки
нотўғридир. Китоблар кутубхона жавонларида тўлиб-тошса-ю,
ўқилмаса, ундан кейин китоб ўқилмаяпти деб, бонг урсак арзийди.
Мутолаага қизиқишнинг сусайиши, ўз навбатида аҳоли савод
хонлиги даражаси пасайиши жамият ва давлатнинг барқарор ри
вожланиши учун катта таҳдидлардан саналади. Шунинг учун ҳам,
кўплаб ривожланган мамлакатларда бу салбий ҳолатнинг олдини
олишга йўналтирилган қатъий чора-тадбирлар кўрилмоқда. Умум
миллий комплекс дастурлар ишлаб чиқилмоқда. Масалан, Рос
сияда «Мутолаани қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш миллий
дастури» қабул қилинган бўлиб, уни амалга ошириш 2007–2020
йилларда, уч босқичда амалга ошириш кўзда тутилган.
Биринчи босқич – 2007–2010 йй.
Иккинчи босқич – 2011–2015 йй.
Учинчи босқич – 2016–2020 йй.
Умуммиллий комплексларда давлат ҳокимияти ва бошқаруви
органлари, кутубхоналар, таълим муассасалари, илм-фан, тадбир
корлик субъектлари, соҳадаги фуқаролик жамияти институтлари
ва, албатта, оммавий ахборот воситалари ишини мувофиқлашти
риш бўйича тизимли чора-тадбирлар назарда тутилади. Дунё таж
рибасига кўра, бундай мақсадли дастурлар ҳамда консепциялар
нинг қабул қилиниши ижобий натижа беради.
Шу маънода, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан
2017 йил 12 январда қабул қилинган «Китоб маҳсулотларини чоп
этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва
китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича
комиссия тузиш тўғрисида»ги фармойиши юзага келган муаммо
ларни комплекс ҳал қилишга қаратилгани билан эътиборлидир.
Фармойишда қўйилган вазифаларни бажариш, кўтарилган маса
лаларни ҳал қилиш бўйича учта: Китоб маҳсулотларини чоп этиш,
тарқатиш, молиявий қўллаб-қувватлаш, муаллифлик ҳуқуқини
таъминлаш билан боғлиқ масалалар бўйича биринчи кичик ишчи
гуруҳи; Ахборот-кутубхона фаолияти билан боғлиқ масалалар бўй
ича иккинчи кичик ишчи гуруҳи; Китоб мутолааси ва китобхонлик
маданиятини ривожлантириш ва тарғибот-ташвиқот масалалари
бўйича учинчи кичик ишчи гуруҳи тузилган бўлиб, бугунги кун
да улар томонидан чора-тадбирлар режалари ишлаб чиқилди. Ах
борот-кутубхона фаолияти билан боғлиқ масалалар бўйича иккинчи
кичик ишчи гуруҳи томонидан кутубхоналар янги ахборот-комму
никация технологияларини жорий қилиш, уларнинг моддий-техник
базасини янада мустаҳкамлаш, китоб фондларини яхшилаш ҳисо
бига модернизация қилиш масалалари муҳокама қилинди. Респуб
ликамизнинг чекка ҳудудларида яшайдиган ва ахборот-кутубхона
муассасаларига бориш имконияти чекланган аҳолига қулайлик яра
тиш мақсадида кўчма кутубхоналар хизматини такомиллаштириш,
ҳужжатларни электрон етказиб беришни, ахборот-кутубхона ресурс
ларидан масофадан туриб фойдаланишни ривожлантириш ва якка,
гуруҳли ҳамда оммавий китобхонликни тизимли равишда ташкил
қилишни мукаммаллаштириш, китобхонларда мутолаа маданияти
ни тарбиялаш, ахборот-кутубхоналар имиджини яхшилаш ва бошқа
кўплаб масалалар бўйича аниқ механизмлар таклиф этилди.
Учта ишчи гуруҳи томонидан ишлаб чиқилган чора-тадбирлар
режаси асосида фармойишнинг бажарилишини назорат қилиш ва
Махсус Ишчи гуруҳ раҳбари Ўзбекистон Республикаси Бош Вазири
А.Арипов томонидан 2017 йил 10 март куни «Китоб маҳсулотларини
чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси
ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича
Комплекс Чора-тадбирлар дастури» тасдиқланди. Бу чора-тадбир
лар, биринчи навбатда аҳолининг китобхонлик маданиятини оши
ришга, ахборот-кутубхона муассасаларини янгилашга, улар фаоли
ятини такомиллаштиришга, адабий асарлар сонини кўпайтиришга
ва сифатини яхшилашга, китоб маҳсулотларини тарқалиши ҳамда
етказиб берилиши тизимини ривожлантиришга қаратилгандир.
Жамиятда китобхонликнинг ўсиши, халқимизнинг маънавий
ва ахлоқий юксалиш омилидир. Бу эса юртдошларимизнинг ин
теллектуал салоҳиятининг ўсишига, республикамизнинг ижтимо
ий-иқтисодий тараққиётига хизмат қилади.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОНЛАЙН
КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АРХИВОВ
Абдуллаев Абдушукур
Председатель Государственного комитета
Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии,
картографии и государственному кадастру.
Кандидат технических наук, доцент
Ахмедов Барат,
Директор Центрального государственного архива
Научно-технической и медицинской документации
Республики Узбекистан.
Доктор технических наук, профессор
Турапов Авазбек,
магистр Ташкентского университета
информационных технологий имени Ал-Хорезми
This article deals with a description of the information system for
computerization of archive activity in the state archives of the Republic of
Uzbekistan. The system was implemented on the basis of G2C and G2G
models. The main objective of the system is to improve the effectiveness and
ef�ciency of cooperation between government and citizens, reducing the
направлено на увеличение прозрачности власти, уменьшению бу
мажной волокиты, экономии времени.
На современном этапе развития информационно-коммуника
ционных технологий применение в различных отраслях системы
электронного документооборота, в том числе создание централи
зованной информационной базы и онлайн мониторинг по различ
ным направлениям архивной деятельности, несомненно, является
весьма актуальным. Централизованная информационная база ох
ватывает мгновенный обмен информацией о местонахождении ар
хивного документа, относящегося как к Национальному архивно
му фонду, так и информации по личному составу для уменьшения
сроков рассмотрения запросов и повышении качества оказании
услуг населению путем непосредственного подключения системы
в глобальную сеть электронных государственных услуг. Одной
из основных функций данной программы является ежедневное
накопление информации в разрезе Государственных архивов по
оцифровке особо ценных и уникальных архивных документов и
передачи их в централизованную информационную базу.
В качестве объекта информатизации выступает Центральный
государственный архив Научно-технической и медицинской до
кументации Республики Узбекистан. В рамках текущего проекта,
объектом информатизации являются процессы обработки запро
са на получение архивной справки (регистрация запроса, обра
ботка запроса, выдача архивной справки и контроль за основной
деятельностью), мгновенный обмен информацией о местонахож
дении архивного документа, относящегося как к Национально
му архивному фонду, так и информации по личному составу, для
уменьшения сроков рассмотрения запросов и повышении качества
оказании услуг населению путем непосредственного подключении
системы в ЕПИГУ, контроль за выполнением плановых изучений.
Главной целью разработки и внедрения Системы является объ
единение всех государственных архивов при обработке запросов
на получение интерактивных государственных услуг в единую ин
формационную систему посредством интегрированной системы
разделенной на функциональные подсистемы и модули, а также на
специализированные базы данных.
Реализация этого проекта позволит решить следующие задачи:
- повышение качества и скорости оказания услуг, предоставля
емых архивами;
- создание упорядоченной электронной базы данных получен
ных запросов, выданных архивных справок и архивных докумен
тов архива;
- осуществление контроля за обработкой запросов поступив
ших от физических и юридических лиц;
- автоматизация процессов обработки запросов;
- автоматическое формирование архивной справки согласно
требованиям;
- формирование актуальной статистики использования архив
ных документов;
- сокращение финансовых и временных затрат при обработке
запросов;
- проведение мониторинга работы сотрудников архива, связан
ные с обработкой запросов на получение архивной справки;
- предоставление информационным системам в составе элек
тронного правительства услуг выполнения запроса на получение
архивной справки и выдачи соответствующих ответов на запросы;
- создание единой базы данных по личному составу;
- мониторинг по территориальным архивам;
- значительное сокращение времени на поиск необходимых до
кументов с хранилищ архива;
- проведение мониторинга работы сотрудников архива, связан
ные с оцифровкой документов, контроль качества и объёма выпол
няемых работ;
- проведение мониторинга работы сотрудников архива, связан
ные с плановыми изучениями и контроль их исполнения;
- предоставление просителям (читателям) возможности само
стоятельного осуществления запроса, с предоставлением соответ
ствующих прав доступа для выполнения этих действий в данной
При реализации данного проекта была поставлена задача авто
матизации следующих направлений деятельности государствен
ных архивов:
1. создание единой информационной базы данных;
2. онлайн мониторинг за деятельностью государственных архивов;
3. оперативность и объективность удовлетворения обращений
для получения архивных запросов;
4. получение оперативной информации о состоянии изучения
деятельности ведомственных архивов;
5. контроль за качеством и безопасностью хранения архивных
документов в архивохранилищах и оперативное их нахождение по
запросам.
1. Одной из основных задач архивов является создание единой
информационной базы данных и обеспечение доступа к различ
ным архивным ресурсам в рамках предоставления интерактивных
государственных услуг, который позволит объединить все государ
ственные архивы при обработке запросов, контроля исполнения
на получение интерактивных государственных услуг в единую ин
формационную систему посредством интегрированной системы, а
также ускорит оперативность поиска необходимых документов с
архивохранилищ.
Уровень хранения данных в системе построена на основе совре
менных реляционной СУБД. Для обеспечения целостности данных ис
пользованы встроенные механизмы СУБД. СУБД которые позволяют:
• самостоятельно перераспределять нагрузку на систему;
• оптимизировать и корректировать SQL-запросы;
2. Информационная система позволяет в режиме онлайн ве
сти мониторинг за деятельностью государственных архивов, что
обеспечивает в любое время суток получение результатов проде
ланной работы государственных архивов за определенный проме
жуток времени в табличном варианте. Система обеспечивает руко
водству агентства «Узархив» необходимый контроль за основной
деятельностью архивов и дает своевременные рекомендации по
улучшению эффективности работы. В целом это способствует со
кращению временных и финансовых затрат организации для полу
чения необходимых данных.
3. Информационная система обеспечивает сотрудников архи
ва информацицией по регистрации запросов граждан, указывает
исполнителей, оперативно формирует необходимые справки и
контролирует их своевременное исполнение для удовлетворения
обращений граждан. При необходимости можно перенаправить
запрос в другой архив для сокращения временных и финансовых
затрат, что создает дополнительные удобства физическим и юри
дическим лицам.
4. Одним из важных и основных направлений деятельности
Агентства «Узархив» является определение, создание и бережное
хранение документов Национального архивного фонда, который
формируется в организациях и предприятиях. Своевременное
определение состава, наличие и их состояние ведется путем мони
торинга и изучения инспекторами государственных архивов, при
этом формирование базы данных по ведомственным архивным
документам, внесении предложений по качественному и безопас
ному хранению позволяет сохранять в максимально первозданном
виде вышеуказанные документы. В связи с этим информационная
система позволяет оперативно предоставлять руководству инфор
мацию о текущем состоянии изучения деятельности государствен
ных архивов и по результатам изучений принять необходимые
меры по их устранению или улучшению эффективности их дея
тельности.
5. Контроль за качеством и безопасностью хранения архивных
документов в архивохранилищах и оперативное их нахождение
по запросам, также имеет важное значение для качественного вы
полнения задач, поставленных перед государственными архивами.
Исходя из этого оперативное нахождение искомого документа и
его состояние имеет непосредственное влияния на результат де
ятельности каждого архива. Для выполнении этих требований в
каждом архивохранилище установлены сенсорные датчики темпе
ратуры, влажности, протечки и уровня освещенности. Данная си
стема в онлайн режиме даёт необходимую для сотрудников инфор
мацию об условиях хранения и позволяет автоматически внести
корректировки микроклимату хранилища в рамках установленных
требований.
На сегодняшний день Правительством Республики Узбекистан
активно ведется работа по развитию информационно-коммуника
ционных технологий и создания целостной системы электронно
го правительства. Данная система может эффективно действовать
только в том случае, когда все государственные органы контроля
и управления имеют вышеуказанную систему интегрированную с
единым порталом интерактивных государственных услуг. В связи
с этим информационная система описанная в данной статье, име
ет важное значение для решение выше указанных задач в рамках
Агентства «Узархив», что приведёт к существенному улучшению
работы по качественному, безопасному и бережному хранению до
кументов Национального архивного фонда, на порядок улучшит
систему обработки и выдачи архивных справок, а также выдачу
ответов на запросы из Единого портала интерактивных государст
венных услуг. Это позволит создать необходимой условие для опе
ративного и качественного получении необходимых информации
физическим и юридическим лицам, предоставив при этом ин
струмент для взаимодействия организаций в рамках G2C (ведом
ство-гражданину) и G2G (ведомство-ведомству).
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО
ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АРХИВОВ И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Абдуллаев Абдушукур
Председатель Государственного комитета
Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии,
картографии и государственному кадастру.
Кандидат технических наук, доцент
Ахмедов Барат,
Директор Центрального государственного архива
Научно-технической и медицинской документации
Республики Узбекистан.
Доктор технических наук, профессор
Турапов Авазбек,
магистр Ташкентского университета
информационных технологий имени Ал-Хорезми
This article proposes the concept of creating an electronic catalog
documents, state of each document, inventory state, bibliographic data
and other statistical information, with the aim of providing interactive
Необходимым условием для развития любого государства яв
ляется всестороннее внедрение новейших достижений в области
информационных технологий во все сферы жизни общества. В
современных условиях развития глобальных процессов информа
ционного взаимодействия и необходимости предоставления госу
дарственных услуг возрастает общая нагрузка на архивные учреж
дения. Для повышения эффективности деятельности требуется
внедрение специализированных систем, позволяющих автомати
зировать все внутренние функции по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных фондов.
При этом многие используемые информационные системы не
справляются с возложенными на них задачами из-за отсутствия
программных или аппаратных возможностей.
Основой для развития большинства разработок в сфере ин
формационных технологий является достаточно развитая наци
ональная инфраструктура телекоммуникаций. На сегодняшний
день в целях выполнения Правительственных решений ведётся
целенаправленная работа по разработке отечественных программ
ных продуктов и внедрению информационно-коммуникационных
технологий в различных направлениях. В частности изменения
общественного спроса к информации, которые стали одним из
следствий коренного изменения архивного дела. Оно постепенно
превращается в одну из мощных и важнейших отраслей индустрии
информации, оснащаемой новейшей информационной технологи
ей и техникой, нетрадиционными носителями информации, высо
коэффективными автоматизированными технологиями ее обработ
ки и использования.
Кардинальные социально-экономические и политические пре
образования в Узбекистане, ориентация на использование новых
информационных технологий меняют положение архива в обще
стве, расширяют и усложняют его функции и задачи. Мы являемся
свидетелями и участниками в какой-то мере эволюции социальной
миссии архива. Государственные архивы в настоящее время явля
ются основой для создания новой информационной инфраструк
туры.
Целью создания единого электронного каталога является объе
динение всех государственных архивов на получение сводных дан
ных и каталогизация фондов, описей, библиографических данных
с последующим предоставлением интерактивных государствен
ных услуг физическим и юридическим лицам посредством единой
интегрированной системы разделенной на функциональные под
системы и модули, а также на специализированные базы данных.
Современный архив является сложной информационной систе
мой, состоящей как из традиционных, так и новых, не традици
онных информационных подсистем. Важную роль среди новых
информационных подсистем архива играет электронный каталог и
его создание является приоритетной целью автоматизации архива.
Именно электронный каталог открывает быстрый и качественный
доступ к информационным ресурсам архива. Качество и эффек
тивность электронного каталога определяются комплексом мето
дов и средств, определяющих технологию его создания и исполь
зования.
Электронный каталог представляет собой информационную
систему, которая предоставляет многопользовательский доступ к
электронным документам хранящимися в архиве.
Электронный архив позволяет выполнять следующие функции:
• создание каталога документов с определенной иерархией;
• распределение информации по типу документов;
• хранение документов в электронном виде;
• обеспечение пользователям доступа к документам;
• просмотр и работа с электронными копиями;
• поиск документа как по каталогу, так и по заданным параметрам;
• резервное копирование документа;
• печать документов;
• администрирование системы (регистрация новых пользовате
лей, контроль за работой, наделение правами доступа и т.д.).
• электронный архив и документооборот
Создание электронного каталога архивных документов необхо
1. Удобства. С электронной копией документа намного проще
работать: ее легко печатать, пересылать, копировать, а также ис
пользовать информацию из нее в других документах.
2. Простоты поиска. В электронном каталоге документов на
много проще и быстрее найти нужную информацию.
3. Сохранности. В электронном каталоге пользователь работает
с копией документа, а потому в отличие от бумажного архива не
имеет возможности повредить или утерять оригинал. Кроме того,
бумага со временем изнашивается, чего нельзя сказать об элек
тронной копии.
4. Доступного резервирования. Электронный каталог докумен
тов дает 100%-ную гарантию, что в чрезвычайных ситуациях вся
информация останется без изменений. Резервирование электрон
ного архива занимает немного времени и обходится намного де
шевле, чем резервирование бумажных документов.
5. Экономии времени. Пользователю не нужно тратить время,
чтобы идти в хранилище и долго искать определенный каталог и
информацию в нем. В электронном каталоге нужный документ
можно найти за считанные минуты.
Все эти преимущества делают создание электронного каталога
документов все более популярной услугой.
Применение современных информационных технологий
приведет к постепенному изменению выработки концепции
электронного каталога и разработки методов и средств, опреде
ляющих технологию создания электронного каталога, соответ
ствующих тенденциям развития информационных технологий
и ориентированных на реальную практику их использования.
Учитывая нарастающую тенденцию развития информационных
технологий в данной сфере можно с уверенностью сказать об
усилении применение информационных технологий во всех на
правлениях оказания государственных услуг населению.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ЮНЕСКО ПО МЕДИЙНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ:
ОПЫТ АДАПТАЦИИ В РОССИИ И УЗБЕКИСТАНЕ
Гендина Наталья Ивановна
Директор НИИ информационных технологий социальной
сферы Кемеровского государственного института культуры.
Доктор педагогических наук, заслуженный деятель науки
профессор. (г. Кемерово, Россия)
Введение. Современное человечество живет в очень насыщен
ной информационной среде. Информационное воздействие на
человека одновременно оказывают старые (пресса, радио, телеви
дение, кино, видео, аудио,) и новые медиа (Интернет, блогосфера,
социальные сети, мобильная телефония). Каждое из этих средств
информационного воздействия может быть направлено как на бла
го, так и во вред личности.
Современные медиа оказывают мощное влияние на детей и мо
лодежь. Это влияние обусловлено структурой медиавоздействия
(сочетание словесной, текстуальной, аудиальной и визуальной ин
формации), возрастными особенностями (доверчивостью в воспри
ятии информации, недостаточным жизненным опытом, неумением
отличить информацию от дезинформации). Глобальная сеть наря
ду с уникальными позитивными возможностями (оперативность,
комфорт и свобода доступа к информации), таит в себе большую
опасность. Эта опасность кроется в негативной информации, ко
торая размещается в Сети, доступ к которой свободен для любого
желающего. Психологи и педагоги во всем мире обеспокоены тем,
что такие виды медиа как телевидение и Интернет, а также мас
совая культура оказывает мощное негативное влияние на психику
людей, особенно детей и молодежи. Необходимость ориентации в
огромных объемах разнородных (текстовая, аудиальная, визуальная,
смешанная информация) и часто противоречивых сведений, потреб
ность в умении отличать информацию от дезинформации, подвер
гать информацию критическому анализу – все это обусловило не
обходимость в особых видах грамотности людей информационного
общества – информационной грамотности и медиа грамотности.
В России термин «информационная грамотность», имеющий
широкое распространение в англоязычной литературе, хорошо
известен, но не получил широкого распространения. В русском
языке слово «грамотность», означающее умение читать и писать,
связано лишь с самым простым, начальным уровнем образова
ния. Поэтому термин «информационная грамотность» невольно
придает сложному феномену взаимодействия человека и инфор
мации оттенок элементарности, примитивности, ограниченности.
Альтернативой ему является термин «информационная культура
личности». В России термин «информационная культура» исполь
зуется чаще. Наряду с Россией и СНГ он применяется в некоторых
неанглоязычных странах: Франции, Венгрии и др.
Медиа и информационная грамотность в структуре учебного кур
са «Основы информационной культуры личности»: опыт реализации
идей ЮНЕСКО и ИФЛА. Ведущими международными организаци
ями, инициирующими обсуждение и изучение проблем подготовки
человека к жизни в информационном обществе, являются ИФЛА и
ЮНЕСКО. В 2010-2013гг. ЮНЕСКО и ИФЛА предложили объеди
нить в единое целое два направления – информационную грамотность
и медиаграмотность, которые до этого развивались параллельно.
В результате этих инициатив ЮНЕСКО и ИФЛА было предложе
но определение нового интегративного понятия: «Медиа- и информа
ционная грамотность (МИГ) – это совокупность знаний, установок,
умений и навыков, которые позволяют получать доступ к информа
ции и знаниям, анализировать, оценивать, использовать, создавать и
распространять их с максимальной продуктивностью в соответствии
с законодательными и этическими нормами и с соблюдением прав че
ловека. Медиа- и информационно грамотный человек может исполь
зовать различные средства, источники и каналы информации в лич
ной, профессиональной и общественной жизнедеятельности» [12].
Предлагаемая ЮНЕСКО и ИФЛА идея интеграции медиа и ин
формационной грамотности не может быть реализована «механи
чески». Для того чтобы, как сказано в Учебной программе ЮНЕ
СКО по медиа- и информационной грамотности для педагогов»,
был запущен «каталитический процесс, который должен охватить
миллионы молодых людей и способствовать развитию их способ
ностей» [11], требуется теоретическое осмысление этого процесса,
позволяющее дать ответ на вопрос «Как это следует делать?»
Цели исследования: 1) анализ соотношения информационной
грамотности и медиаграмотности в учебной программе ЮНЕСКО
по МИГ для педагогов; 2) поиск способов интеграции концепции
информационной культуры личности и идеи МИГ из учебной про
граммы ЮНЕСКО для педагогов; 3) разработка механизма адапта
ции учебной программы ЮНЕСКО по МИГ к специфике информа
ционной подготовки школьников в России и Узбекистане.
Методология: В исследовании был использован комплекс ме
тодологических подходов: системный, технологический, деятель
ностный и культурологический. Особое внимание уделялось теории
адаптации как междисциплинарной области научных исследований.
Сильные и слабые стороны учебной программы ЮНЕСКО по
медийно-информационной грамотности для учителей.
Важной инициативой ЮНЕСКО по интеграции медиа и инфор
мационной грамотности явилось издание на английском языке в
2011 г. «Учебной программы по обучению педагогов медиа - и ин
формационной грамотности [11]. В 2012 г. она была опубликована
на русском языке. Сейчас она издана на 11 языках народов мира.
Цель программы – вооружить учителей компетенциями в обла
сти медиа и информационной грамотности, дать знания по техно
логии их трансляции среди обучаемых.
Программа обладает важными достоинствами. В ее создании
участвовали ведущие специалисты по медиа и информационной
грамотности из разных стран мира. Она подготовлена в духе пре
емственности с Грюнвальдской декларацией по медиаобразованию
(1982 г.) и Александрийской декларацией об информационной гра
мотности и образовании на протяжении всей жизни «Маяки ин
формационного общества» (2005 г.).
Программа базируется на системном подходе к осмыслению
различных видов грамотности: медиаграмотности, информаци
онной грамотности, гражданской грамотности. Этот подход осо
бенно наглядно представлен в модуле №1 «Гражданская позиция,
свобода самовыражения и информации, доступ к информации, де
мократический дискурс и обучение на протяжении всей жизни».
Программа характеризуется универсальностью. Она рассчи
тана на различные уровни и формы обучения. В программе под
черкивается, что развивать медийную и информационную грамот
ность нужно в течение всей жизни, а не только в годы ученичества.
Программа имеет четкую структуру. В ней представлены базо
вые компетенции преподавателей, описаны цели, методы и резуль
таты преподавания по каждому тематическому модулю.
Как отмечал в предисловии к данной программе Я. Карклинс,
заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по коммуникации
и информации, «программа имеет новаторский характер: во-пер
вых, она опирается на современные тенденции конвергенции ра
дио, телевидения, Интернета, газет, книг, электронных архивов и
библиотек на общей платформе, и впервые представляет единый
подход к МИГ; во-вторых, она создана с учетом потребностей учи
телей для интеграции в официальную систему их подготовки. Тем
самым, она выступает в роли катализатора процесса, который дол
жен охватить миллионы молодых людей и способствовать разви
тию их способностей» [11, с.11].
Важным достоинством программы является ее ориентация
на последующее развитие и адаптацию к условиям и специфике
конкретных стран. Однако, как показало исследование, наряду с
преимуществами, программе присущи и некоторые недостатки.
Главная проблема – это дисбаланс разделов медиаграмотности и
информационной грамотности.
Результаты анализа позволяют утверждать следующее:
1) информационной грамотности в программе посвящен лишь
один модуль из одиннадцати – модуль №8 «Информационная гра
мотность и библиотечная грамотность»;
2) общими для двух разделов (медиа и информационной гра
мотности) являются три модуля: модуль №1 «Гражданская пози
ция, свобода самовыражения и информации, доступ к информа
ции, демократический дискурс и обучение на протяжении всей
жизни», модуль №7 «Возможности и вызовы Интернета», модуль
№9 «Коммуникация, МИГ и обучение»;
3) из 107 терминов в глоссарии информационную грамотность
отражают лишь 7 терминов. Таким образом, можно сделать вывод
о преобладании в программе раздела «Медиаграмотность» в ущерб
изложению материала по информационной грамотности. На наш
взгляд, с такой диспропорцией нельзя согласиться. Два раздела
программы – «Медиаграмотность» и «Информационная грамот
ность» должны быть представлены в сопоставимых пропорциях.
Концепция формирования информационной культуры лично
сти. В 2000 г. в Кемеровском государственном университете куль
туры и искусств был создан НИИ информационных технологий
социальной сферы (НИИ ИТ СС КемГУКИ). Он стал вести ис
следования в рамках международной программы ЮНЕСКО «Ин
формация для всех». Проведение исследований стимулировало
разработку концепции формирования информационной культуры
личности. Эта концепция аккумулировала результаты проведен
ных ранее исследований и была дополнена новыми положения
ми. Изложение концепции предпринималось нами в разные годы,
включая 2003 г. [5], 2006 г.[6] и 2008 г. [7].
Суть концепции сводится к утверждению тезиса о том, что мас
совое повышение уровня информационной культуры общества воз
можно лишь при организации специального обучения потребителей
информации, то есть при организации информационного образова
ния. При этом наличие специальной информационной подготовки,
необходимый уровень информационной культуры личности важны
в такой же степени, как наличие компьютеров и каналов связи – не
пременных атрибутов информационного общества.
Концепция формирования информационной культуры личности
включает определение понятия «информационная культура лично
сти» и характеристику реализации культурологического подхода к
информационному обучению.
Информационная культура личности – одна из составляющих
общей культуры человека; совокупность информационного ми
ровоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целе
направленную самостоятельную деятельность по оптимальному
удовлетворению индивидуальных информационных потребностей
с использованием как традиционных, так и новых информацион
ных технологий. Является важнейшим фактором успешной про
фессиональной и непрофессиональной деятельности, а также со
циальной защищенности личности в информационном обществе.
Концепция базируется на культурологическом подходе. Культуро
логический подход – это рассмотрение феномена культуры как стерж
невого понятия в понимании и объяснении человека, его сознания и
деятельности. В основе культурологического подхода лежит идея ан
тропоцентризма – признание прав личности на свободное развитие,
самовыражение и проявление творческих способностей. Отличитель
ными особенностями использования культурологического подхода в
образовании являются единство аксиологического, деятельностного
и личностно-ориентированного компонентов; направленность на раз
витие гуманитарного мышления и творческой активности [8].
Таким образом, в силу российской традиции – неразрывной
связи культуры и образования – в качестве термина для обозначе
ния нового явления нами был выбран не термин «информационная
грамотность», а термин «информационная культура личности».
Концепция была реализована на практике. На ее основе были
разработаны учебные программы по обучению основам информаци
онной культуры школьников, студентов, аспирантов, учителей и би
блиотекарей. Она позволила проводить как в России, так и в других
странах, например, в Узбекистане семинары, мастер-классы, тренин
ги тренеров, консультации о том, как эффективней работать школам,
колледжам и библиотекам по обучению работе с информацией. Под
робная информации о концепции и результатах ее реализации приво
дится на сайте НИИ ИТСС КемГИК (http://www.nii.kemguki.ru/).
Механизм интеграции медиаграмотности в содержание курса
«Основы информационной культуры личности». Чтобы обеспе
чить целостность и системность характеристики современной
информационной и медиасреды было проведено исследование и
разработан механизм интеграции медиаграмотности и информаци
онной культуры при обучении школьников [10].
Интеграция медиаграмотности в содержание курса «Основы
информационной культуры личности» заключается в органичном
и последовательном дополнении каждого раздела этого курса эле
ментами медиакомпонента.
Под медиакомпонентом мы понимаем совокупность следую
щих элементов:
- медиатекст (media text, media construct) – сообщение, изложен
ное в любом виде и жанре медиа (газетная статья, телепередача,
видеоклип, фильм и пр.). Новые медиа (Интернет, социальные
сети, мобильная телефония) значительно расширили состав меди
атекстов: сайты, блоги, электронные журналы и т.п.
- алгоритм поиска медиатекстов. Он включает последователь
ность действий по эффективному и быстрому нахождению ме
диаинформации (музыка, картинки (изображения), видеоролики,
фильмы, мультфильмы и др.);
- критический анализ медиатекстов. Он предусматривает сово
купность специальных видов анализа медиатекстов: сюжетный,
автобиографический, иконографический, семиотический, иден
тификационный, идеологический, философский, эстетический,
этический, герменевтический анализ, анализ медийных стереоти
пов, персонажей медиатекстов и др. Назначение всех этих методов
– формирование критической оценки и критического отношения
людей (обучаемых) к медиатексту;
- технология создания обучаемыми собственных медиапро
дуктов. Медиапродукт – это результат самостоятельной интел
лектуальной деятельности, направленной на создание новой или
смысловую переработку имеющейся медиаинформации, представ
ленный в форме медиатекста. Примерами медиапродуктов могут
служить мультимедийная презентация, заметка в газету, эссе, виде
оролик, видеооткрытка, мультфильм др. Задача школьника, студен
та при подготовке медиапродукта – не просто найти и скопировать
готовый медиатекст, а проявить самостоятельность и творчество,
создать на основе имеющейся медиаинформации что-то свое, ори
гинальное. Это невозможно сделать, если человек (обучаемый) не
владеет технологиями создания видеоклипа, фотографии, новости,
репортажа и т.д.
Результаты интеграции медиакомпонента в состав учебной
программы курса «Основы информационной культуры школьни
ка», предназначенной для младших школьников, представлены в
таблице 1.
Разделы курса
«Основы информа-
ционной культуры
личности»
Элементы медиакомпонента
I. Информационные
ресурсы общества
и информационная
культура»
Понятия «медиа», «масс-медиа», «медиа-информа-
ция», «медиатекст» Медиатексты в структуре веб-
сайта и веб-страницы. Медиатекст как информа-
ционный ресурс. Медиатексты в социальных сетях
информационно-
поисковых задач
и алгоритмы их
Алгоритм поиска медиатекстов в Интернете.
Поиск изображений, музыки и видеороликов.
Обеспечение безопасности при поиске медиа инфор-
мации в Интернет. Поиск медиаинформации в со-
циальной сети. Правила безопасного поведения в со-
циальных сетях.
III. «Аналитико-
синтетическая
переработка
источников
информации»
Масс-медиа: виды и назначения. Медиатекст и его
свойства: медийность, массовость, интегративность.
Виды медиатекстов: по категории автора, форме
создания, каналу распространения, тематике, жанру.
Анализ медиатекста. Выразительные средства медиа-
текста: медиаязык, текст и подтекст в медиа-тексте.
Роль символов в понимании медиатекстов. Свойства
символов. Значение цвета и шрифта в различных
видах медиатекста. Алгоритм декодирования медиа-
информации.
Методика критического анализа медиатекста.
Понятия «манипуляция», «критический анализ»,
«критическое мышление».
Реклама как вид медиатекста. Виды рекламы: по
целевому назначению, способу распространения.
Структура коммерческой телевизионной рекламы.
Приемы манипуляции в рекламе. Критический
рекламной информации
IV. «Технология
подготовки
информационных
продуктов »
Технология создания медиапродуктов. Приемы
визуализации информации. Перевод текстовой
информации в визуальную. Подготовка афиши,
видео открытки, видеоролика, мультимедийной
презентации. Роль аудиальной информации, подбор
музыки для медиапродукта.
Интеграция медиакомпонента в содержание курса «Основы ин
формационной культуры личности» была экспериментально про
верена в школах ряда городов России при обучении младших (7
– 10 лет) и средних школьников (11 – 13 лет). Полученный опыт
неоднократно освещался на конференциях и семинарах Русской
школьной библиотечной ассоциацией (РШБА) для школьных би
блиотекарей России.
По инициативе РШБА в Москве в 2014 г. были изданы два учеб
ных пособия для обучения младших и средних школьников, подго
товленные на основании результатов эксперимента [3; 4].
Каждое из этих пособий включало: учебную программу, пол
ные тексты уроков, глоссарий, тесты, списки литературы по кур
су «Основы информационной культуры личности». Этот учебный
курс был визуализирован и печатные пособия сопровождались
дисками с мультимедийными презентациями каждого урока.
Таким образом, использование идеи медиа и информационной
грамотности из Учебной программы ЮНЕСКО позволило обога
тить содержание учебного курса «Основы информационной куль
туры личности» для младших школьников за счет включения но
вых, ранее отсутствовавших тем. Обогащение курса заключается
в следующем:
- расширение круга изучаемых источников информации. Изуче
нию стали подлежать не только традиционные (бумажные) и элек
тронные информационные ресурсы, но и медиаинформационные
ресурсы;
- освоение новых алгоритмов поиска медиаинформации допол
нительно к изучению алгоритмов поиска информации в библиоте
ке и Интернете;
- дополнение изучаемых методов переработки информации
специальными приемами анализа медиатекстов, включая критиче
ский анализ медиаинформации;
- расширение состава традиционных информационных продук
тов, (рефераты, доклады, сочинения, статьи и т.п.) за счет создания
медиапродуктов (мультимедийная презентация, эссе, видеоролик,
видеооткрытка, мультфильм др.).
Включение медиаграмотности в содержание курса «Основы
информационной культуры личности»: проблемы и перспективы.
Эксперимент по интеграции медиакомпонента в состав содержа
ния учебного курса по основам информационной культуры лично
сти выявил ряд трудностей:
- необходимость привлечения знаний из разных предметных
областей (библиотечное дело, библиографоведение, информатика,
медиаобразование, журналистика, лингвистика, филология и др.);
- сложность достижения целостности при интеграции знаний
из разных предметных областей;
- необходимость адаптации используемых учебных материа
лов к возрастным особенностям школьников (младшим, средним,
старшим);
- сложность подбора медиатекстов, пригодных для обучения
школьников разных возрастов. Во-первых, медиаинформация от
личается быстрым старением, утратой новизны, и актуальности.
Во-вторых, медиатексты должны быть интересны, привлекатель
ны, понятны для школьников. В-третьих, медиатексты должны
быть обучающими и не содержать негативной информации. Под
бор медиатекстов (поиск, анализ, отбор) для учебных примеров ха
рактеризуется трудоемкостью, большими затратами времени.
Кроме того, выделяется еще одна самостоятельная проблема.
Эта опасность подмены идеи ЮНЕСКО и ИФЛА об интеграции
медиа и информационной грамотности в единое целое каким-либо
одним из этих компонентов.
Анализ российских учебных программ показывает, что суще
ствуют многочисленные попытки в рамках медиаобразования
сводить все либо к истории медиаобразования, либо к отдельным
направлениям медиаобразования («Музыкальная журналистика»,
«Новостная журналистика», «Школьное телевидение» и т.п.), а
в рамках информационной подготовки под названием «Основы
информационной культуры» также давать отдельные узкоспециа
лизированные сведения («История книги», «Знаменитые библио
теки мира», «История библиотек», «Компьютерная грамотность»
и т.п.). В итоге вместо формирования медиа и информационной
грамотности ведется обучение «юного журналиста», «юного кор
респондента», «маленького телеведущего», «маленького библио
текаря», «юного программиста», и т.п.
Такой подход возможен как средство знакомства с будущей про
фессией, как способ профессиональной ориентации школьников.
Однако он не должен подменять идею массового повышения ме
диаинформационной грамотности юных граждан. Цель обучения
медиаинформационной грамотности и основам информационной
культуры личности кардинально отличается от целей профессио
нальной ориентации. В Учебной программе ЮНЕСКО по медиа
информационной грамотности для педагогов медиаобразование и
медиакомпетентность последовательно связываются с развитием
критического мышления, с развитием гражданской ответственно
сти личности, использующей медиа и информационную грамот
ность для реализации своих прав и свобод. Назначение инициатив
ЮНЕСКО и ИФЛА – подготовка людей к жизни в информацион
ном обществе в условиях больших объемов разнородной и проти
воречивой информации, требующей критического анализа. В ре
зультате человек должен уметь использовать различные средства,
источники и каналы информации в личной, профессиональной и
общественной жизнедеятельности в соответствии с законодатель
ными и этическими нормами.
Проведенные исследования и эксперимент позволяют наметить
следующие перспективы по интеграции медиа – и информационной
грамотности в структуре информационной культуры школьников:
1) Необходима дальнейшая разработка теоретических основ
интеграции медиакомпонента и информационной культуры лич
ности, проведение междисциплинарных исследований в сфере
библиотековедения, информатики, журналистики, филологии и
медиаобразования.
2) Для решения задачи массового повышения уровня медиаин
формационной грамотности, информационной культуры населе
ния требуется наладить диалог представителей разных профессий:
учителей, библиотекарей, журналистов, управленцев в сфере обра
зования и культуры, IT-специалистов.
3) Требуется разработать программы и содержание обучения
для библиотекарей и учителей в формате «Тренинг-тренеров ме
диаинформационной грамотности и информационной культуры».
Механизм адаптации для России учебной Программы ЮНЕСКО
по медиа и информационной грамотности для учителей. Учебная
программа ЮНЕСКО по медиа- и информационной грамотности
(МИГ) для педагогов стимулировала исследования по разработке
способов органичного соединения этих двух видов грамотности и
адаптации результатов такой интеграции к специфике националь
ных программ обучения в разных странах мира.
Важнейшими условиями адаптации являются: учет социаль
но-политического и экономического уровня развития страны; на
циональной специфики истории, культуры и образования; опора
на национальные информационные и медиаресурсы.
Проведенное исследование состояния информационного и меди
аобразования в России за последние 20 лет [2; 9], позволяет утвер
ждать, что программа может быть адаптирована применительно
к условиям РФ. Основанием для этого является наличие в России
традиций информационного и медиаобучения; научных и образова
тельных учреждений, ведущих исследования по информационному
и медиаобразованию; богатый опыт библиотек и образовательных
учреждений по информационному и медиаобразованию.
Вместе с тем, адаптация программы к российским реалиям по
требовала решения следующих задач:
• устранение дисбаланса разделов по медиа и информационной
грамотности
• введение модуля по информационной культуре
• подбор местных и региональных информационных ресурсов,
примеров, соответствующих российским реалиям
• составление русскоязычного списка литературы
• редактирование Глоссария и дополнение его новыми термина
ми и определениями.
Все эти задачи были последовательно решены и нашли отраже
ние в научных публикациях о механизме адаптации программы к
русским реалиям [2; 9], и в учебных пособиях, отражающих инте
грацию идеи медиа и информационной грамотности из Учебной
программы ЮНЕСКО для педагогов с концепцией информацион
ной культуры личности [3; 4 ].
Опыт адаптации учебной программы ЮНЕСКО по МИГ к наци
ональным особенностям Узбекистана. В 2015 – 2016 г. по инициа
тиве Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане и Национальной
библиотеки Узбекистана имени А. Навои был реализован проект
«Формирование информационной культуры и медиа грамотности
специалистов информационно-библиотечных учреждений Узбеки
стана в период углубления реформ в информационно-библиотеч
ной сфере».
Цели проекта – 1) обучение специалистов информационно-би
блиотечных учреждений Узбекистана методике продвижения идей
ЮНЕСКО и ИФЛА по МИГ посредством учебного курса «Осно
вы информационной культуры школьника»; 2) обучение способам
адаптации учебных материалов по МИГ, для того, чтобы облегчить
их восприятие школьниками Узбекистана.
В октябре 2015 г. в г. Ташкенте на базе Национальной библио
теки Узбекистана им. А.Навои был проведен тренинг тренеров по
медиаинформационной грамотности и основам информационной
культуры личности для библиотечно-информационных специали
стов из различных регионов Узбекистана.
Цель тренинга – обучение специалистов информационно-библи
отечных центров Узбекистана методике продвижения идей ЮНЕ
СКО о медиаинформационной грамотности посредством учебного
курса «Основы информационной культуры школьника». В ходе тре
нинга тренеров слушатели познакомились с Учебной программой
ЮНЕСКО по медиаинформационной грамотности для педагогов.
Самостоятельной задачей являлось изучение слушателями ме
тодики адаптации российских учебных материалов в соответствии
с особенностями исторических и культурных традиций Узбеки
стана. Нами была разработана методика, ориентированная на то,
чтобы все учебные материалы по медиа информационной грамот
ности и информационной культуре личности были понятны млад
шим школьникам Узбекистана.
Цель адаптации содержания учебного курса «Основы инфор
мационной культуры школьника» – заменить текстовую и визуаль
ную информацию, отражающую специфику истории, культуры,
образования России на их аналоги в истории, культуре, образова
нии Узбекистана для оптимизации восприятия учебного материала
младшими школьниками Узбекистана [1].
С ноября 2015 по апрель 2016 гг. в Национальной библиотеке
Узбекистана им. А.Навои был осуществлен перевод на узбекский
язык и адаптация содержания 85 уроков по основам информаци
онной культуры младших школьников, разработанных в НИИ ИТ
СС КемГИК на основе «Учебной программы ЮНЕСКО по медиа
и информационной грамотности для учителей» [3; 4].
Кроме перевода на узбекский язык текстов уроков, учебный ма
териал был адаптирован к историко-культурному контексту обуче
ния учащихся 1-4 классов Республики Узбекистан.
Перевод и адаптация учебных материалов осуществлялись под
руководством В.Поляковой, руководителя научно-методической и
исследовательской службы Национальной библиотеки Узбекиста
на им.А.Навои.
Проведенный анализ показал, что адаптация учебных матери
алов была реализована в двух направлениях: адаптация текстовой
информации и адаптация визуального ряда.
Основными способами адаптации текстовой информации явились:
- замена учебного обеспечения, необходимого для проведения
урока: учебников, энциклопедий и словарей, научно-познаватель
ных книг, повестей, рассказов и сказок, интернет-ресурсов для де
тей с градацией по назначению (для учебы, для досуга и т.д.); ме
диаресурсов (телепрограммы, мультфильмы, рекламные ролики,
рекламные плакаты и т.п. Все эти виды информационных ресурсов
на русском языке подлежали замене на аналогичные узбекские ин
формационные ресурсы:
- замена примеров, связанных с историей, культурой, образова
нием, политикой и т.п. СССР и России на узбекские аналоги;
- замена русского фольклорного материала (сказки, пословицы,
поговорки, загадки) на узбекские аналоги;
- замена популярных российских медиа персон на их аналоги в
Узбекистане;
- замена популярных российских детских писателей на их ана
логи в Узбекистане.
Основными способами адаптации визуального ряда послужили:
1. Замена обложек русскоязычных детских изданий (учебных,
справочных, художественных, научно-познавательных, досуго
вых, рекламных) на их узбекские аналоги.
2. Замена картинок, создающих визуальный образ российских
реалий, отражающих следующие признаки:
- географический (Москва, Волга, Байкал, Сибирь» и т.д.)
- погодный, климатический (зима, мороз, снег, иней, сосульки
и т.д.);
- этнографический (типичные фамилии и имена школьников и
учителей, обычаи и традиции, национальные праздники, персона
жи сказок, легенд, блюда национальной кухни и т.п.);
- флора (ель, сосна, кедровые орехи);
- фауна (медведь, белка и т.д.).
В результате такой замены тексты уроков и мультимедийные
презентации к ним приобрели «узбекский колорит», сделали для
детей материал более понятным и родным. При этом в тексте уро
ков были сохранены примеры, демонстрирующие лучшие образцы
мировой и русской классической литературы, фольклора, а также
использованы отсылки к лучшим детским сайтам на английском и
русском языках.
Таким образом узбекским коллегам в ходе адаптации удалось
успешно сочетать идею медиа-информационной грамотности из про
граммы ЮНЕСКО, российского опыта формирования информацион
ной культуры личности и национальных традиций образования.
Заключение. Глобальный характер информатизации, гигант
ский рост объемов информации, стремительные темпы смены
социальных и промышленных технологий, развитие информаци
онного общества обусловили необходимость специальной инфор
мационной подготовки и информационного обучения людей. На
смену простым понятиям «компьютерная грамотность», «цифро
вая грамотность», «информационная грамотность» стали прихо
дить более сложные понятия «медийно-информационная грамот
ность», «трансграмотность», «мультимедийная грамотность» и др.
В России таким интегративным понятием является «информаци
онная культура личности».
Понятие информационной культуры позволяет «вписать» ин
формационную подготовку личности в сферу культуры. Это дает
возможность обеспечить синтез и целостность традиционной
книжной (библиотечной) и новой (компьютерной) информацион
ной культур, избежать в информационном обществе конфронта
ции двух полярных культур – технократической и гуманитарной.
Формирование информационной культуры людей неразрывно
связано с обеспечением их информационной безопасности. Безо
пасность человека в Интернете – это не столько технологическая,
сколько педагогическая, гуманитарная проблема. Лучшими «меха
низмами» против негативного контента в Интернете являются ин
теллектуальный и моральный «механизмы», находящиеся внутри
самого человека.
Существующие образовательные программы по информаци
онной культуре и информационной грамотности, которые реали
зуются в школах, колледжах, университетах и библиотеках, явля
ются более эффективным средством мотивации людей к работе с
позитивным контентом, критической оценке информации, чем си
стема запретов на нежелательный контент и технических фильтров
информации в Интернете.
Формирование информационной грамотности, информацион
ной культуры и медиаграмотностим в России, как и в других стра
нах мира, долгие годы велись независимо, параллельно, практиче
ски не пересекаясь. Предложенная ЮНЕСКО учебная программа
по обучению педагогов медиа - и информационной грамотности,
с одной стороны, открыла новый путь к информационному обуче
нию людей. С другой стороны, она породила необходимость поис
ка механизма интеграции разнородных информационных умений
и навыков в единое целое, а также поиск способов адаптации со
держания этой программы к реалиям конкретной страны, региона.
Адаптация предполагает, что обучение по этой программе должно
базироваться на национальных информационных и медиа ресур
сах, примерах и практических заданиях, максимально приближен
ных к условиям жизни в конкретной стране, регионе.
Необходимо объединить усилия ученых и специалистов разно
го профиля (учителей, библиотекарей, психологов, медиапедаго
гов, IT- специалистов, возможно и других специалистов), из раз
ных стран мира. Только представители различных наук и областей
знания смогут создать научно-обоснованные рекомендации о том,
как следует обучать основам информационной культуры и медиа
и информационной грамотности. Следовательно, сложность и
масштабность проблемы требует координированных действий не
только на национальном, но и на международном уровне.
Список использованной литературы:
1. Гендина, Н. И. Информационная подготовка и медиаобразо
вание в России и странах СНГ Проблемы формирования инфор
мационной культуры личности и продвижения идей информаци
онной и медиаграмотности [Текст] / Н. И. Гендина. – Saarbrucken:
Lambert Academic Publishing, 2012. – 186 с.
2. Гендина, Н. И. Основы информационной культуры школьни
ка [Текст]: учебно-методический комплекс для учащихся 1-2 клас
сов общеобразовательных организаций / Н.И. Гендина, Е.В. Косо
лапова. – Москва: РШБА, 2014. – 208 с.
3. Гендина, Н. И. Основы информационной культуры школь
ника [Текст]: учебно-методический комплекс для учащихся 3 – 4
классов общеобразовательных организаций / Н.И. Гендина, Е.В.
Косолапова. – Москва: РШБА, 2014. – 344 с.
4. Гендина, Н. И. Формирование информационной культуры
личности в библиотеках и образовательных учреждениях [Текст]:
учебно-метод. пособие / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, Г.А. Старо
дубова, И.Л. Скипор. – 2-е изд., перераб. – Москва: Школьная б-ка,
5. Гендина, Н.И. Интеграция медиа – и информационной гра
мотности в структуре информационной культуры школьников:
возможности и ограничения в реализации идеи MIL [Текст] / Н.И.
Гендина // Kutubxona.UZ: информационно-библиотечные техноло
6. Гендина, Н.И. Формирование информационной культуры
личности: теоретическое обоснование и моделирование содержа
ния учебной дисциплины [Текст] / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова,
Г. А. Стародубова, Ю. В. Уленко. – М.: Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества, 2006. – 512 с.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И
РАЗВИТИЯ ЧТЕНИЯ В РОССИИ
Райкова Галина Анатольевна
заведующая отделом Российской государственной библиотеки,
Генеральный директор НП «Библиотечная Ассамблея Евразии».
Кандидат педагогических наук
(г. Москва, Россия)
«Люди перестают мыслить, когда перестают читать.»
(Дени Дидро)
Каждое государство стремится к тому, чтобы в условиях глоба
лизации качество жизни в стране соответствовало общепризнан
ным мировым стандартам и оно могло успешно конкурировать в
рамках мировой политики и экономики с другими странами и в
то же время конструктивно взаимодействовать с ними. Реализации
этих целей в России, например, препятствует недостаток конструк
тивных идей, знаний и информации, циркулирующей во всех слоях
российского общества, а сравнительно низкий уровень общекуль
турной компетентности всего населения (в том числе политическо
го класса, бизнес-сообщества, управленческого звена) недостато
чен для успешного решения накопленных сложных проблем.
Возрастающий дефицит знаний и конструктивных идей во
многом обусловлен снижением интереса к чтению у населения.
Современная ситуация в этом отношении характеризуется как си
стемный кризис читательской культуры, когда страна подошла к
критическому пределу пренебрежения чтением.
Определенное снижение интереса к чтению – это сегодня об
щемировая тенденция. Причины появления которой недостаточно
изучены. Принято связывать их с глобализацией СМИ, с развити
ем социальных сетей и индустрией развлечений. Считается, что
именно эти факторы обусловили вытеснение чтения как источни
ка социально значимой информации, снижения его культурного
престижа. Во многих странах предпринимаются активные попыт
ки этому противодействовать, исходя из понимания роли чтения
для развития любой страны. Современная ситуация в этом от
ношении характеризуется как системный кризис читательской
культуры, когда страна подошла к критическому пределу прене
брежения чтением. Такое положение сопряжено с большим со
циальным риском, поскольку чтение представляет собой важней
ший способ освоения жизненно значимой информации. Еще в
90-е годы прошлого века многие индустриально развитые страны
мира столкнулись с таким явлением, как функциональная негра
мотность. Функциона
льная негра
мотность – неспособность че
ловека читать и писать на уровне, необходимом для выполнения
простейших общественных задач; в частности, это выражается
в неумении читать инструкции, в неумении находить нужную в
деятельности информацию, именно функциональная неграмот
ность является причиной многих техногенных катастроф[1]. При
снижении интереса к чтению у населения немыслима интеграция
личности в многонациональную и многослойную культуру. В то
же время от уровня культурной компетентности граждан во мно
гом зависят экономика, политика, национальная безопасность и
конкурентоспособность страны.
Вот эти причины побудили принять Национальную программу
поддержки и развития чтения на уровне президента РФ.
В ней рассматриваются комплексно, применительно к российским
социокультурным проблемам, характерным для переходного состоя
ния страны, и в то же время в контексте процессов глобализации, фор
мирования информационного общества, происходящих во всемирном
масштабе. В документе сформулированы цели, задачи и основные на
правления, определены методы, средства и этапы ее реализации.
Чтение определено в Программе как важнейший способ осво
ения базовой социально значимой информации – профессиональ
ного и обыденного знания; основной и ничем не заменимый источ
ник социального опыта – прошлого и настоящего, российского и
зарубежного.
Цель и задачи Программы этапы выполнения вы видите на
Цель разработки и реализации Национальной программы под
держки и развития чтения заключается в повышении культурной
компетентности членов общества за счет:
● Повышения читательской компетентности, понимаемой как
совокупность знаний и навыков, позволяющих человеку отбирать,
понимать, организовывать информацию ,представленную в печат
ной (письменной) форме и успешно ее использовать в личных
и общественных целях
● Роста читательской активности (охвата и интенсивности)
граждан – субъектов чтения, доведения ее до уровня, соответству
ющего успешной адаптации в сложном, динамичном обществе пе
реходного типа
ЗАДАЧИ:
● Упорядочение социокультурного пространства чтения и
укрепление основных институтов, составляющих инфраструкту
ру поддержки и развития чтения – библиотек, образовательных и
культурно2просветительских учреждений, книжной индустрии,
индустрии производства и распространения иных видов контен
та различными средствами (газеты, журналы, документы и т. п.),
системы популяризации чтения, системы подготовки кадров для
инфраструктуры чтения, системы научно2методического изучения
проблем чтения
● Создание системы эффективного информационного обмена
между институтами инфраструктуры чтения, а также между ин
ститутами и системой управления, обеспечивающего упорядоче
ние соответствующего социокультурного пространства
● Создание системы управления инфраструктурой поддержки и
развития чтения, т.е. эффективных механизмов координации и ко
операции ведомств и институтов, формирующих и реализующих
политику в области чтения
● Важнейшие целевые индикаторы и результаты:
• Повышение культурной компетентности граждан до уровня,
сопоставимого с развитыми и активно развивающимися странами
● Повышение читательской компетентности граждан до уровня,
сопоставимого с развитыми и активно развивающимися странами
● Рост читательской активности (охвата и интенсивности) на
селения до уровня,
соответствующего успешной адаптации в сложном, динамич
ном обществе переходного типа (доля читающего населения, доля
активно читающего населения)
● Увеличение доли граждан, вовлеченных в систему повыше
ния читательской компетентности и удовлетворенных результата
ми обучения
● Увеличение доли граждан, участвующих в эффективных ме
роприятиях популяризации чтения
● Увеличение доли граждан, а также институциональных по
требителей контента, удовлетворенных качеством и разнообрази
ем используемого контента.
Этапы программы 2007 – 2020 годы
1 этап – 2007–2010 гг.
2 этап – 2011–2015 гг.
3 этап – 2016 –2020 гг.
Если проанализировать текущее состояние дел в сфере чтения в
России в контексте стоящих перед страной задач, можно придти к
выводу о том, что меры, предпринимаемые в стране после приня
тия в 2006 году Национальной программы поддержки и развития
чтения, начали приносить свои плоды:
• мероприятия по продвижению чтения сегодня проходят во
всех регионах России, этой деятельностью в той или иной степени
охвачена вся страна;
• поднялась волна определенного общественного интереса к
проблемам чтения, продвижению литературы, сохранения русско
го языка;
• оживились научные исследования в области изучения про
блем чтения;
• растёт число публикаций о проблемах чтения в профессио
нальной и массовой печати, на телевидении и радио;
• на улицах ряда городов и на транспорте можно увидеть посвящен
ные книге и чтению плакаты, рекламные стойки, баннеры, растяжки;
появились даже специально оформленные «литературные» и «книж
но-библиотечные» троллейбусы и трамваи, поезда метро;
• в столице и в регионах России регулярно проводятся фестива
ли книги и чтения; книжные ярмарки.
В целом к настоящему времени разработана научно-методоло
гическая база для реализации Национальной программы, в част
ности методические рекомендации для работников органов управ
ления; руководителей библиотек; работников детских библиотек
и родителей; работников учреждений образования; работников
СМИ и других инициаторов проектов в сфере чтения. Выпуще
ны сборники аналитических материалов, раскрывающих истори
ческие и социокультурные причины, обусловившие сегодняшний
системный кризис в области чтения и письменной культуры в Рос
сии и за рубежом, его основные характеристики и механизмы вос
произведения; описывающих отечественный и зарубежный опыт
преодоления этого кризиса. Проводятся специализированные кур
сы повышения квалификации специалистов в области поддержки
чтения на базе впервые разработанных обучающих программ. Ор
ганизуются общероссийские конкурсы лучших идей и проектов в
области поддержки и развития чтения. В десятках крупных феде
ральных и региональных библиотек, в некоторых вузах появились
специальные структурные подразделения - центры книги и чте
ния, осуществляющие мониторинг и планирующие деятельность
в сфере чтения. На веб-сайтах библиотек и образовательных уч
реждений появились разделы, посвященные чтению. Множество
других инноваций дополнили традиционные формы пропаганды
С 2007 г. в Москве проходят ежегодные итоговые всероссий
ские научно-практические конференции под общим названием
«Национальная программа поддержки и развития чтения: пробле
мы и перспективы». Проблемы чтения и проблемы его продвиже
ния начинают восприниматься более профессионально, прежде
всего - в библиотечной среде, которая демонстрирует наивысшую
(по сравнению с другими институтами) активность, готовность
продолжать и совершенствовать эту деятельность.
В течение пяти лет в рамках ежегодного Международного куль
турного форума в Санкт-Петербурге проходят масштабные меро
приятия в поддержку чтения, организуемые самой представитель
ной секцией по «Литературе и чтению». Санкт-Петербургский
международный культурный форум – это не только насыщенная
профессиональная программа, но главное – это возможность для
всего культурного сообщества быть услышанным как професси
оналами, так и представителями власти и бизнеса, поделиться ре
зультатами своей работы и инициировать новые, смелые и вдох
новляющие, проекты.
В резолюции предшествующего Санкт-Петербургского между
народного культурного форума был выдвинут ряд стратегических
инициатив, продвижению к которым способствовало книжное
сообщество в 2016 г., все эти ориентиры и механизмы развития
участники секции намерены подтвердить и сегодня.
Ориентиры к программам действий до 2020 г.:
• доля активных читателей от общего числа жителей страны – 70%;
• число востребованных книг на душу населения на уровне раз
витых стран – не менее 10 книг в год;
• обеспеченность населения книжными магазинами на уровне
развитых стран – 40 магазинов на 1 млн. человек;
• рост количества и качества федеральных и региональных ме
роприятий по продвижению чтения.
Достижение этих показателей может быть обеспечено при раз
работке и реализации программы действий по следующим направ
1. Поддержка детского и юношеского чтения – отдельный ком
плекс мероприятий, направленных на рост популярности у детей и
молодежи книжной культуры. Решение данной задачи невозможно
без повышения качества программ по русскому языку и литерату
ре, реализуемых в том числе и в дополнительном образовательном
процессе в школе. Воспитание грамотного и активного читателя –
ведущая цель непрерывного филологического образования.
2. Поддержка писателей – одно из главных направлений раз
вития книжной культуры. Основным инструментом поддержки
писательского творчества является наличие каналов продвиже
ния книги к читателю через средства массового информирования,
активное применение антипиратских законов в области книго
издания, дальнейшее развитие издательских и государственных
инициатив, связанных с открытием новых литературных имен и
возвращением забытых.
3. Поддержка издателей и книгораспространителей должна
обеспечить дальнейшее развитие книжной инфраструктуры и
выход на лидирующие позиции по мировым показателям. Необ
ходимо добиться повышения уровня международной конкурен
тоспособности российской книжной отрасли, выражающееся в
росте совокупного объема продаж книжной продукции и росте
капитализации компаний – участников книжного рынка. Должен
быть осуществлен рост обеспеченности населения объектами кни
готорговой инфраструктуры до уровня развитых стран. Для того
чтобы издательский и книготорговый бизнес имел возможности
открывать и насыщать литературой новые книжные магазины и
превращать их в культурно-досуговые центры, необходима госу
дарственная поддержка путем субсидирования бизнеса и выделе
ния удобных для населения мест книжной торговли.
4. Поддержка библиотечного дела. Задачей времени является
изучение и запуск механизмов государственно-частного партнер
ства для превращения библиотек в популярные и востребованные
центры культуры и доступа к информации. Поддерживая традици
онную книгу как средство просвещения и воспитания, предусмот
реть в федеральных программах финансовую поддержку комплек
тования фондов общедоступных библиотек России. Отдельного
внимания заслуживает проект Российской национальной библи
отеки, объединяющий все информационные ресурсы по книжной
культуре и чтению в стране. Подобные проекты полезны не только
профессиональным книжникам, но и делают прозрачной инфор
мационную инфраструктуру поддержки чтения в каждом регионе.
При этом важно учитывать рост проникновения мобильной связи
и широкополосного Интернета, т. е. развитие библиотек не может
идти в отрыве от онлайн-платформ и интернет-магазинов.
5. Укрепление и усиление партнерского взаимодействия госу
дарственных и общественных инициатив. Представляется важным
поддержка и проведения таких мероприятий, как настоящий Фо
рум, книжные салоны, общероссийские книжные акции, объеди
няющие общество и государство вокруг культурных ценностей.
Участники секции выработали ряд предложений в адрес орга
нов государственной власти и общественных организаций.
Администрации Президента Российской Федерации, Аппарату
Правительства Российской Федерации:
• принять проект «Комплексный рейтинг регионов по качеству
культурной жизни» с применением подходов проекта «Культурная
карта России (литература, чтение)»;
• поддержать предложение Санкт-Петербургского государ
ственного университета о регулярном обновлении списка рекомен
дованной к прочтению литературы «100 лучших книг – культур
ный канон» (один раз в три года).
Руководителям субъектов Российской Федерации:
• обеспечить разработку, принятие и реализацию региональных
программ поддержки чтения;
• создать межведомственные рабочие группы на уровне регио
нальных и муниципальных органов власти для координации дей
ствий по развитию инфраструктуры чтения и реализации мер по
продвижению чтения в регионе;
•предусмотреть источники финансирования мероприятий по
реализации мер по продвижения чтения в регионе, в том числе в
системе образования.
Правительствам, администрациям субъектов Российской Федерации:
• обеспечить межведомственную координацию в ходе работ по
развитию инфраструктуры чтения и реализации мер по продвиже
• предусмотреть развитие финансирования социальной рекла
мы чтения (наружная реклама, реклама на телевидении, радио и в
печатных СМИ, а также в Интернете);
• провести мероприятия в поддержку чтения (книжные фору
мы, ярмарки), включить их в региональные планы культурных ме
роприятий в разделе «Книжный календарь региона»;
Миссия национальных библиотек в современном мире
• предусмотреть источники финансирования регулярного мони
торинга состояния качества культурной жизни в регионах РФ;
• обеспечить сбор для проекта «Комплексный рейтинг регионов
по качеству культурной жизни» с применением подходов проекта
«Культурная карта России (литература, чтение)» необходимой ста
тистической информации.
Министерствам культуры субъектов Российской Федерации,
министерствам образования субъектов Российской Федерации:
• провести мероприятия в поддержку чтения (книжные фору
мы, ярмарки), включить их в региональные планы культурных ме
• провести информационные кампании по продвижению чтения
с привлечением региональных и муниципальных СМИ, использо
ванием наружной рекламы;
• провести мероприятия в поддержку чтения в системе образо
вания, включить их в региональные планы мероприятий.
Общественной палате, общественным организациям Россий
ской Федерации принять активное участие в подготовке и экс
пертизе законопроектов, а также целевых программ, связанных с
поддержкой и развитием чтения на территории Российской Феде
Список источников
1. Татьяна Дмитриевна Жукова – президент Ассоциации школь
ных библиотек России. Функциональная неграмотность – чума
XXI века. Независимая газета (10 марта 2006). Проверено 22 дека
бря 2008. Архивировано из первоисточника 18 февраля 2011.
2. http://www.mcbs.ru/�les/chtenie/�nal_ducument_reading_2015.pdf
3. http://www.rba.ru/forum/images/forum5/prezi/Bakeykin.pdf
4. http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_doc=1122&o_s
ГПНТБ СО РАН: НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИИ И РЕФОРМ
Гуськов Андрей Евгеньевич,
Директор Государственной публичной научно-технической
библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук
(г. Новосибирск, Россия)
This paper describes the strategy of development of the State Public
Scienti�c Technological Library of the Siberian Brunch of Russian
Academy of Sciences. It could be considered as an illustrative example
of the new areas and activities for modern scienti�c libraries, which
have to revise their mission in a new information age.
В конце XX века библиотекам было суждено столкнуться с
системным кризисом отрасли. С появлением сети Интернет ими
была утрачена монополия на информацию, которую стало воз
можным получить с любого компьютера, а ныне – практически из
любого уголка земного шара, тронутого цивилизацией и сотовой
связью. Потеря стратегического статуса основного информацион
ного источника довольно быстро привела к сокращению финан
сирования – например, современные программы информатизации
российских регионов своей основной задачей декларируют лишь
обеспечить библиотекам доступ в Интернет. Вместе с системным
сокращением средств на комплектование это можно воспринимать
как посыл: «все что необходимо библиотекам, есть в интернете».
Это явно перекликается с общим стереотипом о том, что любую
книгу можно скачать из Сети, который, как уже много раз было
доказано, является глубоким заблуждением.
Еще одним неприятным следствием информационной револю
ции стала попытка обесценить печатную книгу, которая, по мне
нию многих должна быть заменена электронной. И хотя динамика
книжных продаж уже доказывает обратное, сегмент научной лите
ратуры за последние 20 лет серьезно трансформировался, и это не
могло не отразиться на деятельности научно-технических библи
отек. В самом деле, и научно-техническая информация вообще, и
научные издания в частности, стремительно уходят в электронный
формат и для этого есть веские причины:
1. Скорость научных коммуникаций постоянно возрастает.
2. Пересылка печатной научной литературы требует почтовых
расходов.
3. Ценность представляют не только текст публикации, но и
содержащиеся в нем данные; а в цифровом виде их значительно
легче использовать.
4. Объем научных публикаций огромен и продолжает расти; как
следствие, статьи часто читают по диагонали, отсеивая ненужные.
На первый план выходят средства автоматизации поиска, филь
трации и анализа статей.
5. Современные поисковые системы (Google, Яндекс), библио
графические базы данных (Web of Science, Scopus), полнотексто
вые базы (Elsevier ScienceDirect, SpringerLink, elibrary.ru) и прочие
электронные системы обработки и распространения научно-тех
нической информации (НТИ), как правило, не имеют представле
ния о расположении ближайшего печатного экземпляра. Но почти
всегда предлагают ссылку на электронную версию.
6. Развивается концепция Открытого доступа (Open Access),
благодаря который все больше научных и учебных материалов сво
бодно распространяются через интернет.
Сталкиваясь с перечисленными вызовами и изучая различные
вопросы информационного обеспечения науки, ГПНТБ СО РАН
совместно с Сибирской научной сельскохозяйственной библиоте
кой заявили р процедуре совместной реорганизации путем объеди
нения и сформулировали новую Программу развития. Ее целью на
2017-2021 гг. является создание федерального исследовательского
информационно-библиотечного центра, занимающего лидирую
щие позиции в области изучения книжной культуры и информа
ционного сопровождения науки, образования, промышленности
и бизнеса путём: аккумулирования и анализа научного докумен
топотока, генерации научно-информационных ресурсов, развития
инструментов научных коммуникаций и продвижения инноваций
для формирования информационной инфраструктуры, необходи
мой для технологических прорывов и перехода страны к иннова
ционной экономике.
Необходимо отметить, что эффективное функционирование соз
даваемого федерального исследовательского информационно-би
блиотечного центра требует не только ресурсного обеспечения и
сервис-ориентированной системы обслуживания, но и решения
ряда научных, технологических, кадровых, социальных и инфра
структурных задач. В связи с этим в процессе реализации Програм
мы развития планируется получение следующих результатов:
1. Разработка новых методов и моделей эффективного информа
ционного сопровождения исследований и научных коммуникаций
на основе современных социальных и информационных техноло
гий; анализ состояния российской науки и отдельных ее сегмен
тов, формирование предложений и рекомендаций по оптимизации
государственной и отраслевых научных политик.
2. Устойчивое пополнение бумажных и электронных фондов
библиотеки, а также доступ к лицензионным информационным ре
сурсам, которые обеспечивают полное покрытие отечественной и
максимальное покрытие зарубежной научно-технической инфор
мации.
3. Комплексная система информационно-библиотечного обслу
живания (в т.ч. дистанционного) пользователей и информационно
го обеспечения НИР, минимизирующая время и стоимость полу
чения требуемой научно-технической информации для широкого
спектра разнородных запросов.
4. Разработка и внедрение технологий информационно-библиотеч
ной автоматизации, минимизирующих трудозатраты на выполнение
функций Центра и повышающих качество предоставляемых услуг.
5. Формирование профессионального сообщества, обладающе
го высокими компетенциями и экспертным знаниями в области
информационного обеспечения научных исследований и активно
вовлеченного в деятельность Центра.
6. Проведение комплекса регулярно действующих мероприятий
и создание электронных ресурсов, связанных с популяризацией
научных достижений, повышения престижа отечественной науки
и просветительской работой.
7. Сохранение и раскрытие научного и культурного наследия
России в виде музейных книжных экспонатов и их цифровых ко
8. Укрепление кадрового потенциала, привлечение к научным
исследованиям и разработкам новых научных кадров, подготовка
кадров высшей квалификации, разработка программ повышения
информационной грамотности студентов, аспирантов и научных
сотрудников.
9. Эффективное использование имущественного комплекса для
проведения научно-исследовательских работ, хранения фондов,
организации информационно-библиотечного обслуживания, реа
лизации образовательных программ, проведения массовых меро
приятий, связанных с популяризацией и продвижением достиже
ний российской науки.
Обеспечение современной внутренней инфраструктуры,
устойчиво поддерживающей деятельность Центра на уровне ми
ровых стандартов информационного обслуживания.
Важно отметить, что современная крупная научная библио
тека, какой является ГПНТБ СО РАН, не может выполнять лишь
только функции хранения и распространения научного знания. В
Программе развитие заявлено существенное расширение спектра
деятельности ГПНТБ СО РАН: наукометрические исследования,
разработка сервис-ориентированных технологий информационно
го сопровождения научной деятельности, популяризация научных
достижений и другие.
Значимым для библиотеки является расширение международ
ного сотрудничества, которое может вестись по следующим на
правлениям:
1. Научные исследования культурно-исторического наследия и
национальной идентичности.
2. Охрана, реставрация и оцифровка книжных памятников
истории и культуры.
3. Разработка технологий информационного обеспечения фун
даментальных и прикладных научных исследований.
4. Развитие и внедрение наукометрических (библиометриче
ских) исследований для определения научного потенциала каждой
страны, его места в международном контексте, мониторинга раз
вития научных направлений.
5. Вебометрические исследования сайтов научных и образова
тельных организаций с целью изучения видимости результатов на
учной деятельности в интернет-пространстве.
6. Автоматизации библиотечно-информационных процессов:
комплектование, учет фондов, книговыдача и пр.
7. Реализация образовательных программ для повышения про
фессионального уровня библиотечных специалистов и научных
сотрудников.
Мы уверены и на практике доказываем, что успешное развитие
современной научной библиотеки связано с активным участием
в исследовательской деятельности и научных коммуникациях. В
этом случае она выполняет не только функцию поставщика зна
ний для ученых, но и наоборот – транслирует новые результаты
исследований во внешний мир, как в мировой научный континуум,
так и в сферу общественного применения. Таким образом, научная
библиотека может выступать в качестве эффективного посредника
в диалоге науки с обществом, бизнесом и властью.
УЧАСТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ АЛИШЕРА НАВОИ
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ
АССАМБЛЕИ ЕВРАЗИИ
Нерюева Мария Владимировна
– Заместитель заведующей от
делом межбиблиотечного взаимодействия с библиотеками России
и СНГ Российской государственной библиотеки; исполнительный
директор Некоммерческого партнерства «Библиотечная Ассамб
лея Евразии». Кандидат исторических наук (г. Москва, Россия).
The article is about the �rst CIS Library profession association
— Library Assembly of Eurasia (LAE) — and its role in CIS Library
of LAE (international understanding, respect for diversity, equal
representation), tells about the main projects (bibliographical reference
«Editions and electronic resources of CIS National libraries», popular
science journal «LAE newsletter», e-collection «Golden collection of
Eurasia»), highlights challenges and tasks for the future.
Библиотеки как субъекты культурного и информационного
пространства Содружества выполняют важную интегрирующую
функцию. Работая с большим массивом значимой и достоверной
информации, с одной стороны, и широкой многонациональной
аудиторией, с другой, они способствуют культурному и образова
тельному сближении народов сран СНГ, поддержанию благопри
ятного гуманитарного фона, развитию процессов взаимного куль
турного обогащения граждан Содружества. При этом очень важны
согласованность и координация действий всего профессионально
го сообщества, умение инициировать и реализовывать значимые
для всех проекты и др.
С самого начала своего существования (1992 г.) Библиотечная
Ассамблея Евразии (БАЕ) ставит своей целью сохранение и раз
витие единого информационного пространства библиотек Содру
жества. Этой идее подчинена научная, практическая, проектная
деятельность организации. Объединяя национальные библиоте
ки Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, БАЕ
стремится к консолидации их усилий в деле построения общего
поля для взаимодействия в интересах всего профессионального
сообщества. И сегодня, когда очевидным стало общее стремление
к многосторонней интеграции и взаимодействию, можно с уве
ренностью сказать, что БАЕ является одним из первых в истории
СНГ профессиональным объединением, способным вырабатывать
общие подходы, реализовывать общие проекты. Ассамблея содей
ствует взаимообмену опытом и объединению усилий наиболее
инициативных и талантливых специалистов, сохранению нацио
нального и мирового духовного наследия, обеспечению равного
доступа к нему [2].
Одним из главных принципов работы Ассамблеи, наряду с
взаимопониманием и обеспечением взаимодействия на основе
уважительного отношения друг к другу, к разнообразию культур,
является участие всех членов на началах равного представитель
ства. Практика показала, что только в сотрудничестве и интегра
ции можно добиться достойных результатов, поддержать деловой
и дружеский диалог, решить проблемы, которые в значительной
степени схожи для библиотек СНГ.
Большое внимание и значение Ассамблея придает тому, чтобы
в проектной работе были задействованы представители всех стран
Содружества, поэтому наиболее значимые проекты Ассамблеи но
сят корпоративный характер.
Национальная библиотека Узбекистана (НБУ) — одна из вось
ми учредителей БАЕ и активный участник работы Ассамблеи.
Среди наиболее удачных продолжающихся проектов БАЕ с уча
стием НБУ выделим следующие:
Библиографический указатель «Издания и электронные ре
сурсы национальных библиотек государств — участников Со
дружества Независимых Государств».
Это уникальный ресурс
(существует только в электронном виде) представляет результаты
издательской деятельности 14 национальных библиотек из Азер
байджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы,
России, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Указатель содер
жит данные обо всех непериодических, сериальных (периодиче
ских и продолжающихся) изданиях независимо от их целевого на
значения, опубликованные как в традиционной печатной форме,
так и в электронной. Сведения об изданиях готовятся специали
стами национальных библиотек и направляются в координацион
ный центр – Российскую государственную библиотеку (РГБ), где
информация обрабатывается и вносится в базу данных. Указатель
выставлен в открытом доступе на сайте РГБ http://www.rsl.ru/ru/
s3/s331/s122/s1224216/s12242164218/. Все желающие могут озна
комиться с его содержанием.
Ресурс отражает издательскую деятельность НБУ с 2004 года
и представляет сведения об изданиях, вышедших в НБУ, по куль
туре, науке, библиотечному делу, а также о справочных изданиях,
библиографических пособиях.
Проект «Золотая коллекция Евразии»
. Коллекция собирается
в электронном виде и включает наиболее значимые и ценные из
дания библиотек Содружества. Отбор материалов для включения в
коллекцию осуществляется в библиотеках, где хранится оригинал,
после чего информация об изданиях (библиографическое описа
ние, аннотации на национальном, русском и английском языках,
ссылка на полный текст) направляется в координационный центр
– Российскую государственную библиотеку – для дальнейшей ра
боты и внесения в коллекцию. Все издания сопровождаются кра
сочными иллюстрациями, что делает проект внешне очень при
влекательным. Коллекция способствует решению важной задачи
- популяризирует культурное наследие стран Содружества, отра
жает многогранную деятельность библиотек и является дополни
тельной точкой доступа к их уникальным фондам.
В настоящее время в коллекции представлено 12 изданий из
фондов НБУ. Среди них выдающиеся памятники кульутры «Вве
дение в науку», «Пятерица», «Политические и военные законы
Тимура», «История Тимур-Бека», «Туркестанскій альбомъ» и др.
Научно-практический журнал «Вестник Библиотечной
Ассамблеи Евразии».
Издание призвано отражать многогранную
профессиональную деятельность библиотек стран СНГ. В между
народный редакционный совет журнала входят директора нацио
нальных библиотек, а также другие квалифицированные и автори
тетные деятели в области библиотечного дела, известные в СНГ и
других странах мира своими научными публикациями, професси
ональной и общественной деятельностью.
В последнее время наибольший интерес у авторов журнала вы
зывают вопросы инновационного развития, взаимодействие би
блиотек и читателей в социальных сетях, библиотечные проекты и
исследования. Большое внимание уделяется и вопросам общекуль
турного характера. Часто на страницах Вестника появляются такие
темы, как межкультурная коммуникация, диалог культур, культур
ное многообразие.
Вестник обобщает опыт библиотек и специалистов стран СНГ,
дает возможность для содержательного и сравнительного анализа,
информирует библиотечную общественность о наиболее значи
мых результатах работы, достижениях специалистов библиотечно
го дела и, тем самым, вносит свой особый вклад в формирование
единого информационного пространства. Сочетание общекультур
ных и профессиональных тем, широкая география авторов и чита
телей делают Вестник БАЕ уникальным изданием.
Специалисты из Узбекистана являются активными авторами
Вестника БАЕ.
Опубликованные материалы авторов из Узбекистана с 2014 по
2017 гг.:
Рахматуллаев М.А., Ганиева Б.И., Умаров А.А. Информационная
сеть библиотек высших учебных заведений Узбекистана (№1, 2014)
Жапарова А.С., Полякова В.С. «Infolib Uzbekistan — 2013» —
атмосфера творчества и знаний (№1, 2014)
Пшеничная Е.В. Разговорные клубы Национальной библиотеки
Узбекистана им. А. Навои как новый вид обслуживания пользова
Тешабаева У.А., Полякова В.С. Сохранение научного и культур
ного потенциала страны в военные годы. Вклад Национальной би
блиотеки Узбекистана им. А. Навои в Победу (№2, 2015)
Ходжаев А.А. Национальная библиотека Узбекистана — исто
Рахматуллаев М.А. Системные исследования в информацион
но-библиотечной деятельности (№3, 2015)
Полякова В.С. Детское чтение: социальные программы Узбеки
стана (№1, 2016)
Ганиева Б.И. Выдающийся вклад в библиотечное дело Узбеки
стана. К 60-летию М.А. Рахматуллаева (№3, 2016)
Помимо проектной деятельности большое внимание БАЕ уде
ляет организации личных встреч библиотекарей и специалистов в
области культуры.
Не менее одного раза в год Ассамблея созывает директоров (и/
или их заместителей) национальных библиотек Содружества для
проведения Общего собрания. Эти встречи позволяют получить
информацию «из первых рук», поделиться новостями, услышать о
достижениях коллег за определенный отрезок времени, оценить и
сравнить, как развиваются библиотеки, обсудить общие направле
ния сотрудничества, поддержать партнерские и дружеские связи.
В ходе коллективных обсуждений вырабатываются общие предло
жения, решения. Единство мнений и взглядов на развитие библи
отечного дела, безусловно, оказывают положительное влияние на
формирование единого информационного пространства.
Национальная библиотека Узбекистана была «хозяйкой» XVII
Общего собрания БАЕ, прошедшего 22 апреля 2015 г.
Немаловажное значение для устойчивого развития профессио
нального сообщества имеют и задачи на перспективу, обозначен
ные в ходе Общих собраний БАЕ и других встреч. Они служат ори
ентиром в практической и теоретической деятельности библиотек.
Среди общих первоочередных задач библиотечного сообщества
СНГ следует выделить:
- создание Евразийского аналитического центра по глобально
му прогнозированию, планированию и стратегии партнерства би
блиотек СНГ в многополярном и полиэтническом сообществe
- формирование единого правового поля стран СНГ, норматив
но-правовой среды.
Одним из важнейших направлений деятельно
сти БАЕ является работа по созданию общего законодательного
пространства, модельных и рекомендательных законодательных
актов. Решение этой задачи откроет новые возможности в сфере
создания корпоративных электронных ресурсов, выставочной де
ятельности и др. областях. Безусловно, это поможет реализовать
такие важные для всех задачи, как формирование мобильной и
экономически эффективной системы взаимного комплектования и
обмена ресурсами, создание единого межгосударственного центра
комплектования и создание универсальной, централизованной ев
разийской веб-платформы для обмена библиографической инфор
мацией между странами-участниками Содружества [3].
- интеграция информационных ресурсов и организация их со
вместного использования.
Одним из проектов может стать Элек
тронная библиотека БАЕ, первые шаги в работе над которой уже
предприняты. 1-2 марта 2017 г. в Российской государственной
библиотеке состоялось рабочее совещание по вопросам создания
Единой электронной библиотеки СНГ. Участники обсудили воз
можные пути развития проекта, механизм взаимодействия партне
ров; состоялся обмен мнениями по вопросам создания координаци
онного совета и рабочих групп. НБУ на этой встрече представлял
Усманалиев Дильшод Дильмуратович, руководитель службы ин
формационно-коммуникационных технологий и подключения к
зарубежным информационно-библиотечным фондам НБУ.
- взаимодействие в области научных исследований и ведение
общей научной работы.
В силу разного рода причин, сейчас про
водится очень мало совместных научных исследований, а исследо
ваний с участием всех стран СНГ – единицы. Вместе с тем отме
тим, что серьезных преград на пути совместной научной работы,
нет, а польза от нее очевидна. Активизация этого направления
сотрудничества будет способствовать установлению долговремен
ных профессиональных контактов и взаимопонимания, повыше
нию общего уровня квалификации библиотечного сообщества и
развитию библиотечного дела в целом.
- создание благоприятных условий для обмена опытом, в пер
вую очередь, среди молодых специалистов.
По общему мнению
членов Ассамблеи, сообществу необходимо инициировать и реа
лизовывать общие проекты, проводить совместные исследования,
профессиональные мероприятия с привлечением молодых сотруд
ников. Именно им поддерживать и развивать идеи гуманитарной
интеграции, которые закладывались и с успехом реализовывались
на протяжении десятков лет. Регулярные контакты молодежи ста
нут важным фактором для создания крепкого партнерства библио
тек, послужат мощным импульсом для активного обмена информа
цией, саморазвития и, что имеет особое значение, заложат основу
преемственности опыта.
Специалисты НБУ и других библиотек Узбекистана принимают
активное участие в разработке этих направлений сотрудничества,
поддерживая высокий профессиональный уровень библиотечного
сообщества СНГ.
Источники:
1. Балабекова Г. К. Интеграционные процессы в библиотечном
содружестве // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. —
2. Зайцев В.Н. БАЕ как форма содружества библиотекарей СНГ
// Библиотечная сфера в период преобразований: 1985—2005.
Факты, события, люди: размышления руководителя. – М.: Ли
берея-Бибинформ, 2006. 200 с. – (Сер. «Библиотекарь и время.
XXI век», Вып. №52). Режим доступа http://www.rba.ru/content/
activities/section/18/publ.php?papka=18&id_sec=17 Дата обращения
3. Мотульский Р. С. Интегрирующая роль библиотек // Вестник
Библиотечной Ассамблеи Евразии. — 2013. — №1. — С.19.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Сокур Елена Леонидовна
Младший научный сотрудник Института библиотековедения
Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского
(г. Киев, Украина)
The article deals with the information infrastructure of the National
academy of sciences of Ukraine, the main directions of cooperation.
Emphasized the leading role of research libraries in formation of
Сегодня в Национальной академии наук Украины создана до
статочно развитая информационная инфраструктура, которая объ
единяет широкий спектр библиотечно-информационных ресурсов:
• Информационные ресурсы библиотек НАН Украины:
– Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского:
– Львовская национальная научная библиотека Украины имени
В. Стефаника;
– 94 библиотеки научных учереждений НАН Украины.
• Информационные ресурсы издательств НАН Украины:
– Наукова думка;
– Академпериодика;
– издательские службы научных учреждений НАН Украины.
• Информационные ресурсы учреждений НАН Украины:
– репозитарии учреждений;
– базы данных научных подразделений учреждений и научных
сотрудников;
– электронные архивы и коллекции документов.
• Информационные ресурсы Президиума НАН Украины.
Академические библиотеки и отделы научной информации, ко
торые являются основными участниками создания информацион
ного пространства, не могут выполнять поставленные перед ними
задачи по информационному обеспечиванию науки работая врозь.
Они тесно связаны по всем направлениям деятельности: библио
течное обслуживание, автоматизация библиотечных процессов,
создание информационных продуктов, формирование библиотеч
ных фондов. Качественное формирование фонда библиотеки непо
средственно влияет на обслуживания читателей, удовлетворение
их информационных запросов, а также создание информационно
го продукта.
Академическая библиотечно-информационная система раз
вивается в русле объединения бумажных и электронных ресур
сов. Благодаря активному внедрению инноваций и современных
достижений информационно-коммуникационных технологий
лиотечно-информационной системе НАН Украины присущи
позитивные трансформации с целью адаптации к современным
потребностям читателя. Среди уже привычных можно выделить
веб-представительство библиотек и свободный доступ к элект
ронным ресурсам. Сейчас во всех академических учреждениях
созданы локальные компьютерные сети с выходом в Интернет,
функционируют каталоги-навигаторы Интернет-ресурсов, на сай
тах представлена библиографическая и справочная информация,
электронные каталоги и базы данных, коллекции и элементы элек
тронных библиотек. Динамика в сторону увеличения количества
читателей с мобильными гаджетами существенно расширяют воз
можности работы с информацией. В связи с этим, для библиотек
становится актуальным овладение инновационными технология
ми с целью привлечения новых читателей и расширения спектра
библиотечных дистанционных услуг.
Ежегодно НБУВ предоставляет корпоративный доступ учреж
дениям НАН Украины к ведущим мировым поставщикам элек
тронных научных продуктов: наукометрической системе Scopus
(корпорация Elsevier), электронной библиотеке Science Direct
Freedom Collection (SDFC, корпорация Elsevier), полнотекстово
му собранию периодических изданий Academic Search Complete
(корпорация EBSCO), базе данных Inspect (Институт электронной
инженерии).
Академические библиотеки участвуют в работе международных
ассоциаций, библиотечных консорциумов, корпоративных проек
тов. Ряд библиотек присоединились к проектам «корпоративная
справка» и «корпоративная каталогизация», которые реализуются
в НБУВ и ЛННБУ им. В. Стефаника. Интегрированным ресурсом
академических библиотек является «Информационный указатель
неопубликованных библиографических списков, подготовленный
библиотеками научных учереждений НАН Украины». НБУВ ведет
также интегрированную базу данных «Архив выполненных спра
вок».
В 2015 г. на платформе НБУВ внедрен информационный ресурс
«Каталоги библиотек учереждений НАН Украины» для содействия
в распространении сведений о фондах академических библиотек и
изданиях учреждений НАН Украины. Таким образом, ряд библио
тек представили свои электронные каталоги на платформе НБУВ,
среди них библиотеки институтов литературы, зоологии, физио
логии, географии, археологии, ботаники, электродинамики, восто
коведения, социологии, физики полупроводников и т. д. Уточним,
что представление э-каталога на платформе не требует от научных
учреждений покупки автоматизированной библиотечно-информа
ционной системы, дополнительного технического и кадрового по
тенциала. Единственным условием является обращение в НБУВ
для регистрации и согласования технологического цикла представ
ления э-каталога на платформе. Таким образом, в 2016 году 22 ака
демические библиотеки представили э-каталоги удаленно.
Эта работа требует постоянного методического сопровождения.
Так на протяжении последних трех лет были организованы и прове
дены для сотрудников академических библиотек тренинги «Корпо
ративная каталогизация: новые технологии и возможности для ака
демических библиотек», ряд тематических семинаров, на которых
рассматривались вопросы создания и заимствования библиографи
ческих записей, составления описаний на книжные памятники, со
здание авторитетных файлов имен и названий учереждений, особен
ности систематизации и каталогизации документов и т. д.
Сегодня процесс взаимодействия требует активизации библио
теками создания собственных информационных продуктов. Боль
шинство электронных ресурсов создает и поддерживает каждая
библиотека отдельно, без надлежащего взаимодействия и коор
динации. Академические библиотеки создают узкоспециализи
рованные базы данных. Библиотекам научных учреждений НАН
Украины важно активнее наполнять э-каталоги, осуществляя ре
каталогизацию своих фондов посредством заимствования записей
с каталога НБУВ; для популяризации фондов создавать тематиче
ские виртуальные выставки, привлекая профильные библиотеки;
готовить библиографические пособия и размещать их на сайтах
Важной составляющей взаимодействия библиотечно-инфор
мационной системы остается создание различных библиографи
ческих пособий. В течении 20 лет НБУВ издает систематический
информационный указатель «Зарубежные периодические издания
в фондах Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернад
ского и библиотек научных учреждений НАН Украины», который
в условиях ограниченного финансирования является актуальным
и затребованым в научной среде. Библиотека Института керамо
логии готовит материалы к Национальному научному ежегод
нику «Библиография украинского гончарства», охватывающего
отечественные публикации о гончарстве, керамике, керамологии
на основе поступлений в фонды Керамологической библиотеки,
Украинского керамологического архивного фонда Института кера
мологии – отделения Института народоведения НАН Украины, Би
блиотеки гончарства и Национального архива украинского гончар
ства Национального музея-заповедника украинского гончарства в
селе Опишня на Полтавщине.
Примером плодотворного сотрудничества академических уч
реждений является проект создания национальной системы рефе
рирования украинской научной литературы «Украиника научная»,
который был начат в 1998 г. в НБУВ. На сегодняшний день система
интегрирует результат распределенной аналитико-синтетической
обработки отечественной литературы, который осуществляется на
принципах кооперирования. Благодаря успешному сотрудничеству
на протяжении 18 лет достигнуто 100 % отображение статей науч
ных журналов. В аналитической обработке для отображения в на
циональных реферативных ресурсах задействовано больше поло
вины продолжающихся сборников научных трудов НАН Украины.
В реферативной базе данных «Украиника научная» вся информа
ция подается на трех языках – украинском, русском и английском с
целью популяризации украинской науки, ее достижений для миро
вого научного сообщества, а также для увеличения точек доступа к
реферативной информации при осуществлении информационного
поиска. Объем информационных ресурсов общегосударственной
реферативной базы данных «Украиника научная», представленной
в свободном доступе в сети Интернет, составляет более 540 тыс.
записей и отображает 750 названий научных периодических и про
должающихся изданий, обработанных постатейно на протяжении
всего периода существования проекта. Шесть раз в год выходит
печатная и электронная версия Украинского реферативного жур
нала «Джерело» в четырех сериях.
Заслуживают внимания проект создания общеакадемического
портала научной периодики, Почаевский проект, который предус
матривает ряд исследований и составление каталога кирилических
почаевских старопечатных книг, создание электронных полнотек
стовых копий редких почаевских старопечатных изданий, проекты
«Память Украины», «Электронные научные профессиональные
издания», собрание научных электронных изданий «Библиотека –
обществу» и т. д.
Взаимодействие библиотек научных учреждений НАН Украи
ны осуществляется также посредством адресного тематического
информирования о новых еженедельных поступлениях книжных
изданий в фонды НБУВ. В 2016 г. было разослано 3,9 тыс. сооб
С целью информирования об обменных фондах, при участии
сотрудников НБУВ, был разработан сайт «Межбиблиотечный об
менный ресурс» в виде единой базы данных обменных фондов би
блиотек страны для осуществления комфортного книгообмена.
С 2001 г. по распоряжению Президиума НАН Украины библио
теки сети получают профильные издания академических изда
тельств «Наукова думка» и «Академпериодика» по государствен
ной целевой программе – проекту «Научная книга». Эти издания
составляют существенную часть от общего количества новых по
ступлений академических библиотек. Так, в 2016 г. академические
библиотеки имели возможность пополнить свои фонды справоч
ными и энциклопедическими изданиями, которые были подготов
лены научными учреждениями и издательствами Национальной
академии наук Украины. В частности, были разосланы очередные
тома «Энциклопедии истории Украины» (подготовленный в Ин
ституте истории Украины НАН Украины), «Энциклопедии совре
менной Украины» (Институт энциклопедических исследований
НАН Украины) и Шевченковской энциклопедии (Институт лите
ратуры им. Т. Г. Шевченка НАН Украины).
Библиотеки научных учреждений активно сотрудничают с
НБУВ. Всего в 2016 г. было передано библиотекам НАН Украины
3,4 тыс. экз., в том числе по линии отечественного книгообмена
– 0,7 тыс., международного обмена – 2,3 тыс., по другим каналам
было передано 0,2 тыс. экз. От научных учреждений НАН Украи
ны к НБУВ поступило 0,8 тыс. экз. Опыт НБУВ свидетельствует о
том, что на протяжении многих лет книгообмен был и продолжает
оставаться одним из важных составляющих культурного и научно
го сотрудничества на разных уровнях, а также важным источником
формирования библиотечных фондов.
Перспективным направлением взаимодействия библиотеч
но-информационной системы НАН Украины есть повсеместное
внедрение информационно-коммуникационных технологий. Се
годня среди негативных факторов, которые препятствуют разви
тию интеграционных процессов, можно выделить: слабую матери
ально-техническую базу, ограничение финансирования, проблемы
в кадровом обеспечении, использование разных автоматизирован
ных библиотечно-информационных систем (либо их отсутствие).
Работы по созданию интегрированных ресурсов академической
библиотечно-информационной системы находятся пока в процес
се становления и требуют дальнейшего научного и методического
обеспечения.
ДАВЛАТ ЭЪТИБОРИДА – МУТОЛАА
Абдусалом Умаров
социология фанлари доктори, профессор
In the article, in the light of the Order of the President of the Republic
of Uzbekistan «On the Creation of a Commission for the Development
of the Publication and Distribution of Book Products, Promotion and
Promotion of the Reading Culture,» some theoretical and practical
aspects of the formation and improvement of the culture of reading the
Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев Президентликка сай
ланганининг дастлабки кунларидан бошлаб ёш авлод таълим-тар
биясида китобнинг ўрни ва аҳамияти беқиёс эканини алоҳида
таъкидлаб келмоқда. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси
қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маро
симдаги маърузасида аҳолининг, айниқса, ёшларнинг китобхонлик
савиясини янада оширишга алоҳида эътибор қаратиш лозимлиги
ҳақида тўхталиб ўтгани барчанинг, хусусан, ахборот-кутубхона
муассасалари ходимларининг қалбига бўлакча қувонч ва мамну
ният бахш этган эди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 2017 йил 12 январда
«Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривож
лантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини оши
риш ҳамда тарғибот қилиш бўйича Комиссия тузиш тўғрисида»
Ф-4789-сонли Фармойиш [1] қабул қилгани эса касбдошларимиз
зиммасига жиддий масъулиятлар ҳам юклаб қўйди. Китоб маҳ
сулотларини чиқариш ва уларнинг жамият ҳаётида муайян ўрин
эгаллашини тартибга солиш жуда кўп муассаса ва ташкилотлар
сингари ахборот-кутубхона муассасаларининг ҳам вазифасидир.
«Таълим ва маданият муассасалари учун китоб харид қилиш
га маблағлар етарли даражада мавжуд бўлган манбалар ҳисоби
дан жалб этилмаяпти, китоб сотишга ихтисослашган корхоналар
томонидан таълим муассасалари, кутубхоналар ва маҳаллаларда
янги китоблар тақдимотини ўтказиш, мутолаа маданиятини оши
риш, шу жумладан, оммавий ахборот воситалари орқали тарғи
бот-ташвиқот қилишга қаратилган тадбирлар етарли эмас», – дея
таъкидланади Фармойишда. Бу китобнинг муаллифдан китобхон
гача бориб етиш тизимида жиддий узилишлар, камчиликлар бор
Яна бир ҳолатга диққатни қаратиш лозим. Китоб ишлаб чиқа
ришнинг оддий маҳсулоти, савдо-сотиқнинг оддий товари эмас.
Китобда жамиятни юксалтириш ёки таназзулга дучор қилиш да
ражасида салоҳиятга эга куч-қудрат яширинган. Абдулла Қаҳҳор
нинг «Адабиёт атомдан кучли...» деган гаплари бежиз айтилмаган.
Китобнинг бемисл имкониятларидан, қудратидан ҳар бир фарзан
димизнинг ёруғ келажагини таъминлаш учун омилкорлик билан
фойдаланишимиз керак. Бу эса пировардида бутун мамлакат учун
буюк келажак демакдир.
Энди Фармойишдаги «китобхонлик маданиятини ошириш»
деган сўзларга эътибор берайлик. «Китобхон» сўзининг луғавий
маъноси «китоб ўқувчи»дир. Китобхонлик эса фаолият тури ҳи
собланади. Яъни китоб ўқишни ташкил этиш, китоб ўқиш билан
шуғулланишдир. Илмий адабиётларда «китоб ўқиш» атамаси ўр
нига «мутолаа» тушунчаси кўпроқ қўлланилади. Яна шуни таъ
кидлаш керакки, кейинги пайтларда «мутолаа» деганда «китоб
ўқиш»га нисбатан кенгроқ тушунча англашиладиган бўлди. Бугун
ги кунда китоб ва газета-журналларни ўқишдан тортиб, электрон
матнларни хатм қилишгача «мутолаа» атамаси билан ифодалан
Китобхонлик билан боғлиқ «китобхонлик маданияти» деган ту
шунча ҳам бор. Бу тушунчанинг ўрнини ҳам бирмунча кўламдор
маънога эга бўлган «мутолаа маданияти» тобора кўпроқ ишғол
Мутолаа маданияти китобга қизиқиш, одамларнинг адабиётлар
билан кенгроқ танишиш рағбати, китоб ва у билан ишлаш ҳақи
даги махсус билимларга, шунингдек, ахборот манбаларидан тўлиқ
фойдаланишга ёрдам берувчи кўникма ва малакага эга бўлишни
тақозо этади.
Мутолаа маданиятини эгаллаган киши манбани тўлақонли ту
шунади, ундан эстетик завқ ола билади, муаллиф фикри ва ғоя
сини англаб етади ҳамда уни баҳолай олади. Бундан ташқари ки
тоб ва кутубхонадан фойдаланиш, ўзини қизиқтирган масалаларга
доир манбаларни топиб олиб, истеъфода қилиш йўлларини пухта
ўзлаштирган бўлади. Китобни танлай билиш, уни юқори суръат
билан ўқиш, авайлаб сақлаш, шахсий кутубхона ташкил этиш,
ўқилган китобларни бошқаларга тавсия эта олиш ҳам мутолаа ма
Демак, мутолаа маданиятининг муҳим таркибий жиҳати ундаги
ихтиёрийлик, таълим олиш, ўқиб-ўрганишдаги англаш, фаолиятни
эркин танлаш, такомиллашувга бўлган онгли рағбат, ички даъват
тамойиллари бўлиб, улар инсон ривожланиши учун ўзига хос ҳа
ракатлантирувчи омиллар саналади.
Мутолаа маданиятини шакллантириш масаласида «кимнинг
нимани ўқиши» жуда муҳимдир. Ҳозирги матбаа имкониятлари
натижасида китоб нашр қилиш ўта илгарилаб кетди. Электрон ша
клдаги китоблар ҳам кўпаймоқда. Бугунги замонда ҳар ким қайси
шаклда (электрон, қоғоз) бўлмасин ўз мақолалари, рисолалари, ки
тобларини кўпайтиради ва тарқатади, хуллас, ҳар ким ўз фикрини,
ўз ғоясини ўтказмоқчи бўлади. Бу жуда катта хавф. Халқимизда
«Устоз кўрмаган шогирд ҳар мақомга йўрғалар» деган мақол бор.
Эндиликда ёш китобхонларга ёрдам бериш керак. Уларнинг қи
зиқишларини тўғри ўзанга солиш лозим. Шунинг учун педагоглар,
олим ва мутахассислар, социолог ва психологлар ким нимани ўқи
ётгани билан қизиқиши, ўрганиши керак. Айниқса, мислсиз ахбо
рот оқими орасидан (китоб ҳам ахборот манбаи эканини унутманг)
яхши, зарур, фойдали ахборотни, китобни ажратиб беришда та
жрибали мураббийлар, ўқитувчилар ва адабиётшунослар кўмагига
эҳтиёж катта. Китобхонларни, айниқса, ёш китобхонларни, тўғри
йўлга йўналтириш учун малакали маслаҳатлар, тавсиялар зарур.
Аслини олганда, мутолаа маданиятининг даражаси китобхонга
ҳам, ёзувчига ҳам, нашриётга ҳам боғлиқ. Фармойишда мана шу
бўғинлар фаолиятига бир тизим сифатида қаралганида катта маъ
но бор. Яхши асар яратилмаса, унинг ўқувчиси ҳам кам бўлиши,
бўлганда ҳам бу китобнинг миллат маънавиятига ижобий таъсири
сезилмаслиги мумкин. Ёки аксинча, нашриёт яхши асарни чоп эт
са-ю унинг адади оз бўлса, ўқувчилар қўлига етиб бормаса – бун
дай асарнинг ҳам таъсир доираси чекланган бўлади.
Мутолаа маданияти ҳақида гапирганда китобхоннинг ёши, ма
лакаси, билими ва тажрибасини эътиборда қочириб бўлмайди.
«Ўқишнинг уч хили мавжуд, биринчиси ўқиб тушунмаслик, ик
кинчиси ўқиб тушуниш, учинчиси ўқиш ва ҳатто ёзилмаган нар
сани ҳам англаб етиш» [2]. Ана шу учинчи тоифа мутолаа айнан
малакали ва тажрибали китобхонлар эришадиган даражадир.
Маълумки, юксак истеъдод билан яратилган ҳақиқий бадиий
асарлар маъно-мазмунга бойлиги, сержилолиги, тасвир ва образ
лар замирига жойланган сермаънолиги билан ажралиб туради. Ана
шу тилсимотларни англаш, ҳис қила билиш учун китобхон саъвия
си ҳам етарли бўлиши керак. У асарнинг кўп қиррали маънолари
ни кашф қилиш учун гўё муаллиф билан ижодий ҳамкорликка ки
риша олиши, муаллиф билан бирга «ижод қилиши» лозим. Бундай
китобхон фаол, ижодкор китобхон ҳисобланади. Адабиётшунос
ликда бежиз «муаллиф ижодкорлиги» ва «китобхон ижодкорлиги»
деган атамалар қўлланилмайди. Бу энди – алоҳида мавзу.
Одатда, мутолаа маданиятини шакллантириш, ривожлантириш
сингари атамаларни ишлатганимизда кўпинча ёшларни назарда
тутамиз. Буни жудаям тўғри деб бўлмайди. Мутолаа ёшу қарига
баб-баравар керак. «Умр ҳар даврининг ўз китоблари бор, – деб
ёзади адиб ва олим Абдулла Аъзам, Савод энди чиққан пайтда ўқи
ладиган китоблар бор: ўқимаган болалик – кемтик, умр шомида
ўқиладиган китоблар бор: ўқимаган кексалик – зулмат» [3]. Аҳо
лининг кенг қатламларига хизмат кўрсатувчи ахборот-кутубхона
муассасаларининг ходимлари буни ҳеч маҳал назардан қочирмас
ликлари зарур.
Жамиятда мутолаа маданиятини ошириш, деганда фақат китоб
ўқишнигина тушуниш ҳам бир томонлама ёндашувга олиб келади.
Ўқиш билан бирга одамларга фойдаси тегадиган, эзгу билимларни
тарқатадиган, жамият ахлоқини такомиллаштиришга хизмат қи
ладиган китобларни чоп этишдан тортиб, уларнинг китобхонлар,
жумладан фарзандларимиз томонидан ўзлаштирилиши, қалбига
жо қилинишигача бўлган барча жараёнлар мутолаа маданиятининг
таркибий қисмларидир. Бунга муаллифларнинг савияси-ю даража
си ҳам, ноширларнинг дид-фаросати ҳам, китоб савдоси ходимла
рининг малакаси-ю кутубхоначиларнинг ўз касбини на қадар эгал
лагани ҳам, ниҳоят ҳар бир ота-онанинг (ўқитувчи-мураббийнинг)
ўз фарзандини китобга ҳавасманд этиб тарбиялашдаги имконият
лари ҳам кириб кетади.
Жамиятда китобхонлик даражасини кўтариш, ёшларнинг турли
ахборот ва билимларга бўлган эҳтиёжини тўлароқ қондиришда ку
тубхоналар, АКМ ва АРМларнинг самарали фаолияти етакчи ўрин
тутади. Кутубхоналар, АКМ ва АРМларнинг китобхонларга кўрса
тадиган маълумот-таҳлилий хизмати илм ва маънавиятни мунта
зам тарғиб қилишга қаратилган бўлиши лозим. Китобхонларни қи
зиқтирган мавзулар бўйича янги олинган адабиётлар тўғрисидаги
кундалик ахборот билан уларни таъминлаш хизмати яхши ташкил
этилган бўлиши зарур. Кутубхоналарда анъанавий ахборот кунла
ри, янги китоблар тақдимотлари, мутахассис кунларини уюшти
риш учун ташкилий ишларни фаоллаштириш ва уларнинг янги
шаклларини топиш лозим.
Фармойишда урғу берилганидек, «Йилнинг энг яхши китоби»,
«Энг яхши китобхон оила», «Йилнинг энг яхши болалар китоби»,
«Йилнинг энг яхши аудио китоби», «Йилнинг энг яхши электрон
китоби» каби кўрик-танловларни номига, хўжа кўрсинга эмас,
қатъий мезонлар асосида, кенг миқёсда ўтказиш, бундай тадбир
ларга миллий ҳаракат тусини бериш ўз ҳосилини кўрсатмай қол
майди.
Бундан ташқари, фарзандларимизнинг китобхон бўлиб вояга
етишлари, мутолаа маданиятини эгаллашлари учун масъул бўлган
турли даражадаги идора ва ташкилотлар, ота-оналар, таълимгача
ва таълим муасасалари, кутубхоналар мутахассисларининг эъти
борига қуйидаги таклифларни ҳавола этмоқчимиз:
1. Узлуксиз таълим муассасаларининг барча бўғинларида бо
лалар, ўсмир ва ёшларда китоб ўқиш кўникмасини ҳосил қилиш
учун уларга босқичма-босқич такомиллашиб борадиган мутолаа
маданияти технологияларини жорий этиш керак. Бунинг учун му
тасадди ташкилотлар ва илм даргоҳлари ҳар бир ёшдаги китобхон
нинг психологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда мутолаа ма
даниятини шакллантиришга қаратилган услубий тавсиялар ишлаб
чиқиши зарур.
Ўрта махсус таълим ва олий таълим муассасаларига «Муто
лаа маданияти» номли махсус курслар киритилса, нур устига нур
бўлар эди
2. Республика Халқ таълими, Олий ва ўрта махсус таълим ҳамда
Маданият вазирликлари ҳамкорликда тегишли мутахассисларни
жалб қилган ҳолда турли ёшдаги китобхонларга мўлжалланган
«Мутолаа учун тавсия этиладиган адабиётлар рўйхати»ни ишлаб
чиқиб, бу китобларнинг тўлиқ матнли электрон шаклини ZiyoNet
тармоғига қўйиш масласини ҳал қилишса, мамлакатимиздаги ҳар
бир китобхон, айниқса ёшлар молиявий қийинчиликларсиз улар
дан фойдаланиш имконига эга бўларди.
Фойдаланилган адабиётлар
1. «Халқ сўзи» газетаси. – 2017 йил 13 январь.
2. Рубакин Н.А. Этюды о русской читающей публике// Рубакин
Н.А. Избранное: в 2-х т-х. Т. I. – М.: Книга, 1975. – С.87.
3. Аъзам, Абдулла. Тажрибалар . – Т.: Шарқ, 2007. – Б.7.
«ОММАВИЙ МАДАНИЯТ»ГА ҚАРШИ КУРАШИШ
БАРКАМОЛЛИККА ЭРИШИШ МЕЗОНИДИР
Абжалова Манзура,
Навоий давлат кончилик институти
Ахборот-ресурс маркази Илмий-услубий бўлим бошлиғи
In this article it was identi�ed about the forms of «Popular Culture»,
the factors which creating it, and the measures of �ght against this odd
culture.
Бугунги кунда ёшлар онгини маҳв этаётган, маънавиятни йўқо
тишга чоғланган, соғлом ҳаётини издан чиқараётган «Оммавий мада
ният» эртасини ўйлаган инсонларни ташвишга солмоқда. «Оммавий
маданият» бирикмаси асли «Ғайримаданият» сўзининг ниқобланган
кўриниши бўлиб, бу билан «Оммавий маданият»ни юзага келтирувчи
кимсалар тарғиб қилаётган ушбу «маданият»ига «умумхалқ учун»,
«ёшлар учун», «машҳурлик маданияти», дея изоҳ бериб, ёшларни то
бора ғайримаданият вакилига айлантириб қўйишмоқда.
«Оммавий маданият»ни юзага келтиришда қуйидаги омилларга
урғу берилади:
Тарихий хотирани сусайтириш;
- жамиятдаги бирдамликка путур етказиш;
- анъанавий қадриятларни емириш;
- халқни маьнавий илдизларидан маҳрум этиш;
- соғлом ақлни «ўчириш»;
- ахлоқсизликни тарғиб қилиш;
- инсоннинг энг тубан майллари, ҳайвоний ҳирслари, нафсини
Кўриниб турибдики, «Оммавий маданият» негизида инсонни
мустақил фикрдан маҳрум қилиш, уни ўзлигини унутган кимсага,
манқуртга айлантириш мақсади ётибди. Мана шу инсон онгу шуу
рини эгаллашнинг, бошқача айтганда, мустамлакачиликнинг янги
«Oммавий маданият» кўпдан-кўп шаклларда ўзини намoён эта
ди. Китч (заррача бадиий-эстeтик қимматга эга бўлмаган нарса ва
буюмларга юксак андoза тусини бeриш), кoмикс (тагига қисқа матн
ёки луқмалар битилган бeҳаё матбаа – расм маҳсулoтлари), ста
ризм (субъeктив эҳтирoсларга бeрилган ҳoлда, эстрада артистлари,
актёрлар, спoртчилар, тeлeдиктoрларни илoҳийлаштириш), хeппи
нинг (аввалдан рeжалаштирилмаган, нoгаҳoнда уюштириладиган
«кeскин» тoмoшалар, масалан, рoял, пианинo ёки автoмoбилларни
уриб синдириш ёxуд ўт қўйиш oрқали ваҳшиёна, oммавий «кўнгил
oчиш»лар уюштириш) «oммавий маданият»нинг айрим кўрини
«Оммавий маданият» да қуйидагилар мода ҳисобланади:
1. Кашандалик
2. Алкоголизм
2. Татуировка
3. Старизм – субъектив эҳтиросларга берилган ҳолда, эстрада ар
тистлари, актёрлар, спортчилар, теледикторларни илоҳийлаштириш.
4. Тор ва очиқ кийиниш
6. Порнография билан шуғулланиш
7. Бир жинсли никоҳ қуриш
8. Зўравонлик. Аянчлиси шуки, аксарият ёшлар XXI аср мода
си, дея ғайримаданият иллатларини кўз-кўз қилиб, бу билан ўзла
рида фахр туйғусини туйиб юришмоқда.
«Оммавий маданият» барча учун мақбул бўладиган маданиятни
тарғиб қилмайди, балки юксак маънавият илдизига болта уради,
онгу шууримизни тубанлаштиради, ёшларимизни манқуртга ай
лантириш пайидан бўлади. Шундай экан, «Оммавий маданият»га
қарши курашиш иммунитетини шакллантириш учун нима қилмоқ
керак?
«Оммавий маданият»га қарши курашишда баркамол авлодни
тарбияламоқ даркор. Баркамол авлод тарбиясида қуйидаги уч бир
лик алоҳида ўрин тутади:
оила→ бола атрофидаги муҳит → бо
ланинг дўстлари.
Оилада таянч тарбия олинади. Психологларнинг қайд этишича,
бола 5 ёшгача умри давомида олиши мумкин бўлган маълумотлар
нинг 80%ни миясига жойлаб олар экан. Маълумот ва билимлар
нинг 20%ни эса қолган умри давомида ўзлаштирар экан. Шу боис
ота-оналар ўз фарзандларининг ҳар бир саволига «билмайман»,
«бор, кет, ўйинчоқларингни ўйна» тарзида эмас, балки фарзанди
тушунадиган қилиб, мазмунли ва қизиқарли жавоб бермоғи лозим.
Шундагина боланинг мия фаолияти тақлид қилишдан мушоҳадага
ўтади.
Ота-оналар ўз фарзандларига компьютер технологиялари асли
қандай эзгу мақсадларда ишлатилиши даркор, телефон аппарати
нима учун керак, телевизор орқали қандай телеканалларни кўриш
лозим, инсонлар билан суҳбатлашганда қандай одоб қоидаларига
амал қилиш керак, ўзга кимсалар ҳақида фикр билдирганда улар
устидан шикоят қилса, «тилидан ари чақиб олиши»ни, компьютер
да ўйин ўйнаса, «бошидаги ақли камайиб, ҳайвончаларга ўхшаб
гапиролмай қолиши» тушунтирилса, бола шунга ишониб, тўғри
йўл тутади ва бу ҳолат бора-бора одат тусига киради.
Кичик ёшдаги болалар дўст танламайди, улар қайси боланинг ўй
инчоқлари кўп бўлса, ўша бола билан бирга ўйнайди ва унинг хат
ти-ҳаракатларидан ўрнак олади. Бундай ҳолларда ота-оналар сўкиниш
сўзларини кўп ишлатадиган, бачкана ҳаракатлар қиладиган шумтака
болаларнинг ўзини тутиши ва сўзлашларига тўғри изоҳ беришлари
ва ўз фарзандларига уларга ўхшамаслик кераклигини уқтириб бори
шлари лозим. Шунингдек, қайси болалар билан бирга ўйнаса, дўст
тутинса, яхши ва ақлли бола бўлишини тушунтириш лозим.
Жамиятга кириб келган ёшларга эътибор қаратмоқ даркор. Бу
1. Мактаб ёшидаги ўқувчиларни турли тўгаракларга жалб қилиш
(спорт, ҳунар ва фан тўгараклари, ёш ижодкорлар тўгараги каби);
2. Миллий-маданий марказларга, музейларга тез-тез саёҳатлар
3. Маънавият, адабиёт каби дарсларда янги нашр қилинган ва
дурдона адабиётлар билан ўқувчиларни таништириб бориш (китоб
ўқишга жалб қилиш);
4. Ўқувчиларга (асосан бошланғич синф ўқувчиларига) ком
пьютер ўйинларининг салбий таъсирларини, виртуал олам нима
эканлигини ҳаётий мисоллар билан тушунтириб бориш керак.
Шунингдек, маънан етук ёшларни қуйидаги омиллар негизида
тарбияламоқ лозим:
1. Тарихий хотирани кучайтириш;
2. Жамиятдаги бирдамлик, уюшқоқлик олий қадрият эканлиги
ни сингдириш;
3. Миллий урф-одатларимизни, анъана ва либосларимизни
ёшларнинг кўнглини тўлқинлантирадиган даражада намоён этиш,
натижада, миллий руҳни ёшлар даврасига олиб кириш;
4. Ёшларни ўзларининг ақлий фаолиятларини кучайтиришга
5. Ўтган буюк аждодларимиз билан нафақат фахрланиб яшаш,
балки шундай улуғ намояндалардек бўлиш ҳиссини шакллантириш;
6. Маънавий ва жисмоний баркамол авлод халқимиз фахри
эканлигини ёшлар онгига сингдириш лозим.
Мақоламиз бошида келтирилган «Оммавий маданият», яъни
ғайримаданиятни юзага келтирадиган омилларга қарши маънавий
кураш иммунитети ёш авлод қалбига сингдирилса, уларни барта
раф этиш йўллари ишлаб чиқилса, маънавий баркамоллик илдиз
Шу боис Республикамиздаги кўплаб ахборот-кутубхоналарда
китобхонларни китобга янада яқинлаштириш, уларнинг бадиий
асарга бўлган иштиёқи, ихлоси ва ҳурматини ошириш, мамлака
тимиз нашриётларида чоп этилаётган энг янги болалар адабиёти
билан таништиришга оид кўплаб маърифий лойиҳалар амалга
оширилмоқда. Турли ижодий танловлар, адабий викториналар,
ёзувчи ва шоирлар билан ижодий учрашувлар, китоб кўргазмалари
ўғил-қизлар китобхонлигини юксалтиришдек мақсадларга хизмат
Ёшлар онгини чалғитиш учун катта курашлар кечаётган гло
баллашув даврида юксак маънавият, одоб-ахлоқ масаласига эъти
борни кучайтириш долзарб вазифадир. Ушбу жараёнда, айниқса,
ёшларни эътибордан четда қолдирмаслик лозим. Вақт, имконият
бой берилса, кейин кеч бўлиши аниқ.
АХБОРОТ-РЕСУРС МАРКАЗИ ХОДИМЛАРИНИ
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ
ОМИЛЛАРИ
Алқаров И., Тошпўлатов Б.,
Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимини
ривожлантириш маркази бош мутахассиси,
Ҳасанова М.,
мустақил тадқиқотчи
Ўзбекистон Республикаси раҳбарияти томонидан катта эътибор
қаратаётган таълим тизимининг муҳим бўғинларидан бири бўлган
ахборот-ресурс маркази ходимларининг малакасини ошириш ўта
долзарб вазифалардан ҳисобланиши бежиз эмас.
Ҳаммамизга маълумки, олий таълим муассасалари қошидаги ах
борот-ресурс марказлари ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси
Конституцияси, Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон
Республикаси Президентининг фармонлари ва фармойишлари, Ўз
бекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Се
натининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкама
сининг қарорлари, фармойишлари асосида амалга оширади.
Шундай экан, ахборот-ресурс марказлари ходимлари ушбу
ҳужжатларни яхши билишлари ва уларни жойларда тўғри қўллай
олиш маҳоратини шакллантириш бугунги куннинг долзарб маса
лалардан бири ҳисобланади.
Бугунги даврда ахборот кўламининг кенглиги ва тезкорлиги ах
борот-ресурс маркази ходимларининг доимий равишда ўз малака
сини ошириб боришини талаб этади. Демак, ахборот-ресурс мар
кази ходимларининг ўз малакаларини узлуксиз равишда ошириб
бориши, уларнинг касбий билимлари ва кўникмаларини чуқур
лаштирилишини талаб этади.
Ўрганишлар натижасига асосан бугунги кунда Республикада
ги барча олий таълим муассасалари ахборот-ресурс марказлари
нинг штат жадвали бўйича умумий ходимлар сони 1855 нафарни
ташкил этиб, ҳозирги вақтда 1832 нафар ходим фаолият олиб бор
моқда. Улардан 716 нафари (39,1%) мутахассислиги мос келса,
1116 нафари эса (60,9%) турли касб эгалари бўлиб, уларнинг асо
сий қисмини фан ўқитувчилари ва кичик мутахассислар ташкил
этади. Аммо, 60,9 фоизи мутахассислиги мос бўлмаслигига қара
масдан сўнги 3 йилда ахборот-ресурс маркази ходимларидан фақат
(28.9 фоизи) ўз малакасини оширган халос.
Ҳукумат томонидан ахборот-ресурс маркази ходимларининг
малакасини оширишларига жиддий эътибор қаратилишига қара
масдан ушбу соҳада муҳим муаммолар мавжудлиги кўринмоқда.
Шундай экан, ахборот-ресурс маркази ходимларининг малакасини
ошириш ва қайта тайёрлаш масаласига жиддий эътибор қаратиш
ни таълаб этади.
Шунингдек, ахборот-ресурс маркази ходимларининг малакаси
ни оширишда нималарга эътибор берилиши кераклиги, яъни ахбо
рот-ресурс маркази ходимлари қандай малака ва кўникмаларга эга
бўлиши ҳамда нималарни билиш?
Ушбу санаб ўтилган йўналишларни эгаллаш билан бир қаторда,
кўзланган мақсадга эришиш учун ҳар бир ахборот-ресурс маркази хо
димлари мустақил равишда қуйидаги йўналишлар бўйича ўз малака
сини ошириб бориши лозим деб ҳисоблаймиз:
- давлат таълим стандартлар, таълим йўналиши бўйича меъ
ёрий талаблар, ўқув режалари ва фанлар бўйича ўқув дастурлари
билан танишиб бориш;
- дарсликлар, ўқув адабиётлари, электрон дарсликлар, ўқув ва
услубий қўлланмаларни тартибли жойлаштириш методикасини
- компьютер саводхонлиги даражасини узликсиз ошириб бориш;
- интернетдан фойдаланиб, зарурий материалларни ола билиш
ва иш жараёнида фойдалана олиш малака ва кўникмасини шакл
- базавий мутахассислиги бўйича билимини узлуксиз равишда
- интернетдан олинган янги адабиётлар ва хабарларни ахборот ре
сурс маркази базасига тўғри киритиш кўникмасини шакллантириш;
- ўз соҳаси бўйича илмий ва услубий ишлар билан мунтазам
танишиб бориш;
- ўзида комилликка интилиш туйғуларини тарбиялаш;
- вақтли матбуот билан доимий танишиб бориш;
- янги бадиий адабиётлардан хабардор бўлиш;
- одоб, аҳлоқ, маънавий-маърифий, китобхонлар билан мулоқот
маданияти чуқурроқ шакллантириш;
- меъёрий-ҳуқуқий ва директив ҳужжатлар билан доимий та
нишиб бориш ҳамда улар билан ишлаш кўникмасини шакллан
- профессор-ўқитувчилар ва талабаларга хизмат кўрсатиш
ишларини доимий такомиллаштириб бориш, унинг янги ноанъа
навий йўлларини топиш ва ҳ.к.
Бундан ташқари, малака ошириш жараёнининг муҳим шахоб
чаларидан бири ҳисобланган қуйидаги йўналишлар бўйича ҳам
тизимли ташкил этиш ушбу соҳанинг ривожланишида муҳим ҳи
собланади ва улар:
- ахборот-ресурс маркази ходимларининг малака ва кўникма
лари ҳамда тажрибасини ошириш мақсадида хорижий давлатлар
кутубхоналарида малака оширишни ташкил этиш;
- ахборот-ресурс маркази ходимларини малакасини ошириш
нинг тизимли шаклини яратиш ва амалиётга татбиқ этиш;
- республика ахборот-ресурс маркази ходимларининг ўзаро та
жриба алмашиш жараёнини ташкил этиш ҳамда шу каби муҳум
қирраларини шакллантириб боришни тақоза этади.
Ахборот-ресурс маркази ходимларининг малакасини ошириш
ва қайта тайёрлаш жараёнини ташкил этишда, жумладан уларнинг
ўқув режалари ва фанлар бўйича ўқув дастурларини шаклланти
ришда юқорида қайд этилган йўналишларда белгиланган мавзулар
ни киритган ҳолда такомиллаштирилган дастур асосида, тизимли
равишда ташкил этиш мақсадга мувофиқдир. Бу эса ўз навбатида
ахборот-ресурс маркази ходимларининг малакасини ошириш жа
раёнининг самарали бўлишини таъминлайди деган фикрдамиз.
АХБОРОТ-КУТУБХОНА МУАССАСАЛАРИ
САЙТИДА БИБЛИОГРАФИК АХБОРОТЛАРНИ
ТАҚДИМ ЭТИШНИНГ АСОСИЙ ШАКЛЛАРИ
Алаутдинова Нигора,
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси Библиография
маълумотлари базасини шакллантириш хизмати
бош мутахассиси
XXI аср жамияти – ахборот жамиятидир. Ҳозирги даврда АКТ
шиддат билан ривожланиб бормоқда. Бунда Интернет тармоғи
ўзининг алоҳида ўрнига эга. Интернет нафақат керакли маълу
мот олиш, балки маълумотни тақдим этиш мумкин бўлган ахбо
рот муҳитидир. Мазкур вазифани биринчи галда интернетнинг
телекоммуникацион маконига дадиллик билан кириб келган ах
борот-кутубхона муассасаларининг веб-сайтлари бажаради. Улар
ўзларида мавжуд бўлган библиографик ахборотларни Интернет
тармоғи орқали веб-сайтда фойдаланувчиларга тақдим этишлари
мақсадга мувофиқ бўлади.
Бугунги кунда қуйидагиларни ахборот-кутубхона муассасала
рининг сайтида акс этган библиографик ахборотларнинг асосий
лари деб кўрсатиш мумкин:
- электрон каталог
Электрон каталог кутубхонанинг мавжуд фондини акс этти
ради, бу эса ўз навбатида кўплаб фойдаланувчиларига кутубхона
фонди таркиби ҳақида ахборот беради, маълум параметрлар бўй
ича қидирилаётган адабиётни тез топишга ёрдам беради. Ҳозирги
кунда республикамиздаги баъзи ахборот-кутубхона муассасалари
ўз электрон каталогларини кутубхоналарининг сайтида тақдим эт
ганлар. Бунга мисол тариқасида Ўзбекистон Миллий кутубхона
си, Қорақалпоғистон Республикаси Ахборот-кутубхона маркази
электрон каталоглари, Давлат илмий-тиббиёт кутубхонасининг эса
2007 йилдан бошлаб Йиғма электрон каталог (www.medart.tomsk.
ru.) иштирокчиси ҳисобланишини келтириб ўтиш жоиз.
- библиографик рўйхатлар
Библиографик ахборотнинг кейинги тури бу библиографик
рўйхатлар ҳисобланади. Энг аввало, булар – соҳа, мавзу ёки алиф
бо тартибига кўра гуруҳланган янги келиб тушган адабиётлар
рўйхати, муҳим саналар, бирор долзарб мавзу ёки воқеалар муно
сабати билан тайёрланган рўйхатлардан иборат бўлиши мумкин.
Масалан, халқаро конференциялар, семинарлар муносабати билан
тайёрлаган мавзули ёки олий таълим муассасаларига кириш учун
тайёрланаётган ёшларга мўлжалланган «Абитуриентга ёрдам»
каби библиографик рўйхатлар.
Янги адабиётлар рўйхатини сайтда эълон қилинишида уларни
мунтазам, маълум даврийликда янгилаб туриш ва фойдаланувчи
ларга янгиланиш муддатини кўрсатиш тавсия этилади.
- виртуал кўргазма.
Мавзу йўналиши, мақсади, мазмуни, мўлжалланиши, фактогра
фик ва библиографик ахборотларнинг бирикуви, дизайни электрон
кўргазмаларнинг ўзига хослиги бўлиб ҳисобланади. Республика
мизнинг АКМ мисолида оладиган бўлсак, Аҳмад Фарғоний но
мидаги Ахборот-кутубхона марказининг виртуал кўргазма рукни
диққатга сазовордир. У ўзида қизиқарли, оммабоп, кўп сўралади
ган ресурсларни, шунингдек, янги келган нашрлар кўргазмларини
акс эттирган. Айниқса, уларга берилган аннотация фойдаланувчи
лар диққатини тортади.
- Китобларнинг библиографик обзори.
Библиографик обзор – фойдаланувчига ахборотни етказиш, му
айян ҳужжатларни тарғибот ва реклама қилиш воситасидир. Сайт
даги обзорлар янги келиб тушган адабиётлар, бирор мавзуга бағи
шланган адабиётларнинг обзоридан иборат бўлиши мумкин.
- маълумотлар базаси.
Кутубхоналар яратган маълумотлар базаси библиографик, тў
лиқ матнли, фактографик бўлиши мумкин. Интернетга жойлашти
рилган МБ кутубхонага келиб тушган нашрлар ҳақида кўп сонли
фойдаланувчилар оммасини хабардор этади. Электрон маълумот
лар базасини мунтазам, тезкорлик билан тўлдириш ва янгилаб ту
риш талаб этилади.
- ҳаволалар тўплами.
Интернет ресурсларига йўналтирилган мураккаб ва оддий ту
зилмали ҳаволалар тўпламини алоҳида кўрсатиб ўтиш мумкин.
Ҳаволалар тўплами ахборот таълимий тармоқ, газета ва жур
налларнинг on-line версияси, ўлкашунослик маълумотлари, элек
трон кутубхоналарга оид сайтлардан иборат бўлиши мумкин.
Кутубхона сайтларидаги библиографик ресурсларнинг қуйида
ги талаблар асосида шакллантирилиши уларнинг самарадорлиги
ни оширишга кўмак беради.
Долзарблилик
– фойдаланувчиларнинг ахборот талабининг
ўзига хослиги билан шартлангандир (болалар, ўсмирлар, мутахас
сислар, илмий ходимлар ва бошқ.)
Ўзига хослиги
– электрон библиографик ресурсларнинг ўзига
хослиги кутубхонанинг ижтимоий институт сифатидаги хусусият
лари билан белгиланган. Уларда мужассам бўлган ахборот фойда
ланувчилар асосий тоифасининг ўзига хос ахборот талабларини
қондиришга бўйсундирилган. Ушбу мезон, айниқса, мавзули ва
ўлкашунослик маълумотлар базаси учун долзарбдир, чунки у маз
мунан бетакрор бўлишликни тақазо этади, шунинг учун фойдала
нувчилар учун юқори қийматга эга.
– библиографик ахборотнинг тўлиқлиги ҳар бир
алоҳида библиографик ресурсга бўлган талабга мувофиқ белгила
нади. Мисол учун, электрон каталог кутубхона фондини максимал
даражада тўлиқ акс эттириши керак. Унинг акси бу – библиогра
фик қўлланмалар, ҳаволалар тўплами, электрон кўргазмалар тав
сия ва касбий-ёрдамчи хусусиятга эга бўлиб, улар тўлиқ ахборот
бериш вазифасини бажармайди.
Библиографик ресурслардан фойдаланиш имкониятининг қу
лайлиги – фойдаланувчиларнинг сайт ресурсларидан бемалол
фойдалана олиши: бепул, ресурсларни сайт ичида қулай жойлашу
ви, қидирув имкониятини ўзига хос хусусиятлари, қидирув учун
йўл-йўриқнинг мавжудлиги, оддий фойдалануви учун сайтдаги
кўрсатмаларнинг тушунарли бўлиши каби имкониятлар мавжуд
эканлиги билан намоён бўлади.
Библиографик ресурсларни мунтазам ва ўз вақтида янгилаб
туриш – фойдаланувчиларнинг ахборот эҳтиёжларига қараб ре
сурсларнинг долзарблилиги, қулайлиги, тўлиқлигини ва мазму
нини таъминлаш учун библиографик ресурслар ассортиментини
ўз вақтида янгилаб туриш керак. Шуниндек, янги келиб тушган
нашрлар рўйхати, электрон каталог ва маълумотлар базаси ҳам
аниқ бир даврийликда янгиланиб туриши талаб этилади.
Библиографик ахборотларни сайтда тақдим этилиши юқори
даги тадбирлар тарзида амалга оширилиши ахборот-кутубхона
муассасасининг ресурсларига фойдаланувчилар қизиқишини ор
тишига, мавзу бўйича китоб ўқилиши даражаси ошишига хизмат
қилади. Бу эса, ўз навбатида, ахборот-кутубхона муассасасининг
аҳамияти ва нуфузини юқори поғонга кўтаришга хизмат қилади.
Адабиётлар
Амиров Р. Основные аспекты перехода от традиционного об
служивания читателей к электронному обслуживанию пользовате
Атаханов М. Ахборот-кутубхона хизматларини кўрсатишда Ин
тернет тармоғидаги маълумотнома сайтлардан фойдаланиш имко
ниятлари // Kutubxona.uz. – 2012. – № 3. Б. 38 – 39.
Ахборот-ресурс марказларининг библиографик ишини ташкил
қилиш : методик қўлланма / Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон
Миллий кутубхонаси ; муҳаррир Ҳ. Маматраимова ; тузувчи Ҳ.
Исломқулов. – Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон
Миллий кутубхонаси, 2008. – 40 б.
Глухов А. Асрлар қаъридан : жаҳондаги қадимий кутубхоналар
ҳақида очерклар. – Тошкент : Ўзбекистон, 1979. – 120 б.
Туропов М., Маматраимова Ҳ. Библиография // Ўзбекистон
Миллий энциклопедияси 2-жилд. Бешик – Гидрофизика / таҳрир
ҳайъати М. Аминова ва бошқ. – Тошкент : Ўзбекистон миллий эн
циклопедияси давлат илмий нашриёти, 2001. – Б. 293–295.
СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ
Амиров Равшан
Заместитель директора Самаркандского областного
информационно-библиотечного центра
This article re�ects on A.S. Pushkin Samarkand Regional Information
and Library Center’s advanced training program, it’s organization,
peculiarities and experience. The article analyzes a new innovative
advanced training which is being used in the library at present.
Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уров
ня квалификации и степени профессионализма сотрудников. Се
годня высокая квалификация, а также востребованность и успеш
ность специалиста определяются не только обладанием базовым
набором знаний, а готовностью постоянно дополнять его, полу
чать и применять новые знания, умения, навыки, адаптировать уже
полученные к изменяющимся условиям.
Достаточная профессиональная подготовка библиотекарей не
только повышает качество оказания библиотечно-библиографи
ческих и информационных услуг читателям, обеспечение их про
фессиональных, культурных, самообразовательных потребностей
и запросов, но и формирует социальный имидж библиотеки, по
зволяет глубже осознать её роль в обществе. Поэтому повышение
квалификации должно проходить постоянно, охватывать все кате
гории специалистов, строиться по принципу непрерывности.
Сам термин «повышение квалификации библиотекарей», ис
пользуемый в профессиональной сфере, трактуется как «совер
шенствование профессиональных знаний, навыков и умений,
повышение общеобразовательного уровня библиотекарей в соот
ветствии с новейшими достижениями культуры, науки и техники,
передовым библиотечным опытом» [1. С. 116].
В статье «Что такое повышение квалификации» Институт
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании рас
сматривает термин «повышение квалификации» более широко –
это формальное и неформальное обучение, необходимое для того,
чтобы штат учреждения или коллектив был способен выполнять
полный спектр своих служебных обязанностей. В ходе повышения
квалификации необходимо научиться, не просто выполнять работу
принятым в настоящее время образом, а постоянно изменять и со
вершенствовать методы работы, улучшая ее качество [2].
Каждая библиотека вправе выбрать свой путь организации по
вышения квалификации сотрудников, заимствуя из библиотечной
практики то, что соответствует особенностям ее работы и потреб
ностям пользователей.
Ведь уровень образования сотрудников информационно-библи
отечных учреждений должен быть высоким. От нас сегодня тре
буются знание литературы, понимание интересов пользователей,
умение работать с локальными и удалёнными информационными
ресурсами, умение работать с современным программным обеспе
чением, умение создавать инновационные продукты, предоставле
ние современных интерактивные услуги через веб сайт, поддержи
вание связей с пользователями через социальные сети, проведение
всевозможных вебинаров, медиапрезентаций, умение работать на
современной технике и многое другое.
Именно поэтому возникла идея создания совершенно новой
инновационной системы повышения квалификации библиотечных
работников, которая бы дополняла существующие формы на ре
спубликанском уровне и отвечала бы местным потребностям. Осо
бенно остро стоит вопрос у всех, как обеспечить начальную под
готовку библиотекарей, не имеющих специального образования,
которые и составляют большинство трудоустраивающихся.
Уникальность модуля заключается в том, что он рассчитан на
повышение квалификации сотрудников разной степени професси
ональной подготовки.
Модуль позволяет:
1) проводить начальную подготовку библиотекарей, не имею
щих специального образования и опыта библиотечной работы;
2) содействовать переподготовке библиотечных кадров, так
как начинающим работником следует считать не только человека,
впервые приступившего к работе в библиотеке, но и имеющего
опыт библиотечной работы и специальное образование, но пере
шедшего на работу по новой для него должности или функцио
нальной специальности;
3) осуществлять повышение квалификации библиотекарей в со
ответствии с их должностью и обязанностями, сотрудник сам вы
бирает по каким направлениям пройти повышение квалификации;
4) экономить бумагу и время, весь процесс в модуле автомати
зирован, все процессы выполняет модуль, а данные автоматически
аккумулируются на сервере;
5) благодаря модулю можно также проводить тестирование, ко
торое необходимо для проверки знаний после прохождения повы
шения квалификации.
На сегодняшний день модуль внедрен в работу центра. Плани
руется расширение тестов и обучающих курсов по всевозможным
направлениям, таким как:
• Библиотечный маркетинг;
• Стратегическое планирование;
• PR-технологии в продвижении библиотечных услуг;
• Социальное партнерство;
• Инновационная деятельность библиотек;
• Комплектование фондов библиотек
• Нормативно-правовое обеспечение формирования библиотеч
• Новые технологии в информационно-библиографической дея
тельности;
• Современные подходы и новые формы в краеведческой работе
библиотек;
• Актуальные и инновационные подходы библиотечного,
библио
графического, информационного обслуживания пользова
• Информационная культура библиотечного специалиста;
• Дизайн. Организация библиотечного пространства библиотеки;
• Мобильные услуги в библиотеке;
• Современные технологии в обслуживании пользователей биб
лиотек;
• Особенности работы с различными категориями пользователей;
• Социально-культурная деятельность библиотеки;
• Основы коммуникационной культуры библиотекаря;
• Продвижение библиотечных услуг и продуктов;
• Организация социологических и маркетинговых исследова
ний в библиотеке;
• Реклама и PR-деятельность библиотеки;
• Стратегия успешной подготовки заявки на получение гранта;
• Конкурс профессионального мастерства;
• Автоматизация библиотечных процессов. Новые информаци
онные технологии в деятельности библиотек;
• Развитие профессионального библиотечного партнерства;
• Современные информационные технологии;
• Создание мультимедийной продукции;
Конечно, до сих пор основной формой овладения умениями и
навыками библиотечной работы остается наставничество. Выс
шей формой повышения квалификации, переподготовки являют
ся курсы, которые обеспечивают библиотечным работникам воз
можность систематически повышать свой профессиональный и
общеобразовательный уровень. Эффективной формой профессио
нального общения, взаимообмена и взаимообогащения знаниями и
опытом, непрерывного повышения квалификации библиотекарей
являются научно-практические конференции, семинары. На про
тяжении всего периода наиболее квалифицированные сотрудники
нашего центра принимают активное участие в работе международ
ных конференций и саммитов, бывают на всевозможных стажи
ровках и практикумах, тренингах и семинарах.
В век информационных технологий необходимо использовать
разнообразные формы и виды обучения, охватывать всех сотруд
ников библиотеки. Процесс повышения квалификации в библио
теке должен идти непрерывно, без отвлечения сотрудника от ра
боты.
Разработанный модуль и дает возможность регулярно повышать
свою квалификацию работникам информационно-библиотечных
учреждений дистанционно. Он обеспечивает рост профессиональ
ного уровня каждого библиотечного сотрудника по отдельности и
строится дифференцированно по группам специалистов, уровням
организации занятий и содержанию мероприятий.
В дальнейшем, планируется внедрение данного модуля на сайт
центра www.libsamarkand.uz, где специалисты информационно-
лиотечных учреждений смогут проходить повышение квали
фикации и сдавать тесты в любое удобное время. На начальном
этапе планируем осуществить прохождение повышения квалифи
кации и сдачу тестов сотрудников информационно-ресурсных цен
тров области. Благодаря гибкости модуля это можно будет делать
на индивидуальном, групповом и массовых уровнях. В дальней
шем, изучив работу модуля, устранив возможные сбои в работе,
собрав достаточное количество отзывов и предложений, можно бу
дет поднять работу модуля на республиканский уровень.
Работа по повышению квалификации библиотекарей способ
ствует выполнению одной из важнейших задач библиотеки – по
вышению и развитию профессионального уровня библиотечных
специалистов в соответствии с современными требованиями и
профессиональными стандартами.
Список использованной литературы
1. Словарь библиотечных терминов / общ. ред. О.С. Чубарьян.
М.: Книга, 1976. С. 116–117.
2. ИИТО ЮНЕСКО. Что такое повышение квалификации [Элек
тронный ресурс] // WebSoft: IT-решения для управления эффектив
ностью персонала. Электрон. текст. М., 2009–2012.
КАФЕДРА «ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ
ИМ. МУХАММАДА АЛЬ-Х
ОРЕЗМИЙ
В ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Аракелов С.
Старший преподаватель Ташкентского
университета информационных технологий
This article considers the historical path that passed the system of
professional library training and its current state at the Department of
Формирование нового поколения специалистов с высокой об
щей и профессиональной культурой, творческой и социальной
активностью, умением самостоятельно ориентироваться в обще
ственно-политической жизни – одно из главных требований На
циональной программы по подготовке кадров в Узбекистане и Го
сударственной программы по реализации Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017–2021 годах
(Раздел IV, пункт 4.4). Эта задача, в первую очередь, должна ре
шаться высшими образовательными учреждениями на базе подго
товки бакалавров и магистров.
Анализ сложившийся кадровой ситуации, исходя из результа
тов проведённого мониторинга (НБ РУз, 2014 год), в настоящее
время, в сфере информационно-библиотечной деятельности, а
также в научно-образовательной деятельности, связанных с ин
формационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) показал
необходимость усовершенствования и дальнейшего углублённого
развития системы подготовки высококвалифицированных библио
течных кадров.
Хотелось бы вспомнить об истоках создания профессионально
го библиотечного обучения в Узбекистане.
Библиотечный факультет Ташкентского государственного ин
ститута культуры им. А. Кадыри начал свою работу с 1974 года (до
этого кафедра библиотековедения находилась в Ташкентском педа
гогическом институте), тогда он имел 2 кафедры: кафедру «Библи
отековедение» (зав. – профессор, доктор исторических наук А.Г.
Касымова) и кафедру «Библиографии» (зав. – профессор Чабров
Г.), а кафедра «Библиотечные фонды и каталоги» (зав. – канд. пед.
наук, доцент М.А. Рахимова) была организована в 1978 году. Впо
следствии была организована кафедра «Информационные и техни
ческие средства» под руководством доцента Т.Ф. Расулова.
В 2000 году факультет был переименован в «Управление библи
отечно-информационной деятельностью». На факультете на тот
момент функционировали 4 кафедры.
Кафедра «Информатика, математика и информационные техно
логии» (зав. кафедрой Каримов У.Ф., кандидат технических наук,
доцент). По направлению бакалавриата основной дисциплиной,
читаемой студентам, являлась «Информатика и информационные
системы». Студенты изучали также такие дисциплины, как: моде
лирование библиотечно-информационных систем, интегральные
информационно-поисковые системы, основы ИРБИС, КАРМАТ,
электронный каталог, автоматизированное рабочее место библио
текаря и библиографа, рабочая профессия: оператор персональных
ЭВМ, документоведение.
К их услугам были – компьютерный рабочий класс, в кото
ром можно было найти материалы к обучению всех предметов в
электронной форме. Преподаватели кафедры использовали вне
бюджетные средства для совершенствования учебного процесса.
Получены международные гранты: «UZNANETU – националь
ная сеть университетов Узбекистана» и «Компьютеризированный
класс для подготовки квалифицированных библиотекарей в инсти
туте культуры».
Кафедра библиотековедения (руководил кафедрой с 2003 по 2011
годы Махмудов М.Х. канд. пед. наук, доцент; с 2011 кафедру возгла
вила Ганиева Б.И., канд. пед. наук, доцент) – ведущая на факультете
«Управление библиотечно-информационной деятельностью», была
родоначальницей других кафедр, организованных на ее базе, явля
лась выпускающей кафедрой, координирующей работу по приему
и выпуску специалистов библиотечно-информационной сферы.
Преподаватели кафедры являлись авторами целого ряда научных
статей, учебных и учебно-методических пособий по проблемам
библиотековедения. За последние годы были выпущены новые
учебники, учебные пособия, монографии: «История библиотечно
го дела в Узбекистане. 1 часть», «Психология читателей и чтения»,
«Теория и история библиотечного дела», «История и деятельность
библиотек на территории Узбекистана», «Очерки истории памят
ников письменности и библиотек мира», «История библиотечного
дела в Узбекистане. Часть 2», «Библиотековедение, архивоведение,
книговедение». Кафедра библиотековедения имела тесные контак
ты с крупнейшими библиотеками республики, принимала активное
участие в конференциях, научно-практических семинарах, круглых
столах, посвященных проблемам развития библиотековедения как
науки, библиотечно-информационной деятельности в республике и
ее совершенствование в современных условиях.
При факультете функционировали компьютеризированные
классы, созданные на основании грантов, полученных от Инсти
тута Открытое Общество Узбекистана в 2004 году и программы
TEMPUS в 2010 году. В этих оснащенных современной техникой
классах обучение проводилось на базе новейших информацион
ных систем и технологий. Студентам была предоставлена возмож
ность работы с INTERNET ресурсами, с базой данных Мировой
информационной компании «EBSCO», и интегральными библи
отечно-информационными системами «ИРБИС» и «КАРМАТ»,
предназначенными для автоматизации рабочих процессов инфор
мационно-библиотечных учреждений. Преподаватели факультета
в 2009–2010 учебном году прошли обучение в магистратуре Уни
верситета Роберта Гордона (Абердин, Шотландия) по библиотеч
но-информационному образованию в рамках программы TEMPUS,
что существенно сказалось на методике преподавания профилиру
В 2006 году кафедры «Библиография» и «Библиотечные фонды
и каталоги» были объединены в одну «Библиография и документо
ведение» (зав. кафедрой Долгополова И.В., канд. пед. наук, доцент)
Педагогами кафедры было подготовлено и издано более 100
учебно-методических и учебных пособий по предметам «Библи
ография Узбекистана», «Краеведческая библиография» и «Би
блиография социально-гуманитарной литературы». Обогащая
свои теоретические знания и практические навыки, преподавате
ли кафедры совместно с сотрудниками Национальной библиоте
ки Узбекистана, Фундаментальной библиотеки Академии Наук и
Ташкентской областной научной библиотеки «Турон» принимают
участие в издании библиографических указателей, посвященных
творчеству великих ученых, литераторов и поэтов.
Большин
ство профессорско-преподавательского состава факультета обу
чалось, повышало профессиональную квалификацию, защищало
диссертации в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Институт тесно
сотрудничал с российскими вузами: Челябинской государственной
Академией культуры и искусств и Казанским государственным
университетом культуры и искусств.
Быстро меняющийся информационный мир выдвигает свои
требования к библиотечным учреждениям и кадрам. Назрела не
обходимость в смене методик, подходов и технологий в процессе
подготовки информационно-библиотечных специалистов.
Постановления Президента Республики Узбекистан №381 от
20.06.2006г., №1487 от 23.02.2011 г. и Закон «Об информацион
но-библиотечной деятельности» от 13.04.2011года поставили кар
динально новые задачи перед библиотечной общественностью и
придали новый импульс в подготовке современных высококвали
фицированных кадров, востребованных информационно-библио
течными учреждениями страны.
В 2012–2013 учебном году на базе Ташкентского университета
информационных технологий была открыта кафедра «Информа
ционно-библиотечные системы» в составе факультета «Професси
ональное образование в сфере ИКТ» (зав. кафедрой Ганиева Б.И.,
канд. пед. наук, доцент), где согласно новому государственному
стандарту, учебным планам наряду с базовыми предметами были
введены новые дисциплины, отвечающие международным требо
ваниям. Руководство университета уделяет большое внимание во
просу преподавания специальных дисциплин на английском языке.
Были открыты курсы английского языка для всех преподавателей
без отрыва от учебного процесса. Преподаватели постоянно повы
шают свою квалификацию, как в отечественных центрах, так и в
ведущих зарубежных университетах, совершенствуют навыки пре
подавания специальных предметов на английском языке, принима
ют активное участие в проведении международных конференций,
cеминаров: ITPA-2016, EWA III-2014 (Vienna, Austria), INFOLIB
– 2017, Иссык-Куль – 2015, Central Asia – 1998–2017, TEMPUS,
Global Symposium on Implementing NCS/NQF into Education – 2014
(S.Korea), ИПК и ПК СССПО – 2016, ERASMUS+, «Мировые ин
формационные ресурсы-2017» и другие.
Более 100 преподавателей Ташкентского университета инфор
мационных технологий за три года прошли обучение в ведущих
международных университетах Южной Кореи и Европейского Со
юза, большинство специальных предметов читаются на английском
языке, информационно-ресурсный центр оснащён современным
оборудованием, оргтехникой, а также укомплектован иностранной
литературой, что даёт возможность получать оперативно необхо
димую информацию из первоисточников. ТУИТ, соответственно,
обеспечен достаточным научно-педагогическим потенциалом и
хорошей материально-технической базой. Материально-техниче
ская база укомплектована современным информационным обору
дованием и продолжает обновляться. В режиме он-лайн работает
виртуальная образовательная система (ВОС ТУИТ_moodle.tuit.
uz), где находится весь необходимый образовательный ресурс для
учебного процесса. Многие преподаватели прошли стажировку за
рубежом, сформированы специальные группы на втором курсе, где
большая часть предметов преподаётся на английском языке. Благо
даря выигранным грантам: 1 зарубежный проект ТЕМПУС и 2 го
сударственных ФРИКТ, кафедра «Информационно-библиотечные
системы» хорошо оснащена для проведения лабораторно-практи
ческих занятий как для магистрантов, так и для студентов бакалав
риата и имеет четыре специально оборудованных класса.
К учебному процессу активно привлекаются ведущие специали
сты информационно-библиотечных учреждений. Так за последние
годы совместно с ведущими специалистами разработаны учебные
пособия, учебные планы, темы выпускных квалификационных
и курсовых работ, которые совместно используются в учебном и
производственном процессах. Кафедра «Информационно-библи
отечные системы» заключила стратегические и инновационные
договора с основными производственными базами, ведущими ин
формационно-библиотечными учреждениями страны, которые
обеспечивают проведение учебных, учебно-производственных и
преддипломных практик на высоком уровне (НБ РУз, ФБ АН РУз,
РДБ, РНПБ, РНМБ, «Билим» и др.); также проведение лаборатор
но-практических занятий, защиты выпускных квалификационных
работ на базе электронной библиотеки РИБЦ. Всё это, в свою оче
редь, содействует качественному изменению учебного процесса и
предоставлению имеющихся в их распоряжении материально-тех
нических, кадровых и иных ресурсов, необходимых для учебного
процесса. Для выведения информационно-библиотечной деятель
ности на более высокий технологический уровень качества и обе
спечения эффективности работы необходима подготовка персонала.
ТУИТ единственное высшее образовательное учреждение (ВОУ),
которое ведет подготовку высококвалифицированных специалистов
для информационно-библиотечных учреждений республики.
В заключение, хотелось бы отметить, что применение информа
ционных и педагогических технологий в гармоничном сочетании
с интерактивными методами на английском языке даёт нашим сту
дентам возможность быть конкурентоспособными на современном
рынке труда. Библиотеки страны должны быть профессиональны
ми проводниками в мир образования, науки и производства, что, в
свою очередь, будет способствовать подготовке квалифицирован
ных специалистов для всех отраслей экономики. Информацион
но-библиотечные учреждения, архивы, музеи Узбекистана имеют
большую потребность в наших выпускниках по направлению ба
калавриата «Информатизация и библиотековедение».
По своему потенциалу Ташкентский университет информаци
онных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми сегодня олице
творяет собой локомотив, один из ведущих университетов страны,
определяющий скорость преобразований в сфере информацион
ных технологий и коммуникаций.
КИТОБ МУТОЛААСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
ҲАМДА ТАРҒИБОТ ҚИЛИШНИНГ
ДОЛЗАРБ
МАСАЛАЛАРИ
Аслонов Шоҳидбек,
Фарғона вилоят Ахборот-кутубхона
маркази директори
Китоб неча асрлардан буён бутун башариятни муаллим сифати
да тарбиялаб келяпти. Улуғ аждодларимиз яратган буюк китоблар
орқали уларнинг юксак ижоди, оламшумул ихтиролари, маънавий
илмий кашфиётлари завол билмасдан бизгача етиб келди. Китоб
кишилик жамиятининг доимий маънавий эҳтиёжи бўлганлиги са
баб унинг мутолаасига чорлов ва китобхонлик маданиятини шакл
лантириш тарғиботи ҳамиша керак.
Айниқса, бугунги инсониятни турли мафкуравий ғоявий
тўқнашувлар таҳликага солаётган, турфа ахборот хуружлари ин
сон онги ва тафаккурига таҳдид қилаётган бир пайтда аҳолида
китобхонлик иштиёқини уйғотиш ҳар қачонгидан ҳам долзарб
тус олди.
Мамлакатимизда аҳолига ахборот-кутубхона хизмати кўрсати
лиши бугун қай даражада? Ахборот-кутубхона муассасалари вази
фаларни қай даражада уддасидан чиқди?
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 20 июнда
ги «Республика аҳолисини ахборот-кутубхона билан таъминлашни
ташкил этиш тўғрисида» қарори билан мамлакатимизда таълим
муассасаларида ахборот-ресурс марказлари ташкил этилган бўлса,
ўша пайтда уларнинг олдига тўртта асосий вазифа:
– таълим муассасалари ўқувчилари ҳамда аҳолининг замонавий
ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда мунтазам таълим
олиши ва мустақил равишда таълим олишига кўмаклашиш;
– миллий маънавий-аҳлоқий қадриятларни кенг кўламда тарғиб
қилиш, халқнинг маданий-тарихий меросидан баҳраманд бўлишни
таъминлаш, маънавий бой ва уйғун камол топган шахснинг ижодий
ўсиши учун имконият яратиб бериш;
– янги ахборот технологиялари (маълумотлар электрон базалари,
интернет ресурслари) асосида аҳолига ахборот хизмати кўрсатиш;
– маданий, таълим, ахборот ҳамда бошқа дастур ва лойиҳаларни
биргаликда амалга ошириш учун таълим муассасалари, маҳаллий
ўзини ўзи бошқариш органлари, миллий маданият марказлари би
лан ҳамкорликни ривожлантириш каби вазифалар қўйилган..
Ахборот-кутубхона муассасалари бу вазифаларни қай даражада
уддасидан чиқди?
Худди мана шу саволлар Президентимизнинг жорий йил 12 ян
вардаги «Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини
ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини
ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида»
ги фармойишлари қабул қилинишига асос бўлди. Фармойишда биз
соҳада йўл қўйган қатор камчиликлар кўрсатиб ўтилди. Жумладан:
– бадиий, маърифий, илмий-оммабоп, тарбиявий, ёшларнинг
интеллектуал салоҳиятини оширишга қаратилган адабиётлар би
лан таълим муассасаларини таъминлаш;
– аҳолига хизмат кўрсатишда электрон китоб шаклларидан кенг
фойдаланиш яхши йўлга қўйилмаганлиги қайд этилди.
Шунингдек, таълим муассасалари учун китоб харид қилишга
маблағлар етарли даражада мавжуд бўлган манбалар ҳисобидан
жалб этиш, таълим муассасаларида янги китоблар тақдимотини
ўтказиш, муаллифлар билан учрашувлар ўтказиш етарли эмаслиги
таъкидланди.
Кўриб турибмизки, ҳукуматитимиз томонидан мамлакатимиз
даги мавжуд иқтисодий соҳаларни ривожлантиришга эътибор қа
ратиш билан бирга, ижтимоий муаммоларни бартараф этиш, келиб
чиқаётган камчиликларни олдини олиш ва зарур чоралар кўриш
бўйича ҳам тегишли масъулиятни ўз зиммасига олмоқда.
Савол туғилади: – Китоб мутолааси, китобхонлик маданиятини
шакллантириш, тарғиб этиш борасида нималарга эътибор қарати
шимиз зарур?
Биринчи ўринда, айтиш мумкинки, чоп этилаётган китобларни
тарғиб қилиш, таълим муассасаларида китоб муаллифлари билан
ижодий учрашувларни тизимли равишда ташкил этиш ҳамда таъ-
лим муассасалари, айниқса, мактабгача ва бошланғич таълимда
ўқиш маданияти ва мутолаа кўникмаларини шакллантириш биз
нинг устувор вазифамизга айланиши лозим.
Иккинчи ўринда, таълим муассасаларида синфдан ташқари
ўқиш учун тавсия этилган ўзбек ва чет эл адибларининг мумтоз ва
замонавий асарларини танлаб, хрестоматия адабиётлари рўйхатла
рини қайта кўриб чиқиш ва ўқув жараёнига мутолаа этилган асар
лар асосида иншо ёзиш тизимини жорий этиш, адабиёт тўгаракла
ри фаолиятини қайта қўриб чиқиш зарур.
Бунинг учун ахборот-кутубхона муассасалари ходимлари ўқи
тувчилар билан ҳамкорликда қуйидаги ишларни амалга ошири
шлари лозим деб ўйлайман:
– китобхонликни тарғиб қилиш, ўқувчиларни кутубхонага жалб
этиш мақсадида уларни илм-фан, адабиёт, санъат вакилларининг
ҳаёти ва ижоди билан таништириш ҳамда ёш ўғил-қизлар учун
муҳим ва унутилмас саналар, даврнинг долзарб аҳамият касб эт
ган воқеа-ҳодисалари муносабати билан қатор оммавий тадбир
лар ўтказишлари талаб эталади: экскурсиялар, суҳбатлар, кечалар,
шарҳлар, дарслар, давра суҳбати, мунозара клуби, тақдимот, ахбо
рот куни, викторина, адабиёт тўгараклари ва бошқалар;
– ҳар бир таълим муассасасида ҳафтанинг сешанба ва жума
кунлари «китобхонлик куни» ўтказиш мумкин. Ва кун давомида
ўзбек, жаҳон адабиётининг энг яхши намуналарини жамоавий
ўқишни ташкил этиш лозим.
Биз ўз фаолиятимиз самарадорлигини оширишда халқаро
талаб
лар, тажриба ва унинг натижаларига ҳам суяниб иш олиб бо
ришимиз мақсадга мувофиқ.
2016 йилнинг 5–15 сентябрь кунлари Республикамиз ахбо
рот-ресурс марказларидан 12 нафар мутахассисдан иборат деле
гация Германия Федератив Республикаси кутубхоналарида хизмат
сафарида бўлиб қайтдик. Бундан кўзланган мақсад – давлатимиз
даги ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари иш жараё
нини янада такомиллаштириш, иш жараёнларини автоматлашти
риш, фойдаланувчиларга тезкор ва сифатли хизмат кўрсатиш
сифатини янада ошириш, электрон кутубхона ташкил этиш, ада
биётларни электрон шаклга ўтказиш жараёнларини ўрганиш, ноёб
адабиётларнинг сақланиши, консервация ва реставрация жараён
лари билан яқиндан танишиш билан бирга ўз билим савиясини ва
иш тажрибаларини оширишдан иборат бўлди.
Сафар давомида Берлин давлат кутубхонаси – Пруссия мада
ниймероси, Давлат кутубхонасининг Шарқшунослик ва Китобларн
рақамлаштириш ва реставрация бўлими, Америка – Геденк кутуб
хонаси, Кутубхона фондларини сақлаш бўйича эксперт маркази,
Инсон ҳуқуқлари бўйича институт кутубхонаси, Трептов – Ко
пеник туман кутубхонаси, Гумбольд номидаги Берлин университе
ти кутубхонаси, Берлин Озод университети – Кампус кутубхонаси
ва Пабло Неруда кутубхоналари иш фаолияти билан яқиндан та
Германияда кутубхоналар турига қараб фаолият олиб боради
лар. Масалан, Берлин Давлат кутубхонаси ҳам билим тарғиботини
ҳам фонднинг умрбод сақланишини таъминлайди. Шаҳар кутубхо
налари, оммавий кутубхоналар эса асосан китоб тарғиботига жид
дий эътибор қаратадилар.
Кутубхонага масофадан туриб аъзо бўлиш мумкин, лекин бу
нинг учун ҳам, албатта, кутубхонага биринчи марта келиш тартиби
ўрнатилган. Китобхон уйдан туриб ўқув залида зарурий китобдан
фойдаланиши учун буюртма бериши мумкин.
Берлин кутубхоналари фойдаланувчилари кутубхона фондларида
мустақил ишлашлари, яъни китоб жавонларида жойлашган ресурслар
ни излаб топишларини енгиллаштириш мақсадида компьютерларда
навигаторлар ишлаб чиқилган. Ҳар бир кутубхона хизмат кўрсатишда
фақатгина ўзининг фонди билан чекланиб қолмасдан, балки Германия
даги бошқа шаҳарлар ва ҳатто бошқа мамлакатлар кутубхоналари фон
дидан (корпоратив тизим) электрон каталоглари орқали зарур адаби
ётларни излаши ва ҳужжатларни электрон етказиб бериш хизматидан
кенг фойдаланишлари мумкин. Кутубхона фондини жамлашда махсус
экспертлардан (кутубхоначилар, педагоглар, психологлар, нашриёт хо
димлари) ташкил топган гуруҳнинг янги нашр қилинган китобларга
тавсиялар тайёрлаши ва шу тавсияларга таянган ҳолда фонд бутлани
ши, шунингдек, нашриётлар билан шартнома тузиб кутубхонанинг тў
лиқ матнли электрон базасини жамлаш ҳамда Интернет орқали кутуб
хона сайтида бу ресурслардан бемалол фойдаланишлари мумкинлиги
фойдаланувчиларга қўшимча қулайликлар яратмоқда.
Маълумки, ҳозирги кунда мамлакатимизда энг долзарб вази
фалардан бири сифатида илгари сурилаётган фондларимиздаги
мавжуд адабиётларни рақамлаштириш, уларнинг электрон вари
антларини яратиш орқали фойдаланувчиларга тез ва сифатли ахбо
рот етказиш жараёнидир. Берлин Давлат кутубхонасининг рақам
лаштириш борасидаги фаолияти билан танишганимизда қуйидаги
маълумотларни олишга эришдик. Албатта бу фаолият катта уни
версал жараён бўлиб, худди бизнинг тажрибаларимизда ҳам дуч
келаётган масала яъни, барча соҳани қамраб олган, фонддаги барча
ресурсларни бирданига рақамлаштириш иложи йўқ. Чунки бунинг
учун биринчидан вақт ва маблағ талаб этилади. Лекин бу кутубхо
нада табиий, техника, тиббиётга оид адабиётлар жуда қиммат бўл
ганлиги учун айни пайтда кўпроқ ижтимоий гуманитар фанларга
эътибор қаратилаётганлигининг гувоҳи бўлдик.
Рақамлаштирилган ҳар бир китобнинг асл нусхаси албатта сақла
нади, рақамлаштирилгандан кейингина буюртмалар асосида китоб
хонларга тавсия этилади. Рақамлаштириш жараёни асосан сканер
орқали амалга оширилади ва давлат кутубхонасида умрбод сақланади.
Берлин Давлат кутубхонаси бўйлаб экскурсия давомида энг
қувонарлиси 2016 йилнинг февраль ойида Берлин Давлат кутуб
хонасида шоир, файласуф, давлат арбоби Алишер Навоий тавал
лудининг 575 йиллиги муносабати билан «Алишер Навоий ва
унинг жаҳон адабиёти ҳамда маданиятига қўшган ҳиссаси» мав
зусида конференция ўтказилган. Ўзбекистоннинг Германиядаги
элчихонаси томонидан Гумбольдт номидаги Берлин университети,
Берлин Озод университети ва Берлин Давлат кутубхонаси билан
ўзаро ҳамкорликда ташкил этилган мазкур халқаро анжуманда
Германия
нинг 100 дан зиёд расмий, ижтимоий-маданий, илмий-а
кадемик, экспертлар ва маданий доиралари вакиллари, журналист
лар ҳамда Ўзбекистон, АҚШ, Франция, Венгрия, Туркия ва ХХР
сингари мамлакатлардан келган шарқшунос олимлар ва навоий
шунослар иштирок этганлиги таҳсинга сазовордир.
Айниқса, бугунги кунга келиб Берлин Давлат кутубхонасида
шоирнинг 30 га яқин турли асарлари қўлёзмаларининг сақланиши
ҳам барчамизнинг қалбимизда фахр туйғусини уйғотади.
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ҳар бир соҳанинг замон
талаблари асосида фаолият юритиши учун ривожланган хорижий
давлатларнинг тажрибасини мунтазам кузатиб бориш, ўрганиб бо
риш муҳим аҳамият касб этади.
Биз ташриф чоғида шу нарсага амин бўлдикки, Германия кутуб
хоналарининг айрим имконият ва қулайлик томонларини кутубхо
наларимизда жорий этиш мумкин:
- кутубхона фойдаланувчилари томонидан кўп сўралаётган
адабиётларни кутубхона ўқув залларида очиқ фонд тарзида жой
лаштириш фойдаланувчини китоб билан мустақил равишда яқин
дан ишлашга ва кўплаб китоблар ичидан айнан ўзига кераклигини
кўриб танлаб олишга имконият яратиш;
- кутубхона фондидаги адабиётларни жойлашиши бўйича фой
даланувчиларга маълумот бериш учун кутубхонадаги компьютер
ларда навигаторлар ишлаб чиқиш;
- имконияти чекланган фойдаланувчиларга (яхши эшита олмай
диганлар) кутубхона электрон каталогидан фойдаланишлари учун
каталогдан фойдаланиш тартибини сурдотаржимаси ролик сифа
тида ишлаб чиқилиб ва компьютерлардан кўриш имкониятини яра
тиш орқали қўшимча қулайликлар яратиш;
- кутубхона ўқув зали фойдаланувчилари учун ҳали ўқиб тугатил
маган китобларни 10 кунгача сақлаб туриш тартибини жорий этиш;
- гуруҳли машғулотлар, оналар ва болалар учун алоҳида хона
лар ташкил этиш;
- масофадан электрон хизмат кўрсатиш тизимини жорий этиш
ва электрон тўлов («Uzcard-click») хизматини ишга тушириш;
- фойдаланувчиларнинг вақтини тежашга қаратилган кутубхона
ларга 24 соат мобайнида ишлайдиган махсус мосламалар ўрнатиш
яъни кутубхона ёпиқ пайтида ҳам ўрнатилган тартибда китобни топ
шириш ва буюртма асосида китоб олиш имкониятини яратиш.
Айтиш мумкинки, сафар давомида олган таассуротлар, билим
ва кўникмалар мутахассисларнинг фаолиятида ўз ижобий натижа
сини беради, келгусида ахборот-кутубхона хизмати кўрсатишнинг
самарали усуллардан фойдаланишга мустаҳкам замин яратади.
ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Ахмедов Дониёр,
главный библиотекарь отдела информационных технологий
Ферганского информационно-библиотечного центра
The article focuses on innovative ways in the work of ILC
(Information-Library Center) on the promotion of books and reading
Сегодня современная библиотека определяется как площадка
для коммуникаций, местом для проведения интеллектуального
досуга, территорией, где можно комфортно пообщаться, почитать,
поработать за компьютером, послушать музыку и аудиокниги, по
смотреть видео, поучаствовать в публичных акциях, стать членом
клубного объединения.
Большая часть пользователей библиотеки составляет молодежь:
учащиеся школ, лицеев, колледжей, студенты высших учебных за
ведений и, конечно же, абитуриенты, можно сказать одна из самых
многочисленных групп пользователей.
Современная молодежь, как особая социальная группа, требует
повышенного внимания общества в целом и поэтому наши инфор
мационно-библиотечные центры, являясь многофункциональными
учреждениями, работу с этой категорией своих пользователей опре
деляют основополагающей. А основными направлениями работы с
данной категорией читателей являются - помощь в получении образо
вания, выбор профессии, патриотическое и эстетическое воспитание,
пропаганда здорового образа жизни, повышение правовой, экологи
ческой и информационной грамотности, досуговая деятельность.
За годы независимости в Узбекистане систематически прово
дится работа, направленная на усиление интереса молодежи к кни
ге и чтению, повышению культуры чтения, широкой пропаганде
лучших произведений национальной литературы.
Распоряжение Президента Республики Узбекистан «О созда
нии Комиссии по развитию системы издания и распространения
книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения»,
возложило большую ответственность на библиотеки и библиотеч
ных работников. Выполнение задач поставленных в данном рас
поряжении, будет способствовать повышению качества и эффек
тивности деятельности библиотек, повышению культуры чтения,
особенно среди молодого поколения.
Сегодняшняя молодежь рассматривает библиотеку не только как
источник получения информации, необходимой в процессе обра
зования и получения профессии, но и как место комфортного об
щения со сверстниками. При этом, она все же отдает предпочтенье
информационным технологиям, Интернету, который дает неогра
ниченные возможности получения информации и использования
социальных коммуникаций. Так, в библиотеках появилась новая
категория – удаленные пользователи и это наиболее активные по
требители новых услуг библиотеки. Поэтому в ИБЦ все успешнее
развивается и становится актуальной система виртуального обслу
живания пользователей и продвижение информационных ресурсов
в заинтересованную среду, что является одним из важных направ
лений в работе сайта ИБЦ. Постоянное пополнение сайта интерес
ными материалами, своевременное обновление новостного блока,
анонсирование мероприятий, направленных на пропаганду чтения
и книги, делает сайт востребованным. Открыты виртуальные сер
висы, такие как справочная служба «Спроси библиотекаря» куда
могут отправить свои запросы удаленные пользователи, виртуаль
ные приемные, где посетители сайта напрямую могут обратиться к
директору ИБЦ. Работа виртуального обслуживания постоянно ана
лизируется. Специа
листы отдела информационных технологий, где
сосредоточена работа с удаленными пользователями, отмечают сни
жение интереса к виртуальной службе формата асинхронного об
служивания. Однако, мониторинг этого сервиса показал, что поль
зователи продолжают обращаться к базе ранее выполненных заявок,
находя необходимую информацию в уже готовом материале. Расши
ряя библиотечное пространство, ИБЦ в деятельности по пропаганде
книги и чтения, по привлечению современной молодежи к чтению
активнее использует преимущества новых информационных техно
логий. Так компьютерные технологии дают возможность обращать
ся к таким видам искусства, которые раньше оставались в тени. Это
демонстрация фильмов, направленных на изучение нашей истории
независимости, жизненного пути Первого Президента Узбекистана
(док. фильмы «Унутилмас дамлар»и «Эъзоз»), знакомство с твор
чеством наших знаменитых земляков (док.фильм «Эҳтиром» о на
родном поэте Узбекистана Эркине Вахидове), а также пропаганду
здорового образа жизни и борьбы с терроризмом (Қиёматга қолган
қарз», «Бир жиноят изидан», «Ойдинда ой қидирганлар»).
Учитывая, что ИБЦ сегодня – это культурное, образовательное,
досуговое учреждение, не только в реальном, но и в виртуальном
пространстве сотрудники все чаще используют современные инте
рактивные формы работы как с пользователями, так и в пропаган
Так с целью привлечения внимания молодежи к книге, к чте
нию сотрудники ИБЦ решились на эксперимент с использованием
инструментов флешмоба и виртуального пространства.
Подготовив таблички с надписью «ялюблю читать...», «men
o‘qishni sevaman», и «i love reading», оформленных в виде картин в
рамочках, составив и разместив на информационной доске в фойе
ИБЦ, на сайте, на страничке фейсбуке обращение ко всем кто любит
читать. Это звучало так: «Дорогие друзья - любители книг! Област
ной информационно-библиотечный центр имени Ахмада Ферганий
с целью повышения интереса молодежи к художественной литера
туре, продвижения читательской активности и информационной
культуры среди молодежи, развития духовных, нравственных и
культурных ориентиров проводит флешмоб под девизом «Я люблю
читать!». Акция проходит для истинных любителей чтения книг!
Для участия в акции вам необходимо сфотографироваться с надпи
сью нашего девиза «Я люблю читать» и оставить ваше мнение о
вашем любимом произведении в нашем сообществе! Поделитесь
этой замечательной новостью с вашими друзьями и станьте самым
активным участником флешмоба! Будет интересно!» организовали
акцию с громким логотипом «Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ».
Акция стартовала в селе Чимён и далее прошла в 3 районах и
2-городах Ферганской области и в ней приняли участие более 200
человек. И течении года акция проходила всюду, где проходили
крупные городские и районные мероприятия. Организаторы ак
ции, для большего охвата населения использовала любые площад
ки, как в Фергане и Ферганской области, так и за её пределами. А
это и Самарканд, где сотрудники ИБЦ участвовали в Республикан
ском конкурсе на звание «Лучший специалист ИБЦ», и «Лучшее
ИБЦ», а заодно организовали показательные акции как в ИБЦ им.
А Пушкина, так и на улицах и на площадях Самарканда. Исполь
зуя любую возможность, сотрудники ИБЦ постоянно расширяли
границы акции, это Национальная библиотека Узбекистана им.
Алишера Навои, где приняли участие не только наши коллеги –
сотрудники, но и многочисленные читатели библиотеки. Поездка
директора ИБЦ в Германию с целью повышения квалификации,
предоставила возможность провести акцию в Берлине и Дрездене.
Информация о проведении акции была предоставлена не толь
ко на сайте ИБЦ, но и на страничке ИБЦ в фейбуке (https://www.
facebook.com/ferlibrary.uz), где было размещено объявление о прове
дении акции, а в дальнейшем и фотографии всех участников акции.
И сегодня акция еще продолжается, так как наши подписчики стра
нички активно поддерживают проведение Акции. Всего за время
проведения акции в ней приняло участие более 2500 человек.
Результаты проведения продемонстрировани акции, что при
влекая читателя в библиотеку, мы не только решаем свою профес
сиональную задачу, помогая читателю, особенно подростку, через
книгу найти ответ на возникший у него вопрос, мы формируем у
него отношение к чтению как к интересному, престижному занятию,
приносящего радость и удовольствие. И от нас библиотекарей тре
буется умение, используя разнообразные формы и методы общения
с читателями, руководить процессом чтения, стремясь вызвать ин
терес у современной молодежи к классике, с тем, чтобы пробудить
в ней процесс самосознания, подтолкнуть его к выбору духовной
модели поведения. Именно поэтому, сотрудники стали использовать
еще одно инновационное направление - флешбук – презентация или
знакомство с интересными книгами с помощью цитат, иллюстра
ций, личных переживаний и другой информации о книге.
Так ежедневно на нашей страничке в фейсбуке, проходит ре
клама одной книги из фонда ИБЦ – лучших произведений наци
ональной и зарубежной литературы. Представлено уже более 125
книг и дано более 75 отзывов, а количество лайков превысило пол
торы тысячи. Отрадно, что отзывы пишут не просто посетители
странички фейсбука, но и постоянные пользователи библиотеки.
Сотрудники ИБЦ не обошли вниманием самый крупный в Ин
тернете видеохостинг YouTube, который сегодня набирает попу
лярность среди библиотек.
Пока там публикуются шесть видеороликов, а в дальнейшем
предполагается публиковать отчеты об интересных библиотечных
событиях, а также буктрейлеры – (короткий видеоролик по моти
вам книги), основная задача которого – рассказать о книге, заин
тересовать, заинтриговать читателя. Размещение видеороликов не
только даст возможность познакомиться широкой аудитории с наи
более интересными событиями в жизни ИБЦ, но и проводить ре
кламу новых книг местных издательств, пропагандировать чтение
высокохудожественной литературы, привлечь внимание к книгам
при помощи визуальных средств.
Наша главная задача заключается в том, чтобы активизировать
процесс чтения, постоянно повышать познавательную и воспита
тельную роль книги, вернуть молодое поколение в ранг активных
читателей. Библиотека и чтение способствуют становлению чело
века как культурной, образованной личности, поскольку обладают
уникальными свойствами создания атмосферы интеллектуальных,
моральных, эстетических исканий и переживаний под влиянием
чтения, а также общения.
Сотрудники библиотек прилагают к этому усилия, возрождая
былой престиж чтения, пропагандируя книгу и чтение, формируя
положительный имидж современной библиотеки.
«Необходимо повторять вновь и вновь, пока новые поколения
этого не усвоят: литература – больше, чем развлечение, больше,
чем упражнение для ума, обостряющее восприимчивость и про
буждающее критический дух. Она абсолютно необходима для са
мого существования цивилизации, она обновляет и сохраняет в
нас лучшие черты человека… Марио Варгас Льоса, Перуанский
писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.
АХБОРОТ-КУТУБХОНА МУАССАСАСИ
МУТАХАССИСИНИНГ ФОЙДАЛАНУВЧИЛАРГА
АХБОРОТ-КУТУБХОНА ХИЗМАТЛАРИНИ КЎРСАТИШДА
КАСБИЙ ЭТИКАГА ДОИР АЙРИМ ЖИҲАТЛАР
Балтабаева Муяссар,
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси Илмий-методик ва
тадқиқот хизмати бош мутахассиси
Today, the library is considered as an information, cultural and
educational institution. In this connection, in the individual value
system of the library worker, knowledge and the continuous process of
information consumption are particularly signi�cant.
рот-кутубхона фаолияти тўғрисида»ги Қонунида белгиланган ахбо
рот-кутубхона фаолиятининг асосий вазифаларини келтириб ўтиш
жоиз. Булар:
- фойдаланувчиларнинг ахборот-кутубхона ресурсларидан фой
даланишини таъминлаш;
- фойдаланувчиларнинг интеллектуал, маънавий-ахлоқий,
маданий ва таълим олиш эҳтиёжларини қаноатлантириш учун
шарт-шароитлар яратиш;
- миллий маданиятни тиклашга ва янада ривожлантиришга кў
маклашиш, Ўзбекистон халқининг тарихий, маънавий ва маданий
меросини сақлаш;
- ахборот-коммуникация технологиялари асосида ахборот-ку
тубхона ресурсларидан ўзаро фойдаланишни таъминлаш.
Бугунги кунда ахборот-кутубхона муассасаларига ахборот,
маданий ва таълимий маскан сифатида қаралмоқда. Шу ўринда,
юқорида келтириб ўтилган вазифаларни амалга оширишда ахбо
рот-кутубхона мутахассиси касбий билим маҳорати орқали узлук
сиз оқиб келаётган ахборотлар оқимидан тўғри фойдалана олиши
ва уни фойдаланувчиларга тақдим қила билиши муҳим аҳамият
касб этади. Янги ахборот технологияларини қўллаш ва унумли
фойдаланиш эса муҳим шартлардан бири бўлиб қолмоқда. Ахбо
рот-кутубхона муассаса мутахассислиги (кутубхоначилик) касби
ни танлаган инсонлар биринчи навбатда абадий ўқувчи, яъни дои
мий изланишга тайёр инсонлар бўлиши даркор.
Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонасида
ёш ахборот-кутубхона мутахассисларнинг касбий билимини оши
риш мақсадида «Ёш мутахассис мактаби» ташкил этилган.
Мактабнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:
- Миллий кутубхона ёш мутахассисларини қисқа муддатли, сод
далаштирилган ўқитиш орқали касбий кўникмаларга ўргатиш;
- Миллий кутубхонанинг барча тузилмавий бўлинмаларининг
ахборот-кутубхона жараёнларини ўргатиш;
- Миллий кутубхона фаолиятини мувофиқлаштирувчи ва ахбо
рот-кутубхона соҳасида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳуж
жатлар билан таништириш, хизматлар фаолиятига ахборот-кутуб
хона соҳасида қабул қилинган янги стандартларни жорий қилиш;
- Миллий кутубхона ёш мутахассисларига ахборот-коммуника
ция технологиялари асосида ахборот-кутубхона хизмат кўрсатиш
кўникмаларига эга бўлишда кўмаклашиш, ўз устида мустақил
ишлаш кўникмаларини шакллантириш.
Мазкур мактабга асосан Миллий кутубхонага янги ишга қабул
қилинган мутахассислар жалб қилиниб, машғулотлар жараёнида
кутубхона фаолияти, унинг тузилмавий бўлинмалари ва уларнинг
вазифалари билан атрофлича танишадилар.
Ахборот-кутубхона муассасаси мутахассисининг касбий одоб-
ахлоқи, дунёқарашини шакллантириш асосида уларнинг соҳавий
нормалар, талабларни билиши билан бирга, ички тартиб тизимини
мукаммал билишини тақозо этади.
Ахлоқ нормалари жамиятнинг барча аъзоларидан талаб қили
нади. Шунинг учун ҳам фойдаланувчиларга хизмат кўрсатишда
касбий ахлоқ-одоб қандай бўлиши керак, унинг моҳияти нимада
иборат деган савол туғилиши табиийдир.Умуман олганда, ахлоқ-о
доб нормалари одоб билан қилинган ишнинг хусусиятини ифода
қилади. Инсон ва жамиятнинг ички маданиятини ташкил этадиган
қисми одоб-ахлоқ нормаларидир.
Касбий этика (одоб-ахлоқ) – ушбу касбга тегишли жамиятнинг
муайян ижтимоий гуруҳи вакилларининг ўзини тутишини тартиб
га солувчи ахлоқ нормалари мажмуидир.
Ахборот-кутубхона муассасаси мутахассисидан унинг касби
ахлоққа оид қанақа фазилатлар талаб қилинади? Авваломбор, ах
боротни профессионал тарзда тақдим эта олиши, фойдаланувчи
билан мулоқот қила олиши ва унинг маданий, касбий юксалиши
мақсадларини кўзлаган ҳолда талаб даражасида муомалада бўла
олиши демакдир. Кутубхоначиликка оид касбий этика ёрқин ифода
қилинган инсонпарварлик нуқтаи назарига эга. Ахборот-кутубхо
на муассасаси мутахассиси бошқаларга кўмаклашувчи яъни, ахбо
рот-кутубхона хизмати кўрсатиш билан бирга инсонни қадрловчи,
ҳар бир кишида шахсни ва инсоний қадр-қимматни ҳурмат қилиш
ни била олувчи инсон бўла олиши керак. Шунинг учун ахборот-ку
тубхона муассасаси мутахассисининг ахлоқий бурчи – хушмуома
лалик, хайрихоҳлик муҳитини яратишдан иборат.
Ахборот-кутубхона муассасаси мутахассиси касбининг асосий
бўлаги − инсонлар билан тўғридан-тўғри мулоқот қила билиши
дир. Бу мулоқотнинг асосида белгиланган қонун-қоидалар: фойда
ланувчиларнинг қизиқишларига доимий эътибор, уларнинг эҳти
ёжларини тўлиқроқ қондиришга интилиш ётади. Фойдаланувчи
ахборот-кутубхона муассасаси мутахассиси учун зериктирадиган,
безор қиладиган ташриф буюрувчи эмас, балки ҳар доим азиз меҳ
мон бўлиши керак.
Ахборот-кутубхона муассасаси мутахассиси касбий этикаси
га биринчидан, ўзини эмас, суҳбатдошини эшитиш, иккинчидан
фойдаланувчининг эҳтиёжини тушунишга тайёрлигини намой
иш қилиш ва бажариш, учинчидан, ҳатто фойдаланувчи томони
дан одоб-ахлоқ нормалари бузилган тарзда мурожаат қилинганда
ҳам вазмин, хайрихоҳлик оҳангини сақлаб туриши лозим. Инсон
га бўлган қизиқиш, ҳурмат, унинг сўровига бефарқ бўлмаслик
дан уни тушуниш истаги ҳам келиб чиқади. Шунинг учун юқори
касбий маҳоратга эга бўлиш учун психология фанини ҳам билиш,
инсонларни тушуна олиш, уларнинг ўзини тутиши ва кайфиятига
қараб жавоб бера олиш қобилияти талаб қилинади. Мулоқотнинг
усули мурожаат қилувчи фойдалувчининг ўзига хос хусусиятлари
га максимал мувофиқ бўлиши керак. Лекин, бу фойдаланувчи ах
борот-кутубхона мутахассисига ўзининг муомаласи билан кўнгли
ни хира қилиши дегани эмас. Масалан, фойдаланувчи бетакаллуф,
баъзида ҳатто беодоблик оҳангида суҳбатга киришишни бошлаган
вазиятда ҳам хушмуомала, вазмин ва иззат-ҳурмат билан қилина
диган муносабатга дуч келса, дарҳол ўзгариш ҳолатлари бўлади.
Ҳар қандай ҳолатда асосий одоб-ахлоққа доир тақиқ – шахсни
камситишга йўл қўймасликдир. Фойдалувчи билан мулоқот қилиш
тенг ҳуқуқлилик асосида бўлиши зарур. Биринчи даражадаги аҳа
миятга эга бўлган масала алоҳида ўрин тутади.
Имтиёзга эга бўлган хизмат кўрсатишга йўл қўйилиши керак
ми, яъни фойдаланувчининг ижтимоий келиб чиқиши, ёши, лаво
зимига боғлиқ бўлиши керакми, деган савол туғилиши мумкин.
Шак-шубҳасиз, ахборот-кутубхона муассасаси мутахассиси фойда
ланувчига бўлган муносабатида унинг ташқи кўриниши, қайси мил
латга мансублиги, ижтимоий келиб чиқиши таъсир кўрсатмайди.
Фойдаланувчи билан мулоқотда ахборот-кутубхона муасса
саси мутахассисининг нутқ маданияти ҳам муҳим аҳамиятга
эга. Нутқ ва унинг бойлиги умумий маданият, юқори касбий
маҳорат ва одоб-ахлоқ қоидаларини билишнинг кўрсаткичи ҳи
собланади.
Агар ахборот-кутубхона муассасаси мутахассиси сўзлашув ти
лида қўпол хатоликларга йўл қўйилса, фойдаланувчида у ҳақида
муайян тасаввур пайдо бўлади. Нутқ маданиятини ўстириш ах
борот-кутубхона муассасаси мутахассисининг касбий юксалиши
Ахборот-кутубхона муассасаси мутахассисининг нутқи адабий
бўлиши, иборалар ва жаргон сўзларга йўл қўйилмаслиги лозим.
Нутқнинг ҳар бир мулоқотни енгиллаштирувчи сўзлар услуби бўла
ди. Масалан, «илтимос», «кечирасиз», «марҳамат», «мумкин бўлса»
ва ҳ.к.з. Бу сўзлар тўплами ахборот-кутубхона хизматларини кўрса
тувчи ҳар бир мутахассисда бўлиши ва ундан оқилона фойдаланиши
керак бўлади. Буларнинг ҳаммаси фойдаланувчилар ва ҳамкасблар
билан мулоқот қилишда катта ёрдам беради.
Ахборот-кутубхона муассасаси мутахассиси касбий этикаси
ҳақида гапирганда, унинг имиджи тўғрисида ҳам баъзи мулоҳа
заларни юритиш мумкин. «Имидж» тушунчаси инглиз тилидан
таржима қилинганда «образ», «тасвир», «ифода» деган маънони
билдиради. Бугунги кунда бу тушунча турли давлат ва ижтимоий
соҳаларда қўлланилмоқда. Аммо бизга ахборот-кутубхона муасса
саси мутахассиси имиджи сўз бирикмаси ноодатий эшитилади.
Ахборот-кутубхона муассасаси мутахассиси касби кийимида ва
ташқи кўринишида этикетга, яъни қабул қилинган одоб-ахлоқ нор
маларига риоя қилишни талаб қилади. Кийимлар дресс-коди (тав
сия қилинадиган кийиниш услуби) асосан мутахассиснинг ички
маданиятига мувофиқ, аниқ вазиятга мутаносиб, жамиятдаги тут
ган ўрни ва ёшига мос бўлиши даркор. Ахборот-кутубхона соҳаси
мутахассислари кийим танлашда ёрқин қимматбаҳо кийимлар ва
турли тақинчоқларга йўл қўйилмайди. Назокатли соч турмаклари,
ёрқин ранглар билан пардоз қилиш ҳам ноўриндир. Ишга алоқадор
бўлган кийим ранглари ва унинг ҳаммага маъқул бўлган ранглар
уйғунлигининг этикет қоидалари мавжуд. Масалан, оқ рангли (ёқа
ли) блузкалар, қора ёки тўқ кўк рангли классик услубдаги юбка ёки
шим (ҳаво ҳарорати паст бўлган даврда) кийиш мақсадга мувофиқ
бўлади. Кийимлар жуда тор ва калта бўлмаслиги керак.
Ахборот-кутубхона муассасаси мутахассислари нафақат фойда
ланувчиларга, балки бир-бирларига ҳам ҳурмат билан ёндашиши
керак. Бу нафақат фойдаланувчилар учун, балки ўзларининг ҳам
касблари учун ҳам яхши ва чиройли кийиниши керак демакдир.
Бугунги ахборотлашган жамиятда ахборот-кутубхона муасса
саси мутахассиси ўзининг касби имиджини ахборот, маърифат
тарқатувчилари ва ахборот бериш бўйича маслаҳатчилар сифати
да ошириш имкониятига эга. Бунда маълум маънода реклама ҳам
роль ўйнаши керак. Ахборот-кутубхона муассасаси мутахассиси
жамиятда ўзининг мавқеига, ўрнига эга бўлиши керак. Бунга эса
бошқа бировдан кўра ахборот тўғрисида кўпроқ билишини тушу
ниб етиши ва кўрсата олсагина эришиши мумкин. Шу билан бир
га, фойдаланувчиларга сифатли хизмат кўрсатиш асосий вазифа
бўлиб қолиши керак.
Ахборот-кутубхона муассасаси мутахассисининг энг асосий фа
зилатларидан бири ўз ишини юқори даражада бажаришга, касбий
билимларини ошириб боришга, касбга оид ечимларни қабул қила
олишга бўлган интилишидир. Фойдаланувчини ахборотнинг катта
оқимида тўғри йўналтира олиши унинг юқори малакага ва мадани
ятга эгалигини белгиловчи кўрсаткичидир.
Фойдаланувчиларда кутубхона ҳақида тасаввур авваламбор
улар сўров бўйича мурожаат қиладиган ходимларнинг ўзини ту
тиши орқали пайдо бўлади ва шу бўйича фикр юритадилар. Ах
борот-кутубхона муассасаси мутахассисининг билимлари, маҳо
рати, кўникмалари, мақсадли йўл-йўриқлари, тақдим қилинадиган
ахборотнинг сифати каби омиллар кутубхонанинг муваффақиятли
Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, касбий этика маса
лалари ахборот-кутубхона муассасаси мутахассиси фаолиятида
муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ахлоқ-одоб нормалари ишбилармон
лик муҳитини яратишга, маданий савиясини ошириш билан бир
қаторда, кутубхона мақоми ва ахборот-кутубхона мутахассиси
касби нуфузини оширишга хизмат қилади.
АХБОРОТ-КУТУБХОНА МУАССАСАЛАРИДА
КИТОБХОНЛАРНИНГ ЎҚИШ МАДАНИЯТИНИ
Бойматов А.,
Сирдарё вилоят
Ахборот-кутубхона маркази директори
В данной статье говорится о культуре чтения, как средстве
повышения общечеловеческой культуры; пропаганде чтения в це
лях развития науки и образования.
Китоблар инсонлар маънавиятини, мадания
тини, онг ва тафаккурини юксалтиришда асосий
манба бўлиб хизмат қилади. Мутолаа қилганимиз
сайин билим доирамиз ошиб, ақлимиз чархланиб,
эзгулик сари интилаверамиз, кўнглимиз яхшилик
истайверади, дилимизда холис ниятлар уйғонади.
Инсониятнинг барча билим ва тажрибаси, тафаккур олами, ав
вало, китобларда акс этади. Китоб тўплаш, кутубхоналар ташкил
этиш жамиятнинг маърифатпарварлиги даражасини белгилаб бе
ради. Чунки кутубхоналарнинг жамиятдаги маърифий, маданий
аҳамияти ниҳоятда беқиёсдир. Негаки, кишилар, айниқса, ёш ав
лод бу ерда ўз тафаккурини, дунёқарашини бойитади.
Шундай қилиб, китоб инсоннинг яқин дўсти ва доимий йўл
доши бўлиб, унинг ақлий тараққиёти ва маънавий камолотига ёр
дам беради. Китобсиз яшаш мумкин эмас, чунки ҳар қандай киши
фақат китоб орқалигина инсоният тарихи ва ўтмиши ҳақида аниқ
тушунчага эга бўлади. Китоб киши онгини бойитади, унинг таби
ат ва жамиятда юз бераётган ўзгаришларни билиб олишига имкон
беради. Энг муҳими, китоб кишини тўғри яшаш ва ҳаётда ўзига
мос ўрин танлаб олишга ўргатувчи дарслик ҳамда инсон учун энг
беминнат дўстдир. Чунки ундан исталган вақтда фойдаланишимиз
мумкин. Бинобарин, китоблар сизга ҳеч қандай шарт қўймайди.
Шу боисдан ҳам китоб ўтмишни ҳам, бугун ва эртани ҳам боғлаб
турувчи кучли воситадир.
Аҳолини, айниқса, ёшлар орасида бадиий жиҳатдан юксак,
интеллектуал савияни ўстиришга хизмат қиладиган китоблар
га бўлган талабни ўрганиш, шу жумладан, ижтимоий сўровлар
орқали аниқлаш, нашриётлар томонидан чиқариладиган бадиий,
маърифий, ёшларнинг дунёқарашини кенгайтиришга доир ада
биётларнинг (шу жумладан, электрон шаклда), аҳоли ўртасида
бадиий жиҳатдан юксак миллий ва жаҳон мумтоз адабиётлари
намуналарини тарғиб қилиш, китобхонлар, босма ва электрон
китоб ишлаб чиқарувчилар, китоб сотувчилар ҳамда кутубхоначи
ва тарғиботчилар орасида танловлар ўтказиш тизимини шакллан
тириш зарур.
Ҳукуматимиз томонидан қабул қилинган Фармойишда китоб
хонлик маданиятини юксалтириш лозимлигига алоҳида урғу бе
рилган. Китобхонлик маданияти деганда нимани тушунамиз?
Булар ўзининг касбий-мутахассислик ҳамда бадиий-маънавий
баркамоллигини ошириш учун китобни танлай олиш ва ўзи учун
зарурини ўқиш;
- китоб устида ишлаш малакасини обдон ўрганиб олиш ва унга
чуқур амал қила билиш;
- китобни мустақил ўқий билиш;
- ўқиган китобнинг асосий мазмунини талқин қила билиш,
унинг фусункор оламига кира билиш;
- ўқиганларидан ҳаётий хулосалар чиқариш;
- китобнинг керакли, зарур жойларини ён дафтарчага кўчириб
олиш, нотаниш бўлган сўзларни эсда сақлаб қолишга интилиш;
- мунтазам равишда ўқиш кўникмасига эга бўлиш;
- китоб билан муомалада энг қадрдон дўстингга муносабатда
- китобни яроқсиз ҳолига келтирмаслик учун ундан тўғри фой
далана билиш;
- китобни шошилмасдан, ўйлаб, диққат-эътибор билан ўқиш
малакасига эга бўлиш, кутубхона картотекалари билан ишлай би
- ўқиган китобни дўстлар билан ўртоқлашиш, яхши китобни
уларга тавсия қилиб, уни бошқалар ҳам ўқиб чиқишига эришиш;
- ҳар бир яхши китобни илм қалъасининг калити деб билиб,
унинг боқий умрини таъминлаш.
Мазкур фармойиш Ўзбекистоннинг ижтимоий-маданий муҳи
тини янада барқарорлаштиришга, ёшларимизда китобхонлик дара
жасини оширишга, пировард натижада, халқимиз турмуш тарзини
янада фаровон қилишга хизмат қилади.
Китоб бу қалб учун малҳам, билимлар ғазнаси, донишманд
чашмасидир.
«Ўқиш маданияти» тушунчасига китобни тўғри танлаш, у би
лан мустақил равишда ишлаш, ўқиганларни ёзиб олиш ва китобни
эҳтиёткорлик билан ишлатиш кўникмалари кабилар киради. Ма
даниятли фойдаланувчи деб китобни турли хил мавзуларда ўқий
диган, китобни мазмунини тўғри тушунадиганга айтилади. Мада
ниятли фойдаланувчи китобдан олинган билимларни меҳнатда ва
ўқишда фойдаланади.
Ҳар бир китобхонга қанақа китоб ўқиш ва сотиб олиш борасида
мустаҳкам маслаҳат, қоидани кўрсатиб бўлмайди. Бу ишда ҳар бир
киши ўз дид ва билимига суянмоғи даркор. Бир неча бор кўпчилик
кишилар шахсий кутубхона учун энг зўр 1000 ёки 100 китоб рўйха
тини тузишга уринишган ва бундан маъно чиқмаган. Аслида, ки
тобхон иккинчи бор мутолаада ҳам яхши таассурот қолдирган ки
тобни, албатта, сотиб олгани тузук, гарчи у қимматроқ турса ҳам.
Кутубxона муассасаларини иш тажрибасида мутахассис ходим фой
даланувчи билан суҳбатлашганда қуйидагиларга амал қилиши лозим:
- суҳбат фойдаланувчи қизиқишларига тааллуқли бўлиши керак;
- ҳар қандай янги ғоя ва янги билим фойдаланувчини билим ва
ғоя бойлиги билан боғланиши керак;
- фойдаланувчини суҳбатга зўрма-зўраки тортмаслик керак,
унинг кайфиятини, суҳбатлашишга мойиллигини ҳисобга олиш
керак. Унда суҳбат учун ҳамма вақт ҳам етарли вақт бўлавермайди:
- асарнинг мазмунини сўзлаб бермаслик;
- Китоб ҳақида гапирилаётганда, уни кўрсатиш ҳамда фойдала
нувчи билан биргаликда варақлаб, суратлари, мундарижаси билан
танишиш;
110
- Интернет тармоқларидан фойдаланадими, агар фойдалан
са тармоқдан фойдаланиш қоидаларини биладими, асосан қайси
сайт
лардан фойдаланади ёки қайси сайтдаги ахборотлар унга ман
зур эканлигини суҳбат жараёнида аниқлаш;
- китоб ҳақида ифодали, қизикарли қилиб, шу билан бирга,
қисқача қилиб фойдаланувчи диққатини тортадиган ва қизиқтира
диган ўринларидан сўзлаб бериш керак.
Кутубхонадан фойдаланишда учта асосий нарсага эътибор бе
риш керак бўлади:
- кутубхонани билиш;
- у нимага хизмат қилади, қандай ташкил қилинган ва қандай
ресурсларга эга; ахборотни қидириш ва ундан фойдаланиш кўник
маларига эга бўлиш;
- расмий ва норасмий ўқув лойиҳаларини амалга оширишда ку
тубхона хизматларидан фойдаланиш сабаблари.
Ёшлар учун миллий ахборот ресурсларини шакллантириш ва ри
вожлантириш; ёшларнинг маънавий ва ақлий жиҳатдан камол топи
шига кўмаклашадиган ахборотдан кенг кўламда фойдаланишлари
ни таъминлаш: соғлом турмуш тарзини тарғиб этиш, ўқувчилар ва
ёшлар учун масофадан туриб таълим олиш усулларини ва бошқа ах
борот-коммуникация хизматларини таълим тизимига жорий этишда
кўмаклашиш, уларнинг ҳуқуқий маданияти ва маънавиятини янада
юксалтириш ва бошқалардан иборатдир.
Ахборотлашган жамиятни шакллантиришда кутубхона техно
логияларини автоматлаштиришнинг ўрни беқиёсдир. Янги аxбо
рот теxнологияси кутубxоначиларга кутубxона тизимининг турли
шаклларидан фойдаланиш имконини беради.
Кутубxона янги аxборот теxнологиясини қўллаш оркали ку
тубxоначи китобxон шаxсини ривожлантириш, ижодий изланиш ва
ҳамкорликда ишлаш имкониятига эга бўлади. Телекоммуникация
тармоқларидан фойдаланишга асосланган янги аxборот теxноло
гиясини қўллаш натижасида кутубxоначилар ўзларининг аxборот
билан таъминланганлик даражаларини оширибгина қолмай, балки
деярли бутун дунёдаги ҳамкасблари билан мулоқот қилишдек ажой
иб имкониятга эга бўладилар. Ёш авлодни ўраб турган ижтимоий ва
маънавий муҳит доимо ўзгариб туради. Ахборот ва маълумотларни
излаш, уларни жамлаш фойдаланувчи кутубхонада мустақил ишлаш
учун зарур бўлган негизий кўникма ҳисобланади. Бу кўникмани
эгаллаш учун алфавит ва рақамли тизимларни, ахборот қидируви
нинг турли воситаларини ва Интернет тармоғидан фойдаланишни
ўзлаштириш лозим бўлади. Ахборот қидируви кўникмаларини до
имий равишда амалиёт билан мустаҳкамлаб бориш зарур. Китоб
хонларда олинган ахборотни танқидий баҳолаш ва ижодий фикрлаш
кўникмаларини ривожлантиришлари керак. Бу кўникмалар кутубхо
надан фойдаланиш самарадорлигини оширишда асосий омил бўлиб
хизмат қилади. Кўникма ва ресурслар аста-секин, босқичма-босқич
бериб борилади. Кутубхона машғулотларида малакали ходимлар
ҳам маслаҳатчи сифатида иштирок этса, бундай ўқитишнинг сама
раси янада ошади.
Унинг аҳамияти бугунги кунда ҳам асло пасайгани йўқ. Интер
нет, уяли телефон, мобил техника каби алоқа воситаси кўпайга
нига қарамасдан китоб бугунги кунга келиб, ўзига хос жозибаси,
кучини сақлаб келмоқда. Миллий ўзликни англаш, ёшларимизда
юксак маънавиятни шакллантириш, уларни эзгу фазилатлар соҳи
би этиб тарбиялашда китобнинг бугунги кунда ўрни ва аҳамияти
беқиёсдир.
112
АҲОЛИНИНГ КИТОБХОНЛИК МАДАНИЯТИНИ
ОШИРИШ ВА ТАРҒИБ ЭТИШ ШАКЛЛАРИ
Бақоева Шамсия
Навоий вилоят Ахборот-кутубхона маркази
директор ўринбосари
Барноқулова Назокат,
Навоий вилоят Ахборот-кутубхона маркази
Китобхонларга хизмат кўрсатиш бўлими мудираси
Замон тобора глобаллашиб бораётган бир даврда келажагимиз
эгалари бўлган ёшларимизнинг таълим-тарбиясига алоҳида эъти
бор
қаратиш, ёшларга оид Давлат дастурида белгиланган кенг кўламли
вазифалардан келиб чиқиб, унинг ижросини таъминлашга ҳисса
қўшиш, ва дастур доирасида ҳамма йўналишларда фаол иштирок
этиш, ёшлар онги ва шуурини бойитишда ахборот-кутубхона муас
сасаларида маънавий-маърифий ишларни янада ривож
лантириш,
республикамиздаги ижодкорлар ва фахрийлар билан ҳар хил ижо
дий учрашувлар ўтказиш, аждодларимиз ва бобокалонларимизнинг
босиб ўтган йўлларини қалбларга сингдириш, буюк мутафаккирла
римизнинг бизга қолдирган бой меросини абадийлаштириш мақса
дида турли китобхонлик кечаларини ўтказиб бориш ёшларнинг ин
теллектуал салоҳиятини ўстиришга катта ҳисса қўшади.
2017 йилнинг 12 январь куни қабул қилинган «Китоб маҳсулот
ларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб
мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот
қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида»ги фармойиш ахбо
рот-кутубхона ходимлари учун юксак аҳамиятга эга бўлди. Қарор
да қуйидаги жумлалар келтирилган: «... ушбу муҳим соҳа ривожи
билан боғлиқ аҳоли, хусусан, ёшлар ўртасида китоб мутолааси
ва китобхонлик маданиятини оширишда бир қатор муаммолар
мавжудлигини қайд этиш лозим. Аввало, бадиий, маърифий, ил
мий-оммабоп, тарбиявий, ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини
оширишга қаратилган адабиётларни чоп этиш, улар билан таълим
муассасаларини таъминлаш, миллий ва жаҳон адабиёти намоян
113
даларининг етук асарларини саралаш, таржима қилиш ишлари
пухта ўйланган тизим асосида ташкил этилмаган. Чоп этилади
ган китобларни нашриётлардан ҳудудларга арзон нархларда ет
казиш, онлайн буюртма бериш ва манзилга етказиш тизими суст
ривожланган, шунингдек, аҳолига хизмат кўрсатишда электрон
китоб шаклларидан кенг фойдаланиш яхши йўлга қўйилмаган....»
Юқоридаги камчиликларни бартараф этиш мақсадида ахборот-ку
тубхона фаолияти соҳасида иш олиб бораётган мутахассислардан
керакли йўл-йўриқлар ва инновацион лойиҳаларни ишлаб чиқи
шимиз ва амалга тадбиқ этиш талаб этилади.
Навоий вилоят Ахборот-кутубхона марказида миллий ўқиш
Мазмуни:
Ташкилотчилар китоб байрамларини вилоятимиз ва
узоқ чекка аҳоли ўртасида китобхонликнинг замонавий усуллари
ни қўллашни йўлга қўйсалар бу мақсаддан ҳоли бўлмайди.
Лойиҳанинг мақсади:
замонавий талабларни ҳисобга олган ҳолда
ахборот-кутубхона муассасалари тармоғини ташкил этиш ва кен
гайтиришни такомиллаштириш, юртимиз эгалари бўлган ёшлар
ўртасида китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ва
тарғибот қилиш, уларнинг интеллектуал эҳтиёжларини қондириш
мақсадида маданий, маънавий-ахлоқий қадриятларимизни сақлаб
қолиш, замонавий ахборот-технологияларига асосланган ахбо
рот-кутубхона хизмати кўрсатиш, аҳолига керакли барча адабиётлар
ва матбуот нашрларини етказиб бериш ва уларни баҳраманд этиш.
Лойиҳа доирасида:
Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва ҳамкор таш
килотлар томонидан ташкил этиладиган «Саломатлик» поезди
сингари Махсус библиобуслар ажратилади. Ушбу библиобус ноут
бук, планшет, электрон нашрлар,мультимедиалар, китоб кўргазма
лари, янги китоб ва матбуот нашрлари билан жиҳозланган. «Китоб
– йўлда» яъни марафон маршрутларида вилоят бўйлаб маънавият
ва маърифат гуруҳи ташкил этилади. Бу вилоят миқёсида ташкил
этилиб, Вилоят маънавият-тарғибот бўлими, Ўзбекистон ёзув
чилар уюшмаси вилоят бўлимлари, таниқли ижодкорлар, вилоят
маданият ва спорт ишлари бўлимлари, фольклор ансамбллари,
китоб-савдо мутасаддилари ва бошқа нодавлат-нотижорат ташки
лотлари билан ҳамкорликда амалга оширилади.
114
Лойиҳанинг шакллари:
- Ёзувчилар уюшмаси томонидан вилоятдаги ижодкорларнинг
янги китоблари тақдимотини ўтказиб, китоб савдосини уюштириш;
- Журналистлар, ёш қаламкашлар билан учрашувлар, давра суҳ
батлари ва китобхонлик кечаларини ўтказиш;
- Вилоятдаги «Зулфия» мукофотига сазовор бўлган қизлар би
лан учрашувлар, балли қизлар давраси, мушоиралар ўтказиш;
- Маданият ва спорт ишлари бўлимлари билан истеъдодли ки
шилар билан турли кечалар ўтказиш;
- Нашриётлар, «Китоб олами», «Матбуот тарқатувчи» ва бошқа
китоб савдосига масъул муассаса ва корхоналар билан ҳамкорлик
да китоб, газета ва журналлар савдосини ташкил этиш;
- Вилоят ахборот-кутубхона маркази вилоятимизнинг узоқ ҳу
дудларига китоб тарғиботи бўйича турли кечалар ва суҳбатлар
ўтказиш ҳамда китобхон талаб ва эҳтиёжларини юқори тўлиқлик
да бажариш, аҳолининг китобхонлик маданиятини юксалтириш
ҳамда уларни маънавий-маърифий онгини ўстиришга хизмат қи
ладиган бадиий жиҳатдан юксак миллий ва жаҳон мумтоз адабиёт
ларини тарғиб қилиш ва етказиб бериш;
- Аҳолининг кенг қатламлари ўртасида «Йилнинг энг яхши ки
тоби», «Йилнинг энг фаол китобхони», «Энг яхши китобхон оила»,
«Йилнинг энг яхши электрон китоби», «Йилнинг энг яхши ёш ки
тобхони», «Энг китобхон раҳбар», «Энг китобхон ташкилот», «Энг
китобхон гуруҳ», «Энг китобхон оила», «Энг китобхон фахрий»,
«Энг доно китобхон» каби кўрик-танловларни ўтказиш.
Лойиҳани амалга ошириш даври 10 та шаҳар ва туман учун 6
ой муддатга белгилаш мумкин: вилоят бўйича марафон ташкил эти
ладиган ҳудудлар белгиланиб, тадбирлар режаси ишлаб чиқилади.
Марафоннинг очилиш маросими ўтказилиб, кейин яна навбатдаги
белгиланган жойларда кетма-кетликда ўтказилиб борилади. «Китоб
йўлда» марафонида рамзий эстафета ишлаб чиқилади. Яъни тадбир
ўтказилган жойдан кейинги тадбир бўлиб ўтадиган муассаса эста
фетани қабул қилиб олади ҳамда маълум вақт оралиғида тадбир тай
ёргарлигини кўриб, аҳоли ўртасида тарғибот қилади. Бу эса тадбир
нинг қизиқарли ва мароқли чиқишида катта ўрин тутади.
Марафон дастурига турли адабий-бадиий кечалар, давра суҳ
115
батлар, китоб тарғиботи бўйича ҳар хил кўнгилочар қизиқарли ўй
инлар, турли викториналар, китоб ярмаркалари киритилади.
- Болалар ўртасида «Энг ёш ўқувчи-китобхон», «Менинг севим
ли китобим», «Сеҳрли эртаклар дунёсига саёҳат», «Келажак китоб
хони ва ахборот технологиялари», «Китобхон бўлиш бахти» каби
тадбирларни ўтказиш мумкин.
- «Китобхон-миллат келажаги» мавзусида ижодкорлар билан уч
рашувларда ижодкорлар китоб, унинг яратилиши, ижодий режалар
ҳақида ҳикоя қилишиб, ўз ижод намуналаридан ўқиб беришади.
- «Китоб сизнинг ҳаётингизда» интеллектуал викторинасида
марафон иштирокчилари нафақат республикамиз балки жаҳон
адабиётидаги машҳур шоир ва ёзувчилар томонидан ёзилган дур
дона асарлар ҳақида баҳс юритишади. Ғолиблар вилоят босқичида
яна куч синашади.
Ҳар бир китоб марафонининг якуни тантанали маросимга ай
ланади. Қизиқарли бадиий театрлаштирилган саҳна кўринишлари
ва мусиқий кўнгилочар дастурлар, фольклор дасталарининг чиқи
Лойиҳани ўтказишда кутубхона ходимларининг ўрни катта. Энг
фаол кутубхона ходимлари марафон якунида номинациялар бўйича
тақдирланади. «Йил кутубхоначиси», «Ўз касбининг устаси» ва ҳ.к.
Хулоса:
Ахборот технологиялари кенг тараққий этаётган, кун
дан кунга юксакликка интилаётган давримизда бирор бир соҳани
илмсиз эгаллаб бўлмайди. Бу эса шубҳасиз фақат ва фақат кито
блар орқали амалга ошади. Бадиий адабиётлар эса бизнинг сўз бой
лигимизни ошириб, нутқимизни равон қилади, ҳаётни, муомала
маданиятини ўргатади, китобхонни маънавият ва маърифатга ета
клайди. Умид қиламизки, «Китоб йўлда» адабий-ижодий марафо
ни марафон иштирокчиларида ўзгача иштиёқ ва китобга қизиқиш,
меҳр уйғотади. Бунда китобхон қандай китоб ўқиганлиги ва ол
ган таассуротлари ҳақида фикрлашади, табиийки тингловчиларда
мана шундай асарларга нисбатан ўзгача қизиқиш пайдо бўлади. Бу
ўз-ўзидан янги-янги инновацион ғоялар майдонини юзага келти
ради, китоб ва китобхонликнинг юксак технология ва дастурлар
асосида рўёбга чиқиришда, халқимизнинг маънавий онгини янада
юксалишида илдам ҳаракатлантирувчи куч бўлиб хизмат қилади.
116
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ СОХРАННОСТИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАУЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ МЗ РУЗ)
Болкунова Ф.,
Директор Государственной научной медицинской библиотеки
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан
Бекетова Л.,
Главный библиотекарь отдела книгохранения
Государственной научной медицинской библиотеки
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан
This report presents characteristic of the information-library
holdings of the State Scienti�c Medical Library, the composition of the
collection. There is described the process of the work with the stock of
different departments of the library.
Специальные информационно-библиотечные учреждения
(ИБУ), в частности научные библиотеки, являющиеся хранилища
ми научных достижений и знаний, можно рассматривать как уни
кальные современные информационные системы, при создании и
использовании которых, реализуются решения многих научно-ис
следовательских проектов.
Стремительно развивающиеся информационно-компьютерные
технологии и динамично меняющиеся социально-экономические
условия функционирования этих библиотек, ставят перед ними но
вые сложные задачи информационного сопровождения научно-ис
следовательской деятельности.
В свою очередь научное сообщество всё более осознаёт, что
электронные ресурсы библиотек становятся важным элементом
развития науки и ожидает от библиотек предоставления новых
разнообразных видов информационных услуг при применении бо
лее совершенных технологий, методик и решений.
117
Информационно-библиотечный фонд – основа деятельности
любой библиотеки, от его содержания и качества зависит степень
удовлетворенности информационных потребностей читателей. В
Законе Республики Узбекистан «Об информационно-библиотеч
ной деятельности» декларируется следующее понятие: «Информа
ционно-библиотечный фонд (ИБФ) это совокупность систематизи
рованных информационно-библиотечных ресурсов (ИБР)».
Информационно-библиотечный фонд Государственной на
учной медицинской библиотеки (ГНМБ) Министерства здра
воохранения Республики Узбекистан насчитывает около 1 млн.
экземпляров информационно-библиотечных ресурсов – это кни
ги, журналы и другие периодические издания, авторефераты,
кандидатские и докторские диссертации. ИБФ централизован
ной библиотечной системы (ЦБС) ГНМБ состоит из совокупно
сти основного фонда ГНМБ и фондов 12 библиотек-филиалов
ГНМБ, расположенных в городе Ташкенте при научно-исследо
вательских медицинских центрах. Основная тематическая на
правленность – научная и учебная медицинская литература, а
также литература по смежным направлениям медицинской науки
– биофизике, биохимии и биоэлектронике. В фонде представле
ны справочные и учебные издания, монографии, научные труды
ученых, материалы международных и национальных конгрессов,
съездов, конференций, труды научных институтов, диссертации,
авторефераты, периодические издания, как на бумажных, так и
на электронных носителях информации. Среди книг имеются
такие редкие издания, как: «Канон врачебной науки» Авиценны
на арабском языке, труды Гиппократа, издания XVII–XIX веков,
широко представлены произведения основоположников меди
цинской науки и практического здравоохранения. В фонде более
160 тысяч книг и журналов на иностранных языках.
С апреля 1996 года Государственная научная медицинская би
блиотека является членом Европейской ассоциации медицинских
библиотек и Центром документации Всемирной организации здра
воохранения (ВОЗ), а с 1998 года на нее возложены и функции би
блиотеки-депозитария ВОЗ в Узбекистане. В информационно-би
блиотечном фонде ГНМБ имеются практически все документы
118
ВОЗ, а начиная с 2002 г. как на бумажных носителях информации,
так и в электронном формате.
Одной из главных задач медицинской библиотеки является опе
ративное информирование медицинских работников о новейших
мировых достижениях в области медицины. Располагая хорошо
укомплектованными информационно-библиотечными фондами и
оснащенная современными компьютерными технологиями, ГНМБ
успешно сотрудничает с другими зарубежными медицинскими би
блиотеками и совместно использует информационно-библиотеч
ные ресурсы друг друга (книжные фонды и электронные базы) для
информирования и приближения электронных аналогов докумен
тов непосредственно к рабочему месту медицинского работника.
ГНМБ МЗ Республики Узбекистан является информацион
но-библиографическим и методическим центром для сети меди
цинских библиотек Узбекистана и выполняет важную роль по фор
мированию республиканского фонда документов по медицине и
смежным областям знаний, а также распространения информации.
В ГНМБ проводится плановая и системная работа по обеспечению
увеличения библиотечного фонда, внедрению новейших информа
ционно-коммуникационных технологий в автоматизацию инфор
мационно-библиотечных процессов.
Ежегодно библиотека приобретает: около 3 тыс. новых книг,
издаваемых в Узбекистане и в странах дальнего и ближнего за
рубежья, а также получает по подписке около 120 наименований
российских медицинских журналов и более 20 наименований ме
дицинских журналов, издаваемых в республике.
Информационно-библиотечный фонд ГНМБ состоит из не
скольких самостоятельных фондов, которые в зависимости от на
значения и особенностей их использования, подразделяются на
основной, обменный и депозитарный фонды.
Основной фонд ГНМБ – это упорядоченная совокупность ин
формационно-библиотечных ресурсов, соответствующая задачам
и профилю библиотеки и предназначенная для использования и
хранения, комплектуется документами медицинской, обществен
но-политической и смежной тематики.
Обменный фонд предназначен для обмена и безвозмездной переда
119
чи документов в медицинские и другие библиотеки. В него включает
ся литература, не имеющая активного использования, но не потеряв
шая научной и практической ценности, а также излишне-дублетная.
Депозитарный фонд предназначен для длительного централи
зованного хранения малоиспользуемых документов, имеющих на
учную и культурную ценность. Депозитарный фонд формируется
из малоиспользуемых информационно-библиотечных ресурсов,
выделенных из Основного фонда ГНМБ и принятых на хранение
из других библиотек или от физических лиц. Депозитарный фонд
хранится отдельно и объем депозитарного фонда учитывается от
дельно в книге суммарного учета. Перевод малоиспользуемых ИБР
из основного фонда в депозитарный проводится в соответствии с
«Инструкцией о порядке выявления, отбора и передачи литерату
ры на депозитарное хранение в системе библиотек Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан».
В ГНМБ разработана и внедрена система депозитарного хране
ния медицинской литературы, перераспределяются непрофильные
и излишне-дублетные информационно-библиотечные ресурсы.
Основным структурным подразделением библиотеки, осущест
вляющим комплекс мероприятий по обеспечению оптимальных
условий хранения и использования фондов, консервацию и рестав
рацию редких и особо ценных изданий, является Отдел книгохра
нения ГНМБ МЗ РУз.
Основные задачи отдела:
- организация хранения и использования информационно-би
блиотечных фондов с целью удовлетворения информационных,
образовательных потребностей и запросов читателей / пользова
телей библиотеки;
- организация работы по анализу использования информацион
но-библиотечного фонда, выделение информационно-библиотеч
ных ресурсов в обменный и депозитарный фонды;
- оказание методической и практической помощи библиоте
кам-филиалам ЦБС ГНМБ МЗ РУз и другим медицинским библи
отекам Узбекистана по вопросам организации хранения фондов;
- координация методической деятельности с функциональными
отделами библиотеки;
- обобщение и внедрение передового опыта зарубежных библи
отек по организации, хранению и использованию информацион
но-библиотечных фондов.
Основные направления деятельности отдела:
• Обеспечение условий сохранности фонда.
• Прием новых поступлений ИБР и расстановка в ИБФ.
• Ведение топографического каталога (карточного и электронного).
• Проведение проверки фондов и оформление актов по результатам.
• Работа с методическими документами по организации ИБФ.
• Передача документов в обменный фонд.
• Подготовка и проведение списания ИБР.
• Подготовка ИБР к передаче в другие информационно-библио
течные учреждения из обменного фонда.
Сотрудники отдела организуют рациональное размещение ИБФ
в целях удобного и оперативного обслуживания пользователей, а
также выполняют работы по приему и правильному учету, и рас
становке новых поступлений ИБР от отдела комплектования и на
учной обработки.
Отделом постоянно проводятся мероприятия по изучению со
става фонда, осуществляется контроль за научной и практической
целесообразностью фонда; совместно с другими отделами библи
отеки организуются тематические выставки литературы в стенах
библиотеки и выездные выставки, приуроченные к международ
ным и республиканским съездам, конференциям, с целью инфор
мации о имеющихся информационно-библиотечных ресурсах и
раскрытия информационно-библиотечного фонда для потенци
альных читателей библиотеки; осуществляются проверки фонда
в соответствии с планом проведения проверок; осуществляется
безвозмездная передача (с баланса на баланс) литературы из об
менного фонда в другие ИБУ; производится отбор и списание из
основного фонда устаревшей по содержанию, ветхой, дублетной,
непрофильной, малоиспользуемой и дефектной литературы.
С начала 90-х гг. в ГНМБ проводится работа по автоматизации
библиотечных и информационных процессов, внедряются авто
матизированные библиотечные системы, обновляются традици
онные технологии работы с фондами и обслуживания читателей.
Созданная и успешно функционирующая локальная компьютерная
сеть библиотеки, объединившая 36 компьютеров в разных отделах
библиотеки, предоставила возможность навигации в Интернет
через любой компьютер сети и обмена информацией с другими
библиотеками, что в свою очередь, позволило осуществлять сбор
и систематизацию информационно-библиотечных ресурсов, зна
чительно расширить возможности поиска с использованием би
блиотечных Интернет-серверов. Организован программно-техни
ческий комплекс, позволяющий создавать электронные каталоги,
базы данных и вести автоматизированный поиск информации.
Начиная с 2010 года создается Электронный каталог на об
менный и депозитарный фонды ГНМБ МЗ РУз в программе «ИР
БИС», а также проводится важная работа по передаче информаци
онно-библиотечных ресурсов из обменного фонда ГНМБ в другие
медицинские библиотеки на безвозмездной основе. Создаваемый
электронный каталог предоставляет возможность проводить поиск
литературы по различным критериям, трансформируясь в зависи
мости от формы запроса в алфавитный, систематический и пред
метный каталоги.
Результатом проводимой работы с ИБФ является эффективное
использование потенциала библиотеки, постоянное обновление
фонда и перевод малоиспользуемой литературы, имеющей науч
ное и практическое значение в депозитарный фонд.
КИТОБХОНЛИК МАДАНИЯТИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ
Бердиева Зуҳра,
Ўзбекистон Фанлар Академияси
Асосий кутубхонасининг директори
В данной статье автор дает о задачах, о проделланой работе
по создание и воспитание культуры чтения. Излагает свои мысли
и дает предложения по организации и воспитание культуры чте
ния в наших библиотечных учреждениях, рассказывает из опыта
по обслуживание в зарубежных странах.
Жамият тараққиётида, комил инсонни вояга етказишда, илм-
фан, маданият, санъат, спорт, иқтисодиёт ва маънавият ривожида
китобнинг қадр-қиммати, ўрни ҳақида, инсон дунёқарашининг
шаклланишида ва такомиллашиб боришида китобнинг беқиёс,
бошқа воситалар билан тенглаштириб бўлмас вазифалари ҳақида
кўп гапирамиз. Инсон ҳаётининг тўла тўкис бўлишида, энг яхши
фазилатларни эгаллашларида китобнинг инсон қалбига зиё, нур,
эзгулик ва фақат яхшилик олиб киришини таъкидлаймиз. Ҳатто
ота-она беролмаган ўгитларни китобдан олиш мумкинлигини ин
кор қилиб бўлмайди. Шу маънода китобхонлик савиясини кўта
риш, ёшларимизнинг китоб ўқишга бўлган қизиқишларини оши
риш борасида ўзимнинг таклифларимни айтиб ўтсам.
Касбнинг яхши ёмони, катта кичиги бўлмайди. Касблар ора
сида кутубхоначилик касби борки, фақат шу касб эгаларида маъ
навий қурол – китоб бор. Фақат шу касб эгаларининг меҳнатини
сантимерларда ўлчаб бўлмайди, тарозида тортиб бўлмайди. Улар
меҳнатининг натижаси 10-15 йилда мева беради, у ҳам бўлса фар
зандларимизнинг, аҳолининг маънавиятида, жамият ривожида
кўзга ташланади. Шу касб эгалари инсонлар қалбига зиё олиб ки
ради, беминнат ишлайдилар, фақат савоб иш билан банд.
, ана шу касб ва мутахассисликнинг обрў-эътиборини кўтариш,
давлат даражасида эътибор бериш, уларни моддий ва маънавий
рағбатлашнтиришни кучайтириш зарур деб ўйлайман. Чунки,
китобхон билан якка ва гуруҳли ҳамда оммавий тарзда ишлар
ни ташкил этиш учун махсус билим, китобхоннинг руҳиятини,
феъл-авторини, бирор бир мавзуга, йўналишга, соҳага қизиқиши
ни, ўқиш мақсадини,мазмунини ўрганиш, шунга кўра келугсида
ги китобхонлик фаолиятини самарали ташкил этиш учун турли
социологик, илмий тадқиқиотлар олиб бориш учун ҳам махсус
тайёргарилк кўриш зарур.
Қолаверса, китобхонни китоблар ва улардаги билимлар ёрда
мида тўғри йўлга йўналтириш, китобхоннинг ижодий ва илмий
меҳнатини ташкил этиш, уни жамият тараққиётида фаол иштирок
этишга тайёрлаш, китобхонни тарбиялаб бориш учун педагогик
қобилият, психологик маҳорат керак бўлади. Бу эса олий кутубхо
начилик маълумотига эга бўлган кутубхона ходимидагина бўлади.
Олий ўқув юртлари, коллеж ва лицейлардаги ахборот-ресурс марказ
ларида кейинги 3 йил давомида кадрларни жой-жойига қўйиш иши
олиб борилди, ҳайриятки шу соҳада таълим олганлар ишга олинди.
Лекин, ҳали мактаблар қошидаги кутубхоналар ва ахборот-ресурс
марказларида бу иш қониқарли эмас. Қайси фан ўқитувчиси бўли
шидан қатъий назар, соат етмай қолган ўқитувчи ҳам, кечагина мак
табни тугатган ёшларимиз ҳам, ветеринар ҳам, тиббиёт ходими ҳам
кутубхонага ишга олинаверган. Бу эса касб танлаш арафасида тур
ган болаларимизда бу касбга қизиқишни ўлдиради, касбнинг моҳия
тини, жамиятда тутган ўрнини англашга халақит беради.
Маҳаллий раҳбарларимиздан кутубхоналарга, кутубхоначилик
касбига муносабатни ўзгартиришни талаб этиш зарур. Чунки, ку
тубхоначи нафақат китоб олиб, китоб бериш билан шуғулланади,
балки китоблар ёрдамида, сўз таъсирида, ўзи ўтказаётган тадбир
лар ёрдамида маънавиятимизни шакллантиради, фарзандлари
мизни тарбиялайди, болаларда касблар ҳақидаги тасаввурни кен
гайтиради, уларнинг келажакда тўғри касб танлашларига ёрдам
беради, уларни ватанпарварлик, халқпарварлик, меҳнатсеварлик,
инсонпарварлик руҳида тарбиялайди, энг яхши инсоний фазилат
ларни шакллантиришга таъсир кўрсатади.
Агар кутубхоналар, ахборот-ресурс марказлари иши тўғри таш
кил этилса, болаларимиз интернет барларга, интернет кафеларга,
дискотекаларга бормайди, бекорчилик билан банд бўлмайди, ак
синча кутубухонага югуради. Бу бизнинг болалагимизда бошимиз
дан ўтган. Бекорга чумчуқ сўйса ҳам қассоб сўйсин, деб айтилмай
ди. Демак, ҳар бир мутахассис ўз ўрнида бўлиши талаб этилади.
Китобхонлик фаолиятининг, маданиятининг негизи -ўқиш ма
даниятидир. Бу – ўқиш, мутолаа учун ҳужжатни тўғри танлай би
лиш, энг зарурини ажрата олиш, ундан ўз вақтида тўғри фойда
лана олиш, амалиётда унумли фойдалана олиш кўникмаси. Ўқиш
маданияти асосан ёш китобхонлар билан ишловчи мактаб, коллеж
ва лицей қошида ташкил этилган ахборот-ресурс марказларининг
вазифаси. Уни тарбиялашда ўқитувчилар, ота-оналар ва кутубхо
на ходимларининг ҳамкорлиги зарур. Ўқиш маданияти ҳақидаги
тасаввур китобхонлар учун кутубхоналарда китоб билан ишлашга
зарур бўлган билимлар, малака, маҳорат, қобилият тизими сифати
да кенгайиб, бойиб борди. Бунга яна электрон ресурсларни ўқиш
маданияти, ундан фойдалана олиш санъати, саводхонлиги каби
тасаввур ҳам сингишиб бормоқда. Ахборот олиш тезлиги, кам
вақт сарф қилиб кўпроқ маълумотга эга бўлиш истаги, дунё ахбо
рот оламига чуқурроқ кириб боришга қизиқиш ва интилиш ошиб
бормоқда. Эндиликда ахборот-кутубхона муассасаларида қоғоз ва
электрон шаклдаги манбани ўқиш маданиятини шакллантиришда
ҳар бир китобхоннинг, умуман ўз олдига қўйган мақсади ва ўқиш
мақсадига мос билим олиш манбасини у хоҳ қоғоз, хоҳ электрон
шаклда бўлсин танлай олиш ва ўқиш қобилиятини тарбиялашга
эътиборни қаратиш лозим. Бу анча мураккаб жараён, чунки кўп
гина китобхонлар ўқиш мақсадини аниқлашга қийналади, шунинг
учун пала партиш, самарасиз, дуч келган адабиётни ўқийди ва ўзи
да китоб ўқишга иштиёқни сўндириб қўяди. Бу жараёнда кутубхо
начининиг педагогик ва психологик маҳорати жуда зарур.
Иккинчидан, уммонга тенг ахборот манбалари орасидан ўзи
учун зарур китоб ёки электрон ресурс ҳақида маълумотга эга бў
лиш маҳоратини тарбиялаш. Бунинг учун ҳар бир кутубхона ходи
ми адабиётлар олами билан таниш бўлиши, ҳар бир китобнинг ай
нан кимга мўлжалланганини аниқлай олиши зарур ва китобхонда
ана шундай маҳоратни тарбиялаб бориши талаб этилади. Бу эса,
учинчидан ўқилган ва кўриб чиққан манбадаги маълумотларни
тушуниш, қабул қилиш, эгаллаб олиш қобилияти, унга танқидий,
таҳлилий баҳо бера олиш малакасини эгаллашга йўл очади.
Яна бир асосий вазифа ўқиш жараёнини тўғри ташкил эта би
лиш қобилиятини тарбиялаш. Моҳир тарбиячилар, ўқитувчилар ва
кутубхона ходимлари ўқиш жараёнида ўқилаётган матнни ўз сўзи
билан конспект қилиб бориш, зарур фикрларни кўчириб олиш, ун
даги фикрларга ўз мулоҳазасини ёзиб бориш, ёзувларни тартибга
солиш билан олиб бориш кераклиги уқтирадилар. Бу жуда муҳим,
айниқса болалар билан ишловчи ахборот-ресурс марказлари хо
димларининг асосий вазифаси шундан иборат.
Ўқиш маданиятини тарбиялашда яна бир эътиборли жиҳат
ўқиш техникаси ва гигиенасига амал қила билиш: кўз билан ман
ба орасида 25 см.масофа бўлиши, китобни ўтирган холатда ўқиш,
ёнбошлаб, чалқанча ётиб ўқиш, юриб кетаётиб ўқиш, транспортда
ўқишнинг мумкин эмаслиги, ўқишдан аввал ва кейин қўлни ювиш,
китоб саҳифалари орасига бирор бир картондан ажратқич қўйиш,
китобни ёмғир, қор ёғаётган жойда қолдирмаслик, шамол ва қуёш
нуридан сақлаш, имкон қадар тинч, сокин жойда, тонг пайти ўқиш,
ўзини ўта зўриқтирмаслик каби қоидаларни билиш.
Ўқиш тезлигини ўз мақсадига, ўқилаётган манбанинг хусусиятига
қараб белгилай олиш, унумли ўқиш, тез ўқиш, диққат билан ўқиш қо
идаларига амал қила билиш кўникмасини тарбиялаш ҳам китохонлик
фаолиятини тўғри ташкил этишда муҳим йўналиш ҳисобланади.
Инсон ўз ҳаётида ҳар қандай бошлаган ишининг самара бери
шини, унумли бўлишини, аниқ натижага эга бўлишини хоҳлайди.
Шу жумладан, ўқиш жараёнининг, китобхонлик фаолиятининг ҳам
самараси, натижаси бўлиши шарт, агар бу нарсага эришмас экан,
китобхон китобхонликдан воз кечади ёки безиб қолади. Шунинг
учун албатта ўқиш самарадорлигига эришиш кўп жиҳатдан ўқиш
маданиятини эгаллашга боғлиқ эканлигини ҳар бир китобхонга
сингдира билаш ҳам кутубхоначининг маҳоратига, инсонлар билан
ишлай олиш қобилиятига боғлиқ.
Бу маҳорат, кўникма китобхоннинг ёшлигиданоқ оилада, мак
табда, кутубхоналарда босқичма-босқич тарбияланиб борилса, бу
жараёнда ота-она, мактаб ўқитувчиси, кутубхоначи фаоллиги, уз
вий боғлиқлиги ташкил этилса самарага эришиш мумкин.
Китобхонлик фаолиятида яна бир эътиборга молик томон
шундан иборатки, бу ҳар бир китобхонда болалигиданоқ библио
график маданиятни тарбиялаш билан боғлиқ. Кўп ҳолларда ку
тубхона каталоглари, шунингдек, электрон каталоглар, адабиётлар
рўйхати, тавсия қўлланмалари, библиографик кўрсаткичлар, биб
лиографик шарҳлар, йирик шаклдаги библиографик манбаларга
мурожаат қилишга тўғри келади. Ҳар қандай илмий изланишлар,
тадқиқот ишлари уларнинг ёрдамисиз амалга ошмайди. Айниқса,
фақатгина бир кутубхонада яратилган электрон каталогдан эмас,
балки бошқа мамлакат кутубхоналарининг электрон каталогидан
фойдаланишда библиографик элементларни билиш, библиографик
ёзувларнинг қайси тилда бўлишидан қатъий назар катта аҳамият
га эга. Библиографик манбалардаги ёрдамчи аппаратлар – исмлар
кўрсаткичи, предмет кўрсаткичи, алифбо кўрсаткичи, мундарижа,
кириш сўзи ва бошқа турли маълумотлардан унумли фойдалана
олиш кўникмаси ҳар бир китобхон учун зарур. Бундай кўникмани
шакллантириб бориш ҳам кутубхона ходимининг вазифаси.
Бизда ҳам давлат сиёсати даражасида оилавий китобхонликни,
кутубхоначилик кунларини, Германиядаги каби 2 ёшдан бошлаб
ота-оналар билан фарзандларнинг кутубхона шароитида, муҳити
да, китоблар орасида биргаликда китоб ўқишларини ташкил этиш,
китобхонлар учун замонавий ахборот-коммуникация технология
лари ёрдамида шароит яратиш зарур деб ўйлайман.
Касбимизнинг обрў-эътиборини ошириш, кадрлар қўнимсизли
гига барҳам бериш, мамлакат ривожида, маданий-маърифий, таъ
лим-тарбия, ижтимоий-сиёсий соҳаларида уларнинг фаоллигини
ва хизмат кўрсатиш сифатини янада ошириш мақсадида уларни
моддий рағбатлантириш имкониятларини ҳам кўриб чиқиш.
Олий ва ўрта махсус маълумотли кадрлар тайёрлаш сифатини
ошириш, мамлакатимизда 100 дан ортиқ коллежларда кутубхона
чилик бўлимлари мавжуд, улар қандай даражада кадрлар тайёр
лаш билан банд? «Қовуннинг уруғи кўпайса бемаза бўлади» де
ган мақол бор. Соҳага оид ҳали назарий, илмий, ўқув адабиётлари
етарли бўлмаган ва ўқитувчилар тайёр бўлмаган бир ҳолатда бун
дай бўлимларни кўпайтириш шарт эмас, тўғри унинг бир яхши
томони ёшларнинг ўз яшаш жойларига яқин жойларда таълим
олишидир. Аммо, асосий таянч бўлган маданият коллежларининг
ишини такомиллаштириш билан кадрлар тайёрлаш сифатини оши
риш мумкин. Янгидан ташкил этилаётган кутубхоначилик факуль
тети қошида касбий педагогик таълим бўлимини ташкил этиш би
лан маданият коллежларида кутубхоначилик, библиография иши
бўйича дарс берадиган ўқитувчиларни тайёрлашни йўлга қўйиш
масаласини ҳал этиш, иложи борича соҳа бўйича сиртқи таълим
тизимини ташкил этиш билан кўп йиллар мобайнида кутубхона
ларда махсус маълумотсиз фаолият юритаётганларнинг олий мах
сус билим олишларига эришиш.
Соҳага оид илмий-тадқиқот ишларини ривожлантириш ҳам
катта эҳтиёжга сабаб. Соҳада илмий-тадқиқот ишларини олиб
боришга раҳбарлик қила оладиган олимларимиз бармоқ билан са
нарли, соҳа бўйича илмий-тадқиқот ишларини кучайтириш, илмий
ходимлар тайёрлашни йўлга қўйиш ҳам келгусида китобхонлик
маданиятини ташкил этишга ижобий таъсир этувчи омиллардан
Кутубхоначи ходимларнинг ижтимоий муҳофазасини кучайти
риш, ҳукумат даражасида маънавий рағбатлантиришни йўлга қўй
иш, касб байрамларини ёки кунини ташкил этиш, кўп йиллик иш
тажрибасига эга бўлган ходимларни Давлат мукфотларига тавсия
этиш ва натижага эришиш.
Қабул қилинган Қарор ва Фармойишлардаги вазифалар, ай
ниқса китобхонлик маданиятини шакллантириш ва тарғиб қилиш,
мутолаа маданиятини тарбиялаш, чоп этилаётган китоб маҳсулот
ларини ҳар бир китобхонга етказиб бериш, уларнинг ўқилишига
эришиш, тарғиб қилиш кўп жиҳатдан ахборот-кутубхона муас
сасаларининг вазифаси эканлигини унутмаслигимиз ва бу йўлда
тинмай меҳнат қилишимиз зарур.
КИТОБГА МЕҲР БОЛАЛИКДАН
БОШЛАНАДИ
Бобомуродова Жамила,
Навоий вилоят Ахборот-кутубхона маркази
Илмий-услубият бўлими мудири
Мумтоз адиблардан бири китобни кўнгил малҳами, дея таъ
рифлаган эди. Шифокорлар китоб мутолааси жуда-жуда фойдали
муолажа эканини ҳам исботлашди. Ҳатто айрим шифохоналарда
библиотерапия билан даволаш жорий этилди. Хўш, қандай кито
блар соғайишга ёрдам беради? Ливерпул университети олимлари
тажрибага жалб этилган кишиларнинг Шекспир асарларини ўқи
ётган чоғида бош миясида кузатилган фаол ўзгаришларни қайд
этишди. Бундай муолажа усули асабий ва қўрқув ҳолатидаги ки
шиларни тинчлантириб соғайтириш учун махсус ишлаб чиқилган
экан. Маълум бўлишича, бадиий юксак асарлар таъсирида бош ми
янинг кучли ҳис-ҳаяжон қўзғайдиган қисми фаолияти мўътадилла
шиб, назорат қилиш қатламида фаоллик ортар экан.
Муолажага арзирли китобларни ҳар ким ўз диди, савиясидан
келиб чиқиб танлаши мумкин. Муҳими библиотерапиядаги асо
сий талабга риоя этиш лозим, яъни асар қизиқарли бўлиши, ўқиш
жараёни фақат ҳузур-ҳаловат бахш этиб қолмай, фикрлашга ҳам
ундамоғи, ўйлашга мажбур этмоғи керак. Асар бош қаҳрамони
ҳаётингизда қачондир рўй берган ва ҳануз оромингизни ўғирлаб
келаётган вазиятга тушиши мақсадга мувофиқ. Шунингдек, китоб
хотиржамлик ва кўтаринки кайфият бағишлаши, муаммо кўгилда
гидай ҳал бўлишига ишонч уйғотиши, ёруғ таассурот қолдириши
зарур.
Қандай китоблар мутолаа чоғида ақл ва юракка қувват беради?
Биринчи галда мумтоз адабиёт намуналари. Бир маромдаги ҳикоя
услуби кишида турғун ва барқарор ҳис туйғуларни уйғотади. Асар
қаҳрамони йўл қўйган хато нуқсонларингиз ҳақида ўйлаб кўришга
ундайди. Мумтоз асарлар мутолааси киши руҳий зарбаларга учра
ганда, марказий асаб тизими бузилганда, невроз ҳолатида, нохуш
хотираларни унутиш қийин кечадиган пайтларда ўзига хос муола
Детектив ва саргузашт асарлар диққат-эътибор, қунт-сабот ва
кузатувчанликни чиниқтиради. Мураккаб сюжетлар маҳзун ўй-ха
ёл ва ташвишлардан чалғитади. Нохуш фикр мияга ўрнашиб қол
ган, руҳан сиқилган пайтларда китоб ўқиш муолажа вазифасини
ўтайди.
Илмий фантастик асарлар юз бериш эҳтимоли бор нарсалар
ҳақидаги тасаввурни кенгайтиради, ўй ва истакларни чўчимай ха
ёлдан ўтказиш, бошқаларда ҳам фикр ва истак бўлиши мумкинли
гини тан олиш имконини беради. Бундай китоблар турли ваҳима ва
қўрқувлардан азият чекувчи, қатъий тартибда яшовчиларга тавсия
Назмий асарлардаги аниқ ритм организмда кечаётган жараён
ларни меъёрига келтиради, кайфиятни кўтаради, кишида ўз кучига
ишонч уйғотади. Депрессия ҳолатларида, шунингдек, инсультдан
кейинги дудуқланишни даволашда ҳам бу усул қўлланади. Эртак
ва фольклор адабиёти эса қийинчиликсиз муомала қилиш қоида
ларига, кузатувчанликка одатлантиради. Бу турдаги китоблар шо
шқалоқ, итоатсиз, сўзга кирмайдиган болаларни тарбиялашда қўл
келади.
Ҳуқуқий адабиёт хавотирли вазиятларнинг олдини олиш, зид
диятларсиз муомалага киришишга ўргатади. Ўсмирларга ўтиш
даврида ёрдам беради, жарроҳлик амалларидан сўнг кайфиятни
кўтаради. Фалсафий ва диний адабиётлар дунёнинг яхлитлиги,
унда инсоннинг ўрни ҳақида тасаввур беради. Ўткир руҳий зарба
лар, сурункали руҳий сиқилишлардан халос этади.
Китобдан олинадиган ахборотлар бош миянинг қисқа ва узоқ
муддатли хотирага масъул қисмлари ўртасида янги алоқани шакл
Уйи тинч, кўнгли хотиржам, қўли меҳнатдан толмас халққа
байрамлар ярашади. Ўзбекистон айнан ана шундай юртлар сира
сига киради. Гул байрами, ҳосил байрами, ёшлар байрами, Алифбе
байрами, спорт байрами, қовун сайли, сумалак сайли, ош сайли,
фавворалар сайли ... Шу байрамлар орасида яна бир байрам бор у
ҳам бўлса – китоб байрами.
Юртнинг одил раҳбари китобхонлик маданиятини оширишни
давлат сиёсати даражасига кўтарди. Бугунги кунда нашриётлари
мизда миллионлаб нусхада китоблар чоп этилмоқда.
Дунёда энг гўзал, завқли иш, энг ҳузурбахш машғулот, энг со
кин ором – китобхонлик, мутолаа. Ахир, китоб ўқиган одамдан
ёмонлик чиқмайди, деган халқона гап бор. Инсоннинг савиясини,
тафаккурини оширади, маънавий дунёсини бойитади, уни яратув
чанликка, бунёдкорликка, эзгу ишларга ундайди.
Барча қобилиятларнинг сарвари фикрдир, деган эди донишман
длардан бири. Фикр эса китоб ўқиш орқали шаклланади. Китоб би
лимлар манбаи бўлгани боис фарзандларимизни унга ошно этмай,
унинг маърифий нурларидан баҳра олишни ўргатмай туриб комил
инсонни вояга етказиш мушкул, албатта.
Китоб болалар маънавий дунёқараши шаклланишида катта аҳа
миятга эга. Ижодий қобилият уйғонишида ҳам адабий китоблар
нинг ўрни беқиёс. Шу боисдан кишининг китобга бўлган қизиқи
шини болалигиданоқ шакллантириш яхши самара беради.
1-босқич
Боғча ёшидаги болаларда китобга меҳр уйғотиш.
Болаларга мактабга боргунларига қадар, яъни боғча ёшиданоқ
расмли китобларни мунтазам равишда олиб бериш мақсадга му
вофиқдир. Катталарни эртак ва ҳикоялар ўқиб бериши ёки сўзлаб
беришлари уларда адабиётга ҳавасни барвақт уйғотади. Мактабга
борганларидан сўнг эса болаларни ўзлари ўқишларига ва ўқиган
китоблари мазмунини катталарга айтиб беришга одатлантириш ло
зим. Бу ҳам уларнинг фикрларини теран, равон сўзлашга ўргатади.
2-босқич:
1–4 синф ўқувчилари ўқишига раҳбарлик қилиш.
Бошланғич синфда ўқувчиларда ўқув материалларининг кўпли
ги сабаб ўқишга улгуришмаса ёки хоҳлашмаса, катталар, ота-она
лар боланинг бўш вақтини топиб, шуғулланишлари зарур. Маса
лан, кечки пайт қисса, ҳикоя, ривоятлар айтиб бериш ёки китоб
ўқиб бериш фойда беради. Бу ҳолатлар боланинг 14–15 ёшга кир
гунича давом эттирилса, ундан сўнг ўзлари хоҳлаб ўқишга одатла
надилар. Бунда ота-оналар, катталардан озгина сабр талаб этила
ди. Ота-онанинг оилада китоб ўқиши ҳам бола кўзида жуда катта
ибрат намунаси бўлиши мумкин. Телевизор кўришдан бўшамай
диган ота ёки онанинг боладан китоб ўқишни талаб қилиши ман
тиққа тўғри келмайди. Боиси, фарзанд уйдагилари қатори, томо
шабинлик қилгиси келади ва ота қанча вақт телевизор билан овора
бўлса, бола ҳам шу вақтга қадар ўтиришни одат қилиб олади.
Ёшлигида эътибор қилинмаган бола 14–15 ёшга кирганидан
сўнг китоб ўқишга мажбур қилиш ёки талаб қўйиш ҳеч қандай са
мара бермайди.
Баъзан катталар томонидан болага китоб ўқиса, нимадир ваъда
қилиниши кўп ҳолатларда ўзининг салбий томонларини кўрсатади,
яъни бола бунга тескари жавоб қайтариб, умуман ўқишни ташлаб
юбориши мумкин. Бадиий адабиёт ўқишда кўпинча ташқи муҳит,
мактаб, ўқитувчилар таъсири ҳам юқори бўлиши мумкин. Аммо
унинг ёшликда ўқилган китобчалик ўрни йўқ. Болани биринчи
синфга боргунига қадар ўқишга қизиқтириш ўзининг ижобий на
тижасини бериши олимлар томонидан ҳам аниқланган. Яъни 85
фоиз болада ўқишга кўникма шаклланиб. Ижобий қобилиятини
кўрсата бошлайди. Болаларда 5–6 ёшидан 4-синфга қадар китоб
севарлик кўникмасини ошириш даркор. Қиз болаларда мажбур
кўникма кучли бўлиб, ўғил болаларга қараганда тез ўзлаштириб
кетади.
КАТАЛОГИЗАЦИЯ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ
(ОНЛАЙНОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ):
ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
УЗБЕКИСТАНА
Борисов Владимир,
Руководитель службы каталогизации и систематизации
Национальной библиотеки Узбекистана
The article is devoted to methods used in National library of Uzbekis-
Табл. 1.
Тематика издательств, пополняемого цифрового фонда
Тематика,
пополняемой
литературы
Издательства
Научная,
исследовательская
Springer, Humana Press, Routledge, John Wiley
and Sons, Monthly Review Press, F. A. Davis
Company, Cambridge University Press, и др.
образовательная,
научно-популярная
Pearson Education, Cambridge Uni-versity Press,
DK Publishing, John Wiley and Sons, и др.
Досуговая,
популярная
DK Publishing, Tuttle Publishing,
C & T Publishing, Storey Publishing, David &
Полученные электронные книги являются так называемыми
онлайновыми ресурсами (online resource), так как они предостав
ляются через авторизированный доступ для чтения с экрана циф
рового устройства пользователя онлайн. Так как мы в настоящее
время через онлайн каталог библиотеки с учетом возможностей
информационно-библиотечной системы IBS предоставляем авто
ризированным пользователям просмотр онлайн, который надо ска
зать не соответствует техническим средствам просмотра, на что
компания разработчик этого программного продукта отказывается
решать, то предоставляется сам ресурс. Это также связано с тем,
что учитывается тот фактор, что в настоящее время информати
зация не достигла должного уровня, особенно в регионах респу
блики, поэтому в научно-образовательных целях пользователям
предоставляется возможность загрузки цифрового ресурса (ком
пьютерный файл) на своё устройство. Но надо сказать, что такая
возможность будет существовать 10 лет.
Параметры цифровых ресурсов учитываются в соответствии
с инструкцией «О порядке учета информационно-библиотечных
ресурсов в информационно-библиотечных учреждениях», (рег.
№ 2567 от 10 марта 2014 г.), согласно которой все поступающие
электронные книги регистрируются в форме учета. Форма учета
приведена в таблице 2. В форму также могут включаться другие
графы в зависимости от нужд того или иного информационно-би
блиотечного учреждения.
Табл. 2.
Форма учета электронных книг
Дата
поступ-
тарный
номер
Автор,
заглавие,
том, часть,
выпуск,
место, год
издания
Размер
БАЙТ
Clippinger, K. S.
Karen Clippinberg.
- Champaign, IL :
88011-
531-5,
0-88011-
Bailey, S. Acade-
Bailey. London :
Routledge, 2011.
Инвентарный номер присваивается в зависимости от принятых
норм и правил информационно-библиотечного учреждения. Ин
вентарный номер также является именем компьютерного файла,
содержащего электронную книгу или электронный журнал. Так
как, мы получаем электронные книги, то далее речь пойдет только
о них. Тематикой электронных журналов нам предстоит занимать
ся в дальнейшем, и об этом я расскажу в следующем году.
Обязательно фиксируется размер электронного файла в байтах,
так как это необходимо для дальнейшей проверки его объёма. Дело
в том, что файлы со временем могут разрушаться на серверах и
для того, чтобы сравнить исходный объём придётся прибегать к
данным из учетной формы. Также для того, чтобы облегчить хра
нение резервного копирования файлов, а также их быстрый поиск,
они распределились по компьютерным папкам, где имя папки со
ответствует дате поступления файла. Поэтому дата поступления
записывается в форме ГГГГ-ММ-ДД.
Создание библиографической записи регламентируется в со
ответствии с Государственными стандартами: O`z DSt 1215:2009,
O‘z DSt 2312:2011, O‘z DSt 3053:2016, и O`z DSt 2803:2013. А так
же в соответствии с Межгосударственными стандартами: ГОСТ
7.80-2000, ГОСТ 7.11-2004, ГОСТ 7.12-93.
Поэтому каталогизируя электронный документ в машиночитае
мом формате UZMARC необходимо в маркере записи код «Обо
значение коллекции документов» выбрать код «e» – «Электронные
ресурсы». А также заполнить поля в соответствии с данными
электронной книге. При этом внеся данные о самом электрон
ном ресурсе. В данном случае об учтенном компьютерном файле,
содержащую электронную книгу. Данные приведены в таблице
3. Остальные данные об описываемом ресурсе (произведении)
приводятся на основе открытого и просматриваемого файла в со
ответствии с вышеперечисленными нормативными документами
по стандартизации.
Ещё раз оговоримся, так как мы учитывали компьютерный
файл, то данные об электронном ресурсе мы привели как о файле.
Библиографические записи в зарубежных каталогах на такие ре
сурсы будут выглядеть по другому. В области физической характе
ристики (элемент: специфическое обозначение материала и объём)
будет приведено например: 1 online resource (167 pages). А область
специфических сведений для электронных ресурсов (область вида
и объёма ресурса) не будет заполнена вообще.
Вернёмся к таблице 3. Как видно из столбца с примерами та
блицы 3 п. 2 в области физической характеристики (элемент: спец
ифическое обозначение материала и объём) указывается ресурс –
Области
библиографического
описания по
Поля
машиночитаемого
формата
библиографической
записи UZMARC
библиогра-
фических
для комп.
Область заглавия
и сведений об
ответственности,
элемент: общее
обозначение материала
Поле 200, подполе $b
Электронный
ресурс
Область физической
характеристики,
элемент: специфическое
обозначение материала
и объём
Поле 215, подполе $a
1 электронный
текст. файл
.pdf (xiv, 564 c.
Область специфических
сведений для электрон-
ных ресурсов: область
вида и объёма ресурса
Поле 230, подполе $a
Электрон.
текстовые дан.
Таблица 3.
Данные библиографического описания для электронной книги
сам вид файла и его расширение, а после в скобках указываются
данные содержащие параметры самой электронной книги.
Так, например, если у нас будут разные текстовые файлы (файлы,
содержащие текстовую информацию), то это будет выглядеть так:
1 электронный текст. файл .pdf
1 электронный текст. файл .epub
1 электронный текст. файл .mobi
Так, например, если у нас будут разные нетекстовые файлы, то
это будет выглядеть так:
1 электронный граф. файл .jpg
1 электронный звук. файл .mp3
1 электронный видео файл .mp4
После приводятся параметры электронной публикации, в соот
ветствии с O`z DSt 1215:2009, O‘z DSt 3053:2016, например:
1 электронный текст. файл .pdf (xvi, 164 c. : ил.)
1 электронный текст. файл .pdf (xxxii, 1083 с., 51 c. разл. паг. : цв. ил.)
1 электронный текст. файл .pdf (1 т. разд. паг. : цв. ил.)
1 электронный текст. файл .pdf (112 c. : цв. ил. + [15] c. выкроек)
1 электронный текст. файл .pdf (37 с., 19 л. : цв. карты)
Для нетекстовых файлов это будет выглядеть так:
1 электронный граф. файл .jpg (фото : цифр., цв. ; лин. раз. изобр. 5472
1 электронный звук. файл .mp3 (3 мин 31 с : цифр., стерео)
1 электронный видео файл .mp4 (8 мин : зв., цв.)
В таблице 3 п. 3 в столбце с примерами приведено описание
области специфических сведений для электронных ресурсов (об
ласть вида и объёма ресурса), где указаны параметры для компью
терного файла.
Электрон. текстовые дан. (.PDF ; 3,06 МБ : 3 212 235 байт)
Электрон. текстовые дан. (.PDF ; 589 КБ : 603 327 байт)
После того как все библиографические данные будут заполнены
в поле 856 формата UZMARC (Местонахождение электронных ре
сурсов и доступ к ним) указывается ссылка на ресурс (файл) и до
ступ к нему на сервере. Это поле заполняется в соответствии с тре
бованиями используемой информационно-библиотечной системы.
Таким образом, запись создана и пользователь по своему запросу,
предварительно авторизировавшись, может получить ресурс.
Мы рассмотрели учет и каталогизацию электронных ресурсов в
виде компьютерных файлов.
«САДОИ ФАРҒОНА» – ТУРКИСТОН
ТАРИХИНИНГ САДОСИ
Тешабоева Умида,
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси
директори ўринбосари
Заитова Наргиза,
Қўлёзмалар, нодир ва алоҳида қимматга эга
нашрлар хизмати раҳбари
Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси
нинг Қўлёзмалар, нодир ва алоҳида қимматга эга нашрлар фондида
сақланаётган ХIII-ХIХ асрлар оралиғида яратилган нодир қўлёз
малар, китоб, албом, энциклопедия ва луғатлар нафақат Марказий
Осиё, балки бутун дунё мутахассислари учун беқиёс хазина ҳисо
бланади. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси мазкур бой маданий ва
маърифий мерос билан талаба ёшларимизни, тарихчилар, профес
сор-ўқитувчиларни яқиндан таништириш, уларга тадқиқот объекти
сифатида кенг имкониятлар яратиб беришни ўзининг бош мақса
даларидан бир деб билади. Шу билан бир қаторда, фойдаланувчи
ларга ахборот-кутубхона хизмати кўрсатиш, газета ва журналларни
хизмат ўқув залларида бериш, материаллар билан боғлиқ масалалар
бўйича ёзма ва оғзаки библиографик маълумотномаларни бажариш,
шунингдек, нодир китоблар, қўлёзмалар ва тасвирий материаллар
фонди бўйича илмий-ахборот нашрлари (каталоглар, кўрсаткичлар
ва бошқалар)ни нашрга тайёрлаш асосий вазифаларидан биридир.
Мустақилликнинг илк даврларидан бошлаб Ўзбекистон тари
хини ўрганиш давлат сиёсати даражасига кўтарилди ва кун тар
тибига ҳаққоний тарихни бирламчи манбалар асосида яратиш,
уни холисона талқин этиш, баҳс ва мунозаралар асосида тарихий
ҳақиқатни тиклаш вазифаси қўйилди. Халқнинг миллий ўзлигини
англашида алоҳида аҳамият касб этган маънавий мерос ичида дав
рий матбуот ҳам алоҳида ўрин тутади.
Мазкур давр матбуотида, хусусан, миллий матбуотда тараққий
парварларнинг турли ижтимоий воқеаларга билдирган муносабат
лари тарихий ҳақиқат илдизларини, тарихнинг мураккаб, кўп қир
рали жараёнларини холисона баҳолашга ёрдам беради. Бу давр
чоп этилган газеталар саҳифаларида ХIХ аср охири ва ХХ аср бо
шида Туркистонда қишлоқ хўжалиги, саноат, савдо, солиқ ва банк
тизими, тиббий хизмат, санитария, хотин-қизлар масалалари, жа
миятдаги ижтимоий муаммолар, таълим тизими, маданий масала
ларга доир маълумотлар жамланган.
Туркистон матбуот майдонида ўзига хос ўрин тутган «Садои
Фарғона» газетаси 1914 йил 3 апрелидан 1915 йил 6 июнга қадар
Фарғона водийсида ўзбек тилида чоп этилган бўлиб, кутубхона
фондида унинг 123 та сони мавжуд. Адади 1500–1700 нусха атро
фида бўлиб, газета ношири ва муҳаррири Обиджон Маҳмудов
(Обид чатоқ), газета мусаҳҳиҳи (корректори) Ашурали Зоҳирий
бўлган. Газетанинг мақсади ҳақида шундай фикрларни ўқишимиз
мумкин: «Газетани нашр этишдан мақсадимиз тижорат эмас, бал
ки халқимизга қўлимиздан келган қадар хизмат этмоқдир. Халқи
мизда матбуот ва жаридаи милияга кундан-кун шавқ ва рағбат ўз
гарди. Газета моддий жиҳатдан таъминланган».
Газета ишида Усмон Нурий, Чўлпон, Тавалло, Холид Саид, Саид
Аҳмад Васлий, Иброҳим Даврон, Мулло Абдуллабек Мусабекҳожи
ўғли, Шокирали Мухторовлар фаол иштирок этганлар. Газетадаги
материаллар «Ҳўқанд хабарлари», «Дохлия хабарлари», «Туркистон
ва Фарғона хабарлари», «Уруш хабарлари», «Хорижий хабарлар»,
«Адабий мунозара», «Эълонлар» рукни остида берилган. «Садои
Фарғона» газетаси саҳифаларида ижтимоий-иқтисодий, мада
ний-илмий ва адабий муаммолар доимий равишда ёритиб борилган.
Реклама ва эълонлар газетанинг 1,3 ва 4 саҳифаларида босилган.
Ҳар қандай газеталар каби миллий газеталар нашрининг давом эт
тирилиши ва миллатга фойда кўрсата олишининг омилларидан бири
унинг ўқувчилари кўплигидир. «Садои Фарғона» газетасини ёшги
на йигитлар чойхонада катта қизиқиш билан ўқиётганларини кўр
ган бир тараққийпарвар хурсандлигидан бу ҳақда газетага ёзиб, бир
вақтлар яҳудийлар расталарда туриб ўз газеталарини ўқиганларини
кўрганда, уларга ҳавас билан қараб, Қўқонда ўз миллатининг ҳам
газеталар ўқиб, дунё янгиликларидан хабардор бўлишини ва фойда
ли маълумотлар билан танишишини орзу қилганлигини билдиради.
Миллий тараққийпарварлар қишлоқ хўжалигига янги технология
ларни олиб киришга астойдил тарафдор бўлиб, матбуот орқали деҳқон
ларни бунга қизғин даъват этишган. Хусусан, Абдулҳамид Чўлпон
мақоласида деҳқонларни янги технологиялардан фойдаланмаётган
ликлари танқид остига олинади, мақоласининг охирида барча милат
парвар ёшларни мазкур муаммоларни ҳал қилиш чораларини топишга
даъват этган. Мақолада деҳқончиликнинг самарадорлигини оширишда
техникадан унумли фойдаланиш муҳимлигини таъкидлаган.
Дунёдаги ҳар бир халқнинг тараққиёти мактаб билан бевосита
боғлиқ эканлигини яхши англаган тараққийпарварлар ўз матбуоти
да маориф масаласига алоҳида эътибор билан қараганлар. «Садои
Фарғона»газетасининг ўзида 100 га яқин мазмундаги мақола ва ха
барлар нашр этилган. Хусусан, газетада Ш.Мухторов томонидан
ўлка мадрасаларида таълим ижтимоий турмуш ва миллий манфаат
лардан жуда узоқлашиб кетганлиги ва уларда умуман дунёвий илм
лар ўргатилмаслиги туфайли ишни ибтидоий мактабларни ислоҳ
қилишдан бошлаш лозимлиги таъкидланган.
«Садои Фарғона» газетасида «Матбуот» ва «Янги асарлар» рук
ни остида Истамбул, Қозон, Астрахан ва бошқа Республикаларда
чоп этилган даврий матбуот нашрлари, турли китоб ва дарсликлар
га тақризлар берилган ҳамда газета муштарийларига таништириб
борилган. Шунингдек, миллий театр тамошалари ҳақида мунтазам
равишда хабарлар бериб борилган .
Газетада аҳолига тиббий ёрдам кўрсатилиши борасидаги муам
молар ҳам таҳлил қилинади. Жамият ҳаётини ўзгартиришда мил
лий матбуотнинг алоҳида аҳамиятини англаган тараққийпарварлар
турли ижтимоий иллатларни тез-тез танқид остига олиб туради.
Жумладан, тўй ва бошқа маъракалардаги исрофгарчилик халқнинг
жаҳолатда қолишининг асосий сабабларидан бири сифатида кўр
сатилади ҳамда бундай харажатларни болаларни усули жадид мак
табларида ўқитиш, уларга илм ва ҳунар беришга сарфлашга даъват
этиш бир неча бор такрорланган эди.
Шунингдек, бундай тўй ва маъракалар ўтказишдаги исрофгар
чиликлар илмсизлик натижаси эканлиги таъкидланади. Тараққий
парварлар бундай ёмон одатларга қарши курашда ҳам ўрнак бўлиб,
тўйларни ортиқча сарф-харажатсиз ўтказганликлари ҳамда уларга
сарфланадиган маблағни мактаблар эҳтиёжи учун ишлатишганлиги
ҳақида газетада маълумотлар бериб борилади. Жумладан, Мунаввар
Алифкор ўғлига хатна тўйи ўтказишда сарф-харажатни камайтириб,
унинг ўрнига мактаб қурдирган. Шунингдек, Мирзо Ҳамдам Оғоли
ков ҳам марҳум оталари томонидан таъмир қилинган масжиддаги
мактабни янгича усулда қуришга киришган. 1914 йилда наманган
лик бойлардан Исъҳоқжон Мирсолиҳбой ўғил фарзандига хатна
тўйи қилишда тужжорлар (савдогарлар) билан маслаҳатлашган ҳол
да тўйга сарфланадиган пулдан 2000 рублини мактаб ўқувчилари
учун мевалик боғ яратишга ва мактаб эҳтиёжларига сарфлашга қа
рор қилган. Чунончи, тўйларда тўн кийдириш одати йўқотилганли
гини газета маълум қилади. Тўйлар ислоҳи ҳақидаги бундай хабар
лар «Садои Фарғона» газетаси таҳририятига тез-тез келиб турган.
Миллий тараққийпарварлар фаолияти билан бевосита боғлиқ бўл
ган миллий матбуот саҳифаларида нафақат маориф соҳасида ислоҳот
лар ўтказиш муаммоси, балки иқтисодий-ижтимоий муаммолар ҳам
кўтарилиб, уларнинг ечимини кўрсатишга ҳаракат қилинган. Шубҳа
сиз, миллий газеталар ичида ўз ўрнига эга бўлган «Садои Фарғона»
газетаси ХХ аср бошларидаги Туркистон тарихини, ижтимоий қа
рашлар эволюциясини ўрганишда муҳим манбалардан ҳисобланади.
Шунинг учун ҳам, «Садои Фарғона» газетасига тузилган библио
график кўрсаткич тадқиқотчилар учун катта аҳамият касб этади. Газе
тада эълон қилинган мақола ва хабарлар иқтисодий масалалар: қишлоқ
хўжалиги, ўрмончилик ва балиқчилик, алоқа ва транспорт воситала
рига доир; маданий-маърифий масалалар: кутубхоначилик ва нашр
ишлари, китоб савдоси, маънавий ва тарбиявий мулоҳазалар, омма
вий ахборот воситалари, томоша санъати, ўзбек адабиёти ва тилшу
нослик, умумий тарих; ижтимоий масалалар: ижтимоий иллатлар,
ижтимоий таъминот ва ёрдам, тиббиёт масалаларига ажратиб кўрса
тилган. Бундан ташқари, кўрсаткич этнография, урф-одат, маросим
ва турмуш тарзи, ҳуқуқий масалалар, метеорология ва сейсмологияга
оид мавузалар бўйича тизимлаштирилган. Кўрсаткичда мавзулар алиф
бо тартибида келтирилиб, 500 дан ортиқ мақола ва хабарлар рўйхати
бўйича жойлаштирилган. Шунингдек, муаллифлар рўйхати кўрсатки
чи ҳам тузилганлиги тарихга қизиққан, бу соҳада илмий иш юритаёт
ган юртдошларимизга дастурил амал бўлади деган умиддамиз.
ОБ ОДНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Ишматов А.
Доцент Ташкентского института
ирригации и мелиорации,
Маликова С.
Ассистент Ташкентского института
ирригации и мелиорации
The report is devoted to research mathematical model of one component
of the informational society – library. Library is a socio-cultural center
that forms fund of resources which are provided to users in case of a
также широкого общественного обсуждения Стратегия действий
по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбе
кистан в 2017–2021 годах.
Одним из приоритетных направлений Стратегии действий яв
ляется: развитие социальной сферы, направленное на последова
тельное повышение занятости и реальных доходов населения, со
вершенствование системы социальной защиты и охраны здоровья
граждан, повышение социально-политической активности женщин,
реализацию целевых программ по строительству доступного жилья,
развитию и модернизации дорожно-транспортной, инженерно-ком
муникационной и социальной инфраструктур, развитие сферы об
разования, культуры, науки, литературы, искусства и спорта, совер
шенствование государственной молодежной политики.
В данном контексте приобретает особое значение развитие и
совершенствование деятельности театрально-зрелищных, куль
турно-просветительных организаций и музеев, укрепление их ма
териально-технической базы.
Библиотека, являясь культурно-просветительской организа
цией, вместе с тем несет информационную нагрузку и является
неотъемлемой частью информационного общества. В настоящее
время информация приобретает особое значение и становится
важнейшим стратегическим ресурсом развития общества. Возрас
тает значение информационной составляющей в формировании
валового национального продукта, особенно в развитых странах
мира. Исходя из этих тенденций и ставя перед собой задачу вы
хода нашей республики на более высокий уровень научного, тех
нического, технологического и культурного развития, необходимо
пересмотреть и качественно изменить деятельность каждого ин
формационно-библиотечного учреждения, функционирование ко
торого связано с созданием, хранением и передачей информации.
В стране сформирована система информационно-библиотечных
учреждений (крупные библиотеки, информационно-библиотечные
центры, информационно-ресурсные центры и библиотеки), предо
ставляющих пользователю информационно-библиотечные ресурсы.
Эти учреждения выполняют присущие только им функции, работа
ют с определенными массивами ресурсов и рассчитаны на удовлет
ворение информационных потребностей общества в целом, опреде
ленных социальных групп, а также отдельных пользователей.
Библиотека является одним из важнейших социальных институтов,
обеспечивающих хранение, формирование и общественное использо
вание информационно-библиотечных ресурсов. Ее деятельность обу
словлена особенностями развития общества в целом, его культурным,
техническим и технологическим уровнем, общественными потребно
стями в информации. Библиотека, оснащенная новейшей компьютер
ной техникой, высокоэффективными автоматизированными техноло
гиями становится на современном этапе важнейшей составляющей
информационной индустрией. Поддерживая многовековые традиции
в накоплении и хранении информации, предоставлении ее пользова
телям, библиотека трансформирует направления своей деятельности.
Дополнением к традиционной библиотеке становится электронная
библиотека, которая расширяет ее функции и задачи, сохраняя при
этом приоритетную роль в сохранении социальной памяти общества
и формировании его мировоззрения.
К настоящему времени в Узбекистане сформировалась инфор
мационно-библиотечная система, включающая в себя порядке 12
тыс. информационно-библиотечных учреждений, которые отно
сится к различным министерствам и ведомствам.
Возглавлять информационно-библиотечную систему страны
призван специально уполномоченный государственный орган, за
дачи и обязанности которого обозначены в Законе Республики Уз
бекистан «Об информационно-библиотечной деятельности».
Информационно-библиотечные учреждения должны стать
ведущими звеньями интеграции страны в общемировые инфор
мационные, инновационные и культурные процессы, надежным
инструментом обеспечения информационной безопасности и
формирования мировоззрения общества. Наряду с различными
видами деятельности, библиотеки выполняют задачу информаци
онно-коммуникационных центров в области инновационной дея
тельности, а также социокультурных центров, предлагающих сво
им пользователям широкий спектр услуг.
Информационное общество как часть общества, в котором до
минируют промышленность и сфера услуг, характеризуется тем,
что информация, знания, информационные услуги, и все отрасли,
связанные с их производством (телекоммуникационная, компью
терная, телевизионная) растут более быстрыми темпами, являются
источником новых рабочих мест, становятся доминирующими в
экономическом развитии.
Математическая модель в строгом математическом представле
нии описывает вариант модели системы, исследование которой по
зволяет получать информацию о некоторой другой системе. Про
цесс построения и изучения математических моделей называется
математическим моделированием.
Модель как объект исследования, обеспечивает изучение неко
торых свойств оригинала. Рассматривая как объект библиотеку, в
модели информацию о важнейших свойствах объекта-оригинала
осуществляется путем его моделирования. Математическим моде
лированием будем понимать процесс установления соответствия
данному реальному объекту (библиотеке) некоторого математиче
ского объекта, называемого математической моделью. Исследова
ние этой модели, позволит получить характеристики рассматрива
емого реального объекта (библиотеки). Вид математической модели
зависит как от природы реального объекта, так и задач исследования
объекта и требуемой достоверности и точности решения этой задачи.
Основные этапы построения математической модели:
- формулировка проблемы;
- формализация;
- постановка целей и задач моделирования
- выбор численного метода и решение уравнений
- отладка и корректировка модели
- оценка точности и интерпретация результатов
- комплексирование (встраивание решений в существующие
Остановимся на основных требованиях к математической модели:
адекватность - способность отображать заданные свойства
объекта (библиотеки) с погрешностью не выше заданной;
точность - оценивается степенью совпадения значений пара
метров действительного объекта (библиотеки) и рассчитанных на
математических моделях;
универсальность - характеризует полноту отображения в мо
дели свойств реального объекта (библиотеки);
экономичность - характеризуется необходимыми затратами
машинной памяти и времени. Иногда оценивается по количеству
операций необходимых при одном обращении к модели.
Рассматривать библиотеку как математическую модель инфор
мационного общества, возможно лишь в том случае, если общество:
сильно в информационных технологиях в инфраструктуре,
производстве и знаниях;
является открытым обществом, или гражданским обществом,
политически открытым для глобальных процессов;
отличается высокими показателями общего уровня образова
ния и здравоохранения;
динамична его экономика, т. е. конкурентоспособна на меж
дународном уровне, обладает производительным бизнесом и ин
новационна.
Центральными понятиями теории информационного обще
ства являются: информационная деятельность, информационное
общество, информационная экономика, информационная инфра
структура, информационное производство и информационные
технологии.
Информационное общество - это и экономический, и философ
ский термин, обозначающий наиболее высокую в настоящее вре
мя ступень развития общества, определяющей ценностью которой
является не материальное, а нематериальное благо - информация.
Информационное общество включает разные виды информа
ционной деятельности, крупномасштабное обособление которых
позволяет говорить о формировании особой информационной
общности людей и особой информационной цивилизации. Ин
формационная деятельность включает деятельность в следующих
сферах: в сфере управления, финансов, в научных исследованиях,
в культуре, средствах массовой информации и т. д.
В заключении, рассматривая библиотеку как математическую
модель, мы знаем, как примерно функционирует данная часть ин
формационной системы, которой достаточно для получения адек
ватных результатов моделирования.
АХБОРОТ КУТУБХОНА МУАССАСАЛАРИДА АХБОРОТ
ОЛИШ МАЛАКАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ
ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ
Ганиева Барно
Ахборот-кутубхона тизимлари
кафедраси мудири, п.ф.н., доцент
This paper is devoted to the issues of information literacy education
in libraries. Information literacy de�nition, its role in the upbringing of
лишларини белгилайдиган хислатларга айлантириш механизми
дан иборат бўлиб, ёшларга таъсир ўтказиш ва тарбия соҳасидаги
аниқ вазифаларни ҳал этиш учун фойдаланиладиган восита ва
усуллар йиғиндиси ҳамдир. Бу борада биринчи Президент Ислом
Каримов томонидан «Ёшларимизнинг баъзан соҳта ғоялар орқаси
дан эргашиб кетаётгани биз учун энг катта хавф, десам муболаға
бўлмайди» – деб билдирган хавотирли фикрлари жуда ўринлидир.
Мамлакатимиз ёшларини бундай хуружларга тегишли жавоб
қайтариш учун шай туриши кўп жиҳатдан уларда миллий ғоя, мил
лий мафкура билан бир қаторда ахборот маданиятини қай даража
Бугун ёшларимиз томонидан замонавий техник воситалар ёрда
мида жаҳон ахборот магистралидан кенг фойдаланиб келинаётган
бир пайтда, айнан мана шу техник воситаларни, замонавий техно
логияларни ўзимизнинг пировард мақсадларимиз бўлган озод ва
обод ватан, эркин ва фаровон ҳаёт қуриш борасидаги интилишла
римизда фойдалана билишимиз лозим. Ёшларда ахборот мадани
ятини шакллантириш ғоят хилма-хил «ахборот босими» таркиби
дан миллий тараққиёт манфаатларига мос, ижобий томонларини
тўғри танлаб олишни таъминлайди.
Ҳозирга қадар илмий-назарий адабиётларда ва амалиётда бир
қатор ҳодисалар «ўқиш маданияти» тушунчаси остида юритила
ди. Жумладан, ўқиш маданияти болаларга бадиий адабиётни тўғри
тушуниш йўлларини, ундан эстетик завқ олишни ўргатади. Шу
нингдек, илмий адабиётлар билан ишлаш йўллари, маълумот-би
блиография ва барча турдаги ахборот материалларидан ўзини
қизиқтирган нарсаларни қидириб топиш, умуман, китоб ва кутуб
хонадан тўғри фойдаланиш йўлларини ўрганиш ҳам ўқиш мадани
яти тушунчаси доирасига киради. Ўқиш маданиятини тарбиялаш
жараёни натижасида «китобхонлик маданияти» шаклланади. Чун
ки айнан ўқиш маданиятини эгаллаган шахсга нисбатан «китоб
хон» терминини ишлатиш ўринлидир.
«Ахборот олиш маданияти» – ахборот билан ишлашнинг тур
ли шаклларида: уни олиш, тўплаш, кодлаштириш ва унга қайта
ишлов бериш, шу асосда сифат жиҳатдан янги ахборот яратиш,
уни узатиш, ундан амалий фойдаланишда инсон ва жамият аъзола
ри муайян қисмининг баркамоллик даражаси, кутубхоначилик-би
блиографик билимлар (саводхонлик), мутолаа (китоб ўқиш) мада
ниятининг ривожланганлигини анъанавий, электрон, тармоқли ва
бошқа ахборот ресурсларидан мажмуавий фойдаланиш имкония
тига эгалик ҳолатини ифодалайди.
Таҳлил ва талқинлар шахснинг ахборот олиш маданиятининг
қуйидаги таркибий элементларга ажратиш имконини берди:
- таълим субъектларининг кутубхоначилик-библиографик са
водхонликка эга бўлиши;
- компьютер саводхонлигини эгаллаш;
- ахборот манбаларини танлаш, ахборот олишда саводхон бў
лиш (мутолаа маданияти);
- ўқув ва ўқув-билув фаолиятида ахборот манбаларига таҳли
лий-синтетик қайта ишлов бера олиш, таълим олиш жараёнида
матндан фойдалана билиш;
- кутубхоначилик-библиографик ва ахборот олишга доир би
лимларни тарғиб қилиш;
- белгиланган стандартлар асосида ахборотлар мониторингини
амалга ошира билиш;
- ахборот маконидаги хулқ-атвор қоидалари мажмуига амал қилиш.
«Ахборот олиш маданияти» контекстида унинг тарбияга муҳтож
элементларини аниқлаймиз:
- ўқишга, ахборот олишга майл, ҳавас, иштиёқни шакллантириш;
- ўқилган китоб орқали фикрлаш йўлларини ўргатиш;
- мавжуд китобхонлик малакаларини такомиллаштириш.
Таълим ўқитиш, ўқиш, ривожланиш мужассам амалга ошири
ладиган жараёндир. Ахборот олиш маданиятини тарбиялаш таъ
лим жараёнида амалга ошади. Эгаллаган билимлар ўқувчиларни
изчил шакллантириб боришни таъминлайди. Таълим жараёнининг
мазмунини ташкил қилувчи билим, кўникма ва малакалар фақат
гина синфда ўқитиладиган дарсларда шаклланиб қолмасдан, бал
ки синфдан ташқари, аниқроғи ахборот-кутубхона муассасаларида
мустақил тарзда шуғулланиш орқали эгалланади.
Ахборот-кутубхоначилик ишидаги мавжуд тажриба шуни кўр
сатадики, ахборот олиш маданиятини тарбиялашнинг энг самара
ли воситаси – ахборот- кутубхоначилик билимларининг ўқувчи
лар орасида тарғиб қилишдир. Бунинг энг самарали йўлларидан
бири бўлиб ахборот-кутубхоначилик дарсларини ташкил этиш
ҳисобланади.
Ахборот олиш, у билан ишлашнинг асосий усуллари ҳақида
маълумот бериш ахборот-кутубхоначилик дарсларининг негизи
ни ташкил этади. Ушбу дарсларда ахборот билан ишлаш, китоб
билан танишиш, китобни бевосита ўқиш, энг муҳими, уни уқиш,
ўрганиш малакалари сингдириб борилиши керак. Шунингдек,
электрон кутубхонадан фойдаланиш, электрон каталоглар, маъ
лумотлар базалари ҳақида ахборотга эга бўлиш, улардан фойда
ланишни ўрганиш кабилар киради. Бу эса ўз ўзидан амалга оша
диган, жўн нарса эмас, албатта. Бунинг учун ахборот-кутубхона
муассасалари мутахассисларидан жуда кенг билим, маҳорат талаб
қилинади. Ахборот-кутубхоначилик дарсларини қай тарзда таш
кил этиш мумкин, деган саволга ҳам жавоб бериб ўтиш лозим.
Тажриба шуни кўрсатадики, ахборот- кутубхоначилик дарсларини
ўтказиш учун синфдан ташқари дарслар ва тарбиявий соатлардан
алоҳида соатлар ажратиб олиш мумкин. Дарс жадвали тузишда
асосан синфлар сони, назарий ва амалий дарс соатлари, ўқитув
чи ва кутубхоначи ўтказадиган соатлар, дарсни ўтказиш жойини,
яъни синфда ёки ахборот-кутубхона муассасасида ўтказилишини
аниқлаб олиш зарур.
Айни пайтда бир неча ташкилий масалаларни ҳам ҳал этиш за
рур. Чунончи, кўпгина ўқитувчилар дарс бериш услубиётини яхши
эгаллаган бўлсалар-да, ахборот-кутубхоначилик соҳасида етарли
билим ва малакага эга бўлмайдилар. Кутубхоначилар эса аксин
ча. Шу сабабли ҳам ўқитувчиларга ахборот-кутубхоначилик соҳа
сидан маърузалар ўқиб, уларни ахборот-кутубхоналар фаолияти
билан таништириш, кутубхоначиларга эса дарс ўтиш қоидалари,
услубиётини ўргатиш муҳимдир. Бизнингча, ҳозирги кун талабла
ридан келиб чиққан ҳолда ўқувчиларда ахборот олиш мадания
тини тарбиялашнинг ўта муҳимлигини ҳисобга олиб ахборот-ку
тубхоначилик дарсларини оммалаштириш, йўлга қўйиш зарур.
Аввало, бунинг учун масаланинг ташкилий жиҳатини ҳал этиш,
яъни ахборот-кутубхоначилик дарсларини йўлга қўйиш юзасидан
қарор қабул қилиш, шу қарорга асосан умумий ўрта таълим му
ассасалари ва ахборот-кутубхона муассасалар фаолиятини муво
фиқлаштириш, ахборот-кутубхоначилик дарсларини ташкил этиш
ва ўтказишнинг аниқ шаклларини ишлаб чиқиш зарур.
Ахборот-кутубхона муассасасида ўқувчилар ахборот олиш ма
даниятини тарбиялаш масаласини ҳал қилиш фақат таълим-тар
бия жараёнига алоқадор бўлмасдан, балки жамиятнинг ижтимо
ий ривожланиши, маънавий юксалиши билан боғлиқ, давлатнинг
стратегик мақсадларига хизмат қилувчи фаолиятига ҳам дахлдор
дир. Шу сабабли ҳам мазкур муаммо ижтимоий ҳаётнинг бошқа
соҳалари билан комплекс ўрганишни тақозо қилади. Бинобарин,
тадқиқот натижалари кўрсатганидек, кутубхонада ўқувчилар ах
борот олиш маданиятини тарбиялаш масаласи педагогика, психо
логия, фалсафа, адабиётшунослик, социология каби қатор фанлар
эришган ютуқларга таянган ҳолдагина ҳал этилиши мумкин.
Мафкуравий кураш полигонлари – назариялар ва ғоялар кура
ши полигонларига айланаётган ҳолатни сиёсий жиҳатдан юксак
тафаккур билан «Эндиликда ядро майдонларида эмас, мафкура
майдонларида бўлаётган курашлар кўп нарсани ҳал қилади»– деб
И.Каримов томонидан берилган таърифга муносиб жавоб топиш
ҳам ёшлардан юксак ахборот маданиятини талаб этади.
Шу нуқтаи назардан қараганда, ёшларда ахборот маданиятини
шакллантиришда нималарга эътибор қаратиш керак, деган муҳим
масалага ойдинлик киритиб олишимиз керак бўлади. Бу қуйидаги
ларда ўз ифодасини топади:
- ахборот олиш ва уни тасарруф этишда ахборотнинг мазмун–
моҳиятига, уни ҳақиқий эканлигига, қандай омилларга асослан
ганлигига ва қандай мақсадда тарқатилаётганига, қандай ғоя ва
қандай мафкурага асосланганлигига эътибор қаратиш;
- ахборотни қандай натижа бериши ҳақида аниқ тасаввурга эга
бўлиш, уни анализ қилиш, ижобий ва салбий қисмларини аниқлаб,
сўнгра муайян бир хулосага келиш;
- ахборотга онгли, юксак тафаккур билан ёндашиш ва уни керак
ҳолларда синтез қилиш, салбий фикрларга қарши, ахлоқий–руҳий
шароитлар яратиш;
- ёшларни ахборот олиш шароитлари омилларини ҳисобга олиб,
улардан самарали фойдаланиш, бажариладиган ишларининг таъ
сирчанлигини пухта назорат қилиб туриш орқали жамиятда му
стаҳкам барқарорликни таъминлашга эришиш керак.
Ахборот-кутубхона муассасасида ахборот олиш маданиятини
тарбиялаш масаласи борасида қуйидаги хулосаларни келтириш
мумкин:
- Ахборот олиш маданиятини тарбиялаш масаласи ижтимоий,
маънавий- маърифий, умуммиллий муаммо ҳисобланади. Бу маъ
лум давр билан чегараланадиган ҳодиса бўлмасдан, инсон умр
бўйи ўрганадиган маънавий эҳтиёждир.
- Ахборот олиш маданиятини тарбиялайдиган асосий маскан
– ахборот- кутубхона муассасаларидир. Ахборот-кутубхона муас
сасалари ўз имкониятлари билан нафақат мактаб дастурларининг,
Давлат таълим стандартларининг бажарилишида, балки мустақил
таълим олиш сари йўллайди.
- Ахборот олиш маданиятини тарбиялашда мактаб-оила-кутуб
хона ҳамкорлигини йўлга қўйиш муҳим аҳамиятга эга.
- Ахборот-кутубхона муассасаларининг ахборот олиш мадания
тини тарбиялашдаги асосий вазифаларни белгилаш зарур.
- Ахборот-кутубхона муассасаларда ахборот олиш маданияти
ни тарбиялашнинг педагогик-психологик асосларини ўрганмасдан
туриб, ҳақиқий китобхонни камол топтириш мумкин эмас. Хусу
сан, Ахборот-кутубхона муассасаларида фойдаланувчиларнинг ёш
хусусиятлари, типологик жиҳатлари, уларнинг психологик тайёр
гарлиги, айниқса, улардаги физиологик ўзгаришлар албатта ҳисоб
га олиниши зарур.
Ахборот олиш маданиятини тарбиялашнинг асосий масъулияти
кутубхоначилар зиммасига тушади. Бу жараён эса мутахассислар
дан жуда катта педагогик маҳоратни, профессионал билимни, энг
муҳими, ўз касбига бўлган фидойиликни талаб этади. Бу асосан
кутубхоначи кадрлар тайёрлаш жараёнида шаклланади. Шу сабаб
ли ҳам кутубхоначи кадрларга бўлган талабни кучайтириш, таълим
сифатини ошириш зарур. Бунда, аввало, мазкур соҳани танламоқчи
бўлган абитуриентлар орасидан иқтидорли, ахборот-кутубхоначи
лик фаолиятидан хабари бор, шу соҳага қизиққан фидойи ёшларни
ижодий имтиҳонлар орқали танлаб олиш лозим.
МАКТАБ КУТУБХОНАСИ – ШАХС КАМОЛОТИ
МАНБАИ МАКТАБ КУТУБХОНАЧИСИНИНГ
АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ
Жумаева Маҳфуза
Навоий вилояти 1-Давлат ихтисослаштирилган
умумтаълим мактаб кутубхона мудираси
As we know one of the most important aims of the Republic of
Uzbekistan is educating and bringing up the youth with the sense of
patriotism, dedication and ability of critical thinking. Due to these
not only the education program but its quality is also changing.
Much attention is being paid to implementing the innovative methods,
widening young people’s outlook and skills of analyzing.
Юртимизда кун сайин китобхонларга барча шароитлар, қулай
лик ва имкониятлар мужассам бўлган кутубхоналар сони ошиб бор
моқда. Бу маънавияти мустаҳкам, фикри теран ўзбек ёшларининг
эртанги истиқболи учун ўзига хос имкониятлар калити демакдир.
Ўзбекистон Республикасининг миллий истиқлол ғоясига со
диқ, етарли интеллектуал салоҳиятга эга, илм-фаннинг замонавий
ютуқлари асосида мустақил фикр ва мушоҳада юрита оладиган
шахсларни тарбиялаш ҳамда рақобатбардош, юқори малакали ка
дрларни тайёрлаш мамлакатимиз таълим тизимининг бош вазифа
си эканлиги барчамизга маълум.
Шу вазифалар замирида бугунги таълим дастуригина эмас, балки
ўқитиш сифати ҳам ўзгармокда. Ривожлантирувчи таълим методла
рини жорий этишга, аналитик фикрлаш кўникмаларини сингдириш
га, ақлий имкониятларни фаоллаштиришга алоҳида эътибор берил
моқда. Бу вазифаларнинг муваффақиятли равишда ҳал этилиши энг
аввал педагог кадрларга, уларнинг касб салоҳиятларига боғлиқдир.
Мактаб кутубхоначиси ўзи мансуб бўлган педагогик жамоа фа
олиятининг ана шу қиррасини доимо ёдда тутмоғи, яъни ўқитувчи
ларга, ўқувчиларга кутубхоначилик хизмати кўрсатишни ҳамиша
такомиллаштириб бормоғи зарур.
Айтайлик, китобхон эҳтиёжларини қондириш ишлари ташкил эти
лар экан, педагогларга хос қуйидаги талабларни ҳисобга олиш зарур:
- ўкитувчининг амалий фаолияти ҳамда касби бўйича ўз устида
ишлаши билан боғлиқ адабиётларга бўлган эҳтиёжлар;
- ёшлар тарбиячиси бўлмиш ўқитувчи учун зарур сиёсий ва
умумий маданиятни юксалтириш, илмий-техникавий билим дара
жасини кенгайтириш билан боғлиқ эҳтиёжлар;
- ўқитувчининг ижодкорликка интилувчи шахсиятини шаклланти
риш, уни ҳар томонлама камол топтириш билан боғлик эҳтиёжлар.
Ҳозирги кунда педагогларга хизмат кўрсатиш қуйидагича амал
- педагогларнинг ахборот олиш эҳтиёжлари, китобга бўлган
умумий таълим билан боғлиқ қизиқишларини қондириш учун
фондларни яна ҳам тўлиқрок ва ўз вақтида комплектлаш;
- фондларни мақбул даражада ёритиш ва тарғиб этиш;
- педагогларнинг ўкув ва тарбия ишига кўмаклашиш учун ку
тубхона-библиография ҳамда ахборот фаолиятининг сифати ва са
марадорлигини яхшилаш;
- кутубхоналараро абонентдан кенгроқ фойдаланиш;
- библиографияга доир билимларни кенгайтириш.
Ҳoзирги вaқтдa ижтимoй ҳaёт сaри шaҳдaм кириб кeлaётгaн
ёшлaрнинг тaфaккури, oнги вa дунёқaрaшидa oтaшин миллaтпaрвaр
лик, миллий ғурур, миллий ифтиxoр, вaтaнпaрвaрлик, ўзи туғилиб
вoягa eтгaн зaмингa, унинг фуқaрoлaригa мислсиз мeҳр-муҳaббaт, фи
дoийлик, сaдoқaт туйғулaрини кaмoл топтириш, мaърифaтли, чуқур
билимли, мaънaвиятли вa мaдaниятли шaxслaр сифaтидa тaрбиялaб
вoягa eткaзиш, илм, фaн вa мaдaният сoҳaси хoдимлaри oлдидa тур
гaн, умумдaвлaт aҳaмиятигa мoлик, дoлзaрб вaзифa ҳисoблaнaди.
Бу вaзифaлaрни бaжaришдa мaмлaкaтимиз мaънaвият вa мaъ
рифaт мaскaнлaридaн бири бўлгaн мактаб кутубхоналари зиммaси
гa aлoҳидa мaсъулият юклaнди. Янги типдaги тaрбия муaассaсaлaри
сифaтидa фaoлият юритиш , axбoрoт тexнoлoгиялaр aсoсидa xизмaт
лaр тaшкил қилиш, дaвлaт сиёсaти дaрaжaсигa кўтaрилгaн xaлқ
фaрoвoнлигини тaъминлaш, фуқaрoлaрнинг турмуш дaрaжaсини
яxшилaш учун қaрaтилгaн чoрa тaдбирлaрни кeнг aҳoли қaтлaмигa
– китобхонларга eткaзиш кaби вaзифaлaр юклaнди.
Ўз истиқлoл вa рaвнaқи йўлигa эгa дaвлaтнинг улкaн вaзифaлaри
ни ҳaётгa жoрий этa oлaдигaн, янгичa фикрлaй oлaдигaн, янги
тexнoлoгиялaр билaн ишлaй oлaдигaн, зaмoнaвий билим сoҳaлaри
ни чуқур эгaллaб, сaмaрaли фaoлият кўрсaтa oлaдигaн, жaҳoн
тaлaби дaрaжaсидa мaлaкaли, юксaк мaънaвиятли, мaдaниятли вa
мaърифaтли ёшлaрни тaрбиялaш, кaмoл тoптиришдa, янги тaълим
шaкллaри вa усуллaрини aмaлгa oширишдa бoй китoб фoндлaрини
ҳaр тoмoнлaмa тўлиқ вa oчиқ кўрсaтиб бeриш билaн биргa, бoшқa
aнъaнaвий бoсмa мaҳсулoтлaр вa нoaнъaнaвий мaҳсулoтлaр (элек
трон ва аудио китоблар)ни ҳaм шaкллaнтириш мактаб кутубхонала
Ҳар бир кутубхона ходимининг ўз ишини амалга оширишда
белгилаб олган мақсад ва вазифалари мавжуд. Ана шу мақсад ва
вазифаларни амалга оширишда кутубхоначидан ватанпарварлик,
меҳнатсеварлик, самимийлик, чаққонлик, билимдонлик, дўстона
муносабатда бўлишлик каби бир қаторда инсоний фазилатлар эга
Мактаб кутубхонаси фаолиятини ривожлантиришнинг
концептуал ғояси:
- мактабда таълим-тарбия сифати ҳамда самарадорлигини яна
- ягона ахборот муҳитини яратишга кўмаклашиш;
- китобхонлик сўровномалари ва эҳтиёжларини максимал дара
- сўровномаларга ҳамда кутубхона имкониятларига мос турла
рини вужудга келтириш;
- кутубхона ахборот марказини умумий ўрта таълим муассасаси
таркибий бўлинмаси сифатидаги мақомини халқ таълими бошқа
руви органлари меъёрий ҳужжатларида қайд эттирган ҳолда қарор
топтириш;
- умумий ўрта таълим муассасасидаги кутубхонани туман ва
шаҳар ҳудудий тармоқларига киритиш;
Кутубхона хизмати кўрсатишда библиографик ахборот бе
Китобхонларнинг доимий сўроқлари ва кундалик талабла
рини бажариш учун мунтазам иш олиб бориш кутубхоначининг
асосий вазифаси ҳисобланади. Тавсиявий библиографик хизмат
кўрсатиш бўйича, масалан, кутубхонада «Президентимиз асар
ларини ўрганамиз», «Алишер Навоий асарларидан баҳраманд
бўлинг», «Танишинг, янги адабиётлар», «Эртаклар яхшиликка
етаклар», «Педагоглар, сизга адабиётлар» каби бир қанча тавсия
рўйхатларини тузиш, кутубхона библиография хизмати кўрсатиш,
ахборот ва компьютер маданиятини тарбиялаш, библиографик би
лимларни тарғиб қилиш лозим.
Библиографиянинг вазифалари:
Китобхонларнинг мустақил
ўқишига таъсир этиш. Бу вазифани амалга ошириш турли хил би
блиографик воситалар: картотекалар, библиографик қўлланмалар,
тавсия характеридаги кўрсаткичлар ёрдамида китобхонлар ўқиши
ни бошқариш, ташкил этиш билан амалга оширилади. Китобхон
ларни ахборот олиши мустақил равишда ундан фойдаланиш кў
никмасини тарбиялайди, энг яхши ва зарур ҳужжатларни танлаб
олишга ёрдам беради, ундаги билимни тўғри ва аниқ қабул қилиш
га йўллайди, китобхонда ахборот маданиятини тарбиялайди.
Мактаб кутубхоналарида маълумотнома, библиография ва
ахборот ишлари:
а) Китобхонларни янги келган адабиётлар ҳақида гуруҳли ва
якка тартибда хабардор қилиш;
б) илмий-ўқув ва бадиий адабиётларнинг энг яхшиларини
тарғиб этиш мақсадида библиографик обзорлар ўтказиш;
в) айрим ўқув фанлари ёки умумтаълим муассасаси дастурла
ри бўлимлари бўйича синфдан ташқари ўқиш учун мўлжалланган
адабиётларнинг тавсиявий рўйхатларини тузиш;
г) кутубхоначилик-библиографик билимларни тарғиб қилиш;
д) библиографик маълумотларни бажариш;
е) маълум мавзу бўйича материалларнинг мавзувий танланиши;
ё) мавзувий картотекаларни юритиш.
Ўқувчиларнинг фаолиятини кенгайтириш ҳар қандай риво
жланган жамиятда муҳим ижтимоий-педагогик, интеллектуал
қимматга эга. Бу ўқувчи шахсининг маънавий-маданий қиёфаси
ни ҳам шакллантириш сари йўл очади. Жаҳон тамаддунининг энг
яхши ютуқларини ўзида мужассамлаштирган китоблар ёш авлод
нинг маънавий қиёфасини шакллантиради. Ёшлар олдига қўйил
ган юксак мақсадларнинг амалга ошиши кўп жиҳатдан уларнинг
маънавий қиёфасини ифодалайди. Миллатнинг маънавий қиёфаси,
маданий савиясининг юксалиши ёшларда китобхонлик маданияти
ни қарор топтиришга кўп жиҳатдан боғлиқ. Китобхонлик мадани
яти ўзбек халқининг тарихий тажрибасида муҳим ўрин эгаллайди.
Асрлар давомида бизнинг ота-боболаримиз, устоз мураббийлар ўз
болаларининг китобхон бўлишига, китоб мутолаасига катта аҳами
ят бериб келган. Шарқ аёлларининг аксарият қисми хонадонларда
навоийхонлик, фузулийхонлик, бедилхонлик каби севимли машғу
лотлар билан шуғулланган. Китобхонлик маданияти мунтазам
тарзда болаларнинг ижтимоий, ижодий, интеллектуал фаолиятини
кенгайтиришга асос бўлган. Бугунги кунда ёшлар китобхонлик
дан бир қадар узоқлашмокда. Бундай вояга етадиган болаларнинг
тақдири, келажакда уларнинг маънавияти, ҳаётда ўз ўрнини тўғри
танлаб олишларига ким кафолат бера олади? Китобнинг айрим
функциялари компьютерлар ва бошка ахборот воситалари зимма
сига тушмокда. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, китобхонлик
бир томондан маданият бўлса, иккинчи томондан ҳеч нарса билан
ўрин алмаштира олмайдиган интеллектуал амалий кўникмадир. Бу
кўникмани китобхонлик маданияти даражасида ривожлантириш
бугунги кунда мактаб ҳамда кутубхона ҳамкорлигининг асосий
мақсадини ташкил этиши лозим.
Хулоса қилиб шуни айтмоқчиманки, китобни севиш, ўқиб, тарғиб
қилиб келажак авлодга етказишимиз керак. Ватанимизни янада гул
лаб яшнаши учун ёшлар кучли, билимли ва тафаккур дунёси кенг
комил инсон бўлишлари лозим. Шундай экан, китоб билан доимий
ҳамроҳ тутининг, кўнгилда бузғинчи ғояларга ўрин қолмайди.
Фойдаланилган адабиётлар
1. Исломов Э., Йўлдошев Э. Мактаб кутубхонаси ишини таш
кил этиш. – Т., «Ўкитувчи», 1992, 15–18 б.
2. Китобхонларга хизмат кўрсатиш ишларини ҳисобга олиш.
Тавсиялар. «Таълим тараққиёти», 2003, 5-сон 84–88 бетлар.
«INFOLIB» – АХБОРОТ-КУТУБХОНА
СОҲАСИДА ЕТАКЧИ НАШР
Жўраев Аслиддин,
Ўзбекистон Миллий кутбхонаси
Нашриёт-матбаа хизмати бош мутахассиси
INFOLIB – информационно-библиотечный вестник выпускает
ся с 2015 года. Вестник делится на три островные части эти
Трибуна, Практика, Наследие. Каждый часть посвящен широко
му кругу проблем содержания и организации деятельности библи
отек как одного из важнейших социальных институтов в сфере
культуры, науки, образования, информации, рассматривает во
просы библиотечного дела в социально-культурном контексте, в
единстве современных проблем и истории, теории и практики, во
взаимосвязях с гуманитарными науками, на фоне мировых процес
сов в этой области. До сегодняшнего дня в вестнике был опублико
ван 248 статей, из них 24 статей зарубежных авторов.
Бугунги кунда ҳар қандай соҳа ривожи ахборот алмашинувига
боғлиқ, жумладан, ахборот-кутубхона фаолияти соҳаси ҳам. Барча
соҳаларда ахборотга бўлган талабнинг ортиши, улар фаолиятини
ёритиш ва кенг тарғиб қилиш зарурлиги ҳамда Ўзбекистон Мил
лий кутубхонаси Республикамизда умумдавлат ахборот-кутубхона
фаолиятини амалга оширувчи муассаса эканлиги муносабати билан
Миллий кутубхона ва барча ахборот-ресурс марказлари фаолияти
ни, бундан ташқари дунё кутубхоналари амалиётидаги илғор таж
рибаларни ёритиш, таҳлил қилиш ва буни кўп сонли ўқувчилар
га етказиш мақсадида Ўзбекистон Миллий кутубхонаси қошида
«INFOLIB» – ахборот-кутубхона журнали ташкил қилинган.
Журналнинг ўтган икки йил давомидаги фаолиятига эътибор
берадиган бўлсак, нашр ўқувчиларни нафақат Ўзбекистон Миллий
кутубхонаси ва юртимиз ахборот-кутубхоналари фаолиятини, бал
ки хорижий кутубхоналарнинг иш жараёнини, илғор тажрибалар
билан таништириб келмоқда.
Маънавий-маърифий жабҳамизга янги бир нашр бўлиб қў
шилган, ўз олдига китоб, мутолаа маданияти, кутубхона ва ушбу
мавзуга оид халқаро ва республика хабарларини кенг жамоатчи
ликка етказишдек катта мақсадни қўйган журнал оммавий-ахбо
рот воситалари ичида аста-секин ўз мақомига эга бўлиб бормоқда.
«INFOLIB» маданаий-маърифий, илмий-оммабоп журнали 96
саҳифадан иборат бўлиб, йилда тўрт марта, ўзбек ва рус тилларида
Журналнинг мазмун-мундарижасида соҳага оид илмий, наза
рий ва методологик аҳамиятга эга бўлган мақолалар билан бир
галикда маърифий меросимиз, архив ва музейлар фаолияти ҳамда
китоб тарғиботига оид бир-биридан қизиқарли, долзарб бўлган
мақолалар нашр этилмоқда ва шу тариқа журнал қамраб олган
мавзу доираси кенгаймоқда.
Журнал 14 та рукндан иборат бўлиб, унда соҳа мутахассисла
ри ҳамда китобхонлар турли долзарб ва қизиқарли янгилик
илмий-назарий фикр-мулоҳазалар билан ўртоқлашади. Журнал
нинг «Минбар» рукнида бугунги ахборот-кутубхона соҳаси риво
жига сезиларли таъсир қиладиган мақолаларни, дунёга машҳур
кутубхоналарнинг мутасадди ходимлари ва кутубхонага ташриф
буюрган мартабали меҳмонларнинг китоб мутолааси ва кутуб
хона ҳақида билдирган фикрлари бериб борилмоқда. Журналдан
мутахассисларни алоҳида қизиқтирган «Амалиёт» рукнида кутуб
хона фаолияти, унда кузатилаётган янгиликлар ва илғор тажриба
лар, ахборот-кутубхона ходимларига юклатилган устувор вазифа
лар, замонавий кутубхоналар ҳамда мутахассисларнинг талаб ва
таклифлари ўрганилган мақолалар ўрин олиб келмоқда. Бу юрти
мизнинг чекка ҳудудларида жойлашган ахборот-кутубхоналарини
ривожланган кутубхоналар фаолиятидаги ютуқларни ўзлашти
ришга катта ёрдам бериб келмоқда.
Нодир ва қўлёзма китобларни сақлаш, улардан илм аҳлининг
фойдаланиш қоидаларини яхшилаш ва шу орқали жамоатчиликка
етказиш журнал ходимларининг ҳам устувор мақсадларидан би
ридир. Журналнинг «Мерос» рукнида ушбу нодир нашрлар, ҳали
кўпчиликка номаълум бўлган қўлёзма адабиётлар, уларни ўрганиш
давомида олиб борилган тадқиқот ишларидан намуналар ва соҳада
самарали меҳнат қилиб, юқори натижаларни қўлга киритган ҳамда
иш тажрибаси том маънода мерос қолган фидоий кутубхоначилар
ҳақидаги маълумотлар ўрин олиб келмоқда. Жумладан, Маҳмудхў
жа Беҳбудийнинг «Мутоалахона ҳар кимға очиқ бўлур...», Хонда
мир Қодирийнинг «Қодирий кутубхонасининг тақдири», Маъриф
Салимовнинг «Самарқанднинг машҳур қоғозининг сири», Зумрад
Аҳмедованинг «Кўҳна музейлар тилга кирганда», профессор
Юрий Столяровнинг «Библиотеки Арабского Халифата», Зевар
Салимованинг «Из истории книжной культуры Бухары», Рубин
Назарьяннинг «Восточные рукописи в фондах Российской Нацио
нальной библиотеки» каби бир-бирида қизиқарли мақолалар чоп
Яна бир эътиборга молик рукнларидан бири «Ушбу сон меҳ
мони» саҳифасидир. Бу рукн ҳам кўпчилик қизиқиб ўқийдиган
рукнга айланиб улгурди. Бунда юртимиз тараққиётига катта ҳисса
қўшган фан арбоблари, халқимиз ардоғидаги санъат ва маданият
номоёндалари, таниқли ижодкорларнинг кутубхона ва китоб ҳақи
даги фикр-мулоҳазалари ёритиб борилади. Жумладан, академик
Азиз Қаюмовнинг «Ҳазрат Навоийнинг муносиб авлодларимиз»,
Ўзбекистон Қаҳрамони Суйима Ғаниеванинг «Эъзоз топган оли
ма», филология фанлари доктори Умарали Норматовнинг «Китоб
қадри тулпордан афзал», Ўзбекистон халқ ёзувчиси Тоҳир Малик
нинг «Кутубхоначилар бахтли одамлар», Ўзбекистон халқ шоири
Омон Матжоннинг «Туғилган юртим қадимий китоблар юрти»,
Хуршид Давроннинг «Ибратга айланган маскан», Ўзбекис
тон халқ
артисти Шуҳрат Аббосовнинг «Буюк авлодни кутубхоналар ярата
ди» каби мақола ва суҳбатлар чоп этилди.
Журналнинг «Амалиёт» рукни кўпчилик мутахассисларни қи
зиқтириб келмоқда. Чунки айнан шу бўлимда ахборот-кутубхона
фаоляитига бевосита оид бўлган Умида Тешабоеванинг «Ахбо
рот-кутубхона муассасаларининг ижтимоий тармоқлардаги фао
лияти», Раиса Ратнернинг «Каким должен быть дизайн школьной
библиотеки», Кавкария Кадырованинг «Уникальный фонд нот
но-музыкальных изданий», Зулфия Сейниязованинг «Фарзанд
тарбияси китобларда», Адҳамжон Усмоновнинг «Ўзбекистонда
архив ишининг истиқболлари», Камола Нишонованинг «Музейлар
қошида ахборот-ресурс марказларини ташкил этиш масалалари»,
каби мақолалар чоп этилган.
Шунингдек, МДҲ ва хорижий мамлакатлар етакчи кутубхона
ларининг бой тажрибаси, у ерда фаолият олиб бораётган мута
хассисларнинг фойдаланувчиларга замонавий хизмат кўрсатиш
методлари, соҳага янги ахборот коммуникация технологияларини
жорий этиш усуллари ҳақида хорижий мутахассисларнинг мақо
лалари журналнинг ҳар бир сонида бериб борилади. Бу, айниқса,
юртимиздаги ахборот-кутубхона мутахассисларининг улар фаоли
яти ва бой тажрибалари билан бевосита танишиш имкониятини
оширишга хизмат қилмоқда. Жумладан, Чехия Миллий кутубхо
насидан Адольф Кноллнинг «Новые возможности сотрудничества
Чешских библиотек в цифровом пространстве», Зденак Васекнинг
«Чешская реализация URN: NBN системы», Латвия Миллий ку
тубхонасидан Дзинтра Муканенинг «Латвийская Национальная
библиотека – центр поддержки издателей, новые услуги для це
ловых групп», Санкт-Петербург давлат маданият кутубхонасидан
Марина Колесникованинг «Обучения бакалавров библиотечно-ин
формационной деятельности основам библиотечного дизайна»
каби кўплаб хорижий мутахассисларнинг мақолалари ўрин олган.
Бундан ташқари журналда ҳар йили кенг миқёсда ўтказилади
ган «Сentral Asia: фан, таълим, маданият ва бизнесда интернет ва
ахборот-кутубхона ресурсларининг ўрни» Халқаро конференцияси
ҳамда «INFOLIB» Миллий ахборот-кутубхона ҳафталиги» янгилик
лари журнал саҳифаларида кенг миқёсда ёритиб борилмоқда.
Кейинги йилларда журналдан юртимизда архив ва музей хо
димларининг иш-тажрибалари ҳам ўрин олиб келмоқда ва нати
жада журналнинг ҳар бир сонида ушбу соҳага оид бир-биридан
аҳамиятли бўлган мақолалар чоп этилган. Халқимизнинг турли
хил ахборот олишга бўлган талабига зарурий омил бўлиб хизмат
қилмоқда. Албатта, бундан кенг ўқувчилар талаби ҳам эътиборга
олинган.
Журнал чоп этилган кундан бошлаб шу кунгача 250 та мақола
ўқувчиларга ҳавола этилди. Шулардан 24 таси эса хорижий муал
лифларга тегишли эканлини «INFOLIB» журналининг халқаро
миқёсда ҳам ўрни ошиб бораётганидан далолат беради.
АВТОРИТЕТ/МЕЪЁРИЙ МАЪЛУМОТЛАР
БАЗАЛАРИНИНГ БОҒЛАНИШИ
Зиёдуллаева Гулчирой
Тошкент ахборот технологиялари университети,
«Ахборот-кутубхона тизимлари» кафедраси ассистенти
In this article, the problems of new possibilities of automatic
information library system, foreign experiences on authority fail,
creating authority format writing, binding bibliographic data base and
functions of authority fail are given.
Автоматлаштирилган ахборот-кутубхона тизим (ААКТ)ининг
янги имкониятларини очиш, яъни электрон каталоглаштиришда
авторитет файлларни яратиш ва ундан фойдаланиш ахборот-ку
тубхона тизимининг самарали фаолият юритишини таъминлайди.
Бизга маълумки, авторитет файлнинг асосий функцияси маълумот
кидирув элементларини кенгайтириб, номларнинг турли формаси
ни тартибга солади, ҳужжатлар оқимини ҳисобга олиш сифатини
оширади, библиографик маълумотлар базасидан тўлиқ ва аниқ қи
дирув билан таъминлайди.
Хўш, авторитет/меъёрий ёзув, авторитет файл тушунчалари ни
мани англатади? – деган саволга жавоб бериш зарур.
Авторитет файл (АФ) – авторитет ёзувлардан иборат файл бў
либ, у муаллиф, жамоавий муаллиф, географик ном, ташкилотлар
номи, предмет рукнлари ҳамда сарлавҳалар тўғрисида муҳим ах
боротларни ўзида сақлайди. Авторитет файл каталоглаштирувчи
лар учун жуда кучли иш қуроли бўлиб, унинг ёрдамида фақатгина
керакли ҳужжатларни тасвирлаш эмас, балки, қидирув самарасини
кескин ошириш мумкин.
Принцип жиҳатидан авторитет ёзув библиографик ёзувдан
фарқланади. Библиографик ёзув ахборот бирлиги сифатида нашр
ҳақидаги маълумотлардан тузилади. Авторитет ёзувнинг асоси эса
библиографик маълумотлар мустақил қисмларининг мантиқийли
ги ҳақидаги маълумотлардир. Бунга индивидуал авторлар номла
ри, коллектив авторлар, ташкилотлар, предмет рубрикалари, уни
фицирланган сарлавҳа, географик ном ва бошқалар киради.
Маълумотлар авторитет ёзув сарлавҳаларини билдиради. Бу
сарлавҳа элементларидан ташкил топган тавсиф маълумотлар ба
засида рўйхатга олинган нашр ҳақида умумий маълумотлар бўлиб
бу авторитет ёзувнинг маълумотнома қисми саналади ҳамда бир
вақтнинг ўзида авторитет маълумотлар базаси ва тўпланган ҳуж
жатли ахборот рестридан фойдаланиш самарадорлиги шунигдек,
библиографик маълумотлар билан авторитет маълумотлар базаси
нинг ёзувлар алоқасини амалга оширади.
Ахборот кутубхона муассасалари томонидан ишлов берилган
ҳар қандай ҳужжатда объект ҳақида маълумотларни ўз ичига олган
бир назорат сифатида халқаро талабларга жавоб берадиган хизмат
шакллантирилган бўлиши керак.
Кўплаб ААКТлари электрон каталогини авторитет назорат қи
лиш имкони мавжуд. Авторитет назорат тушунчаси бу ягона фор
мадаги авторитет сарлавҳаларни яратиш жараёни бўлиб, шахс,
ташкилот, предмет ва бошқа библиографик файлларнинг қидирув
белгиларини аниқлаш бўйича қоидалар ва йўриқномалар, қидирув
усуллари, принципларига изчил риоя қилишни, ҳужжатларнинг
кутубхона библиографик классификация (КБК)даги индекс ва
предмет рубрикаларини мослаштиришни назорат килади. Авто
ритет назорат ўз ичига қуйидаги компоненталарни олади: яратиш,
таҳрир қилиш, АЁ текшириш, АФ юритиш, БЁда фойдаланилаёт
ган сарлавҳаларни бир хиллигини текшириш.
АФ имкониятларидан бири каталогизатор ишини оптимал
лаштиради, электрон каталогда кутубхона библиографик класси
фикация индекси бўйича, предмет рубрика бўйича, серия номлари
бўйича, индивидуал ва коллектив авторлар номи бўйича қидиру
Каталогизатор карточкали каталог ёки электрон каталог учун
ёзув яратади, бунда у классификация индекси ва предмет рубри
кани мослигини ўзлаштириш, муаллиф идентификациясини аниқ
таъминлаб бериш, авторитет/меъёрий сарлавҳаларни энг мос кела
диганини рўйхатдан танлаши керак бўлади.
Ҳужжатларга ишлов беришда бундай унификациялаш восита
ларидан, яъни авторитет файлдан фойдаланиш, электрон каталог
(ЭК)да тўлиқ ва аниқ қидирувни амалга ошириш вазифасини таъ
минлашда КБК индекслари, предмет рубрикалар, серия номла
ри, авторлар фамилияларини синонимик шаклда ўрнатиш лозим.
Шундай қилиб, ҳозирги вақтда АФ ёзувлари алоқасини катало
гизатор қўлда бир марта (фақат библиографик ёзувларни яратиш
босқичида) ўрнатади. Натижада библиографик ёзув ва авторитет
файл ўртасидаги алоқа (боғланиш) катта ҳажмдаги маълумотлар
базасида йўқолган ёзувни сақлаб қолиш ҳамда икки нусхадаги
ёзувларни аниқлашда катта ёрдам беради.
Маълумотлар базасини боғлаш. Турли билимлар соҳасида пай
до бўладиган муҳим масалалардан бири бу турли манбалардаги
маълумотларни бир-бирига боғлаш ҳисобланади. У дубликатни
аниқлаш (duplicatedetection), ёзувлар алоқасини ўрнатиш (record
linkage), идентификация билан (entityidenti�cation) чамбарчас
боғланган. [6-8]. Ҳозирги кунда ахборот ҳажмининг жадал ошиши
натижасида ахборот-кутубхона муассасаларининг корпоратив тар
моғида локал ва тақсимланган катта ҳажмдаги ресурсларни кўчи
риш долзарб масала саналади. Фойдаланувчиларни ахборот билан
сифатли таъминлаш учун улар орасида алоқа, яъни реал объектлар
алоқасини маълумотларнинг тез-тез учрашидан келиб чиқиб ша
кллантириш зарур. Хусусан ҳужжатларнинг тескари алоқа прин
ципи ва сатрни солиштириш усулларидан фойдаланилади .
Хусусан, ягона муаллиф учун бир неча авторитет ёзувларни
аниқлаш ва бирлаштириш функцияси Виртуал халқаро авторитет
файл (The Virtual International Authority File, VIAF) [9] лойиҳаси,
Кутубхона ассоциациялари ва муассасаларининг халқаро феде
рацияси (The International Federation of Library Associations and
Institutions, IFLA) доирасида ҳал қилинган. Лойиҳа ҳамкорлик
даги Library of Congress (LC), Deutsche Nationalbibliothek (DNB),
Bibliothèque nationale de France (BNF) ва (OCLC) ташкилотлари
билан ҳамкорликда бошланган. 2012 йилнинг бошларида лойиҳа
қатнашчилари 16 та ташкилотдан 20 та ташкилотга кўпайди. Лой
иҳанинг мақсади турли миллий манбалардан АЁ ларни автомат
равишда боғлаш имкониятини таъминлашдан иборат бўлган. Вир
туал халқаро авторитет файл доирасида ёзувларни боғлаш учун
шундай қоидалар ишлаб чиқилдики, у ёзувлар даражасига мос
келадиган белгилар, муаллиф ҳақида турли ахборотлар таҳлили
га асосланади. Мисол учун, маълумотлар базасидаги тавсиф автор
нашрининг номлари, предмет рубрикалар, автордош ҳақида маъ
лумотларни боғлаш учун муҳим аҳамият касб этади.
Авторитет/меъёрий маълумотлар базаларининг боғланишида
масаланинг қўйилиши-бу биринчи навбатда иккита кутубхонанинг
АФларини бирлаштиришни кўриб чиқамиз:
1. Дубликат ёзувларни бирлаштириш (авторитет ва библиогра
фик ёзувлар)
2. Ёзувлар ўртасида бир вақтда алоқани таъминлаш
Айнан иккита кутубхона ресурсларини оддий бирлаштириш
схемасини куйидагича яратиш мумкин:
1-кутубхона ресурси
2-кутубхона ресурси
1-расм. Иккита кутубхона ресурсларини оддий бирлаштириш
Расмда 2 та турли автор учун АЁ (A1 и A2), шунингдек, учта
публикация учун библиографик ёзув ( В1, В2 и В3) бирлашмаси
келтирилган. Иккала автор учун дубликат ёзув бўйича бирлашти
риш натижасини оламиз. Бундан кўринадики, АЁлар ўртасидаги
боғланиш битта кутубхона ресурсларидан, библиографик ёзув эса
бошқа кутубхона ресурслари билан боғланиши мумкин. Бу эса
кутбхона ресурсларини оддий бирлаштириш эмас, балки МБсини
бир-бирига боғлаш жараёнлари саналади.
Боғлаш вақтида ахборотнинг такрорланишини олди олинади,
ва барча ахборотни бир-биридан ажратиб сақлаш имкони вужудга
келади.
Маълумотлар базасини боғлаш икки босқичда амалга оширилади:
1. АФ ни бирлаштириш
2. Библиографик МБни бирлаштириш
Авторитет Файлларни бирлаштириш библиографик ёзувлар
орасида дубликатни аниқлаш имконини яратади.
Авторитет ёзувлар рўйхатига қидирув сўзи «Қодиров»ни ки
ритиб, уни жадвалда шакллантирамиз. 1-жадвалдан АЁ рўйхати
бўлиб, «Қодиров» қидирув сўроғи бўлсин. Барча топилган сўзлар
ўзбек ёзувчиси Пиримқул Қодиров-бир авторга тегишли. Жадвал
да сарлавҳа муаллифини кўрсатувчи асосий майдонлар номи кўр
сатилган.
1-жадвалда бирлаштирилган АЁ базасида қидирув
натижаси берилган:
Тўлдирув-
чи маълу-
мотлар
саналар
Ёзув-
Қодиров
Қодиров
Пиримқул
Қодиров
Пиримқул
Қодиров
ёзувчи
Қодиров
Қодиров
Узб.
Пиримқул
Қодиров
Пиримқул
ёзувчи
Қодиров
кундалик-
Қодиров
Авлодлар
довони
Жами ёзувлар:
1-жадвал. Бирлаштирилган АЁ базасида қидирув натижаси
Шундай қилиб, биз бир авторга тегишли 24 та ёзувни кўриб чиқ
дик. Ёзувлар турли тўлиқликда акс этган. Бундан равшанки, бу ёзувлар
барчаси битта, БЁ га боғланган. Баъзи ёзувлар масалан, битта кутубхо
нада яратилган баъзиси эса бошқасида яратилган бўлиб, бошқасидан
олинади. Бу ёзувлар оддий қоида, яъни ёзувни идентификатор билан
таққослаш асосида бирлашган. Аммо, Қодиров Пиримқул учун 12 та
авторитет ёзувни мисол тариқасида оладиган бўлсак, бу ёзувлардан
баъзилари ААКТининг тизимли хатоликлари натижасидир.
Шуниси равшанки, бу хатоларда майдонлар исм фамилия билан
бирга берилган, исм учун мўлжалланган майдон нотўғри тўлди
рилган, яъни асар номи исм майдонига тушиб қолган. Бу АЁ битта
библиографик ёзувга боғланган.
Масала шуни талаб қиладики, шундай қоида яратиш керакки,
ёзув сифатини аниқлаш-хатосизлик ва тўлиқликка амал қилиниши
Кейинги масала бу АЁ ҳеч бир алоқасиз ўрнатилган бўлсин.
Алоҳида кутубхона электрон каталогидан ёзувни ўчириб бўлмас
лиги ҳисобга олинса, бу библиографик ёзув билан боғланмаса яго
на АФга кўринмайди. Бундан кейин эса ёзув бошқа АЁ билан бир
лашиш жараёнида қатнашади ва бу ААКТида кўринади.
ААКТимида авторитет/норматив ёзувларни яратиш, библиогра
фик маълумотлар базаларини бир-бирига боғлаш ахборот-кутуб
хона муассасалари учун муҳим иш саналади. Бу тадқиқот бевоита
авторитет файл функциясини белгилаб беради.
Авторитет файл функцияси:
- АФ-вариантли, параллел ва боғланган сарлавҳалар тизими
орқали қабул қилинган сарлавҳани танлаш манбаси;
- АФ-янги қабул қилинган сарлавҳани тузилиш манбаси;
- АФ-библиографик ёзувнинг норматив кириш нуқтасидаги ха
толикларни аниқлаш ва тўғрилаш билан бирга авторитет назорат
воситаси;
- АФ авторитет ёзувда қўшимча ахборотларни шакллантиради,
сарлавҳа ўртасида ўрнатилган ҳавола билан авторитет ёзув яра
тишга имкон беради.
- АФ-библиографик файлда қидирув терминларини танлаш ва
самарали қидирувга йўналтириш воситаси сифатида белгиланади.
ДАВЛАТ АРХИВЛАРИДА ФУҚАРОЛАРНИНГ
ШАХСИЙ АРХИВ ФОНДЛАРИНИ
Исакова М.С., Мирзаев Н.М.,
Марказий Давлат архиви катта илмий ходимлари
The aim of this article is to study about personal archive funds of
the Central State archive of the Republic of Uzbekistan in Tashkent.
Through studying these founds the authors tries to encourage other
people to know about important of creating of personal fund in archives
and its bene�ts for human and society. In nowadays there are preserving
more than 200 personal funds and their crucial role for researchers
and coming new generations. By informing that the authors analyze
improving and simpli�cation of legal base toward this issue.
Маълумки давлат архивларида нафақат давлат ҳокимияти ва
бошқарув органлари ҳамда юридик шахслар (корхона, муассаса
ва ташкилотлар)нинг архив ҳужжатлари мужассамлашади, бал
ки жисмоний шахсларнинг шахсий архив ҳужжатлари ҳам давлат
сақловига қабул қилинади.
2010 йил 15 июнда Ўзбекистон Республикаси «Архив иши
тўғрисида»ги Қонуннинг қабул қилиниши республикамиз архив
муассасалари фаолиятида туб ижобий ўзгаришларга асос бўлди
десак ҳеч муболаға бўлмайди. Қонунда республикамизда амалга
оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг моҳияти инобатга оли
ниб, Миллий архив фонди тушунчаси ва уни архив ҳужжатлари
билан мунтазам равишда жамланиб боришини таъминлаш бораси
да янги тартиблар киритилди.
Қонунинг 3-моддасига кўра Миллий архив фонди (бундан буён
МАФ) - Ўзбекистон халқининг моддий ва маънавий ҳаётини акс
эттирган, тарихий, илмий, ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва мада
ний аҳамиятга эга бўлган архив ҳужжатларининг тарихан таркиб
топган ва доимо бойитиб бориладиган мажмуи ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси МАФнинг давлатга тегишли ва дав
латга тегишли бўлмаган қисмлардан ташкил топган бўлиб, унга
киритилган архив ҳужжатлари Ўзбекистон халқи маданий меро
сининг ажралмас қисмидир ва уларнинг сақлов муддати чекланма
ган, яъни доимий сақланади.
Хусусан, нодавлат корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар
фаолияти натижасида яратилган архив ҳужжатлари, шунингдек
жисмоний шахсларнинг шахсий архив ҳужжатлари Ўзбекистон
Рес
публикаси МАФнинг давлатга тегишли бўлмаган қисмини
ташкил этади.
Шу ўринда таъкидлаш жоизки, Марказий Осиёдаги энг йирик
ва бой ҳисобланган Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат
архиви (бундан буён МДА)да ҳозирги кунга келиб 200дан ортиқ
фуқароларнинг шахсий фондлари сақланиб, уларнинг таркибида
жами 42 мингдан ортиқ сақлов бирлиги мужассамлашган. Бироқ,
жаҳон архившунослиги тажрибасида сўнгги йилларда норасмий
архив фондларини жамлаш ишларини янада такомиллаштириш
борасида амалга оширилаётган ишлар, шунингдек, жамиятни насл
насаб, қариндош уруғчилик ва умуман ижтимоий муносабатлар
доирасида инсон ва унинг ўрнини ўрганишга бўлган эҳтиёжни
ошиб бораётганини инобатга олсак, республика давлат архивла
рида фуқароларнинг шахсий архив фондларини шакллантириш
борасида олиб борилаётган амалиёт талаб даражасида эмаслиги
кўришимиз мумкин. Хусусан, аксарият ҳудудий давлат архивлари
да бундай амалиёт умуман йўлга қўйилмаган.
Шу ўринда мазкур мақолада фуқароларнинг шахсий архив ҳуж
жатларини қачон, қандай ва қайси холатда сақловга қабул қилиш
тартиби хусусида фикр юритамиз. Қуйидаги масалаларга ойдин
лик киириштиш мақоланинг асосий мақсади исобланади:
Қандай фуқароларнинг шахсий архив ҳужжатлари давлат ар
хивларига қабул қилинади?
Бунинг учун маълум мезонлар белгиланганми?
Маълум бир фуқарони архив ҳужжатларини давлат сақловига
бегараз қабул қилиш учун энг аввало Ўзбекистон Республикаси
Адлия вазирлиги томонидан давлат рўйхатидан ўтказилган Ни
зомнинг 9-12 бандларига асосан ҳужжатларнинг келиб чиқиши,
мазмуни ва ташқи ўзига хосликларининг тегишли мезонларини
комплекс қўллаш йўли билан тарихийлик, тизимлилик ва бутлилик
тамойиллари асосида амалга оширилади [2]. Бунда ҳужжат муал
лифи давлат ва жамият ривожланиши учун қўшган ҳиссаси ино
батга олинади. Бошқача қилиб айтганда давлат архивларига асосан
таниқли давлат арбоблари, фан, таълим, маданият, санъат ва спорт
номоёндалари, шунингдек, маълум бир соҳада хизмат кўрсатган
ходимларнинг шахсий архив жамғармасида сақланаётган ноёб
ҳужжатлари қабул қилинади.
Шунингдек, агар маълум бир фуқарога мерос бўлиб қолган
ҳужжатларда сақланаётган ахборотнинг:
қимматлилиги;
ҳужжатнинг тури ва кўриниши;
ташқи ўзига хослиги (ҳужжатнинг ташқи кўриниши, кўрсатма,
қайд ёзуви ва белгиларнинг мавжудлилиги);
ҳужжатлардаги бадиий, палеографик, тилга оид ва бошқа хусу
сиятлари бўйича тегишли мутахассислар берган хулосага кўра ҳам
сақловга қабул қилиниши мумкин.
Умуман олганда, мазкур мезонлар асосида жисмоний шахслар
нинг шахсий архив ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси МАФ
таркибига киритилади ва улар давлат архивларига қабул қилинган
да муддатсиз (доимий) сақловга бепул қабул қилинади.
Фуқаронинг шахсий архив ҳужжатлари давлат архивига топши
рилгандан сўнг мулк шакли ўзгарадими?
Ўзбекистон Республикаси «Архив иши тўғрисида»ги Қонун
нинг 14-моддасига асосан жисмоний шахсларнинг шахсий архив
ҳужжатлари МАФнинг давлатга тегишли бўлмаган қисми тарки
бига киритилади ва 4-моддага кўра улар фуқаронинг хусусий мул
ки бўлиб сақланиб қолади [3].
Вафот этган фуқароларнинг МАФнинг давлатга тегишли бўл
маган қисми таркибига киритилган шахсий архив ҳужжатлари, ва
сиятнома ёки қонун бўйича меросхўрлар бўлмаганда, шунингдек
архив ҳужжатларининг мулкдорини аниқлаш имконияти бўлмаган
тақдирда, давлат мулкига ўтади.
Давлат архивларида сақланаётган жисмоний шахсларнинг шахсий
архив ҳужжатларини кириб кўришда қандай чекланишлар мавжуд?
«Архив иши тўғрисида»ги Қонуннинг 27-моддасига асосан
ҳужжатларнинг бут сақланишини таъминлаш мақсадида кириб
кўриш чекланиши мумкин [4]. Шунингдек, фуқароларнинг шах
сий ҳаёти тўғрисидаги ёки уларнинг ҳаёти ва хавфсизлигига таҳ
дид туғдирувчи маълумотларни ўз ичига олган архив ҳужжатлари
ни кириб кўришга доир чекловлар архив ҳужжатлари тайёрланган
вақтдан эътиборан етмиш беш йил муддатга белгиланади. Ушбу
муддатдан олдин мазкур ҳужжатларни кириб кўришга фуқаронинг
ўзи томонидан, унинг вафотидан сўнг эса шу фуқаронинг меро
схўрлари томонидан рухсат берилиши мумкин.
Ўзбекистон Республикаси МАФ таркибига фуқаронинг ҳужжат
ларини киритиш тўғрисидаги қарор ким томонидан қабул қилинади?
Ўзбекистон Республикаси МАФ таркибига кирувчи ҳужжатлар
ни аниқлаш билан боғлиқ масалаларни кўриб чиқиш Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги «Ўзархив» агент
лиги қошида фаолият юритаётган Марказий эксперт текширув ко
миссияси (МЭТК) ёки тегишли давлат архивлари фошидаги Экс
перт текширув комиссияси (ЭТК) ёки Эксперт текширув услубий
комиссияси (ЭТУК) томонидан амалга оширилади.
Агар фуқарони шахсий архив ҳужжатлари МАФ таркибига ки
ритилмаган бўлса, унинг ўзи давлат сақловига шахсий ташаббус
билан топшириши мумкинми?
Ўзбекистон Республикаси «Архив иши тўғрисида»ги Қонун
нинг 23-моддасига кўра жисмоний шахсларнинг шахсий архив
ҳужжатлари архивлар, музейлар ва кутубхоналарга депозитар
сақлаш учун топширилиши мумкин. Бунда тегишли муассаса би
лан фуқаро ўртасида шартнома имзоланиб, унинг ҳужжатларини
сақлаш томонлар келишган тўлов асосида маълум бир вақт даво
мида сақлаб берилади.
Давлат архивлари жисмоний шахсларнинг шахсий архив ҳуж
жатларини сотиб олишлари ҳам мумкинми?
Ўзбекистон Республикаси «Архив иши тўғрисида»ги Қонун
нинг 20-моддасига асосан фуқаронинг давлат ва жамият учун
аҳамиятга эга бўлган архив ҳужжатлари сотилаётганда давлат ар
хивлари имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлади.
Давлат архивларига фуқароларга архив ҳужжатларини топши
ришда имтиёзлар борми?
Агар фуқаронинг архив ҳужжати Ўзбекистон Республикаси
МАФ таркибига киритилишига лойиқ деб баҳоланса, унинг мул
кдорига Ўзбекистон Республикаси Вазирдар Маҳкамаси томони
дан 1999 йил 30-октябрдаги 482-сон қарори билан тасдиқланган
махсус гувоҳнома берилади. Агар архив ҳужжати фуқаронинг ўзи
да сақланаётган бўлса унга архив ходимлари томонидан бепул ус
лубий ёрдам кўрсатилади.
Давлат архивларига қабул қилинган МАФ таркибига киритил
ган фуқароларнинг шахсий архив ҳужжатларига давлат архивлари
томонидан бепул илмий техникавий ишлов берилади, таъмирлаш
ва қайта тиклаш (реставрация) ишлари ўз вақтида амалга ошири
лади, ҳужжатларга архив рўхати тузилиб, ҳар бир ҳужжат давлат
рўйхатидан ўтказилади [5].
Умуман олганда, Ўзбекистон Республикаси МАФнинг давлатга
тегишли бўлмаган қисми таркибига киритилган жисмоний шах
сларнинг шахсий архив ҳужжатлари тўғрисидаги маълумотлар
МАФнинг давлат каталогига мунтазам равишда киритилиб боради.
ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ
1. Ушбу фондларнинг асосий қисми Совет даврида ташкил то
пгани учун улар «Р» ҳарфи остида, яъни Саюз Россия даврига оид
ҳужжатлар туркимига киритилган.
2. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2012
йил 29 мартда рўйхатдан ўтказилган рўйхат рақами № 2347 (9-12
3. 2010 йил 15 июнда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси
«Архив иши тўғрисида»ги Қонуннинг 14-моддаси.
4. 2010 йил 15 июнда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси
5. Батафсилроқ қаранг: Исакова М. Становление и развитие ар
хивного дела в Узбекистане. «Университет». – Ташкент, 2012. – Б.
ХАЛҚАРО АЛОҚАЛАР РИВОЖИ –
КЎПЛАБ ИМКОНИЯТЛАР КАЛИТИ
Искандарова Гулрух
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси
Хорижий алоқаларни ривожлантириш хизмати раҳбари
Халқаро алоқаларнинг ривожи ҳар соҳа учун муҳим аҳамият
касб этади. Хусусан, кутубхоначиликда ҳам. Ахборот-кутубхона
соҳасида дунёнинг илғор тажрибалари билан танишиш, уларнинг
кенг имкониятларини бизнинг кутубхоналарда жорий этиш муҳим
омилдир. Шу мақсадда Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Мил
лий кутубхонасида халқаро алоқлар ҳам муҳим йўлга қўйилган.
Миллий кутубхона Россия, Хитой, Қирғизистон, Миср Араб
Республикаси, Озарбайжон, Корея, Туркманистон, Польша, Эрон
каби хорижий давлатларнинг бутун дунёга машҳур кутубхонала
ри: Россия Давлат кутубхонаси (2009–2014), Шанхай кутубхона
сии (2013–2018), Қирғизистон Миллий кутубхонаси (2005–2010),
Миср Араб Республикаси Искандария кутубхонаси (2007–2015),
М.Ф. Ахундов номидаги Озарбайжон Миллий кутубхонаси (2008–
2018), Миср Араб Миллий кутубхона ва архивлар Бош бошқармаси
(2008), Кёнхи университети марказий кутубхонаси (2014), Туркма
нистон Миллий маданият маркази Миллий кутубхонаси (2011–
2016), Россия Миллий кутубхонаси (2010–2012), Польша Миллий
кутубхонаси (2004–2014), Эрон Миллий кутубхонаси (2005–2011)
ҳамда Ўзбекистондаги БМТ тараққиёт дастури (2012–2014) билан
ўзаро ҳамкорлик шартномалари имзоланган.
Бу каби муҳим шартномалар Ўзбекистон Республикаси Ташқи
ишлар вазирлиги ва Адлия вазирлиги билан келишилган ҳолда Ва
зирлар Маҳкамаси томонидан ўрнатилган тартибда кўриб чиқил
гандан сўнг имзоланган меморандумлар доирасида кўплаб амалий
ишлар бажарилди. Жумладан, Россия Давлат кутубхонаси томо
нидан 2040 нусха ахборот-кутубхона ресурслари билан Миллий
кутубхона фонди бойитилди, ўз навбатида, Ўзбекистон Миллий
кутубхонаси 1460 нусха ахборот-кутубхона ресурсларини Россия
Давлат кутубхонасига юборди. 2007 йилдан ҳозирга қадар Миллий
кутубхонанинг «Илм» ўқув залида Россия Давлат кутубхонаси элек
трон диссертациялар базасидан очиқ фойдаланиш дастури амал
га оширилмоқда. Россия Давлат кутубхонаси томонидан ҳар йили
ташкил қилинадиган «Румянцевские чтения» халқаро конференци
ясида Миллий кутубхона раҳбар ва мутахассислари иштирок этиб
келмоқдалар. Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган «Central Asia–2015» IX
Халқаро конференция Россия Давлат кутубхонаси директори А.И.
Вислый ва 2 нафар мутахассиси иштирок этди.
Қирғизистон Миллий кутубхонаси билан ҳам алоқлар йўлга
қўйилган бўлиб, 2014 йил Қарши шаҳрида бўлиб ўтган VIII Халқа
ро конференция «Central Asia – 2014» Қирғизистон Респуб
ликаси
Миллий кутубхонасидан бир нафар мутахассиси иштирок этди.
2014 йил 16–22 сентябрь кунлари Қирғизистон Республикаси
нинг Бишкек шаҳрида «Нодир ва алоҳида қимматга эга нашрлар
ни сақлаш ва қайта тиклаш» мавзусидаги ўқув семинарда Миллий
кутубхона мутахассилари иштирок этишди. Миср Араб Миллий
кутубхона ва архивлар Бош бошқармаси томонидан 138 нусха ах
борот-кутубхона ресурслари қабул қилинди. Ўзбекистон Миллий
кутубхонаси ҳам Миср Араб Миллий кутубхона ва архивлар Бош
бошқармасига 140 нусха ахборот-кутубхона ресурсларини юбор
ди. Шунингдек, Туркманисто Миллий маданият маркази миллий
кутубхонаси томонидан 362 нусха ахборот-кутубхона ресурсла
ри қабул қилинди. Ўша йили Ўзбекистон Миллий кутубхонасида
Турк
манистон ва Ўзбекистон Республикаси шоир ва ёзувчилар
нинг ижодий учрашуви бўлиб ўтди.
2013 йили «БМТнинг ахборот-ресурс» ўқув зали ташкил этилди
ва БМТ тараққиёт дастури томонидан 2 800 нусха ахборот-кутуб
хона ресурслари билан бойитилди. Ўзбекистондаги БМТ тараққи
ёт дастури томонидан «Ўзинг яса», «Нотиқлик санъати», «Вақт
ни самарали бошқариш», «Лойиҳаларни бошқариш», «Ижтимоий
тадбиркорлик» ва «Болалар ҳуқуқи конвенцияси» мавзуларида
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси фойдаланувчилари учун ўқув
семинарлар ташкил этилганлиги ҳам ҳамкорлик самараси ортаёт
ганидан далолат беради. Бундан ташқари, БМТ тараққиёт дастури
томонидан ташкил қилинган «Имо-ишора тили» ўқув семинарида
3 ой давомида Миллий кутубхонанинг 7 нафар ходимлари ўқитил
ди ҳамда махсус сертификат билан тақдирланди.
Польша Миллий кутубхонаси билан ҳам ўзаро алоқлар йўлга
қўйилган бўлиб, у ердан 600 нусха ахборот-кутубхона ресурслари
қабул қилинди.
Эрон Миллий кутубхонаси нафақат Шарқ минтақасида, балки
дунёда ўз фонди ва миллий бойликларни сақлаш борасида етак
чи ўринда туради. Бу ҳақда 2013 йил Тошкент шаҳрида бўлиб ўт
ган VII Халқаро «Central Asia – 2013» конференцияда қатнашган
Эрон Миллий кутубхонаси директори таъкидлаб ўтганди. Бундан
ташқари, Миллий кутубхонанинг ҳозирги имкониятлари ҳам ҳавас
қиларли эканлигини таъкидлаб ўтганди.
Ўзбекистон Миллий кутубхона билан Шанхай кутубхонаси ўр
тасида «Шанхайга нигоҳ» лойиҳаси ишлаб чиқилган бўлиб, бу лой
иҳа доирасида Шанхай кутубхонаси томонидан Миллий кутубхона
фондига 470 нусха ахборот-кутубхона ресурслари олиб келинди.
Олиб келинган манбаларнинг аҳамияти фан-маданият соҳасида
зарур бўлган адабиётлардандир. Бундан ташқари, Миллий кутуб
хонада 2016 йил 11 июль куни лойиҳа доирасида Шанхай шаҳри
ҳақидаги фотосуратлар кўргазмаси ташкиллаштирилди. М.Ф.
Ахундов номидаги Озарбайжон Миллий кутубхонаси томонидан
ҳам 590 нусха ахборот-кутубхона ресурслари қабул қилинди, Мил
лий кутубхона томонидан Озарбайжон Миллий кутубхонасига ҳам,
ўз навбатида, 115 нусха ахборот-кутубхона ресурслари юборилди.
Бундан ташқари, 2013 йил 22–25 сентябрь кунлари Озарбайжон
нинг Баку шаҳрида М.Ф Ахундов номидаги Озарбайжон Миллий
кутубхонасининг 90 йиллигига бағишланган форумда кутубхона
директор ўринбосари А.Н. Ишматов, 2015 йил 15–17 сентябрь
кунлари ўтказилган IV Халқаро китоб кўргазма-ярмаркасида ку
тубхона мутахассиси 44 нусха китоб билан иштирок этди ҳамда
ушбу китоблар Озарбайжон Миллий кутубхонасига совға қилинди.
Ўз навбатида, 2014 йил Қарши шаҳрида бўлиб ўтган VIII Халқаро
конференция «Central Asia – 2014» Озарбайжон Миллий кутубхо
насидан бир нафар мутахассиси иштирок этди.
Бундан кейинги йилларда ўтказилган халқаро тадбирларимиз
да ҳам Озарбайжон Миллий кутубхонасидан вакиллар ўзларининг
долзарб мақолалари билан иштирок этиб келмоқдалар. Узоқ Шарқ
мамлакталаридан бўлган Корея Республикасининг Сеул шаҳрида
ги Кёнхи университети Марказий кутубхонаси билан ҳамкорликда
ахборот-кутубхона мутахассислар учун малака ошириш лойиҳаси
ишлаб чиқилди. Унга кўра, биринчи босқичида 2014 йил 22 июн
дан 1 июлга қадар 11 нафар мутахассис, лойиҳанинг иккинчи бос
қичида 2015 йил 25 августдан 2 сентябрга қадар 16 нафар Респуб
лика ахборот-кутубхона муассасалари раҳбар ва мутахассислар
малака ошириш дас
турларида қатнашишди.
Бундай халқаро алоқларининг ривожи юртимизда кутубхона
соҳасининг, жумладан, китоб тарғиботининг янгича дастурларини
ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади. Дўстлик анъаналарини
мустаҳкамлайди.
ЎҚУВЧИЛАРДА КИТОБХОНЛИК МАДАНИЯТИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШДА МАКТАБ ҲАМДА
АХБОРОТ-КУТУБХОНА МУАССАСАЛАРИНИНГ
ҲАМКОРЛИГИ
Исҳоқов Мирсоат,
Тошкент Маданият коллежи ўқитувчиси
Таълим муассасаларида, оилада болани китобга нисбатан қизиқти
риш, эътиборини оширишда устоз-муаллимнинг хизмати беқиёсдир.
Боланинг ёшлик чоғидаёқ унинг мурғак қалбига китобга нисба
тан қизиқиш, меҳр уйғотиш лозимки, у доимо китобни севсин, ар
доқласин, авайласин, китоб устида ишлашни билсин. Ота-оналар
боланинг 3-5 ёшидан бошлаб уларга рангли суратли китоблар совға
қилиши, «Ўзинг бўя», «Чиза оласанми?», «Мантиқий фикрла!»
мазмундаги содда, психологик томондан ёшига мос китоб–альбом
ларни харид қилиши лозим. Мактабгача таълим муассасаларида
бу хайрли ишни давом эттириб, болаларнинг ҳар бир гуруҳида ёш
хусусиятларини эътиборга олиб кичик кутубхоналар ташкил этиш
мақсадга мувофиқдир.
Умумтаълим мактабларида хат саводга ўргатиш болалар боғча
си ва бошланғич синфлардан бошланар экан, уларда китобхонлик
фаолиятини барқарорлаштириш, болалик чоғларидан китоб ўқиш
га ўргатиш муҳим аҳамият касб этади. Бунинг учун синф раҳбар
лари ташаббуслари билан «Синф кутубхонаси» ташкил этилиши
мақсадга мувофиқдир. Ўз-ўзини бошқариш тизими бўйича энг
зукко, билимли бир ўқувчини «Синф кутубхоначиси» этиб тайин
лаш орқали, синфдаги китоблар сони, сақланиш ҳолати қатъий на
зоратга олиб борилади.
Ўқувчиларнинг китобхонлик маданиятини шакллантиришда
мактаб ҳамда кутубхона ҳамкорлигини таъминлаш бўйича алоҳи
да илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш зарурлиги ҳозирги
кунда янада долзарб аҳамият касб этмоқда:
• мазкур мавзуда бугунги кунга қадар махсус педагогик изла
нишнинг амалга оширилмаганлиги;
• ўқувчиларнинг китобхонлик маданиятини шакллантиришда
мактаб ҳамда кутубхона ҳамкорлигининг ижтимоий-педагогик ху
сусиятлари, методологик асослари етарли даражада ишлаб чиқил
маганлиги;
• мактаб АРМлари фаолиятини такомиллаштириш, уни умумтаъ
лим ва умумтарбиявий фаолиятнинг узвий бўғини сифатида баҳолаб
ёндошиш талаб даражасида эмаслиги, мазкур ижтимоий-педагогик
соҳалар орасида ҳамкорликнинг таъминланмаганлиги;
• Мактаб АРМлари ишини Ўзбекистон мактаблари олдига қўйил
ган шу кунги талаблардан келиб чиққан ҳолда мақсадли фаоллашти
риш йўллари ва усулларини белгилаб берувчи меъёрий ҳужжатлар
ва услубий тавсияларнинг ишлаб чиқилмаганлиги кабилардир.
Бу борада ўзбек кутубхонашунос олимларидан Э.Йўлдошев
нинг болалар китобхонлиги ва мактаб АРМлари ҳамкорлиги муам
мосига бевосита алоқадор илмий изланишлари алоҳида эътиборга
моликдир.
Ўқиш маданияти - жуда кенг маънодаги тушунча бўлиб, китоб
га қизиқиш ва уни севиш, адабиёт билан кенгроқ танишиб, китоб
билан ишлаш ҳақидаги махсус билимларга эга бўлиш, шунингдек
китобдан тўла равишда фойдалана билишда ёрдам берувчи кўник
маларни эгаллашдан иборат.
Китобхонлик маданияти ўқувчига ўқиётган асарини тўлақонли
тушуниш, ундан бадиий-эстетик завқ олиш, ёзувчи фикри, асар ғоя
сини англаш ва баҳолай олиш, бундан ташқари китоб ва кутубхона
дан фойдаланиш, маълумотнома-библиографик аппаратидан ўзини
қизиқтирган ёки зарур масалаларга доир китобларни топиб олиш
ва ундан фойдаланиш йўлларини ўргатади. Китоб танлаш, уни тез
ўқиш, ўқилган китобларни бошқаларга тавсия этиш, авайлаб сақлаш
ҳам китобхонлик маданиятининг таркибий қисмларига киради.
«Китобхонлик маданияти» тушунчаси кенг маънода қўлланилади.
Хусусан, бу ҳодиса асарни англаш ва уни тушуниш учун китобхон
дан маълум тайёргарлик ва савияни талаб қилади. Бу ҳодисанинг
моҳияти китобни шунчаки варақлаш ва ундан умумий фойдалана
билишдан то ижодий ўқиш, китоб муаллифига ошно бўлиб, унинг
асарини чуқур таҳлил қилиб мутолаа қилишгача боради.
Ўқиш-бу меҳнат ва ижод. Илмий китобни ўқиб тушуниш учун ҳам
меҳнат қилиш керак. Фақат илмий китобни эмас, балки бадиий асар
ни тушуниб ўқиш учун ҳам китобхон маълум даражада онгли ҳара
катларни амалга ошириши, муайян тушунчага эга бўлиши лозим.
Илмий, ижтимоий, сиёсий адабиётларни ўқишда уни тушуниш
муҳим аҳамиятга эга. Бу осон иш эмас, албатта. Китоб мазмунини
тушунмаслик ёмон, уни нотўғри тушуниш ундан ҳам ёмон. Ўқиш
жараёнида турлича фикр ва саволлар пайдо бўлади. Муаллиф фи
крига қўшилиш ёки инкор қилиш ўқувчиларнинг фикрини бойита
ди, чуқурлаштиради.
Китобхонлик маданиятида адабиёт танлашда юқори дидга эга
бўлиш, кутубхоначилик маълумоти ва библиографик билимлар
га эга бўлиш, китоб билан ишлаш, янги нашрлар, рўзномалардан
фойдалана билиш ҳам китобхонлик маданиятини шакллантиришда
Ўқиш-ақлий меҳнатнинг кенг тарқалган шаклидир. Кутубхона
чи ва ўқитувчининг вазифаси унинг яна ҳам самаралироқ бўлиши
ни таъминлашдан иборат. Билим олиш учун ўқишни ташкил этган
китобхон ўзини ўраб турган муҳит, табиат, инсониятни тушуниш,
ўзининг ҳаётда тутган ўрнини белгилаш, дунёқарашини кенгайти
риш ва касбий кўникмаларини такомиллаштириш учун китоб би
лан ишлаш қоидаларини билиши ва унга амал қилиши шарт. Ки
тоб билан самарали иш олиб боришнинг муҳим шартларидан яна
бири ўқувчининг руҳий омилларини ҳисобга олишдан иборат. Ки
тоб билан ишлашдан олдин ўқувчи ўзини руҳан тайёрлаши керак:
«Мен ўқий олмайман», «барибир ҳеч нарса тушунмайман», «ўқиш
қийин» деган фикрлардан холи бўлиши зарур. Аксинча, «мен ўқий
оламан», «улгураман», «тушуна оламан», «мақсадимга эришаман»
деган ишонч билан мутолаага киришиш лозим. Баъзи ўқувчилар
ўқишга жуда тез киришиб кетади, тез ўқийди, шошади, бу эса уни
тез чарчатади, кўзи толиқади, асаб толалари чарчайди.
Китоб билан ишлашни тўғри ташкил этишнинг муҳим шартла
ридан яна бири ўқишга узвий ва изчил тартибда киришишдан ибо
рат. Бу бутун ўқиш жараёнида сақланиб қолиши керак. Китобнинг
тушуниш қийин, мураккаб ўринларини тушуниб олиш учун қайта-
қайта ўқиш зарур бўлади. Асосийси Қанча ўқиш эмас, ўқилганни
уқиб боришдир. Ўқиш жараёнида кетма-кетлик ва мунтазамлик
муҳим аҳамиятга эга. Бу нафақат вақтни тўғри тақсимлаш, балки
танланган материални тўла ўзлаштириб олишга таъсир кўрсатади.
Танланган матнни тўла қабул қилиш, тушуниш, ишнинг тез
лиги, муваффақияти ўқувчининг ўз диққат-эътиборини қанчалик
қара олишига ҳам боғлиқдир.
Ўқилган китобни хотирада мустаҳкамлаб олишнинг яна бир
усули уни ёзиб боришдир. Ёзиб бориш, биринчидан, матнни тўла
тушуниб етиш, иккинчидан, мустақил фикрлаш, учинчидан, ўқи
лаётган матнни хотирада мустаҳкамлаб бориш аввалги далиллар,
фикрларни эслаб қолишга ёрдам беради. Энг муҳими, ўқилганлар
ни ёзиб бориш натижасида китобхон матндан четга чиқиб кетмай
ди. Мактабларда амалга оширилган кузатишлар шуни кўрсатади
ки, кўпгина ўқувчилар нимани қандай қилиб ёзиб бориш йўллари
ва шаклларини билмайдилар. Маълумки, ёзиб боришнинг бир
қанса турлари мавжуд: Кўчириб олиш, қисқа, режа асосида ёзиб
бориш, асарнинг мазмунини ёзиб олиш.
Ўқиш техникасига эга бўлиш китобхонлик маданиятининг
кўринишларидан биридир. У бир жиҳатдан ўқувчининг шахсий
хусусиятларига боғлиқ бўлса, иккинчи жиҳатдан ўқитувчиларнинг
ўқувчи лаёқатини ҳисобга олган ҳолда уларга индивидуал ёнда
шишларига боғлиқдир. Кўпгина ўқувчилар бир дақиқада 100-120
сўз ёки бир соатда 15-20 бет асарни ўқийдилар. Ўқиш техникаси
ўқиш, кўриш, матн мазмунини яхлит қамраб олиш кўникмаларига
ҳам боғлиқдир. Ўқиш техникасининг ўсиб бориши жараёнида бир
йўла сўзлар гуруҳи, бутун бир фикр ўқилади. Ўқиш давомида мия
га ахборот фақат кўриш орқали етиб боради.
Ўқиш техникасини ривожлантириш йўллари қуйидагилардан
иборат: сўзларни гуруҳлаб қабул қила олиш, кўриш майдонини
кенгайтириш, вертикал йўналиш бўйлаб ўқиш кўникмасини эгал
лаш, сўзлар гуруҳини ўқиш, ўқиш жараёнида кераксиз ахборотни
ташлаб кета билиш ёки унга диққат қилмаслик ва ҳоказолар.
Тез ўқишда дастлабки кўникма ҳосил этиш учун зарур адаби
ётни танлай билиш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун мавзу
га оид асарлар орасидан ўқиш учун қулай ва зарур китобни тан
лашда кутубхона каталоги ва картотекалари катта ёрдам беради.
Шунингдек, турли мавзулардаги жанрли картотекалар эса ўқувчи
ларга адабиёт танлаш жараёнини осонлаштиради. БиблиографиК
рўйхатлар, кўрсаткичлар ўқувчининг танланган мавзудан хабар
дорлигини кенгайтиради.
Китобхонлик маданиятини шакллантириш мактабда кутубхо
начилик-библографик билимлар узлуксиз равишда ошириб бо
рилганда, бу фаолият таълим-тарбия жараёнининг ажралмас бир
қисми сифатида қаралганда, яъни мажбурий дарс сифатида ўтил
гандагина ўз самарасини беради. Шу ўринда таъкидлаш жоизки,
ўқувчиларга кутубхонашунослик-библиографик билим бериш му
аммоси янгилик эмас. Бу масала бўйича бир қанча китоблар, ил
мий қўлланмалар, мақолалар ва тавсия кўрсаткичлари чоп этил
ган. Мактабда кутубхоначилиК-библиографик билимлар асослари
бўйича ўқувчилар билан машғулотлар ўтказиш дастури ҳам мав
жуд. Лекин бу тавсияномалар ва дастурлар рус тилида чоп этил
ган, уларнинг аксарияти Ўзбек тилига таржима қилинмаган ва ҳо
зирги замон мактаблари учун унчалик тўғри келмайди. Шу билан
бир қаторда бу дастурларни ўрганиш учун мактабда жами 41 соат
ажратилиши 1-синфдан 8-синфгача ўқитилиши лозим. Ўз-ўзидан
каълумки, бу машғулотлар узлуксиз ва изчил эмаслиги, мунтазам
равишда ўтилмаслиги, машғулотлар асосан суҳбатлар, кутубхо
нага экскурсиялар шаклида ўтказилиши натижасида ўқитувчилар
бу тадбирларга жиддий эътибор бермайдилар. Шунинг учун биз
тадқиқотимизнинг муҳим натижаси сифатида мактабда библио
график билимлар бериш мазмунини ишлаб чиқдик.
Ушбу билимлар тизими ўзига хос тарзда белгиланиб, ўқувчида
китобхонлик маданиятини шакллантиришга хизмат қилиши кўзда
тутилди. Ўқувчининг китобхонлик маданиятини шакллантириш
тизимида мустақил ишларга алоҳида ўрин ажратилди. Айниқ
са, амалий машғулотлар ўтказишга алоҳида эътибор қаратилган.
Машғулотлар мазмуни ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга
олган ҳолда уч гуруҳ: I–IV, V–IX ҳамда Х–ХI синф ўқувчиларидан
иборат этиб танланди.
Бошланғич I–IV синф ўқувчилари учун китобхонлик ма
даниятини шакллантириш
учун ажратилган муайян мавзулар
даги машғулотлар Кутубхоначи ва бошланғичсинф ўқитувчилари
томонидан ҳамкорликда ўтказилиши мақсадга мувофиқдир. Ушбу
машғулотлар жараёнида ўқувчилар китоб ва унинг тузилиши, без
атилиши ҳақидага маълумотлар, мактаб кутубхонаси, кейинроқ эса
болалар кутубхонаси билан таништирилади. Ўқувчилар дастлаб
синф, сўнгра кутубхонада болалар учун чоп этилган адабиётлар,
кичик қомуслар, луғатлар, вақтли матбуот нашрлари билан босқич
ма-босқич таништириб борилади. Уларда китоб танлаш ва ўқиган
Китоблари ҳақида ўз фикрларини баён қилиш бўйича дастлабки
кўникма ва малакалар шакллантирилади.
Кутубхоначилик-библиографик билим асослари V–IX синф
ўқувчиларига
кутубхонадаги ўқув ҳамда бадиий адабиётлар би
лан мустақил ишлаш бўйича машғулотларни оддийдан мураккаб
га қараб бориш тамойилига амал қилган ҳолда маъруза ва амалий
машғулотлар ўтказиш орқали сингдириш мўлжалланган. Чунончи,
китоб ҳақидаги ахборотлар дастлаб маълумотномалар, библио
график нашрлар билан таништириш, сўнгра китоб ва унинг муал
лифлари, китобнинг ички мазмуни, китобнинг таркибий тузилиши
ва ундан фойдаланиш йўллари ўргатилади. Сўнгра ижтимоий-си
ёсий, фан-техника, санъатга оид бадиий, илмий-оммабоп адаби
ётлар ҳамда юқори синф ўқувчилари учун мўлжалланган вақтли
матбуот нашрлари билан таништирувчи машғулотлар ўтказила
ди. Китобхонлик маданиятини шакллантиришга йўналтирилган
машғулотлар китобнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш тарихи,
нашр турлари, китобнинг таркибий тузилиши ҳақидаги маълумот
лар билан якунланади.
Синф раҳбари, ўқитувчининг билими, истеъдоди, маҳорати
ўқувчини китобга нисбатан меҳрини ошириб, уни севишга унда
ши муҳимдир. Чунки, болалар мўъжизаларга ишонадилар, китоб
қаҳрамонлари улар ҳақидаги дастлабки таассуротларни буви-бу
валардан, ота-оналардан, тарбиячи-ўқитувчидан эшитган эрта
гу-афсоналардан олсалар, кейинчалик ўзлари китобни ўқиш орқа
ли билим доиралари кенгайиб боради. Шоир Ҳамид Олимжон ҳам
«Семурғ ёки Паризод ва Бунёд» достонида эртак ва достонларни
бувисидан эшитганини эслайди. Юқорида айтганимиздек, ўқувчи
ларда китоб ўқиш малакасини шакллантириш ва ўстириш ота-она
лар ва ўқитувчи ва кутубхоначи маҳоратига боғлиқ.
МЕСТО И РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНЫХ
ЦЕНТРОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Комилов Н.,
Директор информационно-ресурсного центра
при Ферганском филиале Ташкентской
медицинской академии
The article examines the importance of information-resource centers
in the globalized world and shown the role of information-resource
centers in evaluation, interpretation and �ltering of information, in
«О создании комиссии по развитию системы издания и распро
странения книжной продукции, повышению и пропаганде культу
ры чтения» в республике создана соответствующая правовая ос
нова в сферах печати, издательского дела и информации, принято
более 10 законов и свыше 30 подзаконных актов. Проведена госу
дарственная регистрация 1677 полиграфических предприятий, 118
издательств. Налажено предоставление населению информацион
но-библиотечных услуг, оснащенная современными технологиями
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои, 14
областными информационно-библиотечных центра, около 200 ин
формационно-ресурсных центров образовательных учреждений в
районных центрах и городах [1].
Происходящие в нашем обществе изменения являются мощны
ми факторами развития современных информационных центров.
Они в значительной степени влияют на выбор миссии и социаль
ных функций, подходов к формированию библиотечно-информа
ционных ресурсов и обслуживание пользователей, развитию пер
сонала и библиотечных технологий, модернизации традиционных
библиотек и освоению новых направлений деятельности.
Современные информационные центры создают возможности
для членов общества удовлетворять свои информационные и зна
ниевые потребности через совокупность документов, накоплен
ных в фондах, онлайн обслуживанию, а также использовать для
этих целей электронные ресурсы других учреждений. При этом
необходимо отметить, что информационные потребности пользо
вателей могут носить самый разнообразный характер и касаться
как разных сфер профессиональной деятельности, так и повсед
Техническая и технологическая модернизация обеспечили
укрепление информационной функции современных библиотек и
информационно-ресурсных центров. Они собирают и хранят до
кументированную информацию и знание, участвуют в формирова
нии документального потока и проводят его аналитико-синтетиче
скую обработку, систематизируют и оценивают информационные
ресурсы. Осуществляя систематизацию и каталогизацию докумен
тов, справочно-библиографическое обслуживание, библиотеки и
ИРЦ создают основу для многих современных информационных
процессов. Коротко говоря, информационно-ресурсные центры
стали полноправным субъектом информационного пространства.
Особенность информационной функции современной библио
теки и ИРЦ в том, что они реализуются её в тесном взаимодей
ствии с другими субъектами информационного процесса, с ис
пользованием различных каналов распространения информации.
Библиотеки и ИРЦ активно участвуют в оценке, интерпретации
и фильтрации информации, в установлении определенных связей
между информационными массивами, чтобы обеспечить доступ
пользователей к широкому спектру источников знания и социаль
но значимой информации [3].
Современные ИРЦ разрушают свои физические границы, пе
реходят из реального пространства в виртуальное. С одной сто
роны, они предлагают доступ к информационным ресурсам, при
надлежащим другим субъектам информационного пространства, в
том числе представленным в сети Интернет. С другой – создают
электронные информационные ресурсы (базы данных, коллекции
оцифрованных документов, веб-сайты и веб-порталы), доступные
за ее физическими стенами. Наконец, ИРЦ предоставляет вирту
альные услуги по поиску информации и необходимых знаний.
В условиях нарастающей интенсивности информационного по
тока, расширения доступности составляющих его ресурсов реали
зация коммуникационной и информационной функций невозмож
но без развития когнитивной деятельности современного ИРЦ,
которая ранее носила вспомогательный характер. ИРЦ перестает
быть пассивным информационным посредником, он превращает
ся в одну из самых продуктивных и массовых систем управления
знаниями, предоставляет широкие возможности обращения к кол
лективной памяти, снимая противопоставление внешнего и вну
треннего знания.
Концентрированной формой утверждения электронных тех
нологий в библиотечной сфере сегодня стали электронные би
блиотеки. Они, как правило, являются структурными составляю
щими крупных библиотек. Несмотря на то, что сегодня уже есть
определенный опыт работы этих библиотек за рубежом, взгляды
на их сущность в среде исследователей достаточно различны.
Специалис
ты, в частности, утверждают, что это структуры, да
ющие возможность руководить информационными ресурсами с
помощью компьютеров, а их сотрудникам – быть посредниками в
электронном взаимодействии; что это набор электронных ресур
сов и сопутствующих технических возможностей для создания,
поиска и использования информации; что это база данных, вме
щающая цифровые информационные объекты в разных формах и
предоставляющая непосредственный доступ пользователям; что
это составляющая системы информации, оказывающая помощь в
удовлетворении информационных потребностей пользователей,
предоставлении информационных услуг, организации информации
в удобной для пользователя форме и т. д. В связи с этим наиболее
удачным определением сущности электронной библиотеки можно
считать определение Е. Горного и К. Вигурского: «Электронные
библиотеки – это организации, предоставляющие ресурсы, вклю
чая обслуживающий персонал, для отбора, структурирования, ин
теллектуального доступа, истолкования, сохранения целостности
и обеспечения длительного функционирования собраний цифро
вых работ с тем, чтобы они были легко и экономично доступны
для использования определенным сообществом или набором со
обществ.
Использованные литературы:
1. Распоряжение Президента Республики Узбекистан от
12.01.2017 года «О создании комиссии по развитию системы изда
ния и распространения книжной продукции, повышению и пропа
ганде культуры чтения» //Халқ сўзи, № 9, 2017 год.
2. Армс Вильямс. Электронные библиотеки. – Люберцы, «ПИК
3. Ганиева Д.А. Новые тенденции развития информационно-би
блиотечной деятельности в системе образования Республики Уз
бекистан // Проблемы современного образования №4, 2011, с.75.
ИЛМИЙ-ТАЪЛИМИЙ РЕСУРСЛАРНИНГ
ЭЛЕКТРОН КУТУБХОНАСИ
Каримов Ўктам,
Тошкент ахборот технологиялари
университети магистранти
Кейинги йилларда компьютер ва тармоқ технологияларининг
шиддат билан ривожланиши, янги турдаги ахборот ташувчиларнинг
пайдо бўлиши анъанавий усулда хизмат кўрсатаётган кутубхоналар
фаолиятини кескин ўзгартириб юборди. ОЎЮ қошидаги ахборот-
ресурс марказлари асосан ўқув ва илмий тадқиқот жараёнларини
ахборот ресурслари билан таъминлашга қаратилгандир. Ахборот
технологияларининг ривожланиши инсоният олдида турган ўта
муҳим муаммолардан бири – ахборотларни фойдаланувчиларга ет
казиб бериш мақсадида уларни сақлашдир. Ҳозирги кунга қадар ах
боротларни сақлаш ва тарқатишнинг асосий шакли сифатида босма
нашрлар катта рол ўйнаган бўлса, ахборотлар тарқатишда асосан
кутубхоналар фаоллик кўрсатган. Босма ташувчилар билан хизмат
кўрсатиш ўрнига электрон шаклдаги турли ресурс
ларнинг пайдо
бўлиши «электрон кутубхоналар»нинг пайдо бўлишига олиб келди.
Тошкент ахборот технологиялари университетида 2014 йилда
ҳимоя қилинган магистрлик диссертацияларнинг ва битирув ма
лакавий ишларининг электрон кутубхонаси яратилди ва фойдала
нишга топширилди. Электрон кутубхона базасига университет
нинг Ўзбекистоннинг бешта вилоятида филиалларида тайёрланган
битирув малакавий ишлари (БМИ) ва ҳимоя қилинган магистрлик
диссертацияларининг тўлиқ матни киритилган.
Электрон кутубхона автоматлаштирилган ахборот-кутубхо
на тизими (ARMAT++) асосида яратилган бўлиб у универси
тетнинг «Ахборот-кутубхона тизимлари» кафедраси томонидан
ишлаб чиқилган. Автоматлаштирилган ахборот-кутубхона тизими
(ARMAT++) бешта автоматлаштирилган иш ўринларидан иборат
бўлиб унинг ички формати ҳалқаро коммуникатив MARC 21 фор
матига асосланган. Бу ҳолат келгусида яратилган электрон кутуб
хона базасини бошқа ОЎЮ электрон кутубхоналари маълумотлар
базалари билан алмаштириш имкониятини яратади. Электрон ку
тубхона маълумотлар базасини шакллантириш мақсадида бир қа
тор ташкилий ишлар амалга оширилди.
Электрон кутубхона маълумотлар базасидаги матнлар «ўхшаш
матнларни излашга мўлжалланган эксперт тизими» базасига ўтка
зилгач, эксперт тизими маълумотлар базасидаги ўхшаш матнларни
аниқлаши мумкин. Мазкур эксперт тизими т.ф.н. Жасур Атажанов
томонидан яратилган бўлиб ҳозирги пайтда у тажриба синов жара
ёнидан ўтмоқда. Тизим тўлиқ синовдан ўтказилгандан сўнг БМИ ва
магистрлик диссертациялари орасидан ўхшаш матнларни излашга
мўлжалланган миллий дастур ишлай бошлайди ва бир бирига жуда
ўхшаш бўлган илмий тадқиқотларни олиб боришга чек қўйилади.
Қуйида БМИ ва магистрлик диссертациялари электрон кутуб
хонасининг маълумотлар базасини шакллантириш ва ўхшаш матн
ларни аниқлашга мўлжалланган эксперт тизимининг алгоритми
келтирилган.
БМИ ва магистрлик диссертацияларининг электрон кутубхона
си фойдаланувчиларга қуйидаги имкониятларни беради:
• БМИ ва диссертацияларнинг сарлавҳаси, калит сўзлари, муал
лифлари ва бошқа библиографик тавсиф элементлари бўйича тез
ликда қидириб топиш;
• Бир маротаба ҳимоя қилинган мавзулар бўйича такрорий БМИ
ва магистрлик диссертацияларини бажарилишига йўл қўймаслик,
• БМИ ва магистрлик диссертацияларини бажаришда аввал ба
жарилган мавзулар бўйича обзорлар тайёрлаш;
• БМИ ва магистрлик диссертациялари маълумотлар базаси «авто
матлаштирилган ахборот-кутубхона тизими» маълумотлар базасида
ги ўхшаш матнларни излашга мўлжалланган «эксперт» тизими билан
ҳамкорликда фойдаланилганда ўхшаш матнларни қидириб топиш.
Тошкент ахборот технологиялари университетида яратилган
БМИ ва магистрлик диссертацияларининг электрон кутубхонаси
ва ўхшаш матнларни излашга мўлжалланган эксперт тизими тай
ёрланаётган БМИ ва магистрлик диссертациялар сифатини кескин
оширишга ҳамда «кўчирмачилик»нинг олдини олишга хизмат қи
лишига умид қиламиз.
МАКТАБ АХБОРОТ-РЕСУРС МАРКАЗЛАРИ
ФАОЛИЯТИ ВА ЎҚУВЧИЛАРДА КИТОБХОНЛИКНИ
ТАРҒИБ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ
Каримова Қундуз,
Навоий вилояти 13-Давлат ихтисослаштирилган
умумтаълим мактаби Ахборот-ресурс маркази раҳбари
Жадал ахборотлашаётган жамиятда шахснинг ахборот олиш ма
даниятини шакллантириш зарурати китоб ва унинг ўрнини боса
диган билим манбаларининг шиддат билан ортиб бораётганлиги,
ушбу манбалар сирасига Интернет тармоғини қўшилгани билан
ҳам алоҳида аҳамият касб этади. Айнан шу жараён ҳам ўқувчи то
монидан мутолаа малакасини эгаллаш орқали кам вақт сарфлаб,
кўп нарсани билиб олиш кераклигида ўз ифодасини топмоқда.
Бундай вазиятда ўқувчиларга таълим бериш билан мутолаа кўник
масини ҳосил қилиш йўлларини ўрганиш эҳтиёжи ўзини сездир
моқда. Шунга кўра, мутолаага қўйиладиган талаблар ҳам ўзгар
моқда. Эндиликда манбаларга мурожаат этганда билим, кўникма
ва малакаларни ўзлаштириш савияси ва ундан фойдаланиш сифа
тига эришиш асосий мақсадга айланмоқда.
Болалар мутоласи катта аҳамиятга эга, чунки болаликда ўқил
ган китоб бир умр эсда сақланиб қолади ва боланинг кейинги ка
молатига таъсир кўрсатади. Болага аслида китоб ўқиш, мутолаа
маданиятини ривожлантиришда уларнинг ёшидан келиб чиқиб,
яхшиликни, эзгуликни тарғиб қиладиган эртак китоблардан бо
шлаш керак. Ундан ташқари ўқитувчилар маънавият соатида ҳар
бир ўқувчидан қайси китоб ўқиётганлигини, китоб қаҳрамонлари,
китобдан олган таассуротлари ҳақида ҳам сўраб, алоҳида ўқувчи
ни баҳоласа, ўқувчилар янада китоб ўқишга ҳаракат қиладилар.
Ҳозирги фан техника жадал ривожланиб борётган бир даврда мак
таб АРМлари қандай бўлиши керак? АРМларнинг бугунги кунда
ги фаолияти қандай? Китобхон истаган манбани олаяптими? Улар
истаган нашрни ёки электрон базани биз АРМ мутахассислари
топиб бераяпмизми? Бугунги куннинг китобхонлари қандай? Улар
кўпроқ нимани ўқишаяпти. Бундай саволларни кўплаб давом этти
риш мумкин. Китобхон томонидан тушган ҳар бир библиографик
сўровни бажариш, улар сўраётган асарни имкон қадар топиб бе
риш чораларини кўриш, ҳеч бўлмаганда китобнинг электрон нус
хасини топиб беришга ҳаракат қилиш зарур.
Республикамизнинг ҳамма жабҳаларида юз бераётган туб ўзга
ришлар кутубхона ишининг кўпгина йўналишларини, жумладан
китоб маҳсулотларини чоп этиш тизими, китоб мутолааси ва ки
тобхонлик маданиятини ривожлантириш ўқувчилар, ўқитувчилар,
шаҳар аҳолисини АРМ ларга ва мактаб кутубхоналарига мунтазам
қатнашлари, уларга китобхонлик маданияти, мутолаа маданиятини
қайтадан кўриб чиқишни талаб этаётган фармо
йиш ўзгаришлар
га кенг йўл очиб берди. Мазкур фармойишга асосан таълим му
ассасаларида ахборот-ресурс марказлари ва мактаб кутубхоналари
зиммасига миллий, маънавий-ахлоқий қадриятларни кенг кўламда
тарғиб қилиш, халқнинг маданий-тарихий меросидан баҳраманд
бўлишини таъминлаш, маънавий бой ва уйғун камол топган шах
снинг ижодий ўсиши учун имконият яратиб бериш янги ахборот
технологиялари (маълумотлар электрон базалари, интернет ре
сурслари) асосида аҳолига ахборот хизмати кўрсатиш вазифалари
Мен оддий бир мутахассис сифатида ҳозирги кунда болаларни
кутубхоналарга қайтаётганлигини кузатиб туриб, ўзимнинг ёшли
гимдаги мактаб кутубхонасини кўз олдимга келтириб, таққослаб
кўраман. Албатта, ҳозирги ахборот-ресурс марказлари хоналари
ёшлар билан гавжумлигини, болалар китоблар, газеталар, журнал
ларни варақлашаётганини, компютерларда машқлар бажаришаёт
ганини дунёдан ахборот манбаларини олишни ўрганишаётганини,
кўриб бениҳоят хурсанд бўламан. Аммо шу болаларнинг ҳаммаси
ҳам ахборот-ресурс марказига барча қулайликларга эга бўлган ку
тубхоналарга қатнамоқдаларми? Таълим муассасаси ўқувчилари
нинг бошланғич синф ўқувчилари ва 5–7 синф ўқувчилари қатно
ви яхши, лекин тажрибадан келиб айтадиган бўлсам юқори синф
ўқувчилар қатнови анча пас. Бунга сабаб нима? Юқори синф ўқув
чилари билан кўпроқ китобхонлик тадбирлари, давра суҳбатлари
ўтказиб бораман, аммо бу ўқувчиларни тўлиқ кутубхонага жалб
этиш қийин. Менимча ёшлар кўпроқ кино, видео, телевидение,
компьютерга берилиб кетди. Компьютер ҳозирги кунда кўпгина хо
надонларга ҳам кириб келган. Исталган янгилигу ахборотларни бу
воситалардан хоҳлаганча олиш мумкин. Ачинарлиси, бутун китоб
ўқиш учун вақт сарфлашга ҳожат йўқдек. Аслида, ҳеч бир ахборот
воситаси, кино ёки видеофильм бадиий асар ўрнини босолмайди.
Масалан, «Шум бола» романи асосида ишланган фильм қанчалик
маҳорат билан суратга олинган бўлмасин, китобнинг таъсирини,
жозибасини беролмайди.
Китобхонликни аслида оиладан бошлаш керак, ота-оналари
миз аввало ўзлари болаларига китоб ўқишлари билан ўрнак бў
лишлари зарур деб ўйлайман. Чунки халқимизда шундай гап бор
«Қуш уясида кўрганини қилади. «Агар ота-оналаримиз болаларига
туғилган кунларида катта-катта уяли телефонлар ёки планшетлар
ўрнига китоб совға қилиб, уларни китобга қизиқтира олсалар нур
устига аъло нур бўлар эди.
Болалар ва ўсмирлар китобхонлигини ривожлантиришда бо
лалар адабиётининг ўзи талаб даражасида эмаслиги, болалар ва
ўсмирлар учун яратилаётган кўпчилик асарларнинг бадиий да
ражаси оқсаётганлиги, уларнинг болалар ва ўсмирлар руҳиятига
мос келавермаслиги, баъзи ота-оналарнинг болалари учун китоб
танлашда етарли тажрибага эга эмаслиги, болалар китобхонли
гига доир илмий-методик адабиётларнинг етишмаслиги болалар
китобхонлигининг пасайишига сабаб бўлмоқда. Ҳар бир асарнинг
тарбиявий жиҳатларига ҳам эътибор бериш зарур. Тўғри, китоб
хонлик тарғиботи, болалар ва ўсмирларда мутолаа кўникмасини
ҳосил қилиш, мутолаа маданиятини шакллантириш масалалари
онда-сонда бўлса-да баъзи ёзувчи, адабиётшунос, педагогларимиз
нинг мақолаларида ўз аксини топмоқда.
Зеро, китоб инсонни доимо яхшиликка бошловчи, эзгуликлар
калити, ҳамиша одамийликни тарғиб қилувчи асосий воситалар
дан бири ҳисобланади. Айниқса, босма китобдан таралаётган ва
электрон нашрдан топиб бўлмайдиган ўзига хос ёқимли ҳидни
туйиб, варақлаш асносида мўъжизавий саҳифаларнинг сирли ши
тирлашидан кўнгил чексиз завққа тўлган ҳолда, китоб мутолаа
қилиш, унинг мазмуни ҳақида тенгдошлар билан фикрлашишнинг
ҳузур-ҳаловати тамоман ўзгачадир. Китоб ўқиш унинг кундалик
эҳтиёжига айланган тақдирдагина унинг қалбида яхшилик, эзгу
лик уруғи униб чиқиб, уни маънавий шакллантиради. Аммо бун
дай эзгу ишларни амалга ошириш учун кутубхоначи кадрлар би
лим салоҳияти, ижодкорлиги етарлими?
Китобхонлар қамровини йўлга қўйишда албатта реклама усули
жуда ҳам қулайдир. Мактаб АРМлар ҳам эҳтимол реклама қилин
гани маъқул. Инсонларни даволовчи хусусий клиникалар рекла
масига деярли ҳар куни дуч келамиз. АРМ ҳам аслида ўзига хос
шифохона, у онгни, қалбни даволайди. Унинг «тиббий техноло
гиялари» – янги-янги адабиётлар, қизиқарли ахборот манбалари
ҳамда ахборот ресурслари.
Давлатимизнинг таълим тизимига қўяётган ижтимоий талабла
рини амалга оширилишида мактаб АРМларида малакали кадрлар
зарурлиги муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирги пайтда кутубхоначилик
соҳасида фаолият олиб бораётган мутахассис кадрларнинг касбий
маҳоратига, ижтимоий фаоллигига, ижодкорлигига, замон билан
ҳамнафас янгиликлар яратувчи,ўз касбини севувчи, китобхоннинг
сўроқларига тўлиқ жавоб бера оладиган кадрлар бўлишини замон
ўзи тақозо этмоқда. Ҳар бир ахборот-ресурс марказлари ва таълим
муассаса кутубхоналари ходимлари ўртасида кутубхона ва ахборот
соҳасини ислоҳ қилиш, ёшларни кутубхона хизмати билан таъмин
лаш борасида кутубхона ишини юритиш ва ҳужжатлаштириш, ку
тубхона соҳасини ахборотлаштириш, замонавий ахборот техноли
гиялари соҳасида кутубхоначилар билимини ошириш, айни вақтда
таълим муассасалари кутубхоналари ва ахборот-ресурс марказ
ларида ахборот-коммуникация технологиялари билан жиҳозлаш
Хуллас, тарғибот ва ташвиқот ишларини йўлга қўйиш билан
гина АРМ лар фаолиятини жонлантириш, китобхонлар қатнови
ни кенг йўлга қўйиш мумкин. Китоб шундай мўъжиза эканки, у
чиққан чўққига, у эгаллаган мақомга, олий рутбага ҳар қандай
кашфиёт чиқа олмаслигини такрор ва такрор эслатишдан чарча
маслигимиз керак.
АХБОРОТ-КУТУБХОНА ТИЗИМИДАГИ
ИСЛОҲОТЛАР: КИТОБХОНЛИК МАДАНИЯТИНИ
ОШИРИШ ДОЛЗАРБ ВАЗИФА
Каримова Ҳафиза,
Тошкент шаҳар
«Bilim» ахборот-кутубхона маркази директори
Reforms in the sphere of information library and their importance
in the period of Independence are described in this article. The article
tells about implementation of modern services and electronic libraries
and catalogues according to the important normative mechanisms in the
sphere. The article also explains about aims and functions of the Decree of
the President of the RU, Sh.Mirziyoyev «On the establishing commission
for development of printing of the book products and spreading them,
reading books and increasing reading culture and propaganda».
Фахр билан айтиш керакки, мамлакатимизда маънавият ва маъ
рифат, илм-фан ва маданият ҳамиша юксак қадрланган. Юртимиз
да китобхонлик маданиятини янада юксалтириш, ёш авлодни му
толаага ундаш каби вазифалар олиб борилаётган ислоҳотларнинг
устувор йўналишларидан бирига айланганида ҳам яққол кўриши
миз мумкин.
Айниқса, давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 12 ян
вардаги «Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини
ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини
ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғриси
да»ги фармойишида ҳам бу вазифалар кенг қамровда ўзининг аниқ
ифодасини топганлиги бу соҳадаги ислоҳотларнинг давомийлиги
ва изчиллигининг намунасидир. Мазкур фармойиш китоб, китоб
хонлик маданиятининг жамият маънавий ҳаётидаги ўрни ва ро
лини яна бир янги босқичга кўтаришга қаратилгани билан муҳим
аҳамият касб этади. Чунки, барча даврларда ҳам инсон ҳаёти учун
энг зарур нарсалар қадрланиб, эъзозланган. Улардан энг муҳим ва
азиз бўлган нарсаларнинг биринчиси нон бўлса, иккинчиси бу ки
тобдир. Шубҳасиз нон – инсон танасига куч-қувват берувчи мод
дий неъмат бўлса, китоб-ҳамиша инсоният учун маънавий бойлик,
қуд
рат тимсоли бўлиб келган. Шу боис халқимиз учун китобхон
лик – маънавий давлатмандликдир.
Дарҳақиқат, ҳар бир инсон дастлабки тарбияни, яъни маъна
вий озуқани оилада ота-онадан олади. Кейин эса мактабга боради.
Жамоада ўзини қандай тутишни ўрганади. Маънавий озуқа олиш
нинг, чин инсон бўлиб етишишнинг бирдан-бир йўли бу китоб му
толааси ҳисобланади.
Президентимизнинг фармойишида китобхонлик маданиятини
юксалтириш лозимлигига алоҳида урғу берилган. Табиий савол
туғилади. Китоб ўқиш маданияти деганда нимани тушунамиз? Бу
жуда кенг қамровли тушунча ва муҳим жараён бўлиб, тахминан
қуйидаги ҳолатларни ўз ичига олади:
- ўзининг касбий-мутахассислиги ҳамда бадиий-маънавий бар
камоллигини ошириш учун китоб танлай олиш;
- китобни мустақил ўқишни билиш;
- китоб ўқиганда унинг асосий мазмунини талқин қила билиш;
- китобнинг фусункор оламига кира билиш;
- ўқиганларини эсда сақлаб қолиш ва ҳаётий хулосалар чиқариш;
- китобнинг керакли ва энг зарур жойларини ён дафтарчасига
кўчириб олиш;
- ўқиган китобини ёки хабарни дўстлар билан ўртоқлашиш;
- қайта ўқиш – китобхонлик кўникмасини шакллантириш;
- кутубхона картотекалари билан ишлай билиш;
- ҳар бир яхши китобни илм қалъасининг калити деб билиб,
унинг боқий умрини таъминлашга ўз ҳиссасини қўшиш.
Алоҳида таъкидлашни истардимки, ахборот-кутубхона муасса
саларининг, айниқса, таълим соҳасидаги ахборот-ресурс марказла
ри фондларини шакллантиришда ўқув адабиётлари билан бир қа
торда, бадиий, маърифий, илмий-оммабоп адабиётлар рўйхатини
ҳамда уларни харид қилиш бўйича харажатлар сметасини қайта
кўриб чиқиш фармойишда асосий вазифалар қаторидан ўрин ол
ган. Чунки кейинги пайтларда ўқув муассасалари ахборот-ресурс
марказлари фондига асосан ўқув адабиётлари олинаётганлиги бар
ча соҳа мутахассисларига аниқ ва равшан.
Давлатимиз раҳбари томонидан китобхонлик маданиятини ша
кллантириш масаласи кун тартибига бежиз қўйилмади. Бунинг
негизида китобни билиб танлаш, англаб ўқиш, ўқиб амал қилиш
туради. Тарихий фармойишда белгилаб берилган вазифалар ижро
си замирида китоб ёзиш, чоп этиш, тарғибот қилиш, ўқиш ва ўр
ганишдек улкан мақсадлар мужассам. Чунки китоб – инсоннинг
маънавий қувватини оширувчи буюк куч, инсониятнинг тарихий
хотираси, келажак йўлларини ёрқин кўрсатиб беришга қодир
машъаладир. Яхши китобларни кўпроқ чиқариб, болаларимизнинг
саводхонлигини ошириш – эртанги кунимиз бугундан-да гўзалроқ
бўлишининг кафолатидир.
Албатта, китоб расталарида китоблар кўп, шу баробарида, ки
тобхонлар ҳам оз эмас. Лекин биз китобни танлаб, саралаб ўқишни
биламизми? Демак, китобхонлик ва мутолаа маданиятини оши
ришга қаратилган барча тадбирларимиздан кўзланаётган мақсад –
ёшларимиз тўғри келган китобни эмас, айнан бизнинг миллатимиз
руҳига мос, қалбларга маънавий озиқ, бойлик берадиган асарларни
ўқишларини тарғиб этишдир.
Шу жумладан, бадиий, маърифий, ёшларнинг дунёқарашини
кенгайтиришга доир адабиётларнинг умумий буюртма рўйхатини
шакллантириш тизимининг ҳолати»ни таҳлил қилиш вазифаси кўр
сатиб ўтилган. Бугунги аҳоли, китобхонларимиз ва айниқса, ёшла
римиз кўпроқ қандай китобларга қизиқишмоқда, кутубхоналар хиз
матидан мамнунми? Каби саволларга жавоб топиш мақсадида айни
кунда Тошкент шаҳар «Bilim» ахборот-кутубхона марказида китоб
хонлар билан ишлаш жараёнида анкета сўровнома ўтказилмоқда.
Жумладан, кутубхонага ташриф буюрган 150 нафардан ортиқ
фойдаланувчилар ўртасида ўтказилган сўровномада ўзларининг
шахсий фикрларини ифода этдилар. Улардан 63% ни ёшлар, 24%
ни ўрта ёшлилар ва 13% ни нафақаҳўрлар ташкил этган. Асосан
кутубхонага касбий билимларини ошириш мақсадида 55%, бўш
вақтларини ўтказиш мақсадида 21% ҳамда янги адабиётлар ва ян
гиликлар билан танишиш мақсадида 24% фойдаланувчи ташриф
буюришини билдирган. 90% фойдаланувчи эса кутубхона хизмат
ларидан қониқишини таъкидлаб ўтиш билан бирга қандай кито
блар билан бойитишга оид ўз таклифларини берганлар.
Энг муҳими, фойдаланувчиларнинг китоб ва китоб маҳсулотла
рига бўлган қизиқиш ва фикрларини ўрганиш мақсадида ўтказил
ган сўровномада эса фойдаланувчиларнинг аксарият қисми ўзбек
классик адабиётларни қайта нашрдан чиқарилишини таклиф қи
лишгани бизни қувонтирди. Кўп жилдли китобларни чоп этилиши
ва энциклопедик нашрларини кўпайтириш мақсадга мувофиқ деб
66% фойдаланувчи ўз фикрларини ифода этганлар. Шунингдек,
фойдаланувчи ёшларнинг 48% хорижий тилларда ёзилган адаби
ётлар сонини купайтириш таклифини билдирганлар.
Албатта, мамлакатимизда китобхонлик маданиятини оширишда
ахборот-кутубхона тизимининг тараққиётини таъминлашга қара
тилган ҳуқуқий ҳужжатлар ижросини таъминлашда соҳа мутахас
сислари олдига ҳам юксак масъулият юклайди. Бу борада бизнинг
олдимизда қуйидаги муҳим долзарб вазифалар янги самарали ва
таъсирчан механизмлар асосида амалга оширишимизни даврнинг
ўзи тақозо этмоқда.
Аҳолига самарали ахборот-кутубхона хизматини ташкил этиш
мақсадида нашрдан чиқаётган адабиётларни вилоят, шахар ва ту
манларга арзон нархларда етказиш, китобхонлар учун онлайн бу
юртма бериш ва манзилга етказиш билан электрон китоб шаклла
ридан кенг фойдаланишни йўлга қўйиш;
- китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш бўй
ича турли китоб кўргазмаларни кўпайтириш, китоб тақдимотлари,
китобхонлар конференцияси, нодир асарлар тарғиботи, маҳалла
ларда кўчма кутубхоналар ишини янада такомиллаштириш, фой
даланувчилар ўртасида ҳар чоракда сўровнома ўтказиш, очиқ фон
дларни кенгайтириш;
- аҳоли ўртасида бадиий жиҳатдан юксак, миллий ва жаҳон
мумтоз адабиёти намуналарини тарғиб қилиш мақсадида маҳал
лий ҳокимият ва маҳаллалар билан ҳамкорликда турли мавзуларда
тадбирлар ташкил этиш;
- Web-сайт орқали китобхонлар буюртмасини қабул қилиш ва
ҳужжатлар тақдим этиш, китобхон тавсияси бурчагини яратиш,
Виртуал конференциялар, электрон-китоб кўргазмаларни ташкил
этиш ва улар фаолиятини янада кенгайтириш;
- китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ривожланти
ришга қаратилган тадбирлар таъсирчанлигини ошириш мақсадида
турли соха вакиллари билан ҳалқ орасидаги учрашувларни ташкил
этиш. Шунингдек, «Мен адабиётни севаман», «Сиз фантастикага
қизиқасизми?», «Соғлом турмуш тарзи», «Кутубхона дўстлари»,
«Мен журналист бўламан», «Миллий каштачилик», «Ёш қалам
кашлар», «Мен китобни севаман» каби китобхонлар учун қизиқув
чилар клубини ташкил этиш;
- ҳар бир ҳудуддаги олий ва ўрта махсус касб-хунар, умумтаъ
лим муассасалари ўқувчилари учун ҳар ойда бир марта йирик ку
тубхоналарга экскурсиялар уюштириб «Маънавият кунлари»ни
ташкил этиш;
- китоблар ва кутубхоналар тарғиботини янги замонавий шакл
ларидан фойдаланиш, ёзувчи ва шоирлар иштирокида китоб бай
рами, ярмаркаларини ташкил этиш;
- ахборот-кутубхона муассасаларининг, айниқса, таълим соҳа
сидаги ахборот-ресурс марказлари фондларини шакллантиришда
ўқув адабиётлари билан бир қаторда, бадиий, маърифий, ил
мий-оммабоп адабиётларни харид қилиш бўйича ҳаражатлар сме
тасига етарли маблағ ажратиш;
- кутубхона фондини жамлашда махсус экспертлар (кутубхо
начилар, педагоглар, психологлар, нашриёт ходимлари) гуруҳини
ташкил этиб, улар томонидан янги нашр қилинган китобларга тав
сиялар тайёрлаши ва шу тавсияларга таянган ҳолда, фонд бутлани
ши, шунингдек, нашриётлар билан шартнома тузиб кутубхонанинг
тўлиқ матнли электрон базасини жамлаш;
- ОАВ (газета, радио, ТВ) ларида жамоат транспорти, бекатлар,
кўнгил очар боғларда китоб тарғиботи ва янги китоблар тақдимоти
бўйича видео роликларни тақдим этиш каби самарали фаолияти
миз бизни аниқ кўзлаган мақсадимиз сари етаклайди.
Хулоса қилиб шуни атймоқчиманки, китоб ўқиш барчамизнинг
маънавий оламимизни бойитади, дунёқарашимизни кенгайтиради
ва сўзлашув маданиятимизни оширади.
РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В БИБЛИОТЕКАХ
Максумова Мунира
ведущий специалист по информационно-библиотечной
деятельности Республиканского информационно-
библиотечного центра
The main mission of a modern library is information support for
life of community. In order to realize this mission, the library should
приносит ощутимые финансовые выгоды. Кроме того, традици
онные источники финансирования не позволяют поддерживать
современный уровень библиотечного обслуживания, а платность
влечет за собой повышение качества обслуживания и расширения
круга услуг.
Специфика некоммерческого маркетинга библиотек состоит в
том, что привлечение ресурсов для деятельности и развития орга
низации осуществляется в двух формах:
• во-первых - за счет реализации посетителям и читателям сво
ей коммерческой продукции - платных товаров и услуг;
• во-вторых - за счет привлечения ресурсов «извне», бюджетных
средств, грантов благотворительных фондов, спонсорской поддерж
ки и частных пожертвований - для реализации социально востребо
ванных культурных проектов и программ, направленных на удов
летворение общественно значимых потребностей в информации.
Реклама - важнейший элемент PR, соответственно, маркетинга.
Сегодня реклама библиотечной продукции и услуг - это совокуп
ность информационных мероприятий и средств воздействия на
потребителей информации. Ее цель - оповестить потребителей об
изданиях и услугах, предоставляемых библиотекой, побудить от
дать предпочтение той или иной информационной продукции из
числа других информационных продуктов.
Маркетинг - это изучение спроса пользователей, плюс ориги
нальный способ удовлетворения их запросов, плюс продуманная
подача продукции и услуг.
Одной из основных задач в области маркетинга разработка кра
ткосрочной, среднесрочной и долгосрочной стратегии маркетинга
и ориентация библиотеки на выполнение требований пользовате
лей и потребителей к платным и бесплатным услугам, оказывае
мым библиотеками и выполнение требований качества к выпуска
емой продукции.
При этом необходима разработка плана – стратегии библиотек
по маркетингу на год, это позволит определить основные цели,
стратегии и что и как надо задействовать сотрудников библиотеки
для проведения работ по маркетингу и ожидаемые результаты от
этой работы.
Основой маркетинга в библиотеке являются:
• пропаганда конкретных видов обслуживания (платные услуги );
• популяризация в целом как библиотеки;
• распространение новых идей маркетинга;
• тиражирование и распространение интеллектуальной продук
ции библиотеки.
Необходимо проведение исследования потребительских
свойств производимой продукции библиотеки и предъявляемых к
ней требований покупателями.
Среди ведущих принципов некоммерческого маркетинга выделим:
• отсутствие стремления к обязательной финансовой выгоде;
• комплексный подход к изучению потребностей и выработке
предложений по их удовлетворению;
• постоянная «обратная связь» с потребителем (клиентом, поль
зователем).
Целями, задачами и объектами маркетинга в некоммерческих
организациях, к которым относятся библиотеки, являются:
• пропаганда конкретных видов обслуживания (маркетинг услуг);
• популяризация учреждения в целом (маркетинг организации,
или самомаркетинг);
• популяризация ведущих сотрудников, конкретных специали
стов (маркетинг отдельных лиц, или персональный маркетинг);
• пропаганда месторасположения объекта (маркетинг места);
• распространение профильных идей (маркетинг идей, в том
числе общественный маркетинг).
Необходимо разработать план и определить наименования вы
пускаемых продукций библиотекой. Необходимо изучить спрос
на продукцию и разработка долгосрочных, среднесрочных и кра
ткосрочных прогнозов потребности в выпускаемой продукции. И,
конечно же, осуществление технической подготовки на выпускае
мые продукции. Немаловажную роль играет организация рекламы
о деятельности библиотеки и рекламы на оказание бесплатных и
платных услуг. Необходимо добиться усиления рекламы в СМИ.
Использование публикаций в газетах, журналах, оповещение по
радио, телевидению и на сайте библиотеки.
Заголовки рекламы, представленные в прессе на продукции би
блиотек, должны привлекать людей с использованием слов «но
винка», «бесплатно» и т.д.
Необходимо нахождение контингента пользователей для ре
ализации выпускаемой платной продукции. Платная продукция
должна быть качественной и отвечать высоким требованиям поку
пателей. Библиотеке необходима своевременная подготовка и за
ключение договоров с организациями и библиотеками на поставку
готовой продукции.
Нужно обеспечить выполнение плана поставки продукции би
блиотекой в срок и по номенклатуре в соответствии с договорами
и принятыми заказами. Необходимо осуществление контроля над
сроками предоставления продукции. Провести анализ конкурен
тоспособности продукции библиотеки, сопоставление ее потреби
тельских свойств, цены.
В свою очередь необходима координация и согласование дей
ствий всех функциональных отделов библиотеки в выработке
единой коммерческой политики. Разработка новых видов услуг и
продукций на постоянной основе даст свои результаты. При этом
нельзя забывать об обратной связи с потребителями, изучение
мнения потребителей и их предложений по улучшению предостав
ляемых услуг разработка по результатам изучения мнения потре
бителей и проведение анализа.
Следует провести анализ и разработку предложений по созда
нию новых видов услуг и продукций. Подготовка и заключение до
говоров с покупателями с учетом нормативных актов на поставку
продукции.
Библиотеке при этом необходимо составление годовых, квар
тальных и внутримесячных планов по реализации работ по мар
кетингу.
Рекламная деятельность
Рекламное дело - это точная наука и тонкое искусство, создание
любого рекламного средства требует элементарных знаний по ре
кламе. Реклама важнейший компонент в маркетинговом комплексе
библиотеки. Настоящая современная реклама в библиотеке осно
вывается на «имидже» товаров, в том числе библиотечных товаров
и услуг. Имидж-билдинг – один из самых результативных приемов
рекламы. Если при помощи подобной рекламы библиотека будет
создавать наиболее благоприятный имидж для своих продуктов и
услуг, то, в конечном счете, она сможет увеличить количество сво
их пользователей.
Следующая реклама - директ-маркетинг или прямой маркетинг.
Эта реклама направлена на единичного потребителя и его потреб
ности, она содействует точному и предельно экономному доне
сению до него необходимой информации. Директ-маркетинг это
личные взаимоотношения с клиентами, публичные выступления,
персональные продажи продукций. Библиотечный директ–марке
тинг – это прежде всего работа по непосредственному обслужива
нию пользователя на абонементе.
При выборе средств рекламы желательно точно ответить на
пять вопросов:
- кто должен попасть в поле зрения рекламы;
- где находиться потенциальный рынок, который должен полу
чить вашу информацию;
- что представляет собой рекламное обращение;
- когда нужно размещать ваши рекламные объявления (как ча
сто должны лицезреть вашу рекламу);
- насколько эффективен способ доведения информации до ва
шего потребителя.
Не существует таких библиотечных продуктов и услуг, которые
были предназначены и нужны всем. В основном те слои населе
ния, которые ближе к библиотеке и являются их пользователями.
Необходима разработка стратегии рекламы по каждому изде
лию и план проведения рекламных мероприятий. Необходимо вы
явить рынок пользователей, т.е. выявить группы и описать их по
ряду признаков (пол, возраст, социальное происхождение, образо
вание и т.п.). Организация рекламы при помощи средств массовой
информации (газет, телевидения, радио); организация и подготов
ка статей и информации для журналов, газет, радио; подготовка
сценариев для кинорекламных роликов, фильмов и т.д.
Осуществление наружной, световой, электронной рекламы (ин
тернет-реклама), рекламы на транспорте, прямой почтовой рекла
мы (плановых и разовых рассылок писем, директ-мейл (прямая
почтовая рассылка), бандеролей, посылок с информационными
материалами).
Организация участия ИБЦ на региональных отраслевых вы
ставках, ярмарках, выставках-продажах; подготовка необходимых
документов и материалов; организация выставок-продаж, выста
вок на предприятиях, организациях и также в библиотеке.
Разработка личного логотипа библиотеки, предложений по форми
рованию фирменного стиля, организация рекламы с помощью фир
менных изделий (плакатов, буклетов, афиш, экспресс-информации).
Обеспечение представителей ИБЦ, направляющихся на выстав
ки, ярмарки, выставки-продажи, рекламными проспектами и дру
гой рекламной документацией.
Нельзя забывать о разработке рекламных фирменных сувени
ров библиотеки (фирменные упаковочные материалы, пакеты, кон
верты, календари, подарочные изделия, футболки с элементами
символики библиотеки и лозунгами библиотеки).
При маркетинговой работе в библиотеке необходимо проведе
ние работ по управлению пользователями. Для этого необходимо
провести классификацию (пользователей) клиентов по категори
ям и по направлениям их деятельности. Привлечение новых кли
ентов, которые впоследствии будут пользователями библиотеки.
Укрепление связей с клиентами.
Удовлетворённость клиентов зависит от степени выполнения
требований клиентов в отношении восприятия предлагаемых ус
луг в библиотеке. Существенным для удовлетворенности пользо
вателей является:
• предложение услуг;
• качество услуг;
• качество персонала, выполняющего услуги;
• качество контакта;
• качество восприятия услуг пользователями.
Для управления потребительскими ресурсами необходимо про
вести:
• анализ клиентуры;
• разработка стратегии, ориентированной на целевые группы;
• адаптировать услуги к требованиям пользователей;
• предложить клиенту что-то, что выходит за рамки нормально
го предложения;
• постоянно учиться хорошим взаимоотношениям с пользова
телями, т.е активно привлекать клиента, будущего пользователя.
Библиотеки должны адаптироваться к запросам пользователей и по
их запросам восполнять дополнительные предоставляемые услуги.
Исследование контингента пользователей библиотеки. Нужно про
вести работу по определению их интересов по их категориям (поль
зователи всех уровней). Разработка анкеты пользователя для разных
категорий. Интервью/ персональный опрос, групповые дискуссии.
Клиентами библиотеки могут считаться все заинтересованные
лица в маркетинговой продукции, это студенты, преподаватели ву
зов, руководители учреждений, ученые, специалисты разных обла
стей науки и техники.
По желанию пользователей можно рассмотреть вопросы рас
ширения видов услуг. Надо помнить, вместо того, чтобы находить
клиентов для выпускаемой продукции, следует находить продук
ции, необходимые для клиентов.
Привлечение внебюджетных средств
Библиотеки, как государственные учреждения, могут рассматри
ваться в качестве более надежных и ответственных грантополучате
лей. Деятельность библиотек по расходованию грантовых средств
более проверяема и прозрачна, чем деятельность других организаций.
Грантодатель может быть уверен в том, что вовремя получит все про
граммные и финансовые отчеты, а содержащиеся в них цифры и фак
ты будут максимально соответствовать действительности. Основными
источниками благотворительных пожертвований являются частные
лица, коммерческий сектор, компании, банки, частные фирмы и пр.
Для сравнения: практически во всех американских публичных
библиотеках есть специальный сотрудник, который постоянно за
нимается добыванием денег для нужд библиотеки, изучает технику
получения пожертвований, выявляет источники финансирования,
устанавливает и поддерживает контакты с благотворительными
фондами, следит за реализацией предложений, помогает отчитать
ся за потраченные средства. Поскольку процесс общения с благо
творителями – это трудная, кропотливая работа, которая требует
особых профессиональных навыков, то и библиотеки, в которых
есть такие сотрудники, получают финансовую поддержку гораздо
чаще, чем библиотеки, где поиск внебюджетных средств ведется
силами библиотекарей-членов рабочих групп проектов. В наших
библиотеках общение с благотворительными фондами лежит на
обязанности руководителей и исполнителей проектов.
Какова же последовательность поиска внебюджетных средств.
1) Поиск информации нужно начать со своих коллег. Обратить
ся в крупные библиотеки, которые уже занимаются привлечением
внебюджетных средств в библиотеке. Они дадут вам консультацию.
2) Затем, можно обратиться в те организации, которые, во–пер
вых, вы знаете или вам их порекомендовали, во-вторых, они на
ходятся в вашем городе, районе, области или республике, затем
исследуйте все остальные фонды, занимающиеся проблемами,
близкими вашему проекту. Постарайтесь получить об этих органи
зациях и фондах максимально возможную информацию. Большин
ство организаций и фондов имеют Web-сайты в Интернете. Там
можно узнать практически все, что нужно для общения с фондом.
При отборе фонда, который поддержал бы ваш проект, нужно
обратить внимание на следующие моменты:
• сфера деятельности фонда, основная миссия, цели, задачи,
• ограничения деятельности фонда (страна, областями, района
ми и городами);
• тип грантополучателя;
• виды деятельности, которые поддерживает фонд;
• общий объем финансовых средств, присуждаемых грантодате
лям, количество и средний размер выдаваемых грантов, необходи
мость долевого участия других источников финансирования проекта;
• сроки подачи заявок;
• требования к отчетности.
Прежде всего, в процессе поиска подходящего фонда нужно
постараться найти то общее, что связывает ваш проект с целями
и задачами фонда и убедиться в том, что тематика вашего проекта
лежит в русле интересов фонда.
ПРОПАГАНДА ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ ИЗДАНИЙ
СРЕДИ МОЛОДЁЖИ В ВЕК ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Муминова Дилноза,
руководитель службы информационно-библиотечного
центра города Ташкента
Для того чтобы переломить сложившуюся ситуацию необходи
мо было принять меры не только со стороны информационно-би
блиотечных учреждений республики, но и со стороны главы госу
дарства и правительства.
Одним из первостепенных документов принятых Президентом
Республики Узбекистан Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым
в решении данного вопроса стало Распоряжение «О создании ко
миссии по развитию системы издания и распространения книж
ной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения» от
12.01.17. В этом документе Президент нашей страны особое вни
мание уделяет повышению роли информационно-библиотечных
учреждений в воспитании и формировании высокоинтеллектуаль
ного, гармонично развитого поколения нашей страны посредством
популяризации и пропаганды традиционных видов изданий.
Данное Распоряжение является одним из важных, взятых как
руководство к действию нашим центром (ИБЦ «Bilim»). В своей
работе мы стремимся приобщать молодое поколение к чтению,
формировать читательскую культуру, воспитывать подрастающее
поколение на лучших образцах национальной и мировой литера
туры. Распоряжение Президента взято за основу к действию не
только работниками библиотек, но и различными учебными заве
дениями. Преподаватели учебных заведений обязывают учащихся
иметь на уроке первоисточник в виде традиционных изданий. В
связи с этим, молодежь стала активно использовать фонды библи
отек в изучении учебного материала.
Отдел обслуживания пользователей ИБЦ «Bilim» имеет боль
шой опыт в работе с пользователями по пропаганде традиционных
видов изданий. Основной упор в нашей деятельности всегда де
лался на книгу. Для этого ИБУ созданы все условия.
Сотрудники отдела комплектования информационных и би
блиотечных документов комплектуют фонд новыми изданиями
классических и современных произведений как узбекских, так и
зарубежных авторов, изданиями научно-популярной и просвети
тельской литературы. Центр приобрел полное собрание сочинений
основоположника узбекской литературы А. Навои, произведения
узбекского поэта и прозаика Мирмухсина, поэтессы и публициста
Турсуной Содыковой, книги таких востребованных авторов как
Эркин Вохидов, Тахир Малик, Уткура Хашимова, а также жем
чужины зарубежной и русской классики. Кроме этого, фонд ин
формационно-библиотечного центра «Bilim» богат изданиями
отраслевых энциклопедий, справочных, учебных пособий, хресто
матий, различных языковых словарей и разговорников, которые,
безусловно, пользуются большим спросом.
Век информационных технологий подразумевает использо
вание инновационных форм в различных областях человеческой
деятельности, Но, специалисты центра считают, что современная
библиотека - это тандем традиционных и инновационных форм ра
боты с пользователями. Учитывая эту особенность, в ИБЦ «Bilim»
был запущен инновационный проект «Школа информационного
комфорта» целью которого являлось повышения информационной
культуры и пропаганды чтения подрастающего поколения.
В основу проекта лег успешный многолетний опыт библиотеч
но-библиографических уроков. «Школа информационного ком
форта» включает в себя цикл занятий: Знакомство с библиотекой,
Структура книги. Газеты и журналы, Выбор книг в библиотеке,
Справочно-библиографический аппарат, История книги, Запись о
прочитанном, Техника интеллектуального труда, Книжка+Мыш
ка+Программышка, Ты и Интернет, Информационные ресурсы и
доступ к ним, Библиотечный выпускной.
Главными преимуществами этого проекта являются: охват
одновременно большого числа желающих обучаться в проекте;
свободное ориентирование в библиотечно-информационном про
странстве и в работе с книгой; восприятие библиотеки как центра
интеллектуального досуга, способствующего углублению обра
зования, владение основными навыками компьютерной и медиа
грамотности; возможность оперативного обеспечения информа
ционными ресурсами ИБЦ «Bilim» в режиме on-line; рационально
и эффективно получить доступ к необходимой информации; кри
тически оценить уровень полученной информации и найденных
ресурсов; внедрить отобранную информацию в собственно фор
мируемую информационную базу; эффективно использовать ин
формацию в соответствии с поставленными целями.
Вместе с тем, наши пользователи имеют возможность получать
копии первоисточников интересующих их литературы из фондов
ИБЦ «Bilim», а также им предоставляется электронный каталог
информационных ресурсов не только центра, но и информацион
но-ресурсных центров региона.
В ИБУ библиотеки проводятся массовые мероприятия по при
влечению населения, особенно молодого поколения в ряды поль
зователей. Среди их числа – экскурсии по библиотеке, тематиче
ские и музыкально-художественные, литературные вечера, акции,
встречи с молодыми узбекскими писателями и поэтами, беседы за
круглым столом, презентации, викторины, конкурсы чтецов и др.
Изучая опыт прошлых лет, была проаназирована работа неста
ционарных форм обслуживания населения, необходимость кото
рой возникла в настоящее время. В 2016 году в ИБЦ «Bilim» стар
товал проект «Мобильная библиотека».
Расширяя границы информационно-библиотечной деятельно
сти, библиотекари ООП центра регулярно привлекают к чтению
детей, подростков, молодежь. Совместно с информационно-ре
сурсными центрами учебных заведений г. Ташкента специалисты
провели цикл мероприятий. Яркими примерами этого взаимодей
ствия явились следующие мероприятия: библио-акция «Книга под
солнцем», конкурсы и викторины «Самый внимательный чита
тель», передвижка «Книга – источник знаний», «Чтение – вот луч
шее ученье» и многие другие. Учащиеся школ, колледжей и лицеев
приняли на «Ура!» участие в данном проекте, что явилось высо
кой оценкой работы библиотекарей ИБЦ «Bilim». Не остались без
внимания специалистов ИБЦ «Bilim» и уязвимые слои населения
(инвалиды и люди старшего пенсионного возраста), которые не
имеют возможности посещать библиотеку. Благодаря «Мобильной
библиотеке» обслуживание происходит на дому. Теперь и для этой
категории пользователей стали доступны художественная литера
тура, научно-популярные, духовно-просветительские материалы и
издания средств массовой информации.
Специалисты информационно-библиографического отдела
выпускают широкий круг пособий по рекомендательной библи
ографии, целью которых является продвижение чтения худо
жественной, духовно-просветительской литературы особенно
в молодежной среде, а также формирование у молодого поколе
ния потребности в чтении «правильной» литературы. В их число
входят памятки и рекомендательные списки литературы к юби
лейным датам мастеров художественного слова (узбекских и ми
ровых классиков), выдающихся деятелей Узбекистана и мировой
просветительской мысли. Для пользователей организовываются
различные традиционные выставки, такие как выставки-просмот
ры, тематические, выставки-рекомендации, выставки-персоналии,
выставки новых поступлений.
Шагая в ногу со временем, с целью привлечения учащейся мо
лодежи сотрудники центра открывают страницы, создают профи
ли информационно-библиотечного центра «Bilim» в различных
социальных сетях.
В заключение, хотелось бы отметить, что в век информацион
ных технологий, традиционные виды изданий остаются актуаль
ными и востребованными. Для молодого поколения они являются
носителями духовных и культурных ценностей. Решая поставлен
ную перед нами задачу, мы будем стремиться использовать раз
личные формы и методы работы по формированию осознанного,
устойчивого интереса к чтению, расширения читательского и куль
турного кругозора, поддержке престижа чтения молодежи нашей
страны.
211
ЎРТА МАХСУС, КАСБ-ҲУНАР ТАЪЛИМИ
МУАССАСАЛАРИДА АХБОРОТ-РЕСУРС
МАРКАЗЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИ
Мавлянов Комилжон,
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
маркази бош мутахассиси
Ҳозирда ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларида 1555
та ахборот-ресурс марказлари фаолият кўрсатмоқда. Мазкур ахбо
рот-ресурс марказларда
31 млн 830 минг 918 нусхада адабиётлар
мавжуд бўлиб, 4189592 минг китобхонларга шу жумладан 1476001
ўқувчиларга хизмат кўрсатилмоқда.
2011 йилдан бошлаб ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муасса
саларини жиҳозлаш ва тўлиқ жиҳозлаш белгиланган. Ажратилган
маблағлар хисобига бугунги кунда 12952 та ахборот-ресурс мар
казлари учун компьютер техникалари жумладан: 8403 та компью
тер, 1366 та сканер ва 1628 та нусха кўчириш аппаратлари ҳамда
1557 та бошқа замонавий техника воситалари ва 2015–2016 йил
ларда яна 50 та комплект компьютер жиҳозлари харид этилиб таъ
лим муассаларнинг ахборот-ресурс марказларида ўрнатилди.
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларидаги 1555 та ах
борот-ресурс марказларида жами 7112 нафар ходимлар (шундан,
1649 нафари олий маълумотли, 5281 нафари ўрта махсус маълу
мотли) фаолият кўрсатмоқдалар.
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизимида имконияти чеклан
ган шахсларга мўлжалланган ихтисослаштирилган касб-ҳунар
коллежларида таълим олаётган кўзи ожиз ўқувчилар учун Брайл
усулида Кўзи ожизлар босмахонаси орқали 5 номда 625 нусхадаги
71 млн 788 минг 670 сўмлик ўқув адабиётлар нашр эттирилиб таъ
лим муассасаларга етказилди.
Маркази томонидан 2002–2016 йиллар давомида 8 млн нусха
даги дарсликлар ва ўқув қўлланмалари нашр эттирилиб, таълим
муассасаларга етказилди.
Республика нашриётларида 2004–2016 ўқув йилларда нашр
этилган дарслик ва ўқув қўлланмаларнинг 1035 номдаги электрон
вариантлари CD/DVD дискларда кўчирилиб таълим муассасалари
га ҳудудий бошқармалар орқали тақдим этилди.
Республика ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасала
ри эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда, 2016–2017 ўқув йилида 210
номдаги ўқув адабиётлар жами 315 257 нусхада нашр этиш мақса
дида 7 та нашриётлар билан 4,5 млрд сўмлик шартномалар имзо
ланди ҳамда ушбу ўқув адабиётлар чоп этилиб, таълим муассаса
лари улар билан таъминланди.
«Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш
чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорнинг ижросини таъминлаш
мақсадида 2014–2016 йилларда академик лицей ва касб-ҳунар кол
лежлари учун 1 512 839 нафар ўқувчилар ҳамда 23 771 нафар ўқи
тувчилар учун чет тили ўқув адабиётлари билан тўлиқ таъминланди.
Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари ахборот-ресурс мар
казлари ўртасида ўтказиладиган «Йилнинг энг яхши ахборот-ре
сурс маркази» кўрик-танлови анъанага айланди.
Бугунги кунда «Ахборот-ресурс маркази кутубхоначиси» касби
бўйича янги таснифлагич ва янги ўқув режа бўйича умумтаълим
фанларига оид дарслик ва ўқув қўлланмалар нашр этилган бўлиб,
умумкасбий ва махсус фанлардан 12 номдагиси чоп этилиб, таъ
лим муасссасаларига етказилган. Жумладан: «Кутубхонашунос
лик», «Ахборот кутубхона технологияси», «Мехнатни муховаза
қилиш», «Интернент тизимидан фойдаланиш» ўқув қўлланмалари
Соҳа бўйича мавжуд камчилик ва муаммолар, уларни барта
раф этиш юзасидан таклифлар:
Бугунги кунда таълим муассасалари ахборот-ресурс
марказлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
2009 йил 20 мартдаги «2009–2013 йилларда ўрта махсус, касб-ҳу
нар таълими муассасалари учун дарсликлар ва ўқув қўлланмалари
ни нашр этиш дастури тўғрисида»ги 80-сонли қарорига мувофиқ
15–18% (қарорнинг 7-банди) дарслик ва ўқув қўлланмалар билан
таъминланган. Мазкур дарсликлар билан ўқувчилар фақат дарс
жараёнида фойдаланади. Бу эса уларнинг мустақил дарс тайёр
лашга ёки уйга олиб кетиш имкониятини бермайди.
Таклиф:
Умумтаълим фанларидан нашр этиладиган дарсли
кларни ижара тизимини жорий этиш орқали таълим муассасалари
ни дарсликлар билан таъминлашни 100% етказиш.
Бугунги кунда ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизи
мида 1555 та АРМ мавжуд бўлиб, шундан 641 таси ахборот-кутубхо
на муассасаси (АКМ). 914 та ахборот-ресурс марказлари (АРМ)лар
фаолият юритмоқда. АКМларда штат жадваллари АРМларга нисба
тан кам белгиланган. Бу эса, ўқувчилар ва китобхонларга сифатли
хизмат кўрсатишга салбий таъсир этмоқда. Шу билан биргаликда
ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизимидаги ахборот-ресурс мар
казларида малакали ходимлар етишмовчилиги, АРМларда номута
хассис ходимлар соҳани тўлиқ билмасликлари ҳолатлари мавжуд.
Таклиф:
Мавжуд 641 та АКМларни бирхиллаштириш мақсади
да АРМларга айлантириш. Номутахассис ходимларни қайта тай
ёрлаш бўйича аниқ чоралар кўриш. (Таълим муассасаларидаги
АКМларни АРМларга айлантириш йўли билан уларнинг моддий
техника баъзаси яхшиланади, ҳозирда АКМларда ишлайдиган хо
димларнинг ойлик маошлари оширилади, номутахассис ходимлар
ни иш ўринлари сақланган ҳолда қайта тайёрлашдан ўтиб, қўшим
ча мутахассисликка эга бўлади).
АХБОРОТ- КУТУБХОНА МУАССАЛАРИДА
МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ
УМУМИЙ МАСАЛАЛАРИ
Маннонов Юсуф
Тoшкент Маданият коллежи «Кутубхонашунослик ва
библиография» кафедраси ўқитувчиси
Ғиёсова Моҳигул,
Низомий номидаги Тошкент Давлат педогогика
университетининг 2 босқич талабаси
Usually, opinions about labour right, law of imployment, its sources,
the imployee, labour contract, job – time, to imployer responsibility for
job right and others are given in the theme general issues of protection
Ҳар қандай мамлакатнинг демократик ва инсонпарварлик ху
сусиятларидан бири – инсонга бўлган муносабат, инсон хуқуқи ва
эркинликлари қандай ҳимоя қилинаётганлиги билан белгиланади.
Шунинг учун ҳам, кўпгина мамлакатлар тарихий ривожланиш жа
раёнида инсон ҳуқуқларига оид ўз қонунлар тизимини яратган.
Шу қаторда Ўзбекистан Республикасининг ҳам асосий мақсади
ўзига хос хусусиятларини эътиборга олган холда инсон хуқуқлари ва
эркинликларини таъминлашга қаратилган. Ана шу мақсадда у мус
тақилликка эришилган дастлабки кунларданоқ инсон хуқуқларига
оид қонунлар тизимини яратиш йўлидан борди.
Мамлакатимиз Конституциясида инсон хуқуқлари бўйича халқа
ро хуқуқ, нормалари эътироф этилган. Жумладан, инсон меҳнатини
химоя қилиш – меҳнат қоидалари, меҳнат кодексларида аниқ тав
сифланади.Ахборот-кутубхона муассасаларида меҳнатни муҳофаза
қилиш ижтимоий, иқтисодий, техника, санитария-гигиена, меҳнат
қонунлари ва ташкилий чора-тадбирлар тизимидан иборат бўлиб,
ахборот-кутубхоналарда узлуксиз фаолият жараёнларида ходим
ларнинг соғлиғи ва меҳнат қобилияти даражасида ишларини таъ
минлашга қаратилган.Ахборот-кутубхона муассасаларини тараққий
эттиришда алоҳида бўғин эканлигини хисобга олиб, ахборот – ку
тубхона ходимларининг хавфсизлиги ва соғлиғини сақлаш мухим
омил ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва Меҳнат ко
дексига кўра, меҳнат муносабатларида шахсни камситиш тақиқла
нади. Меҳнат хуқуқи катта аҳамиятга эга. Чунки у ходимларни
ишга қабул қилиш, бошқа ишга ўтказиш ва меҳнат шартномасини
бекор қилиш асосларини, меҳнатга хақ тўлаш тизими ва шакллари
ни, ишдаги муваффақиятлари учун раҳбатлантириш ва меҳнат ин
тизомини бузганлик учун қўлланиладиган интизомий жазо чорала
рини, меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларини, якка тартибдаги ва
жамоага оид меҳнат низоларини кўриб чиқиш тартибини, меҳнат
шартномаси тарафларининг моддий жавобгарлигини, меҳнат
тўғрисидаги қонун хужжатларига риоя этилишини текшириш ва
назорат қилиш қоидаларини белгилайди.
Меҳнат ҳуқуқининг манбаларини меҳнат ва у билан бевосита
боғлиқ муносабатларни тартибга солувчи хилма-хил шаклдаги
норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар (қонунлар, фармонлар, қарорлар ва
ҳоказо) ташкил этади. Меҳнат ҳуқуқининг асосий манбалари қуй
идагилардан иборат:
- Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси (у меҳнат ҳуқуқи
нинг бош манбаи бўлиб, унда, жумладан 37-моддада меҳнатни
ҳуқуқий тартибга солишнинг энг асосий принциплари белгиланган);
- Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 1 апрелдан эътиборан
кучга кирган Меҳнат кодекси:
- Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлисида қабул қилин
ган ва меҳнат ҳуқуқига алоқадор бўлган қонунлар;
- Ўзбекистон Республикасининг 2011 йил 13 апрелдаги Ахбо
рот-кутубхона фаолияти тўғрисидаги қонуни;
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг меҳнат муносабат
ларининг энг муҳим жиҳатларини тартибга соладиган умум маж
бурий аҳамиятга эга бўлган фармонлари;
- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг меҳнат
ҳуқуқининг муҳим масалалари бўйича Конституция, қонунлар,
фармонларнинг ижросини таъминлашга қаратилган қарор ва фар
- Ўзбекистон Республикаси маҳаллий ҳокимият органларининг
ўз ваколатлари доирасида қабул қилган меҳнатга оид қарорлари.
Бозор иқтисодиётига ўтиш даврида иқтисодиётни бошқариш
соҳасида меҳнат ҳуқуқининг сифат жиҳатдан янги манбалари ву
жудга келди, буларга жамоат шартномалари, жамоа келишувлари,
бошқа маҳаллий (локал) норматив ҳужжатлар киради.
Ахборот-кутубхона муассасаларида меҳнат муносабатларининг
асосий бўғини иш вақти ва дам олиш ҳисобланади. Ҳар бир мутахас
сис, ходим ўзига бириктирилган муйаян вазифасини лавозим йўриқ
номаси асосида бажаради. Муддатларга асосланган ҳолда иш вақти
уч турга бўлинади: нормал муддат, қисқартирилган муддат ва тўлиқ
сиз иш муддати. Иш вақтининг нормал муддати ҳафтасига 40 соатдан
ортиқ бўлиши мумкин эмас. Иш вақтининг қисқартирилган муддати
қуйидагилар учун белгиланади:
- ўн саккиз ёшга тўлмаган ходимлар (16 ёшдан 18 ёшгача бўлган
ходимларга ҳафтасига 36 соатдан, 14 дан 16 ёшгача бўлган шахсларга
эса, ҳафтасига 24 соатдан ошмайдиган қилиб белгиланади);
- I ва II гуруҳ ногирони бўлган ходимлар (ҳафтасига 36 соатдан
ошмайдиган қилиб белгиланади);
- ноқулай меҳнат шароитларидаги ишларда банд бўлган ходимлар;
- алоҳида тусга эга бўлган ишлардаги ходимлар;
- уч ёшга тўлмаган болалари бор ҳамда бюджет ҳисобидан моли
явий таъминланадиган муассаса ва ташкилотларда ишлаётган аёллар
(ҳафтасига 35 соатдан ошмайдиган қилиб белгиланади).
Ахборот-кутубхона муассасасида ҳар бир ходимнинг иш ку
нини ташкил қилиш. Қоидага кўра, битта ходим ишлайдиган ах
борот-кутубхона фойдаланувчиларга бир кунда камида 5–6 соат
(меҳнат ҳафтасига боғлиқ ҳолда) хизмат кўрсатади. 2–3 соат ички
ишларга ажратилади ва унда кутубхоначи китобларни жойлашти
ради, газеталарни кўриб чиқади ва тикади, кўргазмаларни янги
лайди. Каталогларни тўлдиради ва ҳоказо.
Ҳар бир муассасида, шу жумладан ахборот-кутубхоналарда ҳам
меҳнат ҳуқуқида интизомий ва моддий жавобгарлик қўлланилиши
мумкин. Бу ходимнинг ишга бўлган муносабати савияси ва сифа
тини оширади. Интизомий жавобгарлик – меҳнатга оид қонунлар
доирасида меҳнат интизомини бузганларга нисбатан қўлланилади
ган жазонинг ҳуқуқий шаклларидан бири. Меҳнат ҳуқуқида уму
мий ва махсус интизомий жазолар алоҳида ўрин эгаллайди. Инти
зомий жазолар меҳнат ҳақидаги қонунларда қатъий белгиланган
бўлиб, узайтирилиши ёки ўзгартирилишига йўл қўйилмайди, улар
ни кенгайтириб талқин этиш мумкин эмас.
Меҳнат низолари деганда, меҳнат шартларини белгилаш ёки
ўзгартириш, меҳнат қонунчилигини қўллаш борасида келиб чиқа
диган келишмовчиликлар тушунилади. Меҳнат низолари якка ва
жамоага доир қисмларга бўлинади. Якка меҳнат низолари иш бе
рувчи ва ходим ўртасида меҳнат тўғрисидаги қонунлар ва бошқа
норматив ҳужжатларнинг, меҳнат шартномасида назарда тутилган
меҳнат шартларининг қўлланиши юзасидан келиб чиқади (жум
ладан, иш хақини, мукофотларни нотўғри ҳисоблаш; таътилнинг
давомийлигини нотўғри белгилаш ва ҳоказо). Бундай низоларни
ҳал этиш учун меҳнат жамоаси меҳнат низолари бўйича комиссия
тузилади. Бундай комиссия кўплаб меҳнат низоларининг ҳал эти
лишида биринчи инстанция ҳисобланади. Меҳнат низолари комис
сияларини иш берувчи ва касаба уюшмаси қўмитаси ёки ходим
ларнинг бошқа вакиллик органлари тенглик асосида тузадилар.
Комиссиянинг қарори далиллар билан исботланган ҳамда меҳнат
тўғрисидаги қонунлар ва бошқа норматив ҳужжатларга, меҳнат
шартномасига асосланган бўлиши керак.
Хулоса қилиб айтганда, ахборот-кутубхона муассасаларида
меҳнатни муҳофаза қилишнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд бў
либ, юқорида берилган қонун-қоидалар асосида амалга оширилади.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
1. Ўзбекистон Республикаси – Меҳнатни муҳофаза қилиш
тўғрисидаги қонуни Т.: 1990 йил.
2. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси Т.: 1999 йил.
3. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси Т.: 2000 йил.
4. Давлат ва хуқуқ асослари (Дарслик) А.Саидов ва бошқалар Т.:
2002 йил. 6. Ахборот-кутубхона фаолиятига оид меъёрий-ҳуқуқий
хужжатлар. А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхона
нашриёти Т.: 2012 йил.
ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ-КУТУБХОНА ХИЗМАТИ
ЭТИКАСИ ВА ПСИХОЛОГИЯСИ
Маҳмудов Мирали,
Тошкент ахборот технологиялари университети
Ахборот-кутубхона тизимлари кафедраси доценти, п.ф.н.
Жамият ривожланишининг глобал масалалари – инсонни қадр
лаш, унинг ҳақ – ҳуқуқларини ҳурмат қилиш, ўзаро алоқаларнинг
маънавий юксаклигига эришишдир. Жамият то маданият ва маъ
рифатнинг юксак даражали аҳамиятга эга эканлигини, ҳатти-ҳара
кат ахлоқий меъёрларининг зарурлигини тан олмас экан, у риво
жланган ва демократик бўла олмайди.
Кутубхоначи этикаси (этика (грекча-ethika, ethas- одат, таомил
сўзидан олинган) фойдаланувчиларга ахборот-кутубхона хизмати
кўрсатиш билан боғлиқ тушунчалардир. «Ахборот-кутубхона хиз
мати» бошқа бир одамга эътибор қаратиш, зарур бўлган хизматни
кўрсатиш, фойдаланувчига ахборот манбаларидан фойдаланиш
учун чин кўнгилдан ёрдам кўрсатиш, касбдошлар ўртасида соғлом
муҳитни яратишни билдиради. «Этика» тушунчаси ўз ичига инсон
характери, унинг муомала маданияти, фойдаланувчилар талаблари
ва уларнинг мулоқот маданиятининг муҳим томонларини ўз ичига
олади. Этика қонунларини ўрганиб, ўзининг касбий бурчини ан
глаган ҳолда, кутубхоначи ахборот-кутубхона хизмати кўрсатишни
сифатли бажаришга, фойдаланувчининг ҳар бир сўровига ижодий
Замонавий кутубхонашуносликда ахборот-кутубхона хизмати
этикаси муаммоларини ҳал этиш амалда кутубхоначининг касбий
характеристикасини яратишни билдиради. Кутубхоначилик меҳна
тининг ишлаб чиқариш факторлари билан бирга шахсий факторла
ри ҳам кўриб чиқилади. Шунингдек фойдаланувчи ва кутубхона
чининг ўзига хос томонлари сифатида, уларнинг маълумотлилиги
ва касбий тайёргарлик даражаси, қизиқишлари, кутубхоначилик
муҳитини ўзига хос қабул қилиши ҳам ҳисобга олинади.
Ахборот-кутубхона хизмати этикаси бўйича турли мамлакат
ларда кодекслар (қонунлар) яратилган бўлиб, улар дастлаб Аме
рика кутубхоначилик ассоциацияси томонидан 1939 йилда қабул
қилинган. Кейинчалик Буюк Британия кутубхоначилик ассоциаци
яси томонидан 1983 йилда, Россия кутубхоначилик ассоциацияси
томонидан 1999 йилда, Украина кутубхоначилик ассоциацияси
томонидан 1996 йилда ва бошқа бир қанча давлатлар томонидан
яратилиб амалиётга жорий этилган.
Ушбу касбий этика кодексларида кутубхоначилик касбини бар
ча қадриятлари ва ахлоқий идеаллари ўз аксини топган. Касбий
этика кодекслари мутахассисларни ўз касбий фаолиятини амалга
оширишда одоб-ахлоқ чегаралари ва мезонларини, яъни кутубхо
начининг ўз касбий вазифасини амалга ошириш вақтидаги тўғри
хулқ-атвори тамойилларини аниқ шакллантириб берган.
Замонавий ахборот-кутубхона муассасалари амалиётида ку
тубхоначилар ахборот этикаси тамойиллари билан тобора кўпроқ
тўқнаш келмоқдалар. Улардан бири цензура муаммосидир. Замо
навий техника воситалари, электрон тармоқлар орқали етказила
диган ахборотларни кўплаб белгилар бўйича фильтрлаш имконига
эга. Лекин электрон тармоқлар орқали етказиладиган ахборотни
фильтрлаш ўзини этик ўрнини белгилашни талаб этади. Бу нар
санинг йўқлиги эса қандайдир формал йўриқномалар орқали ёки
субъектив равишдаги чеклашларга олиб келади.
Яна бир долзарб муаммо, бу – ахборотдан фойдаланувчининг
махфийлиги масаласидир. Замонавий коммуникация воситалари
ахборотдан фойдаланувчининг амалий жиҳатдан «очиқ-ойдин»
қилиб қўяди, уни кибер макондаги ҳар бир қадамини қайд этади
ва ёзиб қўяди. Бу кутубхоналарга ҳам хос бўлиб, замонавий ёзув
шакллари, фойдаланувчиларни рўйхатдан ўтказиш, уларнинг тала
бларини компьюторда қайд этиш ва бошқалар кутубхоначига кў
плаб ахборотларни беради, бу ахборотлар эса ўз мазмунига кўра
фойдаланувчининг махфий маълумотлари сирасига киради.
Ахборот-кутубхона хизмати сифати кенг тушунча бўлиб, унга
кутубхона томонидан кўрсатиладиган барча комплекс хизматлар,
кутубхона фонди, моддий-техника базаси, кутубхонада ишлаш
учун комфорт шароитлар, хизмат кўрсатиш маданияти, ахборотни
сифатли етказиш даражаси ва бошқалар киради. Фойдаланувчига
сифатли хизмат кўрсатиш учун кутубхоначи юқори касбий сифат
ларни эгаллаган бўлиши лозим.
Кўп нарса кутубхоначининг шахсий сифатларига ҳам боғлиқ
дир. Улар бир томондан ахборот-кутубхона фаолиятида ишлаш
натижасида ҳосил бўлган умумий характерлар: консерватизм,
тартибни севиш, билимларни тизимлаштириш, авторитетларни
ҳурматлаш, касби билан фахрланиш, этикага риоя қилиш бўлса,
иккинчи томондан кутубхоначининг индивидуаллиги, ички қа
рашлар, қарор қабул қилишдаги қатьийлик, жамоадаги муҳит ва
фойдаланувчиларга хизмат кўрсатишда ахлоқий меъёрларга риоя
қилиш кабилар киради. Шу билан бирга фойдаланувчилар билан
мулоқотда кутубхоначилик одоб-аҳлоқи ҳам катта роль ўйнайди.
Кутубхоначининг касбий одоб-аҳлоқига кутубхонага ташриф бу
юрувчилар, уларнинг ижтимоий статуси, эгаллаб турган мансаби,
ёши, ташқи кўриниш ва бошқаларга қарамасдан барчасига бирдай
самимий ва ҳурмат билан муомала қилишга риоя этиш киради.
Инсонни инсон томонидан қабул қилиниши аввало, унинг
ташқи кўринишига, шахси, касби-корига боғлиқ. Кўп йиллик
кузатишлар шуни кўрсатадики, фойдаланувчи нуқтаи-назарида
қуйидаги сифатлар кутубхоначи билан алоқани қийинлаштиради:
ташқи кўриниши (дидсиз, тартибсиз кийиниши, бақироқлиги); соч
турмаги (таралмаган, пала партишлиги); косметикани меъёридан
ошириб ишлатиш; овози (қўпол, тез); оғзи (ҳамиша бир нарсани
чайнаб туриши); қараши (ёқимсиз, дилкаш эмас); имо-ишораси
(захар, димоғдор), билимдонлик, мулоқотга кириша билиш, кутуб
хона фондини билиш каби фазилатларининг йўқлиги ҳам фойдала
нувчи билан муносабатни қийинлаштиради. Аксинча фойдаланув
чиларнинг фикрича кутубхоначининг ёқимли ташқи кўриниши,
тартибли кийиниши, очиқ чеҳраси мулоқотни кучайтиради. Ку
тубхоначининг билимли, маълумотли, ишбилармон, мулоқотга ки
риша билиши каби фазилатлари фойдаланувчи томонидан юқори
баҳоланади.
Кўпчилик мутахассисларнинг фикрига кўра кутубхоначи учун
қуйидаги касбий сифатлар бўлиши зарур:
- ахборотнинг кенг ҳажмидан ўзига керакли бўлган маълумотни
ажратиб ола билиш;
- ўз иродасини мустақил равишда ошириб бориши;
- муомаланинг тўғри йўлини топа билиши;
- суҳбатдош билан алоқани йўлга қўйиш қобилияти ва ҳоказо.
Шу билан бирга, касбига хос хусусиятларга эга бўлиши вазмин
лик, кўнгилчанлик, илтифотлилик, ўз фикрни аниқ етказиб бериш
ни билиши, кутубхонадан фойдаланувчини қизиқтирган мавзуда
суҳбат олиб бора олиши, ўз нуқтаи назарини асослаб бера олиши
керак.
Чет эл кутубхонашунослигида оддий ва шу билан бирга сер
мазмун бўлган фикр мавжуд. Кутубхоначилик касби аввало инсон
ларга муҳаббат билан қарашни тақозо этади. Кутубхоначи ҳар бир
инсонга мўътабар деб қараши, уни инсонийлик қадрини ҳурматла
ши керак. Ҳар бир фойдаланувчи кутубхонанинг севимли меҳмони
бўлиши керак. Кутубхоначи фойдаланувчининг талабини очиқ юз
билан бажариши, унга хизмат қилаётганидан қувониши керак.
Ҳозирда кутубхонашунослик мутахассисларини ташвишга со
лаётган нарса кутубхонадан фойдаланувчиларни ахборот-кутубхо
на муассасаларидан узоқлашиб кетаётганлигидир. Бу нарса кутуб
хоначи ва кутубхонадан фойдаланувчи муносабатини, аниқроғи
ахборот-кутубхона хизмати этикаси ва психологиясини яна бир
бор яхшилаб ўрганиб чиқишни, анъанавий усулларни қайта кўриб
чиқиб, замон талабига жавоб берадиган янги усулларни қидириш
кераклигини талаб этади.
Фойдаланилган адабиётлар
1. Библиотечная этика в странах мира. [Сборник кодексов] /
сост. В. Р. Фирсов, И. А. Трушина. – СПб.: Изд-во Росс. нац. б-ки,
2. Мейжис, И.А. Социально-психологические основы библио
течного обслуживания: Учеб. пособие / И.А. Мейджис. – Никола
3. Профессиональная этика библиотекаря : метод. пособ. / ред.-
сост. О.Б. Малых. – М., 2000. – 17 с.
АХБОРОТ-КУТУБХОНА МУАССАСАЛАРИДА
НАШРИЁТ ВА ОАВ БИЛАН КИТОБХОНЛИК
МАДАНИЯТИНИ ОШИРИШДАГИ
ТАРҒИБОТ ИШЛАРИ
Мирзаева Ёрқиной,
Гулистон шаҳар Ахборот-ресурс маркази раҳбари
Китоб ила дунё калити очилади. Китоб билан дўст тутинган
нинг фикри мағизли, сўзи мулоҳазали бўлади.Юртимизда бу бора
да амалга оширилаётган ислоҳотлар замирида ўқувчилар салоҳи
ятини бойитиш ҳамда китобхонлик маданиятини шакллантириш,
бу орқали эса юксак маънавиятни қарор топтириш мақсадга му
вофиқдир. Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан 2017 йил 12
январдаги Фармойиши фикримиз тасдиғидир.
Китобхонларни ўқишга жалб қилиш, китобга бўлган меҳрини
ошириш, китобхонликни тарғиб этиш ахборот-ресурс марказлари
ва таълим муассасалари ходимларининг асосий вазифаларидан
биридир. Шу мақсадда Гулистон шаҳар АРМда китобхонлар ўр
тасида сўровномалар ўтказилиб, уларнинг талаб ва эҳтиёжлари
ўрганилиб, фонд бойитилди ҳамда маънавий-маърифий тадбирлар
ташкил этилди.
Жорий йилнинг январь ойида шаҳар умумтаълим мактаблари
да мактаб кутубхоначилари билан бирга шаҳар маҳалла фуқаролар
йиғинларида иштирок этиб, «Аҳиллик», «Навбаҳор», «Янги ҳа
ёт»маҳалласида истиқомат қилаётган аҳоли ўртасида МФЙ раиси
ва маслаҳатчилари билан биргаликда «Сиз қайси китобни севиб
мутолаа қиласиз?» мавзусида сўровномалар ўтказилди. Сўровнома
7 ёшдан 40 ёшгача бўлган китобхонлардан олинди.Сўровномада
атиги 3 та савол қўйилди.
1. Сиз қайси китобни севиб мутолаа қиласиз?
2. Қайси нашриёт китоблари сизга ёқади?
3. Китоблар нархи сизни қониқтирадими?
Биринчи савол натижаларига кўра, 7 ёшдан 12 ёшгача бўлган
болалар ўртасида кўпроқ қизиқарли эртаклар, турли бошқотирма
лар,болалар энциклопедияларини севиб мутолаа қилишлари, 13
ёшдан 16 ёшгача бўлган ўғил болалар тарихий асарларни, қизлар
шеърият ва қизиқарли бадиий китобларни, 17 ёшдан 23 ёшгача
бўлганлар детектив-саргузашт асарларни, психологик китобларни,
24 ёшдан 40 ёшгача бўлган китобхонлар барча турдаги ҳаммабоп
қизиқарли бадиий адабиётни, айрим уй бекалари тарбиявий аҳа
миятга эга китобларни севиб мутолаа қилишлари маълум бўлди.
Иккинчи савол натижаларига кўра, китобларнинг 85 фоизи «Ўз
бекистон» ва «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компания
нашр қилинган китоблар аниқланди.
Китоблар нархи сизни қониқтирадими? деган саволга сўровно
ма иштирокчиларининг 7 ёшдан 16 ёшгача бўлган китобхонлар
нинг 30%,17 ёшдан 40 ёшгача бўлган китобхонлар эса 60% йўқ дея
жавоб ёзишган. Жами китобхонларнинг 90% китобларнинг нархи
қониқтирмаслигини айтиб ўтган.
2017 йил 3 март куни Тошкент шаҳридаги «Ўзбекистон» ва
«Шарқ» нашриётларига ташриф буюриб, шартнома тузилди. («Ўз
бекистон» ва «Шарқ»нашриёти томонидан чоп этилган китоблар
биринчи ўринда арзон, муқоваси қалин ва дизайни китобхонни
ўзига жалб этиши аниқланди.
Март, апрель ойларида нашриётлар билан тузилган шартнома
асосида Гулистон шаҳридаги умумтаълим мактабларида «Китоб
хонларнинг севимли нашриёти» мавзусида китоблар ярмаркаси
ташкил этилди. Ярмаркага «Ўзбекистон» ва «Шарқ» нашриёт-мат
баа акциядорлик компаниясидан соҳавий ва бадиий адабиётлар
келтирилди. Китоб ярмаркаси ташкил этиш билан биргаликда
маънавий-маърифий тадбирлар ҳам ўтказилди. «Энг фаол китоб
хон синф» ва «Энг фаол китобхон оила» танловлари ўтказилиб,
номзодлар аниқланди ва улар Гулистон шаҳар АРМ томонидан ки
тоблар билан тақдирланди.
«Китобхонларнинг севимли нашриёти» китоблар ярмаркаси
шаҳарнинг барча умумтаълим мактабларининг ҳар бирида 3 кун
давом этади. Китоблар ярмаркасида ўқувчилар билан биргаликда,
ота-оналар, маҳалланинг катта ёшдаги пири бадавлат бобо ва буви
лари, ўқитувчилар, кенг жамоатчилик вакиллари иштирок этдилар.
Гулистон шаҳар АРМ томонидан ташкил этилган китоб ярмар
каси Сирдарё вилояти телерадио компанияси томонидан тасвирга
олинди ва махсус кўрсатув сифатида вилоят телевиденияси ҳамда
«Сирдарё ҳақиқати» газетасида ёритилди.
Гулистон шаҳар АРМ ходимлари китоблар ярмаркасида ҳар бир
боланинг ёшига қараб китоб танлашда ва сўралган китобларнинг
мазмунини қисқача сўзлаб беришда ҳам фаолроқдир.
Бугунги ахборот-кутубхонада муассасасида ишлаётган ҳар бир
ходим энг фаол тарғиботчи бўлиши керак деб ҳисоблаймиз.
Ахборот-кутубхона муассасасидаги энг долзарб муаммолардан
бири фондни йил давомида зарур адабиётлар билан бойитиш ва
китоб мутолаасини, оммавий китобхонлик маданиятини тўғри, са
марали усулда тарғиб қилишдан иборат.
Ярмарка ташкил этилиши натижасида умумтаълим мактаб кутуб
хоналари, ҳар бир оиладаги шахсий кутубхоналар, Гулистон шаҳар
АРМи ҳам китоблар билан бойитилди.
Жумладан, шаҳар умумтаълим мактаблари кутубхоналарининг
ҳар бирига ўртача 60 нусхада китоблар жамланди. Жами 936 та
нусхага кўпайди.
Ота-оналар вақт топиб, болани китоб дўконига етаклаб бориб:
«Хоҳлаган китобингни танла, олиб бераман» деган гапини ун
ча-мунчага эшитавермаймиз. Китоблар ярмаркаси баҳона сотиб
олинган ва мутолаа қилинган китоб бола қалбида бутун умр муҳр
ланиб қолиши, унинг китобга меҳри, китобхонлик маданияти ша
клланишига хизмат қилишини унутмаслик керак.
ФАРҒОНА ВИЛОЯТ АХБОРОТ-КУТУБХОНА
МАРКАЗИНИНГ ЙИҒМА ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ
Мирзалиев Дониёр,
Фарғона вилоят Ахборот-кутухона маркази
Йиғма электрон каталог сектори мудири
The article refers to work of the Information Library Center named
after Ahmad Ferghaniy on the formation of a consolidated electronic
catalog in cooperation with the Information Resource Center.
Бугунги жадал суръатлар билан ривожланиб бораётган ахбо
рот телекоммуникациялари даврида бошқа соҳалар қатори, ахбо
рот-кутубхона тизимлари ҳам ахборот технологияларини ўз фао
лиятларига татбиқ этмоқда. Аҳолининг ахборотга бўлган талабини
ўз вақтида тезкор ва сифатли қондириш учун замонавий ахборот
технологиялари билан бир қаторда, малакали ходимлар ҳам муҳим
ўрин тутади.
Фойдаланувчиларнинг ахборотга бўлган талабини тез ва сифат
ли қондиришга интилиб, хизмат кўрсатиш тизими такомиллашти
риб борилмоқда. Зарур ахборот қаерда эканлигидан қатъи назар,
фойдаланувчилар уни тезда топиш ва ундан самарали фойдала
нишга ҳаракат қиладилар, ана шу талабларни қондиришда йиғма
электрон каталогларнинг аҳамияти катта. Бунда:
Республика ахборот-кутубхона муассасалари ўртасида тезкор
ахборот алмашиш ишларини ташкил этиш;
Йиғма электрон каталогда библиографик ёзувларни йиғиш ва
уларни юқори савияда тақдим қилинишини таъминлаш;
Электрон каталогларни тўғри ва сифатли ташкил этиш ҳамда
ахборот айирбошлаш юзасидан ахборот-кутубхона муассасалари
фаолиятини мувофиқлаштириш масалаларини ҳал қилишга қара
тилгани билан эътиборлидир.
Республиканинг барча ахборот-кутубхона марказлари ва кутуб
хона муассасаларининг уланиши имконияти билан бирга мамла
катнинг ягона ахборот-кутубхона фондини шакллантириш учун
Республика ахборот кутубхона маркази ва Миллий кутубхона ба
засида ахборот ресурслари ва электрон (рақамли) нашрларнинг
йиғма умумреспублика электрон каталогини ташкил этиш орқали
кутубхона фаолиятининг барча жараёнларини автоматлаштириш
Фарғона вилоят ахборот-кутубхона марказининг йиғма элек
трон каталог сектори фаолияти Ўзбекистон Республикасида ягона
ахборот-кутубхона тизимини яратиш билан боғлиқ ҳамда илмий,
таълимий ва бизнес ахборотларни тезкор қидириб топишда ре
спублика аҳолисига кўмаклашишга доир вазифаларни бажаришда
РЙЭКМга кўмаклашади ва электрон каталогларни ташкил этиш ва
ахборот айрибошлаш юзасидан ўз ҳудудида йиғма электрон ката
логни шакллантиришни амалга оширради.
Йирик кутубхоналарга келиб тушган нашрларни ҳамкорликда
каталоглаштириш ва классификациялаш, библиографик маълу
мотларнинг йиғма базасини шакллантириш ва назоратини олиб
бориш, тармоқ ва Интернет орқали ахборот-кутубхона муассасала
ри ўртасида библиографик ёзувларни МАRC (UZMARC) формат
ларида айирбошлаш Йиғма электрон каталог секторининг асосий
вазифалари ҳисобланади.
Шунингдек, Фарғона вилоятидаги барча ахборот-кутубхона му
ассасаларининг электрон шаклдаги библиографик ёзувларини тек
шириб, таҳрирлаб йиғиш ва Республика йиғма электрон каталоги
марказига узатиш ишлари олиб борилади. Вилоятдаги ахборот-ре
сурс марказларига электрон каталог яратишда методик тавсиялар
бериб борилади. Бундан ташқари олиб борилаётган ишлар юзаси
дан статистик ҳисоботларни тайёрлаб, Республика ахборот-кутуб
хона марказига тақдим этилди.
Барчамизга маълумки, бугунги кунда Республика ахборот-ку
тубхона марказида Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва
Тошкент шаҳар ахборот-кутубхона марказлари фондидаги адаби
ётларнинг марказлашган электрон каталоги ва тўлиқ матнли маъ
лумотлар базасини RilCis автоматлаштирилган ахборот-кутубхона
тизимида (АКАТ) корпоратив тармоқ оптик толали кабель орқали
Электрон каталогни сифатли, давлат стандартларига мос ра
вишда шакллантиришда иштирок этувчи кутубхона ходимлари ма
лакасини ошириш мақсадида РАКМ томонидан АКМ ходимлари
учун марказлашган электрон каталог ва тўлиқ матнли маълумот
лар базасини шакллантириш бўйича ўқув машғулотлари ташкил
этилди. Машғулотларда электрон каталогга библиографик ёзувлар
киритиш, асосий майдонларни тўлдириб боришда давлат стан
дартларида белгиланган нормаларга риоя қилиш бўйича амалий
машғулотлар ўтказилди.
Корпоратив кутубхона электрон каталогини шакллантириш
суръатини жадаллаштириш мақсадида АКМда яна 5 нафар ходим
учун ўқув машғулоти ташкил этилди. Бугунги кунда АКМнинг
9 нафар ходими корпоратив кутубхонанинг электрон каталогини
шакллантиришга ўз ҳиссасини қўшиб келмоқда. 2017 йилнинг 1
чораги бўйича электрон каталогга киритилган ёзувлар сони 2942
тани ташкил этади.
Электрон каталогнинг шакллантирилиши натижасида вилоя
тимиз китобхонлари корпоратив кутубхонага аъзо бўлиш ва тўлиқ
матнли маълумотлар базасидан фойдаланиш имконига эга бўлди
лар. Бугунги кунгача
да 2017 йилнинг 1 чораги бўйича 750
нафар китобхон рўйхатдан ўтказилди.
Йиғма электрон каталог сектори фаолиятини такомиллаштириш
мақсадида вилоятдаги барча ахборот кутубхона муассаларининг
электрон каталогини қай даражада шакллантирганлиги ва қайси ав
томатлаштирилган тизимдан фойдаланилаётганлиги ўрганиб чиқил
ди. Фарғона вилоятида жами АРМлари сони 295 тани ташкил этиб,
ўтказилган мониторинг натижаларига кўра, 42 таси йиғма электрон
каталогга библиографик ёзувларни киритади. Олий ўқув юртлари
АРМлари АРМАТ, ўрта махсус касб-ҳунар таълими ҳудудий бо
шқармаси тизими АРМлари АРМАТ ва Халқ таълими бошқармаси
тасарруфидаги АРМлари КаДаТа дастуридан фойдаланишади ва бу
дастурнинг тизимида камчиликлар мавжудлиги, тизимда экспорт ва
импорт жараёнида муаммолар борлиги аниқланган. Бундан ташқа
ри, қолган АРМларда автоматлаштирилган ахборот кутубхона тизи
мининг мавжуд эмаслиги намоён бўлди.
Камчилик ва муаммоларни бартараф этиш, электрон катало
гни шакллантириш борасида кутубхоначи кадрлар малакасини
ошириш мақсадида вилоят ахборот-кутубхона марказида вилоят
ахборот-ресурс марказлари ходимлари учун Республика йиғма
электрон каталог маркази ходимлари томонидан «Йиғма электрон
каталогни шакллантириш» мавзусида семинар ўтказилди.
Семинарда олинган билимларни мустаҳкамлаш, ҳар бир хо
димга янада кенгроқ етказиб бериш мақсадида АКМнинг йиғма
электрон каталог сектори томонидан «Йиғма электрон каталогни
шакллантириш бўйича қўлланма», «unicat.natlib.uz учун муҳим ва
керакли бўлган майдонларни тўлдириш» мавзуларида ўқув қўл
ланмалари ишлаб чиқилди.
154 та ахборот-ресурс маркази учун Миллий кутубхона томо
нидан аниқлаб, тасдиқланган логин/пароллар орқали unicat.natlib.
uz тизимига кириш ва библиографик ёзувларни киритиш бўйича
семинар машғулоти ташкил этилган бўлиб, машғулотларда ҳар
бир АРМнинг электрон каталогини яратиш ва электрон каталогдан
фойдаланиш ўргатилиб келинмоқда. Ҳозирда сектор АРМларнинг
ходимларига
unicat.natlib.uz
сайти орқали электрон библиографик
ёзувларни киритишда амалий ва методик ёрдам кўрсатилмоқда. Бу
эса вилоятда ахборот-кутубхона муассасаларининг электрон ката
логларини ташкил этиш, тезкор библиографик қидирув имкония
тининг берилиши ва ахборот фондлари ва ресурсларини самарали
айирбошлаш имкониятини беради. Ўтган вақт давомида ўрта мах
сус, касб-ҳунар таълими ҳудудий бош
қармаси тасарруфидаги 23 та
АРМларга библиографик ёзувларни электрон каталогга киритиш
бўйича амалий ва методик ёрдам кўрсатилди.
Корпоратив кутубхонанинг электрон каталогида республика
миздаги АКМлар фонди акс эттирилиши натижасида АКМлар ўза
ро катта ҳажмдаги маълумотларни алмашиш имконига эга бўлади
лар, бу эса АКМлар учун қўшимча имкониятларга йўл очади.
АХБОРОТ-КУТУБХОНА МУАССАСАЛАРИ
ТИЗИМИДА КУТУБХОНА ФОНДИНИНГ ЎРНИ
Мирходжаева Матлуба
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси,
Умумий фондларни сақлаш хизмати раҳбари
Жамият томонидан нашр этилаётган ҳужжатларни бир жойга
тўплаш, йиғиш, уни тартибга солиш, ва сақлаш кутубхонанинг
ижтимоий вазифаларидандир.
Кутубхоналарнинг кўпчилигида фонднинг асосий кисмини ки
тоблар ташкил этса ҳам, фонд фақат китоблардан иборат бўлмай
ди. Кутубхона фондларига журналлар, газеталар, ноталар, карталар
ва бошқа босма асарлар, брайл ёзувидаги адабиётлар шунингдек,
аудиовизуал материаллар (аудио, видео маълумотлар, компакт дис
кдаги аудиокитоблар, DVD дискдаги видеоёзувлар, пластинкалар)
хам киради. Ана шу фондлар тегишли тарзда тартибга солинган,
яъни илмий ва техникавий жиҳатдан ишлов берилган, муайян ти
зим буйича жойлаштирилган, авайлаб сақланган бўлиши лозим.
Юқоридаги вазифаларни амалга оширишда кутубхона жуда
муҳим ва машаққатли жараёнларни, яъни китоб танлаш, ҳисобга
олиш, бутлаш, каталоглаштириш, жойлаштириш, сақлаш каби ва
зифаларни бажарадики, уларсиз кутубхона фонди вужудга келмай
ди ва кутубхона фаолият кўрсата олмайди. Кутубхона тўлиқ ша
кллангандан сўнггина у ўзининг бошқа ижтимоий вазифаларини
бажариш имкониятига эга бўлади.
Фаолиятнинг исталган соҳасида стандартлаштиришнинг ўрни
жуда муҳим. Ахборот-кутубхоначилик иши бўйича ишлаб чиқилаёт
ган давлатлараро стандартлар «Ахборот-кутубхона ва ноширлик иши
бўйича стандартлар тизими»га МДҲ мамлакатларида амал қилинади.
Стандарт барча турдаги кутубхоналар ва илмий-техник ахбо
рот органлари учун мўлжалланган. Юқорида айтиб ўтилганидек,
ҳужжатларни фақатгина йиғиш билан бирор нарсага эришиб бўл
майди. Уни муносиб сақлаш ва фойдаланиш учун тақдим этиш
кутубхоначи мутахассисдан алоҳида эътиборни ва малакани талаб
қилади. Кутубхона ахборот макони ҳисобланиб ахборот, маълумот
бериш ваифасини бажаради. Бу унинг олдиндан бажариб келган
вазифаси бўлса ҳам, айниқса ҳозирги даврда миллионлаб манба
ларнинг нашр этилиши, фондларда сақланаётган ҳужжатларнинг
ўқилиши, ҳозирги замон техникасининг қўлланилиши натижасида
электрон манбаларнинг пайдо бўлиши кутубхоналарнинг ахборот
бериш фаолияти янада фаоллаштирилмоқда.
Ҳозирги даврда ахборот ниҳоятда муҳим ва зарур бўлиб, улар
кутубхоналарда сақланаётган манбаларда ўз аксини топган. Ана
шу манбаларни тегишли тартибда ўрганиб уларни кенг халқ ом
масига тарғиб қилиш зарур. Бу борада ҳорижий мамлакатларнинг
йирик кутубхоналарида ҳамда Ўзбекистон Миллий кутубхонасида
олиб борилаётган ишларни мисол қилиш мумкин.
Болгариянинг София шаҳар кутубхонасида замонавий техноло
гиялардан фойдаланган ҳолда ҳужжатларни электронлаштириш,
ретро фондларга мурожаат қилиб, уларни замонавий тарзда фой
даланувчиларга, кенг халқ оммасига етказиб бериш жадаллашган.
Бугунги кунда кутубхоналар сақлаш тизими қобиғидан чиққан
ҳолда, фақат ўзларида маълумотларни сақлаб қолмасдан уларни
рақамлаштирш орқали фойдаланувчига етказиб бермоқда. Замон
ўзгариб борсада, шундай ҳужжатлар борки, улар доимо муҳимли
гича қолаверади. Масалан мусиқа ва тасвийий санъат асарлари.
Ушбу фондларни муносиб сақлаш ва асраб-авайлаш, келажак ав
лодга бус-бутун етказиш зарур. Узоқ йиллардан бери сақланиб ке
лаётган мусиқа асарларини, яъни грампластинкалардаги ретро куй
ва қўшиқларни рақамлаштириб нафақат мусиқашуносларга балки,
кенг халқ оммасига тақдим этиб келинмоқда.
Хулоса қилиб айтадиган бўсак, бугунги кунда ахборот-кутуб
хона муассасалари олдида турган энг муҳим вазифалардан бири
ҳам фақатгина анъанавий китоб мутолааси билан чекланиб қол
масдан, фойдаланувчилар ўртасида бой меросимизнинг бир қисми
бўлган ретро нашрлар сифатида сақланаётган плакатлар, карта
лар шунинг
дек, грампластинкаларни рақамлаштирилган ҳолатда
тарғиб қилиш, кенг халқ оммасига тақдим этишдан иборатдир.
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – ВАЖНЫЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО
Муратова Мухтарама
Главный специалист службы читальных залов
Национальной библиотеки Узбекистана
Книги играют значительную роль в формировании духовного,
интеллектуального, эстетического развития детей и молодежи, бла
годаря чтению они открывают огромный мир знаний, учатся раз
мышлять, анализировать, глубоко чувствовать, ценить прекрасное.
В нашей стране приобщение детей к чтению - одно из прио
ритетных направлений духовной сферы. Стало доброй традицией
ежегодно проводить праздник книги, направленный на повышение
культуры чтения населения, развитие детской и национальной ли
тературы, пропаганду традиции семейного чтения. Распоряжение
Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёёва «О создании ко
миссии по развитию системы издания и распространения книжной
продукции, повышению и пропаганде культуры чтения» подняло
работу по улучшению деятельности издательств, книжных мага
зинов, формированию культуры чтения и повышению авторитета
информационно-библиотечных учреждений на новый уровень.
Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче на
копленного опыта, иначе невозможно не только его развитие, но
и само существование. В наступившем XXI веке, который называ
ют веком образования и культуры, первостепенное значение при
обретает ориентация на развитие личности растущего человека.
Всё больше людей приходят к пониманию того, что для духовно
- нравственного возрождения общества недостаточно только зна
ний, полученных посредством традиционного образования. Ду
ховно-нравственная направленность раскрывается не в отдельных
поступках, а в общей деятельности, которая оценивается, прежде
всего, через способность личности активно проявлять жизненную
Пути формирования духовных свойств личности различны –
это семья, педагогические учреждения, где пребывает ребенок с
самого детства, общественные учреждения, которые призваны со
бирать хранить, исследовать, популяризовать культурно-историче
ские и естественно-научные ценности, средства массовой инфор
мации, театры, информационно-библиотечные учреждения. Но
наибольший вклад в деятельность по воспитанию духовно-нрав
ственных ценностей вносит школа. Духовно-нравственное разви
тие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей
современной образовательной системы и представляет собой важ
ный компонент социального заказа для образования.
Трудно себе представить детство без интересных и увлекатель
ных книг. Несмотря на то, что в век информационных технологий
ребёнок всё более тяготеет к электронным источникам информа
ции, не стоит сбрасывать со счетов их прародительницу. Школь
ные библиотеки могут и должны оказывать влияние на жизнь
юной личности, т.к. доступ к информации и идеям – мощный ка
тализатор её развития. Надо отметить, что обеспечение духовного
развития, приобщение к ценностям национальной и мировой куль
туры всегда являлось одной из основных задач в работе школьной
библиотеки.
Деятельность библиотеки образовательной организации в ус
ловиях реализации новых образовательных стандартов постоянно
меняется, определяются новые задачи, происходит совершенство
вание внеурочной деятельности. Активное участие во внеурочных
занятиях повышает ее статус в продвижении качественного чте
ния. Ни одна другая библиотека не приближена к своему читате
лю так, как школьная библиотека. И это приближение налагает на
информационно-библиотечного специалиста и педагогические за
дачи. По сути, школьный библиотекарь является и воспитателем,
и учителем. Он использует как традиционные библиотечные сред
ства, так и педагогические технологии. Школьный библиотекарь
прививает любовь к славной истории предков, воспитывает чув
ство гордости и сопричастности достижениям страны, развивает
познавательные интересы, расширяет кругозор читателей, обучает
способам работы с книгой, даёт полезный опыт поиска и получе
ния необходимой информации.
Принимая читателей, им предоставляется все многообразие ин
формационно-библиотечных ресурсов, чтобы поддержать любо
знательность и интерес к чтению. Большое значение в работе име
ет выбор форм, методов работы, в основе которых лежат базовые
национальные ценности. В этом плане в школьных библиотеках
с детьми проводится немало различных мероприятий: книжные
выставки, литературные викторины, литературно-музыкальные
праздники. Библиотеку связывает дружба с писателями и поэтами.
Ещё одно из направлений работы информационно-библиотеч
ного учреждения в образовательной сфере – работа со студента
ми и учащимися высших учебных заведений и профессиональных
колледжей по направлению «Информационно-библиотечные си
стемы и технологии». В процессе педагогической практики реали
зуется образовательная функция информационно-библиотечного
учреждения в возможности помочь студенту углубить и расширить
постигаемую им программу той или иной ступени обучения или
собственную программу самообразования, формировать умение
учится, добывать информацию, извлекать из неё необходимые зна
ния. В связи с этим особое значение приобретает организация ин
формационного образования и повышение информационной куль
туры личности, отдельных категорий потребителей информации, а
также общества в целом. Наряду с образовательными учреждени
ями формированием информационной культуры личности может
и должна заниматься информационно-библиотечное учреждение.
При этом формирование информационной культуры личности как
в образовательном учреждении, так и в информационно-библио
течном учреждении должно быть специально организованным,
целенаправленным процессом, предполагающим проведение обу
чения различных категорий пользователей особым информацион
ным знаниям и умениям.
Традиционная функция Национальной библиотеки Узбеки
стана – помощь образовательному процессу. Это направление
включает совместную работу с учителями в рамках предметных
недель, подготовки к олимпиадам и как результат – совместные
мероприятия, где специалист информационно-библиотечного об
служивания выполняет информационную функцию, рассказывая о
книгах, событиях, людях. Традиционно библиотеку принято рас
сматривать как средоточие информационных ресурсов образова
ния. Эффективность внеурочной деятельности может быть достиг
нута при определенных условиях. Одно из них – это комфортная
среда для развития творческих способностей пользователей, для
организации их досуга, для расширения общекультурного круго
зора школьников, для межличностного, межвозрастного общения,
для участия в общественно значимых делах. Национальная библи
отека обладает теми ресурсами, которые необходимы для созда
ния такой комфортной среды. Возможности библиотеки в образо
вательных учреждениях практически недооцениваются, остается
невостребованным потенциал, который может принести огромную
пользу для ребят во внеурочное время. Не учебой единой жив со
временный школьник. В его жизни непременно должно быть ме
сто для развития творческих способностей и воспитание читатель
ского интереса. И поэтому Национальная библиотека Узбекистана
сегодня является центром для реализации детьми и подростками
своих потребностей, интересов, способностей через организацию
их досуга, кружковой и клубной работы.
В течение учебного года Национальная библиотека Узбекистана
содержание работы строит согласно намеченным целям и задачам,
понимая, что современному обществу нужны образованные, твор
ческие, созидающие, умеющие управлять своей жизнью и готовые
принять участие в жизни других людей граждане. Учить этому
нужно с детства: то, что заложено в детстве, потом развивается и
совершенствуется. От состояния культуры детства зависит куль
тура всего общества. Что бы их развивать, их нужно постоянно
изучать. Культуру ребёнка, его художественные и творческие спо
собности и интересы развивают и семейная обстановка, и школа,
и круг родственников, и конечно же, книги. Национальная библи
отека – то место, где любой пользователь может получить книги
и информацию бесплатно, осуществляя своё право на культурное
и творческое развитие личности, право на специализированную
помощь в образовании и приобщении к источникам мировой куль
туры. Специфика Национальной библиотеки Узбекистана, по срав
нению с другими информационно-библиотечными учреждениями
заключается в том, что её посещают пользователи разного возрас
та. К каждому нужен свой подход, ведь чтение – процесс индиви
дуальный, тесно связанный с развитием личности каждого.
В течение года библиотека страны выполняет образовательную,
информационную, культурную функции. Исходя из основных за
дач по образованию и воспитанию обучающихся, главными зада
чами работы библиотеки являются:
- формирование у обучающихся информационной культуры,
любви к книге, культуры чтения, умения и навыков независимого
пользователя;
- содействие всеми формами и методами воспитанию всесто
ронне-развитой личности, создание максимально благоприятных
условий для её умственного, нравственного, эмоционального и фи
зического развития;
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразо
вания обучающихся путём информационно-библиотечного обслу
живания;
- обеспечение альтернативного обучения, многообразия содер
жания образовательного процесса на основе качественного ком
плектования библиотечного фонда учебно-методической литера
турой;
- повышение качества информационно-библиотечных и библи
ографических услуг.
Национальная библиотека Узбекистана сегодня – информаци
онный, соцально-культурный и образовательный центр. Именно
здесь приобретаются навыки самостоятельного поиска, критиче
ской оценки полученной информации, сравнения информации, по
лученной из различных источников: как из традиционных (книги,
журналы, газеты), так и из нетрадиционных (зарубежные науч
но-популярные базы данных, аудиокниги и др).
ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИДАГИ
КУТУБХОНАЛАР ФАОЛИЯТИ
АСОСИЙ ОМИЛ СИФАТИДА
Мурзаева Маҳмуда
Санатор-курортлар бошқармаси
Ўқув-услубий маркази мутахассиси
Ҳозирги кунга келиб, Ўзбекистон касаба уюшмалари Феде
рацияси тасарруфида 17 та санаторий ва 2 та дам олиш маскани
фаолият кўрсатмоқда. Ҳозирги ахборот асрида ходимлар ва дам
олувчилар учун санаторийлардаги кутубхоналарнинг ҳам ўзига
хос ўрни бор.
Кейинги йилларда санаторийга келган дам олувчи, биринчи на
вбатда, кутубхонани сўрайди, чунки кутубхона асосий муолажалар
қаторида кўрилади. Санаторийдаги муолажаларда инсоннинг ички
олами биринчи ўринга қўйилади ҳамда муолажа тўхтаган жойда
мутолаа маданияти, китоб ўқиш маданияти ўз кучини намоён қи
ладики, бу тажриба муолажанинг тўлақонлигини таъминлайди.
Бутун дунёда кузатилаётган санаторийлар ва дам олиш маскан
ларида даволашнинг табиий усулларидан, табиат гиёҳларидан (ки
мёвий дори-дармондан қочиш кузатилган бир даврда) кенг фой
даланилиб, улуғ мутафаккир Абу Али ибн Сино айтганларидек,
«Инсоннинг руҳини даволамасдан туриб жисмини даволаб бўл
майди» деган ғоя илгари сурилмоқда.
Жумладан, «Чинобод санаторийси» мисолида инсон руҳини да
волаш масалаларида китоб ўқиш маданияти, бадиий асарлар билан
руҳиятга ижобий таъсир кўрсатиш орқали бир қанча натижаларга
эришиш мумкинлиги яққол кўзга ташланмоқда.
Дам олишга келганларнинг аксарияти таклифлар китобига:
«Чинобод санаторийси» кутубхонасига китоб ўқиш учун келаман.
Барча муолажалар китоб ўқиганимдан кейингина кор қилганлиги
ни руҳиятимда сезаман» каби дил сўзларини битган. 2016 йилда
«Чинобод санаторийсида дам олувчилар ўртасида анкета савол
лари орқали уларнинг қизиқиш ва эҳтиёжларини ўрганганимизда,
мутолаа ва ахборот олувчиларнинг 45% фоизини «Китоб муто
лааси мени қизиқтирмайди» – 8% ни, «Санаторийда умуман китоб
ўқимайман» – 0,1% ни, «Мени қизиқтирадиган китоблар бўлса,
ўқиган бўлардим» деган саволга – 21% дам олувчи жавоб берган.
Ҳозирги кунда Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси ти
зимидаги санаторийлар кутубхоналари ҳудудда жойлашган аҳоли
га ҳам хизмат қила бошлади. Аҳоли санаторийлар кутубхонасига
ташриф буюра бошлади. Шу боис китобхонлар сонининг кўпай
ишига ҳам эришилмоқда. Лекин муаммолардан бири дам олиш
масканининг кун тартиби ҳамда ташқаридан келган китобхоннинг
талабини тўлақонли қондиравермаслигидир. Масалан, 15:00 дан
бошлаб 17:00 гача сокин вақтда китобхонга тўлақонли хизмат кўр
сатилмайди.
Санаторийлардаги вақти давомида турли касбдаги дам олув
чи ўзига хос бўлган ихтисослашган кутубхоналар билан яқиндан
танишишни истайди. Шундай кутубхона томонидан «Чинобод са
наторийси»да жорий йилнинг 7 апрелида Бутундунё саломатлик
кунига Республика тиббиёт илмий-кутубхонасининг каталоглар
хизмати, асосий китоблар кўргазмалари дам олувчи ва шифокор,
ҳамширалар иштирокида юзма-юз давра суҳбати ташкил этилди.
Унда китобхонни, айниқса, тиббиёт касбидаги дам олувчи ва иш
чи-хизматчиларни ўйлантирадиган саволларга жавоб олишди, тад
бир қизғин мунозараларга бой тарзда ўтди.
Ҳозирги кунда бошқа соҳалар қатори санаторийлар кутуб
хоналарини ресурс-марказларига айлантириш керак, зеро барча
янгиликларни амалга ошираётган халқимиз шу масканларда дам
олмоқдалар ва келгусига режалар тузмоқдалар. Шу мақсадда сана
торий кутубхоналарига эътибор ҳеч бир соҳадан кам бўлмаслиги
кераклигини замоннинг ўзи исботламоқда. Қолаверса Республи
камизнинг барча худудларида жойлашган санаторий кутубхона
ларидан ўша ҳудуд атрофидаги аҳолининг ташрифи йилдан йилга
ортмоқда.
Санаторийларда кутубхона томонидан китоблар муаллифлари
билан учрашувлар ташкил қилиниши ахборотнинг реаллигига хиз
мат қилиб, муаллифларнинг ҳаётга бўлган жонли муносабатидир.
Юқоридаги тажрибалардан кўриниб турибдики, инсон пси
хофизиологик мавжудот сифатида жисмининг даволанишида ах
боротга муҳтожлик сезади. Шунинг учун санаторийларда ахбо
рот-кутубхоналарга, айниқса, уларни бадиий адабиётлар билан
бойитилишига эътибор қаратилмоқда.
Санаторийларда ўтказилаётган «Маънавият соатлари»да улуғ
саналар ва жамиятимиздаги долзарб мавзулар қамраб олинган бў
либ, уларнинг ўтказилишида санаторийларда дам олаётган олим
лар, фан арбобларининг иштироки маданий-маърифий ишларнинг
янада таъсирли бўлишида ёрдамчига айланди. Ҳар ойда бир неча
маротаба шоирлар, санъаткорлар, тадбиркорлар билан яқиндан
ижодий кечалар, учрашувлар уюштириш, бугунги кун каҳрамон
ларини яратган киноактёрлар билан учрашувлар уюштириш анъ
Кутубхоналарда китоблар кўргазмалари, шунингдек, миллий
қадриятларимиз ва анъаналаримизга асосланган мустаҳкам сиё
сий, маънавий, маърифий, мафкуравий иммунитетни шаклланти
ришдан иборат кинолар намойиш қилина бошланди. Шунингдек,
аудио китоб бурчаги ташкил этилган бўлиб, улар олувчиларда жуда
катта таассурот қолдирмоқда.
Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси меҳнаткашлар
нинг ижтимоий-иқтисодий, маънавий-ҳуқуқий манфаатларини
ҳимоя қилар экан, шу эзгу мақсадни рўёбга чиқаришда тизимдаги
ташкил этилган кутубхоналарнинг роли ортиб бормоқда. Ҳар йили
санаторийларда алоҳида кўп фарзандли, кам таъминланган оила
лар, она ва болаларни соғломлаштириш режалаштирилади. Бу йил
ҳам уларни соғломлаштириш даврида Республика болалар кутуб
хонаси билан учрашувлар ўтказиш режалаштирилмоқда.
БОШҚАРУВНИ ҲУЖЖАТЛИ ТАЪМИНОТИ
МАСАЛАСИДА НОРМАТИВ БАЗАНИНГ
ШАКЛЛАНТИРИЛИШИ ВА ИШ ЮРИТИШДА
ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ
Мухамедова Сайёра
Илмий-техникавий ва тиббиёт ҳужжатлари
Марказий давлат архиви бўлим мудири
В данной статье предусматривается работа по направлению
управление документами зарубежном пространстве, а также
роль архивов в сфере делопроизводства. Рассматривается дей
ствующая состояния работа с документами в Узбекистане и
вопросы изучения международного опыта, ход работы по приме
нению информационно-коммуникационных технологий к работе
управлению документами. Данной статье показано особенности
информатизации по работе с документами.
Республикамизда иш юритиш тизимини тартибга солувчи қатор
норматив ҳужжатлар қабул қилинган бўлиб, булардан энг дастлаб
ки ва энг асосийси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкама
сининг 1999 йил 29 мартдаги «Ўзбекистон Республикаси давлат
ҳокимияти ва бошқарув органларида иш юритиш ва ижро назо
ратини ташкил этиш бўйича норматив ҳужжатларни тасдиқлаш
ҳақида»ги 140-сонли қароридир. Мазкур қарор 2-иловаси билан
«Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари,
идоралари, корпорациялари, концернлари, уюшмалари, компания
лари ва бошқа марказий муассасалари аппаратларида иш юритиш
ва ижро назоратини ташкил этиш бўйича Намунавий Йўриқнома»
тасдиқланди ва барча корхона ва ташкилотлар иш юритиш хиз
матлари ишига тадбиқ этилди. Бундан ташқари, маҳаллий давлат
стандартларидан «Ҳужжатларни расмийлаштиришга бўлган та
лаблар» O’zDst 1157-2008 ва «Архив иши ва иш юритиш. Атама
лар ва таърифлар» O’zDst 2436-2012 кабилар қабул қилинган ва
жорий этилган. Кейинги йилларга келиб эса замон талабларидан
келиб чиқиб ҳамда жаҳон тажрибасига таянган холда 2003 йил 11
декабрда Ўзбекистон Республикасининг «Электрон рақамли имзо
тўғрисида»ги, 2004 йил 29 апрелда «Электрон ҳужжат айланиши
тўғрисида»ги ва 2013 йил 11 декабрда «Ахборотлаштириш тўғри
сида»ги Қонунлари қабул қилинди. Шу билан бирга, 2010 йил 15
июнда «Архив иши тўғрисида»ги Қонун қабул қилинди ва бу қо
нун билан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузури
даги «Ўзархив» агентлигигига архив иши ва иш юритиш соҳасида
ягона давлат сиёсатини амалга ошириш ваколати берилди. Бун
дан кўринадики, Ўзбекистон Республикасида ҳужжатлаштириш
ишларини олиб бориш, иш юритиш хизматини тўлақонли ташкил
этиш борасида норматив – ҳуқуқий база тўлиқ шакллантирилган.
Бу эса республикамизда бошқарувнинг ҳужжатли таъминоти ма
салаларида замонавий тенденцияларга асосланган холда иш олиб
борилаётганлигини ва жаҳон хамжамияти билан қадам бақадам
бораётганлигини билдириб турибди. Бунинг амалий исботини эса
ривожланган давлатларнинг айримларидаги иш юритиш хизмати
ни қандай йўлга қўйилганлигини ўрганиш орқали кўриш мумкин.
Америка Қўшма Штатларида ҳужжатлар билан ишлашдаги даст
лабки реформалар 1980 йилларида бошланди. Бу пайтга келиб ҳуж
жатлар билан ишлашни қисқартиришга қаратилган қонун («Закон о
сокращении работы с документами») қабул қилинди. Бу қонун асо
сан бошқарувда ҳужжатли таъминотни камайтириш масаласидаги
ягона ҳуқуқий ҳужжат бўлиб ҳисобланди ва у билан ҳукуматда асо
сан маълумот ва ахборотлар электрон кўринишда шакллантирилиб,
фойдаланила бошланди. АҚШ давлатида қоғоз ҳужжатларни яра
тиш, иш юритиш хизматини олиб бориш масалаларида архив идора
ларининг роли катта ҳисобланади. АҚШ қонунчилигига кўра АҚШ
Миллий архивида ҳужжатларни бошқариш ишини назорат қилувчи
ва мувофиқлаштириб турувчи алоҳида таркибий бўлинма иш олиб
бориши белгиланган. Мазкур таркибий бўлинма томонидан девон
хона ишини ташкил этишда йўл қўйиладиган камчиликлар аниқла
нади ва уларни бартараф этиш бўйича чоралар кўрилади.
Германия Федератив Республикасида эса ўз даврида, яъни 1926
йилдан иш юритишнинг умумий тартибларига доир қонун амалга
киритилган. 1958 йилда эса бу қонун янада такомиллаштирилган,
1961 йилга келиб Германияда Ҳужжатлаштириш институти таш
кил этилди. 1963 йилда эса Германиянинг илм-фан вазирлиги ҳу
зурида ҳужжатлаштириш бўлими очилди. 1970 йилда ҳукуматнинг
қарори билан миллий ахборот тизимини яратиш бўйича таклифлар
ишлаб чиқиш мақсадида идоралараро ишчи гуруҳ ташкил этилди.
Натижада мазкур ишчи гуруҳ томонидан амалга оширилган ишлар
ва изланишлар кенг ўрганилиб, 1974-1977 йилларга мўлжалланган
ҳужжатли ахборотларни химоя қилиш ва қўллаб қувватлаш дастури
қабул қилинди. Бундан ташқари, 1980 йилда, 1990 йилда ҳам ана
шундай ҳужжатли ахборотлар билан ишлаш, ахборотлар миллий
базасини яратиш ва ахборот хавфсизлиги масалаларига доир ҳуку
мат дастурлари қабул қилиниб борди. 1995 йилда Германия қонун
чилигида Иш юритишнинг Ягона тизими яратилди. 2000 йилнинг
25 июлида Германия ҳукуматининг «Замонавий давлат – замонавий
бошқарув» деб номланган давлат дастури доирасида қоғоз асоси
даги ҳужжатлар билан биргаликда электрон асосдаги ҳужжатларга
ишлов беришдаги асосий жараёнларни ўзида акс эттирган умумий
Қоидалар қабул қилинди. 2001 йилда «Имзолар ҳақида»ги Қонун
қабул қилинди ва бу қонун билан электрон имзо орқали электрон
ҳужжатлар билан ишлаш тизими жорий этилди. 1997 йилда қабул
қилинган «Электрон имзо ҳақида»ги қонун талабларидан ҳам му
каммалроқ ишланган бу қонун асосан савдо ва тижорат ҳамда суд-
ҳуқуқ тизими учун қўл келиши белгилаб қўйилди.
Италия давлати иш юритишни ривожланиши тарихига алоҳида
хисса қўшган Европа давлатлари қаторидаги тарихий давлат ҳисо
бланади. Рим республикаси ва Рим империяси даврларида ҳужжат
лаштириш ишларини ривожланиши кузатилган ва замонавий иш
юритиш тизими XIX аср охиридан йўлга қўйила бошланган. 1861
йилдаёқ Италия ҳукумати Рим шаҳрида Марказий давлат архиви
ни ташкил этди. Мазкур архив Италия ҳукуматига доир марказий
бошқарув органлари ҳужжатларини сақлаш билан шуғулланди.
Бундан ташқари, Архив Италия ҳудудидаги барча давлат архивла
ри ишини бошқаради ва назорат қилиб боради ҳамда бутун респу
блика бўйича иш юритиш тизимини шакллантиради. Италия дав
латида бошқарувнинг ҳужжатли таъминоти тарихи қадим давлатга
бориб тақалсада, нисбатан замонавий иш юритиш тизими 1900
йилдаги Италия Қироли фармони билан бошланиб, девонхона ва
архивлар ишининг асосий принциплари баён этилган.
Италия давлатидаги ҳужжатлар билан ишлаш, иш юритишнинг
бугунги кундаги ва амалдаги тизими 1963 йилда Президент фар
мони билан жорий этилган тизим ҳисобланади. Мазкур фармон
билан ҳужжатларнинг архив сақлови масалалари ва девонхона
иши тартибга солинган. Фармонда белгиланган маъёрлар бугунги
кунда унча кўп бўлмаган ўзгаришлар билан амалда қўллаб келин
моқда. Масалан, иш юритишда кириш ва чиқиш ҳужжатларини
рўйхатдан ўтказиш алоҳида журналларда олиб борилиши, ҳужжат
ларни номма ном таснифларга бўлиш, бунда вазирлик, идоралар,
ташкилотларнинг ўз шифр-кодлари билан рўйхатга олиш, бундан
ташқари, ҳужжатлардан кенг фойдаланишдан қолган ҳужжатлар
ни ташкилотларнинг архивларига ўтказиш, бунда ҳужжатлар ке
либ тушгандан кейинги 40 йил мобайнида сақлаш, кейинчалик
бир йилда бир марта депозитар архивларга топширилиб, амалий ва
тарихий аҳамиятга эга бўлмаганлари йўқ қилишга ажратиш каби
туркум ишларни амалга ошириш белгиланади. Римдаги Марказий
давлат архиви Италия архивларининг давлат тармоғини бошқа
ришни амалга оширади. Италияда ташкилотларда бошқарувнинг
ҳужжатли таъминоти, иш юритиш хизматини тўғри йўлга қўйил
ганлигини ҳамда бу борадаги дастурлари ижросини назорат қилув
чи Кузатув комиссиялари иш олиб боради.
Буюк Британия давлатларида 2000 йил 25 майдаги «Коммуни
кациянинг электрон воситалари тўғрисида»ги Қонун («Об элек
тронных средствах коммуникации») электрон имзо борасидаги
қонун ҳужжатлари доирасини кенгайтиришни тарғиб қилади ушбу
масалаларда муҳим ҳужжат бўлиб ҳисобланади. Қонун электрон
имзо учун алоҳида сертификация тизимини талаб қилмайди. Сер
тикация механизми соддалаштирилган, электрон аниқ имзо сер
тификатланган деб қабул қилинади ва бу фақат суд-ҳуқуқ тизими
Ривожланган давлатларнинг тўлақонли ахборотлаштирилган
жамиятга ўтиши давлатлар номи олдига «е» харфининг қўшиб ном
ланиши билан белгиланади, масалан, «Электрон АҚШ» (e-USA),
«Электрон Европа» (e-Europe), «Электрон Франция» (e-France),
«Электрон Буюк Британия» (e-Great Britain) ва х.к. Шубхасизки, бу
рўйхатга «Электрон Россия» (e-Russia) ҳам киритилади ва унинг
таркибида ҳам ҳудудий тарзда бўлинган «Электрон Москва»,
«Электрон Санкт-Петербург» каби бўлинмалар ҳам мавжуд. Бу эса
давлатлараро ўзаро ахборот ва маълумот алмашинувини, савдо ва
саноат, тижорат, келишув ишларида тезкорлик, аниқлик ва опти
малликни яратиб беради. Бошқарувнинг ҳужжатли таъминотида
ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиш иқтисо
дий жиҳатдан унча кўп бўлмаган ҳаражатларни талаб этиши билан
аҳамиятли. Масалан, Автоматлаштирилган ишчи ўрни, электрон
дастурлар, ҳимояланган электрон почта хизматлари ва б.лар
Европа давлатлари иш юритиш тизими билан Осиё давлатла
ри иш юритиш тизими бир биридан ўзаро фарқланади. Бу асосан
давлатларнинг ички ишлар ва суд-ҳуқуқ тизимидаги фарқларда
кўринади. Масалан, Хитойда бошқарувнинг ҳужжатли таъминоти
тарихийликка асосланган бўлиши билан биргаликда жамиятнинг
замонавий тараққиётидан ҳам четда қолмаган. Ҳужжатларни ша
кллантириш ва расмийлаштириш талаблари Хитой давлатининг
алоҳида стандартида акс эттирилган («Государственный стандарт
Китайской Народной Республики (КНР) вБ/Т 9704-1999»). Мазкур
стандарт девонхона ишини ташкил этишдаги асосий ҳужжатлар
дан бўлиб ҳисобланади. Хитой давлати стандартининг ўзига хос
томони «қайд қилиш мухри» ни жорий этилганлиги билан бел
гиланиб, бу муҳр қизил рангда бўлиши унинг бошқа давлатлар
никидан мутлақо фарқланишини англатади. Бу мухр ҳужжатнинг
оригиналлигини билдирибгина қолмай, унинг битта ҳужжатга бир
қанча марта босилиши билан ҳам аҳамиятлидир. Муҳрнинг неча
марта қўйилиши мазкур ҳужжатнинг инстанциялар ёки бўлимлар
билан келишиш сони билан белгиланади. Лекин асосий муҳр энг
биринчи бўлиб қўйилади, қолганлари келишилганликни билди
рувчи белги сифатида қўйилиши мумкин. Бу эса Хитой давлати
даги иш юритиш тизимининг яна бир ўзига хослигини кўрсатади.
Хитой давлатининг замонавий иш юритиш тизимида бугунги кун
да Россия тажрибасига яқин бўлган тизим қўлланилаётганлигини
маълум қилиш мумкин.
Қирғизистон Республикаси иш юритиш тизимида ҳам ўзига
хос томонлар мавжуд бўлиб, асосан Россия ва МДҲ давлатлари
да жорий этилган анъанавий тизим билан жуда яқин. Қирғизистон
Республикаси ҳукумати томонидан 23.07.2012 йилда қабул қилин
ган 517-сонли қарори билан «Қирғизистон Республикасида иш
юритиш бўйича намунавий йўриқнома» тасдиқланган. 2013 йил
да бу йўриқномага баъзи ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган.
Бу йўриқномада бошқарувни ҳужжатли таъминоти билан боғлиқ
барча масалалар, хусусан, Ўзбекистондаги мазкур йўналишдаги
амалдаги қонуности ҳужжатлар билан солиштирадиган бўлсак,
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 29.03.1999
йилдаги 140-сонли қарори билан қабул қилинган «Ўзбекистон
Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари, идоралари, кор
порациялари, концернлари, уюшмалари, компаниялари ва бошқа
марказий муассасалари аппаратларида иш юритиш ва ижро назо
ратини ташкил этиш бўйича Намунавий Йўриқнома», «Ҳужжат
ларни расмийлаштиришга бўлган талаблар» O’zDst 1157-2008,
Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан 02.08.2010
йил 897-2-сон билан рўйхатдан ўтказилган «Мулкчилик шаклидан
қатъи назар корхона, муассаса, ташкилотнинг доимий ҳаракатдаги
Эксперт комиссияси (ЭК) тўғрисидаги намунавий низом», Ўзбе
кистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан 02.08.2010 йил
898-2-сон билан рўйхатдан ўтказилган «Вазирлик, давлат қўмита
си, идора, юридик шахслар бирлашмасининг доимий ҳаракатдаги
Марказий эксперт комиссияси (МЭК) тўғрисидаги намунавий ни
зом» каби норматив ҳужжатлардаги талабларнинг барчаси ўз акси
ни топган.
Россия Федерациясида ҳужжатшунослик, бошқарувни ҳуж
жатли таъминоти, иш юритиш тизими бўйича ҳамда архив иши
бўйича илмий-тадқиқотлар, изланишлар олиб борувчи ва ушбу
йўналишда энг йирик услубий марказ сифатида фаолият юрита
диган илмий тадқиқот институти (ВНИИДАД) мавжуд. Мазкур
институт архив иши ва иш юритиш бўйича барча норматив ҳуж
жатларни ишлашини мувофиқлаштириб боради. Россия Федера
цияси иш юритиш тизими ички норматив ҳужжатларга асосланган
ҳолда, қатъий олиб борилади. Бунда ҳужжатларни шакллантириш,
ишчи ва қайд қилиш журналларининг юритилиши, йиғмажилдлар
номенклатурасини тузиш, ҳужжатларни сақлаш муддатларини
белгилаш, уларни давлат сақловига топширилиши масалаларида
Ўзбекистон Республикасидаги жорий амалиёт билан боғлиқлик
ва бирхиллик кўринади. Россия Федерациясида ахборотлаштириш
борасида шиддат билан ишлар олиб борилишига қарамай, қоғоз
ҳужжатлар билан ишлашга таянилмоқда. Бу эса анъанавий иш
юритиш тизими билан замонавий тизимни уйғунлаштирилишига
олиб келмоқда. Электрон ҳужжат алмашинувини жорий этилиши
Россия Федерациясидаги қоғоз ҳужжатларни қайта ишлаш, улар
ни жойларга етказиш, танишиб чиқиш ва ижро этишда енгилликла
яратмоқда, қоғоз ҳужжатлардан воз кечилгани йўқ. Европа давлат
ларида эса, юқорида кўриб ўтилганидек, электрон ҳужжат алма
шинуви йўлга қўйилганига бир неча йиллар бўлган. Буни қуйида
ги жадвалдаги маълумотлар орқали кўриш мумкин.
Ҳужжат алмашинувини
ташкил этишда Россия
давлати амалиёти
Ҳужжат алмашинувини ташкил этишда
Ғарб давлатлари амалиёти
Ташкилот ичида раҳбар томон-
дан ҳужжатлар ҳаракати вертикал
тарзда аниқ белгиланади (раҳбар
– ижрочи – раҳбар)
Ҳужжатлар ҳаракати асосан раҳбарият
кўрсатмасисиз горизонтал, яъни тўғридан
тўғри ижрочи томон йўналтирилиши мум-
Ҳужжатлар билан иш олиб бо-
ришда туркум ишларни амалга
ошириш, қайд журналларидан
рўйхатдан ўтказиш, картотека-
ларни юритиш, жойлаш, раҳбар
кўрсатмасини шакллантириш,
ижросини назорат қилиш ва х.к.
Ташкилот ичида ҳужжатлар оқимини мар-
казлашган тарзда назорат қилиш тизими
мавжуд эмас.
Россия давлатининг иш юритиш-
даги замонавий технологиялари
ҳужжатларни қайд қилиш жур-
наллари ва рўйхатдан ўтказиш
картотекаларини юритишга ва
бу борадаги ҳисоботларни тай-
ёрлашга мўлжалланган.
Ҳужжатларни рўйхатдан ўтказиш бе-
восита ижро-чилар томонидан олиб бори-
лади. Бунда ижрога йўналтирувчи ва иж-
рочи алоҳида алоҳида ўз журналларини
юритишлари мумкин. Баъзи турдаги ҳуж-
жатлар умуман рўйхатдан ўтказилмайди.
Ташкилотларда иш юритиш хизмати
ва ҳужжатлар билан ишлаш, девонхона
ишини олиб бориш учун бўлинмалар ёки
алоҳида масъул шахс белгиланмаган.
Юқоридагилардан келиб чиқиб хулоса қилиш мумкинки, давлат
бошқарувида ҳужжатли ахборотларнинг ўрни муҳим эканлиги ва
улар билан ишлаш тизими барча ривожланган давлатларда талаб
даражасида ташкил этилганлиги яққол кўриниб турибди. Барча
кўриб ўтилган давлатлардаги иш юритиш тизими ва бошқарувнинг
ҳужжатли таъминоти масалаларида ўша давлатнинг давлат архив
идоралари ҳам масъулликлари қонун ва қонуности ҳужжатларида
белгилаб қўйилган. Демак, ҳужжатли ахборотни яратишда архив
идораларининг ўрни ва роли юқори ҳисобланиши ривожланган
давлатлар тажрибасида ҳам ўз исботини топди.
Электрон ҳужжат алмашинуви ва замон тараққиёти натижасида
дастлаб ривожланган давлатларда, қолаверса бошқа давлатларда
ўзаро ахборот ва маълумот алмашинувининг электрон тизимлари
яратилди ва бу тизим тобора такомиллашиб ривожланиб бораёт
ганлигини кўриш мумкин.
Галдаги вазифалардан бири, қоғоз ҳужжатлар алмашинувини ка
майтириб, мазкур яратилаётган электрон ҳужжатларнинг талаб да
ражасида сақланиши ва энг замонавий электрон архивларни ташкил
этиш масалаларига кўпроқ эътибор қаратиш ва бу борадаги мавжуд
муаммоларни хал қилиш йўлларини топиш ҳисобланади.
Фойдаланилган адабиётлар
1. Костомаров, М.Н. Управление документами в США / М.Н.
Костомаров // Секретарское дело. – 1996. – № 3.
2. Ларин М.В. Государственное регулирование делопроизводст
ва в России: история и современность/Федеральное архивное
агентство. ВНИИДАД.М.,2004.-350 с.
3. Морозовская Л.М. Секретарское дело в Китае // Секретарское
4. Рогожин, М.Ю. Документационное обеспечение управления:
учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин. – М.: ТК Велби,
Издательство Проспект, 2005.
5. http://www.pro�z.ru/sr/5_2008/problemy_sovr_deloproizv/
ISAD(G) ХАЛҚАРО СТАНДАРТИНИНГ
АРХИВ ТАВСИФЛАРИНИ ЯРАТИШДАГИ
Муҳаммаджонов Ш.,
Тошкент ахборот технологиялари университети
Ахборот-кутубхона тизимлари кафедра ассистенти
This paper describes the main international archive standards
established by International Council on Archives in order to organize
digital archives based on ISAD(G).
Жаҳонда электрон архив яратиш бўйича изланишлар, тадқиқот
лар ҳозирга қадар давом этмоқда. Асосий вазифа этиб ягона стан
дарт ва ушбу стандартга асосланган электрон архивнинг тавсиф
форматини яратиш белгиланган. Шу сабабли мамлакатимизда
электрон архив яратишга чет эл илғор ташкилот ва муассасалари
тажрибаларини чуқур ўрганган ҳолда ёндашиш, мавжуд стандарт
ва ҳужжатларнинг ҳар бир жиҳатини синчковлик билан тадқиқ
этиш мақсадга эришишни таъминлайди.
Бугунги кунда бир қатор ривожланган давлатлар, хусусан,
АҚШ, Канада, Жанубий Корея ва Россия архив муассаларида элек
трон архивни шакллантириш учун асосан қуйидаги стандартлар
қўлланилмоқда (1-жадвал).
Юқоридаги жадвалда келтирилган стандартлар орасида EAD
ва EAC стандартлари асосан тавсиф ёзувини тизимлараро айир
бошлашда қўлланилади. Қолганлари эса айнан архив маълумотлар
базаси тузилмасини яратишда ва архив ҳужжатларини бевосита
тавсифини яратишда ишлатилади. Бу борада Халқаро архив кен
гаши (ICA) ташаббуси билан ишлаб чиқилган стандартлар, шубҳа
сиз, мукаммал стандартлар ҳисобланади.
1992 йилда Монреал шаҳрида Халқаро архив кенгаши томони
дан Архив тавсифи принциплари тўғрисидаги Низом қабул қилин
ди. Низомда архив тавсифига оид стандартларни яратишда қуйи
даги вазифалар белгиланиб қўйилди:
Номи
Тўлиқ номи
Тўлиқ номи
(ўзбекча)
Encoded Archival
Кодланган архив
тавсифи
Standard Archival
Архив тавсифининг
умумий халқаро
стандарти, иккинчи
таҳрир
Archival Authority
Ташкилотлар,
шахслар ва оилалар
учун архив авторитет
ёзувларининг
халқаро стандарти,
иккинчи таҳрир
эга муассасаларни
тавсифлаш учун
халқаро стандарт,
биринчи таҳрир
Encoded Archival
Кодланган архив
контексти
Describing Archives:
A Content Standard
Архивларни
тавсифлаш: контент
стандарт
Rules for Archival
Архив тавсифи учун
қоидалар
1-жадвал
Архив стандартлари рўйхати
• бир қолипга солинган, адекват ва ортиқча шарҳ талаб қилмай
диган тавсиф яратишни кафолатлаш;
• архив материаллари ҳақидаги маълумотларни қидириш ва ўза
ро алмашишни мувофиқлаштириш;
• авторитет маълумотлардан қўшма фойдаланиш имкониятини
тақдим этиш;
• ягона ахборот тизими доирасида турли манбалардан олинган
тавсиф ёзувларини интеграция қилиш имкониятини таъминлаш.
Ушбу принципларга асосланган ҳолда, архив тавсиф элемент
ларини аниқлаб берувчи ISAD(G) стандарти ишлаб чиқилди. Кей
инчалик, яна бир қанча стандартлар – ISAAR(CPF), ISDF, ISDIAH
яратилди.
ISAD(G) – Архив тавсифининг асосий халқаро стандарти 1990
йилларда Халқаро архив иттифоқи томонидан ишлаб чиқилган.
У архив тавсифининг умумий қоидаларини ўз ичига олади: бар
ча тавсиф даражалари ҳақидаги маълумотга эга бўлган кетма-кет
тавсиф яратишни таъминлаш, архив ҳужжати тўғрисидаги ахбо
ротни қабул қилиш ва алмашиш ҳамда турли ташкилот катало
гларини ягона ахборот тизимига интегратсия қилиш имкониятла
рини яратиш.
Стандартда архив тавсифининг асосий қоидаси белгиланган, яъни
архив тавсифи умумий тавсифдан алоҳида ҳужжат тавсифигача бўл
ган ёзувдан келиб чиқади: фонд, рўйхат, йиғмажилд, ҳужжат. Стан
дарт 26 та элементдан иборат 7 тавсиф соҳасини ўз ичига олади.
ISAD(G) элементлари рўйхати қуйидагича:
Идентификация соҳаси
3.1.1. (Ҳужжат эгаси) идентификация код(лар)и
3.1.2. Сарлавҳа
3.1.4. Тавсиф даражаси
3.1.5. Сақлов бирлиги ҳажми ва ташувчиси (сони, ўлчами)
Контекст соҳаси
3.2.1. Муаллиф(лар)
3.2.2. Административ / Биографик тарих
3.2.3. Архив тарихи
3.2.4. Бутлаш манбаси ёки таржима
Мазмун ва таркиб соҳаси
3.3.1. Рамка (ҳошия) ва мазмунлар
3.3.2. Баҳолаш, йўқ қилиш ва режали ахборот
3.3.4. Материални жойлашуви ва ташкил қилиш тизими
Кириш ва фойдаланиш соҳаси
3.4.1. Фойдаланишни тартибга солувчи шартлар
3.4.2. Ишга туширишни тартибга солувчи шартлар
3.4.3. Материал тили / графикаси
3.4.4. Физик хусусиятлар ва техник талаблар
3.4.5. Илмий-маълумотнома аппарати
Ўзаро боғланган материаллар соҳаси
3.5.1. Асл ҳужжатлар мавжудлиги ва манзили
3.5.2. Нусхалар мавжудлиги ва манзили
3.5.3. Боғланган тавсиф бирликлари
3.5.4. Нашрлар тўғрисида изоҳлар
Изоҳлар соҳаси
3.6.1. Изоҳ
Тавсиф назорати соҳаси
3.7.1. Архившунос изоҳи
3.7.2. Тавсифни яратишдаги қоидалар
3.7.3. Тавсиф санаси (саналари)
Халқаро тавсиф айирбошлаш жараёнида қуйидаги элементлар
мажбурий ҳисобланади:
- (Ҳужжат эгаси) идентификация код(лар)и
- Сарлавҳа
- Муаллиф
- Сақлов бирлиги ҳажми
- Тавсиф даражаси
Бу стандарт жаҳондаги йирик архив ташкилотларида кенг қўл
ланилади, масалан, архив ҳужжатларининг улкан фондига эга бўл
ган АҚШ Конгресс кутубхонаси, Канада Миллий кутубхонаси, Ко
рея Миллий архивлари.
ICA стандартлари электрон архив тизимида архив тавсифи би
лан бирга бошқа бир неча асосий объект турларини тавсифлаш ва
ҳужжатлар орасидаги семантик алоқани шакллантиришга имкон
яратади: архив тавсифи, авторитет ёзув, архив муассасаси, фао
лият, ҳуқуқлар, атамалар. Қўшимча объектларга архивга қабул
қилиш ва жамлаш манбалари ёзувлари киради. Асосий объектлар
бир-бирига мантиқан боғланган. Улар орасидаги семантик алоқа
ни қуйидагича тасвирлаш мумкин
1-расм. Электрон архив тизими объектларининг
семантик модели
Бундай моделга асосланган электрон архив қидирув тизими
нафақат архив ҳужжатлари, балки шахслар ва ташкилотлар авто
ритет ёзувлари, мавзули каталог (маълумотномалар), архив му
ассасалари ва сақлаш жойлари бўйича ҳам қидириш имконини
беради.
Фойдаланилган адабиёт
1. ISAD (G) : general international standard archival description:
adopted by the Committee on Descriptive Standards, Stockholm,
МУТОЛАА МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА
АХБОРОТ- КУТУБХОНА МУАССАСАЛАРИНИНГ
БИБЛИОГРАФИК ФАОЛИЯТИ МАСАЛАЛАРИ
Нарзуллаев Ғулом,
Тошкент Маданият коллежи ўқитувчиси,
педагогика фанлари номзоди,
Нарзуллаева Озода,
Тошкент вилояти «Турон» ахборот-кутубхона маркази
бўлим бошлиғи
Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2017 йил 12 январда
ги фармойишида мутолаа маданиятини шакллантириш, айниқса ёш
авлодни китоб ўқишга қизиқтириш уларни баркомол авлод бўлиб
вояга етишида мутолаа маданиятини ўрни нақадар муҳим эканлиги
кўрсатиб ўтилди. Фармонда келтирилган вазифаларни бекаму-кўст
бажаришда ахборот-кутубхона муассасаларининг урни ниҳоятда
муҳим. Ахборот- кутубхона муассасалари бугунги кунда аҳолини
барча қатламларини ахборотга бўлган эҳтиёжларини қондириш,
уларни интеллектуал салоҳиятини ошириш учун китоб ўқиши ва
маданий ҳордиқ чиқариш учун маърифий маскан саналади.
Ахборот-кутубхона муассасалари аҳоли учун қулай пайтда
ишлаши айниқса улар дам олиб хордиқ чиқараётганда уларни бўш
вақтларини тўғри ташкил этиш учун турли хил шаклда кутубхо
на библиографик хизмат кўрсатиш лозим. Ахборот-кутубхона му
ассасалари библиографик фаолият билан уйғун олиб борилиши
яхши самара беради. Библиографик фаолият бу кутубхоналар, ил
мий-техника ахборот нашриётлар ва ҳужжатлар алоқа йўллари ти
зимидаги бошқа жамоат институтлари томонидан илмий ёрдамчи
ишлаб чиқариш, тарбиявий тарғиботчилик ва бошқа мақсадларда
библиографик ахборотга бўлган эҳтиёжни ҳар томонлама қон
диришга хизмат қилувчи ҳужжатли ахборот фаолият соҳасидир.
Қисқароқ қилиб таърифлаганда, библиографик фаолият, бу – биб
лиографик ахборотга бўлган эҳтиёжни қондириш бўйича ахборот
фаолияти деб айтиш мумкин. Библиографик хизмат эса, ҳамма
турдаги ахборот-кутубхона муассасаларида олиб борилади. Хулоса
қилиб айтганда айнан библиография хизмати ахборот-кутубхона
муассасасининг ғоявий, маданий-маьрифий, илмий ахборот муас
саса сифатида иш йўналашидир. Кутубхоналарнинг библиографик
фаолиятини ташкил этиш деганда кутубхонанинг ўз олдига қўйил
ган вазифаларни бугун библиографик воситалардан фойдаланган
ҳолда бажаришга қаратилган тадбирлар комплекси тушунилади.
Бу ишнинг тўғри ташкил этилиши ходимлари библиографик ва
зифаларни бажарувчи турли бўлинмаларнинг ўзаро ҳамкорлиги
ва кутубхонанинг библиографик хизматини ташкил этилиши ту
шунилади. Ахборот-ресурс марказлари (АРМ)нинг библиография
хизмати қуйидагилардан иборат:
- шаҳар, туманнинг ягона СБА ни тузади;
- юқори минтакавий марказларнингбиблиографик ва бошқа ах
борот ресурсларини оқилона жойлаштириш ҳамда улардан фойда
ланишни таъминлайди;
- библиографик қўлланмалар тузади шаҳар, туманнинг ривожла
ниш ихтисосига боғлиқ ҳолда библиография хизмати кўрсатади;
- шаҳар, туман АРМларининг ва бошқа кутубхоналарнинг би
блиография иши тажрибаларини умумлаштиради ва шу асосида
ахборот ва методик материаллар тайёрлайди;
- юқори табақадаги кутубхоначи методик марказлар талаби
ча шаҳар, туман кутубхоналарининг библиография иши,
ча режалари, тажрибалари ҳақида маълумотлар юборади, ме
тодик марказлар ҳисобланмиш кутубхоналарнинг илмий, методик,
библиографик ишлари режаларига таклифлар киритади;
- АРМ бўлинмаларига библиография хизматини ташкил этишда
методик ёрдам беради, ходимларнинг библиографик малакаларини
ошириш бўйича ишларни бажаради. АРМда 2 ёки 3 та библиограф
штати мавжуд бўлса библиографик хизмат кўрсатиш, бу ишнинг
янги шакл ва усуллардан фойдаланиш билан бир қаторда йирик му
раккаб ишлар ҳам бажарилиши режалаштирилади. Масалан, ўлка
шунослик библиографик қўлланмаларини тузиш. Библиографлар
сонининг кўплиги уларни ихтисослаштириш (бирор соҳа бўйича
тайёрлаш)га, уларнинг ҳар бирига маълум вазифани белгилаб бер
шига имкон яратади, бу эса меҳнат унумдорлигини оширишда таъ
сир курсатади. Махсус илмий ва илмий техника кутубхоналарида
библиография ишини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари
мавжуд. Бу, биринчидан, шу кутубхоналар турларининг ҳар - хил
лигига, бошқа томондан эса, уларнинг кўпчилиги турли даража
даги ахборот органлари таркибида эканлигига боғлиқдир. Йирик
илмий ва илмий-техника кутубхоналарида, ФА кутубхоналари,
олий ўқув юртлари, шунингдек, махсус ҳудудий кутубхона марказ
ларида махсус библиография бўлинмаси (бўлим, сектор) мавжуд
бўлиб, улар библиография ишининг ҳамма йўналишлари бўйича
вазифаларни бажарадилар.
Ахборот органлари билан ташкилий жиҳатдан бирлаштирилган
(кўпроқ илмий ишлаб чиқариш бирлашмалари, илмий текшириш
институтлар, бошқармалар) кутубхоналарда библиографик жара
ёнларнинг бир қисми ахборот органларининг тегишли бўлинма
лари билан ҳамкорликда амалга оширилади. Macaлан, ахборот ор
ганларининг инженер – мураббийлари МБА да акс эттириш учун
материалларни танлашда фаол иштирок этадилар, библиографлар
ёрдамида ахборот талаб қилувчиларга ахборот хизмати кўрсатади
лар, фактографик характердаги сўроқларга жавоб берадилар.
Бу ҳолда библиография бўлими МБАни тузиш ва юритиш, би
блиографик ахборотни фойдаланувчиларга етказиш билан боғлиқ
бўлган ҳамма жараёнлар учун жавобгарлик вазифасини бажаради
лар. Ахборот органларининг бўлимлари ва кутубхоналар библио
графия хизматининг ҳамкорлигидаги иши МБАни мустаҳкамлиги
ни таъминлайди ва хизмат кўрсатилаётган жамоанинг бошқарув,
илмий ва ишлаб-чиқариш фаолиятини ахборот билан таъминлаш
сифатини оширади. Штатдаги ходимлар сони катта бўлмаган мах
сус кутубхоналарда (айниқса алоҳида ташкилот ва муассасалар
нинг илмий техника кутубхоналарида) штат жадвалида библио
граф лавозими кўрсатилмаган. Шунинг учун библиография иши
кутубхоначилар томонидан олиб борилади. Бунда МБАни ташкил
этиш (биринчи навбатда каталоглар), фондни тўлдириш ва омма
вий ишларда библиографик қўлланмалардан фойдаланиш ишлари
га асосий эътиборни қаратиши лозим. Ахборот библиография ва
маълумот – библиография хизмати бундай кутубхоналарда улар
нинг имкониятларига қараб чекланган ҳолда олиб борилади.
КИТОБХОНЛАРГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШДА
ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
ВА ШТРИХКОД ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЖОРИЙ
ЭТИШНИНГ ҚУЛАЙЛИКЛАРИ
Отобоева Азиза
Самарқанд давлат иқтисодиёт ва сервис институти
қошидаги 1-сон академик лицей АРМ раҳбари
The article is about the automatic technology of coding in servicing
readers in the library.
Ҳар қандай жамиятнинг ривожланиши унинг иқтисодий, ижти
моий, маданий юксалиши билан чамбарчас боғлиқдир. Фан ва
таьлимнинг ривожланиши ўз навбатида, ахборот ресурслар ҳамда
ахборот қидириш воситаларининг қай даражада ривожланганли
гига боғлиқдир. Демак, фан ва таьлим тизимини ривожлантириш
учун дастлаб бу икки соҳанинг асосий ахборот таьминотини таш
кил этувчи кутубхоналар, ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс
марказлари (АКМ, АРМ) фаолиятини такомиллаштиришни талаб
қилади. Шундай экан, жамият жадаллик билан ривожланаётган
ҳозирги шароитда АРМ ва АКМларнинг ижтимоий-маданий ин
ститут сифатидаги роли ошмоқда.
2017 йил 12 январдаги «Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва
тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхон
лик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия
тузиш тўғрисида»ги Фармойиш барча таълим муассасалари Ахбо
рот-ресурс марказлари зиммасига катта масъулият юклади. Барча
таълим муассасаларида бўлгани каби 1-сонли академик лицей ах
борот-ресурс маркази томонидан ҳам бу борада салмоқли ишлар
амалга оширилмоқда.
Академик лицей АРМ фаолияти давомида 2007 йилдан бошлаб
ИРБИС 32 дастури бўйича ААКТ билан иш олиб борила бошлан
ди. 2012 йилга келиб АРМАТ дастури жорий этилди. АРМнинг
электрон базасида фондга келиб тушаётган адабиётларга библи
ографик ишлов бериш давомий амалга оширилмоқда. Фонддаги
барча адабиётларнинг библиографик ёзувлари шу вақтгача 2835
номни ташкил этди.
АРМ электрон ёзувларини Республика Ўрта махсус, касб-ҳунар
таълими тизимининг корпоратив тармоғига биринчилардан бўлиб
жойлаштиришга эришди. Барча адабиётларнинг тўлиқ электрон
вариантларини бириктириш ишлари давом этиб келмоқда. Маъ
лумки, хизмат кўрсатиш тармоқ бўйча ҳам имкон қадар амалга
Ички тармоқда эса, асосий фонддаги барча адабиётлар билан
бирга китобхон формулярларининг электрон шакли ҳамюритила
ди. Каталоглаштириш ишлари тугаллангандан сўнг, китобларни
автоматлаштирилган ҳолда бериш ва қайтариб олиш функциялари
ни бажаришга киришилди. Бу жараён автоматлаштирилиши учун
фонддаги ҳар бир китоб ва китобхон формуляри махсус тайёрлан
ган штрих кодлар билан маркировкаланди. Бу жараён катта меҳнат
ва кўп вақт талаб этсада, кутубхоначилик иши ва автоматлашти
ришнинг оптимал жараёнларидан етарлича билимга эга малакали
ходимлар томонидан 17000 дан зиёд фонддаги адабиётларга ва
1565 нафар китобхонларнинг формулярларига штрихкодлар тайёр
ланиб бириктиришга эришилди.
Штрих кодларни яратиш махсус дастурий таьминот асоси
да амалга оширилди. Дастлаб, «BarCodeStudio» дастури асосида
фонддаги китоблар учун штрих кодлар тайёрланди ва хосил қи
линган штрих кодларни, босмадан чиқариб, уларни китоб бериш
ва қайтариб олиш жараёнларига татбиқ қилиш ишлари амалга
оширилди. Кодлаш ресурснинг инвентар китобидаги рақамлашти
риш билан мос ҳолда яратилди. Ҳар бир адабиётга инвентар рақам
асосида (идентификацион номер) уни махсус сканер билан иден
тификация қилиш имкониятига эга бўлган штрих кодлар бирикти
рилди. Кетма-кет рақамлаш усулидан фойдаланиш фақатгина янги
келиб тушган адабиётлар учун қулай. Чунки, келиб тушган адаби
ётларга ишлов бериш жараёнида, авваломбор, кутубхона инвентар
жамланма китоби орқали рақам кетма-кет қўйилади.
Фондда мавжуд адабиётларга штрихкод тайёрлаш давомида эса
ҳар бир адабиётдаги индивидуал (инвентар) ракмларни алоҳида-а
лоҳида дастурга киритилиб, тайёрланди. Чунки, фонд классифика
циясида, иерархик тизимда жойлашган адабиётларнинг инвентар
рақами бир биридан тартиби бўйича фарқланади.
Китобхонларни ID картларини штрих кодлар ёрдамида маркиров
калаш (китобхон ҳақида: шахсини тасдиқловчи маълумотлар, иденти
фикацион штрих код) ишлари ҳам амалга оширилди. Китобхонлардан
ўқитувчи, ходимлар ва махалла аҳолисининг АРМга мурожаат этиш
кетма-кетлигида, аъзо этилиши асосида идентификацион рақамлар
берилди. Ўқувчиларга масалан 1606175 рақами бу ўқувчининг 2016
йилда академик лицейга қабул қилинганлиги, яъни 1 босқич ўқувчи
си 06-гуруҳда ўқиётганлигини ва охирги 175 эса китобхонлар ораси
да 175 ўринда аъзо бўлганлигини билдиради. Китобхонлар электрон
ёзувга эса аъзо қилиш жараёнида бириктирилди.
Қуйидаги барча амаллар бажариб бўлингач китоб бериш ва
олиш ишлари амалга оширилмоқда.
Китобхонга хизмат кўрсатиш жараёнида электрон каталогдан
китобни ва китобхонининг электрон ёзувини қидириш учун 3 ми
нутдан 6 минут вақт сарфлайдиган бўлсак, штрих кодлар ва ID
картлар ёрдамида 1 минутдан 2 минут сарфлар эканмиз. Демак бир
кунда 150 та китобхонга хизмат кўрсатадиган бўлсак, ходимнинг
10 соатдан кўпроқ вақти (яъни бу дегани бир штат бирлигидаги
ходимнинг бир кунлик иш вақтидан ҳам кўпроқ вақт) ва меҳнатни
тежаб қолишга муваффақ бўлмоқдамиз. Бу билан инновацион тех
нологиялардан фойдаланиш ва уларни жорий этишнинг АРМлар
фаолиятида давлатимиз равнақи учун қўша оладиган ҳиссасини
очиб беролдик деган умидда сизлар билан ўртоқлашдик.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ И МЕДИА ГРАМОТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА
Полякова Вероника,
Руководитель научно-методической и исследовательской
службы Национальной библиотеки Узбекистана
ятельных направлений: медиа грамотности (ЮНЕСКО) и инфор
мационной культуре (ИФЛА). Вместе с тем, воздействие на чело
века многообразной информации с точки зрения ее типов, видов
и носителей, обусловили новую инициативу ЮНЕСКО и ИФЛА
по интеграции медиа грамотности и информационной культуры в
единое понятие-медиаинформационная грамотность [1].
Медиаинформационная грамотность сегодня предполагает уме
ния человека:
• четко формулировать свои информационные потребности;
• искать и находить требуемую информацию эффективно, с ми
нимальными затратами времени и сил;
• организовывать полученную информацию в необходимой
форме, форматах, на необходимых носителях;
• использовать и распространять информацию;
• сохранять информацию для будущего использования или уда
В связи с быстрым развитием ИКТ медиаинформационная гра
мотность становится принципиально необходимым средством пре
доставления людям возможности эффективно искать, оценивать,
использовать и создавать информацию для достижения личных,
общественных, профессиональных и учебных целей. Для инфор
мационно-библиотечных учреждений вопрос подготовки пользо
вателя и обучения его навыкам работы с информацией может быть
решен в контексте формирования информационной культуры лич
ности, как емкого интегративного понятия, способного включить в
свой состав информационную культуру и медиа грамотность.
Национальная библиотека Узбекистана, являясь инициатором
разработки и реализации программ и проектов в области инфор
мационно-библиотечной деятельности, в сотрудничестве с Пред
ставительством ЮНЕСКО в Узбекистане и Министерством народ
ного образования Республики Узбекистан инициировали развитие
нового практического направления в информационно-библиотеч
ной сфере, как формирование информационной культуры и медиа
грамотности специалистов информационно-библиотечной сферы.
В апреле 2015 года в рамках Международной конференции
«Central Asia – 2015: Информационно-библиотечные ресурсы
в науке, образовании, культуре и бизнесе» было уделено особое
внимание данному вопросу. Работа по данному направлению была
проведена в отдельной секции «Вопросы формирования культуры
чтения, информационной культуры и медиа грамотности пользо
вателей информационно-библиотечных учреждений», в работе ко
торой, при поддержке Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане
приняла участие эксперт по данному вопросу Наталья Ивановна
Гендина – доктор педагогических наук, профессор, директор на
учно-исследовательского института информационных технологий
социальной сферы Кемеровского государственного университета
культуры и искусств, заслуженный деятель науки РФ; член посто
янного комитета секции информационной грамотности ИФЛА,
член Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех».
В продолжении развития данного направления Националь
ной библиотекой Узбекистана, совместно с представительством
ЮНЕСКО в Узбекистане был разработан проект «Формирование
информационной культуры и медиа грамотности специалистов
информационно-библиотечных учреждений Узбекистана в пери
од углубления реформ в информационно-библиотечной сфере» в
рамках первого этапа которого в период с 6 по 15 октября 2015
года Н.И. Гендина провела ряд обучающих тренингов (ТОТ) для 20
специалистов Национальной библиотеки Узбекистана и специали
стов информационно-библиотечной системы Министерства народ
ного образования из Республиканской научной педагогической би
блиотеки, информационно-ресурсного центра (ИРЦ) Республики
Каракалпакстан, Бухарского областного ИРЦ, Сурхандарьинского
областного ИРЦ, Сырдарьинского областного ИРЦ, Ферганского
областного ИРЦ, Ташкентского университета информационных
технологий.
Целью данного этапа проекта являлось обучение специалистов
информационно-библиотечных учреждений Узбекистана методи
ке продвижения идей ЮНЕСКО по медиаинформационной гра
мотности посредством учебного курса «Основы информационной
культуры школьника». Слушатели познакомились с ведущими
международными тенденциями в этой сфере, узнали об Учебной
программе ЮНЕСКО по медиаинформационной грамотности; из
учили учебно-методический комплекс «Основы информационной
культуры школьника». Слушателям удалось познакомиться с со
держанием и особенностями 85 уроков, рассчитанных на их изуче
Наряду с освоением теоретического материала, участники тре
нинга тренеров выступили в качестве экспертов, выделивших те
фрагменты в тексте уроков и презентаций к ним, которые необхо
димо адаптировать в соответствии с задачами обучения младших
школьников Узбекистана. И еще одно важное достижение: слуша
тели на практике проверили возможности предложенной методики
адаптации учебных материалов и полностью адаптировали тексты
4-х уроков и презентаций к ним. Кроме того, слушатели продемон
стрировали свое умение доносить сложные информационные зна
ния для самых маленьких пользователей информации, используя
для этого методы активного обучения.
В апреле 2016 года в рамках Международной конференции
«Central Asia – 2016: Информационно-библиотечные ресурсы в
науке, образовании, культуре и бизнесе» при поддержке Предста
вительства ЮНЕСКО в Узбекистане и под руководством междуна
родного эксперта Гендиной Н.И. были представлены адаптирован
ные уроки и сертифицированные тренеры провели 4 мастер-класса
«Как устроена книга. Структура и содержание художественной
книги», «Адресный поиск и алгоритм его выполнения», «Техно
логия подготовки отзывов на мультфильм» учебно-методического
комплекса «Основы информационной культуры школьника». На
талья Ивановна проанализировала адаптированные уроки и дала
высокую оценку проведенной работе.
В рамках реализации проекта и по приглашению Российского
комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Нацио
нальная библиотека Узбекистана приняла участие в Междуна
родной конференции «Медийно-информационная грамотность и
формирование культуры открытого правительства», которая со
стоялась 7-9 июня 2016 года в городе Ханты-Мансийске. В рамках
Международного форума специалистом Национальной библиотеки
Узбекистана была представлена информация по реализации проек
та «Формирование информационной культуры и медиа грамотно
сти специалистов информационно-библиотечных учреждений Уз
бекистана в период углубления реформ». Данный проект является
единственным в своем роде, поскольку направлен на повышение
теоретического и практического потенциала специалистов инфор
мационно-библиотечных учреждений в области информационной
культуры и медиа грамотности. Представители стран-участниц
Международной конференции (Молдова, Казахстан, Киргизстан)
заинтересовались данным проектом и пожелали перенести опыт
Узбекистана в свои республики.
Результатами проведения I этапа проекта (декабрь 2015 г. – ав
густ 2016 г.) являлось осуществление сертифицированными специ
алистами перевода на узбекский язык 85 уроков учебно-методиче
ского комплекса «Основы информационной культуры школьника»
для учащихся 1-4 классов, а их содержание адаптировано к усло
виям истории, культуры и образования Узбекистана.
Данная работа продолжена, поскольку первая часть проекта на
правлена на младших школьников 1-4 классов в возрасте 7-10 лет.
За границами проекта осталась такая категория, как дети среднего
школьного возраста 11-15 лет (5-9 классы). В целях оптимизации
усилий по охвату всех категорий учащихся с 1 по 9 классы общеоб
разовательных школ и подготовки кадровой базы из числа инфор
мационно-библиотечных специалистов было принято совместное
решение о продолжении проекта и расширения сферы внедрения
информационной культуры и медиаграмотности в работу инфор
мационно-библиотечных учреждений Узбекистана. Учебно-мето
дический комплекс «Основы информационной культуры школьни
ка» для учащихся 5-9 классов включает 35 практических уроков и
презентаций к ним.
В рамках II этапа проекта в период 17–24 апреля 2017 года
Международным экспертом ЮНСЕКО и ИФЛА Н.Гендиной и
соавтором учебно-методического комплекса Е.Косолаповой был
проведен тренинг для тренеров (ТОТ) для 32 информационно-би
блиотечных специалистов Министерства народного образования
Республики Узбекистан по повышению квалификации в вопросах
информационной культуры и медиаграмотности.
В рамках проекта, в целом, запланирована адаптация учебных
материалов, перевод и издание пособия для специалистов инфор
мационно-библиотечной сферы, проведение ТОТ сертифициро
ванными специалистами в регионах республики, создание муль
тимедийного ресурса и специализированной вкладки со всеми
материалами проекта на сайте Национальной библиотеки Узбе
кистана. Итогом реализации проекта будет являться повышение
теоретического и практического потенциала специалистов инфор
мационно-библиотечных учреждений в области информационной
культуры и медиа грамотности, создание кадровой базы респу
блики по данному направлению, формирование информационной
культуры и медиаграмотности пользователей, укрепление статуса
профессии информационно-библиотечного специалиста.
Список использованной литературы:
[1] Гендина Н.И., Косолапова Е.В. Основы информационной
культуры школьника: учебно-методический комплекс для учащих
ся 1-2 классов общеобразовательных учебных учреждений [Текст]
/ Н.И.Гендина, Е.В. Косолапова – М.: РШБА, 2014. – С. 6.
АХБОРОТ-КУТУБХОНА МУАССАСАЛАРИДА
ЎЛКАШУНОСЛИК БИБЛИОГРАФИЯСИНИ
Раҳимова Шоира,
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси
Миллий библиография маълумотлари
базасини шакллантириш хизмат раҳбари
Ўлкашунослик, бу – ўлка, унинг табиий шароити, аҳолиси, та
рихи, моддий ва маънавий маданияти тўғрисидаги билимлар ма
жмуидир. Ўлкашунослик маҳаллий аҳоли ҳаётининг тарихий-ма
даний, ижтимоий томонлари бўлган ватанпарварликни, Ватанга
муҳаббатни шакллантиришни кўзда тутади. Бу вазифалар Респу
бликамиз ахборот-кутубхона муассасаларидаги кутубхона ўлкашу
нослигининг асосий иш йўналишидир.
Ўлкашунослик фаолиятини талаб даражасида олиб бориш учун
ўлкашунослик ресурслари ва уларни яратиш бўйича ишларни таш
- ўлка ҳақидаги ҳужжатлар фондини шакллантириш ва мунта
- ўлкашунослик бўйича ихтисослашган кутубхоналараро ҳам
корликни йўлга қўйиш, электрон каталогини тузиш;
- ўлка ҳақидаги ҳар қандай талаб ва сўровни тўлиқ қондириш
учун маълумот-библиография ва ахборот-библиография хизмати
ни ташкил этиш;
- ўлкашунослик бўйича тадқиқот ишлари олиб бориш ва улар
нинг натижаларини оммалаштириш;
- ўлканинг миллий, этник, табиий-географик, маданий-тарихий,
тил анъаналари тўғрисидаги ахборотларни тарғиб қилиш;
- ўлкашунослик музейлари, маданий ва жамоат ташкилотлари
билан ҳамкорлик фаолиятини ўрнатиш.
Ўлкашунослик фондига мазмунан ўлкага бағишланган ҳар қан
дай ҳужжат-китоб, даврий ва давомли нашрлар, тўпламлардаги
мақолалар, аудивизуал материаллар, плакатлар, варақалар, хари
талар, электрон ҳужжатлар, машинкада ёзилган ҳужжатлар ҳатто
қўлёзма манбалари ҳам йиғилади.
Юқорида келтирилган барча турдаги ресурсларни албатта би
ринчи навбатда кутубхонанинг маълумот бибилиографик аппара
тида акс эттириш орқали амалга оширилади.
Маълумот-библиографик аппарат (МБА) – ахборотни қиди
риш, адабиётларни тарғиб қилиш ва ўқишга раҳбарлик қилишга
мўлжалланган маълумотнома ва библиографик нашрлар фонди,
кутубхона каталоглари ва картотекаларининг мажмуасидир. МБА
ўзида библиографик, кутубхоначилик ва фактографик ахборотни
ҳужжатли шаклда сақлайди.

МБА каталоглар, картотекалар, маълумотнома-библиографик
нашрлар фонди, электрон каталог, маълумотнома нашрлар фонди,
бажарилган мавзули маълумотлар фондидан иборат бўлиши керак.
Каталоглар кутубхона фондида мавжуд матбуот асарларини акс
эттиргани ҳолда, картотекалар эса фондда бўлмаган материаллар
ни ҳам ёритиши, ўзгарувчанлиги, ривожланувчанлиги билан ка
талоглардан фарқ қилади ва уларни тўлдиради. Ўлкашуносликка
тузилган МБАда мақолаларнинг системали картотекаси ва мавзули
картотекалар албатта ўз аксини топган бўлиши керак.
Мақолаларнинг системали картотекаси – универсал, мўлжал
ланишига кўра умумий бўлиб, бутун картотекалар тизими ядроси
функциясини бажаради ва у юритиш мажбурий бўлган картоте
кадир. Бу картотека ахборот-кутубхона муассасасидан фойдала
нувчиларининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш фаолияти, ўқиш ва
мустақил билим олиш билан боғлиқ ахборот эҳтиёжларини тезкор
лик билан қондиришга мўлжалланган картотекадир.
Картотеканинг тузилиши системали каталогнинг тузилишига
ўхшаш, унинг системали каталогдан фарқ қиладиган хусусияти –
журналлар, газеталар, давомли тўпламлардаги янги материаллар
ни тезкорлик билан акс эттиради, янги ва долзарб масалалар бўйи
ча рукнлар мунтазам киритилади.
Мавзули картотекалар ўз мақсади, мазмуни, мўлжалланиши
ва фойдаланилиши бўйича энг долзарб муаммоларни ёритувчи
ҳужжатларни акс эттириш ва тарғиб қилишга қаратилган. Мавзу
ли картотекалар шу мавзу ўз долзарблигини йўқотгунга қадар ва
бу мавзу босма библиографик қўлланмалар билан таъминлангун
га қадар юритилади. Ўта муҳим мавзулар бўйича босма мавзули
кўрсаткичлар мавжуд ҳолда ҳам, унинг давоми сифатида мавзули
картотекани юритиш мумкин.
Кейинги йилларда Ўзбекистондаги ахборот-кутубхона муасса
саларида библиография ишлари қизғин олиб борилмоқда. Ҳозирги
кунда Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхона
сида ва республикамизнинг барча ахборот-кутубхона марказларида
(АКМ) илмий-библиографик, айниқса ўлкашунослик мавзуси бўй
ича ишлар ташкил этилган бўлиб, библиографик қўлланмаларнинг
босма нашрлари билан бир қаторда электрон шаклларини тузиш
ишлари йўлга қўйилган. Ўлкашунослик мазмунидаги библиогра
фик қўлланмаларни мунтазам тузиш, фойдаланувчилар ўртасида
адабиётни тарғиб қилишнинг энг қулай ва самарали усуллари ҳи
собланади.
Ўлкашунослик библиографияси турларини ажратишда мазмун
– ҳудуд (мазмун – расмий) белгисига асосланилади. Биринчи на
вбатда мамлакатнинг маълум бир олинган жойи (туман, шаҳар,
вилоят, географик зона ва ҳ.к.) билан мазмунан боғлиқ бўлган ада
биётларни библиографиялаш тушунилади. Иккинчи навбатда эса
бутун бир олинган давлат, мамлакат ҳақидаги адабиётларни библи
ографиялаш демакдир. Бундай адабиётлар мазмунан турли-туман
бўлиши мумкин, масалан, шу ўлка ёки давлатнинг тарихи, халқ
хўжалиги, фани, маданияти ҳақида, ўлка ёки мамлакат ҳаётининг
ҳамма томонлари ҳақидаги адабиётни ўз ичига олади ва бу библи
ография универсал ўлкашунослик ёки мамлакатшунослик библи
Ўлкашунослик мазмунидаги библиографик қўлланмаларни ту
зишда унинг шакллари, хиллари, нашрларга тузилган кўрсаткичла
ри ҳақида яхши тушунчага эга бўлган ҳолда амалга ошириш зарур.
Бибилографик қўлланма – мақсади, мазмуни, шакли бўйича
бириктирилган кўп сонли библиографик ёзувлар (тасвирлар)нинг
маълум бир тартибга солинган йиғиндисидир. Библиографик қўл
ланмаларнинг қуйидаги асосий шакллари ажратилади:
- библиографик нашрлар – вақтли, давомли ва нодаврий (ва
рақалар, плакатлар) қўлланмалар;
- мустақил бўлмаган нашриёт шакллари (китоб ичи, журнал
ичи, газета ичи, мақолалар ичи библиографик материаллар);
- карточкали шакллари (каталоглар ва картотекалар)
- автоматлаштирилган ахборот қидрув тизими (электрон библи
ографик ҳужжатлар).
Библиографик қўлланмаларнинг асосий хилларига: библиогра
фик кўрсаткич, библиографик обзор, библиографик рўйхат киради.
Библиографик кўрсаткич – мураккаб тузилишга эга бўлган, ёр
дамчи аппаратлар билан таъминланган библиографик қўлланма;
Библиографик обзор – библиографиялаш объекти – ҳужжат
ҳақида бир-бирига боғланган ҳолда маълумот берувчи библиогра
фик қўлланма;
Библиографик рўйхат – содда тузилишга эга бўлган, ёрдамчи
аппаратларсиз библиографик қўлланма.
Нашрларга тузилган кўрсаткичлар – нашрнинг таркибий илмий
справка аппарати ҳисобланади. Алифболи, хронологик, сарлавҳалар
кўрсаткичлари нашр таркибини ёритади ва алоҳида ҳужжатни қиди
ришни енгиллаштиради. Предмет, географик номлар кўрсаткичлари
эса нашрга киритилган ҳужжатларнинг мазмунини очиб беради.
Исмлар кўрсаткичи маълум бир муаллифнинг бир асарини ёки
асарларини, алоҳида олинган шахсга бағишланган асарларни, муҳар
рирлар, мусаввирлар ва бошқа ҳужжатни яратишда иштирок этган
шахслар ҳақида маълумотларни қидириб топишда ёрдам беради.
Ўлкашунослик библиографик қўлланмаларини тузиш босқичла
ри мавжуд бўлиб, улар қуйидагиларни ўз ичига олади:
- мавзусини аниқлаш;
- режа-проспектини тузиш;
- ахборот-ҳужжатларни қидириш;
- библиографик ҳужжатларни тўплаш;
- ҳужжатларни библиографик тавсифлаш;
- ҳужжатни аннотациялаш;
- ишчи аппаратини ташкил қилиш;
- классификациялаш схемасини ишлаш;
- йиғилган материалларни системалаштириш;
- кўрсаткични таҳрирлаш;
- библиографик қўлланмани расмийлаштириш.
Ушбу санаб ўтилган босқичлар библиографик қўлланманинг
тўғри ва тўлиқ тузилишини таъминлашга хизмат қилади.
Бугунги кунда замонавий технологияларнинг жорий қилиниши
билан ўлкашунослик ресурсларининг мазмунида ҳам бир мунча
ўзгаришлар рўй бермоқда. Масалан, ўлкашунослик маълумотлар
базасида бир вақтнинг ўзида библиографик, тўлиқ матнли ва фак
тографик ахборот мавжуд бўлади. Бир ресурс турлича мақсадлар:
илмий тадқиқотга ёрдам бериш, ўлканинг иқтисодий ва маданий
ривожланишига ёрдам бериш, маънавий, аҳлоқий ва ватанпарвар
лик тарбияси мақсадларига хизмат қилиш, бир вақтнинг ўзида ҳам
олим, ҳам бошқа фойдаланувчини қизиқтира олиш каби ишларда
фойдаланиши мумкин.
Ўлканинг тўлиқ электрон ўлкашунослик ресурсини яратишда
АКМ ва АРМлар, бевосита ўлкашунослик музейлари, вилоят ар
хивлари, йирик ташкилот ва муассасалар билан ҳамкорлик ўрнатиш
орқали амалга ошириш керак. Маҳаллий жойларда кенг жамоат
чиликни, айниқса, ёшларни ўлка ҳақидаги билимларни эгаллашга
ундовчи турли тадбирлар ва танловлар ўтказишни ташкил қилиш
орқали ўлкашунослик фаолиятини ривожлантириш зарур.
Ахборот – кутубхона муассалари юқорида айтилганидек МБА
юритиш ва библиографик қўлланмаларини тузишда албатта, Ўз
бекистонда жорий қилинган стандартларни қўллаган ҳолда амалга
оширишлари зарур.
Хулоса қилиб айтганда бугунги кун талаби, ахборот-кутубхона
муассасаларида ўлкашунослик библиографиясини юритишда маъ
лумотларнинг тўлиқлигини таъминлашга қаратилган. Бунинг учун
ҳар бир ахборот-кутубхона муассасаси фондидаги мавжуд босма
ва электрон ресурсларни яратиш билан чекланиб қолмасдан, балки
бошқа ахборот-кутубхона муассасалари билан маълумот алмашиш
орқали фойдаланувчилар ўртасида адабиётларни тарғиб қилишни
йўлга қўйиш даркор. Бу эса фойдаланувчиларга ўлкашунослик ре
сурслари ҳақида тўлиқ ва самарали хизмат кўрсатишнинг юқори
босқичга кўтарилишига хизмат қилади.
ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА КИТОБ ВА КИТОБХОНЛИК
МАСАЛАЛАРИ
Раҳимова Шаҳноза,
Тошкент ахборот технологиялари университети
Ахборот кутубхона тизимлари кафедраси ассистенти
In this article, about unproving culture of book and reading book
in uzbek youngs education. Developing the reading culture in the
education of young people preserving reading traditional book in
electronic technology to achieve the full development wich is necessary.
Ўсиб келаётган ёш авлоднинг билим-савиясини ошириш, ки
тобга бўлган муҳаббатини, маънавиятини юксалтириш борасида
янги қадам ташланиб, китобхонлик маданиятини янада ошириш,
ноширлик, матбаа соҳаларини ривожлантириш ҳамда мазкур
йўналишда фаолият олиб бораётган тадбиркорларни қўллаб-қув
ватлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Бугунги кунда, айниқса, бадиий, маърифий, илмий-оммабоп,
тарбиявий, ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини оширишга қара
тилган адабиётларни чоп этиш, улар билан таълим муассасалари
ни таъминлаш, миллий ва жаҳон адабиёти намояндаларининг етук
асарларини саралаш, таржима қилиш ишлари пухта ўйланган ти
зим асосида ташкил этилмагани, таълим ва маданият муассасала
ри учун китоб харид қилишга маб
лағлар етарли даражада мавжуд
бўлган манбалар ҳисобидан жалб этилмаётгани, китоб сотишга их
тисослашган корхоналар томонидан таълим муассасалари, кутуб
хоналар ва маҳаллаларда янги китоблар тақдимотларини ўтказиш,
мутолаа маданиятини ошириш, шу жумладан, оммавий-ахборот
воситалари орқали тарғибот-ташвиқот қилишга қаратилган тад
бирлар юксак талаблар даражасида эмаслигига алоҳида эътибор
берилган.
Айни пайтда, ёшларнинг китобхонлик маданиятини шакллан
тириш учун ўтказилган социологик сўровномани ўта масъули
ят билан ташкил этиш лозим. Бундай сўровнома бир томондан,
ёшларнинг китобхонлик маданияти даражасини аниқласа, бошқа
томондан, жамият талаб этаётган муаммоларни аниқлаш, мавзулар
танлашга имкон беради.
Китобхонлик маданияти деганда нимани тушунамиз? Булар, қуй
идагилардан иборат: ўзининг касбий-мутахассислик ҳамда бади
ий-маънавий баркамоллигини ошириш учун китобни танлай олиш
ва ўзи учун зарурини ўқиш; китоб устида ишлаш малакасини обдон
ўрганиб олиш ва унга чуқур амал қила билиш; китобни мустақил
ўқий билиш; ўқиган китобнинг асосий мазмунини талқин қила би
лиш, унинг фусункор оламига кира билиш; ўқиганларидан ҳаётий
хулосалар чиқариш; китобнинг керакли, зарур жойларини ён даф
тарчага кўчириб олиш, нотаниш бўлган сўзларни эсда сақлаб қо
лишга интилиш; мунтазам равишда ўқиш кўникмасига эга бўлиш;
китоб билан муомалада энг қадрдон дўстингга муносабатда бўлган
дай эътибор билан қараш; китобни яроқсиз ҳолига келтирмаслик
учун ундан тўғри фойдалана билиш; китобни шошилмасдан, ўйлаб,
диққат-эътибор билан ўқиш малакасига эга бўлиш, кутубхона карто
текалари билан ишлай билишни ўрганиш; ўқиган китобни дўстлар
билан ўртоқлашиш, яхши китобни уларга тавсия қилиб, уни бошқа
лар ҳам ўқиб чиқишига эришиш; ҳар бир яхши китобни илм қалъа
сининг калити деб билиб, унинг боқий умрини таъминлашдир.
Ўзбекистон аҳолисида китоб ўқиш ва китобхонликка ижобий
муносабат қадим қадимдан шаклланиб келган. Бироқ авваллари
жамиятда ўртамиёна мавқега эга бўлганларнинг аксарияти савод
чиқариш ва саводхонликни ошириш билан кифояланган бўлсалар,
бугунги авлод учун фақат ўқиш ва ёзишни билишнинг ўзи камлик
қилади. Ахборот асри деб ном олган XXI асрда теварак атрофни
гўё улкан «ахборот уммони» ўраб олган ва шу муҳит шунчалик
тез ўзгармоқдаки, ушбу ахборотлар уммонида бемалол суза олиш
учун, уларни тез қабул қилиш, тез қайта ишлаш ва улардан самара
ли фойдаланиш маҳоратига эга бўлиш талаб этилади.
ХXI аср ахборот технологиялари асри сифатида илм фанда эъ
тироф этиладиган бўлди.Тараққиёт бир томондан янгиликларга
бой бўлса, иккинчи томондан инсониятни улкан салоҳиятларга
етаклаган баъзи имкониятларнинг ворислилик даражасини чегара
лаб қўйди. Онг ва тафаккур, нутқ ва саводхонликнинг ўзига хос
мезонларидан бири бўлган мутолаа ҳам ахборотлар асрида жиддий
тадқиқот объектига айланиб бормоқда. Интернет сайтларида со
атлаб ўтирадиган ёшларнинг китоб мутолаа қилиш имкониятлари
қанчалик ўз ўрнига эга, деган қарашлар пайдо бўлди. Бу ҳолат та
биийки, кўпчилик тадқиқотчиларнинг олдига жиддий вазифалар
Ҳаётимиздаги ижтимоий-маданий муҳит жиддий ўзгаришга уч
раган. Бу нафақат қадриятлар тизимининг ўзгарганлиги, балки янги
шаклдаги ахборот–коммуникатив макон – Интернетнинг жадал
суръатларда ривожланиши ҳисобига содир этилди. Интернет истеъ
молчиларини бундан уч-тўрт йил бурун асосан ёшлар ташкил этади,
деган ғояларни бугун иккиланмасдан «ақидага айланди», десак му
болаға бўлмайди. Негаки, бугун ундан фойдаланувчиларнинг деяр
ли ёш даражаси бўйича гуруҳларга ажратмаса ҳам бўлади.
Бугун ёшларнинг кўп китоб ўқимаётганини замон талабидан
келиб чиқиб, уларнинг Интернетга қаттиқ боғланиб қолганли
гига боғлаш мумкин. Натижада ўзига хос стереотип, яъни Ин
тернет ёшларни мутолаадан бегоналаштирувчи восита сифатида
қарашларни ҳам пайдо қилди. Аммо бу унчалик ҳам тўғри эмас.
Ҳар бир нарсани назоратга олиш ва тартибга солиш мумкин. Шу
жумладан, ахборот маконидаги китобхонлик маданиятини шакл
лантиришни ҳам. Маълумки, замонавий илм-фанда мутолаа ту
шунчаси орқали нафақат китоб ёки бошқа нашр маҳсулотларини
ўқиш жараёни, шунингдек, турли ахборот манбаларидан ахборот
ни ўзлаштириш жараёнлари ҳам англанмоқда.
Шуни қайд этиш керакки, болаларни китобга ошно қилиш,
уларни ўқишга муҳаббат руҳида тарбиялаш, ўсмирлар ва ёшлар
онгига китоб мутолааси ўз мақсадига эришиш ҳамда жамиятга
ижтимоий мослашишда таъсирчан ва нуфузли восита эканлигини
сингдириш бугунги кундаги долзарб вазифалардан саналади. Шу
ларни ҳисобга олган ҳолда, ёш авлод учун китоб нашр қилиниши,
болалар ва мактаб кутубхоналари фондларини модернизациялаш
ҳамда янада яхшилаш, болалар ва ўсмирларнинг кутубхоналар,
мактабдан ташқари ҳамда ёзги мутолааларини рағбатлантириш,
оилавий китобхонлик анъаналарини тиклаш ва оммалаштириш,
болалар ҳамда ўсмирлар адабиётининг энг яхши намуналарини
тарғиб қилиш, ўз она тилида китоб ўқишни рағбатлантириш бўйи
ча чора-тадбирлар киритилмоқда.
Кутубхоналар янги ахборот-коммуникация технологияларини
жорий қилиш, уларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш,
китоб фондини янада яхшилаш ҳисобига модернизация қилинади.
Узоқ аҳоли пунктларида яшайдиган ҳамда кутубхоналарга бориш
имконияти чекланган фуқароларга қулайлик яратиш мақсадида
кўчма кутубхона хизматини ривожлантириш, кутубхоналараро
абономент ва ҳужжатларни электрон етказиб беришни, кутубхона
ресурсларидан масофавий фойдаланишни йўлга қўйиш, ушбу зиё
масканларида индивидуал, гуруҳ ҳамда оммавий китобхонликни
тизимли равишда ташкил қилишни ривожлантириш, мутолаа ма
даниятини тарбиялаш, юксак бадиий асарларга ошно тутинтириш,
мамлакатимиздаги кутубхоналар имижини яхшилаш бўйича аниқ
механизмлар таклифини бериш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз
Ёшлар тарбиясида китобхонлик маданиятини янада такомил
лаштиришда аънанавий китобхонлик тамойилларини, ҳар қандай
усул билан бўлса ҳам, тўлиқ сақлаб қолиш, шунинг баробарида
янги замонавий электрон техник воситалардан ҳам тўлиқ фойда
ланишни ўзлаштиришга эришиш зарур. Китоблар инсонни ҳаёт
га йўллагандагина, унга хизмат қилгандагина фойдалидир. Агар
китоб ўқувчига оз бўлса-да, куч-ғайрат, шижоат, маънавий поклик
бахш этмаса, мутолаа учун сарф этилган ҳар бир соат беҳуда ва
бесамар бўлиб қолаверади. Демак, замонавий жамиятда аҳоли
катта қисмининг турмуш тарзини бир бўлаги Интернет билан боғ
лиқ экан, уларда Интернет мутолаа маданиятини шакллантириш
муҳим вазифа бўлиб қолади.
ЎЗБЕКИСТОНДА АРХИВШУНОС
МУТАХАССИСЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ
МАСАЛАЛАРИ
Сабуров Нурмат
ЎзР МДА бўлим мудири,
Абдураҳимова Ш.
ЎзР МДА илмий ходими
Ҳар томонлама ривожланиб бораётган мамлакатимизнинг барча
соҳаларида малакали кадрларни етиштиришга алоҳида эътибор қа
ратилмоқда. Ҳозирги даврда ушбу масала энг долзарб бўлиб, унинг
ечими муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Хусусан, Ўзбекистон
Республикасида таълим тизимини ислоҳ қилиш ва янгилаш юзаси
дан қонун ҳужжатларига ҳам бир қанча ўзгартириш ва қўшимчалар
киритилди. Барчамизга маълумки, 1997 йил 29 августда «Таълим
тўғрисидаги» Қонун ҳамда «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»
қабул қилиниб, унга биноан таълим тизимини ислоҳ қилиш асосида
юртимизда малакали кадрларни етиштириш, уларнинг замонавий
билим олишларига тўлиқ шарт-шароитлар яратиш масалаларига
алоҳида эътибор қаратилди. Ушбу қонун ҳамда дастурлардан келиб
чиққан ҳолда мамлакатимизда узлуксиз таълимнинг миллий андо
заси шаклланди, яъни тўққиз йиллик умумтаълим мактаблари, уч
йиллик ўрта-махсус таълим даргоҳлари ҳамда профессионал – икки
босқичли Олий таълим тизими юзага келди.
Ҳар бир соҳани ривожлантириш учун аввало, соҳани эгалловчи
кадрларни тайёрлаш сифатини янада ошириш лозим. Бу ҳолат ўз
навбатида, архившунос кадрларни тайёрлашга ҳам тааллуқлидир.
Бугунда архившунослик соҳасида ёш мутахассисларни тайёр
лашнинг изчил тизими шаклланганлигини ва архившунос кадрлар
малакасини ошириш юзасидан бир қатор ижобий ишлар амалга
оширилиб келинаётганлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш жоиздир.
Статистик маълумотларга таянган ҳолда айтиш мумкинки, ҳо
зирги кунда юртимиздаги 23 та ўрта махсус коллежларида 1000 дан
ортиқ ёш кадрлар «Иш юритиш ва архившунослик» мутахассис
лиги бўйича тайёрлаб берилмоқда. Юқори малакали архившунос
кадрларни тайёрлаш республикамизда 1999–2000 йиллардан бошла
ниб, айнан ўша даврдан Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Мил
лий университети ҳамда А.Қодирий номидаги Тошкент маданият
институтида 5А220301 «Тарихчи – архившунос» мутахассислиги
бўйича илк бор магистратурага талабалар қабул қилина бошланди.
Ушбу мутахассисилик бўйича қабул фақат икки йил давомида амал
га оширилган ва 2002–2003 ўқув йилидан тўхтатилган. Тўрт йил да
вом этган ўқув даврида атиги 8 нафар магистр – архившунос кадр
етиштирилиб берилган. Бу эса республикамизда фаолият юритаёт
ган архив муассасаларининг 10% ини ҳам зарур бўлган малакали
мутахассислар билан таъминлаш имконини бермаган. Ушбу ҳолат
ўз навбатида, соҳанинг иш самарадорлигига, архив ишини риво
жлантиришга қаратилган самарали фаолиятни олиб боришда бир
қанча муаммоли вазиятларни келтириб чиқарган.
Архившунос кадрларга бўлган талаб ҳамда эҳтиёжнинг ортиб
бориши, архив идораларида малакали архившунос кадрларнинг
етишмаслигини инобатга олган ҳолда, «Ўзархив» агентлиги Ўзбе
кистон Миллий университети билан ҳамкорликда ўз таклифлари
ни Олий ва ўрта-махсус таълим вазирлигига тақдим этишди.
Мамлакатимизда фаолият юритаётган юздан ортиқ давлат ар
хивларида 1,5 мингга яқин штат бирлиги белгиланган бўлиб, унга
асосан ходимларнинг 945 таси олий маълумотли ва малакали ар
хившунос кадрлар бўлмоғи лозим. Аммо амалда 2009 йилда ре
спублика давлат архивларида 280 та олий маълумотли мутахассис,
637 та ўрта-махсус маълумотли ишчи ходимлар ҳамда 4 та фан
номзоди фаолият юритишган. Ушбу ҳолатларни эътиборга олган
ҳолда ҳар йили «Ўзархив» агентлиги томонидан архившунослик
мутахассислиги бўйича кадрларга бўлган талаб ўрганиб чиқилиб,
кадрлар етишмаслиги масалалари юзасидан давлат архивлари то
монидан тақдим этилган таклифлар кўриб чиқилди. Бир вақтнинг
ўзида, яъни 2009 йилнинг май ойида «Ўзархив» агентлиги томони
дан давлат архивларида фаолият юритаётган ходимларнинг «Ар
хившунослик» таълим йўналиши бўйича олий маълумотга эга бў
лиш талаби ўрганилиб, ўтказилган ёзма сўровнома хулосаларига
кўра қуйидаги ҳолат кузатилди:
Давлат архивларида «Архившунослик» таълим йўналиши бўйича
олий маълумотли ходимларга бўлган зарурат тўғрисида маълумот
Таълим йўналиши ва
мутахассисликлар номи
2011й
Бакалавр
ккинчи мутахассислик
(олий маълумотлар
асосида)
Магистратура
Маълумки, 2003 йили Миллий Университетининг тарих факуль
тети қошида «Архившунослик» таълим йўналиши ташкил этилди.
Ушбу таълим йўналишининг ташкил этилиши архив иши соҳа
сида юзага келган йирик муаммолар ечимига қаратилган жиддий
эътибор эди. Ҳукуматимиз томонидан ҳар йили ушбу йўналишга
талабаларни қабул қилиш квотаси кўпайтирила борилди. Бунинг
тасдиғини қуйида келтирилган рақамларда ҳам кўришимиз мум
кин: 2003–2004 ўқув йилларида 11 та талаба қабул қилинган бўлса,
2004–2005 йилларда 16 та, 2005–2006 йилларда 17 та, 2007–2008
йилларда 25 та, 2009–2016 йилларда эса қабул 40 тагача оширил
ган. 2008 йилдан эса илк бора ўзбек гуруҳи билан бир қаторда, рус
гуруҳига ҳам талаблар (10 талаба) қабул қилинди.
Маълумки, малакали мутахассис кадрларни етказиб беришда,
аввало, ўқув жараёни мукаммал тарзда ташкил этилиши шарт
дир[3]. Шу мақсадда архившунослик бўйича бир қатор ўқув қўл
ланмалари ҳамда дастурлар ишлаб чиқилди. Буларга, «Ўрта Осиё
архив иши тарихи ва Ўзбекистоннинг асосий архивлари», «Ўрта
Осиё ва Ўзбекистон давлат муассасалари тарихи», «Археография»,
«Архив ҳуқуқи» ва бошқаларни киритиш мумкин. Лекин, шу би
лан бир қаторда бугунги кунда архившунослик соҳасига оид янги
ва замон талабларига жавоб бера оладиган ўқув адабиётларининг
етишмаслигини ҳам таъкидлаб ўтишимиз жоиз. Ўқув режасига
асосан бўлғуси архивчи мутахассисларниг назарий билимларини
мустаҳкамлаш мақсадида ўқув амалиётлари ташкил этилди.
Олий ўқув юрти талабалари учун ўқув амалиётлари қуйидаги
ча тақсимланган бўлиб, Архивлар билан таништирув амалиёти (3
ҳафта - 1 курс), ишлаб чиқариш амалиёти (3 ҳафта – 2 курс), иш
юритиш амалиёти (2 ҳафта - 2 курс), археографик амалиёт (2 ҳафта
– 3 курс) ҳамда педагогик амалиётни (8 ҳафта - 4 курс) ташкил эта
ди. Жумладан, архившунослик йўналиши мавжуд бўлган касб-ҳу
нар коллежлари ўқувчилари учун ҳам давлат архивларида амалиёт
ўташ тизими жорий этилган. Талабалар ва ўқувчилар ўзларининг
олган назарий билим ва кўникмаларини Республикамиздаги Мар
казий давлат архивлари ва ҳудудий архив иши бошқармалари ти
зимида ўтказиладиган ўқув амалиётлари жараёнида мустаҳкамлаб
олиш имкониятига эга.
Архившунослик соҳасига бўлган эътиборнинг ошганлигини
2007 йил Ўзбекистон Миллий университети тарих факультети «Ар
хившунослик» таълим йўналиши негизида магистратура мутахас
сислигига талабаларининг қабул қилинганлигида ҳам кўришимиз
мумкин. Хусусан, учта мутахассислик, яъни «Тарихчи-архившу
нос», «Архив иши назарияси ва амалиёти» ва «Археография» бўй
ича қабул амалга оширилган. 2011–2012 ўқув йилида магистратура
мутахассисликлари умумлаштирилиб, «Ҳужжатшунослик ва ар
хившунослик» номига ўзгартирилди. Мазкур мутахассислик 2015
йилдан бошлаб 5А220301 – «Ҳужжатшунослик, ҳужжатчилик ва
архившунослик» деб қайта номланди. Республикамизнинг бошқа
ҳудудларини ҳам архившунос кадрлар билан таъминлаш мақса
дида 2012–2013 ўқув йилларида Бухоро давлат университети ва
Наманган давлат университетида «архившунослик» таълим йўна
лиши бўйича бакалавриатга талабалар қабул қилина бошланди.
Таълим муассасалари ҳозирги кунга қадар, яъни 2012–2016 йиллар
давомида юздан ортиқ архившунос мутахассисларни етиштириб
чиқарди. Битирувчиларнинг тахминан 60% архив соҳасида фаоли
ят юритиб келмоқдалар.
2012–2013 йилларда Тошкент ахборот технологиялари уни
верситетида «Ахборотлаштириш ва кутубхонашунослик» таълим
йўналиши бўйича 60 нафар бакалавриат ва 3 нафар магистрату
ра талабаси таҳсил олишган, 2015–2016 йилларда янги «Электрон
кутубхона ва архивлар» магистратура мутахассислиги ташкил
этилиб, унда 4 нафар талаба таҳсил олишган. Албатта, бундай
кўрсаткичлар давлатимиз томонидан архив соҳасига берилаётган
эътиборнинг кучаяётганлигидан далолат беради.
Хусусан, кадрлар салоҳияти масаласини республикамизда фа
олият юритаётган Марказий давлат архивлари миқёсида кўриб
чиқадиган бўлсак, сўнгги беш йилда ЎзР МДАда 47 та олий
маълумотли, шулардан 8 таси магиструтура босқичини тугатган,
52 та ўрта махсус маълумотли ва 2 та илмий унвонга эга бўлган;
ЎзР КФФҲ МДАда 16 та олий маълумотли, шулардан 3 та маги
стратура босқичини тугатган, 20 та ўрта махсус маълумотли; ЎзР
ИТТҲ МДАда 7 та олий маълумотли, шулардан 3 та магистрату
ра босқичини тугатган ҳамда 1 та фан доктори фаолият юритиб
келмоқда. Ушбу кўрсаткичлар бўйича айрим қўшни мамлакатлар
билан нисбий ўрганишлар ўтказилганда қуйидагиларни кузатиш
мумкин:
МДҲ давлатларида фаолият юритаётган архившунос кадрлар.
Маълумот
Ўзбекистон
Россия
Белоруссия
Қозоғистон
докторлари
ва номзодлари
маълумотли
Ўрта
маълумотли
(11,7%)
Ўз навбатида, мустақиллик йилларида архившуносликни ри
вожлантиришга бўлган эътиборнинг давлат сиёсати даражасига
кўтарилиши, ушбу соҳада фаолият юритаётган ҳар бир ходимнинг
ғурур билан «мен архивчиман» дея бемалол айта олиши учун за
мин яратади. Зеро ҳар бир инсоннинг ўз касбидан фахрланиши –
бу асосий кўрсаткичдир.
ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ҲАМДА
КИТОБХОНЛИК ДАРАЖАСИНИ ЮКСАЛТИРИШДА
АХБОРОТ-РЕСУРС МАРКАЗЛАРИНИНГ РОЛИНИ
Сатторова Гулноз,
Навоий давлат кончилик институти
Ахборот-ресурс маркази бўлим бошлиғи
В статье упоминаются о путях повышения роли Центра ин
формационных ресурсов, уровня развития и процесса чтения в об
разовательных учреждениях.
Кутубхона иши самарадорлиги Ахборот-ресурс марказлари
ишчи ходимларининг маънавий, маданий савиясига ҳам бевосита
боғлиқ. Ахборот-ресурс марказлари ишини такомиллаштиришда
ўз навбатида ушбу муассаса ходимларига ҳам бир неча талаблар
қўйилади. Шунинг билан биргаликда, таълим жараёнини риво
жлантириш ҳамда китобхонлик даражасини юксалтиришда Ах
борот ресурс марказларининг роли беқиёсдир. Қуйида бу борада
Ахборот-ресурс марказларининг ролини янада оширишнинг бир
нечта йўлларини кўрсатиб ўтишни жоиз топдик:
1. Кутубхоначиларнннг маънавий салоҳиятини ўстириш.
2. Уларнинг китобхонликда шахсий намуна кўрсатишларига эришиш.
3. Кутубхоначиларнинг оммавий ахборот воситаларига чиқи
шларини мунтазам ошириб бориш ҳамда уни назорат қилиш.
4. Чет эл кутубхоналарига тажриба аламашиш учун хизмат са
фарлари ташкил этиш. Унинг ҳар бир вилоят миқёсида бажарили
5. Хорижий кутубхоналарнинг иш тажрибаларин ўрганиш ва
имкон даражасида уларни амалда қўллаш.
6. Кутубхоналарни энг сўнгги русумдаги тезкор ишловчи аппа
рат ҳамда жиҳозлар билан бойитиш ва жиҳозлаш.
7. Ахборот ресурс марказларининг ўзаро ва чет эл кутубхона
лари билан ҳамкорлигини янада кенг тармоқларда мустаҳкамлаш.
8. Давлатимизнинг иқтисодий ва ижтимоий соҳадаги равнақига
ҳисса қўшган шахслар билан учрашув тадбирларини кўпайтириш.
9. Интернет тармоғидан унумли фойдаланишни ўрганиш.
10. Китоб мутолааси масалаларига эътиборли бўлиш.
Таълим жараёни ва кутубхона иши таълимнинг негизини ярата
ди. Албатта, бу мажозий маънода. Педагогикадан маълумки, таъ
лим ва тарбия жараёни самадорлигини ошириш, талабаларни ҳар
томонлама етук, интеллектуал комил инсонларга хос тарзда камолга
етказиш учун таълимнинг оғзаки, ёзма ва кўргазмали усулларидан
фойдаланилади. Хўш, шундай экан, нега биз бу усулларни кутуб
хоналарда қўлламаслигимиз керак?! Нега биз ҳозирда айрим олий
таълим муассасаларидагина фоалият кўрсатаётган олийгоҳ радио
ларининг ишини барча олийгоҳларда ташкиллаштирмаймиз?! Биз
нинг фикримизча, олий таълимнинг, нафақат, олий таълимнинг,
балки барча таълим ва тарбия муассасаларининг ўз радиолари, га
зеталари ёки журналлари фаолият юргизмоғи лозим. Агар талаба
дарсда юқорида келтирилган таълим воситаларидан, усулларидан
фойдаланилган ҳолда етказилаётган таълим ва тарбияни эгаллаёт
ган экан, бу иш кутубхоналарда ҳам ўша таълим ва тарбия жараёни
га ҳамоҳанг равишда давом эттирилмоғи лозим. Институт радиола
рининг ҳар кунлик дастури, унда эфирга узатилаётган янгиликлар,
янги китобларнинг тақдимоти, жаҳон янгиликлари, китоб ва унга
муносабат, ёндашув, кутубхоначиларнинг бу борадаги шахсий на
муналари, ўқилиши ихтиёрий-мажбурий бўлган китобларнинг ан
нотациялари ва кўпгина бошқа фойдали ва хайрли эшиттиришлар
ушбу радио тўлқинларида узатилиб турилиши керак.
Юқорида айтиб ўтилганидек, таълимнинг 3 асосий усули бор,
яъни:оғзаки, ёзма, кўргазмали. Кутубхона ишида ушбу усуллар
нинг қўлланилиши таълим жараёнида яхши натижаларни бериши
га умид қилган ҳолда, қуйидаги ишларнинг тезлик билан амалга
оширилиши назарда тутилади:
1. Барча таълим муассаларида профессор-ўқитувчи ва кутубхо
начиларнинг ҳамкорлигини яна такомиллаштириш; уларнинг ки
тоб ва китобхонлик борасидаги шахсий намуналарига эришиш.
2. Таълим муассаларининг ўз оммавий ахборот воситалари фа
олият юргизмоғига эришиш: радио, газета, журнал.
3. Кутубхона фойеларида, эътиборга молик жойларида профес
сор-ўқитувчилар ва талабалар учун, умуман, барча китобхонлар
учун ҳар ҳафталик ёки ойлик ўқилиши мумкин бўлган китоблар
рўйхати, аннотацияси ва улар ҳақида қўшимча маълумотларни бе
рувчи тарғиб тахталарини ташкил этиш.
4. Таълим муассасаси оммавий ахборот воситаларида кутубхо
на ва китобхонликнинг кенг ёритилишини таъминлаш ( ҳар бир
кутубхоначи бу ишда масъулдир).
5. Иқтидорли талаба ёшлар ижодини ёритувчи лавҳаларни
тарғиб тахталари, таълим муассасининг газетаси, журнали, радио
сида жойлаштириб ва узатиб борилишига эришиш.
6. Кутубхона фондини аудиокитоблар жамланмаси билан бойи
тиш. Керак бўлса, ўша китобларнинг аудиоёзувларини кутубхона
чиларнинг ўзлари ҳам ўқишларига кенг йўл очиб бериш.
7. Давлатимизнинг сиёсий, ижтимоий соҳалардаги ютуқлари,
ривожланиш даражаларини ўзида акс эттирган китоблар тақди
мотларини кўпайтириш ва уларнинг самарадорлигини оширишга
хизмат қилиш
8. Хорижий кутубхоналар билан алоқани ҳар томонлама янада
мустаҳкамлаш.
9. Чет эл адабиёти намояндалари асарларини кенг тарғиб қи
лиш, бунда таълим муассасаниниг оммавий ахборот воситалари
ҳамда ҳудудий кутубхоналар билан ҳамкорликдан унумли фойда
10. Кутубхоналарда «Мумтоз адабиёт кунлари» ни ўтказиш.
Бунда кутубхоначиларнинг касбий ва шахсий иқтидорларини на
моён этишларига эришиш ва бошқалар.
Таълим жараёнини ривожлантиришда кутубхонанинг аҳамияти
ҳамма замонларда энг биринчи ўринда, алоҳида аҳамиятга молик
масала бўлиб келган экан, бу борада билим ва маърифат чўққила
рини эгаллашда бир-биримизга кўмак бериш, руҳлантириш, рағ
батлантириш ҳам шу қадар керак.
ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА АХБОРОТ-РЕСУРС
МАРКАЗИНИНГ ЎРНИ
Саурова Галия,
Хоразм вилоят Ахборот-ресурс маркази
директор ўринбосари
Information and communication texnologies developed during the
current library to foster young people to realize their creative and
Ўсиб келаётган ёш авлодни XXI аср талабларига тўлиқ жавоб
берадиган ҳар томонлама етук ривожланган шахслар қилиб тарби
ялаш, миллий қадриятлар, урф-одатларни қадрлайдиган, айниқса,
китоб ва китоб мутолаасига бўлган қизиқишларини кучайтириш
мақсадида турли маданий-маърифий тадбирлар ўтказиб келин
2017 йилда ўқувчиларнинг қишки таътил кунларида 3 та асар:
Чўлпоннинг «Кеча ва кундуз», Тоҳир Маликнинг «Алвидо бола
лик», Чингиз Айтматовнинг «Оқ кема» асарлари асосида бўлиб
ўтди. Кўрик-танлов ўқувчилар ўртасида кўтаринки руҳда ўтка
зилмоқда. Кўрик-танловда билимга чанқоқ ўқувчилар аниқланиб,
қаларга ўрнак сифатида кўрсатилмоқда.
Бу каби тадбирлар ёш авлоднинг билим савияси, тафаккурини
янада кенгайтириш ва бойитишда алоҳида аҳамият касб этмоқда.
Марказда ўқувчилар қалбида адабиётга бўлган ҳавасни кўчай
тириш мақсадида Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси Хоразм вилоят
бўлими, Урганч шаҳар ҳокимлиги маънавият-маърифат тарғибот
бўлими, вилоят Матбуот ва ахборот бошқармаси ва бошқа ҳамкор
ташкилотлар билан биргаликда вилоятимиздаги таниқли шоирлар
ва ёзувчилар билан учрашувлар ташкил қилинмоқда. Болалар шои
ри Оллаберган Пўлат, драматург Қуронбой Муҳаммадризолар би
лан учрашув кечалар шулар жумласидандир. Учрашув кечаларда
ўқувчилар ўзларининг шеъриятга бўлган қизиқишларини намоён
этиб, таниқли шоирларнинг шеърлари қаторида ўз ижод намунала
ридан ҳам ўқиб берадилар.
Ўқувчиларда актёрлик қобилиятларини ўстириш, иқтидорли
китобхон-ўқувчиларни аниқлаш мақсадида «Эртаклар яхшиликка
етаклар» номли саҳна кўринишлар ташкил қилинмоқда. Унда Ға
фур Ғуломнинг «Шум бола» қиссаси, Худойберди Тўхтабоевнинг
«Сариқ девни миниб» асарларидан саҳна кўринишлар намойиш
Ўқувчиларнинг бўш вақтини фойдали ва мазмунли ўтказиш,
ижодий қобилиятларини ривожлантириш, уларни ҳунармандчилик
ва қўл меҳнатига ўргатиш мақсадида «Моҳир қўллар», ёш ижод
корларни аниқлаш ва бошқаларга ўрнак сифатида кўрсатиш мақ
садида «Ёш мусаввир» тўгараклари ташкил этилган.
Янги технологиялар кун сайин ривожланиб, мамлакатда ахбо
ротлаштириш жараёнлари тобора илдам қадам ташлаётган ҳозирги
даврда ёшлардан тезкор фикрлаш, янги маълумотларни зудлик би
лан топиш ва ўзлаштириш талаб этилмоқда. Шуни инобатга олган
ҳолда фойдаланувчиларга интернет орқали хизмат кўрсатиш имко
ниятларини ошириш, уларнинг янги замонавий технологиялардан
фойдаланиш билимларини шакллантириш мақсадида «Компьютер
саводхонлиги» тўгараги ташкил этилган.
Тўгаракларга ўқувчилар дарсдан сўнг келиб, дастлабки кўник
маларни ўзлаштирмоқда, китоб мутолаа қилиб маънавиятини бой
итмоқда. Фарзандининг бўш вақти фойдали ва мазмунли ўтаётга
нидан ота-оналар ҳам мамнун.
Ҳозирги кунда жаҳондаги психолог олимлар ва мутаҳассислар
ёшларда китобга хурматни, мутолаа маданиятини шакллантириш
ни мактабгача бўлган, яъни кичик ёшдан бошлаш зарур деб таъ
килайдилар. Бекорга ўқитувчилар ота-оналар уйда болалар билан
китоб ўқишга 40–60 дақиқа вақт ажратишлари керак, деб уқтир
майдилар. Бунинг сабаби, болада мутолаа кўникмаларини шакл
лантириш ва мустахкамлаш кўп жиҳатдан оилага, оилавий китоб
хонликка боғлиқ. Ҳозирги вақтда кўпгина оилалар бўш вақтини
оммавий ахборот воситалари, аниқроғи телевизор ёки интернетга
сарф қилиши урф
Бугунги техника асрида, ҳақиқатан ҳам, айрим ёшлар китоб
ўқишни унутиб қўйишган. Балки бунга сабаб катталарнинг, ота-о
наларнинг ёшларга китоб ўқишнинг туб моҳиятини замонавий
усуллар билан кўрсатиб бера олмаётганликларидир. Тарғибот
етарли бўлса, ёшларнинг бадиий адабиётга, умуман, китобга бўл
ган муносабати ўзгарар. Уларга китоб ўқишнинг нақадар завқли
машғулот эканлигини тушунтириб бериш керак, холос.
Бу борада ота-оналар ўртасида савол-жавоб ўтказилди.
Бунда: Охирги ўқиган китобингиз? У қандай китоб эди? Фар
зандингиз қачон китоб ўқиб беришингизни сўраган эди? Ёшларни
китоб ўқишни унутиб қўйишига сабаб нима? – каби саволлар би
лан мурожаат қилинди ва фарзандлари китоб билан дўстлашишла
ри учун ота-оналарга қуйидаги маслаҳатлар тавсия қилинди:
1. Фарзандингизга кичкиналигиданоқ қисқа ва қизиқ эртаклар
ўқиб беринг. Китоб, албатта, ёрқин ва рангли бўлсин. Бола рангли
нарсаларни осон эслаб қолади.
2. Бола ўқиган китобларни бирга таҳлил қилинг. Янада қизиқти
риш учун эса ўқиганидан келиб чиқиб, сўзлаб ёки чизиб беришини
таклиф этинг.
3. Бошқотирмалар тузиб, бирга ечинг. Эртак қаҳрамонлари су
ратини қирқиб олиб, дилбандингиз билан бирга уларни яxши ва
жахлдор қаҳрамонларга бўлинг.
4. Ўқиган китоби унда қандай таассурот қолдирганлигини
сўранг, ёққан ва ёқмаганларини айтиб берсин. Биргаликда мутолаа
қилиш учун бирга китоб харид қилинг ёки танланг.
5. Эртаклар тўплами ёки бадиий асар муаллифи ҳақида қизиқ
фактлар келтиринг, бош қаҳрамон ҳақида ҳикоя айтиб, қизиқти
ринг. Ёки бўлмасам китобни маълум қисмигача ўқинг-да, «даво
мини ўзинг ёзиб кўрчи» денг.
6. Ўқиётган китобингдан қанча қизиқарли маълумотлар топсанг,
шунча ширинлик бераман деб, фарзандингиз қизиқишини оширинг.
7. Нуридийдангиз билан биргаликда машҳур китоб муаллифла
ри уй-музейларига ташриф буюринг. Боришдан олдин эса болага
оддий сўзлашув услубида ёзувчининг ҳаёти ва ижоди, ёзган асар
лари ҳақида сўзлаб беринг. Иложи бўлса, расмини ҳам кўрсатинг.
8. Шунингдек болалар билан тез-тез кутубхонага боришни кан
да қилманг. Кутубхонада китоб ўқишнинг ҳам ўз гашти бор. Болага
у ернинг муҳити яxши таъсир қилади.
9. Ҳар кеч маълум бир китобдан ҳеч бўлмаганда 5 та гап ўқи
тишни одат қилинг. Вақти келиб, у китобга қизиқиб кетиб ўзи бил
маган ҳолда 5 та эмас 50 та гап ўқийдиган бўлади.
10. Болангизга янги ўйинчоқ харид қилаётганда ёнига кичик ки
тобча ҳам қўшиб олинг. Бу совға ҳеч қачон фарзандингизни эсидан
чиқмайди.
Энг муҳими фарзандларимизнинг китоб ўқишига бўлган қи
зиқишини одат тусига киритишимиз, бу боламизнинг камоли би
лан боғлик шахсий ишимиз эмас, балки юртимиз, миллатимиз
интеллектуал салоҳиятининг асосий манбаси эканини унутмасли
гимиз зарур.
ЁШЛАРНИ ТУРЛИ МАЪНАВИЙ ВА МАФКУРАВИЙ
ТАҲДИДЛАРДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ОММАВИЙ
АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЎРНИ
Солихўжаева Д.,
ЎМКҲТ Ахборот-методик хизмати
етакчи мутахассиси
Инсоният ахборот оқими тобора тезлашган, Ер шари аҳолиси
кайфиятини, руҳиятини, мақсад ва интилишларини, қолаверса, бу
тун тафаккур тарзини ўзгартиришга қодир бўлган ахборот техно
логияси вужудга келган бир даврда яшамоқда. Бу ҳозирги замон
цивилизациясининг ўзига хос ютуғи бўлиб, халқлар, мамлакатлар,
давлатлар ўзаро муносабатларини тоборо яқинлаштиришга, жаҳон
ижтимоий-сиёсий жараёнларини бошқаришга, дунёвий кайфият,
дунёвий рухият ва маслакнинг вужудга келишига хизмат қилади
ган мўъжизакор ходиса.
Бугунги аксарият ёшлар ижтимоий тармоқлар ва ойнаи жаҳон
орқали кўпроқ кўнгилочар сайтлар ва кўрсатувларга эътибор қа
ратишади. Улар учун фойдали бўлган сайтлар ва кўрсатувларга,
ижтимоий-сиёсий ва билимини оширадиган сайтлар ва кўрсатув
ларга кам эътибор қаратишади. Мана шундай муаммолар юза
сидан изланишлар олиб бораётган республикамиз маънавият ва
маърифат тарғиботчилари бундай дунёқараш ва хатти-ҳаракатлар
нотўғри эканлиги ҳамда, унинг ўрнига ёшларнинг билимларини
ошириш учун кўпроқ китоб ўқишлари керак эканлигини уқтириш
моқда. Шу ўринда биз бир ҳақиқатни англаб олишимиз керакки,
энди ёшларни бу йўлдан бирданига қайтариб бўлмайди. Чунки
замон жадал суръатлар билан ривожланмоқда ва ҳозирги ахборот
лашган даврда ёшлар янгиликка жуда ўч.
Инсоният ҳаётида ғоят улкан ўзгаришлар юз бераётган бугунги
кунда мамлакатимиз мустақил тараққиётининг туб моҳиятини одам
ларга тушунтириш, уларнинг жамиятимизда амалга оширилаётган
ислоҳотларни қўллаб-қувватлашларига эришиш, жамоатчиликда
ижтимоий ҳаётдаги ўзгаришларга нисбатан позитив муносабатлар
ни шакллантириш, кишиларга етказилаётган ахборот оқимини мил
лий тараққиёт манфаатларига мос ўзанга йўналтириш, фуқароларни
ёт мафкураларнинг зарарли таъсиридан ҳимоялаш долзарб вазифа
лардандир. Бу борадаги ишлар самарадорлигини таъминлашда ОАВ
алоҳида ўрин тутади. Шунинг учун ушбу йўналишдаги назарий ва
амалий масалаларни кенг илмий тадқиқ этиш, бунда, аввало, маз
кур масалалар билан боғиқ асосий тушунча ва тоифалар моҳиятини
атрофлича ёритиш муҳим аҳамиятга эга.
Ахборот таҳдидлари инсоннинг ижтимоий онгини нотўғри
шакллантириш ва шу тариқа ўзлигига эга бўлмаган оломонни
таркиб топтиришни кўзлайди. Ахборот таҳдидлар ахборот хуру
жи сифатида ҳам талқин қилинади ва шахсни ўзи истаган тарзи
да шакллантиради ва муаммолар гирдобига ташлайди. Натижада
фуқароларнинг ижтимоий онги заҳарланиб, жамиятда ижтимоий
хасталик вужудга келади.
Ҳозирда турли усулларда олиб борилаётган мафкуравий тарғи
бот ва ташвиқотларнинг асл мақсади-инсон қалби ва онги учун
курашга қаратилган. Бу кураш учта асосий босқичдан иборат; би
ринчиси – муайян ахборот инсон томонидан қабул қилинмайди.
Иккинчиси – ахборот инсон онгида маълумот сифатида сақланиб
қолиши ва у бундан бошқа бир масала юзасидан қарорлар қабул
қилишда солиштирувчи манба сифатида фойдаланиш мумкин.
Учинчиси – ахборот фикр ёки ғоя сифатида инсон қалбини эгалла
ши, маънавий-руҳий ҳолатининг узвий қисмига айланиши ҳамда
бу унинг амалий фаолияти асосини ташкил қилувчи омил бўлиб
қолиши мумкин. Ахборот учинчи ҳолатда инсонни ҳаракатга даъ
ват этувчи, рағбатлантирувчи кучини тўла намоён этади. Ҳозирда
ахборот ҳуружлари ҳақида кўп гапирилаётган бўлсада, мутахас
сислар томонидан мазкур тушунчага ҳали тўлиқ таъриф берилга
нича йўқ. Бунинг устига, ҳатто соҳа тадқиқотчилари, мутахассис
лар ҳам «ахборот уруши» деган жумланинг қачондан муомалага
киргани ва ахборот-қурол сифатида илк бор қачон фойдаланилга
ни ҳақида бир тўхтамга келгани йўқ.
Глобаллашув шароитида ОАВнинг ўрни ҳақида гап кетар экан,
масаланинг яна бир муҳим жиҳатига эътибор қаратилиши лозим.
Президент И.А.Каримов таъкидлаганларидек, «Бугунги кунда
ёшларимиз нафақат ўқув даргоҳларида, балки радио-телевидение,
матбуот, интернет каби воситалар орқали ҳам ранг-баранг ахбо
рот ва маълумотларни олмоқда. Жаҳон ахборот майдони кенгай
иб бораётган шундай бир шароитда болаларимизни онгини фақат
ўраб-чирмаб, уни ўқима, буни кўрма деб, бир томонлама тарбия
бериш, уларнинг атрофини темир девор билан ўраб олиш, ҳеч
шубҳасиз, замоннинг талабига ҳам, бизнинг эзгу мақсад-муддаола
римизга ҳам тўғри келмайди. Нега деганда, биз юртимизда очиқ ва
эркин демократик жамият қуриш вазифасини ўз олдимизга қатъий
мақсад қилиб қўйганмиз ва бу йўлдан ҳеч қачон қайтмаймиз».
«Кимки ахборотга эга бўлса, у дунёга эгалик қилади» деган
фикр бугунги кунда ҳар томонлама эътироф этилган. Шундай экан,
ўқувчи-ёшларимизда ахборотлар олами имкониятларидан оқилона
фойдаланиш малакасини шакллантириш ҳаётий аҳамиятга эга.
Очиқ ахборот коммуникацияси жараёнида ёшлар онгига таъсир
этаётган ёт ғояларга қарши ҳимоя воситаларини ишлаб чиқиш
дан аввал ёшларнинг ижтимоий хулқида кўзга ташланадиган энг
муҳим ҳолатлардан бири ташвишланиш, нимадандир чўчиш ва
шу туфайли ижтимоий муносабатлардан ўзини олиб қочишга ин
тилиш ҳисларининг намоён бўлишидир. Агар психологик ҳимоя
ҳолатининг моҳиятидан келиб чиқадиган бўлсак, бу шахс ички ке
чинмаларини ифодаловчи шундай ҳолатки, унда одам ички руҳий
мўтадилликни асраш учун ўзидаги хавотирланиш, қўрқув ва ха
диксирашларини босишга, улардан халос бўлишга интилади.
Доимий ахборот оқими вужудга келтираётган муҳитда миллий
қадриятлар, азалий анъаналар завол топишининг олдини олиш
мақсадида ахборот хавфсизлигини таъминлаш керак. Хорижий те
леканалларда нима намойиш этилса ёки Интернетда нима тарғиб
қилинса, барчасини қабул қилавериш асло мумкин эмас. Биз улар
орасидан имон-эътиқодимиз, анъана-ю қадриятларимизга мос
келадиганларинигина саралаб олмоғимиз шарт. Бу мақсадга эса
ёшларимизга телевидение ва Интернетдан оқилона фойдаланиш
йўлларини ўргатиш, уларнинг мазкур ахборот манбаларидан фой
даланишларини назорат қилиб бориш орқалигина эришиш мум
ШАХСНИНГ АХБОРОТ ОЛИШ МАДАНИЯТИ
ТУШУНЧАСИ ВА КИТОБ МУТОЛААСИ
Султанова З.,
Тошкент ахборот технологиялари университети
Ахборот-кутубхона тизимлари кафедраси ассистенти
This article is the subject of urgent information, culture, reading a
book, his life for the necessary resources referred to comments.
Бугунги кунда жадал тарзда кўпайиб бораётган ахборотлардан
хабардор бўлиш, керакли маълумотни ажратиб олиш ва ундан фой
даланиш, мумкин бўлган ҳолатда ёзиб олиш тезкорлиги ва сифати
ҳар бир шахснинг ахборот олиш маданияти қай даражада шаклла
Таълим жараёнини замонавий техникалар билан жиҳозлаш, жа
раёнини автоматлаштириш, шунингдек, педагогик ходимларнинг
назарий ва техник малакаларини ошириш, уларда янги ахборот
технологиялари билан ишлаш кўникмаларини ҳосил этиш бугунги
кунда олдимизда турган долзарб вазифалардан ҳисобланади.
Республикамизда таълимни модернизациялаштириш жараёни
да жамиятни тезкор ахборотлаштириш, ўқув нашрлари бозорини
барпо этиш, ахборот технологияларини ривожлантириш билан уй
ғун тарзда кечмоқда. Бу ишлар, ўз навбатида, муайян илмий ғоя
лар, концепциялар ва назарий ишланмалар асосида ташкил этиш
ни тақозо этади. Илгарилари моддий неъматлар жамғаришга катта
аҳамият берилган бўлса, эндиликда ахборотлар ва билимлар жами
ятнинг бош ресурсларига айланиб бормоқда,яъни ахборотга бўл
ган муносабат тубдан ўзгариб, у жамият ва давлатни ривожланти
ришнинг табиий, молиявий, меҳнат ва бошқа ресурсларлари билан
бир қаторда турган стратегик ресурс сифатида англана бошланди.
Замонавий ахборот ресурслари, ахборот тизимидаги ҳужжатлар
оқимининг тавсиф ва хусусиятлари тобора ўзгариб бормоқда.
Компьютер техникаси ривожланишининг бугунги даражасига
кўра, қоғоз шаклдаги ахборот ташувчилар электрон воситаларга
ўтказилмоқда. Бу ҳолат ҳужжатлар ва маълумотномаларгагина
эмас, балки бадиий матнлар, назарий, педагогик ва методик ада
биётларга ҳам тааллуқлидир. Интернет тармоғидан фойдаланиш
имконияти ахборотларни мислсиз тезликда, ер юзининг исталган
нуқтасидан туриб узатиш ва қабул қилиш имконини бермоқда.
Компьютер техникаси туфайли ҳаётимизга Интернет кириб келди,
китоблар ҳам, матбуот асарлари ҳам электрон вариантда тақдим
этила бошланди. Ахборот оқимининг кўплиги у билан танишиш,
қайд қилиш, унга ишлов бериш, ундан фойдаланишга бўлган му
носабатни ўзгартириш, яъни ахборот олиш маданиятини эгаллаш
заруриятини келтириб чиқарди.
Ахборот олиш маданияти ўзи нима қандай билим, кўникма
ва малакаларга эга бўлишни талаб этади? Ўқитувчининг ахборот
олиш маданиятини эгаллаш йўлида кўрсатадиган ўқув-билув фао
лияти ўз-ўзидан изга тушиб кетмайди, албатта. Бунинг учун маъ
лум миқдордаги ресурслар юзага келтирилиши, муайян мазмун
даги қўшимча таълим зарур бўлади. Ахборот олиш маданиятини
шакллантириш заруриятини келтириб чиқарувчи омиллар қуйида
гилардан иборатлигини эътироф этиш имконини беради:
- таълим модели ўзгариб, бир умрга етадиган билим олиш ўрни
ни умр бўйи таълим олиш эгаллай бошлаганлиги ;
- ахборот кўламининг жадал ортиб бораётганлиги;
- жамиятнинг кенг миқёсда ахборотлашаётганлиги;
- ахборот олиш-у билан танишишнинг ўзи эмаслиги;
- ахборот олиш оз миқдордаги адабиѐтлар билан чекланишни
ифода этмаслиги;
- ахборотни имкон қадар кўпроқ ўзлаштириш жамият та
раққиѐтини таъминловчи энг муҳим омил эканлиги;
- тобора тараққий этаѐтган ахборот техникаси ва технологияси
дан фойдаланилаѐтганлиги.
Ахборот олиш маданияти қуйидагиларни ўз ичига олади: жами
ятнинг ахборотлашув даражасини англаш; шахсда ахборот олишга
интилишнинг вужудга келиши (шахснинг сифати); ахборот олиш
га доир билимлар, кўникмалар ва малакаларни эгаллаш; ахборот
воситалари манбаларидан самарали фойдаланиш; шахс эркинлиги,
унинг ахборотлашган жамиятдаги хулқ-атвори, ҳуқуқий билимлари.
Жамиятнинг ахборотлашув даражасини англаш деганда: ахбо
ротнинг жамиятда амал қилиши; ягона ахборот маконининг юзага
келиши; ахборот олиш имкониятларининг ортиши; аниқ бир жами
ят, халқлар, миллатларнинг ахборотлашуви; муайян фаолият соҳа
ларининг ривожланиш даражасини ифодалаши назарда тутилади.
Шу ўринда бир нарсани аниқ таъкидлаш жоизки, илму маърифати
кучли бўлган инсон ўзига керакли ахборотни тўғри танлай олади
ва оқилона фойдаланади. Керакли ахборотни танлай олиш, илму
маърифатли бўлиш учун эса албатта, ноёб ва бебаҳо манба китоб
мутолла қилиш даркор. Айниқса, бадиий, маърифий, илмий-омма
боп, тарбиявий, ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини оширишга
қаратилган адабиётларни чоп этиш, улар билан таълим муассаса
ларини таъминлаш, миллий ва жаҳон адабиёти намояндаларининг
етук асарларини саралаш, таржима қилиш ишлари пухта ўйланган
тизим асосида ташкил этилмагани, таълим ва маданият муассаса
лари учун китоб харид қилишга маблағлар етарли даражада мав
жуд бўлган манбалар ҳисобидан жалб этилмаётгани, китоб сотиш
га ихтисослашган корхоналар томонидан таълим муассасалари,
кутубхоналар ва маҳаллаларда янги китоблар тақдимотларини ўт
казиш, мутолаа маданиятини ошириш, шу жумладан, оммавий-ах
борот воситалари орқали тарғибот-ташвиқот қилишга қаратилган
тадбирлар юксак талаблар даражасида эмаслигига яқинда қабул
қилинган фармойишда алоҳида эътибор берилган.
Мамлакатимиз раҳбарининг китоб, китобхонлик маданиятини
яхшилаш тўғрисида куюниб гапираётганларининг чуқур фалсафа
си бор. Биринчидан, юқорида қайд этилгани каби, китоб инсонни
ердан кўкка кўтарувчи, унинг маънавий қувватини оширувчи буюк
куч ҳисобланади. Иккинчидан, китоб инсониятнинг тарихий хоти
раси, барчамизни ўз маънавий-маърифий, илмий заминимизни му
стаҳкамловчи, келажакни ёрқин кўрсатиб боришга қодир машъала
ҳисобланади.
АХБОРОТ-КУТУБХОНА МУАССАСАЛАРИДА
ФОЙДАЛАНУВЧИЛАРГА ИНТЕРАКТИВ МЕТОДЛАРНИ
ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ ТЕЗ ВА СИФАТЛИ, САМАРАЛИ
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ УСУЛЛАРИ
Султонов Дилшод,
Наманган вилояти Ахборот-ресурс маркази Янги ахборот
технологиялари ва интернет синфи бўлими мудири
қўйилди. Ахборот-кутубхона муассасаларида, шу жумладан: ахбо
рот-ресурс марказларида ҳозирги кунда 2017 йил 1 апрел ҳолати
га электрон ресурслардан фойдаланувчилар сони 30 064 та бўлиб,
электрон ресурслар 140 235 та, электрон каталогда қайд этилган
электрон ресурслар эса 75 142 тани, интернет тармоғидан фойда
ланувчилар 15 107 нафарни ташкил этади.
Ҳозирги кунда Наманган вилоят ахборот-ресурс маркази янги
ахборот технологиялар ва интернет синфи бўлими томонидан
фойдаланувчиларнинг ахборот олиш маданиятини шакллантириш
уларни ахборотга бўлган эҳтиёжларини қондириш мақсадида бир
қатор акциялар вилоят туманларидаги барча ахборот-ресурс мар
казларида мунтазам ўтказилиб келинмоқда.
Шунингдек, шаҳар, туман ахборот-ресурс марказлари кутубхо
начи мутахассисларининг «Компьютер саводхонлигини» ошириш,
ахборот олиш маданиятини шакллантириш мақсадида, «Ахборот
кутубхона муассасаларида баркамол шахсни шакллантиришда ин
терактив методларни қўллаш орқали маслаҳатли хизмат кўрсатиш»,
«Глобаллашув шароитида ёшларнинг медиа-саводхонлигини оши
риш», «Кутубхонада инновацион лойиҳалар», «Жаҳондаги виртуал
кутубхоналар билан ишлаш», «Компьютер тизимлари ва тармоқлар
хавфсизлиги», «Ахборот-кутубхона марказларининг иш фаолиятла
рида навигацион услублар» каби кўплаб ўқув-амалий дарс машғу
лотлари ўтказилиб, шу мавзулар асосида 45 дан ортиқ услубий тав
сиялар ишлаб чиқилиб, вилоят миқёсида оммалаштирилди.
Маълумотларнинг ихтисослашган электрон базалари, ҳуж
жатларни электрон йўл билан етказиш ва каталоглаштириш, ма
софадан туриб кутубхоначилик хизмати кўрсатиш, китоблар,
дарсликлар, журналларнинг электрон коллекцияларини яратиш,
ахборот-ресурс марказларида Интернет-хизматларни ривожланти
риш ва кўпгина бошқа функциялар фундаментал кутубхоначилик
билимларига таянади.
Интерфаол методлар фойдаланувчиларга ахборот билан ишлаш
ни ўрганиб олиш, бир-бири билан самарали ҳамкорлик қилишда
кўмаклашади. Кутубхоначи ишида интерфаол методлардан изчил
фойдаланиш ўқувчиларда китобга ва умуман мутолаа қилишга
барқарор қизиқишни шакллантириш имконини беради.
Интерфаол иш шакллари кутубхона учун ҳам шу билан бирга фой
даланувчилар айниқса, ёшларга ҳам чексиз имкониятлар яратади.
Кутубхоналарга:
1. Янгича-замонавий яъни, маданий-ахборий ёшлар маркази-
(статуси) мақомини бериш;
2. Иш жараёнининг тезкорлиги ва самарадорлигини ошириш;
3. Ёшлар томонидан уйғонган қизиқиш ва қабул қилиш даража
сини мониторинг этиш;
4. Ёшлар орасидан ҳамкор ва ёрдамчилар танлаш;
5. Кутубхонага ва кутубхона фаолиятига атрофдагиларда қи
зиқиш уйғотиш хамда обрў орттириш;
6. Аҳолини, шу жумладан, ёшларни ўқишга жалб этиш;
7. Интернет орқали малака ошириш ва тажриба алмашиш;
8. Ҳамкорликни йўлга қўйиш;
9. Кутубхоначининг ижодий ёндашувини намоён этиш;
10. Фаолият доирасини кенгайтириш ва бошқалар.
Фойдаланувчилар айниқса, ёшларга:
2. Ҳар томонлама ривожланиш;
3. Ижодий ташаббусини қўллаб-қувватланиши;
4. Ташқи дунё билан яқин алоқада бўлиш;
5. Замонавий ёшларга хос зарурий эҳтиёжларни қондириш;
6. Қониқишга ва бошқа ижодий туйғуларга эҳтиёжи;
7. Ижобий образларга тақлид қилиш;
8. Ички ижодий энергияга ўзи ва бошқалар манфаати учун эр
кинлик бериш ва бошқалар.
Фойдаланувчиларнинг интеллектуал эҳтиёжларини қондириш,
уларни янада кенгроқ тизимли ахборот билан таъминлаш учун за
рур шарт-шароитлар яратиш, фойдаланувчилар ўртасида китоб
хонлик маданиятини оширишга янада кўпроқ эътиборни қарати
шимиз зарур. Бугунги ёш авлод янги аср авлодидир, шунинг учун
уларнинг баркамол инсонлар бўлиб етишишларида кўмаклашиш,
биз ахборот-кутубхона марказлари ходимлари олдида турган энг
катта вазифадир.
АРХИВ ФОНДЛАРИНИНГ МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ
ҲИСОБИНИ ЮРИТИШДА ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ АРХИВ ФОНДИ ДАВЛАТ
КАТАЛОГИНИНГ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН АХБОРОТ
Кинофотофоно ҳужжатлари Марказий давлат архиви
Ҳужжатлардан фойдаланиш бўлими мудири
In the present article questions of creation of the state catalog of
National archival fund of the Republic of Uzbekistan are considered:
purpose, tasks, order of providing documents. Need of creation and
maintaining the state catalog of the documents which are a part of
National archival fund of the Republic of Uzbekistan is noted. Article
shows value of the state catalog for maintaining the centralized state
accounting of the documents which are an integral part of historical
Ҳозирда Республика архивларининг фондларда кўплаб ноёб ва
алоҳида қимматли ҳужжатлар сақланиб келмоқда.
Архивларда сақланувчи мана шундай Ўзбекистон Республи
каси халқлари тарихий-маданий меросининг ажралмас қисми ҳи
собланадиган, тарихий, илмий, ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва
маданий аҳамиятга эга бўлган, Ўзбекистон ҳудудида яшаган ва
яшаётган халқларнинг моддий ва маънавий ҳаётини акс эттирувчи,
яратилган жойи, вақти, манба тури ва мулкчилик шаклидан қатъи
назар, тарихан пайдо бўлган, доимо тўлдириб бориладиган ва до
имий сақланиши керак бўлган архив ҳужжатларининг мажмуи,
яъни Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди (бундан буён
матнда МАФ деб юритилади) ҳужжатларининг марказлашган ҳи
собини юритиш мақсадида – Ўзбекистон Республикаси миллий
архив фонди давлат каталогининг автоматлаштирилган ахборот
Миллий архив фондининг Давлат каталоги – бу архив ҳужжат
лари Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фондининг тарки
бига киритилган архив фондларининг ҳажми ва таркиби тўғриси
даги асосий маълумотлардан иборат бўлган ҳисобга олиш ҳужжати
ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фондининг Давлат ка
талоги (бундан буён матнда Давлат каталоги деб юритилади) МАФ
таркибига киритилган ҳамда давлат ва нодавлат архивлари (бундан
буён матнда архивлар деб юритилади), шунингдек, идоравий ар
хивларнинг масъул сақловида бўлган архив фондлари, архив ҳуж
жатларининг марказлаштирилган давлат ҳисобидир.
Давлат каталоги:
- архив ҳужжатлари ЎзР МАФ таркибига киритилган архив
фондларининг таркиби, ҳажми, уларнинг тўлдириб борилиши, ҳа
ракати ва архивларга доимий сақлашга берилишининг тизимли ва
марказлаштирилган ҳисобини, назоратини олиб бориш;
- архив ҳужжатлари ЎзР МАФ таркибига киритилган архив
фондларининг таркиби ва ҳажми, уларнинг ўзгариши, шунингдек,
уларни сақлаш жойлари бўйича ягона маълумотлар базасини ти
Миллий архив фондининг давлатга тегишли қисми ҳужжат
лари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
«Ўзархив» агентлиги муассасаларида, давлат музейларида, кутуб
хоналарида, идоравий архивларда фондлар, коллекциялар, сақлаш
бирликлари (йиғмажилдлар) бўйича сақланади ва ҳисобга олиб
Архивда ҳужжатлар ҳисобини юритиш учун масъул ходим тай
Ҳисоб ҳужжатларига ёзувлар фақат ҳисобни олиб бориш учун
масъул ходим томонидан киритилади.
Давлат архивлари ўзида сақланаётган ва жамлаш манбаига ки
ритилган ташкилотларнинг идоравий архивларида сақланаётган
ҳужжатларининг таркиби ва ҳажми, уларнинг ўзгариши бўйича
маълумотларни ҳар йили 1 январь ҳолати бўйича умумлаштириб,
10 январгача тегишли ҳудудий бошқармаларга (электрон кўрини
ши 2 нусхада оптик дискларда) тақдим этадилар.
Архив иши бўйича ҳудудий бошқармалар томонидан ҳудудда
ги ҳар бир архивлардан 1 январь ҳолатига олинган маълумотларни
умумлаштириб, 15 январгача (электрон кўриниши 2 нусхада оптик
дискларда) «Ўзархив» агентлигига тақдим этилади.
ЎзР МАФнинг давлатга тегишли бўлмаган қисмини сақлаётган
нодавлат архивлари ҳужжатларнинг ҳажми, уларнинг ўзгариши
бўйича 1 январь ҳолатига бўлган маълумотларни ҳар йили 10 ян
варга қадар тегишли ҳудудий архив иши бошқармаларига (элек
трон кўриниши 2 нусхада оптик дискларда) тақдим этадилар.
«Ўзархив» агентлигининг Давлат каталоги бўйича масъул хо
дими (бундан буён матнда Давлат каталоги бўйича масъул ходим
деб юритилади) томонидан Агентликка тақдим этилган маълу
мотларнинг сифати ва ҳаққонийлиги, фонд ташкил этувчи таш
килотнинг номланиши, қайта номланиши, бўйсуниши, сақлов
бирлигидаги ҳужжатларнинг ҳажми ва таркибини ўтган йилларда
берилган маълумотларга нисбатан солиштирган ҳолда таққослаб
чиқилади.
Ҳаққоний бўлмаган маълумотлар аниқланган тақдирда, Давлат
каталоги бўйича масъул ходим бу ҳақда ижрочини хабардор қила
ди, ижрочи аниқланган камчиликларни икки ҳафта муддатда бар
тараф этиши зарур.
Давлат каталоги бўйича масъул ходим томонидан маълумот
лар тўлиқлиги ва ҳаққонийлиги тасдиқлангандан сўнг берилган
маълумотлар ижрочилар томонидан 2 нусхада оптик дискларда
тегишли давлат архивига, Архив иши боқармасига ёки «Ўзархив»
агентлигига тақдим қилинади.
Давлат каталоги бўйича масъул ходим томонидан таққослаш ўт
казилгандан сўнг тегишли устунлар бўйича якуний хулоса чиқар
ган ҳолда, маълумотлар Давлат каталогига киритилади.
Давлат каталоги ахборот хавфсизлиги таъминланган ва барча
зарур ҳимоя чоралари кўрилган ҳолда, электрон шаклда юритила
ди ҳамда ҳар йилнинг якунида ўзгартиришлар киритилгандан сўнг
маълумотлар қоғозга кўчирилади, муқоваланади, ип билан тикила
ди, муҳрланади ва «Ўзархив» агентлигида сақланади.
Фонд варақаси – архив ҳужжатларининг сони, таркиби, сақланиш
жойи ҳақидаги маълумотлардан иборат бўлган ҳамда «Ўзархив»
агентлигида, Архив иши бўйича ҳудудий бошқармаларда, архивлар
да ва идоравий архивларда фондларнинг ва сақлов бирликларининг
умумий сонини ҳисобга олиш учун мўлжалланган варақа.
Календарь йили мобайнида янги архив фондлари ташкил этил
са, ушбу фондлар шакллангандан кейин бир ой муддат ичида
«Ўзархив» агентлигига фондлар варақаси тақдим этилади.
Тақдим этилган фонд варақалари Давлат каталоги бўйича ма
съул ходим томонидан таққосланади ҳамда маълумотларнинг тў
лиқлиги ва ҳаққонийлиги тасдиқлангандан сўнг фонд каталогига
киритилади. Ахборотлари тўлиқ ва аниқ бўлмаган фонд варақа
лари фонд каталогига киритилмайди ҳамда ушбу тақдим этилган
фонд варақаси ижрочига қайтариб юборилади.
Архивларнинг жамлаш манбаи бўлган ташкилотларда, Ўзбеки
стон Республикаси марказий давлат архивларида ҳамда ЎзР МАФ
ҳужжатларини доимий сақлаш ҳуқуқи берилган ташкилотларда 2
нусхада тўлдирилади:
1-нусхаси Давлат каталогини шакллантириш учун «Ўзархив»
агентлигига топширилади;
2-нусхаси МАФнинг ҳисобини олиб бориш учун идоравий ар
хивининг ўзида қолади.
«Фонд номи» бандида – ташкилот (фондни ташкил этувчи)нинг
фаолияти бошидан бошлаб, агар номи ўзгарган бўлса, аниқ сана
лари кўрсатилган ҳолда, ташкилотнинг янги номи ёзилади, охирги
номи фонднинг номи бўлиб ҳисобланади. Фондни ташкил этувчи
нинг ўзгартирилган ҳар бир номи ва жойлашган жойининг ўзга
риши ҳам кўрсатилиб янги сатрдан ёзилади. Бунда агар ташкил
этиш ва тугатилиш саналари орасида ҳужжатлар сақланмаган дав
ри бор бўлса, фондни ташкил этувчининг ўзгарган номи шу давр
учун ҳам кўрсатилади. Фондни ташкил этувчи ташкилот номидаги
кейинги барча ўзгаришлар фонд ҳужжатларининг келиб тушиши
мобайнида фонд варақасига киритилиб борилади ҳамда шу фондга
тегишли ташкилотнинг жойлашган жойи ёзилади.
Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди Давлат ката
логи автоматлаштирилган ахборот тизимини яратишдан асосий
мақсад МАФга киритилган ва давлат, нодавлат ҳамда идоравий
архивларда сақланувчи архив фондларининг марказлашган давлат
ҳисобини юритиш ҳисобланади.
ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА
«КИТОБ МУТОЛААСИ ВА КИТОБ ЎҚИШ
МАДАНИЯТИ САМАРАДОРЛИГИ»НИ ОШИРИШ
Тошова Муҳаббат,
Навоий давлат кончилик институти
Ахборот-ресурс маркази бўлим бошлиғи
Статья высших учебных заведений «чтобы читать и чтобы
повысить эффективность культуры». Целью информационно-ре
сурсных центров системы высшего образования самостоятель
ного чтения, мышления, анализа, вы можете прекрасно понять
идею национальной независимости, способность самостоятельно
думать о тренинге читателя.
Инсоният пайдо бўлибдики, ўзлигини билишга, атрофдаги ян
гиликларни билишга интилади. Кутубхоналарнинг пайдо бўлиши
ҳақида турли манбаларда турлича фикрлар билдирилган. «Маъ
навиятнинг асосий тушунчалари изоҳли луғати»да «Кутубхона
китоб, журнал ва газеталарни тўплаш, сақлаш ва улардан фой
даланишни таъминловчи маданий-маърифий ва илмий ёрдамчи
муассаса» деб таърифланади. Яна мазкур луғатда «Кутубхоналар
ижтимоий онгни шакллантиришга, айниқса, миллий ғояни ёшлар
онгига сингдиришга хизмат қиладиган асосий маданий-маърифий
масканлардан бири ҳисобланади» деб таъриф берилган .
Юқоридаги иккала таърифни умумлаштириб айтиш мумкинки,
«Кутубхоналар ўзида ҳужжатларни тўпловчи, сақловчи ва авлод
дан авлодга етказувчи маънавий-маърифий, тарғибот-ташвиқот
маскани ҳисобланади».
Кутубхонадан фойдаланувчиларнинг, талаб ва эҳтиёжларини
инобатга олган ҳолда, ўқув залининг ва хизмат кўрсатиш бўлимла
рининг, айниқса, электрон хизмат кўрсатиш ва замонавий техноло
гиялар билан таъминланиш такомиллаштирилди. электрон ресур
слар бўлимлари ҳар бир ўқув залларида ташкил этилган. Олмалиқ
кон-металлургия факультети ахборот-ресурс маркази шахобчаси,
Зарафшон умум-техника факультети ҳамда талабалар турар жойи
даги ахборот-ресурс маркази шаҳобчаларида босма адабиётлар ва
электрон-ресурслар бўлимлари ташкил қилинган.
Ахборот-ресурс марказида академик лицейлар ва касб-ҳунар
коллежи талабалари учун алоҳида ўқув зали ташкил қилинди, бунда
ҳамкорлик алоқалари асосида хизмат кўрсатиш ташкил қилинган.
Навоий кон-металлургия комбинати ва Навоий давлат кончилик
институти ҳамкорлигида «Ягона ахборот-таълим портали» ташкил
қилинган, бунда 17 та тоифа бўйича 7000 га яқин адабиётлар элек
трон шаклларининг тўлиқ матнлари жойлаштирилган.
Инсоният маданий тараққиёти, албатта, китобга бўлган муно
сабат ва ундан оладиган руҳий манбаа томон етаклайди. Инсони
ятнинг энг буюк тараққиётларининг бири, бу – китоб деган эди
донишмандлардан бири. Ҳақиқатдан ҳам бир одамнинг жамиятда
ёки бу ҳаётда етук инсон сифатида ўсиб-улғайиб камол топиши
да, ўз ўрнини ва ўз инсонийлик мавқеини топишида китобларнинг
аҳамияти ўзгача.
Ҳар доим киши кўзини қувонтирадиган бир манзара бор. Бу
китоб ўқиётган инсон қиёфасидир. Эътибор берганмисиз, мутолаа
қилаётган одам чеҳрасида ҳамиша ҳаловат ва айни пайтда, билимга
ташналик бўлади. Китоб сеҳрига берилган инсон атроф-борлиқни
унутади, майда-чуйда ташвишлар бир четда қолади. Зеро бу пайт
да энг содиқ дўсти – китоб билан суҳбатлашаётган бўлади. Айниқ
са, мағзи тўқ, юксак савияли, мазмунан пухта ва чиройли безатил
ган китоб ҳар қандай инсонни ўзига сеҳрлаб қўяди.
XXI асрда ахборот технологияси тараққий этди. Натижада, энди
бировнинг китоб мутолаа қилиши амримаҳол, деган қарашлар пай
до бўлди. Бу ҳолат кўпчилик адабиёт ихлосмандлари ва забардаст
адабиётшуносларни ҳам ўйлантириб қўйди. Узоқ баҳс-мунозара
лардан сўнг эса кенг жамоатчилик: «Ҳар қандай ақлни шоширади
ган кашфиёт китоб мутолаасига тўсқинлик қилолмайди, аксинча,
ўзгаришларнинг сир-синоатини англашда китоб асқотади», деган
қатъий қарорга келинди.
Мутолаанинг нозик жиҳати шундаки, дунёдаги мавжуд кито
бларнинг ҳаммасини ўқиб бўлмайди. Бунинг имкони йўқ, қолавер
са, умр ҳам етмайди. Афсуски, кўпчилик китоб ўқишни билмай
ди ва нимани ўқиётганини тузукроқ тушуниб ҳам етмайди. Баъзи
бировлар учун эса ўқиш бу – дам олиш, шунчаки вақтни ўтказиш
ва уларга нимани (мақола, роман, шеър, хабар ва ҳоказо) ўқиш ба
рибир, зерикарли бўлмаса бас. Демак, китоб ўқилишининг ўзи ки
тобхонлик масаласини ижобий баҳолаш учун етарли эмас. Бунда
китобхоннинг диди алоҳида аҳамиятга молик.
Миллий интернет маконида электрон кутубхоналар у қадар кўп
эмас. Айнан ўзбек тилидаги адабиётларни таклиф қилувчилари
ундан ҳам оз. Бадиий ва маънавий-тарбиявий аҳамиятга эга асар
ларни эса, асосан, китоб шаклида мутолаа қилган маъқул. Чунки
экранда ўқилаётган асар инсон ҳис-туйғулари, хаёлот дунёсига
тўлиқ таъсир қилолмайди. Айниқса, бадиий асар мутолаа қили
наётганда бу яққолроқ сезилади. Эътибор берсангиз, компьютер,
хусусан, интернет фойдаланувчиларига экран, асосан, керакли
маълумотларни ўқиш учун хизмат қилади. Китоб мутолааси эса
диққатни жамлаб, саҳифаларни узлуксиз равишда бирма-бир ўқиб
чиқишни назарда тутади. Бундай кўникма аксариятимизда одатий
китоб мутолааси асносида шаклланган.
Навоийнинг буюк мероси ҳар бир оила маънавиятида, фарзанд
лар тарбиясида, миллий салоҳиятида катта аҳамият касб этади.
Бугун ёшлар юрагига Навоий асарларидаги олижаноб туйғу
лар, инсонпарварлик ғоялари кириб бормайдиган бўлса, уларнинг
ўрнини хориждан кириб келаётган турли хил ахлоқсиз ғояларни
тарғиб қилувчи «асарлар» эгаллаб олиши қийин эмас.
Китоблар инсонни ҳаётга йўллагандагина, унга хизмат қилган
дагина фойдалидир. Агар китоб ўқувчига оз бўлса-да, куч-ғайрат,
шижоат, маънавий поклик бахш этмаса, мутолаа учун сарф этил
ган ҳар бир соат беҳуда ва бесамар бўлиб қолаверади.
Таълим тизимидаги ахборот-ресурс марказларининг олий мақса
ди мустақил ўқиш, фикрлаш, таҳлил қила билиш, миллий истиқлол
ғояларини мукаммал тушуниши, у ҳақида мустақил фикрлай олиш
қобилиятига эга бўлган китобхонни тарбиялашдан иборатдир.
ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ АХБОРОТ-РЕСУРС
МАРКАЗЛАРИДАГИ ТАЖРИБАЛАР, МУАММОЛАР
ВА УЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ
Турдиалиев Мухторали,
Фарғона политехника институти
Ахборот-ресурс марказининг раҳбари
The article deals with imprving book resources at the Ferghana
Polytechnic institute. Organising book service, problems servicing
books, e-meil resources has been analysed and given the ways to
improve them. New ideas opinions using books and recommendations
Республикамизнинг барча соҳаларида бўлганидек кутубхона ва
кутубхоначилик ишларига ҳам эътибор билан қаралмоқда.
Фарғона политехника институтида институт кутубхонаси ҳамда
унга бириктирилган шаҳар марказий кутубхонаси негизида ахбо
рот-ресурс маркази ташкил этилган. АРМ нафақат кўп мингли китоб
хон талабаларга, балки ҳудуд аҳолисига ҳам беминнат хизмат кўрса
тиб келмоқда. Штатлар сонининг ва ходимларга тўланадиган ойлик
иш хақининг бирмунча оширилганлиги, ўтган 10 йил ичида АРМнинг
моддий-техник базаси сезиларли даражада мустаҳкамланганлиги хо
димларнинг ўз хизмат вазифасига масъулият билан ёндошишларига,
хизмат кўрсатиш сифатининг ортиб боришига олиб келмоқда.
Айниқса, 2016 йилда институт АРМнинг мукаммал таъмирла
ниб қайта қурилиши учун 1 млрд. 980 минг сўм маблағ ажратилди.
Реконструкциядан сўнг АРМниг ички ва ташқи кўриниши замона
вий тус олди, хизмат кўрсатиш майдони бирмунча кенгайди, АРМ
қошида 75 ўринга мўлжалланган янги электрон кутубхона барпо
этилди ва замонавий компьютерлар билан жиҳозланиб, бадиий
адабиётлар ва даврий матбуот нашрлари учун алоҳида бўлимлар
ва хоналар ташкил этилди.
Фарғона политехника институти АРМ мисолида шуни аниқ
айтиш мумкинки, ўқув жараёни бир сменада ташкил этилган таъ
лим муассасаларида китобхон-талабаларнинг аксарияти (80-85%)
АРМ хизматидан дарсдан сўнг, соат 14:00дан 18:00 оралиғида фой
даланишни қулай деб ҳисоблашади. Ўқув жараёни икки сменада
ташкил этилган таълим муассасаларида эса бу фикр икки ёқлама
бўлиб, 1-сменада таълим олаётганлар АРМ хизматидан дарсдан
сўнг соат 14:00 дан 18:00 гача, 2-сменада таълим олаётган эса дарс
бошланишидан олдинроқ соат 10.00 дан 13:00 оралиғида ҳамда
дарсдан сўнг соат 17:00 дан 20:00 гача фойдаланиш улар учун энг
қулай деб ҳисоблашади. Шуларни инобатга олган ҳолда бугунги
кунда ўқув жараёни бир сменада ташкил этилган таълим муасса
салари АРМнинг иш графигини соат 10:00 дан 18:00 гача, ўқув жа
раёни икки сменада ташкил этилган таълим муассасаларида эса
навбатчилик асосида соат 10:00 дан 20:00 гача белгилаш мақсадга
мувофиқ ҳисобланади.
Китобхон талабаларнинг эътиборга молик яна бир истакла
ри АРМ қошида кичик тамаддихона-буфетнинг бўлишидир. Дар
хақиқат нафақат кичик, балки деярли барча йирик олий ўқув юртла
рининг АРМда ҳам буфет мавжуд эмас, бу эса АРМга 3–4 соат дарс
қилиш, унинг хизматларидан самарали фойдаланиш учун ташриф
буюрган китобхон-талабаларга ноқулайлик туғдиради. АРМ ҳуду
дида тамаддихона ташкил этиш фойдаланувчилар сонининг 15–20%
га кўпайишига, талабаларнинг вақтдан ва АРМ хизматидан фойда
ланиш самарадорлигининг сезиларли даражада ошишига олиб ке
лиши ФарПИ АРМ мисолида ўз тасдиғини топган.
АРМ фаолияти самарадорлигини оширишнинг яна бир йўли
қўшимча (пулли) хизматларни ташкил этиш ва унинг турларини
кўпайтиришдир. АРМ фойдаланувчиларига кўрсатиладиган хиз
мат турлари ва ҳақ миқдорини белгилашда хизмат кўрсатишнинг
таннархини аниқлаш ва унга 15–20%дан кўп бўлмаган устама қў
шиш орқали ҳал қилиниши маъқул.
АРМга аъзо бўлмаган талаба ва фуқароларга кўрсатиладиган
хизматга олинадиган хақни 50–60%га ошириш билан талабаларни
АРМга 100% аъзо бўлишига эришиш, уларга нисбатан арзон хиз
матларини кўрсатиш имконини беради. Шуни алоҳида таъкидлаш
лозимки, АРМда пулли хизматини ташкил этишдан мақсад фойда
олишга интилиш эмас, балки фойдаланувчиларга қулайлик яратиш
ва АРМ нуфузини оширишдан иборат бўлмоғи керак.
АРМдаги электрон кутубхонада бугунги кунда интернетга улан
ган 45 та компьютер мавжуд. Бу 4500–5000 фойдаланувчиларига
етарли эмас, шу билан биргаликда бу жуда кам ҳам эмас. Масала
улардан қай даражада фойдаланишдир. Бундай ҳолларда компью
терлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш учун бизнинг
АРМда компьютерни олдиндан «брон» қилиш усули яхши самара
бермоқда. Бунинг учун «ЭК компьютерларидан фойдаланиш кар
тотекаси» (1-жадвал) яратилди.
ЭК компьютерларидан фойдаланиш картотекаси
ДУШАНБА
1-жадвал
Ком-тер
–11
Жами
Фойдаланувчи электрон кутубхона навбатчиси орқали белги
ланган компьютерни олдиндан «брон» қилиб кетади. Бунинг учун
навбатчи «Буюртмалар варағи»даги белгиланган вақт катагига
аъзолик гувоҳномаси рақамини ёзиб қўяди ва кўрсатилган вақтда
айнан шу компьютерни фойдаланувчига бўшатиб бериши кафо
лайди. Бу фойдаланувчиларнинг вақтдан самарали фойдаланишла
рига, компьютерлардан фойдаланиш самарадорлигининг 20–25
фоиз ошишига олиб келади. Бундан ташқари, компьютерлардан
фойдаланиш картотекасини тартибли юритиш электрон кутубхо
надан фойдаланиш тўғрисидаги статистик маълумотлар тўғриси
даги тайёр ҳисобот бўлиб ҳам хизмат қилади.
АРМдаги муаммолардан яна бири ходимлар малакасининг за
мон талабидан пастлигидир. Бу хорижий тилларни билмаслик ва
компьютер саводхонлигининг етарли эмаслигидир.
Муаммолардан яна бири фойдаланувчиларнинг, айниқса тала
ба ёшларнинг ахборот ресурсларидан фойдаланиш имконияти ва
маданиятини ошириш масаласидир. Бунда хорижий тилларни бил
маслик натижасида интернетдан фойдаланишда, эгаллаётган му
тахассисликлари бўйича чет эл технологиялари билан танишиш,
илмий изланишлар ва унинг натижаларидан воқиф бўлиш имкони
ятидан четда қолишмоқда.
Шундай экан, бугунги кунда ёшларнинг чет тилини чуқур
ўқиб-ўрганишлари учун ишни ўзимиздан, айниқса ёш ходимла
римизга чет тилини ўрганиши учун етарли шарт-шароит яратиб
беришдан бошлаш зарур.
АРМ асосан ўқувчи ёшлар ва талабаларга хизмат кўрсатишга
мўлжалланганлиги ва у ўқув юртлари қошида ташкил этилганлиги
учун унинг иш режаси календар йил учун эмас, балки ўқув йили
учун тузилиши зарур. Бугунгача биздан ҳисоботлар, статистик
маълумотлар асосан календар йил учун айрим ҳолларда эса ўқув
йили учун талаб қилиб келинмоқда. Бу ўз навбатида АРМ фаоли
ятини режалаштириш ва унинг ижросига салбий таъсир кўрсат
Хулоса қилиб айтганда, АРМ фаолиятини янада такомиллашти
риш, улардаги мавжуд ахборот ресурсларидан самарали фойдала
ниш самарадорлигини ошириш учун ахборот-кутубхона ресурс
ларидан фойдаланишини ҳаётий зарурият даражасига кўтариш
керак. Бунда биринчидан ҳаётда ва у яшаётган жамиятда илмли
кишининг ўрни ва яшаш даражаси бошқаларникига қараганда
бирмунча юқори бўлиши шарт.
Иккинчидан инсон ҳаёти даврида нафақат меҳнат қилиб ўтиши,
балки ундан завқ олиб яшаши хам керак. Завқ олиб яшаш йўллари
дан бири эса, бадиий китоб ўқиш, турли мавзулардаги давра сух
батларида, тадбирларда фаол қатнашишдир.
АРМ фондидаги китоблар ва ахборот-кутубхона ресурсла
ри ҳамда АРМда ўтказилаётган тадбирларнинг сони билан эмас,
унинг мазмуни ва сифати билан мақтанишга эриша олсак кўзлаган
мақсадимизга эришишимиз мумкин. Шундагина АРМ ва кутубхо
наларимиз ўзининг фойдаланувчилари ва китобхонлари билан гав
жум бўлади.
ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ-КУТУБХОНА
ХИЗМАТЛАРИ
Файзиев Мирсаид,
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси
Қўлёзмалар, нодир ва алоҳида қимматга эга нашрлар
хизмати мутахассиси
The article familiarizes with comparing anilize of extra services
provided in such Libraries as: Trinity collage library of Dublin city,
Boston public library in Massachutets stat, USA, National Library of
Uzbekistan named after Alisher Navoi and information-resource centre
of Tashkent Information Technology university. According to results of
the analize, given offers that can improve information-library servises
in the country.
Ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини оширишда ахборот-ку
тубхона муассасаларининг ўрни беқиёсдир. Қадимдан кутубхона
лар илм тарқатувчи маскан ҳисобланиб келинган. Асосий вазифа
албатта кутубхоначи зиммасига тушар эди. Бугунги кунга келиб бу
вазифа янада масъулиятли тус олмоқда.
«Ахборот-кутубхона фаолияти тўғрисида»ги Ўзбекистон Респу
бликаси қонунда ахборот-кутубхона хизмати кўрсатиш бу фойда
ланувчиларнинг ахборот-кутубхона ресурсларидан фойдаланишда
қулайликлар яратиш, уларнинг ахборотга бўлган талабини тез ва
сифатли қондиришдир дейилган. Шу сабабли ахборот-кутубхона
муассасалари китобхонларнинг қизиқишларини мунтазам ўрганиб
боришлари, уларга ижод эркинлигини яратиб беришлари, жами
ятнинг бошқа таълим масканлари билан ҳамкорликда изланишлар
олиб боришлари ҳамда соҳа доирасидаги ҳамкорликни ривожлан
тиришлари зарур.
Ахборот технологияларининг жадал суратларда ривожланиб
бориши ахборот-кутубхона хизматлари сифатини ва сонини оши
шига сабаб бўлмоқда. Бу эса дунёдаги етакчи ахборот-кутубхона
муассасаларида фойдаланувчиларга кўрсатиладиган хизматлар
ни ўрганишни тақозо этмоқда. Шунга кўра дунёдаги 2 та йирик
ахборот-кутубхона муассасаси ва мамлакатимиздаги 2 та ахбо
рот-кутубхона муассасаси объект сифатида танлаб олинди. Улар
Европанинг йирик кутубхоналаридан бири саналган Ирландия
нинг Дублин шаҳридаги Тринити коллеж кутубхонаси, АҚШнинг
Масачусетс штатидаги Бостон оммавий кутубхонаси, Ўзбекистон
Миллий кутубхонаси ҳамда Тошкент ахборот технологиялари
университети ахборот-ресурс марказларидир. Мазкур таҳлил
дунёнинг етакчи ахборот-кутубхона муассасаларида ҳамда Ре
спубликамиздаги ахборот-кутубхона муассасаларида фойдала
нувчиларга кўрсатилаётган хизматларни солиштириш имконини
беради. Қуйида ушбу ахборот-кутубхона муассасалари ҳақида
қисқача маълумот келтириб ўтамиз:
1. Дублин шаҳрида жойлашган Тринити-коллеж кутубхонаси
Ирландиянинг энг йирик кутубхонаси саналади. Мазкур кутубхо
на 1592-йилда ташкил топган бўлиб, 1801-йилдан буён Буюк Бри
тания ва Ирландия мамлакатларида чоп этилаётган нашрларнинг
мажбурий нусхасини ўзида сақлаб келмоқда. Кутубхонанинг фон
ди 6 миллиондан ортиқни ташкил қилади.
2. Америка қўшма штатларининг Масачусетс штатидаги Бостон
оммавий кутубхонасига 1848-йилда асос солинган бўлиб, фонди
24 миллиондан ортиқни ташкил қилади.
3. Ўзбекистон Миллий кутубхонасига 1870-йилда асос солин
ган. Ўзбекистондаги энг йирик ва мажбурий нусхаларни сақловчи
кутубхона саналади, фонди 7 миллиондан ортиқни ташкил қилади.
4. Ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети ахборот-ресурс маркази 1955 йилда ташкил этилган
бўлиб, фонди 325 мингдан зиёд нусхадан иборат.
Қуйида мазкур ахборот-кутубхона муассасаларида фойдаланув
чиларга кўрсатиладиган қўшимча хизмат турлари таҳлили ҳавола
1
3
4
5
6
(
7
8
9
10
11
12
13
ортиқ
ортиқ
33 та
3та
Йирик ахборот-кутубхона муассасаларида кўрсатиладиган
қўшимча хизматлар таҳлили
Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, Ўзбекистондаги ахбо
рот-кутубхона муассасалари ҳам фойдаланувчиларга хизмат кўрса
тишда анчагина муваффақиятларга эришмоқдалар. Биргина мисол
Ўзбекистон Миллий кутубхонасининг 2017 йил 25 январ 8-сонли
буйруғига асосан тасдиқланган қўшимча хизматларнинг рўйхати
да 82 турдаги хизматнинг кўрсатилиши унинг дунёдаги ривожлан
ган кутубхоналарда кўрсатилаётган хизматлардан қолишмаслиги
ни эътироф этиб турибди. Шунга қарамасдан, ахборот-кутубхона
хизматлари сафига замон талабидан келиб чиқиб баъзи қўшимча
ларни киритиш мақсадга мувофиқдир. Айниқса Республикадаги
Олий таълим муассасаларининг ахборот-ресурс марказларида маз
кур хизматларни жорий қилиниши у ерда тахсил олувчиларнинг
келажакда малакали кадр бўлиб етишишларига хизмат қилади.
Жумладан, жадвалнинг 14-бандида кўрсатиб ўтилган «Жамоа
бўлиб ўқув хона брон қилиш» хизмати кичик гуруҳларнинг кат
та ўқув залларда бошқа фойдаланувчиларга ҳалал бермаган ҳол
да, мустақил ишлашларига имкон беради. Ушбу ўқув хоналарини
электрон доска, Интернетга уланган компьютер, проектор ва бо
шқа керакли жихозлар билан таъминлаш керак. Зеро, бугунги кун
да ёшларни кутубхоналарга жалб қилишда уларнинг эхтиёжлари
дан келиб чиққан холда ёндошиш зарур.
Жадвалнинг 15-бандида кўрсатилган «адабиётлар танлаш ва
диссертация, диплом ва илмий ишларга илова қилинадиган библи
ографик рўйхатларни тайёрлаб бериш» хизматини мамлакатимиз
даги барча олий таълим муассасаларининг ахборот-ресурс марказ
ларида йўлга қўйилса битирув малакавий иши ҳамда магистрлик
диссертациясини ёзаётганлар учун катта ёрдам