34. Modificarile si completarile sint inscrise in Regis-trul fiscal de stat tinut manual prin completarea ru-bricii “Data introducerii Приложение 1.1D. Categoria activelor donate/ Категория подаренных активов.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
pagina
pagina
pagina
) Se permite deducerea cheltuielilor efectu
ate de contribuabili în decursul perioadei scale sub
form de alocaii nanciare destinate activitii sin
dicatelor pentru utilizarea lor în scopurile stabilite în
contractul colectiv de munc. Plafonul de deductibili
tate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de
LEGISLAIE FISCAL/FINANCIAR
A fost publicat Legea cu privire la modicarea
pagina
pagina
la alineatul (1), cifrele “10620” se substituie cu ci
frele “11280”;
la alineatul (2), cifrele “15840” se substituie cu ci
frele “16800”.
Articolul 34:
la alineatul (1), cifrele “10620” se substituie cu cifre
la alineatul (2), cifrele “15840” se substituie cu cifre
le “16800”.
Articolul 35:
la alineatul (1), cifrele “2340” se substituie cu cifrele
“2520”, iar cifrele “10620” – cu cifrele “11280”;
la alineatul (2) litera b), cifrele “10620” se substituie
cu cifrele “11280”.
Articolul 36:
la alineatul (2), cuvintele “prezentului articol” se
substituie cu textul “alin. (1) din prezentul articol”;
la alineatul (5), sintagma “Fondul republican
i fon
durile locale de susinere social a populaiei” se sub
stituie cu sintagma “Fondul de susinere a populaiei”.
La articolul 40 alineatul (2), cuvintele “bne
sau” se substituie cu textul “bne
i/sau”.
Articolul 42:
la alineatul (1):
litera g) va avea urmtorul cuprins:
“g) zero în cazul lipsei documentelor de conrmare
a activelor de capital;”
pagina
pagina
rul Finanelor. Cu excepia cazurilor prevzute la alin.
(5)–(10), declaraia cu privire la impozitul pe venit se
prezint Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de:
a) data de 25 a lunii a treia dup nele perioadei
scale de gestiune – în cazul persoanelor juridice, for
melor organizatorice rezideni cu statut de persoan
zic, potrivit legislaiei, reprezentanelor permanen
te ale nerezidentului în Republica Moldova;
b) data de 30 aprilie a anului urmtor anului scal
pagina
pagina
raia pentru ultima perioad scal a anului.
Se permite spre deducere suma T.V.A., achitat sau
care urmeaz a achitat, pe valorile materiale, ser
viciile procurate care sînt utilizate pentru efectuarea
livrrilor scutite de T.V.A. fr drept de deducere dac
mrimea raportului dintre livrrile scutite de T.V.A. fr
drept de deducere
i totalul livrrilor impozabile (fr
T.V.A)
i al livrrilor scutite de T.V.A. fr drept de dedu
cere este mai mic decît coecientul de 0,05.
(5) Deducerea sumei T.V.A., achitat sau care ur
meaz a achitat, pe valorile materiale, serviciile
procurate care sînt folosite pentru efectuarea livr
rilor ce nu constituie obiecte impozabile cu T.V.A. în
conformitate cu art.95 alin.(2) lit.c)
i d) se efectueaz
similar livrrilor impozabile.
Suma T.V.A., achitat sau care urmeaz a achita
t, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt
folosite pentru efectuarea livrrilor ce nu constituie
obiecte impozabile cu T.V.A. în conformitate cu art.95
alin.(2) lit.a)
i b) nu se deduce
i se raporteaz la cos
turi sau la cheltuieli.
(6) Sumele T.V.A. deduse de subiectul impozabil pe
mrfurile, serviciile procurate se exclud din deduce
re
i se raporteaz la costuri sau la cheltuieli în cazul
modicrii regimului scal pentru livrarea mrfurilor,
serviciilor în procesul desf
urrii activitii de între
prinztor din impozabil în scutit de T.V.A. fr drept de
deducere sau în cazul schimbrii destinaiei utilizrii
mrfurilor pentru efectuarea livrrilor scutite de T.V.A.
fr drept de deducere în locul livrrilor impozabile.
Din deducere se exclud sumele T.V.A. în mrimea
atribuit anterior la deducere pentru stocurile de mr
furi rmase, iar pentru mijloacele xe
i imobilizrile
necorporale supuse amortizrii – în mrimea sumei
T.V.A. aferente valorii contabile, fr a lua în conside
rare valoarea reevaluat.
Sumele T.V.A. care se exclud din deducere în con
formitate cu prezentul alineat se raporteaz la costuri
Raportarea sumelor T.V.A. la costuri sau la cheltu
ieli în cazul modicrii regimului scal se efectueaz
în perioada scal în care a avut loc modicarea regi
mului scal din livrare impozabil în livrare scutit de
T.V.A. fr drept de deducere.
Raportarea sumelor T.V.A. la costuri sau la cheltuieli
în cazul schimbrii destinaiei utilizrii mrfurilor se
efectueaz la momentul utilizrii mrfurilor în calitate
de materie prim, materiale sau mijloc x pentru efec
tuarea livrrilor scutite de T.V.A. fr drept de deduce
re în locul livrrilor impozabile.
(7) Sumele T.V.A. raportate la costuri sau la cheltu
ieli pe mrfurile, serviciile procurate se deduc în cazul
modicrii regimului scal pentru livrarea mrfurilor,
serviciilor în procesul desf
urrii activitii de între
prinztor din scutit de T.V.A. fr drept de deducere în
impozabil sau în cazul schimbrii destinaiei utilizrii
mrfurilor pentru efectuarea livrrilor impozabile în
locul livrrilor scutite de T.V.A. fr drept de deducere.
Se deduc sumele T.V.A. în mrimea atribuit anteri
or la costuri sau la cheltuieli pentru stocurile de mr
furi rmase, iar pentru mijloacele xe
i imobilizrile
necorporale supuse amortizrii – în mrimea sumei
T.V.A. aferente valorii contabile, fr a lua în conside
rare valoarea reevaluat.
Deducerea sumelor T.V.A. în cazul modicrii regi
mului scal se efectueaz în perioada scal în care a
avut loc modicarea regimului scal din livrare scutit
de T.V.A. fr drept de deducere în livrare impozabil.
Deducerea sumelor T.V.A. în cazul schimbrii desti
naiei utilizrii mrfurilor se efectueaz la momentul
utilizrii mrfurilor în calitate de materie prim, mate
riale sau mijloc x pentru efectuarea livrrilor impo
zabile în locul livrrilor scutite de T.V.A. fr drept de
deducere.
(8) Suma T.V.A., achitat sau care urmeaz a achi
tat, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu
sînt folosite pentru desf
urarea activitii de între
prinztor, pe mrfurile procurate care, în procesul ac
tivitii de întreprinztor, au fost sustrase sau au con
stituit de
euri
i perisabiliti naturale peste limitele
lunare stabilite de conductor, precum
i pe valoarea
care nu a fost supus amortizrii mijloacelor xe casa
te, nu se deduce
i se raporteaz la costurile sau chel
tuielile perioadei.
(9) Suma T.V.A., achitat sau care urmeaz a achi
tat, pe valorile materiale, serviciile procurate de ctre
subiectul impozabil în scopul organizrii de activiti
distractive ce nu in de domeniul activitii sale de în
treprinztor nu se deduce
i se raporteaz la cheltuieli.
Subiecii impozabili a cror activitate de întreprinz
tor const în organizarea distraciilor
i timpului liber,
iar valorile materiale, serviciile procurate sînt folosite
nemijlocit pentru desf
urarea acestei activiti, au
dreptul la deducerea sumei T.V.A. pe valorile materiale
i serviciile procurate.
(10) Subiectul impozabil are dreptul la deducerea
sumei T.V.A., achitat sau care urmeaz a achitat, pe
valorile materiale, serviciile procurate dac dispune:
a) de factura scal la valorile materiale, serviciile
procurate pentru care a fost achitat ori urmeaz a 
achitat T.V.A.; sau
b) de documentul, eliberat de organul vamal, care
conrm achitarea T.V.A. la mrfurile importate;
c) de documentul care conrm achitarea T.V.A.
pentru serviciile importate.
(11) Dac, dup vînzarea valorilor materiale gajate
de ctre creditorul gajist sau de ctre persoana de
semnat de acesta, debitorul gajist nu emite factura
scal în termen de 15 zile de la vînzare, subiectul
impozabil are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achi
tat sau care urmeaz a achitat, în baza ordinului
de plat privind achitarea valorii, inclusiv T.V.A. pentru
valorile materiale gajate.
(12) În cazul în care factura scal pentru servicii
le a cror livrare se realizeaz regulat, pe o perioad
de 6 luni calendaristice consecutive, precum
i pentru
energie electric, energie termic, gaz natural, servicii
publice de telefonie x
i mobil, servicii comunale,
este primit de ctre cumprtor (beneciar) pîn la
data de 10 inclusiv a lunii urmtoare celei în care a
avut loc livrarea documentat prin factura scal re
spectiv, subiectul impozabil are dreptul la deducerea
sumei T.V.A., achitat sau care urmeaz a achitat, pe
serviciile, mrfurile menionate utilizate la efectuarea
livrrilor impozabile în procesul desf
urrii activit
ii de întreprinztor în luna în care a avut loc livrarea
acestora.
(13) În cazul în care factura scal pentru livrarea
mrfurilor, serviciilor este primit de ctre cumprtor
(beneciar) subiect impozabil ulterior perioadei sca
le în care aceasta a fost emis, subiectul impozabil are
dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitat sau care
urmeaz a achitat, pe mrfurile, serviciile utilizate
la efectuarea livrrilor impozabile în procesul desf
rrii activitii de întreprinztor în perioada scal în
care factura scal respectiv a fost primit de ctre
cumprtor (beneciar). Deducerea sumei T.V.A. se
efectueaz prin înscrierea sumei respective în decla
raia privind T.V.A. pentru perioada scal în care a
fost primit nemijlocit factura scal, fr corectarea
declaraiilor privind T.V.A. pentru perioadele scale
anterioare.
(14) Livrarea în privina creia se permite deduce
rea sumei T.V.A., achitat sau care urmeaz a achi
tat, pe mrfurile, serviciile procurate trebuie s e
efectuat subiectului impozabil de ctre furnizorul
care a eliberat factura scal (eliberat în modul stabi
lit de Ministerul Finanelor sau imprimat cu aplicarea
seriei
i numrului atribuit de Serviciul Fiscal de Stat
subiectului care î
i exercit dreptul la imprimarea de
sine stttor a facturilor scale).
(15) În scopul conrmrii dreptului la restituirea su
mei T.V.A. pe mrfurile
i serviciile procurate, subiectul
impozabil, în afar de declaraiile privind T.V.A.
i re
gistrele de eviden a livrrilor
i procurrilor în care
sînt înregistrate operaiunile de livrare sau procurare,
trebuie s dispun de documente conrmative stabi
lite de Guvern.
(16) La apariia condiiilor stabilite la art.118
biectul impozabil este în drept s deduc suma T.V.A.,
achitat sau care urmeaz a achitat furnizorului, pe
mrfurile, serviciile procurate pe teritoriul rii numai
în cazul în care factura scal este înregistrat în Re
gistrul general electronic al facturilor scale. În cazul
în care furnizorul mrfurilor, serviciilor nu a înregistrat
factura scal eliberat în Registrul general electronic
al facturilor scale sau a înregistrat-o cu dep
irea ter
menului stabilit la art.118
alin.(11), cumprtorul (be
neciarul) va avea dreptul la deducerea sumei T.V.A. în
condiiile stabilite de prezentul articol, cu informarea
Serviciului Fiscal de Stat, în modul
i în termenul stabi
lit de Serviciul Fiscal de Stat, despre nerespectarea de
ctre furnizor a prevederilor art.118
(17) Suma T.V.A., achitat sau care urmeaz a achi
tat, pentru întreinerea, funcionarea
i reparaia au
toturismelor folosite de ctre persoanele specicate la
grupele minore 112
i 121 din Clasicatorul ocupaii
lor din Republica Moldova se deduce doar pentru un
singur autoturism pentru ecare persoan specicat
la grupele minore 112
i 121 din Clasicatorul ocupa
iilor din Republica Moldova. Suma T.V.A., achitat sau
care urmeaz a achitat, pentru întreinerea, funci
onarea
i reparaia a mai mult de un singur autoturism
folosit de ctre persoanele specicate la grupele mi
nore 112
i 121 din Clasicatorul ocupaiilor din Repu
blica Moldova nu se deduce
i se raporteaz la costuri
(18) În cazul procurrii de pe teritoriul rii a valori
lor materiale, serviciilor de la un furnizor inclus în lista
contribuabililor obligai s utilizeze facturi scale elec
tronice (e-factura), ¬¬subiectul impozabil are dreptul
la deducerea sumei T.V.A., achitat sau care urmeaz a
 achitat, dac dispune de factura scal electronic,
eliberat de furnizor în modul stabilit de Serviciul Fis
cal de Stat.”
. Articolul 103:
alineatul (1):
partea introductiv va avea urmtorul cuprins:
“Se scutesc de T.V.A. fr drept de deducere:”;
la punctul 6), dup textul “autoritile administrai
ei publice centrale
i locale;” se introduce textul “ser
pagina
pagina
respectiv, în cazul livrrii de mijloace xe, sau de la
valoarea în vam la momentul depunerii declaraiei
vamale, în cazul importului acestora. Persoana juri
dic în al crei capital statutar (social) a fost introdus
mijlocul x nu are dreptul la deducerea sumei T.V.A.,
achitat pentru mijlocul x înstrinat,
i este obligat
s prezinte declaraia privind TVA;”
la alineatul (2):
partea introductiv va avea urmtorul cuprins:
“Se scutesc de T.V.A. fr drept de deducere:”;
la literele a), b)
i c), cuvîntul “mrfurilor” se substi
tuie cu cuvîntul “mrfurile”;
la alineatul (3), cuvîntul “Mrfurilor” se substituie cu
cuvîntul “Mrfurile”, iar textul “nu li se aplic T.V.A.” – cu
textul “se scutesc de T.V.A. fr drept de deducere”;
la alineatul (5), textul “T.V.A. nu se aplic la” se sub
stituie cu textul “Se scute
te de T.V.A. fr drept de de
ducere”, iar cuvîntul “pentru” se exclude;
la alineatul (6), textul “T.V.A. nu se aplic la” se sub
stituie cu textul “Se scute
te de T.V.A. fr drept de de
ducere”;
alineatul (7) se abrog;
la alineatul (8), textul “T.V.A. nu se aplic produciei”
se substituie cu textul “Se scute
te de T.V.A. fr drept
de deducere producia”;
la alineatul (9
), textul “T.V.A. nu se aplic mrfuri
i serviciilor” se substituie cu textul “Se scutesc de
T.V.A. fr drept de deducere mrfurile
i serviciile”, iar
cuvintele “precum
i mrfurilor
i serviciilor” – cu cu
vintele “precum
i mrfurile
i serviciile”;
la alineatul (9
), textul “T.V.A. nu se aplic mrfu
rilor” se substituie cu textul “Se scutesc de T.V.A. fr
drept de deducere mrfurile”;
la alineatul (9
), dup textul “de T.V.A.” se introduc
cuvintele “fr drept de deducere”;
la alineatul (9
), textul “T.V.A. nu se aplic mrfu
rilor” se substituie cu textul “Se scutesc de T.V.A. fr
drept de deducere mrfurile”;
alineatul (9
în partea introductiv, dup textul “de T.V.A.” se in
troduc cuvintele “fr drept de deducere”;
litera b) se abrog;
la alineatul (9
), textul “Se scute
te de T.V.A” se sub
stituie cu textul “Se scute
te de T.V.A. fr drept de de
ducere”;
pagina
pagina
de divertisment;
e) furnizare de servicii de învmînt la distan.
(4) Locul livrrii serviciilor care nu au fost enumera
te la alin.(1)–(3) se consider sediul sau, în cazul în care
acesta lipse
te, domiciliul ori re
edina persoanei care
presteaz serviciile respective.”
Articolul 112:
la alineatul (1), textul “exclusiv instituiilor de înv
mînt publice, instituiilor medico-sanitare publice
private, specicate la art.51
i deintorilor patentei
de întreprinztor” se substituie cu textul “exceptînd in
stituiile de învmînt publice”, iar textul “600000 lei,
cu excepia livrrilor scutite de T.V.A.” se substituie cu
textul “1,2 milioane de lei, cu excepia livrrilor scutite
de T.V.A. fr drept de deducere”;
la alineatul (4), dup cuvintele “scutite de T.V.A.”, în
ambele cazuri, se introduc cuvintele “fr drept de de
ducere”, iar textul “600000 de lei” se substituie cu tex
tul “1,2 milioane de lei”.
La articolul 113 alineatul (3), cuvintele “trecut
în cont” se substituie cu cuvîntul “dedus”.
La articolul 116 alineatul (3), cuvintele “trecerea
în cont” se substituie cu cuvîntul “deducere”.
Articolul 117:
la alineatul (1), textul “Factura scal nu se eliberea
z pentru livrrile impozitate conform art.104 lit.a).” se
substituie cu textul: “Pentru livrrile impozitate con
form art.104 lit.a), eliberarea facturii scale nu este
obligatorie.”
pagina
pagina
c) ad valorem în procente de la valoarea mrfurilor.”
Articolul 124:
la alineatul (1), dup textul “de 300 de euro” se in
troduce textul “pentru mrfurile introduse de ctre c
ltorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de
euro pentru mrfurile introduse de ctre cltorii care
folosesc transportul aerian sau maritim”;
alineatele (2)
i (3) vor avea urmtorul cuprins:
“(2) Accizele nu se achit la importul mrfurilor su
puse accizelor denite ca ajutoare umanitare, în mo
dul stabilit de Guvern.
(3) Se scutesc de acciz mrfurile supuse accizelor:
a) destinate proiectelor de asisten tehnic, rea
lizate pe teritoriul Republicii Moldova de ctre orga
nizaiile internaionale
i rile donatoare în limitele
tratatelor la care aceasta este parte;
b) nanate din contul împrumuturilor
i granturi
lor acordate Guvernului sau acordate cu garanie de
stat din contul împrumuturilor acordate de organis
mele nanciare internaionale (inclusiv din cota-parte
a Guvernului), destinate realizrii proiectelor respecti
ve, precum
i din contul granturilor acordate institui
Poziţia tari
Denumirea măr�i
Vermuturi şi alte vinuri
pagina
pagina
-
tate în recipiente cu un
litru
2,63 lei
2,76 lei
2,90 lei
2207
Toluoli destinaţi utiliză
după metoda ASTM D 86
271012110–
271019620–
271020110–
271020310–
271112
271113
271114000
271119000
290110000
pagina
pagina
290211000
Toluen
290511000-
Autove
La articolul 129 punctul 9
), textul “ , achitarea,
reinerea”
i textul “primelor de asigurare obligatorie
de asisten medical, contribuiilor de asigurri soci
ale de stat obligatorii,” se exclud.
. Articolul 131:
pagina
pagina
acceptare
pagina
pagina
torizaiilor/ noticrilor/coordonrilor, autoritile administraiei publice locale le asigur organelor cu funcii de
control acces la resursele informaionale în domeniul respectiv.”
. La articolul 294 alineatul (2), textul “lit. a) – în partea ce ine de gospodriile rne
ti (de fermier), la” se
exclude.
La articolul 295, litera g
a) Taxă pen
tru amena
jarea terito
Numărul mediu scriptic tri
mestrial al salariaţilor şi,
– în cazul întreprinderilor
individuale şi gospodăriilor
rii individuale, fondatorul
şi membrii gospodăriilor
– în cazul persoanelor care
desfăşoară activitate profe
– numărul de persoane abili
tate prin lege pentru desfăşu
rarea activităţii profesionale
Lei anual pentru �ecare sal
ariat şi/sau fondator al în
treprinderii individuale, al
gospodăriei ţărăneşti (de fer
mier), de asemenea membrii
acesteia şi/sau pentru �ecare
persoană ce desfăşoară activ
itate profesională în sectorul
Trimestrial, pînă la
data de 25 a lunii
imediat următoare
trimestrului ges
la litera e), coloana a 2-a va avea urmtorul cuprins:
“Unitile de comer
i/sau de prestri servicii care corespund activitilor expuse în anexa nr.1 la Legea
nr.231/2010 cu privire la comerul interior”.
. În anexa nr.1 la titlul VIII:
punctul 2) va avea urmtorul cuprins:
“2) pentru ecare 1 m
de ap mineral natural extras destinat îmbutelierii, de ap potabil extras desti
nat îmbutelierii – 16 lei;”
pagina
pagina
T.V.A. cu drept de deducere”, iar cuvintele “impozitate
cu TVA la cota zero” – cu cuvintele “scutite de T.V.A. cu
drept de deducere”;
la alineatul (13), textul “aplicarea cotei zero a T.V.A.”
se substituie cu textul “scutirea de T.V.A. cu drept de
deducere”;
la alineatul (13
), cuvintele “Taxa pe valoarea adu
gat nu se aplic la” se substituie cu textul “Se scutesc
de T.V.A. fr drept de deducere”;
la alineatul (13
), cuvintele “Taxa pe valoarea adu
gat nu se aplic la” se substituie cu cuvintele “Se scu
te
te de T.V.A. fr drept de deducere”;
la alineatul (13
), cuvintele “Taxa pe valoarea adu
gat nu se aplic la” se substituie cu cuvintele “Se scu
tesc de T.V.A. fr drept de deducere”;
alineatul (13
la litera a), cuvintele “aplicarea taxei pe valoarea
adugat la cota zero” se substituie cu cuvintele “scu
tirea de taxa pe valoarea adugat cu drept de dedu
cere”;
pagina
pagina
vei constau în comercializarea produselor alimenta
re gata cu consumare în local, vînzarea buturilor cu
consumare în local, cu sau fr program distractiv.”
la alineatul (2), dup cuvintele “în magazinul” se in
troduce textul “ , barul
i restaurantul”;
la alineatul (3), dup cuvintele “În magazinele” se
introduce textul “ , barurile
i restaurantele”, iar dup
cuvintele “actelor de identitate
pagina
pagina
ori sînt descoperite diculti în îndeplinirea cerine
i instituie proceduri pentru informarea organelor
vamale cu privire la astfel de diculti;
j) solicitantul dispune de msuri adecvate de secu
ritate în scopul protejrii sistemului informatic al so
licitantului împotriva intruziunilor neautorizate
scopul securizrii documentelor acestuia;
k) solicitantul dispune, dac este cazul, de proce
duri satisfctoare pentru gestionarea licenelor
sau a autorizaiilor de import
i de export legate de
prohibiii
i restricii, inclusiv de msuri care vizeaz
diferenierea mrfurilor ce fac obiectul unor prohibi
ii sau restricii de alte mrfuri, precum
i de msuri
vizînd asigurarea respectrii prohibiiilor
i restriciilor
respective.
Dac solicitantul depune o cerere doar pentru o au
torizaie AEO menionat la art.195
alin.(3) lit.b), nu se
aplic cerina prevzut la lit.e) din prezentul punct;”
pagina
pagina
sociale de stat obligatorii calculate pîn la data de 25
a lunii urmtoare celei de gestiune, conform modului
stabilit de ctre Ministerul Finanelor.”
Art.XIII.
– Legea Fondului republican
i a fonduri
lor locale de susinere social a populaiei nr.827/2000
(Monitorul Ocial al Republicii Moldova, 2000, nr.65–
67, art.460), cu modicrile
pagina
pagina
“(4) Termenul de prescripie extinctiv pentru stin
gerea primelor de asigurare obligatorie de asisten
medical, a penalitilor aferente acestora
i pentru
anularea sumelor pltite în plus înregistrate este de 3
ani.”
La articolul 20, cuvintele “odat cu plata salariilor
i altor recompense” se substituie cu cuvintele “pîn la
data de 25 a lunii urmtoare celei de gestiune în care
au fost efectuate plile”.
Art.XVIII.
– La articolul 8 alineatul (2) din Legea
nr.81/2003 privind cantinele de ajutor social (Moni
torul Ocial al Republicii Moldova, 2003, nr.67–69,
art.283), cu modicrile ulterioare, cuvintele “fonduri
lor locale de susinere social a populaiei” se substi
tuie cu sintagma “Fondului de susinere a populaiei”.
Art.XIX.
– La articolul 14 alineatul (2) din Legea
Licen pentru activitatea maga
zinelor duty-free în port
Ser
Vamal
Licen pentru activitatea maga
zinelor, barurilor i restaurantelor
duty-free la bordul navei
Ser
Vamal
Art.XXVI.
– La articolul 7 alineatul (1) din Legea
nr.283/2011cu privire la Poliia de Frontier (Monitorul
Ocial al Republicii Moldova, 2012, nr.76–80, art.245),
cu modicrile
pagina
pagina
transport auto ctre biroul vamal sau ctre organul
vamal de frontier, în mrimea stabilit de Guvern,
sînt suportate de ctre persoana zic care a înclcat
termenul de aare a mijlocului de transport auto pe
teritoriul vamal.”
Art.XXVII.
– Codul transporturilor rutiere
nr.150/2014 (Monitorul Ocial al Republicii Moldova,
2014, nr.247–248, art.568), cu modicrile
i comple
trile ulterioare, se modic dup cum urmeaz:
La articolul 46, alineatul (6) va avea urmtorul
cuprins:
“(6) Agenia Naional Transport Auto asigur con
trolul transportului rutier de mrfuri
i persoane efec
tuat de ctre operatorii de transport rutier strini pe
teritoriul Republicii Moldova (ca ar de tranzit sau de
destinaie), care poate realizat numai în baza autori
zaiilor internaionale unitare bilaterale sau multilate
rale de transport rutier de mrfuri sau persoane dac
tratatele internaionale la care Republica Moldova
este parte prevd obligativitatea acestora.”
Articolul 151:
la alineatul (1), textul “
i, în punctele de trecere a
frontierei de stat la intrarea în ar, de ctre angajaii
Serviciului Vamal” se exclude;
la alineatul (3), textul “sau angajatul Serviciului Va
mal”
i textul “/angajatului respectiv” se exclud;
la alineatul (4), textul “sau angajatul Serviciului Va
mal” se exclude;
la alineatul (5), textul “/angajatul Serviciului Vamal”
se exclude.
Art.XXVIII.
– Legea nr.131/2015 privind achiziiile
publice (Monitorul Ocial al Republicii Moldova, 2015,
nr.197–205, art.402), cu modicrile
pagina
pagina
«– \b \b €\bƒ„
 €\t –   ­, \t­ 
 …\t \t \b \t ƒ\b 
€Œ \b  0,0373 ‚ 
€    …\t­ \tƒ ƒ\b ;».
 ƒ 20:
 p
) …ƒ \b \t„ \t ‚:
) \b­­Š \b † / \b­†
\tƒ ƒ„  p
) \t„
\t… :
) \b­­Š \b  ­†  † \b \f , \b
  \b\f  …\t \b­­Š \b­Š 
 \f \b€…\t, \b \b
\f (1) ƒ 33;»;
 r) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«r)  ƒ ƒ, \f 
\r\f ‚  \b­† \r\t\b
 \bƒ\b ,  \b  €\f
 \b, \t\b Ž\t ‚ ƒ \t\t…
 , …  \t\b \r ƒ­†
„\b \b \b\b …,
\t \b „     . 
\f  ƒ , \t \b
 \t\b \r ƒ­† „\b,
€  ­  \b \t\f„
 €„  ‘, „
 …\t \b…\t „ \bƒ\b,
  …\t € \t,  „\f
, \t \b \b \f  /
 € €  \t\b\b 
\b\b\b \b ;».
 ƒ 24:
\b \f (4
) \b «  26 27 \b­\f  »
 ƒ \b «  26, 261 27 \b­\f
 ‚»;
\b \f (6) \b « \f„ 
(  ‚)»  ƒ \b « \f
 ‚», \b « ƒ 26,» \tƒ
\f ƒ ‚\r «26
\f ƒ (15
) …ƒ \b \t„ \t ‚:
) \n Š \b­\f ­†
  ƒ \b \f \b
\t †\t\b \b \b\t \r \b­† \b 
 \tƒƒ \r ƒ­† „\b \t
ƒ\b \b \b­† \b­
\t\b­ \t\b ‚†. \t \b­\f \t ­†
 †\t\b \b 0,15 ‚ \r\t ­
\t .»;
\tƒ ƒ„ \f (19
\t„ \t… :
) \n Š \b­\f ­† 
\t­† €\t  †\t\b 
\t \b \b  \b ,
\t \f ƒ„ (1) ƒ 4 ‹  
 †   166/2017.»;
«(23) \n Š \b­\f †\t\b, ­†
 \t\b \f -\t \b
 \b \f ­  €Œ ,
­ €\b\t \t ­
\t \b .».
’ (4
) (6) ƒ 24 …ƒ \b
\t„ \t ‚:
)   … 
 ƒ  ƒ 26
\b­\f  ‚  †\t\b
 †\f €…\b , ‘ ‚„ 
 \b­† \b€, ƒ­†
‚ ,   ­ \b \b­†  † 112
 121 • \r   \n€
\t\b , \b­\f ­†   
 \t, Š ƒ \t \b
\b€„  …\t ‚,   \b
 \b­†  † 112 121 • \r 
  \n€ \t\b , Šƒ \b ‚†
\t ƒ \tƒ.»;
«(6)   Š \b­\f , \f­†
 € €\b, „
 \f  ‚   „
 ƒ 26
 ƒ 26:
\f ƒ (2) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(2) ‰€\bƒ, „ \f
 ‚, – ‘ ƒ \b
\t ƒ \tƒ
 ƒ €\bƒ, … \b
€   ƒ \b \b\b
  \t ƒ\b, ƒ 
\t…ƒ ƒŠ  
\r\f  ƒ  \b …€­
 \b­Š \t \t, ƒ – 6000
\b \b\b\t \f \f (9) \b «  \f
  \b­\f»  ƒ \b «  \f
 ‚  \b­\f».
‰ ƒ„ 26  ƒ \bŠ .
ˆƒ \t ƒ 26
\t„
\t… :
 26
. ­\f  ‚ \b­†
\t\b
(1) \f \b­\f \f  ‚
\b­† \t\b \t \b \b\b 
  ƒ  ƒ 24.
(2) \b­ \t\b , ­
 \f  ‚, – ‘ ƒ 
\b \t ƒ \tƒ
 ƒ €\bƒ, … \b
€   ƒ \b \b\b
  \t ƒ\b, ƒ 
\t…ƒ ƒŠ  
\r\f  ƒ  \b …€­
 \b­Š \t \t, ƒ – 6000
(3) \b­ \t\b , \t… 
 ‚ \b \b­† ‚†,  „ …
\b‚ \b \b­ \t\b , \b„
\t \t\b ‚  ,
\b  , ‚, \t­,
€\b\t ƒ\b , \t  . ˆ ‚
  \f \t \b‚ 
\b­Š †\t\b, \b ­† ,
\fŠ  \t€­ \t\b \b
Š \b\b„† \b­† \t\b,
 \t   ­ †\t , Š­ 
\b­\f \b \b \t  \t,
 \b \b \f (11).
(4)  ‚† €… \b \f 
\r \b  \f ƒ
 \b   €\b \b­†
\t\b, \f­† \b , \b \f 
 ‚  €\b
\b \t ƒ. \n \f \b­\f
 ‚ \b­† \t\b, \b„†
\t \t\b  , \b„
\f \b \f \r \b
 \t \b \f  ‚
 .
(5) —\f \b­† \t\b \b ‚†
 €… \b\t  …\t €Œ
\tƒ.
(6) ˜ ‚ \b­† \t\b
 \f ‚ , \t„  ‚
\b\b\t \b ‘ ‚„ \b \t\b , 
ƒ\b  \t  ‚.
\f  ‚ \b­† \t\b,
\t…  \b­\f, \t 
… \b­† \t\b
 \b\b„„  ‚,
\t„ \f ƒ„ (7).
(7)    ‚  …\t \b
\t\b \t   Š 100
‚\b   ƒ\b 
\b \t\b , \b
 \bƒ\b.
(8)   \f  ‚  \b­\f 
\t… \b \b€ \b„
\t„ € :
)  \b€ \t 200000 \b
 \f  ‚ \b­\f \b 
  †\t  \b€;
b)  \b€ \b­Š 200000
\b \b­\f  \f\b   ‚,
 \f †\t  \b€,
 \b 200000 \b. ˆ … 
 \b Š \b­† \b€,
ƒ­† \b  \f\b \b­† \t\b \b
\b \tƒ, \t \b„ €
  ,  ‚ ­† \b
 \b \f ƒ„ \t ….
(9)  \f \f…\t \b€,
   \b  b) \f (8), \t†\t €­,
\f­   ‚ …\t  \t\b,
\f­† \b ƒ \f…\t \b€,
  ­ € ,  \t†\t
 €­ \b  \b \t, \b 
 \f…\t. ‰ € 
\b€ \t \b € ƒ
\b€, ƒŠ„  \f
 ‚.
(10) ­\f †\t\b  €\b
\b \b \b\b   ‚ ƒ­
 \t  €†  \f .
(11) \n †\t­, \b ­  
 ƒ­ \b­† \t\b, 
\b\b„† \f (2), \t „  \b­\f
\b \t † 15 ‚\b \f ­
\b  , \t­ ‚,
 \f … \b \t ,
\b \f  †\t\b, \b ­† 
\t\b …\t \t \b\tŠ  ,
– \b  100 ‚\b \f ­
 … ‚  , \b­†
\b \f \b \t . ˆ ‚
  \f \t \b­ \t\b , 
\b\b„ \f (2), „ \b­
\t\b , ƒ­ †\b„ €Œ
\b  \t ƒ \tƒ  
\t\b € \t, \b ,
 ‚ , ‚, †\t­ 
­    \t\b 
\t ,  ƒ, \f ƒ 
‚.
(12)   Š \b­\f  ‚
\b­† \t\b, \f­† €\b\t,
 \f \b, \t † ƒ \b„\f \b
€  ­ \t†\t  ƒ .
(13)  \f \f \f \r \b 
€ \b­† \t\b  \f\b,
 \b„† €  ­ \t†\t,  ‚
 \f \f ƒ, „ \t.
(14)   \f  (12) (13) 
€\t, \f­† \b ƒ \b
\b‚ € \b­†
\t\b  \f €\b­† \t\b, \b 
   €  \b­† \t\b.
(15)  ‚† €…  
 ‚ ‚ \b­† \t\b.
(16) ‰ €  \b­† \t\b
 \b \t, \b
 \bƒ\b.
(17) —\f  \f  ‚ \b­†
\t\b \b ‚† €… \b„
 …„, \b…\t
 \bƒ\b.
(18) ‰ƒ \b\bƒ €­† \b­†
\t\b  † €,
 …  \b† †\t\b, \b ­† †
€, \b„\f  †\t­ \b,
 …  †\b „, ‚­, \f­
 \f­ \t \f ‘ ‚ €Œ .
‰ƒ \b­† \t\b, †
 €\b, \t  \b ,
\b„\f \b  (Š­) €­,
 „\f  \t€ \b„
ƒ, \t…  \b­\f, †\t­ 
\b­ ­ ‚­† \f \t ­
\b­ \t\b  \bƒ \t \t \f †
pagina
pagina
‘ ‚.».
.  ƒ 27:
\b  b) \f (10) \b « ­ ;»
 ƒ \b «   ‚;»;
\f ƒ (12) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(12)   Š \b­\f  ‚
\b­† \t\b, \f­† €\b\t,
 \f \b, \t † ƒ \b„\f \b
 €  ­ \t†\t  ƒ .»;
\tƒ ƒ„ \f (13) (14) \t„
\t… :
«(13)  \f \f \f \r \b 
€ \b­† \t\b  \f\b,
 \b„† €  ­ \t†\t,  ‚
 \f \f ƒ, „ \t.
(14)   \f  (12) (13) 
€\t, \f­† \b ƒ \b
\b‚ € \b­†
\t\b  \f €\b­† \t\b, \b 
   €  \b­† \t\b.».
‰ ƒ„ 27  ƒ \bŠ .
 ƒ 271:
\b \f (1) \b «  26 27»  ƒ
\b «  26, 26
\b \f (2) \b « ƒ 26 27.»  ƒ
\b « ƒ 26, 26
‰ ƒ„ 27
…ƒ \b \t„ \t ‚:
«‰ ƒ 27
. €­ \b \b­\f †\t\b
\t\b \r ‚-†\f†
 \b, \b ­†  ‚ 
\b­† \t\b
(1)   … ƒ 26
†\b„ €Œ­, \f\bŠ 
\t \r ‚-†\f
  \b \f \b \t , „ \b 
\b­\f \b \b­† ‚† †\t\b  ‚„
 \b­† \t\b \b \b\b„
 \b \t.
(2) ™\b„ €Œ , ­†
\b \b\b  \t ƒ\b €
\r ‚-†\f†  †
\b  \t \r ‚-
†\f  , \t 
… €…, \b \b
  \t, Š \b­\f †\t\b
  ‚„  \b­† \t\b \b
\b\b  ƒ 26
. †\t ƒ
\b­† \t\b  …\t   \b
 \b \b \b­† ‚† € \b 
\t ­† \b­† \t\b \b \f ‚ ,
\t„  ‚, \b  \b  
\t \r ‚-†\f
  .».
 ƒ 28:
\b \b  ƒ \b « ƒ
€\b»  ƒ \b 
« ƒ­† \b\b»;
\b \t…  ƒ \b « ƒ
€\b»  ƒ \b 
« ƒ­† \b\b», \b « \f
\b ƒ\b  
\t.» – \b « \f \b 
ƒ\b   \t.».
’ ƒ (5) ƒ 29 \b « \b\t
ƒ Š„ \bƒ\b » \tƒ
\b « Š„ \t \bƒ
 \b\f   €\f
 \b».
.  ƒ 31:
\f ƒ (2) \b «\r \b­†
  ‚» \tƒ \b « ‚,
\b„† \tƒƒ \r \b
»;
\b \f (3) \b «…,» „\fƒ;
\f ƒ (4) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(4) \r \b­   ‚ /
 ‚ , \b„ \tƒƒ 
\r \b , Š \b­\f:
a) \b\b, \t  \f­† \t ­
\b…­† ƒ \b\b  \b 
 ­ ‚\b , ­ \t„
\b \b\b …   ‚ ƒ
 \r \b ­  \r ‚
 \b \r\b \b\b \t ­
\b…­† ƒ, €\b­† \b\b 
 \b   ‚\b ; /
b) \b\b, \t  \f­† \t
­ \t\b­† € ƒ\b, \b ­†
 \b \b \b­† … 
  ‚\b , \b  \t 5
‚\b \t\t\b  \t\b­†
€ ƒ\b \t\b  , ‘
€ ƒ\b  \t…­ ‚, \b„
\r\r\b ­ ‚  ƒ .»;
\f (6) (7)  ƒ \bŠ .
.  ƒ 33:
\b \f (1) ‚\r­ «10620»  ƒ ‚\r 
\b \f (2) ‚\r­ «15840»  ƒ ‚\r 
 ƒ 34:
\b \f (1) ‚\r­ «10620»  ƒ ‚\r 
\b \f (2) ‚\r­ «15840»  ƒ ‚\r 
 ƒ 35:
\b \f (1) ‚\r­ «2340»  ƒ ‚\r 
\b  b) \f (2) ‚\r­ «10620»  ƒ
 ƒ 36:
\b \f (2) \b «  ƒ»  ƒ
\b « \f ƒ„ (1)  ƒ»;
\b \f (5) \b «\b \n€  ­
\r\t­ ‚ ƒ \t\t… ,»
 ƒ \b «\b Ž\t \t\t… ,».
 \f (2) ƒ 40 \b «\t…­† \t\b
»  ƒ \b «\t…­† \t\b /».
 ƒ 42:
\b \f (1):
 g) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«g) ƒ – \b \f \b \t\b,
\t\b…\t „†  ƒ­ \b­;»;
\tƒ \f ƒ  h) \t„
\t… :
«h) ƒ \t ƒ \t\b…\t­†
\b\b – \b ­† \f †.»;
\f ƒ (4) \tƒ  c) d) \t„
\t… :
«c) ƒŠ­   ­, \b­\b\t
 \b   , ‚ ƒ \t
\f ;
d) \b\f­  \f  \b
  , ‚ ƒ \t \f .».
 ƒ 44:
\b  a) \f (2) \b «\b \b\t  ƒ
€\b;»  ƒ \b «\b \t
\f ƒ (3) \tƒ  d) e) \t„
\t… :
«d) †\t­, \b ­   ˆ‰,  
„\f  \b­\f \b \b\b \f ƒ„
(6) ƒ 102, … „ \b­\f „ \b ‚†
 €… \b \b \t, \b 
 €­   ­   †\t­;
e) \t†\t, \b ­   ˆ‰, 
  ­  †\t­,  
\b­\f \b \b\b \f ƒ„ (7) ƒ 102,
 … \b ‚† €… \b \b
\t, \b  €­ \b­\f.».
 ƒ 51 \b «, \r ­  \f
\t\b ‚ ƒ €\f €„\t… »
„\fƒ.
. ‰ ƒ„ 51
 ƒ \bŠ .
.  ƒ 54
\b \f (1) \b « \t\b\t ƒ­†
\t .»  ƒ \b «,
\t\b\t ƒ­† \t , …
†\b„† €Œ\b, ­† \t
\t†\t\b  \t­\t \t \t \b
ƒ ‚­†  \b 
\f \tƒ  \b (
70.22 • \r \b\t\b ‘\f
\tƒ \t\b­) \b € 60
‚\b \t†\t \t ….»;
\b  a) \f (3) \b «\t 600000 \b;»
 ƒ \b «\t 1,2 \b, 
\b, \f \b, \b€…\t­  ˆ‰,
\b­Š „ 50 ‚\b \b, €  ­†
 ˆ‰;»;
\b \f (3
) \b «600000 \b,»  ƒ
\b «1,2 \b,».
.  ƒ 54
\b «3 ‚ »  ƒ
\b «4 ‚ ».
 ƒ 54
\b « , \f
\b \b\b  ƒ 26 27,»  ƒ
\b «  ‚, \f \b
\b\b  ƒ 26, 26
‰ ƒ„ 54
…ƒ \b \t„ \t ‚:
« 54
€Œ €…
€Œ €… \t \b
\b\b  \b , \t­ \b
  \t,  ­  ‚
€\b,   \b 
 ‚, \f \b \b\b 
 ƒ 26
, \t 12 ‚\b …
 \f\b ‚\b †\t \b
\t .».
. ’ ƒ (2) ƒ 69
…ƒ \b \t„
\t ‚:
«(2)    ƒ–„\t\f ‚
„ \t \f \b \b\b
 \f ƒ„ (3) ƒ 44,  ƒ–
\r\f ‚ –  \b­ \t \f \b
\b\b \f ƒ„ (2) ƒ 44.».
. ’ ƒ (2) ƒ 69
…ƒ \b \t„
\t ‚:
«(2)  ‚† €…
  ƒ € ­ \b \f \t … 
  \b \t, \b \b
\r \b, ƒ\b ƒ ƒ- \b„
 Š \bŠ \f­† \f\b
  \b \t, \b
 \bƒ\b \t  ƒ\b,
­ \b\t €†  \f.».
‰ ƒ„ 80
\tƒ \f ƒ„ (1
) \t„
\t… :
)   , \b­ \b \b\b
 \f ƒ„ (1), \f\b \b €„\t… \t 25-
\f ‚ , \t„  ‚, \b 
\b\t­ \b­ ­ \b \f \t\b\t\t\b.».
.  b) \f (1) ƒ 81  ƒ
 \bŠ .
 ƒ 83:
\b \f (2):
\b  a) \b «– \t­» „\fƒ;
\b  b):
\b \t \b ‚\r­ «10620»  ƒ
\b \t † \b, ƒ \f\b
‚\r­ «31140»  ƒ ‚\r «33000»;
\tƒ \f ƒ  b
) \t„
\t… :
) \r\f ‚ –\t­, \f „
\t†\t­   ƒ 74;»;
\b  ) \b «\b ƒ† 51
,»  ƒ
\b «\b ƒ† 51
\f ƒ (4) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(4) ˆ ‚ \t†\t 
 \b \t  \r, \b
\b \r \b. ‹ „\f
\f \b, \t­† \f (5)–(10),
\t ‚ \t†\t  \t \b
‡\t \b \b …€ \t:
a) 25- \f ƒ ‚ \f 
\f \b \t – \b \f 
pagina
pagina
„\t\f† ‚,   ‚­† \r–
\t\b  \r\f ‚  
 \t ƒ\b, ­† \t \bƒ\b
\t \b \n€ \t\b ;
b) 30 \t , \t„  \f­
 \b­ \t, – \b \f \r\f† ‚
( …\t \n€ \t\b , ­
 …\t  ‚ €  …\t \b , \b„\f \f\b
\b \b ‚\b \b‚­†
\r\t\b).»;
\f ƒ (8) \b «\r\f ‚ ,»
\tƒ \b « \b„
\t ƒ„ \tƒƒ,».
 \f (1) ƒ 90 \b «• …\t
‚, \b„ \t ƒ„
\tƒƒ,  „\f € \t 
\t ƒ† \b» \tƒ \f ƒ
\b « ‚, \b„†  \b„
\tƒƒ   \b 10
», \b «\b  \b
,»  ƒ \b «\b  \b † 10
.  ƒ 90
\f ƒ (3
) …ƒ \b \t„ \t ‚:
) • …\t­ ƒ \b­­Š € 
\t… ƒ \fƒ \b €„\t…  \b :
– 18 ‚\b \b­­Š \b  ­†  †,
 „\f \b­­Š \b † /
\b­† ;
– 18 ‚\b \b­­Š \b  ­†
 † \b \f , \b   \b\f  …\t
\b­­Š \b­Š  \f
\b€…\t, \b \b \f (1) ƒ
\f ƒ (3
) \tƒ \t…: « \f 
 ‚ \t\b \b  ,
\t­, \r \t\b… \b
 ­  \f­ \t†\t
‡\t \b  \b …€ ‚\b 
\t†\t \r\f ‚ , \b„
\t ƒ„ \tƒƒ, ƒ
\b­ \t­ \f \b \b\b 
…  189 225.»;
\b \f (3
) \b «3 ‚\b»  ƒ
\b «5 ‚\b»;
\tƒ ƒ„ \f ƒ„ (5) \t„
\t… :
«(5) ˆ†\t­, \f­ \r\f ‚ ,
 \b„ \t ƒ„
\tƒƒ, ­† \t…  \f
\b €„\t…  \b \b\b \f ƒ„ (3
  ƒ, \t†\t­, \t­ \b
 † y) y
) ƒ 20, \t… \b \b
†\t \b ,  \b­Š „
\b \b 300 ­\f \b \b \f \t
 \b \t .».
 ƒ 92:
\b \f (3) \b « ƒ 88–90 90
, 
  \b­ \f \t†\t ( \b\t \t†\t )
\b­Š \f \b€…\t, \b
\b \f (1) ƒ 33   ƒ 91,»  ƒ
\b « ƒ 88–91,»;
\f (6) (7)  ƒ \bŠ .
 ƒ 93:
\b  2) \b «,  ƒ­ \b­»
„\fƒ;
\b  4) \b «\t \f \b 
ƒ\b „€­† \b \b,  , 
\f \f  € ­; \tƒƒ
 \b­„ ƒ- …­†,
­†, \f-\t\b ƒ†, ­-
† \t† €  , 
\f \f  € ­;»  ƒ
\b «\t \f,   € ­,
 \b ƒ\b „€­† \b \b, €Œ\b
­Š €\b €Œ\b
\b \b …­† \b; \tƒƒ
 \b­„,   € ­,
ƒ- …­†, ­†, \f-
\t\b ƒ†, ­-† 
\t† €;»;
 6) \b « €…  ˆ‰»
\tƒ \b «€ \b \b­\f »;
 13)  ƒ \bŠ ;
\b  16) \b «€Œ €…,
 \b ­ \b \b \t,
 \b €  ­† \b.»
 ƒ \b « \b \b \b, .»;
 18) …ƒ \b \t„ \t ‚:
\n\t\b \f ()
–  ­  †\t­, \b­
†\b„ €Œ \b \b \t 
/ € \b­† \t\b 
 ƒ­† \b\b, \t  \f­† \t
ƒ\b \b ‚ \b\t\b (  
/\b­ €),  … „ \b
ƒ †  \t , \t… 
„ \b\f \b­†
\t\b  ƒ­† \b\b.»;
\tƒ ƒ„  20) \t„
\t… :
«20)   \t\r  
\b€…\t  ˆ‰ \t \b \b
\b­\f ­  ˆ‰, \f \t… 
  \bŠ­ €,  
 ƒ 104.».
  b) ƒ 94 \b «\b„
\t ƒ„ \tƒƒ,» \b \b
\f „\fƒ.
 \f (2) ƒ 95:
\b  ) \b «0,2 ‚ »  ƒ
\b «0,5 ‚ », \b ‚ \tƒ 
\b «, \t \b\bƒ \t ­† \b \f \t
\t – …\f 0,5 ‚ \t†\t
 \t …, \f \b \t­\t ‚, 
\b \b ‚ \t \b\b„
­;»;
\tƒ \f ƒ  ) \t„
\t… :
«) ƒ ƒ \b 
 , \b    \b­
\t/\t €\b
 ,  „\f ,
 ­\b ­†  \b­
\t/\t €\b
  €\t \b \b\b ‹ 
  †   166/2017.».
 ƒ 96:
\t \tƒ  b) \tƒ \b 
«, … \b„ ‘„, \b\t„ 
\b\t €\b , \b„ €\f­
\f…\t;»;
 )  ƒ \bŠ .
 \f (5) ƒ 97 \b « Š\b ­†
\b\b»  ƒ \b « \b\b,
 \b ­† \t… †  ‚
 \b,».
.  ƒ 101:
\b \f (1) \b « \b  \f»  ƒ
\b « \b \b­\f »;
\b \f (3) \b « \t,
 € ­\b „  \b\t
\f­ \t­,»  ƒ \b 
«\b\t  \t,
 € ­\b „  \b\t
\f­ \t­,», \b « \t  \b
 ˆ‰,» – \b « ‚­ …\t \t  
… \b,»;
\f ƒ (4)  ƒ \bŠ ;
\b \f (5) \b «\t…  €…„ 
\b \b»  ƒ \b €† \f † \b 
«\b€…\t  ˆ‰  \b \b­\f », \b
«­ \b­Š  ˆ‰ € ­
\b - ƒ­ ‚, ,
 \f \t\b € \b \f /
  Š » – \b « \f
­ \b­Š  ˆ‰ € ­
\b - ƒ­ ‚,  / 
 Š »;
\f ƒ (7) \b «\b 300 \b» \tƒ
\b «\b \f    430
\b \b \f \b\tŠ   ».
 \f (2) ƒ 101
\b «\t\b
€ \b \f » „\fƒ.
 ƒ 101
\b \f (1) \b « \f \b €„\t….»
 ƒ \b « \f \b 
 …  \t\b € \b
\f .»;
\b \f (2) \b «€Œ €…»
 «€Œ €…»  ƒ \b \b†
\f † \b\b \b «†\b„
€Œ» «†\b„ €Œ ».
ˆƒ \t ƒ 101
\t„
\t… :
« 101
.   ˆ‰  ƒ­
\b‚ (  ) \b  † \f -
\t \b \b ‚ ƒ
 \f
(1) ­ \b  † \b \f -
\t \b \b   €
  ‚ ƒ €\f ,
\t…­† \t \f -\t \b
 \b , \b…\t \bƒ\b
  ) ƒ 11 ‹  \f -
\t \b \b 179/2008,
­ 1 \b 2018 \t \b„
 ƒ­ \b‚ ( ­)   ‚„
\b\b„ \f -\t \b
 \b , „ \b \b ­
 ˆ‰, \f \t\b € \b \f ,
  ‘  ƒ­ \b‚
(  ). \b \b  ˆ‰,
 \b  ƒ, 
 \b  \b\b\t \b ‘ ‚„
€Œ  ƒ­† \b‚ ( ).
  ˆ‰ \b \b \b
 \bƒ\b \t \b , \b­Š „
45 \t \t ­ \t \f  \b.
(2)   ˆ‰    ƒ
\b ƒ €Œ,   „
Š \b  ˆ‰, \b \f  Š 
 \t… \t ‚ ƒ­ €\f­
€„\t…, \b \b  \t…, 
 \b„ €Œ €…, – \b \f
 €\t† € ƒ\b \t ‚ ƒ­
€\f­ €„\t…  € \b \f
\t  €Œ .
‹  \b  ˆ‰ \b \f
 Š  \t… \t\b €Œ
 €…,   „ Š
 \b  ˆ‰, \b \f „\t\f† 
\r\f† ‚ – ‚ \b.».
‰ ƒ„ 102 …ƒ \b \t„ \t ‚:
« 102.
­\f ­  ˆ‰ 
€ ­ \b ­ 
(1)  \f  ­  ˆ‰ \b €„\t… €Œ 
 €…,  \b ­ \b
 \f\b ƒ\b  ˆ‰, Š \b­\f
­  ˆ‰, \f \t…  
 \b – ƒ  ˆ‰ \b -
 ƒ­ ‚, , € ­ (\b
 \f \t \b ­   ‚ \t\b
) \t \b €  ­†
 \b \b ‚ \t ƒ
\tƒ. \n Š \b­\f  ˆ‰ 
­ \b ­, , €­
€Œ  €… \t \b
€  ­† \b \b ‚ \b
\t ƒ \tƒ, ƒ \b
\f  ­ \b €„\t…  ˆ‰   ­ \b ­
  \b \b\b  ƒ 115.
(2) — \f  \t…   
 ˆ‰ € ­ \b - ƒ­
‚, , ­ ƒ„ \t
 \b, \b€…\t­†  ˆ‰ € \b \b­\f ,
 \t… \b­\f   ­ 
 †\t­.
pagina
pagina
(3) — \f  \t…   
 ˆ‰ € ­ \b - ƒ­
‚, , ­ ƒ„ \t
\b   €  ­† \b,  
 \b, \b€…\t­†  ˆ‰ € \b \b­\f ,
\t… \b­\f,   €  ­
 \b .
(4) ‰ \b­\f  ˆ‰ \t …\f
 \b ‘\r\r‚
 \f \t…   
 ˆ‰ € ­ \b - ƒ­
‚, , ­ ƒ„ \t
\b   €  ­† \b,  
 \b, \b€…\t­†  ˆ‰ € \b \b­\f .
š…\f­ \b­ ‘\r\r‚ 
  \f \b  \fƒ„
\t \t     \t
 \t, ‘:
) \b \f \t€  ­\b ƒ
€  ­† \b (€  ˆ‰),  „\f
\f­† \b \b, \t \b ­†
ƒ„ \t ­ \b - ƒ­
‚, ;
b) \b   \t€  ­\b € 
ƒ €  ­† \b (€  ˆ‰) 
 \b, \b€…\t­†  ˆ‰ € \b
\b­\f ,  „\f \f­† \b \b, \t
\b ­† ƒ„ \t ­
\b - ƒ­ ‚, .
\f ƒ­ \b­ ‘\r\r‚
\t \b \b­Š  \t 
   \f \b 
 \fƒ„ \t \t     
 \b \t ‚  ˆ‰  \t
 \b­ \t \t \b­\b  \t\b­†
  † \b. \n ‚ …\t   ˆ‰,
 \b­\f \b \t­\t† \b­†
\t †,   ˆ‰, \t \b
ƒ  \f ƒ \b
‘\r\r‚ , … \b \t ‚ 
\t \b­ \t \t .
\n Š \b­\f \f \t… 
 ­  ˆ‰ € ­ \b -
 ƒ­ ‚, , ­
ƒ„ \t \b \b,
\b€…\t­†  ˆ‰ € \b \b­\f , 
\b\f Š …\t \b ,
\b€…\t­  ˆ‰ € \b \b­\f , €
 €  ­† \b (€  ˆ‰)  \b,
\b€…\t­†  ˆ‰ € \b \b­\f , ƒŠ
‘\r\r‚ 0,05.
(5) ­\f \f \t… 
 ­  ˆ‰ € ­ \b -
 ƒ­ ‚, , ­
ƒ„ \t \b \b,
 \b„† €Œ €…  ˆ‰ \b
\b\b  c) d) \f (2) ƒ 95,
\b \f \b­\f €  ­
 \b .
— \f  \t…   
 ˆ‰ € ­ \b - ƒ­
‚, , ­ ƒ„ \t
\b \b, \b„†
€Œ €…  ˆ‰ \b \b\b 
 a) b) \f (2) ƒ 95, \t…
\b­\f   ­  †\t­.
(6) ­\f­ €Œ  €…
­  ˆ‰ € ­ \b ­, 
„\f „  \b­\f   ­
 †\t­ \b \f  …
 €…  \b \b \b,  \b
‚ \b \t ƒ
\tƒ €  ­† \b  \b,
\b€…\t­  ˆ‰ € \b \b­\f , \b
\f   \f ƒ\b 
\b \b \t \b \b,
\b€…\t­†  ˆ‰ € \b \b­\f , \b
€  ­† \b.
› \b­\f „\f „ ­  ˆ‰ \b ,
  \b­\f,  \bŠ  ­
\b \b, \t \b­† \t\b  ƒ­†
\b\b, \t… †  ‚, – \b 
­  ˆ‰ €†  , € \f
‚ .
‰­  ˆ‰, „\f ­  \b­\f \b
\b\b   \f ƒ„, 
 ­  †\t­.
  ˆ‰  ­  †\t­
\b \f  … €…
\b \b \b \t, \b 
Š  … €… 
€  ­† \b  \b, \b€…\t­
  ˆ‰ € \b \b­\f .
  ˆ‰  ­  †\t­
\b \f   \f ƒ\b 
\b \b \b \b ƒ\b 
\b \b  \f\b ­ƒ,  \b 
\b­† \t\b \t \b \b,
\b€…\t­†  ˆ‰ € \b \b­\f , \b
€  ­† \b.
(7) ­  ­  †\t­
­  ˆ‰ € ­ \b ­, 
\b­\f „ \b \f  …
 €…  \b \b \b,  \b
‚ \b \t ƒ
\tƒ \b€…\t­†  ˆ‰ € \b
\b­\f €  ­ \b \b \f 
  \f ƒ\b \b \b \t
\b \b, \b€…\t­†  ˆ‰
€ \b \b­\f , \b €  ­† \b.
­\f „ ­  ˆ‰ \b , 
  ­  †\t­, 
 \bŠ  ­ \b \b, \t \b­†
\t\b  ƒ­† \b\b, \t… †
 ‚, – \b  ­  ˆ‰ 
€†  , € \f ‚
.
­\f  ˆ‰ \b \f  …
 €… \b \b \b
\t, \b  Š  …
 €…  \b, \b€…\t­† 
 ˆ‰ € \b \b­\f , €  ­ \b.
­\f  ˆ‰ \b \f   \f
ƒ\b \b \b \b \b
 ƒ\b \b \b \b  \f\b
­ƒ,  \b \b­† \t\b \t
\b €  ­† \b \b
 \b, \b€…\t­†  ˆ‰ € \b \b­\f .
(8) — \f  \t…  
  ˆ‰ € ­ \b -
 ƒ­ ‚, , ƒ­
\t \b \t ƒ
\tƒ, € ­ \b ­, ­
\b ‚ \t ƒ \tƒ
†­  \b †\t­ \b„
€­ƒ \b† \b­† \b\t
\f­† , … ƒ ­†
\b­† \t\b, \t\bŠ†  ‚,
 \t… \b­\f   ­ 
 †\t­ \t .
(9) — \f  \t…   
 ˆ‰ \b - ƒ­ ‚, ,
€ ­ €Œ €…
\t   ‚ \b ƒ­† ,
 \b†\t† \b \r  \t ƒ
\tƒ, \t… \b­\f 
 †\t­. ‰€Œ­ €…,
\fƒ \t ƒ \tƒƒ
 \b   ‚ \b\f \t ,
€ ­ \b - ƒ­
‚,  ƒ„ \t\b
\t \b ‘ \tƒ, „
 \b \b­\f  ˆ‰ € ­ \b -
 ƒ­ ‚, .
(10) ‰€Œ €…  \b
\b­\f \f \t…   ­
 ˆ‰ € ­ \b - ƒ­
‚,   \f:
) \b  \t € ­
\b - ƒ­ ‚, , 
­ \f \t…   ˆ‰; 
b) \t , \t\b…\t „   ˆ‰ 
­ \b ­, \b­\t  …­
 ;
c) \t , \t\b…\t „   ˆ‰ 
­ .
(11) š \t …  …­† \b -
 ƒ­† ‚  \t… 
  \f­ ‚  \t ƒ 
\b­­\b \b \f 15 \t \t …
 \b„  \t„, €Œ €…
 \b \b­\f \f \t… 
 ­  ˆ‰ \b  …
\f  , \b„\f  ˆ‰ 
 …­ \b - ƒ­ ‚.
(12)  \f \f \b  \t
 , \b­  \b \b
\f Š  \t ­† ‚\b \t\t, …
 ‘\f„ ‘„, \b„ ‘„,
\t­  , €\f­  \r\b 
 €ƒ \r \b,  ƒ­
  (\f ) \t 10- \f
\b„\fƒ ‚ , \t„  ‚,
\b   \t\b 
\b\b„ \b  \t \b ,
€Œ €…  \b \b­\f
 \f \t…   ­  ˆ‰
   ­ , \b ­, ƒ­ \t
\b €  ­† \b \b ‚
\t ƒ \tƒ, \b ‚, \b
  † \b .
(13)  \f  \b   \t 
 \b \b \b,  \f  
(\f ) – €Œ €…
 \b \t , \b  
\b­ , €Œ €…  \b
 \b­\f \f \t…  
­  ˆ‰ \b ­, , ƒ­
\t \b €  ­† \b \b
‚ \t ƒ \tƒ, \b
 \b \t, \b  \b\b„ 
 \b   \t \f  
(\f ). ­\f  ˆ‰ \b\t 
\b \b\b„ ­ \b \t ‚„
  ˆ‰, „  \b \t, \b
 \t\b \f \b 
  \t , € \b \t ‚  ˆ‰
 \t­\t \b­ \t­.
(14) \b ,  Š \b­\f
 \f \t…    ˆ‰ 
€ ­ \b ­, , \t… €­ƒ
\b €Œ €…
 \b, \b­ \bŠ \b„
  \t„ (\b­\t „ \b \b \t
\b \r \b  \f „
     , \b­†
‡\t \b \b …€ €Œ,
ƒ„ \b ƒ \f 
 \b­†  \t­†).
(15)  ‚† \t\b…\t \b \b
 ˆ‰ €­ \b ,  €Œ
 €… \t ‚  ˆ‰
 … \b \f \b €, \b
­† …­ ‚  \b 
€, \t… ƒ \t\b…\t „
\t­, \b­ \bƒ\b.
(16) \b\b \b, \b­†
\b ƒ 118
, €Œ €… 
 \b \b­\f \f \t… 
  \b ­  ˆ‰ \b ­,
, € ­  ­,
ƒ \b \f ,  \b   \t 
 \b \b ‡ ƒ ‘
 \b­†  \t­†. š \b
\b \b,   \b \b­ „
 \b„  \t„ \b ‡ ƒ
pagina
pagina
‘  \b­†  \t­†
  \b   Š  ,
 \b \b \f (1
) ƒ 118
,  ƒ
(\f ƒ)  \b \b­\f ­  ˆ‰ \b
\b\b €\b , \t­
  ƒ, \b \r\b 
‡\t \b \b …€­ \b \t
 \b , \b­ ‡\t \b
 \b …€, €„\t \b
… ƒ 118
(17) — \f  \t…   
 ˆ‰ †\f €…\b , ‘ ‚„
 \b­† \b€, ƒ­†
‚ ,   ­ \b \b­†  † 112 
121 • \r   \n€ \t\b ,
\t… \b­\f Šƒ \t \b
\b€„  …\t ‚,   \b \b­†
 † 112 121 • \r  
\n€ \t\b . — \f  \t… 
   ˆ‰ †\f €…\b ,
‘ ‚„  € \t \b
\b€, ƒ ‚ ,   ­
\b \b­†  † 112 121 • \r 
  \n€ \t\b , \t… \b­\f
   ­  †\t­.
(18)  \f  \b - ƒ­†
‚,   ­
 \b , \b„\f \b 
  ƒ\b, € ­† ƒ\b ƒ
‘­ \b­  \t­ (e-\r  ),
€Œ €…  \b 
\b­\f \f \t…  
­  ˆ‰,   ‘
 \b  \t, \b­  \b
\b \b ‡\t \b \b
…€ \t.».
 ƒ 103:
\b \f (1):
\b\b\t„ \f ƒ …ƒ \b \t„ \t ‚:
«\b€…\t „  ˆ‰ € \b \b­\f :»;
 6) \b «  ‚ ƒ
  €\f \b;»
\tƒ \b « \b € 
 ­  ƒ €\b,
\t \b­ ‡\t \b­ \b 
 ƒ €\b;»;
­ 21) 29) …ƒ \b \t„
\t ‚:
«21) ­ ‚­ 
\t \b \t ‚­† \b \b,
 …  ‚ ƒ € 
\t \b \t ‚­† \b \b,
\t  \f­† \t ‘ ;»;
«29) \b­ \t\b , ƒ­
\t\b \b \b\t\b \b \b,
   / \b­ €,
\t  \f­ \t \b„\f \b \b­
  \b \t \b , \t­
 \t ƒ\b. \t 
\b\b„† \b­† ƒ \t
 \bƒ\b.
\b­ \t\b , ƒ­
\t\b \b \b\t\b \b \b,
   / \b­ €, \b„
\b­ \t\b ,  ‚ ­†
 ƒ \b\t­† \b \b,
  ­†  / \b­­† €.
ˆ ƒ\b \t  \b ƒ
\b\b„ \b­ \t\b 
€­ƒ \f…\t­, \t ­ \b ƒ\b 
 \b \t („\f  \t\b…
\b ),   ƒ„,  \b \b\t \b­†
\f , \b \f †  \t \b…\t
\b\b„ … \t ‚ 
\b­\t \f \b  \t,  \f \b,
\t ‘ \b­ \t\b ‘„, 
  €­ \b ­  
, \f  ƒ  ‚. 
\f \f…\t, \t \f \b ƒ\b 
\b \t,   ƒ„,  \b \b\t \b­†
\f , ‘† \b­† \t\b \t \f
†   ˆ‰ \f  \f\b 
„\t\f ‚, \b \b­   
\b„\f \b \t\b, †\t  ,
   \b \b  \t, \b­\t  \b
 ƒ\b \t  \b ƒ,
– \b \f  \b \b­† \t\b – 
 …  \t \b
 … \t ‚ – \b \f † .
œ\t\f ‚, \b \b­   
\b„\f \b \t\b,  \b
\b­\f ­  ˆ‰, \f  \f…\t
\b \t\b, € \t \bƒ
\t ‚„  ˆ‰;»;
\b \f (2):
\b\b\t„ \f ƒ …ƒ \b \t„ \t ‚:
«\b€…\t „  ˆ‰ € \b \b­\f :»;
\b  † a), b) c)   „ ƒ
 \t \b ­;
\b \f (3) \b « €  „  ˆ‰.»  ƒ
\b «\b€…\t „  ˆ‰ € \b
\b­\f .»;
\b \f (5) \b «  €  „  ˆ‰»  ƒ
\b «\b€…\t „  ˆ‰ € \b
\b­\f »;
\b \f (6) \b «  €  „  ˆ‰»  ƒ
\b «\b€…\t „  ˆ‰ € \b
\b­\f »;
\f ƒ (7)  ƒ \bŠ ;
\b \f (8) \b «  €   ˆ‰»  ƒ
\b «\b€…\t   ˆ‰ € \b \b­\f »;
\b \f (9
) \b «  €  „  ˆ‰»  ƒ
\b «\b€…\t „  ˆ‰ € \b
\b­\f »;
\b \f (9
) \b «  €  „  ˆ‰»  ƒ
\b «\b€…\t „  ˆ‰ € \b
\b­\f »;
\b \f (9
) \b «  €  „  ˆ‰»  ƒ
\b «\b€…\t „  ˆ‰ € \b
\b­\f »;
\b \f (9
) \b «  €  „  ˆ‰»  ƒ
\b «\b€…\t „  ˆ‰ € \b
\b­\f »;
\b \f (9
\b\b\t„ \f ƒ \b « ˆ‰» \tƒ
\b «€ \b \b­\f »;
 b)  ƒ \bŠ ;
\b € ‚ † \b ƒ \b
«€\r‚ ­,», «€\r‚ .» 
«ž\r‚ ­»  ƒ \b\b \b 
«\f ,», «\f .» «\f »;
\f ƒ (9
) \b «\b€…\t „  ˆ‰»
\tƒ \b «€ \b \b­\f »;
\tƒ ƒ„ \f (9
) \t„
\t… :
) \b€…\t „  ˆ‰ € \b \b­\f
\b ­ , \b ­  
\b  † \b \f -\t \b
 \b   €  ‚ ƒ
€\f , \t…­† \t \f -
\t \b \b , \b…\t
 \bƒ\b   ) ƒ 11
‹  \f -\t \b \b 
179/2008, \t  \f­ \t\b
\t  ‚ \b \f -\t \b
 \b ‚ ƒ  \f. \t
 \b\b„† \b­† ƒ
\t \bƒ\b.
(99) \b€…\t   ˆ‰ € \b \b­\f
 \t\b ƒ  \b…\t
 \bƒ\b  \b \b 
\t.».
.   \b  \b­ 5 \t III …ƒ \b
\t„ \t ‚:
« 5
 ­ €   ‚ƒ„… †‡€„».
 ƒ 104:
 \b  ƒ …ƒ \b \t„
\t ‚:
« 104
. \b, \b€…\t­  ˆ‰ 
 \b \b­\f »;
\b\b\t„ \f ƒ …ƒ \b \t„ \t ‚:
«\b€…\t „  ˆ‰  \b \b­\f :»;
 ) \tƒ \b «, \b,
\t  \f \t  \b \b …\t \t
\b€\t ˆ…„\t…„Šƒ †
\t\b, \f \b„† \b …\t \t­† \b­†
  …† \b †,  \b 
 ‚ ƒ \t  \r  ;»;
\b  † c) 
) \b «\b \b  ˆ‰»
 ƒ \b «\b€…\t  ˆ‰  \b
\b­\f »;
\b  g) \b « 
\n€ \t\b » \tƒ  \b 
«†\b„ €Œ , „
\b ­ \t …­ … € 
 … ,», \b «Ÿ …
…€;»  ƒ \b «\b
‘ \r ­;».
’ (5) (9) ƒ 107 …ƒ \b
\t„ \t ‚:
«(5) š \b ‚ \f
  \b ­, 
 \f\b  ˆ‰  \b \b\b 
\f ƒ„ (7) ƒ 101 ƒ \b \b­\f
 ˆ‰ \b†, \b­† \b  b) \f 
(10) ƒ 102.»;
«(9)  \f , \f\tƒ \b
\b \t, \t\bƒ­
 \b„ €  ƒ  ˆ‰ 
 \b \t, \b \b \f (2) ƒ
109, ƒ \b \b­\f  ˆ‰ \b†,
 \b­† \b  ) \f (10) ƒ 102.
\t„  \b  \t\bƒ­
 \b„ \f „ €   ˆ‰.».
 ƒ 108:
\f (1) (7) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(1) ˆ  \f \b € ƒ\b
  ˆ‰ \b \t  \b. ˆ  \b
\f \t  \b ,   , 
„\f \f \b, \t­† \f 
«(7)  \f  \b \b \b  \t\b
\t­, \b  , \r , 
(\r \b  ‚) \t  \b
\f    \b \t\b \t \b
 ….  \f \b … \b 
\t  \b \f \t \b
\b \b … .»;
\tƒ ƒ„ \f ƒ„ (8) \t„
\t… :
«(8) —, €\b\b „ \t\b ƒ­
 …,    ƒ- …­
 €­, ƒ ‚, \t\b , ‘ 
\f \t€­ , \f „ \b­­
 \t  \b  \t \f- €
 \t† \t€­† \t\b, \b 
­†  \b\b  \b , , \b
 \b \t\b­† …, \t 
 € \f .».
‰ ƒ 109-111 …ƒ \b \t„
\t ‚:
« 109.
‰ \b € ƒ\b
 
(1) ˆ ­† \b \b 
 \b € ƒ\b \f \t 
\t \b \b \b  …­†  †
, \b \f , \t \f ƒ„ (1
 ƒ 124 Ÿ … \t , \t \f
 …­† …, \t  ­ – \t 
\b (\t ) ƒ
‚ \b   …   
\t­   \f \f \t…­† \t\b,
\t\b…\t \b­  € \b \f .
(2) ­  
 \b € ƒ\b \t  ­  ˆ‰
pagina
pagina
\f \t \b … , \b„\f 
\t\b ƒ­ …  .
(3) Ÿ\b \f \b ­,
 €„\t­ \b €\b ,
\t­ …­  \t ƒ\b
 \b\b \b  „ \n€
\t\b ,  \b €… \b\b­
 … .  \f  \b\b­ … 
­ \b  \t…­ \f\b ƒ,
\b \f \b ­,   €­
 €  \b\b­ … , €„\t
\b\b„† ‚\t, \t­†
 …­  \t ƒ\b \b\b \b .
(4)  \f  \b\b „
\n€ \t\b \b ­ „
\t ƒ­ …­ … ­
\b€…\t \b\b­† … \t
 …­ …  ,  \b
€ ƒ\b \t  ­  ˆ‰ \b \t 
 \bŠ \t\b … … 
\b­ \b \b \b \b€\t € .
 110.
 \b \b \b
(1)  \f  \b ­ … „ 
 „,  \b \b \b
  † †…\t \b 
\b \b.
(2) ˆ \b \b, … ­† 
 ­†   ƒ
‚,  \b  
 †…\t \b \b \b  \f 
 \b \b \b  „, 
„\f \b ‘.
(3) ˆ \b \b, … ­† 
 ­† \b,  \b
\b \b   †…\t \b \b
\b †  (\t \f) \b 
† \b …  
(\f ).
(4)  \b ‘\f \b
‘   \f  † \f.
 111.
 \b 
(1)  \b   :
)  †…\t \t\b… \b
– \t ,  ­\b ­† ‘   
 \t\b…, ƒ­† €, \b ­†
 \t\b…ƒ„,   „,
 \b \b \r , \b ‚,
‚-\b , , \f
\b, \b € , \f  ,
\f  , ,
 €  \t­† \b  ,  
\t \b„ \b ƒ\b €Œ 
\t\b… \b  \t\b
 \t ‚ ƒ­† €, ­
\b„\f „ ,  ­\b ­ † 
  , \b„ \t 
ƒ \t;
b) ƒ,  \b
 \b , \f ­\b 
 – \t \b ­†
;
c) \r \f   :
– \b ­† \t\b…­ \b;
–  ­\b ­† \b \r † ƒ­, \b ,
 , € \b , \r\f ƒ­,
 \b\f  € \b  \f
\r \tƒ;
– †  \b ƒ­
 ­ ‚,     ,
  , € € \f \t€­
 ‚, , € ;
– \b ­† ‚ \t\b… \b 
\b­  € ;
d) ƒ\b  € \t  – 
\t \f \b \t\b… \b ;
e)  †…\t, \b \b
– …ƒ\b  €­\b 
\f \t„† :
–  \t \f €Œ\b ­Š
€\b, … €Œ\b \b \b
–  ­ ;
–  ƒ \b, …\b,
ƒ ‚­† €„, \t\b \b, €† \b 
 \b­  (\f ­ ), \b­
\b\t­, …  \t \b„
\r ‚, \b \f \f ‚­
\t\f† €\f­†  \r\b 
 €ƒ \r \b;
–  \r ‚­† †,
\r , \t \b­ ƒ„
€\t\b ‘­†  ‚;
–     \t„ 
(\t \b  );
–  \b, \t\b„†  
\f \t† ‚, –  , \f­ \b
 ;
f)   \f \b \b, …­†
 €, –  € \b \b
 …  \b …
.
(2)  \b \f  †…\t,
 \b \b – …ƒ\b 
 €­\b \f \t„† :
)  ‘­†  ‚;
b)  \t\b  \b\t;
c) , \t \b­ \t‘­
\t\b .
(3) —, \t \b­
 \t‘­ \t\b \b  \f
 c) \f (2), \b„\f „:
) \t \b   -
 \b, \t ‚ €…\b  
€\t\b ;
b) \t \b €\b  
€\f;
c) \t \b € …, \b,
d) \t \b ­, \rƒ\b ,
\b„\f  ­ ­  \b Š, 
\f†, ƒ­†, †\t…\b­†,
\b­†, \f­†  \b ƒ­†
;
e) \t \b  \t ‚
€\f.
(4)  \b ,   ­† \b
\f † (1)–(3), \f  †…\t,
 \b \b – …ƒ\b
 €­\b ‚ , \t \b„
\b\b„ .».
 ƒ 112:
\b \f (1) \b « \t \b­†
\f€­†  \b\t, €\f­† \f ­† \t-
 ­† \f…\t,   ­† \b ƒ 51
 € \t  \t ƒ  ,»
 ƒ \b «,  \t \b­†
\f€­†  \b\t,», \b «600000 \b, 
„\f \b, \b€…\t­†  ˆ‰,»
– \b «1,2 \b,  „\f
 \b, \b€…\t­†  ˆ‰ € \b
\b­\f ,»;
\b \f (4) \b «\b€…\t­†  ˆ‰»
\tƒ \b €† \f † \f ƒ \b «€
 \b \b­\f », \b «600000 \b,»  ƒ
\b «1,2 \b,».
 \f (3) ƒ 113 \b «€­ \b
 \f,»  ƒ \b «€­ \b­\f,», \b
«\t  Š\b ­† \b\b» – \b «\t
\b\b, \t… †  ‚,».
 \f (3) ƒ 116 \b «  \f »
 ƒ \b « \b­\f ».
.  ƒ 117:
\b \f (1) \t \t… …ƒ \b
\t„ \t ‚: «ˆ \b, €  ­†
\b \b\b  ) ƒ 104, \b­
 \b  \t € ƒ .»;
\tƒ ƒ„ \f (1
) \t„
\t… :
) ‰€Œ €…, \b„\f­
\b \b…\t­ ‡\t \b \b
…€  € ƒ ƒ\b 
‘  \t (e-\r  ), 
\b €   \b 
 ­ € \t \bƒ
 „ (\f „) ‘„ \b„
  \t„ \t „ \b, \b­\t „ \b
\t, \b ‡\t \b
 \b …€.
) \b €  
 \b \b  † \t \b­†   
 ­ €Œ €…
€ \t \bƒ  „ (\f „)
‘„ \b„  \t„ (e-\r )
 \t „ \b, \b­\t „ \b \t,
 \b ‡\t \b \b
…€.»;
\b \f (2):
­ 1), 3) 4) \b «  \t»
\tƒ \b «/ \b  \t»;
\t d)  7)  ƒ \bŠ ;
 ) \f (3) \b «€ \f
 … » \tƒ \b 
«,  , \f­† ƒ\b 
€ \f … \b
‘ \b.».
 ƒ 117
\f ƒ (3)  ƒ \bŠ ;
\f (9) (11) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(9) \f ­ \t 
\b \b \b   \t 
\b­­\b , \b  \b €ƒ\b,
\b \f … \b
 \b \b \t„† \f †:
)   ‚ \t
€\b  \t\b €\b
\b\t\b \b \b  „ (\f „),
\b„ €Œ \t ƒ
\tƒ \b \t\b ƒ„
  €…\b  \t
€\b  \b \f \t
\t \b, – \b   \t 
\b­­\b \b \b
\t\b ƒ ­;
b) \t \t\f
\t , €  ­  ˆ‰, – \b 
  \t \b­­\b \b \f
\t\b ƒ ­;
)  \b  €ƒ \r
\b \t\b ƒ  – \b 
  \t \b­­\b \b \b­
\t\b \b … 
  ­  .»;
«(11)  \f , \t €   ƒ
€   \b \b \b \r \b
 † \f  \b ƒ 
\t  \f\b , ­ €ƒ†
\b\b,  \b \b \b­­\b 
 \b   \t €  € ƒ­†
  ,   ­†  
\b .
 \b €   
   \b \b \t\b,
\t\b…\t „† \f \b \b, \b
\t \b  „ \b„  \t„
 … \b  \b  \b­†
  \t­† \r ‚ \b­­†
 \b †. …\b † \b
\b \f ‚ \b \b 
 \b­†  \t­† … \t\b†  \b ‚
\b­­\b  \b„  \t„ ƒ
\b­­† \b.».
’ ƒ (1) ƒ 118
\tƒ
\t…: «…  \f 
  „   ƒ\b,
pagina
pagina
€ ­† ƒ\b ƒ ‘­ \b­
  \t­.».
‰ ƒ„ 119 …ƒ \b \t„ \t ‚:
« 119.

 ‚†  \t „
\t„ :
– \t \b­ ,
\b ­  \b \t„†
€ƒ† \b \b:
) ‘\b­  ƒ­ ;
b) € € ­ € ;
c) \rƒ  \b\t­;
d)  \b­†   ;
e) \t†   \b\t ;
f) \t­ \t…\t­  † ;
g) ­ \t\b \b  ‚
h) ­ \b ­,   ­ \b … 1 
  \t.
\f 
– \t,
\b­\t ­ ‡\t \b \b …€
\b\b \b \tƒ‚ \b  \t ,
\t\b„   ‚„ \t „
 \b \bŠ ƒ \t \t ‚­
\b .
  
– \bƒ ,
\t­† \b ‚ \r ,
\t \t ‚­ \b ­ \b\t,
 € ­\b „, †  … „
(\b­\b) \b\b ­ \b \tƒ‚
 \b  \t \b ‚  \tƒ 
\b ­† ‚ \f  \f\b .
  \f   

– \r\f „\t\f ‚,
\b\b ‡\t \b \b
…€ \b ‚ \b \tƒ
\b\tƒ, € ­\b ƒ, † ƒ 
… ƒ (\b­\bƒ) \t ‚­ \b ­ \b
 \b  \t.
  ()
– , \t \f
\t ‚­† \b \b  \b  \t /\b
 \b­  \t.
­\r\f   ( )
–  ƒ,
\t  \b … \f … 
(\b­\b) \t‚.
 
– € ,
\t \b„ €:
)  ­ \rƒ € \rƒ ;
b)  ­  ­;
c) ƒ­ € :
–  ­ € , \t  \f­ \t
\f\b  ;
– \f \b\t­ ƒ €  .».
.  a) ƒ 120 …ƒ \b \t„
\t ‚:
«a) \b\b ­ \b \t‚ \b
 \t , \b\t / € ­\b „
\t ‚­ \b ­  \n€
\t\b ;».
 ƒ 122:
 \b  ƒ …ƒ \b \t„
\t ‚:
« 122.
‰ \b ‚\b 
€… ‚»;
\tƒ ƒ„ \f ƒ„ (3) \t„
\t… :
«(3) Ÿ\b ­ €  „ ‚ \b :
)  (\b­\b )  \b  \t ;
b) \b \n€ \t\b .».
 ƒ 123:
\b \b\b\t \f   b) \f (1) \b
« ‚ »  ƒ \b «
 \b  \t »;
\f (2) (3) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(2)  \f \t \f \t ‚­† \b \b
  €\b\t, \b \f \b
\f  € ­, ­ € 
\b\b  \b \tƒ‚ \b  \t ,
­ ‚ , \b \b \b \b\b ­
\b \tƒ‚ \b  \t \f 
 ƒ, …  † ­
€  \b  \t  ‚\b
\b \b \t, \t \b
\f (1).
(3) ˜‚­ ­ \b ­
\f„  \f\b „ €Œ 
 €…,   ­ \b  b)
 ƒ 120, \t \t \f … \t ‚
 \t \t ­ \f …­† …. 
\f  \b\b­ …  ­
\b  \t…­ \f\b ƒ, \b \f 
­,   €­ €  
\b\b­ … , €„\t \b,
\t­† …­  \t ƒ\b
 … … .»;
\b \f (5) \b «­»  ƒ \b
« ƒ­», \b «\t † ,» – \b 
« \t † ,», \b « \t ‚
.» – \b « \b  \t .»;
\b \f (5
) \b «, \t † ,»  ƒ
\b « \t † ,», \b «
\t ‚ .» – \b «
 \b  \t .»;
\b \f (6):
 b) \tƒ \b « \b;»;
\b  c)    ƒ  
\t \b ­;
\tƒ ƒ„ \f ƒ„ (10) \t„
\t… :
«(10) ˆ \b­† \b€  
„ ‚­ \f„   ‚ ,
\t   \b ‚ ,
 \b \b  \b 
‘ ‚  €\f €Œ ‚\t\b
\t\b , ‚ \b  2 ‚\b
 … \b 
\b \b€. \t \b­ \b€
 „  \b \b€ƒ,
 … ƒ  \b 1,5
 \b €.».
‰ ƒ„ 123
…ƒ \b \t„ \t ‚:
 123
\t \f ‚\b 
 ­
(1) ‰ ­ \rƒ € \rƒ (\b 
‚ 240220), \b\t­ \b \n€
\t\b \b ­, \b„
\t \t\b  ‚ , \f­\b 
  ƒ ‚ \f \t …,
 … ‚ , \f­\b  \t‚ \b .
(2)    ­ \rƒ € \rƒ
‚­ \f„   ‚\b,
\t­†  (…)
 \b, \b \b €„ 
€Œ \b  ƒ  (1000 Š),
\b   \b  \t \b
 , ‚\b, \t­† 
 (…) \t\b  \b,
 \b \b ‚ †   ƒ ‚
\f \t ….
(3)  ƒ ‚ \f \t …
\b ‚ ,  \b  \b 
\t ‚ \t \f € 
 \b„\f \b  €­.
(4)  ƒ ‚ \f \t …
\t „€­†    \rƒ €
\rƒ  \b\b ‚ , ­
\b\t  ­ \b \n€ \t\b
(­ \b\tƒ) ­
„  ­ \rƒ € \rƒ
 „ \b \t, \b
 \bƒ\b.
(5) ‹  \t … „€­ ‚  ,
\t ­†  \b­   \t \b ­
  ƒ­ ‚­ \f \t ….
(6) ‹  \t … „€­ ‚  
 ‚, \b­Š „  ƒ„ ‚
\f \t ….».
ˆƒ \t ƒ 123
\t„
\t… :
« 123
. ‰ \b, \b­ \t
€ €  € 
ˆ € €  €  ,  „\f
  \rƒ € \rƒ , „
‚­  \b , \b­ \b …
1   \t:
) \b­ …­ \b \b\t ­  ;
b) \b­ …­ \b \b\t ­ \t
\f\b \t‚;
c) \t\b ­ \b ‚ † 
\b \b.».
 ƒ 124:
\f ƒ (1) \b «300 \b» \tƒ
\b « \b ­, \b\b­ ‚ ,
ƒ„ ­ , 430
\b  \b ­, \b\b­ ‚ , ƒ„
\b\tŠ­  »;
\f (2) (3) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(2) ˜‚­  \f\b „ 
\t ‚­† \b \b, \t­† \b  \f\b
  \b \t, \b
 \bƒ\b.
(3) \b€…\t „ ‚ \t ‚­
\b ­:
a) \t  \f­ \t \b †\f
, ­†  \n€
\t\b …\t \t­   ‚ 
 -\t \b  † \t\b\b, \t 
 ­† \b;
b) \r \b ­  \f \t\b 
 \b, \t \b­† \bƒ\b 
\b­\t­† \t \t \b„  „, 
\f  \b, \t \b­† …\t \t­
\r \b­   ‚ (\b \f 
\f \t \bƒ\b ), \t  \f­† \t
  ‚ \b\b„† \b, …
 \f  \b, \t \b­† \f…\t,
\r ­  €„\t… .
\fƒ …\t \t­† \t\b\b,
\t  ­† \b \n€
\t\b , \fƒ \b †\f
, \fƒ \t\b  \b,
\t \b­† \bƒ\b \b­\t­†
\t \t \b„  „  \f  \b,
\t \b­† …\t \t­ \r \b­
  ‚ (\b \f  \f \t
 \bƒ\b ),  \f  \b, \t \b­†
\f…\t, \r ­  €„\t… ,
 \b\b „ \bƒ\b.»;
\b \f (4) \b «\t\b, \t­†
\b \f (4) ƒ 125.»  ƒ \b 
«\t\b…\t „† \t\b, \b­†
 \bƒ\b.»;
\b \f (10) \b « \t†  \b€\t
\t ƒ\b ,» „\fƒ;
\b \f (13) \b «Š \r \b ,
\t \b \f † (2) (3) ƒ 261,»
„\fƒ;
\b \f (14):
 b) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«b) \t \b ‚  \f­
\b… -\t\b ƒ  
 \b \f (3) ƒ 49 ‹  
‚ ƒ  ‚ ‚  \f­
\b… 60/2012,  \r‚­ 
\b  ‚ 8703;»;
\b € ‚ † \b ƒ \b «€\r‚ ­,»
«€\r‚ .» «ž\r‚ ­»  ƒ
\b\b \b «\f ,»,
«\f .» «\f »;
\tƒ ƒ„ \f (19) (20) \t„
\t… :
«(19) \b€…\t „ ‚\b \b, \b,
 \r‚ \b  ‚
2205, €…­ , \b\t­
\r\f ‚,  \b
\t ƒ„ \tƒƒ,
pagina
pagina
€­   ƒ, \b, \f
 \t „.
(20) \b€…\t  ‚ \b,
\t  \f \t  \b \b …\t \t
\b€\t ˆ…„\t…„Šƒ †
\t\b, \f \b„† \b …\t \t­† \b­†
  …† \b †,  \b 
 ‚ ƒ \t  \r  .».
 ƒ 125:
\b \f (1) \b «‰€Œ €…»
 «€Œ €…»  ƒ
\b\b \b «˜\b\b 
\b \tƒ‚ \b  \t » « \b\b 
\b \tƒ‚ \b  \t », \b «
‚ » – \b €† \f † \b 
« \b  \t »;
\b \f (2) \b « ‚ »
 ƒ \b €† \f † \b « \b
 \t »;
\b \f (3) \b «‰€Œ €…,»
 ƒ \b «˜\b\b \b \tƒ‚
 \b  \t ,»;
\f (4) (4
) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(4) ˆ \f \b \f
‚ \t ‚­ \b ­, € ­
/ \b\t­  \n€
\t\b , ƒ­ \t € /
 \b\t\b \t† ‘­†
\t ‚­† \b \b, \b\b ­ \b \t‚
 \b  \t \t \b ‡\t \b
 \b …€ \t\b…\t „ \t­,
 \b­ \bƒ\b.
) ˆ \f \b \f
‚ \t ‚­ \b ­, € ­
/ \b\t­  \n€
\t\b , \t  \f­ \t ‘ ,
€Œ, \b„ \t ƒ„
\tƒƒ   \b ­ \b
 \f\b €Œ €… ‚ ,
\t \b ‡\t \b \b …€
\t\b…\t „ \t­, \b­
 \bƒ\b.».
 ƒ 126:
\b \f (1) \b «\b \b, \t… †
€…„ ‚ ,»  ƒ \b 
«\t ‚­† \b \b,», \b « \b
€ ‚ .» – \b « \b
‡\t \b \b …€ € ‚ .»;
\b  d) \f (2) \b « \t ‚
 \b \t»  ƒ \b « \t
 \b  \t \t»;
\b \f (4) \b «€Œ €….»
 ƒ \b « \b\b ­ \b \tƒ‚
 \b  \t .»;
\b \f (5) \b « ‚ »
 ƒ \b « \b­  \t»;
\b \f (6) \b «\t  … ‚
»  ƒ \b «\t  …
 \b­  \t», \b «€Œ (€Œ\b)
 €…,» – \b « \b\b 
\b \tƒ‚ \b  \t ( \b\b ­†
\b \tƒ‚\b \b  \t ),»;
\b \f (7) \b «‰€Œ €…,»
 ƒ \b «˜\b\b ­ \b \t‚
 \b  \t ,».
 ƒ 126
\b \f (1) \b «€Œ­ €…
‚ ,»  ƒ \b « \b\b ­
\b \tƒ‚­ \b  \t ,»;
\f ƒ (1
) …ƒ \b \t„ \t ‚:
) ‡\t \b  \b …€
\b \b ƒ ‚\b ƒ ‚\t
\b  ‚ \b\b 
\b \tƒ‚ \b  \t ( \f \b, \t
  \t „  ­ \t ‚­† \b \b),
 \b\b ­ \b \t‚ \b  \t
 \t \b \b \b­  \t ‚„
 ‚  \t\b \f­† \b­† \t
\t\t.»;
\b \f (2) \b «€Œ €… ‚ »
 ƒ \b « \b\b  \b \tƒ‚
 \b  \t »;
\f ƒ (3) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(3)  \f  \b \b \b\b
 \t\b„  \t ƒ\b \tƒ
\b\b  \b \tƒ‚ \b  \t
 ‚ \b  \f\b \b\b 
\b \tƒ‚ \b  \t . 
\f  (\b­\b ) \t ‚­† \b \b
 \b  \t \b \t \b
\tƒ €  \b
\b\b  \b \tƒ‚ \b  \t
\b€\b„  \b­ \t ‚­†
\b \b  \b  \t .»;
\tƒ ƒ„ \f ƒ„ (4) \t„
\t… :
«(4)  \b  ‚ \b
 \f\b \b\b  \b \tƒ‚ \b
 \t \b \b\b \f ƒ„ (2) †\b„
€Œ  \b   €Œ,
\b\bŠ \b­  \b \b† \b \b 
 \b  \t , €  \f\b ƒ ‚ 
‘ \b­.».
 ƒ 127:
\f ƒ (1) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(1) ˜\b\b ­ \b \t‚ \b
 \t € \b … \f … ­†
(\b­\b­†) \t ‚­† \b \b  …\t
 \b  \t. Ž …  \t… 
\b„ \b  \r ‚  \b\b „
\b \r \b. ‹ ƒ \b \b
… \t  (\b­\b ) \t ‚­† \b \b
 \b  \t .»;
\b \f (3) \b «‰€Œ­ €…,»
 ƒ \b «˜\b\b ­ \b \tƒ‚­
 \b  \t ,»;
\b \f (3
) \b «€Œ €…
‚ ,»  ƒ \b « \b\b 
\b \tƒ‚ \b  \t ,».
‡ \b 5 \t IV  ƒ \bŠ .
… 1  \t IV …ƒ \b \t„ \t ‚:
«… 1
€, ˆ\f\t\f ‰\n\t
Ÿ\b 
‚
  \b \b 
š\t‚

‰ \b ‚
2018 .
2019 .
2020 .
› \b­†
ƒ
\b †
‹ ­
ƒ \b
†
Пиво солодовое
литр


­ \b \t­  ƒ­
\b \f, \t€ \b ƒ­†
 \f† \b\b
   \f €…­ ( 
\t\b­);  €…­†
 \b  €…­† \b 
€ ƒ­† \b, \b \t 
 \b ­  \b„\f­, 
„\f \t 
‰\t ,  \b ­
‰\t ,  \b ­, \b \t †
ƒ„ 2  
‰\t ,  \b ­, \b \t †
ƒ„ € 2 
‰ ‘\b­ \t \b ­ 
‚ ‚ 80 €.% €;
‘\b­  \f \b­
 , \t \b ­, „€
‚ ‚

€„
‰ ‘\b­ \t \b ­
 ‚ ‚  80 €.%;
\b­ , ­ \f
ƒ­ 

€„
‰ ­,  ­ € ­ ‚ 
 ­, \t…  € 
ƒ \b
†
‰ ­, \t…  € :
– \rƒ
1000 Š/
ƒ \b
†
– € \rƒ :
pagina
pagina
– \b ƒ­ \t \t 70 
1000 Š/
ƒ \b
†
– \tŠ, \f
1000 Š/
ƒ \b
†
\f  ­  ­, \t… 
  € 
ƒ \b
†
•ƒ­ € , \f
­Š \b­ € 
 ­Š­   €  ;
 €  «\b ­» 
«\b \b­»; € \f­ ‘ ­ 
‘‚
 ž \t ƒ\b \b  \f\b
\b

Ÿ \t ƒ\b \b  \f\b
\b

• \t ƒ\b \b  \f\b
\b

‰ \f† \b\t\t\b
\f, 65 €.% ­† €
(\b„\f )  
 250°‰ \t ASTM D 86

‡ \b­ \t \t­

¡ \t \t­ \t­

‡ , \b„\f \tƒ \f
\b


Ÿ\b …\t \t ‚\r\f†
‚\b €

Ÿ\b …\t \t… ­

‡ 


Ÿ\b …\tž 


¢, , € € \t


\f ……­  ­


˜

•\t


—\b\t\t­ ‚\f ­­

.290124000
ž -1,3-\t

\f \b\t\t­ ‚\f
 ­­

£ 

\f ‚  ­, ‚ ­ 
‚­

.290220000
ž \t ƒ\b \b  \f\b
„\f \b

Ÿ

‰ \b 

\f \b\t\t­ ‚\f

­ ­­ ( ,
 , € -1-)

\f € ­

 ( \b­)  ­

.290519000
 ( \b­)

¢\r­ ­, ‘\r­,
‘\r\r­, ‘\r\r­,
\t­ \b, ­† ‘\r\b
 \b (\t 
\t †\f \b ) 
†  \b ­, ƒ\r\b ­,
\b ­ \b ­
\b\t­

\f \b  € \b
…­  \f, \b \t 
 \b ­  \b„\f­;
\b­ \b­ \t \t   
 \b

˜€ ­

\f €­

.430310
\t­ \t…\t­  † , ‚ ,
­, €
ƒ \b
†
 … 2  \t IV:
‚„ «\n \b€ƒ» …ƒ \b \t„ \t ‚:
\n \b€ƒ
 30 \t 39 \b„\fƒ – 40000 \b
От 40 до 49 лет включительно – 30000 леев
\tƒ … ‚ «¡\b \b€ƒ  „» \t„ \t… :
pagina
pagina
Легковой автомобиль класса
люкс
Сумма ставки акциза в зависимости от срока
эксплуатации и рабочего объема цилиндров
двигателя и ставки акциза в размере 2%
таможенной стоимости
В пункте 9
) статьи 129 слова «, уплате, удер
жании» и «взносов обязательного медицинского
страхования, взносов обязательного государствен
ного социального страхования,» исключить.
В статье 131:
в пункте m) слова «авторизованными управляю
щими» заменить словами «авторизованным управ
дополнить часть пунктами n) и о) следующего со
«n) учредителям и/или акционерам предприятия
– информацию об отсутствии или наличии задол
женностей (выдача справок об отсутствии или нали
чии задолженности);
о) бюро кредитных историй – информацию о
доходах, полученных из всех источников дохода
конкретным налогоплательщиком, для целей оцен
ки налогоплательщика на преддоговорном этапе и
мониторинга платежных обязательств (на основе
соглашения между сторонами).»;
дополнить статью частью (5
) следующего содер
) Государственная налоговая служба предо
ставляет бюро кредитных историй доступ к инфор
мации о доходах, полученных из всех источников
дохода конкретным налогоплательщиком в опреде
ленный налоговый период, для целей мониторин
га платежных обязательств (на основе соглашения
между сторонами).».
Статью 132
изложить в следующей редакции:
«Статья 132
. Общие принципы организации Го
сударственной налоговой службы
(1) Государственная налоговая служба – адми
нистративный орган, действующий в подчинении
Министерства финансов, будучи отдельной органи
зационной структурой в административной системе
данного министерства, созданной для предостав
ления налогоплательщикам административных пу
бличных услуг, для надзора, контроля в налоговой
сфере и установления преступлений в предусмо
тренных Уголовно-процессуальным кодексом слу
(2) Министерство финансов осуществляет мето
дическое руководство Государственной налоговой
службой путем оказания ей методической помощи
в работе и выполнения функций, предусмотренных
(3) В целях выполнения стоящих перед нею задач
Государственная налоговая служба пользуется ад
министративной автономией и автономией в приня
тии решений с соблюдением положений действую
щего законодательства. Ни один национальный или
международный орган не вправе допускать вмеша
тельство в деятельность Государственной налоговой
службы.
(4) Министерство финансов осуществляет следу
ющие функции:
a) утверждает структуру Государственной нало
говой службы;
b) определяет цели Государственной налоговой
службы и показатели результативности;
c) оценивает результаты работы директора и за
местителей директора;
d) утверждает бюджет Государственной налого
вой службы;
e) запрашивает информацию, относящуюся к мо
ниторингу налогового администрирования, включая
отчеты о налогообложении и налоговом админи
стрировании, квартальные и годовые отчеты о сум
ме налоговых обязательств, взятых на специальный
f) выполняет иные предусмотренные настоящим
кодексом действия.
(5) В случае поступления сигналов о нарушении
работниками Государственной налоговой службы
налогового законодательства Министерство фи
нансов информирует об этом руководство Государ
ственной налоговой службы. Руководство Государ
ственной налоговой службы принимает меры по
поводу данной ситуации, о чем информирует Мини
стерство финансов и лицо (субъект), сообщившее о
нарушении.
(6) Если руководство Государственной налоговой
службы не принимает мер в связи с создавшейся си
туацией согласно части (5), Министерство финансов
рассматривает действия/бездействие руководства
Государственной налоговой службы в плане дис
циплинарной ответственности, предусмотренной
Законом о государственной должности и статусе го
сударственного служащего № 158/2008.
(7) Государственная налоговая служба является
юридическим лицом публичного права и распола
гает печатью с воспроизведением Государственного
герба Республики Молдова.
(8) Подразделения Государственной налоговой
службы, не являясь юридическими лицами, исполь
зуют печати с воспроизведением Государственного
герба Республики Молдова.
(9) Государственная налоговая служба вправе
иметь корпоративные символы – герб, флаг, знаки
принадлежности, идентифицирующие юридическое
лицо эмблемы визуального или звукового характера,
утвержденные Правительством на основании реше
ния Национальной комиссии по геральдике.
(10) Изменение наименования Государственной
налоговой службы не считается ее реорганизаци
В статье 133:
часть (1) дополнить пунктом 20
) следующего со
) осуществляет контроль за соблюдением на
логового законодательства в рамках процесса выпу
ска, предоставления, принятия и возмещения стои
мости талонов на питание;»;
часть (2) дополнить пунктом 32
) следующего со
) выдает свидетельство о регистрации в ка
честве центра технической поддержки по контроль
но-кассовым машинам;».
Часть (1) статьи 134 дополнить пунктом 20
следующего содержания:
) устанавливать критерии определения и
утверждать список налогоплательщиков, которые
при осуществлении на территории страны поставок,
облагаемых НДС, обязаны представлять покупате
лю (получателю) электронную налоговую наклад
Часть (13) статьи 136
признать утратившей
силу.
Часть (6) статьи 161 дополнить предложени
ем: «Для налогоплательщиков, фискальным кодом
которых является государственный идентификаци
онный номер, подразделение Государственной на
логовой службы, в котором они обслуживаются, в
течение пяти рабочих дней с момента получения от
органов, наделенных правом государственной реги
страции, сведений об изменении местонахождения,
передает дело подразделению Государственной на
логовой службы, в районе деятельности которого
находится новое местонахождение.».
В пункте d) части (4) статьи 164 слово «пу
бличного» исключить, а после слов «объединенного
бюро медиаторов» дополнить пункт словами «, су
дебного эксперта в бюро судебной экспертизы, пе
реводчика/синхронного переводчика».
В статье 167:
в части (1) слова «пунктах а) и с)» исключить;
часть (2) после слов «(по накоплению финан
совых средств для формирования или увеличения
уставного капитала)» дополнить словами «, а также
счетов физических лиц, не являющихся субъектами
предпринимательства»;
в части (3) предложение: «Физические лица–
нерезиденты (иностранные граждане и лица без
гражданства) и юридические лица–нерезиденты, не
располагающие объектами налогообложения на тер
ритории Республики Молдова или не имеющие на
логовых обязательств, вправе открывать банковские
счета в финансовых учреждениях (их отделениях
или филиалах) Республики Молдова в соответствии
с действующими правилами.» заменить текстом:
«Физические лица–нерезиденты (иностранные
граждане и лица без гражданства) и юридические
лица–нерезиденты, не располагающие объектами
налогообложения на территории Республики Мол
дова и не имеющие налоговых обязательств, вправе
открывать банковские счета в финансовых учреж
дениях (их отделениях или филиалах) на основа
нии документов, удостоверяющих их личность, или
документа, признанного в качестве свидетельства о
присвоении фискального кода/решения о регистра
ции в стране происхождения. Об открытии/изме
нении/закрытии банковских счетов указанных лиц
финансовое учреждение (его отделение или фили
ал) обязано сообщить Государственной налоговой
службе через автоматизированную информацион
ную систему электронного документооборота меж
ду Государственной налоговой службой и финан
совыми учреждениями в соответствии с настоящей
статьей.».
Пункт e) части (3) статьи 180 изложить в сле
дующей редакции:
«e) иные установленные Министерством финан
сов обстоятельства, дающие налогоплательщику
право на изменение срока погашения налоговых
обязательств.».
. Часть (1) статьи 202 дополнить пунктом i) сле
дующего содержания:
«i) при возбуждении процедуры несостоятельно
. В части (4) статьи 215 слова «могут составить
акт налогового контроля» заменить словами «со
ставляют решение об инициировании контроля и
акт налогового контроля».
. В пункте 1) статьи 226
слова «статьи 226
заменить словами «статьи 226
В статье 226
часть (2) дополнить пунктами 10)–15) следующе
го содержания:
«10) бюро кредитных историй – информацию о
субъектах кредитных историй–физических лицах и
информацию о дебиторских задолженностях;
11) лица, осуществляющие предприниматель
скую деятельность, за исключением обладателей
предпринимательских патентов и физических лиц,
осуществляющих независимую деятельность, – ин
формацию о произведенных физическими лицами
затратах на покупку транспортных средств;
12) лица, осуществляющие предприниматель
скую деятельность, за исключением обладателей
предпринимательских патентов и физических лиц,
осуществляющих независимую деятельность, – ин
формацию об оформленных в течение налогового
года займах от физических лиц и о займах, возвра
щенных физическим лицам;
13) платежные общества – информацию о дей
ствиях или сделках, совершаемых физическими ли
цами в течение налогового года наличными;
14) общества, выпускающие электронные деньги,
– информацию о действиях или сделках, совершае
мых физическими лицами в течение налогового года
наличными;
15) поставщики почтовых услуг, осуществляю
pagina
pagina
щие деятельность в соответствии с Законом о почто
вой связи № 36/2016 и предоставляющие платежные
услуги в соответствии с Законом о платежных ус
лугах и электронных деньгах № 114/2012, – инфор
мацию о действиях или сделках физических лиц в
течение налогового года через системы денежных
переводов.»;
часть (5) дополнить пунктами g)–j) следующего
содержания:
«g) о реализации кредитных историй с совокуп
ной стоимостью выполненных в течение налогового
года обязательств, превышающей сумму в 100 тысяч
h) о покупке физическим лицом транспортных
средств, стоимость которых в совокупности превы
шает сумму в 300 тысяч леев;
i) об оформлении/возврате займов в течение на
логового года, отраженных в бухгалтерском учете
предприятия, в совокупности превышающих сумму
j) о произведенных в течение одного налогового
года операциях, указанных в пунктах 13), 14) и 15)
части (2), совокупный объем которых превышает
сумму в 100 тысяч леев (или ее эквивалент).».
Часть (14) статьи 226
признать утратившей
силу.
В статье 229:
в части (2
) слова «частями (1
) и (4
)» заменить
словами «частью (4
в частях (3), (4), (5) и (8) изменения касаются
только текста на государственном языке.
. Часть (3) статьи 233 изложить в следующей
редакции:
«(3) Привлечение к ответственности за соверше
ние налогового нарушения в соответствии с настоя
щим разделом или к иной юридической ответствен
ности за нарушение налогового законодательства не
освобождает лицо, к которому применена санкция,
от обязанности уплачивать налоги (пошлины), сбо
ры и/или пеню, установленные законодательством.
Привлечение налогоплательщиков, указанных в
статье 232, к ответственности за совершение на
логового нарушения не освобождает, при наличии
соответствующих оснований, от ответственности за
правонарушение, уголовной или иной ответствен
ности, предусмотренной законодательством.».
. Пункт b) части (2) статьи 234 после слова
«сборов,» дополнить словами «взносов обязатель
ного государственного социального страхования и
взносов обязательного медицинского страхования,».
В статье 253:
) признать утратившей силу;
часть (4
) дополнить словами «, но не менее 3000
. В статье 254:
наименование статьи после слов «терминалов
наличной оплаты» дополнить словами «/валютооб
менных аппаратов»;
части (8) и (9) после слов «терминала наличной
оплаты» дополнить словами «/валютообменного ап
парата».
В части (7) статьи 256 слова «субъекта об
ложения акцизами» заменить словами «авторизо
ванного владельца налогового склада», а слова «,
предназначенных только для экспорта.» – словами
«в соответствии со статьей 104.».
. Часть (1) статьи 278 дополнить словами «, или
органом местного публичного управления на основе
метода, установленного центральным отраслевым
органом публичного управления в области строи
тельства.».
В статье 281:
в части (1) слова «а также крестьянских (фермер
ских) хозяйств» исключить;
в части (1
) слова «за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств,» исключить.
. В статье 281
в части (1) слова «за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств,» исключить;
часть (2) после слов «Индивидуальные предпри
ниматели,» дополнить словами «крестьянские (фер
мерские) хозяйства,».
Часть (3) статьи 282 после слов «индиви
дуальные предприниматели,» дополнить словами
«крестьянские (фермерские) хозяйства,».
В статье 283:
пункт r) части (1) признать утратившим силу;
часть (2) дополнить словами «, а также за не оце
ненные территориальными кадастровыми органами
земли, на которых расположен жилищный фонд, за
приусадебные участки (включая земли, предостав
ленные органами местного публичного управления
в качестве приусадебных участков и выделенные за
чертой населенного пункта из-за нехватки земли в
черте населенного пункта).».
. Статью 284 дополнить частью (1
) следую
щего содержания:
) Правомочные и представительные органы
местного публичного управления вправе предостав
лять освобождение от налога на недвижимое иму
щество на соответствующий налоговый год физиче
ским лицам – обладателям жилых домов или других
жилых помещений (используемых в качестве основ
ного жилья), сдаваемых внаем из публичного жи
лищного фонда.».
В статье 286 слова «а также для крестьян
ских (фермерских) хозяйств» исключить.
. Часть (2) статьи 287
признать утратившей
силу.
Пункт a) части (1) статьи 291 изложить в сле
дующей редакции:
«а) сбора на благоустройство территорий – квар
тальная среднесписочная численность работников
и, дополнительно к этому:
– в случае индивидуальных предприятий и кре
стьянских (фермерских) хозяйств – учредитель ин
дивидуального предприятия, учредитель и члены
крестьянских (фермерских) хозяйств;
– в случае лиц, осуществляющих профессиональ
ную деятельность в сфере правосудия, – число лиц,
уполномоченных законом для осуществления про
фессиональной деятельности в сфере правосудия;».
В части (1) статьи 292 слова «в пункте а) ста
тьи 291, в части, относящейся к крестьянским (фер
мерским) хозяйствам и пункте n) той же статьи,»
заменить словами «в пункте n) статьи 291,».
В статье 293:
в части (1) слова «a) (в части, касающейся кре
стьянских (фермерских) хозяйств),» исключить;
в части (2) слова «a) (в части, касающейся кре
стьянских (фермерских) хозяйств),» исключить;
часть (5) изложить в следующей редакции:
«(5) В случае объектов налогообложения, указан
ных в пунктах e), i), j) и q) статьи 291, связанные с
ними сборы исчисляются со дня, указанного орга
ном местного публичного управления в выданных
им соответствующих разрешениях/уведомлениях/
согласованиях, и до дня истечения срока действия,
приостановления, аннулирования, отзыва разреше
ний/уведомлений/согласований в установленном
действующим законодательством порядке.
Для проверки сроков действия разрешений/уве
домлений/согласований органы местного публично
го управления обеспечивают органам, наделенным
функциями контроля, доступ к информационным
ресурсам в соответствующей области.».
110.
В части (2) статьи 294 слова «a) (в части кре
стьянских (фермерских) хозяйств),» исключить.
111.
Пункт g
) статьи 295 дополнить словами «на
рынках, созданных в соответствии со статьей 12 За
кона о внутренней торговле № 231/2010;».
112.
В статье 297:
в части (7) слова «a) (в части крестьянских (фер
мерских) хозяйств),» исключить;
в части (8) слова «пунктами a) и d) части (2)» за
менить словами «частью (2)»;
дополнить статью частью (10) следующего содер
«(10) В целях обеспечения соблюдения положе
ний частей (8) и (9) Государственная канцелярия
через свои территориальные бюро подвергает кон
тролю законности решения правомочных органов
местного публичного управления об установлении
ставок местных сборов.».
113.
В статье 298:
в частях (1) и (2) слова «a) (в части, касающейся
крестьянских (фермерских) хозяйств),» исключить;
часть (3) дополнить словами «, за исключением
положений частей (8) и (9) статьи 297.».
114
. В приложении к разделу VII:
пункт a) изложить в следующей редакции:
a) ‰€ 
€ \b

•\b ƒ 
\t\f 
\fƒ €\b ,
\tƒ  ‘:
– \b \f \t\b\t ƒ­†
\t 
ƒ† (\r†)
†\b – \f\tƒ
\t\b\t ƒ
\t, \f\tƒ
 \f­ ƒ†
(\r†) †\b;
– \b \f ‚,
\b„†
\r ƒ„
\tƒƒ \b \r
 \b\t, – \f ‚,
\f­†  
\t \b
\r ƒ
\tƒ \b \r
 \b\t
 † \b \t 
\t €
/ \f\t
\t\b\t ƒ
\t,
ƒ
(\r)
†\b , …
\f\b 
†\b /
  …\t ‚,
\b„
\r ƒ„
\tƒƒ \b \r
 \b\t
š…\b ƒ, \t
25- \f ‚ ,
\t„ 
\f­ \b 
 \r 2  e) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«€Œ­ \b / €Œ­   „
, \b\b„ \tƒ,    \b
… 1  ‹  \b \b 
 … 1  \t VIII:
 2) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«2)   …\t­ 1 €. \t ƒ
\b\t­, \t€­ \b ‚† \b \b €­, ƒ\b
\b\t­, \t€­ \b ‚† \b \b €­, – 16
\tƒ …  2
) \t„
\t… :
)   …\t­ 1 €. \t ƒ
\b\t­, \t€­ \b ‚†, ­† \f   ­ \b
 † 1) 2), – 2 ;».
pagina
pagina
 ƒ 348
\b \f (2) \b « €ƒ € \t
 … …€­» „\fƒ;
\f ƒ (3)  ƒ \bŠ .
’ ƒ (1) ƒ 352 …ƒ \b \t„
\t ‚:
«(1) ‰€ \b€,  \b ­
  \b ­ \b \n€ \t\b ,
\f ‚ \b ­  
€\f \b \b € \b€ƒ
 \b \b\b … 3 
  \t.».
.  \f (1) ƒ 369 \b «\t†\t \t …
\t\b (\b \b),   , \b­
 €,»  ƒ \b «\t†\t \t …,».
 ƒ 374:
\b \f (1):
€ ‚ \b­ \tƒ  ) \t„
\t… :
«) \f € \t… ­† \t†\t ,
\b † € ƒ \t‚ †\b 
 \f­† \b † € ƒ
\t \b ‚ ƒ †\b .»;
\b € ‚ \b \b « \r ‚ \b­ †
  \t ,»  ƒ \b «, \r ‚
 \b­ †  \t \f ,»;
\b \f (2) \b \t… „\fƒ.
 \f (2) ƒ 376 \b «\t†\t­ 
\t … \t\b (\b \b),   ,
\b­ €,»  ƒ \b «\t†\t­ 
\t …,».
.II.
– ‰ ƒ„ 24 ‹  \b\b\t \b \t\b
 \t\b I II   \b \t 1164/1997
(\b €\b : \r‚ ƒ­
 \n€ \t\b , ‚ ƒ­
\b­ 8 \r\b 2007 .), \t„
 \t, \tƒ \f 
(30)–(36) \t„ \t… :
«(30)   \f  \b \t 2014 \t
 Š \b­\f  ‚ \b­† \t\b,
\f­† €\b\t \b\b\t­† \b \t\b
\b \b­ \t­, \tŠ\b„ 2014 \t,
ƒ ­† \b„\f \b €  ­ \t†\t
  ƒ . ˜ ‚ ‘† \b­†
\t\b \f †\t  ,
 … \b €   ƒ 
„ 31 \t € 2013 \t .
(31)  \b \t 2018 \t
†\b„ €Œ­  \b­€ ƒ €
 \f  ‚  †\t\b 
€\b \b \b\b  ƒ 26 27
 ƒ 26
  \b \t .
­€ \b … \b 
   \b \f  †\b„
€Œ \t 25 , \t €Œ\b, ­
 \b ƒ \b \f \t 
 \b \t , – \t 25- \f ‚ ,
\t„  \b , \b  \b
 ‚.
(32) ‰­ €   …\t \b
\t\b „ 1 \b  \b
\t ,   „ …
 ƒ 26
  \b \t , \b:
) \t \b­† \t\b, †  I  
€\b, –  €  „
 31 \t € \tŠ\b„ \b
\t ;
b) \t \b­† \t\b, †  II–V
  €\b, – 
€ , \t­  \f †\t
 ‚ \t € \b 
\b\b„ €Œ \b € 
€ \b €Œ\b, † 
\b\b„  , „ 31
\t € \tŠ\b„ \b \t ,
  €   ,
  \b\b„ \b
\t\b.
‰ €  \b­† \t\b „
 31 \t € \tŠ\b„ \b
\t \t \b \b\b  \b­
 \t ƒ\b, ­ ‘ \t .
(33)   … \f 
(32)  ƒ  ƒ,
„ \b \f (4) ƒ 12
  \b \t \b­ \t, \f­
  \t  \t , \t„ 
€  \b­† \t\b \b \b\b \t,
 \b­ \b \f (32)  ƒ,
 „  \f  \b \t ,
 \bŠ 1 \b \t , \b Š
 „ … ƒ 26
  \b \t .
(34) ˆ†\t­, \f­ \t 31 \t € 2017
\t \r\f ‚ , \b„
\t ƒ„ \tƒƒ, ­†
\t…  \f \b €„\t…  \b \b\b
 \f ƒ„ (3
) ƒ 90
  \b \t , 
\t†\t­, \t­ \b  † y) y
) ƒ 20
  \b \t , \t… \b \b †\t
 \b .
(35) ‹ , \b\t­ \t 31 \t € 2017
\t „\t\f ‚  \r\f† ‚,
 \b„† \t ƒ„
\tƒƒ, ­† \t…  \f \b
€„\t…  \b \b\b \f ƒ„ (3
) ƒ
  \b \t ,  , \t­
\b  † y) y
) ƒ 20   \b \t , 
\t… \b \b †\t \b .
(36) ‹ , \b\t­ „\t\f
‚  \r\f† ‚, \b„†
\t ƒ„ \tƒƒ, ­†
\t…  \f \b €„\t…  \b \b\b
 \f ƒ„ (3
) ƒ 90
  \b \t , 
 , \t­ \b  † y) y
) ƒ 20
  \b \t , \t… \b \b †\t
 \b ,  \b­Š „ \b
\b 300 ­\f \b \b \f \b
\t  …\t \r\f ‚ \b \tƒ.».
.III.
–  ƒ„ 4 ‹  \b\b\t \b \t\b
 \t III   \b \t 1417/1997
(\b €\b : \r‚ ƒ­
 \n€ \t\b , ‚ ƒ­
\b­ 8 \r\b 2007 .), \t„
 \t, \b \t„
 \t:
\b \f (6):
\b € ‚ \b \b « \f »  ƒ \b
«\b­\f »;
€ ‚  \b « \b€…\t 
 ˆ‰» \tƒ \b «€ \b \b­\f »;
\b € ‚ \f\b \b «  ˆ‰ \b€…\t „»
 ƒ \b «\b€…\t „  ˆ‰ €
 \b \b­\f »;
\b € ‚ \b «\f (4) ƒ 101, ƒ
103 104»  ƒ \b « ƒ 103, 104 
\f (2) ƒ 109»;
\b \f (7) \b «   \t€ \b„ ƒ
   \t„
 \b »  ƒ \b «\b€…\t „
  ˆ‰ € \b \b­\f  \t„
 \b», \b «\b­» – \b
«\b­»;
\b \f (10
) \b «€  „  ˆ‰ \b
 \b.»  ƒ \b «\b€…\t „ 
 ˆ‰  \b \b­\f .», \b «€  ­  ˆ‰
 \b \b,» – \b «\b€…\t­ 
 ˆ‰  \b \b­\f ,»;
\b \f (13) \b «€\t \bƒ \b
 \b  ˆ‰»  ƒ \b «\b€…\t „
  ˆ‰  \b \b­\f »;
\b \f (13
) \b «   \t€ \b„
ƒ   /
 \b »  ƒ \b «\b€…\t „ 
 ˆ‰ € \b \b­\f / \b»;
\b \f (13
) \b «   \t€ \b„
ƒ  »  ƒ
\b «\b€…\t   ˆ‰ € \b \b­\f
»;
\b \f (13
) \b «   \t€ \b„
ƒ   /
 \b»  ƒ \b «\b€…\t „ 
 ˆ‰ € \b \b­\f / \b »;
\b \f (13
\b  a) \b « \b
 \b  \t€ \b„ ƒ;»
 ƒ \b « \b€…\t   
\t€ \b„ ƒ  \b \b­\f ;»;
 b) \tƒ \b «€ \b \b­\f .»;
\b \f (13
\b  a) \b « \b
 \b  \t€ \b„ ƒ;»
 ƒ \b « \b€…\t   
\t€ \b„ ƒ  \b \b­\f ;»;
 b) \tƒ \b «€ \b \b­\f .»;
\b \f (13
) \b «€  „  \b
 \b  ˆ‰.»  ƒ \b «\b€…\t „ 
 ˆ‰  \b \b­\f .», \b «\b \b
 ˆ‰» – \b «\b€…\t  ˆ‰  \b
\b­\f »;
\b \f (13
) \b «€  „  \b
 \b  ˆ‰.»  ƒ \b «\b€…\t „ 
 ˆ‰  \b \b­\f .», \b «\b \b
 ˆ‰» – \b «\b€…\t  ˆ‰  \b
\b­\f »;
\b \f (15):
­ a) b) \b «  \t€ \b„
ƒ» \tƒ \b «€ \b \b­\f »;
 c) \b «­  \t€ \b„
ƒ» \tƒ \b «€ \b \b­\f »;
\f ƒ (17) \b «  \t€ \b„
ƒ» \tƒ \b «€ \b \b­\f »;
\f ƒ (18) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(18) \b€…\t „  ˆ‰ € \b
\b­\f ­ƒ,  ­, „ 
 \t…, €†\t­ \t €\b­†
\b\t\b­† …\t, ­
  ‚ \t €\b
­†, €\b †† €\b \b \t\b,
 … \b€…\t „   ­   ‚
 \t  ­ \b €„\t… ­  ˆ‰
 \b\t­ \b ­   ­ 
 \b…\t \bƒ\b 
  ‚ \t.»;
\b \f (20
) \b « ˆ‰   »
 ƒ \b «\b€…\t   ˆ‰ €
 \b \b­\f »;
\tƒ ƒ„ \f ƒ„ (20
) \t„
\t… :
)    ‚- \b\b
\r­ \b ‚   ‚ †\b„
€Œ \b €\f \f…\t 
 ƒ  ˆ‰  €\f­ \f…\t
 † . \b  
 ƒ  ˆ‰ †\b„ €Œ ,
\t…    ‚, … \f (3)
 ƒ 113   \b \t „.».
.IV.
–  ƒ„ 4 ‹  \b\b\t \b \t\b
 \t IV   \b \t 1054/2000
(\b €\b : \r‚ ƒ­
 \n€ \t\b , ‚ ƒ­
\b­ 8 \r\b 2007 .), \t„
 \t, \b \t„
 \t:
\f (4), (4
)  ƒ \bŠ ;
\b \f (6) \b «\b \b ‚ »
 « ‚ »  ƒ
\b\b \b «\b \b  \t» «
 \b  \t »;
\b \f (6
) \b « ‚ »
 ƒ \b « \b  \t »;
\b \f (7) \b «­  ­ 
\rƒ»  ƒ \b «­
pagina
pagina
 ­ \rƒ € \rƒ »;
\b \f (7
€ ‚ \b­ \b « \rƒ» \tƒ
\b €† \f † \b « € \rƒ »;
\b € ‚ \b    ƒ 
 \t \b ­;
€ ‚ \f\b­ \b « \rƒ»
\tƒ \b €† \f † \b « €
\rƒ ».
.V.
–  1 … 2  ‹  \b\b\t
\b \t\b \t VI   \b \t
 1056/2000 (\b €\b :
\r‚ ƒ­ \n€ \t\b ,
‚ ƒ­ \b­ 8 \r\b 2007 .), 
\t„  \t,
 \b « … \t  \t\b…
\b ,» \tƒ \b «   
\b  † 1
.VI.
–  Ÿ …­ \t \n€
\t\b 1149/2000 (\b €\b :
\r‚ ƒ­ \n€ \t\b ,
‚ ƒ­ \b­ 1 \b 2007 .), 
\t„  \t,
\b \t„  \t:
 ƒ 1:
 22) \b «  \b» \tƒ
\b «, € \b  \b»;
 32) \b «\b  » \tƒ
\b «, €  ».
’ ƒ (2) ƒ 9 …ƒ \b \t„
\t ‚:
«(2) Ÿ …­  ­ \b„
 \b† ƒ­    \b„
\t„ Ÿ … …€­, 
 ‚ ƒ  Ÿ … …€­,
 …  …­† \b.».
ˆƒ \t ƒ 91 \t„
\t… :
 9
€ ‚­   ‚
Ÿ … …€­
(1) Ÿ … …€ – \t \b­
 , \t\b„ \b \t\f \b
\r \b, €\t\f \tƒ   ‚
 \b \t \b \t 
\b , \t  \t \t \b
 …­ ƒ \t \b­†
€\f­† , \t \b 
\bŠ\b\b  … , \b
 \f   ƒƒ„ \b\b /\b­\b \b \b
 …„ „/ …
, \t \b­ …
\r, \t \b, €\b„†
„ \b € \f …„
 ‚.
(2) \b \r \b \b
\t\f \b\t\b Ÿ … …€
    \t\f \b €
 \b­ \r‚, \t­† \f ƒ„
(3)  ‚† \b­ † \t „  \t \f
Ÿ … …€ ƒ \t \b
\b \b \b Š
 €„\t … \t\b„
 \t ƒ\b .   \t ‚ ƒ­ 
…\t \t­   \b \b \t ƒ
\bŠ ƒ\b \b \tƒƒ Ÿ …
…€­.
(4) \b \r \b \b
\t„ \r‚:
a) \b…\t  Ÿ … …€­;
b) \t ‚ Ÿ … …€­ 
  ƒ \b;
c) ‚\b ƒ ­ €­ \t 
  \t ;
d) \b…\t €„\t… Ÿ … …€­;
e)  Š\b \r ‚„, „ 
 … \t\b ,
\b„\f \f­ € ­† \b\b­† … † 
 … \t\b , \b ƒ­
 \t\b­ \f­ \b †, \b\b­† 
 …„ „/\b­\b­† 
 … ;
f) \b­ ­ \t­ 
\t \t\b.
(5)  \f   \b  Š
 € Ÿ … …€­ …
 \t ƒ\b \b \r \b
\r € ‘ \b\t\b Ÿ …
…€­. \n\b\t\b Ÿ … …€­
 ­ \b\t \t  ‚, 
\f \r \b \r \b ‚
(€Œ), €\bŠ  Š.
(6) š \b\t\b Ÿ … …€­ 
  \b \b \t \bŠ ‚
 \f (5), \b \r \b
 \b \t\b/€\t\b \b\t\b
Ÿ … …€­ \b  \t‚ 
\b\b, \t ‹ 
 \t \b \t…  
\t \b …  158/2008.».
 ƒ 20:
\b \f (4) \b «\b\b /» „\fƒ;
 b) \f (4
) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«b) \b ‚  \f­
\b… -\t\b ƒ  
 \b … \f (3) ƒ 49 ‹ 
 ‚ ƒ  ‚ ‚  \f­
\b… 60/2012,  \r‚­† 
\b  ‚ 8703;»;
\f ƒ (9) \b «†\t\b,» \tƒ
\b «„\f †\t­, \f­ 
€ \b \bŠ \b ƒ \tƒ
\t\b  \b€\t­† ,».
’ ƒ (2) ƒ 50 \tƒ  c)
\t„ \t… :
«c) \f\b­ \b ­, €†\t­ \t
\b\t \t­† ƒ 56
 ‚ \b , ­ \t …
 …  \t \t  \f­ \t
\b\b „ ­.».
‰ ƒ„ 54 \tƒ \f ƒ„ (6) \t„
\t… :
«(6) \n Š ­ …  \t
 \b\b \b \f €„\t
\b \tƒ‚ …  \t € ƒ\b
\t …­  , \t­†
 a) \f (1) ƒ 53, ­\b \b
\f €„\t \b \tƒ‚ …
 \t € ƒ\b \t …­  ,
\t­†  b) c) \f (1) ƒ
 b) \f (1) ƒ 56 \b
« \b ,» \tƒ \b «\b \f
‚­  ,».
‰ ƒ„ 69 \tƒ \f ƒ„ (2
) \t„
\t… :
)   … \f (2
Ÿ … …€ \t\b  †…\t
\t …­ … \b \b\b \t
\b \b  ­† \t\b, \t… †
\t \f \t \bƒ\b ,
ƒ \f…\t …\t \t­
  ‚,  Š\b ­ \t
’ ƒ (4) ƒ 73 …ƒ \b \t„
\t ‚:
«(4) € \t  Š \b­
\b\b, ­ \b\b „ \n€
\t\b \t 1 \b 2014 \t \b ­, \b„
\t \t\b \r \b  :
a) \b \b ƒ † \t …­
…   \b\b­† … 
 ‘\f ; 
b) € ­ \b­\b †  \n€
\t\b \t \f  \t\b Š
  \b  \b­ 14 \b «  »
\tƒ \b «, €  ».
 ƒ 93:
\f ƒ (1) \b «\b …\t \t­† ‘ †»
\tƒ \b « †», \b «
€ \b» – \b « \t\b»;
\tƒ ƒ„ \f ƒ„ (1
) \t„
\t… :
) ž   duty free € \t
\t \b„ €  ‚„ \b­†
\b­† \t\b † € ,
\t … \b † € , 
 \b ƒ   € \b.»;
\f ƒ (2) \b «\b  » \tƒ
\b «, €  »;
\f ƒ (3) \b «   †» \tƒ
\b «, € †  †», \b
«\t\b„† \fƒ \t\b 
\b­\t­† €\b,» – \b « … ‚ ,
 †\t  €…, – \b \f \t\b,».
 ƒ 94:
 \b  ƒ \b «\b  »
\tƒ \b «, €  »;
\f ƒ (1) \b «  » «\b  »
\tƒ \b «, €  »;
\f ƒ (3) \b «\b  ­» \tƒ
\b «, € ­  ­»;
\f ƒ (4) \b «\b   †» \tƒ
\b «, € †  †».
 ƒ 95:
 \b  ƒ …ƒ \b \t„
\t ‚:
 95.
¡‚\b \tƒ
   , €   duty free»;
\f ƒ (1) \b «  » \tƒ \b 
«, €  »;
\f ƒ (2) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(2) ¡‚\b \tƒ  \b,
€ \b  \b duty free \b
\b \b\b … ‹  
\b \t ƒ
\tƒ  Š 160/2011 
  \t .».
 ƒ 95
 \b  ƒ …ƒ \b \t„
\t ‚:
 95
. —\b ‚\b    ,
€   duty free»;
\tƒ ƒ„ \f ƒ„ (1
) \t„
\t… :
) ž ­  ­ duty free \f…\t „
ƒ \t \tƒ € \t\b.»;
\b \f (3):
 d) \b «  ,» \tƒ
\b «€  ,»;
\tƒ \f ƒ  f) \t„
\t… :
«f) „ \t\b \b \t €†\t­
 \t € ,  .»;
\f ƒ (3
) \tƒ \b «, … 
\tƒƒ € \b  \b duty free €
\t\b –   ‚„ \b­† \b­† \t\b
 † € , \t … \b
 † € ,  \b ƒ
  € \b.»;
\b\b\t„ \f ƒ \f (4) \b «   †»
\tƒ \b «, € †  †»;
\b\b\t„ \f ƒ \f (6) \b «  ­»
\tƒ \b «, € ­  ­»;
\b \f (9) \b «  ­» \tƒ \f ƒ
\b «€ ­  ­», \b «\r .»,
«Ž ­» «\b \r  †»  ƒ \b\b
\b « \b­†  \t­†.», «  \b­
  \t­» «\b \b­†  \t­†».
‰ ƒ„ 96 \b «   » \tƒ
\b «, €   ».
’ ƒ (3) ƒ 128 \b «(€  
 … ƒ )» \tƒ \b 
pagina
pagina
«/  \b„ … ƒ ».
 \b\b\t \f \f (1) ƒ 130 \b
«œ\t\f ‚ ‚ , \b„
\t ƒ„ \tƒƒ €
 ‚ „\t\f ‚ ,»  ƒ
\b «Ÿ …­ ƒ».
.  ƒ 175:
\b \f (1) \b «,  „\f   ­† \b
\f (4),» „\fƒ;
\f ƒ (4) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(4) Ÿ\b ­,  \r‚­ \b ­
‚ 2207, 240210000, 240220, 270710100,
270720100, 270730100, 270750, 270900100,
271012110–271019290, 271019310–271019480,
290110000, 290124000, 290129000, 290211000,
290219000, . 290220000, 290230000, 290244000,
. 290519000, 2909, 381400900, 381700500,
381700800, \t „ \b … …
 \b …  , … \b
  \f \t \b„  ‚,
 \b \t Ÿ … …€
 …   \b …
\f  \t…­ ‚  …­†
 \b   \f \t \b„
 ‚.».
  b) \f (1) ƒ 184
\b
«\r\f ‚ –\t­ \b„
€\b  ­† \t\b»
 ƒ \b «\r\f ‚ –\t­
\b \t„ ­ \t\b  \b
€\b ƒ\b ».
 \f (1) ƒ 184
 a)  ƒ \bŠ ;
 b) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«b) ‚\t  \t \b –
\b \b \b  ­†
\t\b \t …­ … \t \b
 \t ‚ \t„
\t \b \tƒ \t ‚.
— \t ‚ … €­ƒ \t \b
\b \r \t ‚,   \t… \b†
€†\t­† \t ­†, € \f 
\t \b \t , \b…\t 
  \b \b \t \t ­
 …­ …;».
 ƒ 184
\f ƒ (1) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(1) ‚\t  \t \b 
  †\b„ €Œ , ­
\b\b„ \b, \t­
 3) \t f), h) i)  4) \f 
(1) ƒ 195
, \b Š, \b­\t 
Ÿ … …€ \b  \t 60  \t ­†
\t \t ­  \b   ­†
\t\b, \b \t, \b
 \bƒ\b.»;
\tƒ ƒ„ \f (1
) \t„
\t… :
) ‚\t  … \r
  †\b„ €Œ , ­
\b\b„ \b, \t­
 3)–5) \f (1) ƒ 195
 Š, \b­\t  Ÿ … …€ \b
 \t 60  \t ­† \t \t ­ 
 \b   ­† \t\b, \b \t,
 \b \bƒ\b.
)  \f  \f \b \t , \t 
\b \t € \bƒ \b\b
 \b \b„, \t  3)
\f (1) ƒ 195
,    \b
 \b­\t \f Š ƒ\b 
­† ‚\t  \b\b 
\t \t ­ \b \t€ Š \b
\f ƒ„ .»;
\b \f (3) \b «»  ƒ \b «\t».
 f) \f (1) ƒ 185 \b
«  \b» \tƒ \b «, € \b 
 \b».
 \f (4) ƒ 192
\b « \bƒ\b.»
 ƒ \b «Ÿ … …€.».
.  ƒ 195
\b \f (1) \b «€ \t ƒ Š
AEO»  ƒ \b «AEO, \f \b\t
\t \b Š,»;
\f ƒ (6)  ƒ \bŠ ;
\tƒ ƒ„ \f ƒ„ (7) \t„
\t… :
«(7) Ÿ …­  ­ \t \b„
 €\f, \b­ „  
AEO, ‚ , …­  \t 
 … \n€ \t\b ,
­ \b\b„ \b €„\t „
€ ƒ\b , \t­ \b \rƒ
 \t ƒ\b \b\b„† , \b
 , \b   ‘ \b € ƒ\b
 „ \n€ \t\b  
‘\b\b ­   ­ ˜š, …­
 … \n€ \t\b .
¢ \t \b  €\f
\b­\b  ‚ \b , 
„\f \f \b \f \b
Š \n€ \t\b ,  \b\b 
…\t \t­  Š.».
 ƒ 195
­ 3) 4) \f (1) …ƒ \b \t„
\t ‚:
«3) \b \b­† Š
 …  \b  \t ƒ\b ,
 … ‘\f† Š, \b ­†
 \tƒƒ„  \b, \b \f †
\t† \t \t \f  \b, \b­†
 \b \f ƒ \t€ Š.
—\b \f \b­­, \b \f
† \tŠ\b„† \t \f  \b 
 \bƒ, ‚, \f \t \bƒ
 \b \bƒ ƒ 
\t  \b, \t  \b,
\b\b­  …„ € ƒ, 
\bŠ \b­† Š … 
 \b  \t ƒ\b  €­ …\t­
 ‘\f \f ƒ­
\t€­ Š. \b­ Š
\b \bŠ  … Š \b
\f 12 \t\b ƒ­† ‚\b \t ­
\b \b Š  … ‚
\b­   … Š.
 \t „\f Ÿ … …€
… ƒ Š,  \b 
„† \t ­† \r ‚ \t
‘ Š    \fƒ­ \b \b
 \f\b  Š € …­†
 ‚, … \b­­\b „ \t \b
\t€\b  \b.
 \b \b :
a) \b  \t\b;
b) \f  Š – \b ‚† \t
 \f \f† €;
c) \r\b  \b €\b
‚ \b …   \b­\b­†
Š€ † Š†;
d)  \b „† \t
\t…\t  ‚ \b…­†
Š Š€;
4) \f ­ \b\t \f \f†
 ­† ‚, \b„
\bƒ …­  \t… 
€ . —\b \f \b­­, 
€„\t­ \t„ €\b :
a)  \bƒ ƒ ƒ„„ 
\f ,    €­
‚ €†  \f  
\b \bƒ …­ ƒ
 \b \t † ƒ „ \t ­†, \f
\b \b\tƒ \t  \b
\t ­† \b \t;
b)  , †  \b \t …­†
‚, \b„\f „ \b ƒ„„ \f
 \t „ „ \b \t ­† 
ƒ„  \f ;
c)  \bƒ \b …  
\r\f \t  \b ƒ„­
 \f , €†\t,  \b
\f   \f;
d)  \bƒ \b …  
‘­ \t  \b ƒ„­
 \f , €†\t,  \b
\f   \f, 
  ­   \fƒ \b\t \b
‘ \r ;
e)  \bƒ   \f ,
 \t\r‚ \b ­   ­
 \f\b­ – \b \f €†\t –
 ­\b † †…\t;
f)  \bƒ   \t \b
  ‚, \b\b„ \b\t  Š € 
\tƒ \t†\t \t \b
\b ­ , …   
 \b , \b„
\t…\t ƒ, \b­\bƒ  \bƒ Š€ 
\t\b ƒ \b­\bƒ  ­ ‚;
g) \b \f €†\t –  \bƒ   
\t\b\bƒ­ ‚\t  \b
‚  Š, \t \b­
\b \b\b  \b ;
h)  \bƒ   \t\b\bƒ­
‚\t †\b\b \t\b 
\r ‚, €\f\b „   
i)  \bƒ €\f\b \f
\b\b„ €   
 €†\t \b\t …­†
 \b \b \f € … \t \b
\b­ €\b   \b\b \t
\r\b  …­†  \b  †
\t†;
j)  \bƒ   \b\b„ 
€ \t  ­ \r ‚
­  \b  ‚\b ­†
\b… €\f € 
\t\b;
k) \b \f €†\t –  \bƒ   
\t\b\bƒ­ ‚\t  \b
‚ / Š  
‘, \b ­    \f,
\b„\f ­   \f„ \b \b,
\t \t „† \t  ­  \f, 
\f† \b \b, …  €\f„
€„\t  \b  \f.
š  \bƒ \t  \b Šƒ 
 Š AEO,   \b  b) \f 
(3) ƒ 195
, €\b , \t
\t e)   , ;»;
\tƒ ƒ„ \f (2
) \t„
\t… :
) Ÿ … …€ \t\b 
  \b \f 
˜š,  \bƒ  \t ‚ƒ„
\b \b \t €\f
\b­ \b, \t­† \f ƒ„ (1).
‰\b\b„ \b €„
\t † \b \tƒ \b
\t\b\t \t \b\t Ÿ … …€­,
  Š \t.
)  \f  \f \b \t , \t 
\b \t € \bƒ \b\b
 \b \b„, \t 
3) \f (1),    \b 
\f  ˜š  \b\b 
\t \t ­ \b \t€ Š \b
\f ƒ„ .».
  2) \f (1) ƒ 215
\b
«\b \b, †\t†  \n€ \t\b ,»
 ƒ \b «\b \b \r‚ ƒ
†…\t  \n€ \t\b », \b
«\b \f † \t„† \t\t ‚\b;»
pagina
pagina
– \b « …\t­ \t\b ƒ­†
 \t ­† ‚ \b \f \t\b \t‚ 
‚\b \t \t \f  \b;».
.  ƒ 232:
\b  † b
) ) \f (1) \b « \b…\t­
\b \f \t \b Š 
\b­» „\fƒ;
\b \f (2) \b « \b…\t­ \b \f
 \t \b Š \b­»
„\fƒ.
.  \f (1) ƒ 302 \b « € ‚,
 \b Ÿ … …€.»
 ƒ \b « € ‚, \b
 \bƒ\b.».
 \f (1) ƒ 302
\b « € ‚,
 \b Ÿ … …€,»
 ƒ \b « € ‚, \b
 \bƒ\b,».
.VII.
–  ‹   … \r 1380/1997
(\b €\b : \r‚ ƒ­
 \n€ \t\b , ‚ ƒ­
\b­ 1 \b 2007 .), \t„
 \t, \b \t„
 \t:
\b\t„ \f ƒ \f (1) ƒ 17
…ƒ \b
\t„ \t ‚:
« ƒ ƒ€ \t  Š
€ \f \f ƒ \t
 …  :».
 ƒ 28:
 h) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«h) ­ \r\f ‚ \b ­
\t \f ƒ\b  €,
ƒ \f\b ­† 
\b­Š ­, \b­ \t\b„
 \t ƒ\b. š … ƒ
\b \b \b­Š €  ­ \b 300 \b
\t \b \b, \b\b­† ‚ , ƒ„
 ­ , 430 \b \t \b \b,
\b\b­† ‚ , ƒ„ \b\tŠ­
  , … Š
 \f­\b †\t  … 
\b \b,   ­ €  ­ 
ƒŠ † €  „ ƒ;»;
\tƒ ƒ„  l1) \t„
\t… :
) \b, \t  \f \t  \b \b
…\t \t \b€\t ˆ…„\t…„Šƒ
† \t\b, \f \b„† \b …\t \t­†
\b­†  …† \b †,  \b
 ‚ ƒ \t  \r  ;»;
 q
) …ƒ \b \t„ \t ‚:
) \b­ \t\b , ƒ­
\t\b \b \b\t\b \b \b,
   / \b­ €,
\t  \f­ \t \b„\f \b \b­
  \b \t \b , \t­
 \t ƒ\b. \t 
\b\b„† \b­† ƒ \t
 \bƒ\b.
\b­ \t\b , ƒ­
\t\b \b \b\t\b \b \b,
   / \b­ €, \b„
\b­ \t\b ,  ‚ ­†
 ƒ \b\t­† \b \b,
  ­†  / \b­­† €.
ˆ ƒ\b \t  \b ƒ
\b\b„ \b­ \t\b  €­ƒ
\f…\t­, \t ­ \b ƒ\b  \b \t
(„\f  \t\b… \b ),  
ƒ„,  \b \b\t \b­† \f , \b \f
†  \t \b…\t \b\b„
 … \t ‚,  \f \b, \t
‘ \b­ \t\b ‘„, 
  €­ \b ­  
, \f  ƒ  ‚. 
\f \f…\t, \t \f \b ƒ\b 
\b \t,   ƒ„,  \b \b\t \b­†
\f , ‘† \b­† \t\b \t \f
†  … Š
\f  \f\b „\t\f ‚,
\b \b­    \b„\f \b
\t\b, †\t  … ‘†
\b­† \t\b  \t \b
 … \t ‚;»;
\t \b  z) …ƒ \b \t„
\t ‚:
«– \b ‚  \f­
\b… -\t\b ƒ  
 \b \f (3) ƒ 49 ‹  
‚ ƒ  ‚ ‚  \f­
\b… 60/2012,  \r‚­ 
\b  ‚ 8703;»;
\tƒ ƒ„  z
) \t„
\t… :
) \t\b ƒ  
\b…\t \bƒ\b  \b
 \b \t.».
 … 2:
\b  \r 3 ‚ 3 \b « … 
\b \b,»  ƒ \b « 
 \b \b \f †\t\b, \b ­† 
 \b \t  ‚­,»;
\b \f †  …„:
\t b)  11 …ƒ \b \t„
\t ‚:
«b) \b ‚  \f­
\b… -\t\b ƒ  
 \b \f (3) ƒ 49 ‹  
‚ ƒ  ‚ ‚  \f­
\b… 60/2012,  \r‚­ 
\b  ‚ 8703;»;
\tƒ \f  12 \t„
\t… :
«12. ‰€  \b …­†
‚\t €   \t\b ƒ
 \b…\t \bƒ\b  
\b \b \t.».
.VIII.
–  ‹  € \b€ƒ­† \t †
 509/1995 (\b €\b :
\r‚ ƒ­ \n€ \t\b , 2012
., 280, .878, \t„  
\t, \b \t„  
\t:
 ƒ 9:
\f ƒ (5) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(5) \n Š  €Œ \b
 ‚ ƒ \b€ƒ \t,
\b€ƒ \t   \f
  \b / † † ­†  †
\b \b \b\b …,
\t \b­ \b … 4.»;
\tƒ ƒ„ \f ƒ„ (5
) \t„
\t… :
) \n Š  €Œ \b  ‚,
 ƒ­† \b€ƒ­† \t / †
† ­†  † \b \b \b\b
 …   €Œ\b,
\b…\t­   €\f
 \b,  \t\b\t\b­
\b\b„ ‚­ \t.».
… 4 \tƒ \t IV
\t„ \t… :
. † €ƒ„ ­Š ‹ ƒ„\r…Œ ­Ž
‘‹€  „ƒ’ • ƒ‹—„…†
. €Œ­ …  ­ – \t­, ,
‘ ­, €, \t, , \t\b, 
\t… \r ‚ € \b† \t\b….
. €Œ­ …  ­ \t
  ƒ \f  † \b€ƒ­† \t,
† „† ­ \tŠ \r,
 … \bŠ ­ \b \b .
. \b €Œ\b …  ­
\t…   ƒ \b .
‹   ƒ €Œ­ …
 ­:
a)   6 \b 
… \f ,  ­† \b †,
\b \t † \tƒ­† ,  †,
\b\t †, ‘  \t †, \b \t †, \t…­†
 …\t†, … \t  , 
 \b†† ‘\b \t \f
€\t\b , \t  …,  
\t \t\b  † \b \tƒ‚ ;
b) \b ­† \b  
150 \b \t…­†  \b 300 \b \t
 \t ;
c) \b - ­† \f  † \t \b
 ­† \b –   250
\b \b \t \t„   ‚­ \f  ;
d) \f  † \t \tƒ­  \b­Š
6 ‚\b;
e) \b ­ \b­† \b ;
f) €… \f \b 50 † Š†\t­† †\t\b;
g) €… \f \b 100 † \b,
\b\t\b, ‘  \t, \b \t\b, …­†
 \b€ƒ­† \t † € ƒ\b ;
h) \b † ­†  † …­†  ‚;
i) €… \f \b 300 † …\t…­†
\t\b;
j)  † Š†\t­† \t… †.».
.IX.
–  b) \f (2) ƒ 16 ‹  
  1227/1997 (\r‚ ƒ­ 
\n€ \t\b , 1997 ., 67–68, .555), 
\t„  \t,
…ƒ \b \t„ \t ‚:
«b) \t \b€ƒ \t – \b
\f    ­ \b€ƒ­†
\t † € ƒ\b ;».
.X.
– ’ ƒ (3) ƒ 10 ‹  € € ƒ
\t‚ †\b  1585/1998
(\r‚ ƒ­ \n€ \t\b , 1998
., 38–39, .280), \t„ 
 \t,  ƒ \bŠ .
.XI.
–   h) \f (1) ƒ 6 ‹ 
   ‚ ƒ  \r \b
­ 192/1998 (\b €\b :
\r‚ ƒ­ \n€ \t\b , 2007
., 117–126BIS), \t„  
\t, \b \t„ :
\b \t \b \b «\t 0,5 ‚
 \f­† \t\b­† €-;»  ƒ
\b «\t 2 ‚\b \f­† \t\b­†
€-, \b­† \b  \b 
  \b\t †\b ;»;
\b \t ƒ \b «\t 0,5 ‚ »
 ƒ \b «\t 1 ‚ ».
.XII.
–  ƒ„ 5 ‹  \t \b
 ‚ ƒ †\b  489/1999
(\r‚ ƒ­ \n€ \t\b ,
2000 ., 1–4, .2), \t„ 
 \t, \b \t„ :
\f ƒ (3
)  ƒ \bŠ ;
\f ƒ (3
) …ƒ \b \t„ \t ‚:
) \n\t­ \r ‚-†\f†
 \b € ­ \t \bƒ \f € \t… ­†
\t†\t , \b † € ƒ
\t‚ †\b  \f­† \b †
€ ƒ \t \b ‚ ƒ
 †\b \t 25- \f ‚ , \t„
 \f­,   \b
\b \r \b \t.».
.XIII. –
 ‹  \n€  ­†
\r\t † ‚ ƒ \t\t…  
827/2000 (\r‚ ƒ­ \n€
\t\b , 2000 ., 65–67, .460), \t„
 \t, \b \t„
 \t:
pagina
pagina
  \b   …ƒ \b \t„
\t ‚:
«‹  Ž\t \t\t… ».
. ‰ ƒ„ 1 …ƒ \b \t„ \t ‚:
«.1
. – Ž\t \t\t…  \t 
\t \r \b  ‚ ƒ
  \f \b € ‚ ƒ ,
\r \b ‚ ƒ­† , \b„\f­†
\b ƒ­  ‚ ƒ­†  \b
\b\b  \b­ \bƒ\b
\b, … \t \r \b \b­†
‚ ƒ .».
. ‰ ƒ 2 3  ƒ \bŠ .
.   \b  \b­ II …ƒ \b \t„
\t ‚:
« II
ƒ€„ ˜ „ ‚ƒ‹­  „— ­Š ­
’‚ƒ„— ­ ˜ …».
 ƒ 4:
\b \f (1):
\b \b\b\t \f \b «‰\t\b \n€ 
 ­† \r\t\b \r„»  ƒ \b 
«Ž\t \t\t…  \r»;
\b  c) \b «\b
\r ‚ \b»  ƒ \b 
«˜\b \t \b­† »;
\b  d) \b «\b €­† \b „­†
 † ‚\b ­† € \b \b €­†
\b „­†  †;»  ƒ \b «\b €­†
\b „­†  † \b ‚\b ­† €  †,
\b„† \f­ €­ \b „­
 ‚ \r\f ‚ , \b \f
\t\b \b „€­†  \b;»;
­ e) f)  ƒ \bŠ ;
\f (2) (3) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(2) ™\b„ €Œ­, \b„
\f, \t­  b) \f 
(1), \f…\t, \b „ \tƒ­
 …,   ­ \b  ) \f (1), € ­
…\f \t 25- \f ‚ , \t„
 \f­ ‚, \fƒ ­
­ \f   ‚ ƒ \b
‚ ƒ .
(3) —\f…\t, \b „ \tƒ­
 …,   ­ \b  d) \f (1), € ­
…\f \t 25- \f  …\t \t„
‚ \fƒ ­ ­ 
  \f \f ­† €„\t…\b \b
\b, \b  \b  …
   ,  \t  \f
 … \t\b   \f ­
\b \r \b.»;
\b \f (4) \b «\b  † ­† \r‚„
€­ \b „­ ­,»  ƒ \b 
«\b„ \f­ €­ \b „­
 ‚ \r\f ‚ , \b \f
\t\b \b „€­†  \b,».
‰ ƒ 5 6 …ƒ \b \t„ \t ‚:
«.5.
– ‰\t\b Ž\t \t\t… 
ƒ„ \t \r \b :
1)  ‚ ƒ  \f \b € 
‚ ƒ , \b„\f „†:
a) …\t„  ƒ„ ƒ ‚ 
 \f­ \b… \b\t\b
\b­ \b ˜\r  ƒ (\t€­
 , \b\bŠ \b \b­ € , \b \f 
\b \b­† – \t  \t€­†
\t) \f \b €\b­† \t\b
\b ˜\r , €Š† 
…€­† € , –  15 \r\b ;
b) …\t„  ƒ„ ƒ ‚ 
 \f­ \b… \b\t\b
€\b­† \t\b   ƒ
‚  \b \n€
\t\b ƒ (\t€­  ,
 \b\bŠ \b \b­ € , \b \f 
\b \b­† – \t  \t€­†
\t) \f \b €\b­† \t\b  
 ƒ ‚  \b
\n€ \t\b , €Š† 
…€­† € , –  2  ;
c) …\t„  ƒ„ ƒ ‚ 
 \f­ \b…, \fƒ  \f
\b… €\b \f \b \b\t ‚
\t\b \b  ’€­ƒ ˜¢‰, ‚ ,
 €\bŠ \f\b €ƒ„ \f\bŠ
 \f \b… \b ƒ \t­†
­ , \b  „ \f
 † \t\b  …\t † \b­†
­† €Œ † \b \t \b 
‚ ƒ …€­, ƒ (\t€­
 , \b\bŠ \b \b­ € , \b \f 
\b \b­† – \t  \t€­†
\t) Š† \f \b \b\t ‚
\t\b \b  ’€­ƒ ˜¢‰ –  26
;
d) …\t„  ƒ„ ƒ \b 
10000 \b \f   \b \b­
 \f  ,   ­† \b \t † a)–e)
 1) \f (2) ƒ 7 ‹  \b †
 190/2003, \b  5000 \b ‚ ,
 \b­  \f  \b­,  \f
 ,   ­† \b \t † a)–c) e) 
2) \f (2) ƒ 7      , ‚ ,
\b \bŠ    \b  €
€ \b \b †, \b „
 €Œ\b \b \t­  \b
\b­, –  9 ;
e) …\t„  ƒ„ ƒ \b\bŠ
\b \b­ €  \t€­  
\f \b  \b \b­, €Š†
 …€­† € , 
Š† ‚  \f­ \b…
\b\t\b  \b \b­ –  9 ;
f) …\t„  ƒ„ ƒ
 €\b ­ …\b \f†
 1917–1990 \t\b –  6 „;
g) \f \f„  ‚„ †\t\b 
 \b -  ‚­ Š†
 …\t \n€ \t\b ;
2) ƒ  ‚ ƒ­†  \b
\b\b  \b­ \bƒ\b
\b;
3) \b­† ‚ ƒ .
‰.6. – \f­ € ƒ\b \t\b
Ž\t \t\t…  \t \b„
…\b ƒ \b \t \b† ,
\t ‚ ƒ  ­   ‚ ƒ
€„ ; \f­ € ƒ\b 
\t\b \t \b­† ‚ ƒ 
\t , \b„\f­† \b ƒ­ 
‚ ƒ­† , \t \b„ …
   €\f \b
\b \b. \b \t \b† ,
\t ‚ ƒ  ­ \b \b­
 \t \b \b\b„ \f­
\b \r \b.».
ˆƒ   ƒ 61 \t„
\t… :
«.6
. –   ‚ ƒ \b ‚ ƒ
 \f \r \b­ \t\b :
) \t \r \b  ‚ ƒ
  \f,   ­† \b \f (1) ƒ 5, –
\f , \f \r \b­ \f…\t;
b) \t \r \b  ƒ 
‚ ƒ­†  \b­† ‚ ƒ 
–    €\f \b
\b \b.».
‡ \b III  ƒ \bŠ .
.  ƒ 14 \t € ‚ „\fƒ.
.XIV.
– ‰ ƒ„ 7 ‹   † \b€\t
\t ƒ\b 440/2001 (\r‚ ƒ­
 \n€ \t\b , 2001 ., 108–
109, .834), \t„  
\t, \tƒ \f (3
\t„ \t… :
) †\t­, € \b \bŠ \b ‚
\b\t\b \b„† ‚ †, \b 
\f †\t­ ‘\f ‘
€\t\b , €  ­,
 € ­   \b „€
\b\t , \b\b „  \b\t­ \b
\n€ \t\b . ­\b \b\b„†
†\t\b  \b€\t­†   ƒ„ \f ƒ
 … \n€ \t\b \b
‚† \f…, €/‚‚
 ƒ\b  ‚ \b ­†
\t† \f , \b
€   \b \b­ \b
  \t € \t \f … \t ‚.»;
) ›Š­ \b ­, \b­ \t\b
 ‚­ \t­,  ­
\b \b€\t , \b­ „ \b \b€\t
€  \f 
, \b \b ‘­,
\b\t Ÿ\b-­Š
  \n€ \t\b \t
‚\b ­ €Œ .».
.XV.
–  ‹  ­ \r\t\b
 461/2001 (\b €\b :
\r‚ ƒ­ \n€ \t\b , 2017
., 40–49, .82), \t„ 
 \t, \b \t„  
\t:
 ƒ 2:
\b « \b» \b « ­»
„\fƒ;
\b «\b­  ƒ» \b
«\b„ \f­ €
\r\t\b;»  ƒ \b « „
\r\t­ ‚ƒ„ € 
\t …;».
‰ ƒ„ 24 …ƒ \b \t„ \t ‚:
« 24
. Ÿ\b \r\t 
—\f  ­ \r\t\b \b \b
€ ƒ  ­ \r\t­
 ‚ƒ„ † \t ….».
’ ƒ (1) ƒ 25 \tƒ \b «
\b­  .».
.XVI.
–  ‹  \t \b\b \b \n€
\t\b \b­\b  \b
\r\f ‚  1569/2002 (\r‚ ƒ­
 \n€ \t\b , 2002 ., 185–
189, .1416), \t„  
\t, \b \t„  
\t:
  i) ƒ 2    ƒ
 \t \b ­.
 b) \f (4) ƒ 4 \b «300
\b» \tƒ \b «\t \b \b, \b\b­†
‚ , ƒ„ ­ ,
 430 \b \t \b \b, \b\b­† ‚ ,
ƒ„ \b\tŠ­ 
 ,».
 \f (1) ƒ 5:
 b) \b «300 \b» \tƒ \b 
«\t \b \b, \b\b­† ‚ , ƒ„
 ­ , 430 \b \t \b \b,
\b\b­† ‚ , ƒ„ \b\tŠ­
  ,»;
 d) \b « \b­Š 300 \b»
\tƒ \b «\t \f\b­† \b,
\b­† ­ , 430
\b \t \f\b­† \b, \b­†
\b\tŠ­  ,», 
\b «\b 300 \b» – \b « 430 \b».
  b) \f (3) ƒ 10 \b «\r\f
‚ –\t­ \b„ €\b 
\b ­† \t\b»  ƒ \b 
«\r\f ‚ –\t­ \b \t„
\b ­ \t\b  \b
€\b ƒ\b ».
pagina
pagina
’ ƒ (2) ƒ 11 …ƒ \b \t„
\t ‚:
«(2) Ÿ\b ­  \r‚„   \b ­
\t \f ƒ\b ,  \b\b­
(\b­\b­) \b \f €  … „†
‚ „\fƒ \t , \f€­ €­ƒ
ƒ\b ­ \b\b„ ‚ /
\f  ƒ (\t \f €).».
.XVII.
–  ‹   , \t  †
 ­ \b\b € ƒ \t‚
 †\b  1593/2002 (\r‚ ƒ­ 
\n€ \t\b , 2003 ., 18–19, .57), 
\t„  \t,
\b \t„ :
 ƒ 12 \b «\t\b \b­ 
 € ­ \t† \b­ »  ƒ
\b «\t 25- \f ‚ , \t„
 \f­ ‚, \b  \b\t­
\b­ ­,».
’ ƒ (4) ƒ 17 …ƒ \b \t„
\t ‚:
«(4) ‰ \b \t \b \t  Š \b\b
€ ƒ \t‚ †\b ,
\b„†  \b 
 \r\b ­†  \b \t .».
 ƒ 20 \b «\t\b \b­ 
 € ­ \t† \b­ .»  ƒ
\b «\t 25- \f ‚ , \t„
 \f­ ‚, \b  \b\t­
\b­ ­.».
.XVIII.
–  \f (2) ƒ 8 ‹  \b­†
‚ ƒ  81/2003 (\r‚ ƒ­
 \n€ \t\b , 2003 ., 67–69,
.283), \t„ , \b
«­† \r\t\b ‚ ƒ \t\t…
 ,»  ƒ \b «Ž\t \t\t…
 ,».
.XIX.
–  \f (2) ƒ 14 ‹  \b †
 190/2003 (\r‚ ƒ­ \n€
\t\b , 2003 ., 84–86, .392), \t„
 \t, \b
«\n€  \r\t ‚ ƒ \t\t…
 .»  ƒ \b «Ž\t \t\t…
 .».
.XX.
–   2) \f (1) ƒ 5 ‹ 
 ­† €\f­† \r † 397/2003
(\b €\b : \r‚ ƒ­
 \n€ \t\b , 2014 ., 397–
399, .703), \t„  
\t, \b \t„ \t:
 a) \b «\t\b–\t‚  »
\tƒ \b «(‚\b–\t‚
\tƒ  \t c) \t„
\t… :
«c) \t €„\t…\b ‚\b–\t‚ 
– 35 ‚\b € €Œ , €  
 \b\b„ \t \b-
 ƒ \t‚­;».
.XXI.
–  ‹  \t \b  ‚
„\t\f† ‚ \t\b\t ƒ­†
\t  220/2007 (\r‚ ƒ­
 \n€ \t\b , 2007 ., 184–
187, .711), \t„  
\t, \b \t„  
\t:
 ƒ 18:
\f ƒ (1) \tƒ  d) \t„
\t… :
«d) \t ‚ \t €\b„ \b\bƒ
€ \b „\t\f ‚ \t\b.»;
\f ƒ (4) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(4) \f  \b  
 \b \tƒ \t
 † \tƒƒ „\t\f ‚
\f \b€\b.»;
\tƒ ƒ„ \f ƒ„ (4
) \t„
\t… :
) \f  \b  
 \b \tƒ \t 
\t \tƒƒ „\t\f ‚ \f 
 ,  \f  ƒ €\f†
\t \t \f  \b
\tƒ „\t\f ‚ \t 
 \b \b€\b \tƒ.».
ˆƒ   ƒ 26
\t„
\t… :
« 26
›„\f  ‡\t \b
 „\t\f ‚ \t\b\t ƒ
\t , \tƒƒ ­† €­
 \b
(1) š \b\bŠ \b„ \tƒƒ
„\t\f ‚ \t\b\t ƒ­
\t ƒ \f 
 \b \tƒ \t 
 \b \b€\b \tƒ \b
\t, \b \f ƒ„ (41) ƒ 18,
˜\b \t \b­†  \f 
€\b ‚ \b ‚\t „\f
„\t\f ‚ \t\b\t ƒ
\t  ‡\t \b  .
(2) ›„\f „\t\f ‚ 
\t\b\t ƒ \t 
‡\t \b  \b
 \b \b „\t\f ‚
 \t\b\t ƒ \t 
 \t… \t ‚ ƒ­ €\f­
€„\t…  \t ­, \t \b­
˜\b \t \b­†  ‡\t \b
 \b …€ \f \b \b „
\r ‚„ «¡‚\b \f
  ƒ ».
(3)  \f €„\t \b­† \b \f †
(1) (2) \b ˜\b \t \b­† 
  €\b ‚ \b Š
€ „\f  ‡\t \b 
„\t\f ‚ \t\b\t ƒ
\t  „\f  \b \f 
€  €\f† \t \f 
 \b \tƒ.
(4)  \f † €\f† \t \t 
Š € „\f  ‡\t \b
 ˜\b \t \b­† 
€\b\t € \b \r‚ ƒ
  \b \r‚ ƒ \n€
\t\b €Œ\b € „\f
 \b\bŠ \b„ \tƒƒ
„\t\f ‚ \t\b\t ƒ
\t  ‡\t \b
 . €Œ\b \t… \r ‚„
€ „\f „\t\f ‚ 
\t\b\t ƒ \t ,
: \b „\t\f ‚
 \t\b\t ƒ \t ,
 \t \b­ \t\r ‚­
, \t  ‚ \t „\f 
‡\t \b  , … \b\t
 \t  † \tŒ\b €\b 
\t  \t  \b ­
‚  \t,   €­ƒ
\tŒ\b­.
(5) Ÿ€\b  \tŒ\bƒ \t
\t\b† ‚\b \t €\b €Œ\b,
\t \f ƒ„ (4).
(6) ‰  \b \tƒ
„\t\f ‚ \t\b\t ƒ
\t  \b„ \b \b
\bƒ \tƒƒ; \b \b
\f  \t\b\t ƒ„ \t „
\b\bƒ  \bŠ­ ‚.
ˆ …  \t
 \b \tƒ \t \t „\f
 ‡\t \b  .
(7)  \f † €\f† \t \f 
\tŒ\b €\b   \b ­
‚ , \b \f  €\b  €­
\tŒ\b­, ˜\b \t \b­† 
 €\b ‚ \b  Š
 \b \b \t ­† \b ‡\t \b
 „ \tƒ „\f
„\t\f ‚ \t\b\t ƒ
\t , „\t\f ‚
 \t\b\t ƒ­ \t ƒ
\f \b€\b\bŠ \b„ \tƒƒ.
˜\b \t \b­†  €
 \b \b­† „\t\f† ‚ 
\t\b\t ƒ­† \t  \b
\r‚ ƒ  \b \r‚ ƒ 
\n€ \t\b .».
.XXII.
–  ‹   \t €  278/2007
(\b €\b : \r‚ ƒ­ 
\n€ \t\b , 2015 ., 258–261, .489),
 \t„  \t,
\b \t„  \t:
 ƒ 2:
 «ƒ­ € \f­ \t»
…ƒ \b \t„ \t ‚:
 \b  
– € \f­
\t, … \t, \b ‚ \f \f
  \b\b, ­† \f € , 
\b ƒ \b\b„ ,
\t­ \t   ƒ
 €  ;»;
 «\b € \f­† \t»
\tƒ ƒ„ \t„
\t… :
«   :
) € \f­ ­ \bŠ € 
 ƒ €  ;
b) € \f­ ­ ƒ\f­ Š ­
  \bŠ € €­\f
\t  ­ ‚\b  \b \b €  ,
ƒ„ ­\b „ \t, \b„\f ,
\b €†\t­† \f †, \rƒ, \b„\f 
 \f   \f, ‘
\b \t, \b„\f \rƒ \tŠ,
 \b  2,3   € 10 ,
…ƒ … ƒŠ 
\t \t­ –  34 ;»;
 « €  \t \f\b  »
\tƒ ƒ„ \t„
\t… :
« \b :
) € ,  ­ ƒ\f­ ­
€ , \f­ \b ­ \b €
 \t­ \t  € \tƒ
­Š € €;
b) € \f­ †\t­;»;
 « €  \t ƒ €»
\tƒ ƒ„ \t„
\t… :
«      :
a) ƒ­ € , € \f 25 ‚\b \b
 \b„ \f ‚­ €  Š
 1,5 ;
b) ƒ­ € , € \f 25 ‚\b
\b  \b„ \f ‚­ €  
Š  1,5  €,  \t 
 \t  \f \t \t … \t \f\b 
 ;»;
\b « ­»   „ ƒ
 \t \b ­.
 d) \f (1) ƒ 19  ƒ \bŠ
.
  c) \f (1) ƒ 26 \b « \b†\t »
 ƒ \b « ­ \b†\t », \b
«­\b „†» – \b «­­†».
 ƒ 32:
 a) \f (4)  ƒ \bŠ ;
 e) \f (7)  ƒ \bŠ .
pagina
pagina
.XXIII.
–  ƒ„ 42 ‹  \b „
\b  62/2008 (\b
€\b : \r‚ ƒ­ 
\n€ \t\b , 2016 ., 423–429, .859),
 \t„  \t,
\b \t„  \t:
\b \b\b\t \f \f (1) \b «, €
\b „ €„ ‚\b  €  »
„\fƒ;
\tƒ ƒ„ \f ƒ„ (1
) \t„
\t… :
) ˆ \b \b \tƒ
€ \b „ €„ ‚\b 
€  \t…   ƒ ƒŠ :
a) \b\f  \b „­;
b) € \t \b \t € 
(\t  …\t Š );
c) €  \t\b, \b­†
  ‚ ƒ­ €  \t\b­ \t
\b \f­† \b „­† ‚ 
\r\f ‚ .».
.XXIV.
–  •\t \n€ \t\b 
 \b Š† 218/2008 (\b
€\b : \r‚ ƒ­ 
\n€ \t\b , 2017 ., 78–84, .100), 
\t„  \t,
\b \t„ :
 \f (17) ƒ 91
\b « \b†\t »
 ƒ \b « ­ \b†\t », \b
«­\b „†» – \b «­­†».
 \f (1) ƒ 423 ‚\r­ «287
,» „\fƒ.
.XXV.
– \n \t I … 1  ‹ 
 \b \t ƒ
\tƒ  Š 160/2011
(\r‚ ƒ­ \n€ \t\b , 2011
., l70–175, .494), \t„ 
 \t, \tƒ ‚ 9
\t„ \t… :
¡‚ \tƒƒ
  \b duty free \b

Ÿ …
 
…€
¡‚ \tƒƒ
  \b, € \b 
 \b duty free 
€ \t\b
Ÿ …
 
…€
.XXVI.
–  v) \f (1) ƒ 7 ‹  
 \f ‚ 283/2011 (\r‚ ƒ­
 \n€ \t\b , 2012 ., 76–
80, .245), \t„  
\t, …ƒ \b \t„ \t ‚:
«v)  \b\b ƒ \bƒ  €­\b 
 … \b 
\t\b , \t \b  \t\b,
 \t…\b ƒ \b…\t ƒ \b \t €… Š
 …   \f …
 ,   \t  \r  \b .
\n †\t­ \t \b \b  \t\b
 …  \f …  
\b  „ \b \b \bƒ\b
  \r\f ‚, Š\bŠ 
€­\b \b  \t\b 
 … .».
.XXVII.
–  •\t \b€ƒ 
 150/2014 (\r‚ ƒ­ \n€
\t\b , 2014 ., 247–248, .568), 
\t„  \t,
\b \t„ :
’ ƒ (6) ƒ 46 …ƒ \b \t„
\t ‚:
«(6)   ‚ ƒ \b \b€ƒ
 €\f\b ƒ
\b ­† \b \b 
 …\b ­ \b ­
   \n€ \t\b
(\b  \f\b  ­  ­
  \f), ­ … \bƒ
ƒ \b \t­† …\t \t­†
\t\b† † Š
 \b ­ \b \b 
 …\b, …\t \t­ \t\b­,
 ­† \b \n€ \t\b ,
\t \b „ € ƒƒ \b­†.».
.  ƒ 151:
\b \f (1) \b « \bŒ\t \b  –
\t Ÿ … …€­ \b  †
 \f \t \b„  ‚»
„\fƒ;
\b \f (3) \b « \t Ÿ …
…€­» «/\t » „\fƒ;
\b \f (4) \b « \t Ÿ …
…€­» „\fƒ;
\b \f (5) \b «/\t Ÿ … …€­»
„\fƒ.
.XXVIII.
–  ‹  \t \b­†
  † 131/2015 (\r‚ ƒ­ 
\n€ \t\b , 2015 ., 197–205, .402),
 \t„  \t,
\b \t„ :
 ƒ 45:
\b \f (4) \b « 52 \t.»  ƒ
\b « 35 \t.»;
\b \f (5) \b «\t 36 \t.»  ƒ \b 
«\t 20 \t.»;
\b \f (6) \b « 52 \t»  ƒ \b «
 \f (4) ƒ 49 \b « 37 \t.»
 ƒ \b « 30 \t.».
 ƒ 51:
\b \f (6) \b « 40 \t»  ƒ \b «
\b \f (7) \b «\t 36 \t,»  ƒ \b 
«\t 20 \t,», \b 22 \t.» – \b 
\b \f (8) \b « 52 \t»  ƒ \b «
  b) \f (7) ƒ 52 \b «37 \t»
 ƒ \b «30 \t».
  b) \f (6) ƒ 53 ‚\r­ «37»
 ƒ ‚\r «30».
 \f (7) ƒ 56 \b « 52 \t»  ƒ
\b « 35 \t».
.XXIX.
– ’ ƒ (2) c ƒ 18 ‹  
…\t \t­†  \fƒ­†  25/2016
(\r‚ ƒ­ \n€ \t\b , 2016
., 140–149, .289)  ƒ \bŠ .
.XXX.
– ’ ƒ (2) ƒ 16 ‹  €
\r ‚-†\f†  † 
77/2016 (\r‚ ƒ­ \n€
\t\b , 2016 ., 157–162, .318) …ƒ \b
\t„ \t ‚:
«(2) \n € \t\b \b \f „ 
 †\b  ‚ \b € ƒ
\t‚ †\b  \b 
 \b  \r ‚, \t \b
\b \f \t†\t , \b †
€ ƒ \t‚ †\b  \b †
€ ƒ \t \b ‚ ƒ
 †\b , \t… ­†  \f­†  
\t\b„  \t ƒ\b.».
.XXXI.
–  ƒ„ 63 ‹  € †\t † 209/2016
(\r‚ ƒ­ \n€ \t\b ,
2016 ., 459–471, .916), \t„
 \t, \b \t„
 \t:
\t„ \f ƒ \f ƒ \f ƒ„ (1);
\tƒ ƒ„ \f (2)–(4) \t„
\t… :
«(2) †\t\b \b ‚† \f…,
 €/‚‚ ƒ\b 
 \b€\t­†   ƒ„ \f ƒ …
 \n€ \t\b \f 
, \b €   \b
 \b­ \b  \t € \t \f
 … \t ‚.
(3) †\t­, € \b \bŠ \b ƒ 
\tƒ \t\b  \b€\t
\t ƒ\b , \b­\b­  \b€\t­†
 ­  ƒ„ \f ƒ
 … \n€ \t\b \b
‚† \f…, €/‚‚
 ƒ\b  ‚ \b ­†
\t†, \b\b „  †\t ,
\f­  \n€
\t\b ,    ‚ ƒ
 \t ƒ\b \b € … „ \t­.
(4) ›Š­ \b ­, \b­ \t\b
 ‚­ \t­ \b­ „ \b
\b€\t €  \f 
 , \b \b
‘­, \b\t Ÿ\b-­Š
  \n€ \t\b \t
‚\b ­ €Œ .».
.XXXII.
–  \f (1) ƒ II ‹  239/2015
 \b  \t \b ‹ 
€ € ƒ †\b  …\t 
\b\b  €, \f­
\b ­ \t\b  414-XVI 
22 \t € 2006 \t (\r‚ ƒ­ 
\n€ \t\b , 2016 ., 25–30, .59)
\b « 1 \r\b 2018 \t .»  ƒ \b 
« 1 „ 2019 \t .», \b ‚ \tƒ
\f ƒ \t…: «  \t 1 \b 2019
\t   ‚ ƒ  \r \b
­  € ƒ \b­ ­ \b ‚†
 \f (5) ƒ 40 ‹  
.XXXIII.
–   …  )
\f (2) ƒ 6  ) \f (2) ƒ 10 ‹ 
€ € ƒ \t‚ †\b 
1585/1998 \b \f 2018 \t \b \f  
 †\b €­ ( €\b  \b\fƒ)
\t \t \b \f € \t… ­†
\t†\t , \b † € ƒ
\t‚ †\b  \f­†
\b † € ƒ \t \b
‚ ƒ †\b \t € ­
\t \bƒ ‡\t \b \b
…€ ‘­   \f 
  ‚ ƒ \t‚ †\b  
 € … \r ‚„  \f 
\t\b­† Š   
\f  †\b ­† € „† ‚.
.XXXIV.
– (1)   … \f 
) ƒ 7   \b \t \f (2
) ƒ
6 Ÿ … \t    \b \b
 1 \b 2018 \t ,  „\f \b
10, 12, 15, 17, 33  61 \b , \f  
\f (1
) ƒ 117, ƒ I, ­ \b\b\t \b
\t\b 1 \b 2019 \t . … \f 
) ƒ 24   \b \t \b „ \b 
 1 \b 2018 \t „  \b­
\t  \f  2017 \t . … \f 
(3) ƒ 92   \b \t \b „ \b 
 1 \b 2018 \t „  \b­
\t  \f  2018 \t .
(2) \bƒ\b \b †\f­  \b
\b \b­ ­ \b \b\b 
  .
(3) ˆ \b\t  \t ƒ­† ­†
 \b­† \b \b \b\b  
  \b­ … «\b  \b  ˆ‰»
   \b€…\t  ­  ˆ‰ 
pagina
pagina
 \b \b­\f , \b­ … «\b€…\t 
 ­  ˆ‰» –   \b€…\t  ˆ‰ € \b
\b­\f .
(4) \b\t \b \b\b  ƒ
  \b \t \b  ‚  
 € \rƒ , \b ­† \t 1
\b 2018 \t , €Œ­ €…
„ \t\b „ \b  ƒ
\f ‚ \t …, \b \t 
 ‘†  .
(5) …  93–97
  \b \t ,
 „  \b duty free,  „
 \bŠ  \t \t
\n€ \t\b  š\b ‰„.
‚ƒ„€—™ ‚„ƒ—„… €„
„ ‹„ ’
 288. ‹š›, 15 \f 2017 ˆ.
A fost publicat Legea pentru modiœcarea ži com
pagina
pagina
Articolul 27 alineatul (4):
la litera a), textul “activitilor tiinice, didactice i de
creaie” se substituie cu textul “activitilor tiinice,
didactice, de creaie i a celor prevzute de legislaie
i/sau de regulamentul propriu”;
la litera b), textul “comisiilor de revizie” se substituie cu
textul “comisiilor de cenzori”;
la litera c), textul “ale emitenilor i titularilor de licene”
se substituie cu textul “ale participanilor profesioniti
i ale emitenilor”.
Art.III.
– La articolul 1308 alineatul (16) din Codul
vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 (republi
cat în Monitorul Ocial al Republicii Moldova, ediie
special din 1 ianuarie 2007), cu modicrile i com
pagina
pagina
La articolul 25 alineatul (1), articolul 26 alineatul (1),
articolul 50
i articolul 51, textul “Legea privind regle
mentarea prin liceniere a activitii de întreprinztor”
se substituie cu textul “prezenta lege, actele norma
tive ale autoritii de supraveghere”.
La articolul 42
, alineatul (15) va avea urmtorul cu
prins:
“(15) Autoritatea de supraveghere are dreptul s sta
bileasc condiiile i limitele cheltuielilor legate de
administrarea special a asigurtorului (reasigurtor
ului), care se efectueaz din contul mijloacelor aces
tuia. Remuneraia muncii administratorului special
angajat al autoritii de supraveghere i a persoanelor
angajate s acorde asisten administratorului special
se suport de ctre asigurtor (reasigurtor) i se sta
bilete de ctre autoritatea de supraveghere.”
La articolul 49 alineatul (1), textul “în condiiile Legii
privind reglementarea prin liceniere a activitii de
întreprinztor, precum i în condiiile prezentei legi”
se substituie cu textul “în condiiile prezentei legi i
ale actelor normative ale autoritii de supraveghere”.
La articolul 50 alineatul (1), textul “la actele
prevzute în Legea privind reglementarea prin li
ceniere a activitii de întreprinztor” se substituie cu
textul “fa de documentele prevzute în actele nor
mative ale autoritii de supraveghere”.
Art.XIII.
– La articolul 15 din Legea nr.61/2007 privind
activitatea de audit (republicat în Monitorul Ocial al
Republicii Moldova, 2012, nr.72–75, art.230), cu mod
pagina
pagina
convenionale.
(2) Desfurarea activitilor pe piaa nanciar ne
bancar cu înclcarea cerinelor stabilite în legislaie i
cu înclcarea actelor normative ale Comisiei Naionale
a Pieei Financiare, dac fapta nu constituie infraci
une,
se sancioneaz cu amend de la 24 la 300 de uniti
convenionale.”
La articolul 3044:
pagina
pagina
 j) \b «‚» \tƒ \b 
 k) \b «‚­† € ,» \tƒ
\b «\b‚­† \b,»;
\b  l) \b « ­ ‚­† € »  ƒ
\b « ­   »;
 m) \b «\t \b­ 
‚­† € ,» \tƒ \b «
‘\b \b‚­† \b,», \b
«‚» – \b « Š»;
\b  p) \b «\b \r\t\b €…,»  ƒ
\b «\b  ­ /
 \b ­,»;
\b  q) \b «\b \t»  ƒ
\b «\b \r‚\b  \f », \b
«\t\b ƒ­ Š  ‚„
 †\b  †\b ;» – \b 
«\t\b ƒ­ Š \t /
 ‚„   ‚ \b
\b\b \b ‚­ €    ‚„
 †\b  †\b ;».
 ƒ 9:
\b \f (1):
\b  a) \b « ‚­† €  †;»  ƒ
\b « ­   ;»;
 b) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«b) \b \t­†  \t ƒ\b ­
  \f †  \b\b ƒ ‘„
‚­† € /\b‚­† \b (\t
\f ) \b ƒ \b\b„
\b­ ‚­† € /\b‚­† \b (\t
\f );»;
\b  c) \b «» „\fƒ;
 h) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«h) \b ‚†  ­ \b \b\b 
€\b, …/ \b \f †
 Š  \t ƒ\b ­  
 \b\b ƒ  ‚­† €  /
 † €   ­, \b
 \b  \b \b­†,
  \f­ \t ;»;
 m)  ƒ \bŠ ;
 o) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«o) \b \b\b  \t ƒ\b ­
  \b \r‚\b ƒ \t\b \f \b
­     \b /
€ ­;»;
\tƒ ƒ„ \f ƒ„ (1
) \t„
\t… :
) \t \b € \b†
 ‚ \f \f \b € \b
\r \b ­   ) \f 
(1)  \b\b \t ­ ‘ ‚ƒ„
 \b­  .»;
\b \f (2) \b «­ ‚­† € »  ƒ
\b «€ \b \r \b ­ ».
 \f (2) ƒ 21 \b «\t­
 c) h) \f (1) ƒ 9,»  ƒ
\b «\t­  c) h)
\f (1) ƒ 9    \t
 \t ƒ­  ,».
 \f (4) ƒ 27:
 a) \tƒ \b «, …
\t  \t ƒ\b /
 ;»;
\b  b)    ƒ  
\t \b ­;
\b  c) \b «‘\b \b \tƒ‚\b
‚;»  ƒ \b «\r ƒ­†
\f \b ‘\b;».
.III.
–  \f (16) ƒ 130
Ÿ … \t
\n€ \t\b 1149/2000 (\b
€\b : \r‚ ƒ­ 
\n€ \t\b , ‚ ƒ­ \b­ 1
\b 2007 .), \t„  
\t, : « \b  
 ‚,  \b\t † \f. \t»
 ƒ : «€Œ, \b\t \f
\b \tƒ‚\b ‚­† € . \t», \b
«\t „» – \b «\t ».
.IV.
–   ) \f (1) ƒ 9 ‹  
\t ƒ†  \b † 73/2001
(\r‚ ƒ­ \n€ \t\b , 2001
., 49–50, .237), \t„ 
 \t, \b «  \t ƒ\b
 ‚­† €  †,»  ƒ \b «
 \t ƒ\b ­   ,».
.V
. –  ƒ„ 26
‹    449/2001
(\b €\b : \r‚ ƒ­
 \n€ \t\b , 2014 ., 345–351,
.655), \t„ , \b
\t„ :
\b  ) \f (1) \b « \t ƒ\b
 ‚­† €  †;»  ƒ \b 
« \t ƒ\b ­   ;»;
\b \f (5) \b «\r ƒ­ \f 
­ ‚­† € , \b„ \b\t
 \b \tƒ‚\b € ‚.»  ƒ \b 
«€Œ, \b\t \f \b \tƒ‚\b € ‚.».
.VI.
–  —\b­ \t \n€ \t\b
 985/2002 (\b €\b :
\r‚ ƒ­ \n€ \t\b , 2009
., 72–74, .195), \t„ 
 \t, \b \t„ :
 \f (1) ƒ 241
\b « €
\f Š \b \t
 \t ƒ\b \t»  ƒ \b 
«/ € \f Š (‚) \b
\t  \t ƒ\b \t,
\bŠ \f € \b ­†
 \b  \b \t‚ \f (1) ƒ
245 \b «‚­† € »  ƒ \b 
«\r \b­† \b».
 ƒ 245
\b \b \b « ­ ‚­† € »
 ƒ \b « ­   »;
\t‚„ \f (1) …ƒ \b \t„
\t ‚:
«ˆ\b  \b „ ­
  \t\b ƒŠ \t 
…\t„† \t\b, \bŠ \f
€ \b ­†  †:
a) \t \b­ \f, ­
\t „  \t ƒ …„ \b\b\t„ \b
 €…\t \r ‚„ ƒ ,
\t… ‚­ \r \b­† \b
 ­ \b ƒ \t\b \t 
ƒ†  \b \t\b„† ‚
\b„ € \b \b 
\b ‚­ \t ƒ
\r \b­† \b;
b) \bŠ \r\b­† \t \t
 € ;
c) \r\b­† \b­† \f;
d)  \f \t\b \b
\r ‚, \b \f \f ›, 
„€­ ­ €  \b\t, ­ \t „
  \t ƒ …­  ­ \r \b­†
 †, \b \f \t  \bŠ
\r ‚„ ‚   \t… €­  ƒ 
, \f ‘  ­ \b„ …­,».
 ƒ 245
\b \b \b «\t…  ‚­† € »
 ƒ \b «\b \tƒ‚\b ‚­† € /
\b‚­† \b»;
\t‚„ \f (1) …ƒ \b \t„
\t ‚:
«\t \b \b\b ­ ‚ 
\t  \t ­ \f\b \b \tƒ‚\b ‚­†
€ /\b‚­† \b / ­Š
\b„\f \b \f \b \tƒ‚\b ‚­† € /
\b‚­† \b \t\b,  …,
… \r ‚,  ­ \t †\t
 \b €\b  \t ‚, / \b­\t \f
€Œ, \b\t \f \b \tƒ‚\b ‚­†
€ ,  ‚\b \b \f †, \f­† 
\t­†  \t ƒ\b, /  
\b \b­\t \f  ‚\b, \b­ \f ,
/ ƒ\b  ‚\b „€­
‚ \b ‚† € \f…\t
‚ €\b , \bŠ \f € \b
­†  †,».
.  ƒ 245
\b \b \b « ­ ‚­† € »
 ƒ \b « ­   »;
\b \t‚† \f  (1) (2) \b «‚­† € »
 ƒ \b «\r \b­† \b».
 ƒ 245
\b \b \b «\b  Š»  ƒ
\b «\b ­»;
\t‚„ \f (1) …ƒ \b \t„
\t ‚:
«—­Š­   \b ­ /
\t \b \r ‚ \r \b-
‘\f \tƒ ‚
€\b ,  \t… † ‚†, € \f †,
\t ‚†, \f\tƒ­† \t † 
€­†, \b„† ‘ , \t \b
 ­  \b € ƒ­,
€ ­Š \t \b \t\b,
 … … \r ‚, \bŠ
\f € \b ­†  †,».
 ƒ 245
 \b …ƒ \b \t„ \t ‚:
«‰ ƒ 2456. \b \tƒ 
€ \b \r \b ­  Š
\b ‚\b (\b­\t \f Š)»;
\t‚„ \f (1) …ƒ \b \t„
\t ‚:
« €„\t \f  € \b
\r \b ­ \b ‚\b 
(\b­\t \f Š), \t‚ ƒ­† ,
 \b­†    \b­  
  ‚ ƒ  \r \b ­,
\bŠ \f € \b ­†
\b \t‚ \f (2) \b «­ €­
 € \b € ­†  †,»
 ƒ \b «\bŠ \f
€ \b € ­†  † \b\tŠ
 \b€…\t„ ‚\t­ ƒ,».
‰ ƒ„ 245
 ƒ \bŠ .
 ƒ 245
\b \b    ƒ 
 \t \b ­;
\t‚„ \f (1) …ƒ \b \t„
\t ‚:
«\b \tƒ ‚ ‚­†
€  †  \b\b  Š
 \b­†  \t ƒ\b €\b ,
\bŠ \f € \b ­†
.VII.
–  ‡ …\t  \t \n€ \t\b
 1107/2002 (\r‚ ƒ­ \n€
\t\b , 2002 ., 82–86, .661), \t„
 \t, \b \t„
 \t:
 ) \f (7) ƒ 162 …ƒ \b
\t„ \t ‚:
«) ‚ƒ„ \b  €\b­† ‚
  ­ / \b 
\b \b \f  \t …
 \b\t\b ‚­ ‚, \t \b
\b\b  \t ƒ\b ­
  , – ƒ  Š   ‚ ƒ
 \r \b ­;».
 ƒ 163:
\b \f (5) \b «ƒ \t\b €\f
\r­»  ƒ \b «\t\b
€\f \r­  ­ \r­»;
pagina
pagina
\b \f (7) \b « .»  ƒ \b 
« \t ƒ\b ­   .»;
\tƒ ƒ„ \f ƒ„ (8) \t„
\t… :
«(8) ¢,  „ € ‚,
\b \f \b \t † € 
 ­\b \r ‚„ € €\b \b \t,
\t  \t ƒ\b ­
  .».
 \f (6) ƒ 166 \b « ­\f ‚,
   \t .»  ƒ
\b « ‚, \b \b \b\b
  \t ƒ\b € ‚­† €\b †.».
 \f (1) ƒ 457 \b «, ‚­ €  
 \b , \t\b…\t­ \r  ‚.»
 ƒ \b «  \b ­ \b
\b\b  \t ƒ\b ƒ„
 \f­ \r \b­ ­.».
 ) \f (2) ƒ 470 …ƒ \b
\t„ \t ‚:
«c)   ‚­† €  – \b \b\b 
 \t ƒ\b  ;».
  ) \f (3) ƒ 486 \b «,
„ €…» „\fƒ.
.VIII.
–  \f (3) ƒ 14 ‹  ­†
€\f­† \r † 397/2003 (\b
€\b : \r‚ ƒ­ 
\n€ \t\b , 2014 ., 397–399, .703),
 \t„  \t,
\b «‹  ­ ‚­† €  199-XIV 
18 € 1998 \t »  ƒ \b «‹  
­   171/2012».
.IX.
–  \f (2) ƒ 2 ‹  \r \b­†
  ‚† 280/2004 (\r‚ ƒ­ 
\n€ \t\b , 2004 ., 138–146, .737),
 \t„  \t,
\b «, \b‚­† \r\t\b € ƒ-
 ­† ‚ ‚  …\t .»  ƒ \b 
« \t-€ ƒ­† ‚ ‚.».
.X.
–  ƒ„ 10 ‹  \b  ‚
\t \b ­†  † \b€…ƒ
ˆ ‚ ž\t 338/2004
(\r‚ ƒ­ \n€ \t\b ,
2004 ., 189–192, .862), \t„
, \b \t„ :
\b \f (1) \b «­ ‚­† € .»  ƒ
\b «­   .»;
\f ƒ (2) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(2) \b €\b \r\f† ‚ ‚
\t  €Œ, \b\t
\f \b \tƒ‚\b ‚­† € , \b \b\b 
\t\b„  \t ƒ\b.».
.XI.
–  ƒ„ 93 ›ƒ \t
\n€ \t\b 443/2004 (\b
€\b : \r‚ ƒ­ 
\n€ \t\b , 2010 ., 214–220, .704),
 \t„  \t,
\b \t„ :
\f ƒ (2) …ƒ \b \t„ \t ‚:
«(2)  \f Œ  … 
‚­ €  \t€­ ƒ \b
„  €Œ, \b\t \f
\b \tƒ‚\b ‚­† € . —­ €Œ
\t \b \b \b\b„ 
\r ‚„ € , … ‚­
€ .»;
\b \f (4) \b « \t ƒ\b 
­ ‚­† € .»  ƒ \b 
« \t ƒ\b ­   .».
.XII.
–  ‹   †\b  407/2006
(\r‚ ƒ­ \n€ \t\b , 2007
., 47–49, .213), \t„ 
 \t, \b \t„ :
 ƒ 24:
\b \f (1) \b «\b \b\b ‹ 
 \b \t ƒ
\tƒ ‚\b  451-XV
 30 „ 2001 \t , … …
    .»  ƒ \b «\b
\b\b …    
 \b­† \b   \t .»;
\b \f (3) \b « \t , \t­
‹  \b \t ƒ
\tƒ ‚\b ,»  ƒ
\b « \t , \t­
 \b­    \t ,».
 \f (1) ƒ 25, \f (1) ƒ 26, ƒ†
501 51 \b « ‹  \b 
\t ƒ \tƒ 
‚\b ,»  ƒ \b « 
 , \b­    \t ,».
’ ƒ (15) ƒ 42
…ƒ \b \t„
\t ‚:
«(15)   \t \b \b  \b\b ƒ
\b \t­ †\t\b, \b ­† 
‚ ƒ­ \b †\b
( †\b), ­ \b„ 
\t\b \t.  \t ‚ ƒ
 \b„– €   \t ‚,
 ­† \t    ‚ ƒ
 \b„, \b\t  \f †\b
( †\b )  \b\b  
 \t .».
 \f (1) ƒ 49 \b «\b \b\b 
‹  \b \t ƒ
\tƒ ‚\b  
 .»  ƒ \b «\b \b\b 
    \b­  
  \t .».
 \f (1) ƒ 50 \b « \t ,
\t­ ‹  \b 
\t ƒ \tƒ 
‚\b ,»  ƒ \b «
\t , \t­ \b­
   \t ,».
.XIII. –
 ) ƒ 15 ‹  €
\t \tƒ 61/2007 (\b
€\b : \r‚ ƒ­ 
\n€ \t\b , 2012 ., 72–75, .230), 
\t„ , \tƒ \b 
«, … \b ­† \f †, \t­†
 \t ƒ\b € \b \r \b
­.».
.XIV.
–  ‹  € \b €\f
€\bƒ„  \t \b 
121/2007 (\r‚ ƒ­ \n€
\t\b , 2007 ., 90–93, .401), \t„
 \t, \b \t„
:
 \b    \b « Ž\t\b
€…»  ƒ \b « 
­ \b  \b ».
 \f (6) ƒ 38 \b « \t ƒ\b
 ­ ‚­† € .»  ƒ \b 
« \t ƒ\b ­   .».
 ƒ 39:
\b \f (1) \b « \b €…»  ƒ
\b «† \b »;
\b \f (2) \b «Ž\t\b €… »  ƒ
\b « ­  ­».
  c1) \f (2) ƒ 58 \b
« \b­†  \b;»  ƒ \b 
«€Œ , \b\t \f \b \tƒ‚\b ‚­†
€ ;».
 \f (2) ƒ 64 \b « \t ƒ\b
 ‚­† €  †»  ƒ \b 
« \t ƒ\b ­   ».
.XV.
–  ‹  \t-€ ƒ­†
‚ ‚† 139/2007 (\r‚ ƒ­ 
\n€ \t\b , 2007 ., 112–116, .506),
 \t„  \t,
\b \t„ :
 \f (1) ƒ 28 \b « ‹ 
 \b \t ƒ
\tƒ ‚\b  451-
XV 30 „ 2001 \t €,
\t­   .»  ƒ
\b «     \b­
   \t .».
 \f (1) ƒ 30 \b «  \t ƒ\b
 \b \t ƒ
\tƒ ‚\b »  ƒ
\b «     \b­
   \t ».
’ ƒ (1) ƒ 31 …ƒ \b \t„
\t ‚:
«(1) ˆ\b ‚  \b\b 
Š   \t \b \b\b 
…     \b­†
\b   \t .».
4. ’ ƒ (1) ƒ 32 …ƒ \b \t„
\t ‚:
«(1) ¡‚ Š  
 \t \b \b\b … 
   \b­† \b   \t .».
.XVI.
–  •\t \n€ \t\b 
 \b Š† 218/2008 (\b
€\b : \r‚ ƒ­ 
\n€ \t\b , 2017 ., 78–84, .100), 
\t„  \t,
\b \t„  \t:
 ƒ 300:
 \b …ƒ \b \t„ \t ‚:
« 300.
‹€ ­   »;
\t‚„ \f (1) …ƒ \b \t„
\t ‚:
«ˆ\b  \b „ ­
  \t\b ƒŠ \t
 …\t„† \t\b, ‘ \t 
\b„ :
a) \t \b­ \f, ­
\t „  \t ƒ …„ \b\b\t„ \b
 €…\t \r ‚„ ƒ ,
\t… ‚­ \r \b­† \b
 ­ \b ƒ \t\b \t 
ƒ†  \b \t\b„† ‚
\b„ € \b \b 
\b ‚­ \t ƒ
\r \b­† \b;
b) \bŠ \r\b­† \t \t
 € ;
c) \r\b­† \b­† \f;
d)  \f \t\b \b
\r ‚, \b \f \f ›, 
„€­ ­ €  \b\t, ­ \t „
  \t ƒ …­  ­ \r \b­†
 †, \b \f \t  \bŠ
\r ‚„ ‚   \t… €­  ƒ 
, \f ‘  ­ \b„ …­,»;
\b \t‚ \f (2) \b «‚­† € ,
­†   ‘ \r ‚,»  ƒ
\b «\r \b­† \b, ­†
  ‘ \r ‚, ‘ \t 
\b ,»;
\tƒ ƒ„ \f ƒ„ (3) \t„
\t… :
«(3)   Š € ƒ\b \t \b„
  ‚ ƒ  \r \b ­
\r ‚ €† ­
 
\b\f … Š \r \b  24 \t 300
\b­† \t‚.».
 ƒ 302:
\b \b \b «\t…  ‚­† € »
 ƒ \b «\b \tƒ‚\b \r \b­†
\b»;
\b \t‚ \f (1) \b «—­Š
pagina
pagina
 … / \b \r ‚»
 ƒ \b «—­Š  … /
 \b , \t \b, \b\b
\t \b, \t \b  
\t\b \r ‚», \b «\t… »
– \b «\b \tƒ‚­»;
\b \t‚ \f (3) \b «»  ƒ \b €†
\f † \b «/»;
\b \t‚ \f (4) \b «»  ƒ \b 
«/», \b «€\b ,» – \b «€\b »;
\t‚„ \f (5) …ƒ \b \t„
\t ‚:
« €„\t \t­†
 \t ƒ\b €\b  €
 \b­ ‘ ­† \r \b­†
\b»;
\b \t‚ \f (8) \b «\t… ‚­†
€ »  ƒ \b «\b \tƒ‚ \r \b­†
\b», \b «­ \b\t 
\t… » – \b « \b\t 
\b \tƒ‚\b», \b «\r ‚,» – \b
.  ƒ 303:
\b \b \b «€\f \t…
‚­† € »  ƒ \b «€\f
\t… \r \b­† \b»;
\t‚„ \f (1) …ƒ \b \t„
\t ‚:
«\b €\f \t…
\r \b­† \b € \b…\t \b
\t­†  \t ƒ\b \f †
   ‚ ƒ  
\r \b ­»;
\b \t‚ \f (2) \b «‚­† €  
\b\f ­ \b\f ­»  ƒ
\b «\r \b­† \b», \b «\b
,» – \b «\b »;
\b \t‚ \f (3) \b «\b\t
\b\f \b\f €\f
\t…»  ƒ \b «\b
€\f \t…»;
\t‚„ \f (4) …ƒ \b \t„
\t ‚:
« €„\t \r /
\b‚­ €\b (\t­ ‚)
\b †\t \b €\f \t…
…, \b­† \b 
€\f \t…,  \b 
  ‚ ƒ  \r \b ­,
 \b €„\t \b­† €\b 
ƒ €Œ\b €\f
\t…»;
\t‚„ \f (5) …ƒ \b \t„
\t ‚:
«\t \b Š€\f­† ­†
\t ­† \b \f ƒ † ‘ ‚­†
€  \t\b €\f \t…,
\t \b \b\b
\t \b    \f ».
 ƒ 304:
\b \b \b « ­ ‚­† € »
 ƒ \b « € \b \r \b
­»;
\b \t‚ \f (1) \b «\r ƒ­
\f  ­ ‚­† € , †   ‚
 \b „, \t \f  
­ ‚­† € »  ƒ \b 
«‚\b ­ \b\b ­
  ‚ ƒ  \r \b ­
‚ , \t \f  € \b
\r \b ­ », \b «\f †,» – \b
«\f †», \b «  ‚ ƒ 
 \r \b ­,» \tƒ \t‚„
\b «\t \b \b\b
\t \b \f /»;
\b \t‚ \f (2) \b «\r ƒ­
\f  ­ ‚­† € »  ƒ
\b «‘ ‚\b ­ 
\b\b ­   ‚ ƒ  
\r \b ­ ‚ »;
\b \t‚ \f (3) \b « €\b „
  ‚ ƒ  \r \b ­
‘  \r ƒ­ \f  
€ \b \r \b ­ »  ƒ
\b «  ‚ ƒ  \r \b
­».
 ƒ 304
\b \b \b «­† ‚­† € »
 ƒ \b «\r \b­† \b»;
\b \t‚ \f (1) \b «­†
‚­† € »  ƒ \b «\r \b­†
\b», \b «\b\t \t \f » –
\b «\b\t / \t \f ».
 ƒ 304
 \b …ƒ \b \t„ \t ‚:
« 304
 €„\t €\b  
\tƒ \r ƒ­† \f \b
€ \b \r \b ­ »;
\t‚„ \f (1) …ƒ \b \t„
\t ‚:
«\b \r ƒ \tƒ
 € \b \r \b ­ € ‚
 Š, ‘ \t \b
,»;
\b \t‚ \f (2) \b «\b,
 \b­† \b ‚,»  ƒ \b 
«\b ‚\b  \b­\t \f
 Š,»;
\b \t‚ \f (3) \b «\t…­
‚ –\t… ‚» „\fƒ;
\b \t‚ \f (4) \b «\r \b ­
‚­† € »  ƒ \b «€ \b
\r \b ­ »;
\t‚„ \f (5) …ƒ \b \t„
\t ‚:
« €„\t \r ƒ­ \f 
€ \b \r \b ­ € ƒ\b
 €\f„ € , ‚ 
\r\t‚ ƒ \r ‚, \f \b
‚ \tƒ,»;
\tƒ ƒ„ \f ƒ„ (6) \t„
\t… :
«(6)  \b\t ‚\b ­ 
\b\b ­   ‚ ƒ 
 \r \b ­ ‚ \t \b
\t­†  \t ƒ\b \f †
\b\f … Š \r \b  24 \t 300
\b­† \t‚.».
‰ ƒ„ 304
…ƒ \b \t„ \t ‚:
« 304
 €„\t \b \b
\tƒ € \b \r \b ­
(1)    \t… 
\f  € \b \r \b
­ Š   ‚ ƒ  
\r \b ­, \b\b\b \b „€
\r \b„ \t / 
  ‚ ƒ  \r \b ­
\b\f … Š \r \b  48 \t 150
\b­† \t‚.
(2) \b \tƒ € \b
\r \b ­  Š \b­†
 \t ƒ\b €\b   Š
 \b­† \b   ‚ ƒ  
\r \b ­, ‘ \t \b
,
\b\f … Š \r \b  24 \t 300
\b­† \t‚.».
 ƒ 304
\t‚„ \f (1) \tƒ \b «, 
‘ \t \b ,»;
\f ƒ (2)  ƒ \bŠ ;
\b \t‚ \f (3) \b «‚­† € »
 ƒ \b €† \f † \b «\r \b­†
\b», \b ‚ \tƒ \t‚„
\b «, ‘ \t \b
,».
.XVII. –
 ‹  ƒ 149/2012
(\r‚ ƒ­ \n€ \t\b ,
2012 ., 193–197, .663), \t„
 \t, \b \t„
 \t:
 \f (2) ƒ 1 \b «\b‚­
\r\t ,»  ƒ \b «  ‚
\b \b\b \b ‚­ € ,».
 \f (5) ƒ 117 \f (3) ƒ 241
\b « \t ƒ\b \b € ‚­† € .»
 ƒ \b « \t ƒ\b ­
  .».
 \f (1) ƒ 124 \b « \b
  ‚,  \b\t \f ‘†
€ .»  ƒ \b «€Œ, \b\t \f
\b \tƒ‚\b ‚­† € .».
  \b  \b­ XI …ƒ \b \t„
\t ‚:
« XI
  €­  €Š€—™ €­
—­£ \r­ƒ„  †¤ ­—­ „€ƒ­\r„  †¤
 „ ƒ† ‹ ‹„‚­€„—„ —­£»
 \b   \b­ XI \b «\r ƒ­
\f  ­ ‚­† € »  ƒ \b 
«‚\b  \b\b  ­
  ‚» \b \b\b„ \f  \t….
‰ ƒ„ 242 \b «£­ € »
\tƒ \b «,  (\t \f ),
\b­­   ‚ \b
\b\b \b ‚­ € ,».
.XVIII.
–  \f † (5) (8) ƒ 20 ‹  
‚ 183/2012 (\r‚ ƒ­ 
\n€ \t\b , 2012 ., 193–197, .667),
 \t„  \t,
\b « ­  \r\t\b €…,»
 ƒ \b «  ­ /
\b  \b ,».
.XIX.
–   … \f 
) ƒ 7   \b \t 
  \b \b  \t €\b \b
\r‚ ƒ \n€ \t\b .
‚ƒ„€—™ ‚„ƒ—„… €„
„ ‹„ ’
 225. ‹š›, 15 \f 2017 ˆ.
A fost publicat Ordinul Ministerului Finan¥elor nr.
140 din 20.11.2017 privind aprobarea unor for
mulare tipizate de declara¦ii cu privire la impozit
ul pe venit
În vederea executrii prevederilor art.92 alin.(5) din
Codul scal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
(republi
cat în Monitorul Ocial al Republicii Moldova, ediie
special din 8 februarie 2007), cu modicrile i com
pagina
pagina
contribuabililor prin publicarea în Monitorul Ocial al
Republicii Moldova.
MINISTRUL FINANELOR Octavian ARMAŸU
Nr.140. Chižinu, 20 noiembrie 2017.
(Monitorul Oœcial nr.421-427/2076 din 01.12.2017)
Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanelor
nr.140 din 20 noiembrie 2017
Forma
/Ž
NOTA DE INFORMARE
privind salariul ži alte pl¦i efectuate de ctre
angajator în folosul angaja¦ilor,
precum ži pl¦ile achitate reziden¦ilor din alte
surse de venit decât salariul ži
impozitul pe venit re¦inut din aceste pl¦i
› Ž\n˜£›¦
  €   \t† \b­ †,
\b­† €\t \b ƒ
 €\b, … \b­ †, \b\t­†
\t  \f\b \t†\t ,
\f­†  € ­,  \t†\t
 , \t…  ‘† \b­ 
Codul œscal
Ž ƒ­ \t
Denumirea contribuabilului
  \b   ƒ
Serviciul Fiscal de Stat _
‡\t \b  \b …€
Perioada œscal
  \b­ \t
Codul localit¦ii (CUATM)
•\t (•˜Ÿš)
Data prezentrii
ˆ \t \b
Codul genului principal de activitate
•\t \b \b\t \tƒ
Numrul de înscrieri
•\f\b  
r.
t.
Cod
cal
rezi
dent
 ƒ-
\t




\t

pren
jatu
uibe
- rezi
dent
Ž 

 

\f



Cod
œscal
jatu
 ƒ-
\t


(
)
 €-
 *

\f-

\t†
\t
total
venit
drep
tat
spre
tare în
perio
œsca
€ 

\t†
 
 \b
\f

\t
†)
rul
pen
tru
care
a fost
eptat
spre
tare
•
\b

‚\b, \b

\t†
€­
\b

**
acordate pentru perio
œscal conform
codului
‰ \b€
…\t,
\t \b
\f­ \t
 \t
\b€…\t
(\b †)
total
acor
date
în peri
œscal
cure
nt
(col.8+
€ 

…\t
\t
 \b-
­† \b 
\f
 
\b \t
(\b †)
(.8+9+
cerilor
conform
art.36
Codul
‰
\b­\f\b
 
.36
  
\b
\t
(\b †)
ozi-
re¦i

 

Pri
are
tor
ste
n¦




†-

Con
soci
tat
ato
\t
ƒ-

-
\b

‚
 


†
TOTAL
ИТО
pagina
pagina
Suma de control
•ƒ  ___________________
(Suma total pe Not, col.18)
/ (› ›\r ‚, .18)
Numrul curent se indic în mod consecutiv pe
toat Nota, indiferent de numrul de pagini./
\t\b­  ­\b   „
 \b ›\r ‚,  \b 
\f\b ‚.
* Codul œscal al so¦ului (so¦iei) se indic numai în
cazul în care angajatul beneœciaz de scutirea pen
tru so¦ (so¦ie)./
Ž ƒ­ \t  () … 
ƒ \b \f ,  € ƒ
\b€…\t  ().
Nr.
crt.*
Codul œscal al an
gajatului
Ž ƒ­ \t
 €
Codul œscal al per
soanei între¦inute
Ž ƒ­ \t
…\t\b‚
* Numrul curent al angajatului în anex urmeaz
s corespund numrului curent al acestuia din
Nota de informare IALS14.
\t\b­  € \b …
\t… \b\b\b ƒ  \t\b 
 ›\r ‚ IALS14.
În cazul în care angajatul a solicitat dou sau mai
multe scutiri pentru persoanele între¦inute, datele
re§ectate în col.1 ži 2 ale anexei (numrul curent ži
persoan între¦inut.
 \f ,  €  €\b \t\b 
€ \b€…\t …\t\b‚\b, \t ­,
 …­ \b .1 2 … (\t\b­
 \r ƒ­ \t € ), \b„
\t  …\t …\t\b‚ .
Anexa nr.2
la Ordinul Ministerului Finanelor
nr.140 din 20 noiembrie 2017
MODUL DE COMPLETARE
a notei de informare privind salariul ži alte pl¦i
efectuate de ctre angajator în folosul angaja¦ilor,
precum ži pl¦ile achitate reziden¦ilor din alte
surse de venit decât salariul
ži impozitul pe venit re¦inut din aceste pl¦i
– indic numrul de luni pentru perioada lunar
– indic anul gestionar;
în rubrica
¨Data prezentrii”
– data efectiv a prez
entrii Notei de informare subdiviziunii Serviciului Fis
cal de Stat.
În
Nota de informare privind salariul ži alte pl¦i
efectuate de ctre angajator în folosul angaja¦ilor,
precum ži pl¦ile achitate reziden¦ilor din alte
surse de venit decât salariul ži impozitul pe venit
re¦inut din aceste pl¦i
(forma IALS14 conform anex
ei nr.1 la prezentul Ordin) se indic:
în coloana 1 – numrul curent al înscrierii, cumulativ
pe toat Nota, indiferent de numrul de pagini;
în coloana 2 – codul scal al angajatului;
în coloana 3 – numele i prenumele angajatului;
în coloana 4 – codul scal al soiei (soului) (se in
dic numai în cazul în care angajatul beneciaz de
scutirea pentru soie (o));
în coloana 5 – codul sursei de venit, preluat din Darea
de seam lunar prezentat conform art.92 alin.(2) din
Codul scal
în coloana 6 – suma total a venitului îndreptat spre
achitare în perioada scal, inclusiv suma plilor sala
riale aferente perioadei precedente i achitate în anul
curent;
în coloana 7 – numrul de luni în care venitul a fost în
în coloana 18 – suma impozitului pe venit reinut la
sursa de plat.
Coloanele 8-17, în cazul angajailor din domeniul teh
nologiilor informaionale care se impoziteaz în mod
ul stabilit prin art.24 alin.(21) din
Legea pentru pune
rea în aplicare a titlurilor I i II ale Codului scal
pagina
pagina
Nr.
crt.
Codul
œscal
al bene
œciaru
pl¦ii
Ž
\t
\f
 \b
­ ­
irea sau
numele,
prenu
mele ben
eœciarului
pl¦ii
 \r 
 
 \f
 \b­
 ­
Tipul per
(JUR
• 

(JUR 
mirea
 ­
Adresa juri
dic
beneœcia
rului pl¦ii
œ\t\f
\t 


…
ƒ\b
\f 
\b­ ­
Codul
de venit
•\t
\f

\t†
\t
Suma veni
tului îndre
ptat spre
achitare
‰ \t†
\t ,
 
\b­ 
(\b †)
ozitului pe
venit re¦
‰
\t…

 
(\b †)
TOTAL
›Ÿ‡
Suma de control
•ƒ  ___________________
(Suma total pe Not, col.9)
/ (› ›\r ‚, .9)
Conductor/
\n\b\tƒ ____________________
Contabil žef
/‡ \b­ €† ________________
/ ..
Anexa nr.4
la Ordinul Ministerului Finanelor
nr.140 din 20 noiembrie 2017
MODUL DE COMPLETARE
a notei de informare privind impozitul re¦inut
din alte surse de venit decât salariul achitate per
soanelor nerezidente
– indic periodicitatea prezentrii Notei de infor
mare i poate primi valorile §L” – pentru perioada s
cal lunar (art.121 din
Codul scal
– indic numrul de luni pentru perioada lunar
– indic anul gestionar;
în rubrica §
Data prezentrii”
– data efectiv a prez
entrii Notei de informare subdiviziunii Serviciului Fis
cal de Stat.
În Nota de informare privind impozitul reinut din
alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor
nerezidente (forma INR14, conform anexei nr.3 la prez
entul Ordin) se indic:
în coloana 1 – numrul curent al înscrierii, cumulativ
pe toat nota, indiferent de numrul de pagini;
în coloana 2 – codul scal al beneciarului plii;
în coloana 3 – denumirea sau numele, prenumele
beneciarului plii;
în coloana 4 – tipul persoanei (care poate doar JUR
în coloana 5 – denumirea rii;
în coloana 6 – adresa juridic sau domiciliul benecia
rului plii;
în coloana 7 – codul sursei de venit, preluat din Darea
de seam lunar prezentat conform art.92 alin.(2) din
Codul scal
în coloana 8 – suma total a venitului îndreptat spre
achitare în perioada scal respectiv;
în coloana 9 – suma impozitului pe venit reinut în
perioada scal respectiv.
Corectarea erorilor comise în Nota de informare (for
ma INR14), se efectueaz în modul stabilit de art.188
Codul scal.
Anexa nr.5
la Ordinul Ministerului Finanelor
nr.140 din 20 noiembrie 2017
Aten¦ie!
Conform prevederilor art.83 din Codul œscal, ter
menul prezentrii declara¦iei cu privire la impozit
ul pe venit este 30 aprilie a perioadei urmtoare
perioadei œscale de gestiune
ˆ ©\f\t .83  ˆˆ
\f , \t \f \f \f‰
 ª\t ˆ\f \f 30 \f
ˆ, \f¬®\fˆ \n ¢\f\t ˆ\t
\f\t
INFORMAIA
nr.____ din “____”_____________20____
privind veniturile calculate ži achitate în folosul
persoanei œzice (juridice)
ži impozitul pe venit re¦inut din aceste venituri
› Ž\n˜£›¦
 ____ “____”_____________20____
 \t†\t †, \f­† \b­ \f­† \b ƒ
\r\f („\t\f)
‚ ,  \t†\t , \t…  ‘†
\t†\t\b
Prin prezenta/
  ,
(denumirea persoanei responsabile de re¦inerea
impozitului, codul œscal)
( \b ‚ , \b\b  \t… 
  , \r ƒ­ \t)
conœrm c
/\t\b…\t , \f
(numele, prenumele persoanei œzice sau denu
mirea agentului economic în folosul cruia a fost
efectuat plata ži codul œscal)
(\r  \r\f ‚ 
 \b ‘\f  , \b
ƒ  €­ \b\t \b­ , 
\r ƒ­ \t)
pe parcursul anului 20______ i-au fost achitate ve
nituri sub form de:
\b \f 20______ \t €­ \b­ \f­ \t†\t­
\b \b\t:
Codul sursei de
venit
•\t \f
\t†\t
Suma venitului
îndreptat spre
achitare
‰ \t†\t ,
 \b 
\b­ 
(\b †)
Suma deducerilor conform art.36 din
Codul scal
‰ \b­\f\b  .36
  \b \t
(\b †)
Suma impozitului
pe venit re¦inut
‰
\t… 
\t†\t
 
(\b †)
pagina
pagina
rare obligatorie de
asisten¦ medical
€ ƒ
\t‚
 †\b 
contribu¦ia indi
urri sociale de
stat obligatorii
\t\b\t ƒ­
€ ƒ
\t \b
‚ ƒ
 †\b 
Conductorul/
\n\b\tƒ
(numele, prenumele)/
(\r , )
(semntura)
/ (\tƒ)
Contabil-žef/
‡ \b­ €† 
(numele, prenumele)
/ (\r , )
(semntura)
/ (\tƒ)
Not/
\f :
În prezenta informa¦ie se indic suma venitului
ob¦inut conform art.88, 89, 90 ži 91 din Codul œs
cal. Persoana care este obligat s prezinte infor
ma¦ia respectiv trebuie s pstreze conœrmarea
precum c a remis sau a înmânat informa¦ia per
soanei în folosul creia au fost efectuate pl¦ile.
* Codul sursei de venit indicat în coloana respec
tiv trebuie s coincid cu codul sursei de venit
indicat în notele de informare pentru perioada œs
cal respectiv.
Pentru veniturile obtinute de ctre angaja¦ii din
\t†\t, \r \f \f­ \b \f \t,
­  \f.(21) .24 ‹  1164-XIII
 24 1997 \t \b\b\t \b \t\b
 \t\b I II   \b \t \b
\f­ \t†\t   \b­Š 
\t\b \t\f­  €­ ­ 
‘, ­ \b\b„
\t (.2) \t… ­ \t†\t­ ;
- \b \b  … \t†\t, \f­ \b
\f \t,  „\f \t†\t , 
\f \t†\t, \f­ \b ƒ \tƒ
  \b  ‚  ,  ­\b 
\r \f \b­\f­ \t… ­ \t†\t­
 .
 ‚\n … \f 
˜  140 20.11.2017
 \f©\f \fª ª
¡\t \f‰\b ª\t ˆ\f
 … \f.(5) .92 \f.(2) .133
  \b \t 1163-XIII 24 1997
.
(\b €\b \b Monitorul Ocial al
Republicii Moldova, 2007 ., ‚ ƒ­ \b­ 
8 \r\b 2007), \t„  
\t,
‚ƒ­‹„\r†„Ž:
. —\b\tƒ:
- \b \r «›\r ‚  €
  \t† \b­ †, \b­†
 €\t \b ƒ €\b, …
 \b­ †, \b\t­† \t 
\f\b \t†\t , \f­†  €
 ­,  \t†\t , \t…  ‘†
\b­ » (\r IALS14),  …„ 1,
 \t   ,  …„
- \b \r «›\r ‚ \t†\t
 , \t…  \f\b \t†\t ,
\f­†  € ­, \b­ \f­†
\t » (\r INR14),  
…„ 3, \t   ,
 …„ 4;
- \b \r «›\r ‚ \t†\t †,
 \f­† \b­ \f­† \b ƒ \r\f
(„\t\f) ‚ ,  \t†\t ,
\t…  ‘† \t†\t\b»,  
…„ 5.
… \t    \t\b\t
\t \b\t  ƒ\b 
€\b \b Monitorul Ocial al Republicii Mol
dova.
…­ ­€ƒ ˜­ „ 
 „ƒ…„¯’
 140. ‹š›, 20 2017 ˆ.
… 1
   \b \r \b
 140 20 € 2017 .
Forma
/Ž
NOTA DE INFORMARE
privind salariul ži alte pl¦i efectuate de ctre
angajator în folosul angaja¦ilor,
precum ži pl¦ile achitate reziden¦ilor din alte
surse de venit decât salariul ži
impozitul pe venit re¦inut din aceste pl¦i
› Ž\n˜£›¦
  €   \t† \b­ †,
\b­† €\t \b ƒ
 €\b, … \b­ †, \b\t­†
\t  \f\b \t†\t ,
\f­†  € ­,  \t†\t
 , \t…  ‘† \b­ 
Codul œscal
Ž ƒ­ \t
Denumirea contribuabilului
  \b   ƒ
Serviciul Fiscal de Stat _
‡\t \b  \b …€
Perioada œscal
  \b­ \t
Codul localit¦ii (CUATM)
•\t (•˜Ÿš)
Data prezentrii
ˆ \t \b
Codul genului principal de activitate
•\t \b \b\t \tƒ
Numrul de înscrieri
•\f\b  
r.
t.
Cod
cal
rezi
dent
 ƒ-
\t




\t

pren
jatu
uibe
- rezi
dent
Ž 

 

\f



Cod
œscal
jatu
 ƒ-
\t


(
)
 €-
 *

\f-

\t†
\t
total
venit
drep
tat
spre
tare în
perio
œsca
€ 

\t†
 
 \b
\f

\t
†)
rul
pen
tru
care
a fost
eptat
spre
tare
•
\b

‚\b, \b

\t†
€­
\b

**
acordate pentru perio
œscal conform
codului
‰ \b€
…\t,
\t \b
\f­ \t
 \t
\b€…\t
(\b †)
total
acor
date
în peri
œscal
cure
nt
(col.8+
€ 

…\t
\t
 \b-
­† \b 
\f
 
\b \t
(\b †)
(.8+9+
cerilor
conform
art.36
Codul
‰
\b­\f\b
 
.36
  
\b
\t
(\b †)
ozi-
re¦i

 

pagina
pagina
Pri
are
tor
ste
n¦




†-

Con
soci
tat
ato
\t
ƒ-

-
\b

‚
 


†
TOTAL
ИТО
Suma de control
•ƒ  ___________________
(Suma total pe Not, col.18)
/ (› ›\r ‚, .18)
Numrul curent se indic în mod consecutiv pe
toat Nota, indiferent de numrul de pagini./
\t\b­  ­\b   „
 \b ›\r ‚,  \b 
\f\b ‚.
* Codul œscal al so¦ului (so¦iei) se indic numai în
cazul în care angajatul beneœciaz de scutirea pen
tru so¦ (so¦ie)./
Ž ƒ­ \t  () … 
ƒ \b \f ,  € ƒ
\b€…\t  ().
Nr.
crt.*
Codul œscal al an
gajatului
Ž ƒ­ \t
 €
Codul œscal al per
soanei între¦inute
Ž ƒ­ \t
…\t\b‚
* Numrul curent al angajatului în anex urmeaz
s corespund numrului curent al acestuia din
Nota de informare IALS14.
\t\b­  € \b …
\t… \b\b\b ƒ  \t\b 
 ›\r ‚ IALS14.
În cazul în care angajatul a solicitat dou sau mai
multe scutiri pentru persoanele între¦inute, datele
re§ectate în col.1 ži 2 ale anexei (numrul curent ži
pagina
pagina
 \t, ­ \t„
€ \f:
\t:
– \t \t\f \t \b \f 
 € \f «L» – \t \f \b
\t ( ƒ 12
  \b \t
– \f\b ‚\b \t \f \t
(L): 1 \t 12;
– \f­ \t;
\b €
« \f \f»
– \t , \t €­
\t \b \f.
­¡\t‰ \n\b \f  ˆª
ª, ®\f \fª \f\f\t
 \n , ©\f ª,
\n\f\fª \f\n\f\t \n ¢
ª, ¢ª \n\b , 
 ª\t ˆ\f, \f©\t \n ›ª

(\r IALS14,  …„ 1
 \t  )  ­\b :
\b  \r 1 – \t\b­   ,
  „  \b ›\r ‚ \b
‚,  \b \f\b ‚;
\b  \r 2 – \r ƒ­ \t € ;
\b  \r 3 – \r   € ;
\b  \r 4 – \r ƒ­ \t  ( )
( ­\b ƒ \b \f ,  €
ƒ \b€…\t \t  ( );
\b  \r 5 – \t \f \t†\t , \b\b„
\t  …\f \f , \t \b \b
\b\b \f.(2) .92
  \b \t
\b  \r 6 – €  \t†\t ,  \b 
\b­ \b \f \t, \b„\fƒ 
 € ­, \b­ \f \b \t­\t
 \b \t, \b­ \f \b \f \t;
\b  \r 7 – \f\b ‚\b, \b ­† \t†\t
€­  \b \b­ ( ƒ \b
\f \b­ ­  € ­);
\b  \r 8 – (
) – \b€…\t, 
ƒ\b  \b \t­\t \t \b\t\b
\b­ ­  € ­ €\t 
  \f­ \t, \f ƒ (11) ƒ
‹  \b\b\t \b \t\b \t\b I II
  \b \t
\b  \r 9 – (
) – \f \b€…\t,
\f ƒ (1) ƒ 33   \b \t ;
\b  \r 10 – (
) – ƒ \f
\b€…\t, \f ƒ (2) ƒ 33
  \b
\t ;
\b  \r 11 – (
) – \b€…\t \t 
( ), \f ƒ (1) ƒ 34   \b \t ;
\b  \r 12 – (
) – \tƒ
(ƒ) \b€…\t, \t \b
 (), \f ƒ (2) ƒ 34
  \b
\t ;
\b  \r 13 – (
) – \b€…\t 
…\t\b‚\b,  „\f ‚  \f­
\b… \b\t\b \b…\t
 €\b   €\b  \t\b , ƒ 35
  \b \t
\b  \r 14 – (
) – \b€…\t
 …\t\b‚\b – ‚  \f­
\b… \b\t\b \b…\t
 €\b   €\b  \t\b , ƒ 35
  \b \t ;
\b  \r 15 – €  \b€…\t,
\t \b­† € \b\b„
 \b­ \t;
\b  \r 16 – \b\b € ƒ
\t‚ †\b , Š  \b­\f
 \f (6) ƒ 36
  \b \t ;
\b  \r 17 – \t\b\t ƒ­† \b\b
€ ƒ \t \b ‚ ƒ
 †\b , Š  \b­\f  \f 
(7) ƒ 36   \b \t ;
\b  \r 18 – \t†\t  ,
\t…  \f \b­ ­.
‡ \r­ 8-17 \b \f  €\b \r­
\r ‚­† †, €  ­† \b
\t, \b \b \f (21) ƒ 24
‹  \b\b\t \b \t\b \t\b I II
  \b \t ,
  „.
 … «
­¡\t‰ ©\f‰ª
 … :
\b  \r 1 – \t\b­  € , ­
\t… \b\b\b ƒ  \t\b 
 ›\r ‚ (\r IALS14).
 \f ,  €  €\b \t\b 
€ \b€…\t …\t\b‚\b, \t ­,
 …­ \b .1 2 … (\t\b­
 \r ƒ­ \t € ), \b„
\t  …\t …\t\b‚ ;
\b  \r 2 – \r ƒ­ \t € ;
\b  \r 3 – \r ƒ­ \t …\t\b‚ .
•\b Š€ \b ›\r ‚ (\r
IALS14) \b \b \t, \b
.188
  \b \t .
… 3
   \b \r \b
 140 20 € 2017 .
Forma
/Ž
NOTA DE INFORMARE
privind impozitul re¦inut din alte surse de venit
decât salariul
achitate persoanelor nerezidente
› Ž\n˜£›¦
 \t†\t , \t…  \f\b
\t†\t , \f­† 
 € ­, \b­ \f \t 
Codul œscal
Ž ƒ­ \t
Denumirea contribuabilului
  \b   ƒ
Serviciul Fiscal de Stat _
‡\t \b  \b …€
Perioada œscal
  \b­ \t
Codul localit¦ii (CUATM)
•\t (•˜Ÿš)
Data prezentrii
ˆ \t \b
Codul genului principal de activitate
•\t \b \b\t \tƒ
Numrul de înscrieri
•\f\b  
Nr.
crt.
Codul
œscal
al bene
œciaru
pl¦ii
Ž
\t
\f
 \b
­ ­
irea sau
numele,
prenu
mele ben
eœciarului
pl¦ii
 \r 
 
 \f
 \b­
 ­
Tipul per
(JUR
• 

(JUR 
mirea
 ­
Adresa juri
dic
beneœcia
rului pl¦ii
œ\t\f
\t 


…
ƒ\b
\f 
\b­ ­
Codul
de venit
•\t
\f

\t†
\t
Suma veni
tului îndre
ptat spre
achitare
‰ \t†
\t ,
 
\b­ 
(\b †)
ozitului pe
venit re¦
‰
\t…

 
(\b †)
TOTAL
›Ÿ‡
Suma de control
•ƒ  ___________________
(Suma total pe Not, col.9)
/ (› ›\r ‚, .9)
Conductor/
\n\b\tƒ ____________________
Contabil žef
/‡ \b­ €† ________________
/ ..
… 4
   \b \r \b
 140 20 € 2017 .
‚ƒŠ‹
\n\f ¡\t‰ ª\t ˆ\f,
\f©\t \n ¢ ª,
¢ª \n\b , ¢\fˆ
\f\f\n\f\t
›\r ‚ (\r INR14)  
\t„ € :
 € ›\r ‚ … :
\b € «
˜ \b »
– \r ƒ­
\t, ­ \t \b € ƒ­
\t\r ‚­   ƒ ,
\b­ \b \t, \b
\t\b„  \t ƒ\b;
\b €
« \t\f\f ˆ\f®»
– \b   ƒ , 
\t… \b\b\b ƒ \b „,
  \b  ‚­† \t †,
\b­\t ­† \f­    
\t\b„  \t ƒ\b;
\b €
« \f ˆ ©»
– \b \t \t ‡\t \b
pagina
pagina
 \b …€­, \b  €…\b 
  ƒ \b  \t \b
›\r ‚;
\b €
«‹ \t\f  (‹„€…)»
\t , \t  \b 
 †…\t \b \t
– \t­ \t\r ‚­ \t (4   )
 • \r \t \b-
 ƒ­† \t‚ \n€ \t\b
(•˜Ÿš), \b…\t \b\b\t \b
\t\b 3 € 2003 \t \b
ˆ  «Moldova-Standard» 1398-ST 3
€ 2003 \t ;
\b €
«‹ ˆ \f\f »
\t \b \b\t \tƒ, \t­
 • \r \b\t\b ‘\f
\tƒ \t\b­, ­ \b\b
\t  \f­† ‚\r;
\b € «  \b­ \t» – \b­ \t,
 ­ \t \b \b\b„ 
›\r ‚. ˆ   \r  \t,
­ \t„ € \f:
\t:
– \t \t\f \t \b \f 
 € \f «L» – \t \f \b
\t ( ƒ 12
  \b \t
– \f\b ‚\b \t \f \t
(L): 1 \t 12;
– \f­ \t;
\b €
« \f \f»
– \t , \t €­
\t \b \f.
­¡\t‰ ª\t ˆ\f,
\f©\t \n ¢ ª, ¢ª
 \n\b , ¢\fˆ
\f\f\n\f\t
(\r INR14,  
…„ 3  \t  ),  ­\b :
\b  \r 1 – \t\b­   ,
  „  \b \r ‚ \b ‚,
 \b \f\b ‚;
\b  \r 2 – \r ƒ­ \t \f \b­ ­;
\b  \r 3 – \b  \r  
\f \b­ ­;
\b  \r 4 –   ‚ ( … €­ƒ
ƒ JUR FIZ);
\b  \r 5 – \b  ­;
\b  \r 6 – „\t\f \t \t
 …ƒ\b \f 
\b­ ­;
\b  \r 7 – \t \f \t†\t , \b\b„
\t  …\f \f , \t \b \b
\b\b \f.(2) .92
  \b \t
\b  \r 8 – €  \t†\t ,  \b 
\b­ \b \b\b„ \b \t;
\b  \r 9 – \t†\t  , \t… 
\b \b\b„ \b \t.
•\b Š€ \b ›\r ‚ (\r
INR14), \b \b \t, \b
.188
  \b \t
… 5
   \b \r \b
 140 20 € 2017 .
Aten¦ie!
Conform prevederilor art.83 din Codul œscal, ter
menul prezentrii declara¦iei cu privire la impozit
ul pe venit este 30 aprilie a perioadei urmtoare
perioadei œscale de gestiune
ˆ ©\f\t .83  ˆˆ
\f , \t \f \f \f‰
 ª\t ˆ\f \f 30 \f
ˆ, \f¬®\fˆ \n ¢\f\t ˆ\t
\f\t
INFORMAIA
nr.____ din “____”_____________20____
privind veniturile calculate ži achitate în folosul
persoanei œzice (juridice)
ži impozitul pe venit re¦inut din aceste venituri
› Ž\n˜£›¦
 ____ “____”_____________20____
 \t†\t †, \f­† \b­ \f­† \b ƒ
\r\f („\t\f)
‚ ,  \t†\t , \t…  ‘†
\t†\t\b
Prin prezenta/
  ,
(denumirea persoanei responsabile de re¦inerea
impozitului, codul œscal)
( \b ‚ , \b\b  \t… 
  , \r ƒ­ \t)
conœrm c
/\t\b…\t , \f
(numele, prenumele persoanei œzice sau denu
mirea agentului economic în folosul cruia a fost
efectuat plata ži codul œscal)
(\r  \r\f ‚ 
 \b ‘\f  , \b
ƒ  €­ \b\t \b­ , 
\r ƒ­ \t)
pe parcursul anului 20______ i-au fost achitate ve
nituri sub form de:
\b \f 20______ \t €­ \b­ \f­ \t†\t­
\b \b\t:
Codul sursei de
venit
•\t \f
\t†\t
Suma venitului
îndreptat spre
achitare
‰ \t†\t ,
 \b 
\b­ 
(\b †)
Suma deducerilor conform art.36 din
Codul scal
‰ \b­\f\b  .36
  \b \t
(\b †)
Suma impozitului
pe venit re¦inut
‰
\t… 
\t†\t
 
(\b †)
rare obligatorie de
asisten¦ medical
€ ƒ
\t‚
 †\b 
contribu¦ia indi
urri sociale de
stat obligatorii
\t\b\t ƒ­
€ ƒ
\t \b
‚ ƒ
 †\b 
Conductorul/
\n\b\tƒ
(numele, prenumele)/
(\r , )
(semntura)
/ (\tƒ)
Contabil-žef/
‡ \b­ €† 
(numele, prenumele)
/ (\r , )
(semntura)
/ (\tƒ)
Not/
\f :
În prezenta informa¦ie se indic suma venitului ob¦inut conform art.88, 89, 90 ži 91 din Codul œscal. Per
soana care este obligat s prezinte informa¦ia respectiv trebuie s pstreze conœrmarea precum c a
remis sau a înmânat informa¦ia persoanei în folosul creia au fost efectuate pl¦ile.
* Codul sursei de venit indicat în coloana respec
tiv trebuie s coincid cu codul sursei de venit
indicat în notele de informare pentru perioada œs
cal respectiv.
Pentru veniturile obtinute de ctre angaja¦ii din
- \b \b   ­\b  €  ­
\t†\t, \r \f \f­ \b \f \t,
­  \f.(21) .24
‹  1164-XIII
 24 1997 \t
 \b\b\t \b \t\b
 \t\b I II   \b \t \b
\f­ \t†\t   \b­Š 
\t\b \t\f­  €­ ­ 
‘, ­ \b\b„
\t (.2) \t… ­ \t†\t­ ;
- \b \b  … \t†\t, \f­ \b
\f \t,  „\f \t†\t , 
\f \t†\t, \f­ \b ƒ \tƒ
  \b  ‚  ,  ­\b 
\r \f \b­\f­ \t… ­ \t†\t­
 .
A fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat
nr. 445 din 15.11.2017
pagina
pagina
reducerii decalajului scal i îmbuntirii colectrii în
pagina
pagina
persoane juridice, nu are liale i reprezentane, nu are
pagina
pagina
elibereaz contribuabilului Conrmare privind luarea
în eviden scal (anexa nr.3 la Ordinul Ministerului
Finanelor nr.2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea
unor formulare tipizate aferente activitii persoanelor
zice care desfoar activitate independent).
. Candidaii la funcia de Preedinte al Republicii
Moldova la cererea de atribuire a codului scal (anexa
nr.1 la Instruciune) vor anexa:
a) copia hotrîrii Comisiei Electorale Centrale cu pri
vire la înregistrarea candidatului la funcia de Preed
inte al Republicii Moldova;
b) copia actului de identitate al candidatului la funcia
de Preedinte al Republicii Moldova;
c) copia actului de identitate al persoanei împuternic
ite de a înregistra candidatul la funcia de Preedinte
al Republicii Moldova.
Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 3 zile lu
crtoare de la data depunerii cererii persoanelor indi
cate la pct.12-13 i pct.20 din Instruciune, elibereaz
certicatul de atribuire a codului scal (anexa nr.3 la
Instruciune).
Cererea de atribuire a codului scal (anexa nr.2 la
Instruciune) se va depune i de persoanele indicate la
pct.10 lit.d), în termen de trei zile lucrtoare de la data
apariiei obligaiei scale sau a obiectului impozabil,
la SFS în a crui raz a aprut obiectul impozabil/ob
ligaia scal sau prin SIA “e-Cerere” modulul “Înregis
trarea on line a contribuabililor” la care va anexa:
a) extrasul din registrul comerului naional din ara de
origine ce conrm c conform legislaiei sale naio
nale nerezidentul este persoan juridic;
b) copia certicatului de înregistrare al persoanei ju
ridice nerezidente;
c) copiile de pe documentele de identicare al
nerezidentului (copia certicatului de atribuire a cod
ului scal sau a altui document recunoscut ca atare);
d) copiile contractelor perfectate de ctre notar priv
pagina
pagina
conturi bancare în instituiile nanciare (sucursalele
sau lialele acestora) ale Republicii Moldova potrivit
reglementrilor în vigoare.
. Trezoreria de Stat informeaz SFS despre deschi
derea, modicarea sau închiderea conturilor trezoreri
ale deschise instituiilor publice în sistemul trezorerial
al Ministerului Finanelor prin sistemul informaional
automatizat de creare i circulaie a documentelor
electronice între SFS, instituiile nanciare i Trezore
ria de Stat.
Subdiviziunile SFS, la care se a la eviden tit
ularul contului, în termen o zi lucrtoare din ziua
primirii documentului electronic emis de instituia
nanciar prin sistemul informaional automatizat de
creare i circulaie a documentelor electronice între
SFS i instituiile nanciare privind modicarea sau
închiderea contului bancar, va efectua înscrierile de
rigoare în Registrul scal de stat. Informaia despre
conturile bancare închise (anexa nr.12 la Instruciune)
se tiprete din Registrul scal de stat computerizat la
data efecturii înscrierilor pe care se aplic semntu
ra persoanei responsabile i se coase în dosarul con
tribuabilului.
În cazul deschiderii contului bancar în strintate,
în termen de 15 zile de la data deschiderii acestuia,
persoanele indicate la pct.10 din Instruciune (cu ex
cepia persoanelor indicate la lit.e) i lit.f)), comunic
SFS faptul i datele corespunztoare. Drept conrma
re a înregistrrii contului, SFS elibereaz contribuabi
lului, în termen de trei zile, un certicat de conrmare.
VII. PROCEDURA SCOATERII DIN EVIDENA FIS
CAL A CONTRIBUABILILOR
pagina
pagina
registrare, tiprit la ziua efecturii înscrierii despre an
ularea codului scal i conrmat prin semntura per
soanei responsabile de înregistrare.
pagina
pagina
de atribuire a codului œscal nr.____
Data ___/___________/_____
Capitolul 1.
Tipul cererii
1.1 De atribuire a codului scal
1.2 De modicare a datelor
1.3 De anulare a codului scal
Capitolul 2.
Datele de eviden¦
2.1 Numrul de înregistrare _____________________
2.2 Data înregistrrii ___________________________
2.3 Organul înregistrrii ________________________
Codul scal atribuit anterior
Capitolul 3.
Tipul activit¦ii aferent cererii (se bifeaz)
Executorul
judectoresc
Avocat
Administratorul
autorizat
Persoana ce
practic activitate
particular de
pagina
pagina
Anexa nr.1B
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
SERVICIUL FISCAL ГОСУДАРСТВЕННАЯ
DE STAT НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
Nr. _______
Privind luarea la evidenţă �scală a contribuabilul
ca persoană ce practică activitate profesională cu sediul
în baza codului �scal ___________________________
(se indică codul IDNP sau codul �scal diferit de codul
Denumirea ___________________________________
Anexa nr.2
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
de atribuire a codului �scal nr.____
Tipul cererii
1.1 De atribuire a codului scal
1.2 De modicare a datelor
1.3 De anulare a codului scal
Date de identi�care a contribuabilului
2.1. Organul înregistrării ________________________
2.2. Denumirea completă (numele, prenumele
cetăţeanului străin, apatridului, IDNP)
2.3. Denumirea prescurtată ______________________
2.4. Forma organizatorico-juridică a activităţii
2.5. Forma de proprietate ________________________
2.6. Genul principal de activitate __________________
3.1. Adresa juridică (municipiu, oraş,
comună) _________________________ Cod
CUATM
Strada _________________ Nr.______ Bloc______
3.2. Telefon _________________
Fax __________________ E-mail
3.3. Data înregistrării sediului _________________ 3.4.
Capitolul IV.
Date despre identi�carea persoanei împuternicite/
reprezentantului
4.1. Nume, prenume / Denumirea _________________
4.2. Cod IDNP/Cod de identi�care ________________
4.3. Adresa (municipiu, oraş, comună) _____________
Strada __________________ Nr.______ Bloc_____
4.4. Telefon ________________
Capitolul V.
Informaţie despre persoana juridică străină /
5.1. Cod de identi�care �scală în ţara de origine ______
5.2. Denumirea completă ________________________
5.3. Denumirea prescurtată ______________________
5.4. Adresa completă indicată în documentele de
5.5. Ţara ___________________________________
Prin prezenta con�rm că datele înscrise în acest
formular sînt veridice şi complete
Numele persoanei împuternicite de a depune cererea

Capitolul VI.
Date despre codul �scal
6.1 Codul �scal ________________ Data atribuirii
Denumirea subdiviziunii SFS ____________________
Numele, prenumele şi semnătura persoanei care a
nexa nr.3
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
SERVICIUL FISCAL ГОСУДАРСТВЕННАЯ
DE STAT НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
CERTIFICAT
de atribuire a codului �scal
Nr. _______
CONTRIBUABIL _
S-A ATRIBUIT DOCUL FISCAL _
DATA
Anexa nr.4
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
SERVICIUL FISCAL ГОСУДАРСТВЕННАЯ
DE STAT НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
CERTIFICAT
de atribuire a codului �scal
Nr. _______
CONTRIBUABIL _
S-A ATRIBUIT DOCUL FISCAL _
DATA
Anexa nr.5
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
pagina
pagina
mirea
înregistrarea
desfăşurarea
Certi�catul de atribuire a
prenu
adre
de con
mirea
prenu
respons
primirea
respons
primirea
registra-
Data intro
i�cărilor,
respon-
numele,
prenu
adre
Anexa nr.6
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
1. Numărul de înregistrare _______________________
2. Data înregistrării ____________________________
3. Organul înregistrării _________________________
8. Adresa juridică (municipiu, oraş, comună) ________
9. Strada _______________________________ 10.
Bloc _______ 11. Apartament ______________
12. Cod poştal ___________________________ 13.
Cod CUATM ____________________________
14. Tel.___________________ 15.
17. Denumirea subdiviziunii (�lialei, reprezentanţei,
localurilor unde se produce, se depozitează, se
comercializează sau se efectuează altă activitate a
18. Adresa subdiviziunii (municipiu, oraş, comună)
________________ 19. Cod CUATM __________
20. Data începerii activităţii __________________ 21.
22. Data derulării sistării temporare a activităţii
subdiviziunii _________________________________
23. Data �nalizării sistării temporare a activităţii
24. Forma organizatorico-juridică a activităţii
25. Tipul de proprietate _________________________
26. Indice (1 – auto�nanţare, 2 – bugetare, 3 –
27. Persoana juridică (1 – da, 0 – nu) _______________
28. Codul CUIO _______________________________
29. Subordonarea administrativă (conform
clasi�catorului organelor de conducere ale RM)
30. Subordonarea (întreprinderea, organizaţia ierarhic
____________________________________________
31. Întreprinderea (organizaţia) din care a fost
reorganizată _________________________________
32. Genurile de activitate ________________________
33. Capitalul social ____________________________
34. Inclusiv: proprietate de stat ___________________
35. proprietate municipală _______________________
37. altă proprietate _____________________________
40. Adresa (municipiu, oraş, comună) ______________
41. Strada ________________________________ 42.
Bloc _________ 43. Apartament __________
44. Cod poştal ____________ 45. Tel. _________ 46.
47. Date despre contabil şef: numele, prenumele, IDNP
49. Adresa (municipiu, oraş, comună) ______________
50. Strada __________________________________
51. Bloc ________ 52. Apartament _________
53. Cod poştal ____________ 54. Tel.____________
56. Fondatorii (persoane �zice): denumirea (numele,
57. Cod �scal (datele actului de
identitate) __________________ 58. Data
59. Numărul de înregistrare_____________ 60. Data
61. Data retragerii din componenţa fondatorilor ______
62. Adresa (municipiu, oraş, comună) ______________
63. Strada ________________________________ 64.
Bloc __________ 65. Apartament _________
66. Cod poştal________________________ 67. Tel. __
Anexa nr.7
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
CERTIFICAT
privind luarea la evidenţă a conturilor bancare
nr.______ din __________ 20___
Subdiviziunea SFS ____________________________
con�rmă că a luat la evidenţă conturile bancare ale ____
Codul băncii, în care au fost deschise conturile bancare
Denumirea băncii, în care au fost deschise conturile
Tipul con
mirea
Efectuarea de către instituţia �nanciară a unor
operaţiuni pe contul bancar al contribuabilului fără
ca autoritatea �scală să con�rme luarea la evidenţă a
contului bancar deschis se sancţionează cu amendă în
Anexa nr.8
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
CERTIFICAT
privind deschiderea conturilor bancare
nr.____________din__________20__
În corespundere cu certi�catul de atribuire a codului
�scal nr./seria eliberat de către:
subdiviziunea SFS/ entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat
pagina
pagina
Tipul contu
Denumirea
Anexa nr.9
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
privind deschiderea/închiderea conturilor bancare
nr.______ din ______________ 20__
În corespundere cu prevederile art.167 alin.(5) din
con�rmă deschiderea/închiderea în ________________
(de subliniat) (denumirea completă
Tipul
mirea
Anexa nr.10
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
de evidenţă a eliberării certi�catelor privind
luarea la evidenţă a conturilor bancare
Nr.
rea
respon
primirea
res
mirea
care
nr.
nr.
mirea
Anexa nr.11
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
CERTIFICAT
privind modi�carea sau închiderea contului bancar
nr.______________ din __________________ 20 ___
Nr.
Tip
tului
mirea
Contabilul şef al instituţiei �nanciare________________
1. La modi�carea contului bancar, instituţia �nancia
2. La închiderea contului bancar, instituţia �nanciară va
Anexa nr.12
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
despre conturile bancare închise
Tipărit la data ____ ________ 20___
Anexa nr.13
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
derea conturilor bancare nr.___ din _______ 20___.

pagina
pagina
Tipul
Denumirea tipului subdi
denumirea
Teritoriu
Teren
nr. locuri arendate
Nr. de coloane distribuitoare
Chioşc, gheretă, vitrine, pavilion
Tonetă, tarabă
Criterii de clasi�care (nr. de stele)
nr. de paturi
Criterii de clasi�care (nr. de stele)
nr. de paturi
Criterii de clasi�care (nr. de stele)
nr. de paturi
Criterii de clasi�care (nr. de stele)
nr. de paturi
nr. de locuri
nr. angajaţilor
nr. angajaţilor
nr. angajaţilor
nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
nr. angajaţilor
nr. angajaţilor
Nr. locurilor de deservire
Nr. locurilor de deservire
nr. locurilor de deservire
Nr. de computere
Nr. meselor de joc
nr. aparatelor de joc
nicipiilor, oraşelor şi satelor
Nr. unităţilor de transport
Nr. de locuri în unitate
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Televiziune prin cablu
pagina
pagina
Nr. angajaților
Teren cu destinaţie agricolă
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Nr. de locuri Suprafața (m
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Anexa nr.15
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
Cerere/Constatare
privind înregistrarea/lichidarea şi suspendarea
subdiviziunilor/obiectelor impozabile
nr..____________ din ________________
Nr.
rea
Nr.
Tip
Terme
telor
aren
rea, c/f
care
arendă,
rea
Anexa nr.16
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
CERTIFICAT
privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile
nr.._______ din ________________
codul �scal ___________ corespunzător subdiviziunilor şi obiectelor impozabile din subordinea subdiviziunilor
Nr. crt.
Denumirea
Tipul sub
Data înreg
Autenti�carea subdiviziunii SFS
Anexa nr.17
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
pagina
pagina
certi�catelor privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile
Nr.
Denumirea destina
nei responsabile
care con�rmă
recepţionarea cer
Anexa nr.18
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
SERVICIUL FISCAL ГОСУДАРСТВЕННАЯ
DE STAT НАЛОГОВАЯ СЛУЖ
lul__________________________________________
În baza deciziei de încetare a activităţii _____________
şi copiei de pe avizul privind iniţierea procedurii de
Republicii Moldova ____________________________
informează despre iniţierea încetării activităţii din_____
sale responsabile)
(numele, prenumele, semnătura funcţionarului �scal)
(numele, prenumele, semnătura şef/
Был опубликован Приказ Государственноц
Налоговой Службы об утверждении Инструкции
по учету налогоплательщиков
№ 352 от 28.09.2017
(в силу 08.12.2017)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 429-433 ст.
2234 от 08.12.2017
Во исполнение пункта 1) части (2) статьи 133 и части
(1) статьи 161 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24
апреля 1997 г. (переопубликован в Monitorul O�cial al
Republicii Moldova, 8 февраля 2007 г., специальный
выпуск), с последующими изменениями, об
установлении регламентирования процедуры взятия
на/снятия с налогового учета налогоплательщиков,
включая налогоплательщиков, осуществляющих
независимую деятельность и профессиональную
деятельность в сфере правосудия, а также в целях
обновления Государственного налогового реестра
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Инструкцию по учету
налогоплательщиков, согласно приложению к
настоящему приказу.
. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции
признать утратившей силу Инструкцию по учету
налогоплательщиков, утвержденную Приказом
Главной государственной налоговой инспекции №
299 от 2 мая 2012 г. (Monitorul O�cial al Republicii
Moldova, 2012 г., № 99-102, ст.646).
Главному управлению методологии налоговых
процедур опубликовать настоящий приказ в Moni
torul O�cial al Republicii Moldova и на внутреннем
портале Государственной налоговой службы,
доступно по электронному адресу: www.intern.sfs.
Главному управлению методологии налоговых
процедур довести настоящий приказ до сведения
структурных подразделений Государственной
налоговой службы.
Настоящий приказ вступает в силу со дня
опубликования в Monitorul O�cial al Republicii Mol
ДИРЕКТОР ГНС
Сергей ПУШКУЦА
№ 352. Кишинэу, 28 сентября 2017 г.
Приложение
к Приказу ГНС
№ 352 от 28 сентября 2017 года
ИНСТРУКЦИЯ
по учету налогоплательщиков
I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Инструкция по учету налогоплательщиков
(далее Инструкция) разработана во исполнение
положений п.1) ч.(2) ст.133 и ч.(1) ст.161 Налогового
кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года
(переопубликован в Monitorul O�cial al Republicii
Moldova, 8 февраля 2007 г., специальный выпуск)
для регламентирования процедуры взятия на/
снятия с налогового учета налогоплательщиков,
включая налогоплательщиков, осуществляющих
независимую деятельность и профессиональную
деятельность в сфере правосудия, а также в целях
обновления Государственного налогового реестра.
Настоящая Инструкция разработана на основе
следующих законодательных и нормативных актов:
Налоговый кодекс № 1163-XIII от 24 апреля 1997
года (переопубликован в Monitorul O�cial al Re
publicii Moldova, 8 февраля 2007 г., специальный
выпуск), с последующими изменениями;
Закон № 273-XIII от 9 ноября 1994 г. об
удостоверяющих личность документах
национальной паспортной системы (Monitorul O�
cial al Republicii Moldova, 1995 г., № 9, ст.89);
Закон № 220-XVI от 19 октября 2007 г. о
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (Monitorul O�
cial al Republicii Moldova, 2007 г., № 184-187, ст.711);
Закон № 837-XIII от 17 мая 1996 г. об общественных
объединениях (Monitorul O�cial al Republicii Moldo
va, 2007 г., № 153-156 BIS);
Закон № 113 от 17 июня 2010 г. о судебных
исполнителях (Monitorul O�cial al Republicii Moldo
va, 2010 г., № 126-128, ст.406);
Закон о медиации № 137 от 3 июля 2015 г. (Monitor
ul O�cial al Republicii Moldova, 2015 г., № 224-233,
ст.445);
Закон № 1353-XIV от 3 ноября 2000 г. о крестьянских
(фермерских) хозяйствах (Monitorul O�cial al Repub
licii Moldova, 2001 г., № 14-15, ст.52);
Закон № 283-XV от 4 июля 2003 г. о частной
детективной и охранной деятельности (Monitor
ul O�cial al Republicii Moldova, 2003 г., № 200-203,
ст.769);
Закон № 1453-XV от 8 ноября 2002 г. о нотариате
(Monitorul O�cial al Republicii Moldova, 2002 г., №
154-157, ст.1209);
Закон № 69 от 14 апреля 2016 об организации
нотариальной деятельности (Monitorul O�cial al Re
publicii Moldova, 2016 г., № 277-287, ст.588);
Закон № 1260-XV от 19 июля 2002 об адвокатуре
(Monitorul O�cial al Republicii Moldova, 2010 г., №
159, ст.582);
Закон № 161 от 18 июля 2014 г. об авторизированных
управляющих (Monitorul O�cial al Republicii Moldo
va, 2014 г., № 293-293, ст.605);
Постановление Правительства № 977 от 14 сентября
2001 г. о регистрации крестьянских (фермерских)
хозяйств (Monitorul O�cial al Republicii Moldova,
2001 г., № 116-118, ст.331)
Постановление Правительства № 275 от 10 апреля
2009 г. об едином образце сертификата о регистрации
некоммерческих организаций (Monitorul O�cial al
Republicii Moldova, 2009 г., № 78-79, ст.331).
В настоящей Инструкции применяются
следующие понятия:
государственный идентификационный номер (IDNO)
– уникальный числовой код, присвоенный органом
государственной регистрации юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям в момент
государственной регистрации, который служит
для их идентификации во всех информационных
системах Республики Молдова;
идентификационный номер (IDNP)
– фискальный
код физического лица, указанный на оборотной
стороне удостоверения личности;
структура, уполномоченная правом государственной
– орган государственной регистрации
или офис органа государственной регистрации,
уполномоченный в действиях осуществления
подтверждения факта формирования, реорганизации,
ликвидации, приостановления и/или возобновления
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, крестьянских (фермерских)
хозяйств филиалов и их представительств;
подразделение
– структурная единица предприятия,
учреждения или организации (филиал,
представительство, отделение, отдел, магазин,
склад и т.д.), расположенная за пределами его
основного места нахождения, которая выполняет
некоторые функции предприятия, учреждения или
объект налогообложения
– объект, облагаемый
местными налогами и сборами, который не является
подразделением;
независимая деятельность – осуществляемая в
индивидуальном порядке физическим лицом–
резидентом без оформления организационно-
правовой формы коммерческая деятельность, в
pagina
pagina
результате которой возникает доход;
профессиональная деятельность в сфере
правосудия
– осуществляемая в рамках
предусмотренных законом форм организации
деятельности постоянная деятельность адвоката,
адвоката-стажера, публичного нотариуса, судебного
исполнителя, авторизованного управляющего,
медиатора, судебного эксперта в бюро судебной
экспертизы, переводчика/синхронного переводчика;
недействующее юридическое лицо
– юридическое
лицо, которое в течение 12 месяцев со дня
регистрации или в течение последних трех лет не
представляло налоговых отчетов, предусмотренных
законодательством, не осуществляло операций ни по
одному банковскому счету, не является учредителем
другого юридического лица, не имеет филиалов
и представительств, не имеет задолженностей
перед национальным публичным бюджетом, не
зарегистрировано в качестве плательщика НДС и
не имеет зарегистрированных в Государственной
налоговой службе контрольно-кассовых машин с
фискальной памятью;
недействующий индивидуальный предприниматель
– индивидуальный предприниматель, который
в течение 12 месяцев со дня регистрации или
в течение последних трех лет не представлял
налоговых отчетов, предусмотренных
законодательством, не осуществлял операций ни по
одному банковскому счету, не является учредителем
другого юридического лица, не имеет филиалов
и представительств, не имеет задолженностей
перед национальным публичным бюджетом, не
зарегистрирован в качестве плательщика НДС и
не имеет зарегистрированных в Государственной
налоговой службе контрольно-кассовых машин с
фискальной памятью;
банковский счет
– расчетный счет, открытый в
одном из финансовых учреждений (его отделении
или филиале) в Республике Молдова или за ее
пределами, а также счет, открытый в казначейской
системе Министерства финансов;
учредительный документ
– документ юридического
лица (учредительный договор, устав), разработанный
в соответствии с законодательством;
подразделение Государственной налоговой службы
– структурное подразделение Государственной
налоговой службы;
государственная регистрация
– действие органа
государственной регистрации, заключающееся во
внесении данных в Государственный регистр, об
учреждении предприятий.
II. ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОВОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
Налоговая регистрация заключается в
действиях ГНС по взятию на налоговый учет
налогоплательщиков со статусом юридического
лица, со статусом физического лица, физического
лица-гражданина, включая нерезидентов, путем
присвоения фискального кода, введения и
обновления Государственного налогового реестра.
. Учет налогоплательщиков производится путем
присвоения фискального кода, представляющего
собой персональный идентификационный номер
налогоплательщика.
Государственная налоговая служба ведет учет
налогоплательщиков, присваивая им фискальные
коды и обновляя Государственный налоговый реестр,
в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
Налогоплательщик обязан встать на налоговый
учет в подразделение Государственной налоговой
службы, в районе деятельности которого находится
местонахождение, указанное в учредительных
документах, и получить свидетельство о присвоении
ему фискального кода. Настоящие положения не
применяются к налогоплательщикам, подлежащим
государственной регистрации.
Государственной регистрации подлежат:
- предприятия со статусом юридического лица и
индивидуальные предприниматели – в структуре,
уполномоченной правом государственной
регистрации – Агентство государственных услуг;
- некоммерческие организации, а также
профессиональная деятельность в сфере
правосудия – в структуре, уполномоченной правом
государственной регистрации, – Министерство
- крестьянские (фермерские) хозяйства – в органах
местного публичного управления (примэриях);
- физические лица-граждане Республики Молдова –
в Агентстве государственных услуг.
Присвоение фискального кода осуществляется
единожды, независимо от предписаний налогового
законодательства относительно установления и
погашения налоговых обязательств.
Фискальным кодом признается:
a) для юридических лиц и предприятий со
статусом физического лица, подлежащих
государственной регистрации, – государственный
идентификационный номер, присвоенный
структурой, уполномоченной правом
государственной регистрации, и указанный в
сертификате о регистрации;
b) для крестьянских (фермерских) хозяйств –
фискальный код, присвоенный ГНС;
c) для физических лиц, осуществляющих
профессиональную деятельность в сфере
правосудия, – персональный код (IDNP), указанный
в документе, позволяющем практиковать
профессиональную деятельность, или фискальный
код, присвоенный подразделением Государственной
налоговой службы;
d) для юридических лиц и организаций со статусом
физического лица-нерезидента, располагающих
объектами налогообложения на территории
Республики Молдова или имеющих налоговые
обязательства, – фискальный код, присвоенный
подразделением Государственной налоговой
службы;
e) для физических лиц-граждан Республики
Молдова – персональный код (IDNP), указанный на
обратной стороне удостоверения личности;
f) для физических лиц-граждан Республики Молдова,
не имеющих удостоверения личности, фискальным
кодом является серия и номер паспорта, а если
они не располагают паспортом – серия и номер
свидетельства о рождении или другого документа,
удостоверяющего личность;
g) для физических лиц, иностранных граждан или
лиц без гражданства, располагающих объектами
налогообложения на территории Республики
Молдова или имеющих налоговые обязательства,
в случаях получения вида на жительство –
персональный код (IDNP), указанный на оборотной
стороне вида на жительство, а в случае отсутствия
вида на жительство – фискальный код, состоящий
из серии и номера (без свободного места) паспорта
страны происхождения соответствующего лица;
h) для кандидатов в Президенты Республики
Молдова персональный код (IDNP), указанный на
оборотной стороне удостоверения личности;
i) для физических лиц, которые осуществляют
независимую деятельность, – персональный
код (IDNP), указанный на оборотной стороне
удостоверения личности;
j) для юридических лиц, созданных на основании
нормативных актов, – фискальный код, присвоенный
k) для первичных профсоюзных организаций –
фискальный код, присвоенный ГНС;
l) для иностранных лиц, созданных на основании
международных договоров, ратифицированных
Республикой Молдовой, – фискальный код,
присвоенный ГНС;
m) для объединенных бюро адвокатов, объединенных
бюро судебных исполнителей, объединенных бюро
нотариуса – фискальный код, присвоенный ГНС.
III. ВЗЯТИЕ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
11.
Налогоплательщики берутся на налоговый учет
на основании:
a) информации, представленной в электронном
виде органом, уполномоченным правом
государственной регистрации, – для юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и
некоммерческих организаций;
b) заявления лиц, указанных в лит.c), d), g), h), i), j),
c) регистрационной карточки крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Лица, указанные в лит.k) п.10, к заявлению о
присвоении фискального кода (приложение № 1 к
Инструкции) прилагают:
а) сертификат, выданный вышестоящим
профсоюзным органом о регистрации первичной
профсоюзной организации, территориального
отраслевого профсоюзного центра, межотраслевого
профсоюзного центра, которые приобретают права
и обязанности юридического лица;
b) копию удостоверения личности лица,
уполномоченного представлением документов, а
также администратора местного профсоюзного
центра.
Лица, указанные в лит.j) п.10, к заявлению о
присвоении фискального кода (приложение № 1 к
Инструкции) прилагают:
a) копию нормативного документа, который
подтверждает факт создания;
b) копию документа, которым утверждается
положение или устав юридического лица;
c) копию выписки из регистра правовых единиц,
подтверждающей государственную регистрацию
юридического лица;
d) копию документа, подтверждающего назначение
на должность лица, представляющего документы.
Лица, указанные в лит.l) п.10, к заявлению о
присвоении фискального кода (приложение № 2 к
Инструкции) прилагают:
a) копию договора или соглашения, опубликованного
в специальном выпуске Monitorul O�cial al Repub
b) справку, удостоверяющую местонахождение,
выданную Министерством иностранных дел и
европейской интеграции представительствам
(офисам) или филиалам международных
организаций, аккредитованных данным органом;
с) справку, подтверждающую местонахождение,
выданную Министерством экономики и
инфраструктуры представительствам иностранных
компаний, внедряющих проекты технической
помощи;
d) копию удостоверения личности лица,
уполномоченного представлением документов.
. Лица, указанные в лит.c) п.10, к заявлению
о регистрации профессиональной деятельности
(приложение № 1А к Инструкции) прилагают:
a) копию лицензии об осуществлении
профессиональной деятельности или
документ, подтверждающий осуществление
профессиональной деятельности;
b) выписку из:
- государственного регистра нотариусов – для
нотариусов,
- регистра кабинетов адвокатов и ассоциированных
бюро адвокатов – для адвокатов,
- регистра судебных исполнителей – для судебных
исполнителей,
- регистра учета регистрации бюро медиаторов –
для медиаторов,
- регистра авторизованных управляющих;
с) документ, подтверждающий местонахождение;
d) копию удостоверения личности лица,
осуществляющего профессиональную деятельность
в сфере правосудия.
. Лица, указанные в лит.m) п.10, к заявлению о
присвоении фискального кода (приложение № 1 к
pagina
pagina
Инструкции) прилагают:
a) копию распоряжения Министерства юстиции;
b) выписку из:
- регистра кабинетов адвокатов и ассоциированных
бюро адвокатов – для объединенных бюро адвокатов;
- регистра судебных исполнителей – для
объединенных бюро судебных исполнителей;
- государственного регистра нотариусов – для
объединенных бюро нотариуса;
c) копию договора гражданского общества;
d) копию документа, удостоверяющего личность
руководителя.
Физические лица, осуществляющие
профессиональную деятельность в сфере
правосудия, представляют заявление (приложение
№ 1А к Инструкции) – при взятии на учет в
налоговых целях деятельности по коду IDNP – в
подразделение ГНС, в территориальных пределах
которой находится адрес прописки/проживания, или
через SIA «e-Cerere» modulul «Înregistrarea on line a
При взятии на налоговый учет деятельности по
фискальному коду, отличающемуся от IDNP, – в
подразделение ГНС, в районе деятельности которого
находится местонахождение налогоплательщика,
которое считается и местом осуществления
деятельности.
Государственная налоговая служба в
течение трех рабочих дней со дня подачи
соответствующего заявления в обоих случаях выдает
налогоплательщику подтверждение о взятии на
налоговый учет (приложение № 1В к Инструкции).
Физические лица, указанные в лит.i) п.10,
заявление (приложение № 1 к Приказу Министерства
финансов № 2 от 9 января 2017 г. об утверждении
отдельных типовых формуляров, относящихся
к независимой деятельности, осуществляемой
физическими лицами), представляют в
подразделение Государственной налоговой
службы, в территориальных пределах которого
находится адрес прописки/проживания, по которому
регистрируется/прекращается независимая
деятельность, а также регистрируется/снимается
с учета контрольно-кассовая машина (ККМ), или
через SIA «e-Cerere» modulul «Înregistrarea on line a
contribuabililor», прилагая следующие документы:
копию удостоверения личности;
копию документа, который подтверждает законное
приобретение ККМ на внутреннем рынке;
контракт на техническое обслуживание ККМ;
Технический паспорт ККМ;
Журнал учета услуг по технической поддержке
Журнал ККМ;
Инструкцию по использованию, установке,
эксплуатации, содержанию ККМ;
копию документа, выданного финансовой
организацией, подтверждающего открытие
банковских счетов.
Копии перечисленных документов заверяются
налогоплательщиком посредством применения
подписи.
Государственная налоговая служба в течение
трех рабочих дней со дня подачи заявления выдает
налогоплательщику подтверждение о взятии на
учет в налоговых целях лиц, осуществляющих
независимую деятельность (приложение № 3 к
приказу Министерства финансов № 2 от 9 января 2017
г.об утверждении отдельных типовых формуляров,
относящихся к независимой деятельности,
осуществляемой физическими лицами).
Кандидаты в Президенты Республики Молдова
к заявлению о присвоении фискального кода
(приложение № 1 к Инструкции) прилагают:
a) копию решения Центральной избирательной
комиссии о регистрации кандидата на должность
Президента Республики Молдова;
b) копию удостоверяющего документа кандидата на
должность Президента Республики Молдова;
c) копию удостоверяющего документа
уполномоченного лица для регистрации кандидата
на должность Президента Республики Молдова.
. Государственная налоговая служба в течение
трех рабочих дней со дня подачи заявления лицами,
указанными в п.12-13 и п.20 Инструкции, выдает
свидетельство о присвоении фискального кода
(приложение № 3 к Инструкции).
Лица, указанные в пункте 10 лит.d), подают в
течение трех рабочих дней со дня возникновения
налогового обязательства или объекта
налогообложения в подразделение Государственной
налоговой службы по месту возникновения
налогового обязательства /объекта налогообложения
или через SIA «e-Cerere» modulul «Înregistrarea
on line a contribuabililor» заявление о присвоении
фискального кода (приложение № 2 к Инструкции),
к которому прилагают:
a) выписку из национального коммерческого
регистра страны инвестора, подтверждающую, что
в соответствии с национальным законодательством
данный нерезидент зарегистрирован как
юридическое лицо;
b) копию свидетельства о регистрации юридического
лица-нерезидента;
с) копию документов, удостоверяющих нерезидента
(копию свидетельства о присвоении фискального
кода или другого аналогичного документа);
d) копии контрактов, заверенные нотариусом, о
получении права на собственность недвижимого
имущества;
е) копию документа, подтверждающего легальность
постоянного представительства, выданного
юридическим лицом-нерезидентом;
f) копию документа, удостоверяющего личность
лица, уполномоченного нерезидентом представлять
его интересы на территории Республики Молдова.
Документы, указанные в подпунктах а), b) и с),
представляются, удостоверенные нотариусом и
консульскими учреждениями Республики Молдова,
аккредитованными в стране происхождения
нерезидента, с переводом на государственный язык.
В свидетельстве о присвоении фискального кода
(приложение № 4 к Инструкции), выданном
юридическому лицу-нерезиденту, в рубрике
«Налогоплательщик» указывается наименование,
выданное страной происхождения соответствующего
лица, а в рубрике «Присвоен фискальный код»
указывается фискальный код, выданный страной
происхождения.
Иностранные граждане-нерезиденты и лица
без гражданства-нерезиденты, указанные в лит.g)
п.10, к заявлению о присвоении фискального
кода (приложение № 2 к Инструкции) прилагают
следующие документы:
а) копию паспорта граждана-нерезидента;
b) копии контрактов, заверенные нотариусом, о
получении права на собственность недвижимого
имущества.
Фискальный код физических лиц-нерезидентов
и лиц без гражданства-нерезидентов формируется
из серии и номера (без свободного места) паспорта
страны происхождения соответствующего лица, а в
названии указывается текст «Фамилия, имя (лица)».
Государственная налоговая служба в течение
трех рабочих дней со дня подачи соответствующего
заявления выдает налогоплательщику свидетельство
о присвоении фискального кода (приложение № 3 к
Инструкции).
В случае потери свидетельства о присвоении
фискального кода Государственная налоговая служба
выдает дубликат утерянного свидетельства в течение
трех рабочих дней со дня представления заявления
и доказательства опубликования соответствующего
объявления в Monitorul O�cial al Republicii Moldova.
Свидетельство о присвоении фискального кода
выдается Государственной налоговой службой
в одном экземпляре. Выдача свидетельства о
присвоении фискального кода или его дубликата
регистрируется в Государственном налоговом
регистре мануальной формы и заверяется подписью
ответственного лица налогоплательщика и в
электронной форме путем внесения записи о серии
выданного свидетельства или серии его дубликата.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, указанные
в лит.b) п.10 Инструкции, регистрируются
учредителем в примэрии административно-
территориальной структуры первого уровня, в
территориальных пределах которой находится
земельный участок.
Уполномоченное лицо примэрии заполняет
регистрационную карточку и представляет ГНС
для присвоения фискального кода и введения в
Государственный налоговый регистр.
. Государственная налоговая служба в течение трех
дней со дня принятия регистрационных карточек
присваивает фискальный код и представляет
регистрационные карточки в примэрию. Примэрия
регистрирует крестьянское (фермерское) хозяйство
и выдает регистрационный сертификат. Один
экземпляр регистрационной карточки остается в
примэрии, а остальные два экземпляра в течение
трех дней со дня сделанных записей в регистре
примэрия представляет Государственной налоговой
службе.
IV. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ
Государственная налоговая служба является
ответственной за обновление Государственного
налогового регистра. Обновление Государственного
налогового регистра производится в случае
изменения местонахождения налогоплательщика,
изменения наименования, руководителя,
основного вида деятельности (за исключением
налогоплательщиков, подлежащих государственной
регистрации), а также в случаях изменения
и/или дополнения информации о главном
бухгалтере, задекларированных подразделениях,
а также о прекращении/временном прекращении
деятельности подразделений.
Произведенные изменения в первоначальных
задекларированных документах записываются в
Государственный налоговый регистр в соответствии
с заявлением налогоплательщика, поданным в
подразделение Государственной налоговой службы,
в котором он взят на налоговый учет, или через SIA
«e-Cerere» modulul «Înregistrarea on line a contribua
bililor», к которому прилагаются подтверждающие
документы (в случае заполнения данных о главном
бухгалтере – приказ о назначении/увольнении).
Налогоплательщики, за исключением тех,
которые подлежат государственной регистрации,
представляют в Государственную налоговую службу
или через SIA «e-Cerere» modulul «Înregistrarea
on line a contribuabililor» заявление о присвоении
фискального кода (приложение № 1 или приложение
№ 2), пронумерованное индексом «1.2», во всех
случаях внесения изменений в первоначальные,
задекларированные в Государственной налоговой
службе документы.
Изменения и дополнения записываются в
Государственный налоговый регистр мануальной
формы путем заполнения рубрики «Дата внесения
изменений, дополнений» и заверяются подписью
лица, ответственного за регистрацию. В тот
же день данная информация записывается и в
Государственный налоговый регистр компьютерной
формы.
V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ
Государственный налоговый регистр
является регистром, который создается и
ведется Государственной налоговой службой, в
который вносятся данные о налогоплательщиках,
подлежащих государственной регистрации, а также
pagina
pagina
о налогоплательщиках, которым фискальные коды
присваиваются ГНС.
Информация из Государственного налогового
регистра выдается физическим и юридическим
лицам в случаях, предусмотренных частью (5)
статьи 131 Налогового кодекса.
. Внесение фискального кода в Государственный
налоговый регистр подтверждает факт взятия лица
на налоговый учет.
. Фискальные коды налогоплательщиков (за
исключением налогоплательщиков, подлежащих
государственной регистрации) вносятся в
Государственный налоговый регистр на дату их
присвоения.
. Фискальные коды налогоплательщиков,
подлежащих государственной регистрации,
записываются в Государственный налоговый
регистр из Государственного регистра юридических
лиц, Государственного регистра индивидуальных
предпринимателей и Государственного регистра
некоммерческих организаций.
Фискальные коды физических лиц-резидентов, а
также граждан Республики Молдова–нерезидентов
переносятся в Государственный налоговый регистр
из Государственного регистра населения.
. Государственный налоговый регистр ведется
ГНС на государственном языке в мануальной и
компьютерной формах.
В Государственный налоговый регистр вносятся
данные, предусмотренные частью (4) статьи 164
Налогового кодекса, а также следующие данные:
а) основные виды деятельности;
b) размер уставного капитала и долей учредителей
(пайщиков);
c) главный бухгалтер (фамилия, имя, дата
рождения, адрес, контактная информация, данные
удостоверения личности).
. Государственный налоговый регистр мануальной
формы ведется согласно приложению № 5. Записи в
Государственном налоговом регистре мануальной
формы осуществляются лицом, ответственным
за регистрацию, на основании информации,
представленной на момент присвоения фискального
кода, и заверяются подписью данного лица.
Страницы Государственного налогового
регистра должны быть пронумерованы и
прошнурованы. Количество листов указывается
на последней странице и заверяется начальником
подразделения Государственной налоговой службы
путем проставления контрольных знаков: подписи и
печати.
44. Информация о регистрации налогоплательщика в
Государственном налоговом регистре компьютерной
формы систематизирована в соответствии с
элементами, указанными в приложении № 6 к
Инструкции.
VI. ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ,
ИЗМЕНЕНИИ И ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКИХ
СЧЕТОВ
Государственная налоговая служба подтверждает
взятие на налоговый учет открытого банковского
счета (за исключением кредитных, ссудных,
срочных депозитных и временных счетов (по
накоплению финансовых средств для формирования
или увеличения уставного капитала), а также
доходных казначейских счетов) Национальным
банком Молдовы, финансовым учреждением (его
отделением или филиалом) лицам, указанным в
пункте 10 за исключением лит.e) и f) Инструкции,
путем выписывания свидетельства о взятии на
учет банковского счета (согласно приложению №
7). Учет свидетельств о взятии на учет банковских
счетов является строгим и ведется в электронном
Регистре учета выдачи свидетельств о взятии
на учет банковских счетов (приложение № 10 к
Инструкции).
. Основанием для выписывания свидетельства о
взятии на учет банковского счета является изданный
и переданный финансовым учреждением (его
отделением или филиалом) электронный документ
(приложение № 8 к Инструкции) посредством
автоматизированной информационной системы
создания и оборота электронных документов между
Государственной налоговой службой, финансовыми
учреждениями и Государственным казначейством,
подтверждающий открытие банковского счета, и
представленный налогоплательщиком документ,
подтверждающий открытие/закрытие банковского
счета за рубежом (приложение № 9 к Инструкции).
В случае, если за налогоплательщиком числится
задолженность перед национальным публичным
бюджетом, Государственная налоговая служба
вправе не выдавать свидетельство в электронной
форме о взятии на учет банковского счета за
исключением банковского счета, открытого за
рубежом.
. Государственная налоговая служба представляет
Национальному банку Молдовы, финансовому
учреждению (отделениям или его филиалам)
свидетельство в электронной форме о взятии на
налоговый учет банковского счета (приложение
№ 7 к Инструкции) и/или отказ о взятии на
налоговый учет банковского счета в соответствии с
приложением № 13 в течение 3 рабочих дней со дня
получения электронного документа об открытии
банковского счета.
Национальный банк Молдовы, финансовые
учреждения в тот же день информируют
Государственную налоговую службу посредством
автоматизированной информационной системы
создания и оборота электронных документов
между Государственной налоговой службой и
финансовыми учреждениями об изменении или
закрытии банковского счета (приложение № 7 к
Инструкции ).
Физические лица-нерезиденты (иностранные
граждане или лица без гражданства) и юридические
лица-нерезиденты, не имеющие налоговых
обязательств и/или объектов налогообложения на
территории Республики Молдова, вправе открывать
банковские счета в финансовых учреждениях
(отделениях или их филиалах) Республики Молдова
в соответствии с действующими положениями.
Государственное казначейство информирует
Государственную налоговую службу посредством
автоматизированной информационной системы
создания и оборота электронных документов между
Государственной налоговой службой и финансовыми
учреждениями и Государственным казначейством
об открытии, изменении или закрытии казначейских
счетов, открытых государственным учреждениям в
казначейской системе Министерства финансов.
Подразделения Государственной налоговой
службы по месту обслуживания обладателя счета
в течение одного рабочего дня со дня получения
электронного документа от финансового
учреждения посредством автоматизированной
информационной системы создания и оборота
электронных документов между Государственной
налоговой службой и финансовыми учреждениями
об изменении или закрытии банковского
счета вносят соответствующие записи в
Государственный налоговый регистр. Информация
о закрытии банковских счетов (приложение № 12
к Инструкции), распечатанная из Государственного
налогового регистра компьютерной формы на день
осуществления записей, заверенная подписью лица,
ответственного за регистрацию, подшивается в дело
налогоплательщика.
В случае открытия банковского счета за
рубежом, лица, указанные в п.10 Инструкции (за
исключением лиц, указанных в лит.e) и лит.f)), в
течение 15 дней со дня его открытия, информируют
ГНС и предоставляют соответствующие данные.
ГНС подтверждает взятие на учет счета путем
выдачи налогоплательщику в течение трех дней
подтверждающего свидетельства.
VII. СНЯТИЕ С НАЛОГОВОГО УЧЕТА
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Если налогоплательщик прекращает
деятельность в течение налогового года,
ответственное лицо, не позднее 60 дней со дня
принятия решения о прекращении деятельности,
обязано представить ГНС копию объявления
об инициировании процедуры прекращения
деятельности, опубликованного в Monitorul O�
cial al Republicii Moldova (приложение № 18 к
Инструкции).
. Хозяйствующий субъект, находящийся в процессе
ликвидации, обязан представить Государственной
налоговой службе отчет по подоходному налогу за
налоговый период с начала календарного года до
даты утверждения окончательного ликвидационного
баланса не позднее 30 дней с даты утверждения
окончательного ликвидационного баланса.
Хозяйствующий субъект, находящийся в процессе
ликвидации, обязан представить Государственной
налоговой службе все налоговые отчеты не позднее
даты представления отчета по подоходному налогу в
соответствии с п.55 настоящей Инструкции.
. Если в течение налогового года в процессе
ликвидации возникает необходимость
представления исправленного налогового отчета,
он заменяет предыдущий отчет за соответствующий
налоговый период.
Сроком оплаты налоговых обязательств,
рассчитанных на основе отчета по подоходному
налогу, представленного не позднее пяти месяцев с
даты регистрации роспуска или не позднее 30 дней с
даты утверждения окончательного ликвидационного
баланса, считается дата представления
соответствующего отчета.
Государственная налоговая служба при
ликвидации экономического агента, подпадающего
под критерии рисков совершения налоговых
правонарушений, осуществляет налоговый контроль
не позднее 20 рабочих дней с даты представления
предыдущего отчета по подоходному налогу.
В случае, если в ходе рассмотрения информации
по налогоплательщику устанавливается, что
соответствующий экономический агент подпадает
под критерии рисков совершения налоговых
правонарушений, то ГНС осуществляет налоговый
контроль.
Если в результате налогового контроля
подтверждается отсутствие задолженности перед
кредиторами и национальным публичным бюджетом
и отсутствие активов, подлежащих распределению,
предварительно представленный отчет о подоходном
налоге признается окончательным и представляется
ликвидационный баланс.
. Если налоговый контроль не был осуществлен
в течение 20 рабочих дней, то налоговые
обязательства, зарегистрированные в текущем счете
налогоплательщика, со дня, следующего за днем
истечения данного срока, считаются признанными
Государственная налоговая служба проверяет
лицевой счет налогоплательщика, включая данные,
представленные НКСС, НКМС и таможенными
органами, и в случае погашения налогоплательщиком
всех обязательств перед национальным публичным
бюджетом, представляет регистрационному органу
информацию об отсутствии у налогоплательщика
задолженностей перед национальным публичным
бюджетом.
При наличии налоговых обязательств,
соответствующая информация не представляется до
их окончательного погашения.
VIII. АННУЛИРОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ
КОДОВ
. Фискальные коды аннулируются в следующих
pagina
pagina
а) при присвоении их с нарушением налогового
законодательства;
b) при ликвидации, реорганизации или прекращении
деятельности юридического лица, предприятия со
статусом физического лица, лиц, осуществляющих
профессиональную деятельность в сфере
правосудия;
c) при смерти физического лица, объявлении его
умершим, признании его в установленном порядке
безвестно отсутствующим или выезде его на
постоянное место жительства в другую страну;
d) при утрате объекта налогообложения и налогового
обязательства для физических лиц (иностранных
граждан и лиц без гражданства), юридических лиц
или организаций со статусом физического лица –
нерезидентов;
е) при исключении по инициативе органа
государственной регистрации недействующих
юридических лиц и недействующих индивидуальных
предпринимателей, которые соответствуют
требованиям, установленным в статье 26 Закона о
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей № 220-XVI от
19 октября 2007 года;
f) при ликвидации юридических лиц, фискальные
коды которым присваиваются Государственной
налоговой службой.
. Реорганизация юридических лиц, подлежащих
государственной регистрации, производится:
а) при слиянии фискальные коды сливающихся
лиц аннулируются, а вновь образованному лицу
присваивается новый фискальный код;
b) при присоединении фискальный код
присоединенного лица аннулируется;
c) при разделении фискальный код разделенного
лица аннулируется, а вновь образованным лицам
присваиваются новые фискальные коды;
d) при выделении фискальный код остается за
реорганизованным лицом, а вновь образованным
лицам присваиваются новые фискальные коды;
e) при преобразовании в лицо иной организационно-
правовой формы фискальный код реорганизованного
лица переходит к вновь образованному лицу.
Аннулирование фискального кода
осуществляется на основании:
a) заявления налогоплательщика (за исключением
налогоплательщиков, подлежащих государственной
регистрации);
b) решения судебной инстанции – в случае
ликвидации юридического лица и предприятия со
статусом физического лица или в случае объявления
физического лица умершим, признания его
безвестно отсутствующим;
c) решения руководства Государственной налоговой
службы – в случае присвоения фискального кода с
нарушением налогового законодательства;
d) информации органа записи актов гражданского
состояния – в случае смерти физического лица;
e) информации органа публичной власти,
уполномоченного разрешать выезд на постоянное
местожительство в другие страны, – в случае выезда
физического лица;
f) документов, свидетельствующих об отсутствии
объектов налогообложения и налоговых обязательств
у физических лиц (иностранных граждан и лиц без
гражданства), юридических лиц или организаций со
статусом физического лица – нерезидентов.
Фискальный код, представляющий собой
государственный идентификационный номер,
аннулируется на основании информации,
представленной структурой, наделенной правом
государственной регистрации.
Аннулирование фискальных кодов, присвоенных
ГНС лицам, указанным в лит.k) п.10, осуществляется
при отсутствии задолженности перед национальным
публичным бюджетом, на основании заявления
налогоплательщика (приложение № 1 к Инструкции),
к которому прилагаются:
a) решение органа местного публичного управления;
b) свидетельство о присвоении фискального кода;
c) решение учредителей в порядке, установленном
в уставе;
d) свидетельство, выданное наивысшим
профсоюзным органом, об аннулировании
. Физические лица, указанные в лит.c) п.10
Инструкции, при отсутствии задолженности
перед национальным публичным бюджетом,
при прекращении деятельности, представляют в
подразделение Государственной налоговой службы,
в котором была зарегистрирована деятельность,
заявление о регистрации/прекращении деятельности
(приложение № 1А к Инструкции), в котором
заполняют п.1.4 (прекращение деятельности) и
прилагают копию Приказа министра юстиции о
прекращении деятельности.
. Физические лица, указанные в лит.i) п.10
Инструкции, прекращающие деятельность,
представляют в подразделение ГНС заявление
о регистрации/прекращении независимой
деятельности и регистрации/ снятии с учета
ККМ и документы согласно приложениям 1-2,
утвержденным Приказом Министерства финансов
№ 2 от 9 января 2017 г.
Для прекращения независимой деятельности
и для снятия с учета ККМ физическое лицо
представляет следующие документы:
a) Декларацию о подоходном налоге физического
лица, осуществляющего независимую деятельность,
за отчетный налоговый период (Форма AI17);
b) Карточку регистрации контрольно-кассовой
машины;
c) Технический паспорт (формуляр) ККМ;
d) Журнал учета услуг по технической поддержке
e) Журнал контрольно-кассовой машины;
f) Информацию о закрытии банковских счетов (по
необходимости).
Снятие с учета налогоплательщиков, указанных
в лит.b), c), m) и k) п.10, осуществляется согласно
положениям раздела VII Инструкции.
. Снятие с учета налогоплательщиков, указанных
в лит.d) п.10, осуществляется на основании
заявления налогоплательщика (приложение № 2 к
Инструкции), к которому прилагаются:
a) копия документа, выданного юридическим лицом–
нерезидентом, подтверждающим прекращение
деятельности постоянного представительства;
b) выписка из национального коммерческого
регистра страны инвестора, подтверждающая, что
в соответствии с национальным законодательством
данный нерезидент прекратил деятельность и не
существует как юридическое лицо;
c) свидетельство о присвоении фискального кода.
Снятие с учета лиц, указанных в лит.g) п.10,
осуществляется:
a) по инициативе налогоплательщика, на основании
заявления (приложение № 2 к Инструкции), к
которому прилагается Свидетельство о присвоении
фискального кода (приложение № 4 к Инструкции),
при отчуждении недвижимого имущества и уплаты
всех налоговых обязательств перед национальным
публичным бюджетом;
b) по инициативе ГНС, при утрате недвижимого
имущества и налогового обязательства, путем
аннулирования.
. Государственная налоговая служба проверяет
существование или отчуждение недвижимого
имущества по налогоплательщикам–нерезидентам из
Регистра недвижимого имущества Государственного
агентства услуг, полную и правильную оплату
налоговых обязательств по налогу на недвижимое
имущество в бюджет административно-
территориальных единиц, в пределах которых
расположено это недвижимое имущество, а также
и другие данные из Информационной системы
Государственной налоговой службы.
Проверка полной оплаты налоговых обязательств
по налогу на недвижимое имущество, оцененное
кадастровыми органами в целях налогообложения,
осуществляется в SIA «Cadastru Fiscal».
. В случае погашения налогоплательщиком всех
налоговых обязательств перед национальным
публичным бюджетом, подразделение ГНС вносит
записи об аннулировании фискального кода в
Государственный налоговый регистр.
Соответствующие изменения вносятся в
программу CODFISC и подтверждаются выпиской из
регистрационной карточки, распечатанной на день
внесения записи об аннулировании фискального
кода и заверенной подписью ответственного за
регистрацию лица.
Документы, представленные
налогоплательщиком, включая и выписку из
регистрационной карточки (с отметкой об
аннулировании фискального кода), подшиваются и
сохраняются в деле налогоплательщика.
Фискальный код аннулируется путем
его аннулирования из Государственного
налогового регистра и внесения записи в дело
налогоплательщика.
Уведомление об аннулировании фискального
кода, присвоенного с нарушением налогового
законодательства, подшивается в дело
налогоплательщика.
. Аннулированный фискальный код сохраняется
в Государственном налоговом регистре в течение
десяти лет с момента его аннулирования.
Аннулированный фискальный код не
присваивается другим лицам.
IX. ИСКЛЮЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА
ПО ИНИЦИАТИВЕ ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Государственная налоговая служба ежеквартально
представляет органу государственной регистрации
информацию о недействующих юридических
лицах для принятия решения об исключении их из
Государственного регистра.
Недействующее юридическое лицо и
недействующий индивидуальный предприниматель
считаются прекратившими свою деятельность и
автоматически исключаются из Государственного
регистра.
Если недействующее юридическое лицо и
недействующий индивидуальный предприниматель
не имеют задолженностей перед национальным
публичным бюджетом, не имеют контрольно-
кассовых машин с фискальной памятью, не
являются учредителями другого юридического
лица и не имеют филиалов и представительств,
орган государственной регистрации начинает
по собственной инициативе процедуру
исключения недействующего юридического
лица и недействующего индивидуального
предпринимателя из Государственного регистра,
принимая решение о начале процедуры исключения.
Орган государственной регистрации получает
информацию об отсутствии/наличии задолженности
перед национальным публичным бюджетом из
автоматизированной информационной системы
Государственной налоговой службы «Лицевой
счет налогоплательщика» через созданную
Правительством платформу интероперабельности.
В течение трех рабочих дней со дня принятия
решения о начале процедуры исключения из
Государственного регистра орган государственной
регистрации безвозмездно публикует на своем
официальном сайте и в Monitorul O�cial al Re
publicii Moldova объявление о начале процедуры
исключения недействующего юридического лица и
недействующего индивидуального предпринимателя
из Государственного регистра. Объявление
pagina
pagina
содержит также информацию о порядке и сроках
подачи заявлений недействующим юридическим
лицом и недействующим индивидуальным
предпринимателем, подлежащими исключению,
предъявления требований кредиторами или другими
заинтересованными лицами, а также адрес, по
которому они могут быть представлены.
В течение трех рабочих дней по истечении
срока представления заявлений и требований
заинтересованными лицами, в случае если
заявления и требования не были представлены,
орган государственной регистрации по
собственной инициативе принимает решение об
исключении недействующего юридического лица и
недействующего индивидуального предпринимателя
из Государственного регистра и исключает их. В
случае представления заявлений и требований
ликвидация недействующего юридического лица и
недействующего индивидуального предпринимателя
и их исключение из Государственного регистра
осуществляются в соответствии с общими
условиями, предусмотренными законом; при этом
орган государственной регистрации не вправе решать
вопрос об исключении их из Государственного
регистра по собственной инициативе.
Процедура исключения, предусмотренная
настоящей статьей, применяется и к юридическим
лицам, которые подали заявление об исключении
по утвержденному органом государственной
регистрации образцу и соответствуют критериям,
указанным в понятии недействующего юридического
лица, за исключением случая, когда ими
представлены предусмотренные законодательством
налоговые отчеты, из данных которых следует,
что они не осуществляли предпринимательскую
деятельность.
На основании представленной Государственной
налоговой службой информации об юридических
лицах, в отношении которых применялись
положения статьи 1741 Налогового кодекса,
орган государственной регистрации исключает
соответствующих лиц из Государственного регистра.
X. ВЕДЕНИЕ ДЕЛ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Подразделения Государственной налоговой
службы открывают дела, в которые обязательно
подшиваются:
1) для юридических лиц, предприятий со статусом
физического лица, подлежащих государственной
регистрации:
- выписка из регистрационной карточки,
распечатанная из Государственного налогового
регистра компьютерной формы на дату получения
первичной и актуализированной электронной
информации, заверенная подписью ответственного
2) для юридических лиц, образованных на основании
нормативных актов:
а) документы, указанные в пункте 13 Инструкции;
b) документы, подтверждающие открытие и взятие
на учет банковских счетов, а также информация,
представленная финансовыми учреждениями об
изменении и закрытии данных счетов;
с) копии документов, подтверждающих создание
подразделения и их закрытие;
d) копия свидетельства о присвоении фискального
кода;
3) для иностранных юридических лиц, образованных
на основании международных договоров,
ратифицированных Республикой Молдова:
а) документы, указанные в пункте 14 Инструкции;
b) документы, подтверждающие открытие и взятие
на учет банковских счетов, а также информация,
представленная финансовыми учреждениями об
изменении и закрытии данных счетов;
4) для лиц, осуществляющих профессиональную
деятельность в сфере правосудия:
а) документы, указанные в пункте 15 Инструкции;
b) документы, подтверждающие открытие и взятие
на учет банковских счетов, а также информация,
представленная финансовыми учреждениями об
изменении и закрытии данных счетов.
Подразделение Государственной налоговой
службы, в районе деятельности которого
возник налогооблагаемый объект или налоговое
обязательство иностранного гражданина-
нерезидента, лица без гражданства-нерезидента, лиц,
указанных в лит.g) п.10, открывает дело, в которое
в обязательном порядке подшиваются документы,
предусмотренные в пункте 23 Инструкции.
. Для юридических лиц или организаций
со статусом физического лица-нерезидента,
располагающих объектами налогообложения на
территории Республики Молдова или имеющих
налоговые обязательства, в дело подшиваются
документы, предусмотренные в пункте 22
Инструкции.
В случае изменения налогоплательщиком
местонахождения (места жительства), с выбытием
при этом из района деятельности подразделения
Государственной налоговой службы, в котором он
состоит на налоговом учете, налогоплательщик (за
исключением налогоплательщиков, подлежащих
государственной регистрации) не позднее 10 дней
подает заявление о передаче дела в подразделение
ГНС, в районе деятельности которого находилось
местонахождение, которое в свою очередь
передает дело в подразделение Государственной
налоговой службы, в районе деятельности которого
находится новое местонахождение, для взятия
налогоплательщика на налоговый учет.
. В случае изменения налогоплательщиком,
подлежащим государственной регистрации,
местонахождения, не позднее десяти дней со дня
получения информации от органа государственной
регистрации, подразделение ГНС, в районе
деятельности которого было местонахождение,
передает дело в подразделение ГНС, в районе
деятельности которого находится новое
местонахождение (место жительства) для взятия
налогоплательщика на налоговый учет.
. В случае, если налогоплательщик квалифицирован
как «крупный налогоплательщик», подразделение
Государственной налоговой службы передает дело
главному управлению администрирования крупных
налогоплательщиков, которое после его получения
является ответственным за осуществление действий,
предусмотренных главами IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
и XI Инструкции.
При передаче дела, подразделение
Государственной налоговой службы внесет в
Государственный налоговый регистр мануальной
формы в кол. 21 запись «Дело передано ГУАКН/
ГУНА __________, дата _________».
XI. РЕГИСТРАЦИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ/
ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Учет подразделений, не являющихся
юридическими лицами, расположенных в ином месте,
чем местонахождение юридического лица, частью
которого они являются, ведется Государственной
налоговой службой, которая присваивает каждому
подразделению код подразделения.
Подразделение использует фискальный код
налогоплательщика, который его создал.
. При принятии решения о создании
подразделения, а также и о других изменениям
относительно местонахождения, приостановления
деятельности подразделения, налогоплательщик
в течение 60 дней со дня приобретения права
собственности (владения, найма и др.) информирует
Государственную налоговую службу.
. Классификатор видов подразделений/объектов
налогообложения излагается в приложении № 14 к
Инструкции.
Формуляр Заявления/Констатации о
регистрации/аннулировании или приостановлении
подразделений/объектов налогообложения
излагается в приложении № 15 к Инструкции.
Заявление/Констатация заполняется с указанием в
соответствующей рубрике:
а) налогоплательщиком – при приобретении
права собственности (владения, найма и др.) и
осуществлении изменений;
b) подразделением Государственной налоговой
службы – при установлении статуса подразделения.
Регистрация подразделений/
объектов налогообложения производится
налогоплательщиками, имеющими в своем составе
минимум одно подразделение и/или минимум один
налогооблагаемый объект.
В целях обеспечения правильности учета
налоговых обязательств налогоплательщиков,
имеющих в своем составе подразделения/объекты
налогообложения, головные предприятия/
офисы квалифицируют подразделения. Для
этого налогоплательщик указывает необходимую
информацию о головном предприятии/основном
месторасположении в представленном заявлении/
констатации о регистрации/ликвидации и временном
приостановлении деятельности подразделений/
объектов налогообложения.
В случае, если налогоплательщик располагает
несколькими договорами на аренду земли, он
прилагает к заявлению подтверждение, выданное
примэрией, с указанием площадей земель (га).
Заполненные налогоплательщиком заявления
о регистрации/ликвидации и временном
приостановлении деятельности подразделений/
объектов налогообложения принимаются
подразделением ГНС по месту обслуживания
налогоплательщика (головного предприятия/
основного местонахождения) или через SIA «e-Cer
Подразделениям, расположенным в одной
и той же местности, присваивается один код
подразделения.
Если налогоплательщик располагает
подразделениями за границей Республики Молдова,
то он их декларирует в подразделении ГНС, в районе
деятельности которого находится местонахождение
налогоплательщика, указывая код местности
местонахождения.
110.
После обработки Заявления/Констатации
о регистрации/ликвидации и временном
приостановлении деятельности подразделений/
объектов налогообложения подразделение
Государственной налоговой службы, в районе
деятельности которого находится местонахождение
налогоплательщика (головного предприятия/
основного местонахождения), выписывает по
запросу налогоплательщика свидетельство о
присвоении кодов подразделениям/объектам
налогообложения в соответствии с приложением №
16 к Инструкции.
. Выданные по запросу налогоплательщика
свидетельства регистрируются отдельно в Регистре
согласно приложению № 17 к Инструкции.
112.
К объектам налогообложения неприменимы
положения ст.255 Налогового кодекса.
pagina
pagina
Anexa nr.1
la Instruciunea SFS,
aprobat prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
de atribuire a codului œscal nr.____
Data ___/___________/_____
Capitolul 1.
Tipul cererii
1.1 De atribuire a codului scal
1.2 De modicare a datelor
1.3 De anulare a codului scal
Capitolul 2.
Datele de eviden¦
2.1 Numrul de înregistrare _____________________
2.2 Data înregistrrii ___________________________
2.3 Organul înregistrrii ________________________
Codul scal atribuit anterior
Capitolul 3.
Tipul activit¦ii aferent cererii (se bifeaz)
Executorul
judectoresc
Avocat
Administratorul
autorizat
Persoana ce
practic activitate
particular de
pagina
pagina
4.10. Cod poştal______________________ 4.11. Cod
CUATM ____________________________
4.12. Tel.___________ 4.13. Fax__________ 4.14.
IDNP (se bifează)
IDNP (se bifează)
Anexa nr.1B
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
SERVICIUL FISCAL ГОСУДАРСТВЕННАЯ
DE STAT НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
Nr. _______
Privind luarea la evidenţă �scală a contribuabilul
ca persoană ce practică activitate profesională cu sediul
în baza codului �scal ___________________________
(se indică codul IDNP sau codul �scal diferit de codul
Denumirea ___________________________________
Anexa nr.2
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
de atribuire a codului �scal nr.____
Tipul cererii
1.1 De atribuire a codului scal
1.2 De modicare a datelor
1.3 De anulare a codului scal
Date de identi�care a contribuabilului
2.1. Organul înregistrării ________________________
2.2. Denumirea completă (numele, prenumele
cetăţeanului străin, apatridului, IDNP)
2.3. Denumirea prescurtată ______________________
2.4. Forma organizatorico-juridică a activităţii
2.5. Forma de proprietate ________________________
2.6. Genul principal de activitate __________________
3.1. Adresa juridică (municipiu, oraş,
comună) _________________________ Cod
CUATM
Strada _________________ Nr.______ Bloc______
3.2. Telefon _________________
Fax __________________ E-mail
3.3. Data înregistrării sediului _________________ 3.4.
Capitolul IV.
Date despre identi�carea persoanei împuternicite/
reprezentantului
4.1. Nume, prenume / Denumirea _________________
4.2. Cod IDNP/Cod de identi�care ________________
4.3. Adresa (municipiu, oraş, comună) _____________
Strada __________________ Nr.______ Bloc_____
4.4. Telefon ________________
Capitolul V.
Informaţie despre persoana juridică străină /
5.1. Cod de identi�care �scală în ţara de origine ______
5.2. Denumirea completă ________________________
5.3. Denumirea prescurtată ______________________
5.4. Adresa completă indicată în documentele de
5.5. Ţara ___________________________________
Prin prezenta con�rm că datele înscrise în acest
formular sînt veridice şi complete
Numele persoanei împuternicite de a depune cererea

Capitolul VI.
Date despre codul �scal
6.1 Codul �scal ________________ Data atribuirii
Denumirea subdiviziunii SFS ____________________
Numele, prenumele şi semnătura persoanei care a
Anexa nr.3
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
SERVICIUL FISCAL ГОСУДАРСТВЕННАЯ
DE STAT НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
CERTIFICAT
de atribuire a codului �scal
Nr. _______
CONTRIBUABIL _
S-A ATRIBUIT DOCUL FISCAL _
DATA
Anexa nr.4
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
SERVICIUL FISCAL ГОСУДАРСТВЕННАЯ
DE STAT НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
CERTIFICAT
de atribuire a codului �scal
Nr. _______
CONTRIBUABIL _
S-A ATRIBUIT DOCUL FISCAL _
DATA
pagina
pagina
Anexa nr.5
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
mirea
înregistrarea
desfăşurarea
Certi�catul de atribuire a
prenu
adre
de con
mirea
prenu
respons
primirea
respons
primirea
registra-
Data intro
i�cărilor,
respon-
numele,
prenu
adre
Anexa nr.6
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
3. Organul înregistrării _______________________________________________________________
8. Adresa juridică (municipiu, oraş, comună) ________
9. Strada _______________________________ 10.
Bloc _______ 11. Apartament ______________
12. Cod poştal ___________________________ 13.
Cod CUATM ____________________________
14. Tel.___________________ 15.
17. Denumirea subdiviziunii (�lialei, reprezentanţei,
localurilor unde se produce, se depozitează, se
comercializează sau se efectuează altă activitate a
18. Adresa subdiviziunii (municipiu, oraş, comună)
________________ 19. Cod CUATM __________
20. Data începerii activităţii __________________ 21.
22. Data derulării sistării temporare a activităţii
subdiviziunii _________________________________
23. Data �nalizării sistării temporare a activităţii
24. Forma organizatorico-juridică a activităţii
25. Tipul de proprietate _________________________
26. Indice (1 – auto�nanţare, 2 – bugetare, 3 –
27. Persoana juridică (1 – da, 0 – nu) _______________
28. Codul CUIO _______________________________
29. Subordonarea administrativă (conform
clasi�catorului organelor de conducere ale RM)
30. Subordonarea (întreprinderea, organizaţia ierarhic
____________________________________________
31. Întreprinderea (organizaţia) din care a fost
reorganizată _________________________________
32. Genurile de activitate ________________________
33. Capitalul social ____________________________
34. Inclusiv: proprietate de stat ___________________
35. proprietate municipală _______________________
37. altă proprietate _____________________________
40. Adresa (municipiu, oraş, comună) ______________
41. Strada ________________________________ 42.
Bloc _________ 43. Apartament __________
44. Cod poştal ____________ 45. Tel. _________ 46.
47. Date despre contabil şef: numele, prenumele, IDNP
49. Adresa (municipiu, oraş, comună) ______________
50. Strada __________________________________
51. Bloc ________ 52. Apartament _________
53. Cod poştal ____________ 54. Tel.____________
56. Fondatorii (persoane �zice): denumirea (numele,
57. Cod �scal (datele actului de
identitate) __________________ 58. Data
59. Numărul de înregistrare_____________ 60. Data
61. Data retragerii din componenţa fondatorilor ______
62. Adresa (municipiu, oraş, comună) ______________
63. Strada ________________________________ 64.
Bloc __________ 65. Apartament _________
66. Cod poştal________________________ 67. Tel. __
Anexa nr.7
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
CERTIFICAT
privind luarea la evidenţă a conturilor bancare
nr.______ din __________ 20___
Subdiviziunea SFS ____________________________
con�rmă că a luat la evidenţă conturile bancare ale ____
Codul băncii, în care au fost deschise conturile bancare
Denumirea băncii, în care au fost deschise conturile
pagina
pagina
Tipul con
mirea
Efectuarea de către instituţia �nanciară a unor
operaţiuni pe contul bancar al contribuabilului fără
ca autoritatea �scală să con�rme luarea la evidenţă a
contului bancar deschis se sancţionează cu amendă în
Anexa nr.8
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
CERTIFICAT
privind deschiderea conturilor bancare
nr.____________din__________20__
În corespundere cu certi�catul de atribuire a codului
�scal nr./seria eliberat de către:
subdiviziunea SFS/ entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat
Tipul contului
Denumirea
Anexa nr.9
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
privind deschiderea/închiderea conturilor bancare
nr.______ din ______________ 20__
În corespundere cu prevederile art.167 alin.(5) din
con�rmă deschiderea/închiderea în ________________
(de subliniat) (denumirea completă
Tipul
mirea
Anexa nr.10
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
de evidenţă a eliberării certi�catelor privind
luarea la evidenţă a conturilor bancare
Nr.
Denu
rea
responsa-
primirea
res
mirea
Conturile bancare
nr.
nr.
mirea
Anexa nr.11
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
CERTIFICAT
privind modi�carea sau închiderea contului bancar
nr.______________ din __________________ 20 ___
Nr.
Tipul
mirea
Contabilul şef al instituţiei �nanciare________________
1. La modi�carea contului bancar, instituţia �nancia
2. La închiderea contului bancar, instituţia �nanciară va
Anexa nr.12
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
despre conturile bancare închise
pagina
pagina
Tipărit la data ____ ________ 20___
Anexa nr.13
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
bancare nr.___ din _______ 20___.
Anexa nr.14
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
Clasi�catorul tipurilor subdiviziunilor
Tipul
Denumirea tipului subdivi
denumirea
Teritoriu
Teren
nr. locuri arendate
Nr. de coloane distribuitoare
Chioşc, gheretă, vitrine, pavilion
Tonetă, tarabă
Criterii de clasi�care (nr. de stele)
nr. de paturi
Criterii de clasi�care (nr. de stele)
nr. de paturi
Criterii de clasi�care (nr. de stele)
nr. de paturi
Criterii de clasi�care (nr. de stele)
nr. de paturi
nr. de locuri
pagina
pagina
Nr. locurilor de deservire
Nr. locurilor de deservire
nr. locurilor de deservire
Nr. de computere
Nr. meselor de joc
nr. aparatelor de joc
nicipiilor, oraşelor şi satelor
Nr. unităţilor de transport
Nr. de locuri în unitate
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Televiziune prin cablu
Nr. angajaților
Teren cu destinaţie agricolă
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Nr. de locuri Suprafața (m
Nr. angajaţilor
Nr. angajaţilor
Anexa nr.15
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
Cerere/Constatare
privind înregistrarea/lichidarea şi suspendarea
subdiviziunilor/obiectelor impozabile
nr..____________ din ________________
Nr.
rea
Nr.
Tip
Terme
telor
aren
rea, c/f
care
arendă,
rea
Anexa nr.16
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
pagina
pagina
CERTIFICAT
privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile
nr.._______ din ________________
codul �scal ___________ corespunzător subdiviziunilor şi obiectelor impozabile din subordinea subdiviziunilor
Nr. crt.
Denumirea
Tipul sub
Data înreg
Autenti�carea subdiviziunii SFS
Anexa nr.17
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
certi�catelor privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile
Nr.
Denumirea destina
nei responsabile
care con�rmă
recepţionarea cer
Anexa nr.18
aprobată prin Ordinul
nr.352 din 28.09.2017
SERVICIUL FISCAL ГОСУДАРСТВЕННАЯ
DE STAT НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
lul__________________________________________
În baza deciziei de încetare a activităţii _____________
şi copiei de pe avizul privind iniţierea procedurii de
Republicii Moldova ____________________________
informează despre iniţierea încetării activităţii din_____
sale responsabile)
(numele, prenumele, semnătura funcţionarului �scal)
(numele, prenumele, semnătura şef/
A fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru
maşinile de casă şi de control cu memorie �scală
nr. 481 din 01.12.2017
(în vigoare 15.12.2017)
Monitorul O�cial al R. Moldova nr. 434-439 art. 2274
În vederea executării e�ciente a atribuţiilor Serviciului
Fiscal de Stat, în temeiul prevederilor art.133 alin.(1)
pct.13), art.133 alin.(2) pct.8) şi art.144
din Codul �s
cal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, precum şi pentru
concordarea cu prevederile Legii privind reglementar
ea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr.160
din 22 iulie 2011 şi ale Hotărârii Guvernului nr.474 din
28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă
şi control cu memorie �scală pentru efectuarea decon
tărilor în numerar,
Se aprobă Regulamentul privind autorizarea centrelor
de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control
. Direcţia generală metodologie proceduri �scale va
aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor subdiviziuni
lor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat şi va asigura
publicarea acestuia în Monitorul O�cial al Republicii
Contribuabilul solicitant va depune cererea de eliber
are a Certi�catului de înregistrare în calitate de centru
de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control
cu memorie �scală (Certi�cat CAT MCC) la Direcţia
proceduri control din cadrul Direcţiei generale metod
ologie proceduri �scale, care va asigura implementarea
Regulamentului aprobat, precum şi plasarea pe portalul
unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) şi pe
pagina web o�cială a Serviciului Fiscal de Stat (www.
sfs.md) a informaţiei privind eliberarea certi�catelor.
Direcţiile generale administrare �scală din raza de
deservire a contribuabililor vor asigura veri�carea co
respunderii asistenţei tehnice, acordate de centrele de
asistenţă tehnică, Certi�catelor CAT MCC respective.
DIRECTORUL SERVICIULUI
FISCAL DE STAT
Nr.481. Chişinău, 1 decembrie 2017
nr.481 din 1 decembrie 2017
privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică
maşinile de casă şi de control cu memorie �scală
Regulamentul privind autorizarea centrelor de asis
tenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu
memorie �scală (în continuare – Regulament) este
elaborat în temeiul prevederilor art.133 alin.(1) pct.13),
art.133 alin.(2) pct.8) şi art.144
din Codul �scal nr.1163-
XIII din 24 aprilie 1997, în scopul concordării cu pre
vederile Legii privind reglementarea prin autorizare a
activităţii de întreprinzător nr.160 din 22 iulie 2011 şi
Hotărârii Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 cu pri
vire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie
�scală pentru efectuarea decontărilor în numerar.
În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate
maşină de casă şi control cu memorie �scală (MCC)
– aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, in
pagina
pagina
clusiv păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare
şi �nanciare la efectuarea decontărilor băneşti în nu
merar, construcţia căruia înglobează un modul �scal ce
controlează memoria �scală, dispozitive de imprimare
şi a�şare, asigurând protecţia algoritmilor de lucru şi
a datelor de modi�cări neautorizate (alte denumiri –
maşină de casă şi de control, aparat de casă şi control,
Registrul unic al maşinilor de casă şi control (RUMCC)
– registru-listă în care se include totalitatea informaţiei
privind modelele concrete de MCC, aprobate pentru pu
utilizator MCC
– contribuabilul, parte contractantă a
operaţiunii economice, care conform legislaţiei �scale
are obligaţia să folosească MCC la efectuarea decon
producător MCC
– persoană juridică autohtonă sau din
străinătate care fabrică MCC în corespundere cu cer
inţele actelor normative şi care garantează funcţional
itatea MCC cu un set strict determinat de caracteristici
declaraţie de conformitate
– asigurare scrisă, bazată
pe o decizie luată în urma unei evaluări, prin care pro
ducătorul sau reprezentantul său autorizat con�rmă cu
certitudine că produsul este conform cerinţelor tehnice
solicitant MCC
– persoană juridică, înregistrată în mod
ul stabilit în Republica Moldova, care a depus cererea
şi documentele necesare pentru includerea unui model
furnizor MCC (în continuare – FR MCC)
– persoană
juridică care, în modul stabilit, a obţinut aprobarea unui
centru de asistenţă tehnică pentru MCC
(în continuare
– CAT MCC) – persoană juridică sau întreprindere in
dividuală (întreprinzător individual) care a obţinut, în
modul stabilit, dreptul de a practica activităţi de instala
sigiliul furnizor/�scal
– sigiliu de protecţie sub formă
de etichetă adezivă cu elemente de identi�care (inclusiv
denumirea furnizorului/sigla SFS) şi protecţie contra
falsi�cării, care se distruge (deformează) ireversibil la
încercarea de înlăturare, confecţionat centralizat la co
manda organului abilitat, folosit de furnizor/Serviciul
Fiscal de Stat la sigilarea anumitor elemente (inclusiv
sigilarea MCC
– procedura de aplicare a sigiliului fur
nizorului şi/sau sigiliului �scal pe anumite elemente ale
MCC, inclusiv pe carcasă (având rol de protecţie contra
Certi�cat de înregistrare în calitate de centru de asis
tenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu
memorie �scală
(în continuare – Certi�cat CAT MCC)
– act permisiv care se încadrează în categoria autor
izaţiilor prin care Serviciul Fiscal de Stat con�rmă şi/
sau învesteşte solicitantul cu o serie de drepturi şi de
obligaţii pentru iniţierea, desfăşurarea şi/sau încetarea
activităţii de întreprinzător sau a unor acţiuni aferente
acestei activităţi, legate de instalarea, repararea, deser
încălcări ale regulilor de exploatare a MCC
– apelar
ea utilizatorului MCC la serviciile de asistenţă tehnică
acordate de persoanele juridice sau �zice care nu deţin
Certi�catul CAT MCC pentru modelul MCC respectiv,
precum şi returnarea MCC de la reparaţie fără înscrisul
CAT MCC.
Producătorul de MCC acordă solicitantului de MCC,
pe bază de contract, dreptul exclusiv de punere la dis
poziţie pe piaţa Republicii Moldova a MCC de model
concret şi garantează posibilitatea exploatării acestora
pe perioada normală de funcţionare, stabilită în docu
mentul normativ, care nu poate � mai mică de 5 ani.
Solicitantul de MCC, devenind furnizor de MCC de
model concret, punând la dispoziţie pe piaţa Republicii
Moldova a MCC de acest model, trebuie să asigure con
Furnizorul MCC este obligat să asigure posibilitatea
utilizării MCC pe perioada normală de funcţionare (in
clusiv cu piese de schimb şi componente în volumul şi
sortimentul necesar), care nu va � mai mică de 5 ani, să
asigure, în baza contractului, reparaţia şi deservirea lor
Furnizorul MCC comercializează MCC prin in
termediul unităţi/unităţilor comerciale proprii sau, în
baza contractelor, prin intermediul CAT MCC sau altor
unităţi comerciale specializate (“Mărfuri electronice şi
. Furnizorul MCC comercializează MCC �ind sigilată
în conformitate cu schema de aplicare a sigiliilor de pro
b) registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică
pentru MCC (RAT MCC) care conţine şi schema de
c) instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare şi în
Furnizorul MCC are dreptul la activitatea de insta
lare, reparare, deservire tehnică а maşinilor de casă şi
de control în baza contractului cu producătorul de MCC
respectiv.
. Furnizorii MCC pentru asigurarea activităţilor de in
stalare, reparare, deservire tehnică а MCC, pentru mod
elele deţinute, pot încheia contracte de colaborare cu
persoane juridice şi/sau întreprinderi individuale, asupra
III. EVIDENŢA CENTRELOR DE ASISTENŢĂ
Eliberarea Certi�catului de înregistrare în calitate
de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi
de control cu memorie �scală (anexa nr.3) este atribuţie
a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), efectuată în temeiul
prevederilor art.144
din Codul �scal nr.1163-XIII din
În partea în care careva aspecte ale modului de solicita
re, acordare, suspendare şi retragere a certi�catului nu
sunt reglementate de art.144
din Codul �scal, acestea
se stabilesc conform Legii privind reglementarea prin
autorizare a activităţii de întreprinzător nr.160 din 22
iulie 2011.
11.
Întreprinderea care solicită să desfăşoare activităţi
de instalare, reparare, deservire tehnică а MCC de mod
el concret va depune la SFS o cerere în acest sens (anexa
nr.1).
La Cererea privind autorizarea (înregistrarea) în
calitate de CAT MCC se vor prezenta următoarele doc
umente con�rmative, autenti�cate prin aplicarea semnă
a) copia ordinului de numire a persoanelor (numele, pre
numele, IDNP - ul, numărul şi data-limită de valabilitate
a legitimaţiei) responsabile de domeniul pentru care se
solicită înregistrarea (adresa pentru corespondenţă, in
b) copiile autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor
structurale unde se prestează serviciile sau copiile noti
c) copiile contractelor de colaborare cu furnizorul de
maşini de casă şi de control în care, în mod expres, sunt
enumerate modelele de maşini de casă şi de control care
vor � deservite (domeniul de certi�care pentru solici
tanţii de Certi�cat CAT MCC);
d) preavizul furnizorului concret de maşini de casă şi de
control despre acordul de a elibera sigiliile de protecţie
pentru maşinile de casă şi de control (sigiliile furnizor
ului) (anexa nr.2);
e) lista angajaţilor specialişti (numele, prenumele, IDNP
- ul, numărul şi data-limită de valabilitate a legitimaţiei)
care efectuează instalarea, repararea şi deservirea teh
SFS veri�că dacă solicitantul a respectat cerinţele
prevăzute la pct.12 şi dacă sunt îndeplinite, acceptă în
registrarea CAT MCC, eliberând Certi�catul CAT MCC
cu anexele: Anexa A – Lista adreselor unităţilor struc
turale şi Anexa B – Domeniul de certi�care.
Certi�catul CAT MCC în lipsa anexelor se consideră
Certi�catul CAT MCC se eliberează fără plată pe un
SFS asigură înregistrarea CAT MCC în termen ce nu
. SFS atribuie coduri de înregistrare locale din 5 –
poziţii (XXYZZ) pentru furnizorii de MCC şi centrele
de asistenţă tehnică pentru MCC, unde XX – abrevierea
denumirii, Y – cod numeric (1 pentru FR MCC şi 2 pen
tru CAT MCC), ZZ – 01-99.
SFS este obligat să ţină, în conformitate cu Legea
nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre,
Registrul certi�catelor CAT MCC pe care le-a eliberat
(anexa nr.4).
Structura Registrului certi�catelor CAT MCC, în caz de
necesitate, poate � modi�cată, atât câmpurile de bază
. Informaţia privind eliberarea Certi�catelor CAT
MCC se plasează pe portalul guvernamental unic al
serviciilor publice (
www.servicii.gov.md
) şi pe site-ul
www.sfs.md
. Despre refuzul înregistrării CAT MCC, SFS in
formează solicitantul în scris în termen ce nu depăşeşte
10 zile lucrătoare din data depunerii cererii, indicând
Depistarea, de către SFS, a unor date neveridice în
informaţia declarată de solicitant serveşte drept temei
pentru refuzul de eliberare a Certi�catului CAT MCC
După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pen
tru refuzul înregistrării CAT MCC, solicitantul poate
depune o nouă cerere, care se examinează în modul sta
În cazul în care se solicită operarea modi�cărilor
în Certi�catul CAT MCC sau în anexe la Cerere se va
anexa Certi�catul CAT MCC cu anexele eliberate an
terior. Certi�catul CAT MCC reperfectat se eliberează
pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou,
ţinând cont de modi�cările indicate în cerere. Modi
Modi�cările operate la Certi�catul CAT se re�ectă în
Registrul certi�catelor CAT MCC.
Temeiuri pentru reperfectarea Certi�catului CAT
MCC sunt: schimbarea denumirii solicitantului, modi�
carea unor alte date re�ectate în acesta, fără a căror ac
tualizare însă nu poate � identi�cată legătura dintre Cer
ti�catul CAT MCC, obiectul certi�catului şi solicitant.
La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea Certi�
catului CAT MCC, solicitantul este obligat ca, în ter
men de 10 zile lucrătoare, să depună la SFS, conform
procedurii stabilite la compartimentul III, o cerere de
reperfectare a Certi�catului CAT MCC, împreună cu
actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau
copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru
. Termenul de valabilitate al Certi�catului CAT MCC
reperfectat nu poate depăşi termenul de valabilitate indi
cat în Certi�catul CAT MCC care se reperfectează.
În perioada examinării cererii de reperfectare a Cer
ti�catului CAT MCC, solicitantul îşi poate continua
activitatea în baza declaraţiei pe proprie răspundere,
Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a
Certi�catului CAT MCC este depistarea de către SFS
a unor date neveridice în informaţia prezentată sau
Titularul nu este în drept să transmită unei alte per
soane pentru desfăşurarea activităţii Certi�catul CAT
. După expirarea termenului stabilit pentru emiterea
Certi�catului CAT MCC şi în lipsa unui refuz scris din
partea SFS de eliberare a acestuia, actul solicitat se con
SFS nu va admite tergiversarea termenului de еliberare
a Certi�catului CAT MCC.
SFS retrage Certi�catul CAT MCC în următoarele
b) la stabilirea încălcărilor legislaţiei ce ţin de activi
pagina
pagina
tatea în domeniul instalării, reparaţiei, deservirii tehnice
. Dacă solicitantul intenţionează să desfăşoare activ
itatea indicată în Certi�catul CAT MCC după expirarea
termenului de valabilitate, acesta va repeta procedura
descrisă în compartimentul III, depunând cererea cu 30
de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate
IV. DISPOZIŢII FINALE
. Activitatea FR MCC şi CAT MCC este reglemen
tată prin Regulamentul cu privire la Registrul unic al
maşinilor de casă şi control, aprobat prin Hotărârea Gu
vernului nr.474 din 28 aprilie 1998, Regulamentul cu
privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi
control cu memorie �scală aprobat prin Decizia Comis
iei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi con
trol din 24 iulie 1998, prin prezentul Regulament şi alte
decizii ale Comisiei interdepartamentale pentru maşi
Anexa nr.1
area, reperfectarea sau modi�carea Certi�catului CAT
Anexa nr.2
SERVICIUL FISCAL ГОСУДАРСТВЕННАЯ
DE STAT НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
maşinile de casă şi de control cu memorie �scală
Nr.________
Valabil până la “__” ________ 20___
(denumirea, forma de organizare juridică, IDNO, adre
desfăşoară activităţi de instalare, reparare, deservire teh
nică а maşinilor de casă şi de control cu memorie �scală
având calitatea de FR MCC şi/sau CAT MCC, conform
anexei (____�le) – parte integrantă a prezentului certi
de răspundere a SFS
L.Ş.
Anexa A
CERTIFICATUL CAT MCC Nr. ____
LISTA ADRESELOR UNITĂŢILOR STRUCTURALE
(denumirea, forma de organizare juridică, IDNO, adresa sediului/juridică)
Nr.
Adresa
înregistrării
de răspundere a SFS
L.Ş
CERTIFICATUL CAT MCC Nr. ____
DOMENIUL DE CERTIFICARE
Nr.
Furnizorul/Producătorul
înregistrării
de răspundere a SFS
L.Ş
pagina
pagina
Anexa nr.3
REGISTRUL CERTIFICATELOR CAT MCC
Nr.
Nr.
rea
Adre
respon-
(IDNP,
prenume)/
nr. legi-
IDNP,
prenu-
care a
de răspundere a SFS
L.Ş
Был опубликован Приказ Государственной
Налоговой Службы об утверждении Положения
о разрешении деятельности центров
технической поддержки контрольно-кассовых
машин с фискальной памятью
№ 481 от 01.12.2017
(в силу 15.12.2017)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 434-439 ст.
2274 от 15.12.2017
Для эффективного выполнения обязанностей
Государственной налоговой службы, во исполнение
положений п.13) ч.(1) ст.133, п.8) ч.(2) ст.133
и ст.144
Налогового кодекса № 1163-XIII от
24 апреля 1997 года, а также для приведения
в соответствие с положениями Закона о
регулировании предпринимательской деятельности
путем разрешения № 160 от 22 июня 2011 года и
Постановления Правительства № 474 от 28 апреля
1998 года о применении контрольно-кассовых
машин с фискальной памятью при расчетах
наличными,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить
Положение о разрешении деятельности
центров технической поддержки контрольно-
кассовых машин с фискальной памятью.
Главному управлению методологии налоговых
процедур довести этот приказ до сведения всех
структурных подразделений Государственной
налоговой службы и обеспечить его публикацию в
Для получения Свидетельства о регистрации
в качестве центра технической поддержки по
контрольно-кассовым машинам с фискальной
памятью (Свидетельство ЦТП ККМ)
налогоплательщик-заявитель подает заявление
в Управление процедур контроля в составе
главного управления методологии налоговых
процедур Государственной налоговой службы,
которое обеспечивает внедрение названного
Положения, а также размещение информации о
выдаче свидетельств ЦТП ККМ на едином портале
государственных услуг (www.servicii.gov.md) и
на официальной веб-странице Государственной
налоговой службы (www.sfs.md).
Главным управлениям налогового
администрирования обеспечить на
подведомственных территориях соответствие услуг,
предоставляемых ЦТП ККМ в области установки,
ремонта, технического обслуживания контрольно-
кассовых машин, выданным Свидетельствам ЦТП
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ Сергей ПУШКУЦА
№ 481. Кишинэу, 1 декабря 2017 г.
Приложение
к Приказу Государственной
налоговой службы
№ 481 от 1 декабря 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о разрешении деятельности центров
технической поддержки
контрольно-кассовых машин с фискальной
. Положение о разрешении деятельности центров
технической поддержки контрольно-кассовых
машин с фискальной памятью (в дальнейшем –
Положение) разработано во исполнение положений
п.13) ч.(1) ст.133, п.8) ч.(2) ст.133 и ст.1441 Налогового
кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года, а также
для приведения в соответствие с положениями
Закона о регулировании предпринимательской
деятельности путем разрешения № 160 от 22 июня
2011 года и Постановления Правительства № 474
от 28 апреля 1998 года о применении контрольно-
кассовых машин с фискальной памятью при
расчетах наличными.
. В настоящем Положении используемые понятия
означают:
контрольно-кассовая машина с фискальной
памятью (ККМ)
– аппарат для регистрации
кассовых операций, в том числе для хранения
и печати финансово-отчетной информации при
осуществлении наличных денежных расчетов,
в конструкцию которого входит фискальный
модуль, контролирующий фискальную память,
устройства печати и индикации, обеспечивающие
защиту алгоритмов работы и данных от
несанкционированных изменений (другие названия
– контрольно-кассовая машина, контрольно-
кассовый аппарат, кассовый аппарат);
Единый реестр контрольно-кассовых машин

дальнейшем – Единый реестр) – реестр-перечень,
который включает всю информацию о конкретных
моделях ККМ, утвержденных для размещения на
рынке Республики Молдова;
пользователь ККМ
– налогоплательщик, сторона
хозяйственной операции, который в соответствии
с налоговым законодательством обязан применять
при осуществлении наличных денежных расчетов
производитель ККМ
– местное юридическое лицо
или юридическое лицо из другой страны, которое
производит ККМ в соответствии с требованиями
нормативных актов и которое гарантирует
функционирование ККМ с определенным набором
функциональных и технических характеристик;
декларация о соответствии
– письменное
подтверждение, основанное на решении,
принятом в результате проведения оценки, по
которому производитель или его уполномоченный
представитель удостоверяет, что товар соответствует
установленным техническим требованиям;
заявитель ККМ
– юридическое лицо,
зарегистрированное в установленном порядке
в Республике Молдова, подавшее заявление и
необходимые документы для включения конкретной
модели ККМ в Единый реестр;
поставщик ККМ
– юридическое лицо, которое в
установленном порядке добилось утверждения
конкретной модели ККМ;
центр технической поддержки ККМ
(в дальнейшем –
ЦТП ККМ) – юридическое лицо или индивидуальное
предприятие (индивидуальный предприниматель),
которое в установленном порядке получило право на
осуществление деятельности по установке, ремонту
и техническому обслуживанию ККМ;
пломба поставщика/ налоговой службы
– защитные
пломбы в виде самоклеющейся этикетки с
элементами идентификации (включая наименование
поставщика/ эмблему ГНС) и защиты от подделки,
которые необратимо разрушаются (деформируются)
при попытке удаления, централизованно
изготовленные по заказу уполномоченного органа,
используемые поставщиком/ Государственной
налоговой службой при опломбировании
определенных элементов (включая каркас) ККМ;
опломбирование ККМ
– процедура установки пломбы
поставщика и/или пломбы налоговой службы на
определенные элементы ККМ, включая каркас (с
целью защиты от внешних несанкционированных
Свидетельство о регистрации в качестве центра
технической поддержки по контрольно-кассовым
машинам с фискальной памятью
(в дальнейшем
– свидетельство ЦТП ККМ) – разрешительный
документ, посредством которого Государственная
pagina
pagina
налоговая служба подтверждает и/или наделяет
заявителя рядом прав и обязанностей в целях
инициирования, осуществления и/или прекращения
предпринимательской деятельности либо
связанных с нею действий, по установке, ремонту и
техническому обслуживанию ККМ;
нарушение правил эксплуатации ККМ
– обращение
пользователя ККМ за технической поддержкой
к юридическим или физическим лицам, которые
не обладают Свидетельством ЦТП ККМ для
конкретной модели ККМ, а также возврат ККМ из
ремонта без подтверждающей записи ЦТП ККМ.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Производитель ККМ предоставляет заявителю
на основе договора эксклюзивное право на
размещение на рынке Республики Молдова ККМ
конкретной модели и гарантирует возможность
их использования в течение всего срока службы,
установленного в нормативном документе, который
не может быть менее 5 лет.
Заявитель ККМ, ставший поставщиком
конкретной модели ККМ, поставляя на рынок
Республики Молдова ККМ этой модели, должен
обеспечить их соответствие модели, включенной в
Единый реестр ККМ.
Поставщик ККМ обязан обеспечить возможность
использования ККМ в течение всего срока службы
(включая наличие запасных частей и деталей в
необходимом объеме и ассортименте), который не
может быть менее 5 лет, обеспечить их ремонт и
техническое обслуживание на основе договора.
Поставщик ККМ продает ККМ посредством
собственной торговой единицы/ торгового места
посредством центров технической поддержки, с
которыми заключены договоры о сотрудничестве
или посредством других специализированных
торговых единиц («Электротовары и бытовая
техника»).
Поставщик продает опломбированную ККМ
в соответствии со схемой установки защитных
пломб, и имеет следующую сопроводительную
техническую документацию:
a) технический паспорт (формуляр) ККМ;
b) журнал учета услуг по технической поддержке
ККМ (Журнал услуг ККМ), содержащий схему
установки защитных пломб;
c) руководство по использованию, установке,
эксплуатации и обслуживанию ККМ.
Поставщик ККМ имеет право осуществлять
деятельность по установке, ремонту, техническому
обслуживанию ККМ на основе договора с
соответствующим производителем.
Поставщики ККМ для обеспечения осуществления
деятельности по установке, ремонту, техническому
обслуживанию ККМ собственных моделей
могут заключать договоры о сотрудничестве
с юридическими и/или индивидуальными
предприятиями, на которые распространится его
ответственность.
III. УЧЕТ ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Выдача Свидетельства о регистрации в
качестве центра технической поддержки по
контрольно-кассовым машинам с фискальной
памятью (приложение № 3) входит в полномочия
Государственной налоговой службы (ГНС) в
соответствии со ст.144
Налогового кодекса № 1163-
XIII от 24 апреля 1997 года.
В части, не урегулированной ст.144
Налогового
кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года, порядок
запроса, предоставления, приостановления и отзыва
свидетельства ЦТП ККМ определяется Законом о
регулировании предпринимательской деятельности
путем разрешения № 160 от 22 июля 2011 года.
11.
Предприниматель, заявивший об осуществлении
деятельности по установке, ремонту, техническому
обслуживанию ККМ конкретной модели, подает в
ГНС заявление (приложение № 1).
. При подаче заявления представляют следующие
подтверждающие документы, легализируемые
подписью руководителя:
a) копия приказа о назначении лиц (фамилия, имя,
IDNP, номер и срок действия удостоверения),
ответственных в той области, для которой
запрашивается регистрация (адрес для переписки,
включая электронную почту, телефон, факс);
b) копии разрешений на функционирование
структурных единиц, оказывающих услуги,
или копии уведомлений и соответствующих
уведомлений о вручении;
c) копии договоров о сотрудничестве с поставщиками
контрольно-кассовых машин, в которых прямо
перечислены подлежащие обслуживанию модели
контрольно-кассовых машин (область сертификации
для заявителей свидетельства ЦТП ККМ);
d) предварительное уведомление конкретного
поставщика контрольно-кассовых машин о согласии
выдать защитные пломбы для контрольно-кассовых
машин (пломбы поставщика) (приложение № 2);
e) перечень сотрудников-специалистов (фамилия,
имя, IDNP, номер и срок действия удостоверения),
выполняющих установку, ремонт и техническое
обслуживание контрольно-кассовых машин.
ГНС проверяет, если заявителем были соблюдены
требования, предусмотренные п.12, и в случае, если
все требования соблюдены, регистрирует ЦТП ККМ,
выдавая Свидетельство ЦТП ККМ с приложениями:
Список адресов структурных подразделений
(приложение А к Свидетельству) и Область
сертификации (приложение В к Свидетельству).
Свидетельство ЦТП ККМ без приложений
считается недействительным.
Свидетельство ЦТП ККМ выдается бесплатно
сроком на 3 года.
. ГНС обеспечивает регистрацию ЦТП ККМ в срок
не более 10 рабочих дней с даты подачи заявления.
ГНС присваивает поставщикам ЦТП ККМ и ЦТП
ККМ местные регистрационные коды, состоящие
из 5 позиций (XXYZZ), где XX – сокращенное
название, Y – цифровой код (1 для поставщиков
ГНС, в соответствии с Законом о регистрах №
71-XVI от 22 марта 2007 г., обязана вести Регистр
выданных Свидетельств ЦТП ККМ (приложение №
Структуру Регистра выданных Свидетельств ЦТП
ККМ, при необходимости, можно изменить, как
основные поля (1-8), так и вспомогательные (9-13).
Информация о выданных Свидетельствах ЦТП
ККМ публикуется на едином правительственном
портале государственных услуг (www.servicii.gov.
md) и на официальном сайте ГНС (www.sfs.md).
. Об отказе в регистрации ЦТП ККМ ГНС
уведомляет заявителя в письменной форме в срок
не более 10 рабочих дней со дня подачи заявления с
указанием оснований отказа.
Обнаружение ГНС недостоверных данных в
декларируемой заявителем информации служит
основанием для отказа в выдаче Свидетельства ЦТП
ККМ или для аннулирования такого документа,
если он уже был выдан.
После устранения причин, послуживших
основанием для отказа в регистрации ЦТП ККМ,
заявитель может подать новое заявление, подлежащее
рассмотрению в порядке, установленном п.12.
В случае, если необходимо произвести изменения
в Свидетельстве ЦТП ККМ или в приложениях,
к Заявлению прилагается выданное ранее
Свидетельство с приложениями. Переоформленное
Свидетельство ЦТП ККМ выдается на том же
бланке, либо в зависимости от обстоятельств, на
новом бланке с учетом указанных в заявлении
изменений. Изменения производятся в течение 10
рабочих дней.
Изменения, внесенные в Свидетельства ЦТП ККМ,
подлежат отражению в Регистре Свидетельств ЦТП
Основаниями для переоформления
Свидетельства ЦТП ККМ могут быть: изменение
названия его обладателя, изменение других
данных, содержащихся в нем, без обновления
которых не может быть установлена связь между
Свидетельством ЦТП ККМ, предметом документа и
его обладателем.
При появлении оснований для переоформления
Свидетельства ЦТП ККМ, его обладатель обязан в
течение 10 рабочих дней подать в ГНС в соответствии
с процедурой, предусмотренной в разделе III,
заявление о переоформлении Свидетельства ЦТП
ККМ, вместе с документом, который необходимо
переоформить, и документами (либо копиями
документов с представлением оригиналов для
проверки), подтверждающими необходимые
изменения.
Срок действия переоформленного Свидетельства
ЦТП ККМ не может превышать срок действия,
указанный в Свидетельстве ЦТП ККМ, который
переоформляется.
В период рассмотрения заявления о
переоформлении Свидетельства ЦТП ККМ его
обладатель вправе продолжать свою деятельность на
основании декларации под личную ответственность,
поданной в ГНС одновременно с заявлением о
переоформлении.
Основанием для отклонения заявления о
переоформлении Свидетельства ЦТП ККМ
является обнаружение ГНС недостоверных данных
в представленной либо декларируемой заявителем
информации.
Обладатель разрешительного документа не
вправе передавать данный документ или его копию
другому лицу для осуществления деятельности.
По истечении срока, установленного для
выдачи свидетельства ЦТП ККМ, и при отсутствии
со стороны ГНС письменного отказа в выдаче
такового, запрашиваемый документ считается
предоставленным на основе молчаливого согласия.
ГНС обеспечит выдачу Свидетельства ЦТП ККМ в
установленные сроки.
ГНС отзывает свидетельство ЦТП ККМ в
следующих случаях:
a) по заявлению обладателя;
b) в случае установления ГНС нарушений
законодательства при осуществлении деятельности
в области установки, ремонта, технического
обслуживания контрольно-кассовых машин.
Если заявитель намеревается осуществлять
указанный в Свидетельстве ЦТП ККМ вид
деятельности после истечения срока действия, он
повторит описанную в III разделе процедуру, подав
заявление за 30 дней до окончания срока действия
3 лет.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Деятельность поставщиков ККМ и ЦТП ККМ
регламентируется Положением о Едином реестре
контрольно-кассовых машин, утвержденном
Постановлением Правительства № 474 от 28 апреля
1998 года, Положением о порядке эксплуатации
контрольно-кассовых машин с фискальной памятью,
утвержденном решением Межведомственной
комиссии по контрольно-кассовым машинам от
24 июля 1998, настоящим Положением, а также
другими решениями Межведомственной комиссии
по контрольно-кассовым машинам.
Приложение № 1
к Положению о разрешении деятельности
центров технической поддержки контрольно-
кассовых машин с фискальной памятью
pagina
pagina
SERVICIUL FISCAL ГОСУДАРСТВЕННАЯ
DE STAT НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
maşinile de casă şi de control cu memorie �scală
Nr.________
Valabil până la “__” ________ 20___
(denumirea, forma de organizare juridică, IDNO, adre
desfăşoară activităţi de instalare, reparare, deservire teh
nică а maşinilor de casă şi de control cu memorie �scală
având calitatea de FR MCC şi/sau CAT MCC, conform
anexei (____�le) – parte integrantă a prezentului certi
de răspundere a SFS
L.Ş.
Nr.
Adresa
înregistră
de răspundere a SFS
L.Ş
Приложение B
CERTIFICATUL CAT MCC Nr. ____
DOMENIUL DE CERTIFICARE
Nr.
Furnizorul/Pro
înregistrării
de răspundere a SFS
L.Ş
Приложение № 4
к Положению о разрешении деятельности
центров технической поддержки контрольно-
кассовых машин с фискальной памятью
REGISTRUL CERTIFICATELOR CAT MCC
pagina
pagina
Nr.
Nr.
rea
Adre
respon-
(IDNP,
prenume)/
nr. legi-
IDNP,
prenu-
care a
de răspundere a SFS
A fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat
cu privire la modi�carea şi completarea Ordinului
ministrului �nanţelor nr. 118 din 28 august 2017
nr. 143 din 23.11.2017
(în vigoare 15.12.2017)
Monitorul O�cial al R. Moldova nr. 434-439 art. 2240
ÎNREGISTRAT:
nr.1277 din 12 decembrie 2017
Ministru _______ Vladimir CEBOTARI
Ordinul ministrului �nanţelor nr.118 din 28 august 2017
cu privire la aprobarea formularului tipizat de document
primar cu regim special “Factura �scală” şi a Instrucţi
unii privind completarea acestuia (Monitorul O�cial al
Republicii Moldova, 2017, nr.340-351, art.1750), înreg
istrat la Ministerul Justiţiei cu nr.1256 din 13 septembrie
2017, se modi�că şi se completează după cum urmează:
La punctul 5, ultimul alineat se completează cu o
“Se permite imprimarea de sine stătător a formularului
facturii �scale într-o singură limbă, dar obligatoriu în
“6. Se permite utilizarea formularelor tipizate de docu
ment primar cu regim special “factura �scală” şi “fac
tura”, executate tipogra�c, valabile pînă la intrarea în
vigoare a prezentului Ordin, pînă la epuizarea totală a
stocurilor a�ate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat. For
mularele tipizate de document primar cu regim special
“factura”, executate tipogra�c, a�ate în stoc, urmează
a � completate cu respectarea modului de completare a
acestora existent la momentul aprobării lor.
Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de
sine stătător a facturilor �scale primite pînă la intrar
ea în vigoare a prezentului Ordin se utilizează pînă la
epuizarea lor.
Seria şi diapazonul de numere primite pentru impri
marea de sine stătător a facturilor, neutilizate pînă la 28
octombrie 2017, după data menţionată devin nevalabile
şi nu vor � utilizate pentru imprimarea formularelor tip
Se permite completarea facturilor �scale, executate
tipogra�c a�ate în stoc, şi imprimarea de sine stătător
a facturilor �scale cu utilizarea seriei şi diapazonului de
numere primite pînă la intrarea în vigoare a prezentului
Ordin, conform Instrucţiunii prevăzute în anexa nr.2.”
În anexa nr.2:
1) la punctul 10, alineatul al doilea se completează cu o
“ Tabelul de pe versoul formularului ce cuprinde rîn
durile 18-22 nu se imprimă în cazul lipsei indicatorilor
2) punctul 11 subpunctul 11), propoziţia a doua va avea
următorul cuprins: “În cazul livrării mărfurilor supuse
accizelor şi a celor impozitate cu TVA la cota redusă
se indică codul poziţiei tarifare conform Nomenclaturii
Combinate a Mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din
subpunctul 6) după cuvintele “denumirea activului şi”
se completează cu subpunctul 12) cu următorul cuprins:
“12) În cazul refacturării cheltuielilor compensate prin
înscrierea lor într-un rînd separat în factura �scală elib
erată pentru livrarea de mărfuri, servicii, în rîndul 7
“Redirijări” nu se indică menţiunea “Non livrare”, iar
în coloana 10.1 “Denumirea mărfurilor/activelor, ser
viciilor şi codul poziţiei tarifare al măr�i/activului” se
indică într-un rînd separat tipul operaţiunii “Refactur
are”. La refacturarea cheltuielilor efectuată de către un
neplătitor de TVA coloana 10.6 “Cota TVA, %” şi co
loana 10.7 “Suma totală a TVA, lei” nu se completează,
iar în coloana 10.8 se înscrie valoarea totală a sumei
MINISTRUL FINANŢELOR Octavian ARMAŞU
Nr.143. Chişinău, 23 noiembrie 2017.
Был опубликовн Приказ Государственной
Налоговой Службы
о внесении изменений и дополнений в Приказ
министра финансов № 118 от 28 августа 2017 г.
№ 143 от 23.11.2017
(в силу 15.12.2017)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 434-439 ст.
2240 от 15.12.2017
ЗАРЕГИСТРИРОВАН:
Министерство юстиции
№ 1277 от 12 декабря 2017 г.
Министр _________ Владимир ЧЕБОТАРЬ
В Приказ министра финансов № 118 от 28 августа
2017 года ”Об утверждении типовой формы
первичного документа строгой отчетности
«Налоговая накладная»“ и “Инструкции по ее
заполнению” (Monitorul O�cial al Republicii Moldo
va, 2017, № 340-35, ст.1750), зарегистрированный
в Министерстве юстиции под № 1256 от 13
сентября 2017 года, внести следующие изменения и
дополнения:
В пункте 5 последний абзац дополнить
предложением следующего содержания:
«Разрешается самостоятельная печать налоговых
накладных на одном языке, но в обязательном
порядке на государственном языке.».
. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
Разрешается использование бланков «налоговых
накладных» и «накладных», напечатанных
типографским способом, действующих до
вступления в силу данного приказа, до полного
использования остатков, находящихся у субъектов
обложения и Государственной налоговой
службы. Остатки бланков первичного документа
строгой отчетности «Накладная», напечатанные
типографским способом, заполняются с
соблюдением методики, действующей на момент их
утверждения.
Серия и диапазон номеров для самостоятельной
печати «налоговых накладных», полученных
до вступления в силу настоящего Приказа,
используются до их исчерпания.
Серия и диапазон номеров, полученные для
самостоятельной печати «накладных» и
неиспользованные до 28 октября 2017 г., считаются
недействительными после вышеуказанной даты и
не могут быть использованы для самостоятельной
печати первичных документов строгой отчетности.
Допускается заполнение налоговых накладных,
напечатанных типографским способом,
находящихся в остатках, а также напечатанных
самостоятельно с использованием серии и диапазона
номеров, полученных до вступления в силу
настоящего Приказа в соответствии с Инструкцией,
предусмотренной в приложении № 2.»
В приложении № 2 к Инструкции по заполнению
типовой формы первичного документа строгой
отчетности «Налоговая накладная»:
1) в пункте 10 второй абзац дополнить предложением
следующего содержания:
«Таблица на обратной стороне бланка налоговой
накладной (строки 18-22) не распечатывается при
отсутствии соответствующих показателей.»;
2) в пункте 11 подпункте 11) второе предложение
изложить в следующей редакции:
«В случае поставок подакцизных товаров, а также
товаров, облагаемых НДС по пониженной ставке,
указывается код товарной позиции согласно
Комбинированной товарной номенклатуре,
утвержденной Законом № 172 от 25 июля 2014 г.»;
3) в пункте 15:
в подпункте 6) после слов «наименование активов
и» дополнить текстом «по необходимости,»;
подпункт 8) изложить следующей редакции:
«8) Графы 10.6 – 10.7 заполняются по
необходимости»;
подпункт 9) исключить;
дополнить подпунктом 12) следующего содержания:
«12) В случае рефактурирования компенсированных
расходов путем включения их отдельной строкой в
налоговую накладную, выписанную на поставку
товаров, услуг, в строке 7 «Переадресовки» не
заполняется пометка «Non livrare», а в графе 10.1
«Наименование товаров/активов, услуг и код
товарной позиции товара/актива» указывается
отдельной строкой тип операции «Refacturare».
При рефактурировании расходов, осуществляемых
неплательщиком НДС, графы 10.6 «Ставка
pagina
pagina
НДС, %» и 10.7 «Общая сумма НДС, леев» не
заполняются, а в графе 10.8 указывается общая
сумма рефактурирования.».
МИНИСТР ФИНАНСОВ Октавиан АРМАШУ
№ 143. Кишинэу, 23 ноября 2017 г.
A fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat
cu privire la aprobarea formularelor tipizate
aferente Con�rmării privind deţinerea în propri
utilajului şi tehnicii necesare procesului de pro
ducţie în proporţie de minimum 50% din totalul
utilajului şi tehnicii necesare şi Raportului privind
conformarea la modul de acordare a scutirii de
TVA la importul materiei prime, al materialelor,
articolelor de completare şi accesoriilor necesare
procesului propriu de producţie şi/sau a scutirii de
vărsare la buget a TVA la livrarea mărfurilor pro
duse şi la prestarea serviciilor
nr. 460 din 24.11.2017
Monitorul O�cial al R. Moldova nr. 441-450 art. 2299
În scopul e�cientizării şi optimizării activităţii de ad
ministrare �scală, precum şi în vederea respectării pre
vederilor Hotărârii Guvernului nr.819 din 18 octombrie
2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind
TVA conform prevederilor art.103 alin.(7) din Codul
�scal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.4 alin.(18)
lit.b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997
pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului �scal,
în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) pct.8 din
Se aprobă formularul tipizat aferent Con�rmării
privind deţinerea în proprietate şi/sau în posesiune şi
folosinţă temporară a utilajului şi tehnicii necesare pro
cesului de producţie în proporţie de minimum 50% din
totalul utilajului şi tehnicii necesare, conform anexei
nr.1 la prezentul Ordin.
. Con�rmarea privind deţinerea în proprietate şi/sau în
posesiune şi folosinţă temporară a utilajului şi tehnicii
necesare procesului de producţie în proporţie de min
imum 50% din totalul utilajului şi tehnicii necesare se
va prezenta Serviciului Fiscal de Stat conform Regula
. Se aprobă formularul tipizat al Raportului privind
conformarea la modul de acordare a scutirii de TVA la
importul materiei prime, al materialelor, articolelor de
completare şi accesoriilor necesare procesului propriu
de producţie şi/sau a scutirii de vărsare la buget a TVA
la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor
Raportul se prezintă trimestrial de către întreprinder
ile şi organizaţiile incluse în Listele bene�ciarilor de
scutiri de TVA, cel târziu în ultima zi a lunii care ur
mează după trimestrul de raportare, conform pct.11 din
Raportul, conform noului formular, se va prezenta de
către întreprinderile şi organizaţiile incluse în Listele
bene�ciarilor de scutiri de TVA, începând cu trimestrul
IV de raportare pentru anul 2017.
Se abrogă Ordinul IFPS nr.502 din 18 octombrie 2010
pentru aprobarea formularului con�rmării privind deţi
nerea în permanenţă în proprietate a utilajului şi tehnicii
Direcţia generală managementul riscurilor va asigura
publicarea prezentului Ordin în Monitorul O�cial al Re
Direcţia generală managementul riscurilor va aduce
la cunoştinţă prezentul Ordin tuturor subdiviziunilor
Prezentul Ordin intră în vigoare din data publicării în
DIRECTORUL
SERVICIULUI FISCAL DE STAT Serghei PUŞCUŢA
Nr.460. Chişinău, 24 noiembrie 2017.
Anexa nr.1
nr.460 din 24.11.2017
privind deţinerea în proprietate şi/sau în posesiune
sare procesului de producţie în proporţie de mini
mum 50% din totalul utilajului şi tehnicii necesare
Prin prezenta, ________________________, cod
ul �scal___________________, în persoana
___________________________, în scopul bene�cierii
de scutire de TVA conform prevederilor art.103 alin.(7)
din Codul �scal, con�rm că, conform situaţiei la ultima
zi a lunii precedente celei în care se depune cererea pen
tru solicitarea scutirii de TVA, situaţia privind deţinerea
în proprietate şi/sau în posesiune şi folosinţă temporară
a utilajului şi tehnicii necesare procesului de producţie
în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului şi
Nr.
Total, lei
în procesul de
producţie/prestarea
serviciilor, lei
Valoarea utilajului şi tehnicii (din
Valoarea utilajului şi tehnicii primite
Total (rd.02+rd.03+rd.04)
Anexa nr.2
nr.460 din 24.11.2017
privind conformarea la modul de acordare a scutirii
de TVA la importul materiei prime, al materialelor,
articolelor de completare şi accesoriilor necesare
procesului propriu de producţie şi/sau a scutirii de
vărsare la buget a TVA la livrarea mărfurilor pro
duse şi la prestarea serviciilor
raportoare
(denumirea organizaţiei, întreprinderii)
În persoana
__________________________________
(numele, prenumele conducătorului)
Perioada de raportare de la
Prezint, pe propria răspundere,
Raportul privind confor
marea la modul de acordare a scutirii de TVA la im
portul materiei prime, al materialelor, articolelor de
completare şi accesoriilor necesare procesului propriu
de producţie şi/sau a scutirii de vărsare la buget a TVA
la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea servici
ilor,
în vederea bene�cierii de facilităţi la capitolul TVA
potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.819 din 18
octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de acordare a unor categorii de facil
ităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7)
din Codul �scal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.4
alin.(18) lit.b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie
1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului
1. Întreprinderea sau organizaţia are în calitate de
fondator/asociat unic una dintre societăţile orbilor,
societăţile surzilor şi/sau societăţile invalizilor
Denumirea completă a societăţii fondator/asociat
(denumirea organizaţiei, întreprinderii)
Codul �scal al societăţii fondator/asociat
2. Societăţile orbilor, societăţile surzilor şi/sau soci
etăţile invalizilor fondatoare/asociate deţin certi�ca
tul de înregistrare a organizaţiei necomerciale, elib
erat de către Ministerul Justiţiei
Nr./data/seria certi�catului __________________
3. Societăţile orbilor, societăţile surzilor şi/sau soci
etăţile invalizilor fondatoare/asociate deţin certi�
catul de stat eliberat de către Comisia de certi�care
de pe lângă Ministerul Justiţiei, care atestă utilitatea
Nr./data/seria certi�catului __________________
4. Numărul salariaţilor cu dizabilităţi, angajaţi ai or
ganizaţiei sau întreprinderii, pentru �ecare lună cal
endaristică în parte pentru întreprinderile şi organi
zaţiile incluse în Liste sau pe o perioadă de cel puţin
3 luni anterioare pentru întreprinderile şi organi
zaţiile care doresc a � incluse în Liste, corespunde
cuantumului stabilit de Legea nr.837-XIII din 17 mai
1996 cu privire la asociaţiile obşteşti
pagina
pagina
contractelor de angajare
5. Salariul mediu lunar calculat salariaţilor cu dizabilităţi constituie cel puţin cuantumul minim garantat al
salariului în sectorul real, stabilit de Guvern pentru anul de referinţă, calculat indiferent de numărul de ore
culat salariaţilor cu
calculat salariaţilor
Total salariu calcu
lat pe întreprinde
re, lei
6. Întreprinderea sau organizaţia deţine în proprietate şi/sau în posesiune şi folosinţă temporară, în baza unui
contract de leasing �nanciar, utilajul şi tehnica necesare procesului de producţie/prestare a serviciilor în pro
Nr.
Total, lei
în procesul de
producţie/prestarea
serviciilor, lei
Valoarea utilajului şi tehnicii (din
Valoarea utilajului şi tehnicii primite
Total (rd.02+rd.03+rd.04)
7. Pentru întreprinderile producătoare, costul materiei prime, al materialelor, articolelor de completare şi
accesoriilor autohtone şi/sau importate, utilizate în procesul propriu de producţie, nu depăşeşte 90% din con
sumurile de producţie.
* În componenţa consumurilor de producţie intră următoarele elemente: consumuri directe de materiale, consumuri
directe privind retribuirea muncii şi consumuri indirecte de producţie, cu excepţia pierderilor de materii prime şi
produsă
de completare/
Total
producere pe
Comercializat
(cantitatea/preţ
per unitate,
fără TVA)
valoarea
scutire de TVA
* se anexează calculul costului de producţie pentru �ecare tip de produs în parte
8. Materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile importate sunt destinate în exclusivitate
procesului propriu de producţie, fapt stabilit în baza raportului de expertiză eliberat de către Camera de
Comerţ şi Industrie, care con�rmă că, în urma procesului tehnologic, materia primă de provenienţă străină
şi autohtonă este transformată în produs �nit, căpătând o nouă proprietate şi destinaţie, criteriu obligatoriu
doar pentru scutirea prevăzută la art.103 alin.(7) din Codul �scal.
Nr.,
Valoarea
de producere
(Cantitatea/valoarea
valoarea
TVA:
* în vederea con�rmării indicatorilor incluşi în coloniţele 6,7 se anexează documentele de evidenţă contabilă
9. Indicatori care con�rmă desfăşurarea activităţii
de producere/prestarea serviciilor cu utilizarea
muncii salariaţilor cu dizabilităţi:
a) descrierea proceselor tehnologice în activitatea de
producere, procesului de prestare a serviciilor;
b) indicarea funcţiilor deţinute în organizaţie de
către persoanele cu dizabilităţi.
Copiile documentelor care urmează a � ataşate la cer
1) certi�catul de înregistrare a organizaţiei necomer
ciale, eliberat societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi
societăţilor invalizilor fondatoare/asociate de către Min
2) certi�catul privind atribuirea statutului de utilitate
publică, eliberat societăţilor orbilor, societăţilor surzilor
şi societăţilor invalizilor fondatoare/asociate de către
3) decizia de înregistrare a întreprinderii sau organi
zaţiei, eliberată de către Instituţia publică “Agenţia Ser
4) extrasul eliberat de către Instituţia publică “Agenţia
Servicii Publice”, care atestă faptul că întreprinderea are
în calitate de fondator/asociat unic una dintre societăţile
orbilor, societăţile surzilor şi/sau societăţile invalizilor;
5) ultimul raport �nanciar prezentat Biroului Naţional
7) documentul care con�rmă deţinerea în proprietate
şi/sau în posesiune şi folosinţă temporară a utilajului şi
tehnicii necesare procesului de producţie în proporţie de
minimum 50% din totalul utilajului şi al tehnicii nece
sare, conform formularului stabilit de către Serviciul
8) documentul care con�rmă mărimea costului mater
iei prime, al materialelor, articolelor de completare şi
accesoriilor autohtone şi/sau importate, utilizate în pro
cesul propriu de producţie, în totalul consumurilor de
9) actul de con�rmare/constatare a prelucrării su�ciente,
conform formularului stabilit de către Serviciul Vamal
în cazul bene�cierii de scutirea prevăzută la art.103 alin.
10) documentul care con�rmă calcularea salariilor
persoanelor cu dizabilităţi în cuantumul stabilit pentru
perioada a 6 luni anterioare datei depunerii cererii (car
11) documentul care con�rmă angajarea persoanelor cu
dizabilităţi în cuantumul stabilit sau lista salariaţilor cu
pagina
pagina
Был опубликован Приказ Государственной
Налоговой Службы
oб утверждении типовых форм Подтверждения
о наличии права собственности и/или
временного владения и пользования
ноборудование и технику, необходимые для
процесса производства в размере не менее 50%
от всего требуемого оборудования и техники и
Отчета о соблюдении порядка предоставления
освобождения от НДС для импорта сырья,
материалов, аксессуаров и принадлежностей,
необходимых для собственного процесса
производства, и/или освобождения от уплаты
в бюджет НДС при поставке произведенных
товаров и оказании услуг
№ 460 от 24.11.2017
(в силу 22.12.2017)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 441-450 ст.
2299 от 22.12.2017
В целях оптимизации налогового администрирования
и соблюдения положений Постановления
Правительства № 819 от 18 октября 2017 года об
утверждении Положения о порядке предоставления
некоторых категорий льгот по уплате НДС согласно
положениям части (7) статьи 103 Налогового кодекса
№ 1163-XIII от 24 апреля 1997 года и пункта b) части
(18) статьи 4 Закона № 1417-XIII от 17 декабря 1997
года о введении в действие раздела III Налогового
кодекса, в соответствии с положениями пункта 8
части (1) статьи 133 Налогового кодекса
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить типовую форму Подтверждения о
наличии права собственности и/или временного
владения и пользования на оборудование и технику,
необходимые для процесса производства в размере
не менее 50% от всего требуемого оборудования и
техники, согласно приложению № 1 к настоящему
Приказу.
Подтверждение о наличии права собственности
и/или временного владения и пользования на
оборудование и технику, необходимые для
процесса производства в размере не менее 50%,
предоставляется Государственной налоговой службе
согласно Положению.
Утвердить типовую форму Отчета о соблюдении
порядка предоставления освобождения от НДС
для импорта сырья, материалов, аксессуаров и
принадлежностей, необходимых для собственного
процесса производства, и/или освобождения от
уплаты в бюджет НДС при поставке произведенных
товаров и оказании услуг (далее – Отчет).
Отчет представляется ежеквартально
предприятиями и организациями, включенными
в Списки бенефициаров освобождения от НДС,
не позднее последнего дня месяца, следующего за
отчетным кварталом, согласно пункту 11 Положения.
Отчет, согласно новой типовой форме,
представляется предприятиями и организациями,
включенными в Списки бенефициаров освобождения
от НДС, начиная с IV квартала 2017 года.
Признать утратившим силу Приказ ГГНИ № 502
от 18 октября 2010 года об утверждении типовой
формы подтверждения о постоянном владении и
пользовании производственными оборудованием и
техникой в размере не менее 50%.
Генеральному управлению менеджмента рисков
обеспечить публикацию настоящего приказа в Mon
Генеральному управлению менеджмента рисков
довести настоящий приказ до сведения всех
структурных подразделений Государственной
налоговой службы.
Настоящий приказ вступает в силу со дня
опубликования в Monitorul O�cial al Republicii Mol
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ Сергей ПУШКУЦА
№ 460. Кишинэу, 24 ноября 2017 г.
Приложение № 1
к Приказу ГНС
№ 460 от 24.11.2017 г.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о наличии правa собственности и/или
временного владения и пользования
на оборудование и технику, необходимые для
процесса производства в размере не менее 50%
от всего требуемого оборудования и техники
Настоящим, ________________________,
фискальный код ______________, в лице______
_____________________, в целях освобождения
от уплаты НДС согласно положениям части (7)
статьи 103 Налогового кодекса, подтверждаю,
что по состоянию на последний день месяца,
предшествующего месяцу, в котором подается
заявление об освобождении от уплаты НДС, ситуация
наличия права собственности и/или временного
владения и пользования на оборудование и технику,
необходимые для процесса производства в размере
не менее 50% от всего требуемого оборудования и
техники представляется в следующем виде:
Показатели
Код строки
Всего, леев
В том числе
используемая в
производстве /
предоставлении
услуг, леев
Стоимость оборудования и техники
(данные из счета 123 «Основные
средства»), в том числе:
находящихся в частной
собственности
полученных на основании
контрактов финансового лизинга
Стоимость оборудования
и техники, полученных в
пользование по договору лизинга
Итого (стр.02+ стр.03+ стр.04)
Доля оборудования и
производственной техники в
собственности
* Представленная информация верна и соответствует данным бухгалтерского учета.
Подпись руководителя
Дата «___» ___________ 20__
Приложение № 2
к Приказу ГНС № 460 от 24.11.2017
Отчет о соблюдении порядка предоставления
освобождения от НДС для импорта сырья,
материалов, аксессуаров и принадлежностей,
необходимых для собственного процесса
производства, и/или освобождения
от уплаты в бюджет НДС при поставке
произведенных товаров и оказании услуг
(название организации, предприятия)
Фискальный код
В лице _
(имя, фамилия руководителя)
Отчетный период от
_______________
Предоставляю, под собственную ответственность,
Отчет о соблюдении порядка предоставления
освобождения от НДС для импорта сырья,
материалов, аксессуаров и принадлежностей,
необходимых для собственного процесса
производства, и/или освобождения от уплаты в
бюджет НДС при поставке произведенных товаров
и оказании услуг
, в целях использования налоговых
льгот по НДС, в соответствии с положениями
Постановления Правительства № 819 от 18 октября
2017 года об утверждении Положения о порядке
предоставления некоторых категорий льгот по
уплате НДС согласно положениям части (7) статьи
103 Налогового кодекса№ 1163-XIII от 24 апреля1997
года и пункта b) части (18) статьи 4Закона № 1417-
XIII от 17 декабря 1997 года о введении в действие
раздела III Налогового кодекса.
Критерии:
1. Предприятие или организация имеет в
качестве единственного учредителя/участника
одно из обществ слепых, обществ глухих и/или
обществ инвалидов
Полное название общества учредителя/участни
ка___________________________
(название организации, предприятия)
Фискальный код общества учредителя/участни
ка_________________________
2. Общества слепых, общества глухих и/
или общества инвалидов – учредители/
участники имеют свидетельство о регистрации
некоммерческой организации, выданное
pagina
pagina
Министерством юстиции
№/дата/серия свидетельства __________________
3. Общества слепых, общества глухих и/или общества инвалидов – учредители/участники имеют
государственное свидетельство, выданное Сертификационной комиссией при Министерстве юстиции,
подтверждающее их общественную пользу
№/дата/серия сертификата __________________
4. Численность лиц с ограниченными возможностями, работающих на предприятии или в организации,
по каждому календарному месяцу отдельно – для предприятий и организаций, включенных в Списки,
или в период не менее 3 предыдущих месяцев – для предприятий и организаций, желающих быть
включенными в Списки, соответствует численности, установленной Законом № 837-XIII от 17 мая
1996 года об общественных ассоциациях
Месяц
Общее количество сотрудников
согласно договорам о найме
Количество
сотрудников - лиц
возможностями
Численность сотрудников
возможностями, %
5. Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам с ограниченными возможностями,
составляет не менее гарантированного минимума заработной платы в реальном секторе, установленного
Правительством на отчетный год, исчисленного независимо от количества фактически отработанных
часов
Месяц
Количество
сотрудников - лиц
возможностями
Начисленная
заработная плата
сотрудникам - лицам
возможностями, леев
Средняя начисленная
заработная плата
сотрудникам - лицам
возможностями, леев
Всего начисленная
заработная плата по
предприятию, леев
6. Наличие у предприятия или организации в собственности и/или во временном владении и
пользовании на основе договора финансовой аренды оборудования и техники, необходимых для
процесса производства/предоставления услуг, в объеме не менее 50% от всего требуемого оборудования
и техники
Показатели
Код строки
Всего, леев
В том числе
используемая в
производстве /
предоставлении
услуг, леев
Стоимость оборудования и техники
(данные из счета 123 «Основные
средства»), в том числе:
находящихся в частной
собственности
полученных на основании
контрактов финансового лизинга
Стоимость оборудования
и техники, полученных в
пользование по договору лизинга
Итого (стр.02+ стр.03+ стр.04)
Доля оборудования и
производственной техники в
собственности
7. Для производственных предприятий стоимость отечественных и/или импортных сырья, материалов,
комплектующих изделий и принадлежностей, используемых в процессе производства собственной
продукции, не должна превышать 90% производственных затрат
*В состав производственных затрат входят следующие элементы: прямые материальные затраты,
прямые затраты на оплату труда и косвенные производственные затраты, за исключением потерь сырья
и материалов
Показатели
Произведенное
количество
Затраты
материалы,
комплектующие
изделия и
на единицу
продукта, леев
Всего
производственных
затратна единицу
продукта, леев
Реализовано
(количество/
единицу
продукта, без
Остаток
(количество/
стоимость)
веденный
продукт в
отчетный
период с
освоб
ождением от
* прилагается расчет стоимости производства для каждого типа продукта в отдельности
8. Импортируемое сырье, материалы, комплектующие изделия и принадлежности предназначаются
исключительно для собственного процесса производства, что установлено на основе заключения
экспертизы, выданного Торгово-промышленной палатой, которое подтверждает, что в результате
технологического процесса сырье иностранного и отечественного происхождения переработано в
конечный продукт, в результате чего оно получило новое свойство и предназначение, что является
обязательным критерием только для освобождения, предусмотренного частью (7) статьи 103 Налогового
кодекса
Показатели
Код
товарной
Импорти
рованное
колич
ество
Таможе
нная стоим
ость тов
аров
Использовано в
процессе производства
(количество/ общая
стоимость, леев)
Остаток
(количество/
стоимость)
Таможенная
импорт
материалы
импорти
рованные с использ
ованием льготы по
*в подтверждение показателей из 6 и7 графы, прилагаются бухгалтерские документы
pagina
pagina
9. Показатели, подтверждающие использование
труда лиц с ограниченными возможностями в
процессе производства/предоставления услуг:
а) описание технологических процессов в
производственной деятельности, процесса
предоставления услуг;
b) указание должностей, занимаемых в
предприятии лицами с ограниченными
возможностями.
Дата составления Отчет Фамилия, имя
руководителя
Копии документов, которые необходимо
приложить к заявлению:
1) сертификат о регистрации некоммерческой
организации, выданный обществам слепых,
обществам глухих и обществам инвалидов –
учредителям/участникам Министерством юстиции;
2) сертификат о присвоении статуса общественной
пользы, выданный обществам слепых, обществам
глухих и обществам инвалидов – учредителям/
участникам Сертификационной комиссией при
Министерстве юстиции;
3) решение о регистрации предприятия или
организации, выданное государственным
учреждением «Агентство публичных услуг» или,
при необходимости, Министерством юстиции;
4) выписка, выданная государственным учреждением
«Агентство публичных услуг», подтверждающая,
что предприятие имеет в качестве учредителя/
единственного участника одно из обществ слепых,
обществ глухих и/или обществ инвалидов;
5) последний финансовый отчет, представленный
Национальному бюро статистики;
6) аналитическая расшифровка счета 123 «Основные
средства»;
7) документ, подтверждающий право собственности
и/или временного владения и пользования на
оборудование и технику, необходимые для процесса
производства в размере не менее 50% от всего
требуемого оборудования и техники, согласно
форме, установленной Государственной налоговой
службой;
8) документ, который подтверждает размер
стоимости отечественных и/или импортируемых
сырья, материалов, комплектующих изделий
и принадлежностей, используемых в процессе
производства собственной продукции в совокупных
производственных затратах (расчет стоимости
единицы продукции);
9) акт подтверждения/определения достаточной
переработки в соответствии с формой,
установленной Таможенной службой для
освобождения, предусмотренного частью (7) статьи
103 Налогового кодекса;
10) документ, подтверждающий расчет зарплаты лиц
с ограниченными возможностями в установленном
размере за последние 6 календарных месяцев до дня
подачи заявления (книга зарплаты);
11) документ, подтверждающий прием на работу лиц
с ограниченными возможностями в установленном
количестве, или список работников с указанием лиц
с ограниченными возможностями.
A fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor
privind aprobarea formularului tipizat al
Declaraţiei cu privire
nr. 153 din 22.12.2017
(în vigoare 29.12.2017)
Monitorul O�cial al R. Moldova nr. 451-463 art.
În vederea executării prevederilor art.83 alin.(4) din
Codul �scal, precum şi a modi�cărilor operate prin
Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la mod
i�carea şi completarea unor acte legislative (Monitor
ul O�cial al Republicii Moldova, 2016, nr.472-477,
- formularul tipizat Declaraţia cu privire la impozitul
pe venit pentru agenţii economici (forma VEN12), con
form anexei nr.1;
- Modul de completare a Declaraţiei cu privire la im
pozitul pe venit pentru agenţii economici, conform
anexei nr.2.
Prima perioadă �scală de raportare, conform formu
larului aprobat, este perioada �scală a anului 2017, in
clusiv şi pentru contribuabilii care şi-au modi�cat perio
ada �scală în conformitate cu art.12
alin.(4) din Codul
MINISTRUL FINANŢELOR Octavian ARMAŞU
Nr.153. Chişinău, 22 decembrie 2017.
Anexa nr.1
nr.153 din 22 decembrie 2017
Forma VEN 12
Форма
/ Декларация
cu privire la impozitul pe venit pe perioada �s
о подоходном налоге за налоговый период______
A
Persoanele nespeci�cate la literele B, C,
D, E şi F
Лица, не указанные в литерах В, С, D, E
Întreprinderile individuale (între
Индивидуальные предприятия
(индивидуальные предприниматели)
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Persoanele care desfăşoară activitate
profesională în sectorul justiţiei
Лица, осуществляющие
профессиональную деятельность в
сфере правосудия
Товарещество
În pătrăţelul literei selectate se pune semnul “√”/
В
клетке выбранной литеры проставляется знак “√”
Denumirea contribuabilului
Наименование налогоплательщика
Codul �scal
Фискальный код
Genul principal de activitate
_____________________
Основной вид деятельности
Код
Руководитель хозяйствующего субъекта
numele, prenumele
подпись)

Data prezentării
Главный бухгалтер (
numele, prenumele
/подпись) Дата представления
Serviciul Fiscal de Stat
_________________________
Государственная налоговая служба
Дата получения
Funcţionarul organului �scal
___________________
Служащий налогового органа
(numele, prenumele/
/подпись)
Indicatori/ Показатели
Cod Код
Сумма
Pro�tul (pierderea) perioadei de gestiune curente pînă la impozitare (rîndul
Прибыль (убыток) текущего отчетного периода до налогообложения
(стр.0101 – стр.0102)
Suma totală a veniturilor constatate conform datelor contabilităţii �nanciare
(suma clasei “Venituri”)
Общая сумма доходов, признанных в финансовом учете (сумма класса
“Доходы” )
Suma totală a cheltuielilor constatate conform datelor contabilităţii �nancia
re (suma clasei “Cheltuieli”)
Общая сумма расходов, признанных в финансовом учете (сумма класса
“Расходы”)
Ajustarea (majorarea /micşorarea) veniturilor conform prevederilor legis
Корректировка (увеличение /уменьшение) доходов в соответствии с
налоговым законодательством (приложение 1D)
Ajustarea (majorarea /micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legis
Корректировка (увеличение /уменьшение) расходов в соответствии с
налоговым законодательством (приложение 2D)
Venitul (pierderi) obţinut în perioada �scală, luînd în considerare ajustările
Доход (убыток), полученный в налоговом периоде, с учетом корректировок
(увеличений /уменьшений) (стр.010 + стр.020 – стр.030)
pagina
pagina
Suma cheltuielilor legate de donaţiile în scopuri �lantropice şi de sponsoriza
re în folosul organizaţiilor speci�cate în art.36 alin.(1) din Codul �scal, în
Сумма расходов, связанных с пожертвованиями на благотворительные и
спонсорские цели в пользу организаций, указанных в ст.36 Налогового
кодекса, в пределах установленного лимита (стр.040 × %)
Suma cheltuielilor necon�rmate documentar, în limitele stabilite (rîndul 040
Сумма расходов, не подтвержденных документально, в пределах
установленного лимита (стр.040 × %)
Suma scutirilor (acest indicator nu trebuie să depăşească rezultatul pozitiv al
Сумма освобождений (данный показатель не должен превышать
положительный результат, исчисленный в результате расчета (стр.040 –
стр.050 – стр.060))
Suma venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor �scale ale anilor
precedenţi: pentru contribuabilii cu statut de persoană juridică: (rîndul 040
– rîndul 050 – rîndul 060) (se indică doar rezultatul pozitiv, iar în cazul cal
culării unui indicator negativ el urmează a � re�ectat în rîndul 100); pentru
060 – rîndul 0701) (se indică doar rezultatul pozitiv, iar în cazul calculării
unui indicator negativ el urmează a � re�ectat în rîndul 100)
Сумма налогооблагаемого дохода (налогового убытка) без учета налоговых
убытков прошлых лет: для налогоплательщиков со статусом юридического
лица: (стр.040 – стр.050 – стр.060) (указывается только положительный
результат, а в случае исчисления отрицательного показателя он указывается
в стр.100); для налогоплательщиков со статусом физического лица:
(стр.040 – стр.050 – стр.060 – стр.0701) (указывается только положительный
результат, а в случае исчисления отрицательного показателя он указывается
в стр.100)
Suma pierderilor �scale reportate din perioadele �scale precedente permise
spre deducere în perioada �scală curentă, dar nu mai mult decît suma din
Сумма налогового убытка прошлых лет, подлежащая вычету в текущем
налоговом периоде, но не больше стр.070
Suma venitului impozabil pînă la aplicarea facilităţilor �scale (rîndul 070 –
Сумма налогооблагаемого дохода до применения налоговых льгот (стр.070
– стр.080)
Suma venitului scutit de impozitare (anexa 4D)
Сумма дохода, освобожденного от налогообложения (приложение 4D)
Сумма налогооблагаемого дохода (стр.0901 – стр.0902)
Suma pierderilor �scale (rezultatul negativ calculat la determinarea indica
Сумма налогового убытка (отрицательный результат, исчисленный при
определении показателя стр.070)
Cota impozitului pe venit, % (se completează numai de către persoanele
Ставка подоходного налога, % (заполняется только юридическими лицами)
110
ridică: (rîndul 090 × rîndul 110) pentru contribuabilii cu statut de persoană
Сумма подоходного налога: для налогоплательщиков со статусом
юридического лица: (стр.090 × стр.110) для налогоплательщиков со
статусом физического лица: (приложение 5D)
Suma facilităţilor �scale acordate din suma calculată a impozitului pe venit
Сумма налоговых льгот, предоставленных из суммы начисленного
подоходного налога (приложение 6D)
Suma facilităţilor �scale acordate sub formă de scutire de impozit pe venitul
re�ectat în rîndul 0902 (anexa 4D, coloana 4) (indicator informativ care nu
se utilizează la calcularea ulterioară a obligaţiilor �scale)
Сумма льгот, предоставленных в связи с освобождением от
налогообложения дохода, указанного в стр.0902 (приложение 4D, гр.4)
(информативный показатель, который не используется в дальнейшем при
исчислении налоговых обязательств)
Suma impozitului pe venit în perioada �scală curentă, exceptînd facilităţile
Сумма подоходного налога в текущем налоговом периоде, исключая
налоговые льготы (стр.120 – стр.130)
Подоходный налог, уплаченный за рубежом (приложение 7D)
Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată (art.89 din Codul �scal)
Подоходный налог, удержанный у источника выплаты (ст.89 Налогового
кодекса)
Suma trecerilor în cont conform art.82 şi 89 din Codul �scal - total (rîndul
Сумма налоговых зачетов согласно