Селищные имена в Видинской области: Алботен, Котига, 5 деревень с именем Батинци, 2 деревни Бесар, Дръмник, вероятно от имени Куделина имя деревни Кудел, Ибсар.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
С. Торай
ы Павлодар мемлекеттік
университетіні
пшілік журналы
Научно-популярный журнал Павлодарского
государственного университета им. С. Торайгырова
Основан в 2001 г.
ЛКЕТАНУ - КРАЕВЕДЕНИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на учет средства массовой информации
выдано Министерством культуры, информации и общественного согласия
Республики Казахстан
4 марта 2014 года
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Кадысова Р. Ж.
, д.и.н., профессор (главный редактор)
к.и.н., доцент (зам. главного редактора)
ст. преподаватель
Члены редакционной коллегии:
Абжанов Х. М.,
д.и.н., профессор;
Абусеитова М. Х.,
д.и.н., профессор;
д.и.н., профессор;
Богуслав Р. Загорски,
профессор (Варшава, Польша);
Власов А. В.
д.и.н. (г. Москва, РФ);
Исмагулов О. И.
д.и.н., академик НАН РК;
Кабульдинов З. Е.,
д.и.н. профессор;
Октябрьская И. В.
д.и.н. профессор НГУ;
Токо Фудзимото,
доктор PhD (г. Токио, Япония);
Уильям Фиерман,
профессор;
Цыряпкина Ю. Н.
к.и.н., доцент, г. Барнаул РФ);
Нургожина Б. В.
(технический редактор):
За достоверность материалов и рекламы ответственность несут авторы и рекламодатели.
Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции.
Редакция оставляет за собой право на отклонение материалов.
Рукописи и дискеты не возвращаются.
При использовании материалов журнала ссылка на «
- Краеведение» обязательна.
» ПГУ им.С.Торайгырова
шуев
Сарих және қоғамдық пәндер сабақтарында инновациялық
технологияларды қолданудың ерекшеліктері
улейменова
Аейсембаев академигінің тарих ғылымына үйлесі
ахаренко
Копачев – халық училищелерінің инспекторы
солтүстік
батыс жерлерінің тарихында
...............................................
Песей империясы тарапынан Дртіс өзенін Аатыс Рібір, Алтайдағы
қатынас, сауда жолы ретінде қалыптастырудың жекелеген тарихы
XIX ғасырдың соңы)
(көлемі, санау әдісі)
....................................................................................
XIX ғасырдағы Оавлодар өңіріндегі қазақтардың
исламдағы жөн-жоралығы
Қазақстан тарихының дәуірлеуі мәселелері
...........................................
........
усагажинова,
леман
Қалам мен қайланы қатар ұстаған қазақ перзенті
...............................
шуев
Особенности применения инновационных технологий в преподавании
истории и общественных дисциплин
.........................................................
улейменова
Аейсембаева в историческую науку
...................
ахаренко
Копачев – инспектор народных училищ
Ооловцы в истории средневековых северо–западных
......................................................................................
Сорговые отношения и торговые пути
в Западной Рибири и на Алтае на реке Зртыш
в официальных исторических источниках (ХVІІІ – конец ХІХ в
К вопросу об исторической демографии казахов в новое время
(численность, способы подсчета)
............................................................
Ороблемы периодизации истории Казахстана
.......................................
Оовседневная жизнь Оавлодарского прииртышья
в период освоения целины
..........................................................................
усагажинова,
леман
...................
T. A. A
..............................
aharenko
of the medieval North-Western Bulgarian lands
..........................................
Trade relations and trade roads in West Siberia and Altay
on the Irtysh river in official historical sources
.................................................
of Pavlodar region in the XIX century
.........................................................
Problems of periodization of Kazakhstan’s history
.....................................
Daily life in Pavlodar region during development of virgin lands
..............
...................................
шуев
Лақалада кәсіби оқу орындары жағдайында тарих және қоғамдық пәндер
сабақтарында инновациялық технологияларды қолданудың ерекшеліктері
қарастырылып оқушылардың дербес жұмыстарын жетілдіруге
бағытталған оқытудың негізгі тәсілдеріне сипаттама берілген
Дгемендікке қол жеткізген
мемлекетіміздің қоғамдық, саяси,
экономикалық саласындағы өзгерістеріне
орай білім беру процессін жетілдіру
қажеттілігі туындады. Әсіресе тарих
және қоғамдық пәндердің мақсаттарына
байланысты жан жақты дамыған жеке
тұлғаны қалыптастыру, өз елінің белсенді,
отан сүйгіш азаматтарын тәрбиелеудің
жаңа әдістерін қолданудың өзектілігі зор.
Осыған байланысты білім беру
процессінде қазіргі кезеңде белсенді
уағыздалып жатқан жаңашыл әдістерді,
технологияларды пайдалану оқытудың
тиімділігін арттыруға толық мүмкіндік
Рол сияқты жаңашыл әдістер мен
технологияларға шолу жасап олардың
тарих және қоғамдық пәндер саласында
қолданудың ерекшелігіне назар аударғым
келеді.
Аілім беру процессіне жаңадан
еңіп жатқан жаңа технологиялардың
арасында сын тұрғысынан ойлау мен
жазу технологиясын, кейс-технологиясын,
жобалар технологияларының ерекше
нәтижелілігі бар. Ребебі олардың
әрқайссысы оқушылардың білімге деген
құштарлығын қалыптастыруға толық
мүмкіндік береді. Аарлық жастағы
балаларды кез келген мазмұнға сын
тұрғысынан қарауды үйрету. Кез келген
қиыншылықтарды жеңуге, өз мәселелерін
шешуге, әр түрлі жағдайларды сын
тұрғысынан қарауға, екі ұйғарым пікірдің
біреуін таңдауға, сапалы шешім жасауға
Рын тұрғысынан ойлауды дамыту
бағдарламасы – әлемнің түкпір-түкпірінен
жиылған білім берушілердің бірлескен
еңбегі. Сәжірибені жүйеге келтірген
Джинни К. Ртил, Куртис Р. Лередит,
Чарльз Сэмпл [1, 25 б.]. Еобаның негізі
Е. Оиаже [3], К.Р. Быготский [4]
теорияларын басшылыққа алады.
Лақсаты барлық жастағы
оқушыларға кез келген мазмұнға
сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір
пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім
Аіздің елімізге Джордж Роростың
ашық қоғам институты, «Ророс-Қазақстан»
қоры арқылы келген бұл технология
мектеп тәжірибелеріне ене бастады [5].
«Рын тұрғысынан ойлау» ұғымы
белгілі бір идеяларды қабылдай отырып,
оның неге қатысты екенін зерттеу, оларды
жеңіл септикалық ойларға қарсы қоя
білу, салыстыра алу, сол идеяларға
қарсы көзқарастармен тепе-теңдікте
ұстап зерттеу, оларға сеніммен қарау деп
Аелгілі ғалым Дайана Халперн «Рыни
ойлау – ойлаған нәтижеге жету үшін
танымдық техникаларды пайдалану
арқылы шығармашылықпен әрі қарай
бағыттай ойлану [6, 56 б.].
Рын тұрғысынан ойлау-сынау емес,
шыңдалған ойлау. Аұл технологияның ішкі
Рын тұрғысынан ойлау мен
жазу технологиясында бойынша
ұйымдастырылған сабақтарда үй
тапсырмасын сұрау немесе ойды қоздыру
кезеңінде кластер стратегиясының
мүмкіншіліктері зор. Ронымен қатар
тақырыптың ерекшелігіне қатысты жуан
және жіңішке сұрақтар, салыстырмалы
кесте, синквейн стратегиялары арқылы
тез арада, яғни уақыттың шектеулілігі
жағдайында оқушылардың бұрынғы
білімдерін қоздырып, жалпылау, талдау,
құбылыстардың ортақ және ерекше
белгілерін анықтау, өз пікірін еркін
баяндау сияқты дағдылары қалыптасады.
Рын тұрғысында ойлау әдісі
мұғалім қызметінде ұйымдастыра оқыту,
оқушылардың жеке топпен жұмыс жасау
негізінде білім алуымен ұштасады.
Аұл стратегия оқушының жекелеген
мүмкіндіктері мен қабілеттерін ашуға
бағытталады. Аұл әдістің ерекшелігі оқу
әдісінде қолданылады. Яғни оқушылардың
ауызша және жазбаша тілін, ойлау,
есте сақтау қабілетін, әрбір ақпаратқа,
сонымен бірге өзінің және басқаның
шығармашылығына сыни қарауына,
шығармашылық қабілетін дамытуға
бағытталады.
Аілім берудің екінші кезеңінде
сын тұрғысынан ойлау мен жазуды
үйрету технологиясының маңызды
стратегияларының бірі Знсерт кестесінің
мүмкіншіліктері зор. Аұл тәсіл мәтінді сын
тұрғысынан оқуға жағдайлар жасайды.
Ребебі оқушы алған мәліметтерді: бұрын
білгенмін, жаңадан алыңған ақпарат,
түсініксіз малімет, мені таң қалдырған
мәлімет сияқты критерийлерге сай
жіктейді. Аұл стартегия, сын тұрғысынан
ойлау мен жазуды үйрету технологиясының
басқа да стратегиялары сияқты өте икемді
болып табылады, кейбір жағдайда мен
оқылатын мәтіннің сипатына қарай
инсерттің критерийлерін өзгертемін
(мысалы: мен келісемін, мен келіспеймін,
қосымша ақпаратты білгім келеді, т.с.с).
Кестені толтыру барысында оқушылар
тірек конспект жасауға үйренеді. Роны мен
қатар кестені толтырғаннан кейін олар
өздерінің пікірлерін қорғайды. Яғни бұл
кестенің жеке тұлғаны дамыту мақсатында
мүмкіншіліктері зор болып табылады.
Знсерт кестесін жаңа тақырыпты түсіндіру
барысында қолданған жөн деп ойлаймын.
Знсерт кестесін барлық мәтінге емес,
оның аса күрделі мәселесіне арнайы
жасауға болады [6, 65 б.].
Келесі қызықты стратегия ол
Уишбоун. Ол бойынша балықтың қаңқасы
ретінде тақтада сызба жасалады. Аалықтың
бас жағында қарастырылатын құбылыс
белгіленеді, қаңқасының үстенгі жағында
құбылыстардың жіктелген критерийлері,
астыңғы жағында анықтамала беріледі.
Аалықтың құйрық бөлігінде қорытынды
жасалады. Яғни осы стратегия арқылы
оқушылар маңызды мәліметтерді
ажыратуға, яғни аналитикалық
қабілеттерге үйренеді. Лысалы, ұлт-
азаттық көтерілістер, реформалар, басқа
да тақырыптарға байланысты фактілерді
критерийлер бойынша ажыратып Уишбоун
сызбасын орындауға тура келеді [2, 32 б.].
Кейс-стади технологиясы басқаша
нақты жағдайлар тәсілі деп аталады.
Кейс–стади амал-тәсілі немесе
оқытудың нақты жағдаяттар әдісі(метод
конкретных учебных стиуаций»)
XX ғасырдың басында Америка Құрама
Штаттарының Гарвард университетінің
бизнес мектебінде пайда болған. Кейс-
стади амал-тәсілі термині алғаш
рет американдық ғалым Коплендтің
еңбектерінде пайдаланылған. Копленд
1921 жылы оқытудың нақты жағдаяттар
жинағын шығарып, кейс-стади амал-
тәсілін қолдану жолдарын көрсеткен
Кейс амал-тәсілі алғашқы кезде бизнес
мектебінде ғана қолданылып келсе, бүгін
де бұл әдіс арқылы оқытудың қолданылу
аясы кеңіп, ол құқық, мәдениеттану,
медицина және т. б. салаларда жемісті
Кейс амал-тәсілінде басты назар
оқушылардың ұсынылған реальды немесе
қиялдық (алдын-ала құрастырылған)
жағдаяттарды талдауы және осы жағдаятқа
өзіндік баға беруі, өзінің ой-пікірін нақты
әрі толық айтып беруі т.б. Шәкірттің
жекетұлғалық қабілеттерін жетілдіруге
аударылады. Аілім алушылар ұсынылған
жағдайды талдап, мәселенің маңызын
түсіндіріп, шешу жолдарын көрсетуді және
олардың ішінен ең тиімдісін таңдап алулары
тиіс. Осы талдау барысында білім алушылар,
өздерінің алған білімдерін ұтымды пайдалана
алады. Ал ұстаздың міндеті, осы кейс
әдісін қолдану барысында, оқушылардың
белсенділігін бақылап, барлығының қатысуын
қадағалауы керек [8, 65 б.].
Ронымен қатар, оқушылардың
талдауына берілетін кейстің түсінікті
және пән тақырыптарына сай болуы өте
маңызды. Кейс әдісі, оқытудың басқа
технологияларына қарағанда күрделі жүйе
екені рас. Кейс әдісін қолдану барысында
оқытушының іс - әрекеті екі кезеңнен
тұрады. Аірінші кезең – кейс (жағдай)
таңдап алу және сұрақтар құрауға арналған
шығармашылық жұмыс. - жағдайларды
тақырыпқа сәйкес таңдап алу; - мақсат пен
міндетті анықтау; - жағдайды құрастыру
және суреттеу. Дкінші кезең – оқытушының
аудиториядағы іс - әрекеті. Аудиториядағы
кейс әдісін қолдану кезеңі. - кейске кіріспе;
- жағдайдың талдануы (шағын топтарда);
- пікірталас; - қортынды шығару [7, 18 б.].
Ол көбінесе қаржы, басқару,
заң саласында білім беру бағытында
қалыптасқанына қарамастан қазақ тілі
сабақтарында қолдануға болады. Ол
бойынша арнайы кейс-тапсырмалар
жасалады. Кейстердің басты ерекшелігі
– нақты өмірлік жағдайды шешу. Аұл
бағытта әдебиетте шғырамалардың
үзінділеріне негізделген жағдайларды
шешу, кейіпкерлердің қылықтарына баға
беру, т.с.с. тапсырмалар орындалуы мүмкін.
Кейс-стади технологиясын қоғамдық
пәндер сабақтарында қолданғаны өте
тиімді болып келеді. Лысалы, нақты
ситуацияны кейс ретінде оқушыларға
ұсынып тапсырма ретінде бұл жағдайды
шешу талап етіледі [7, 22 б.].
Еобалау технологиясы –
ХІХ ғасырдың екінші жартысында АҚШ
ауылшаруашылығы мектептерінде пайда
болған. Оның негізін қалаған – Джон Дьюи
атты психолог және педагог, философ
[9, 33 б.]. Дьюидің ілімін жалғастырушы
– Колумбия университеті жанындағы
мұғалімдер колледжінің профессоры
Тильям Херд Килпатриктің ойынша,
балаларды өз жұмысының жемісін көруге
ынталандыру арқылы үлкен өмірге дайындау
– бұл технологияның негізі. «Өзіне көйлек
тігіп киген бойжеткенді мысалға алайық.
Дгер ол кейін өзі киетін көйлегі үшін жанын
аямай, ерінбей, аса қызығушылықпен көйлек
үлгісін өзі ойлап тауып, өз бетімен өлшеп,
пішіп, тігіп кисе – бұл мысал жобалау
технологиясының нағыз типтік үлгісі» деген
екен Килпатрик [10, 6 б.].
Еобалау – «proicere» деген латын
сөзі. Аұл сөз «жоспарлау, дайындау»
сияқты мағынаны немесе жоспардың
жүзеге асырылуын білдіреді. «Еоба»
ұғымы педагогика саласында ғана емес
экономика, басқару, зерттеу салаларында да
кеңінен қолданылатыны белгілі. Лысалы:
құрылыс жобасы, зерттеу жобасы, оқыту
Еобалау әдісі – белгілі бір
проблеманы бөлшектеп өңдеу арқылы
дидактикалық мақсатқа жетудің тәсілі.
Оның нәтижесі – шынайы, белгілі бір
түрде рәсімделген практикалық нәтиже.
Еобалау әдісінің негізі мына идея –
ол «жоба» ұғымының мәнін құрайды,
оның прагматикалық бағыты белгілі бір
теориялық және практикалық мәнге ие
проблеманы шешу барысында алынатын
нәтижеге жетумен көрсетіледі. Оған қол
жеткізу үшін балаларды мынаған үйрету
керек: өз бетімен ойлау, ғылымның түрлі
салалары бойынша білімдерін пайдалана
отырып, проблеманы табу және шешу,
шешімдердің түрлеріне орай олардың
мүмкін болатын нәтижелерін болжау
қабілеті, себеп-салдарлы байланыстарды
орнату іскерлігі. Еобалау әдісі әрдайым
оқушылардың өз бетімен жұмыстануына
бағытталған. Оны студенттер белгілі бір
уақыт аралығында жеке, жұппен, топта
Еобалар технологиясы оқушылардың
қызығушылықтарын арттыратын
тәсілдердің бірі болып табылады. Еоба
әдісін қолдануда оқушылар өз бетімен
қажетті хабарды жинауға дағдыланып,
өздік шығармашылық қабілеттерін
арттырады. Еоба әдісінің басты мақсаты –
тәжірибе жүзінде орындауға бағытталған
белгілі бір міндеттерді немесе әр сала
бойынша білімдерін толықтыруды талап
ететін маңызды тапсырмаларды орындау
барысында студенттің өздігінен білім
Еоба тапсырмаларын орындау үстінде
көбінесе оқушылар жұптасып, немесе үш-
үштен бірігіп, немесе шағын топпен жұмыс
істейді. Сабысқа жету ұжымдағы әрбір
мүшенің тілдік қатынасқа құрылған жоба
тапсырмаларын дұрыс орындауына және
ұжымның жаппай ұйымшылдықпен жұмыс
істеуіне байланысты. Еобада оқытушы
сарапшы, үйлестіруші немесе қосымша
мәліметтерді беруші рөлін атқарады. Өз
күшімен жоба-тапсырманы орындауда тіл
үйренушілер өз жұмыстарын жоспарлау,
оның нәтижесін болжау, бірігіп жұмыс
істеу сияқты өз бетінше жұмыс істеу
Сарих және қоғамдық пәндер
сабақтарында жобалар тақырыптары:
шығармалар жинағын жасау, мұражай-үй
құрастыру, видео фильм құрастыру, т.с.с.
Демек, орта мектептегі оқыту
жүйесінің деңгейін мұқият бақылай,
зерттей отырып, әдістеме ғылымының
жаңалықтарынан, әсіресе қазіргі сабаққа
қойылатын талаптардан оқытушының
үнемі хабардар болып, осы сынды
жаңа технологиялық әдіс-тәсілдерді
пайдалануы - білім сапасын арттырудың
бірден-бір жолы.
Еаңа технологияны меңгеру
оқытушының интеллетуалдық, кәсіптік,
адамгершілік, рухани, азаматтық және
басқа да көптеген адами келбетінің
қалыптасуына, өзін-өзі дамытып, оқу-
тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына
игі әсерін тигізеді, сондай-ақ тілді оқыту
үрдісінде студенттердің білім қорын
молайтуға, белсенділіктерін арттыруға,
шығармашылық қабілеттерін жетілдіруге
1 Основы критического мышления:
междисциплинарная программа / Рост.
Дж. Ртил, К. Леридит, Ч. Семпл и
Р. Толтер. Оос. 1-8. Л. : Маука, 1997-1999.
Семпл, Ч., Ртил Дж. К.,
Лередит К. Р.
Критическое мышление –
углубленная методика. Оос. 4. – Л. : Ззд-во
Зн-та «Открытое общество», 1998. – 210 с.
Оиажe, Е.
Осихoлoгия
Быготский, К. Р.
Пазвитие
высших психических функций. – Л. :
5 http://www.soros.kz/
Халперн, Д.
Осихология
критического мышления. Лышление:
введение 2000 /http://academy. odoportal.
ru /documents/ akadem/bibl /education/
supporting/2.1.html (Тниверситетское КЛ)
7 Кейсы в преподавании
гуманитарно-социальных дисциплин:
учебно-метод. пособие / под ред.
руководителя методической школы по
андрагогике ЗнМО, канд. ист. наук, доц.
О. М. Хохловой, – Сверь: Свер. гос. ун-т,
Ртуденикин, Л. С.
Ровременные
технологии преподавания истории в
школе: пособие для учителей и студентов
вузов.– Лосква : БКАДОР, 2007. – 250 с.
Дьюи, Дж.
Лoё пeдагoгичeскoe
крeдo / Оeр. с англ. М. Л. Микoльскoй;
Оoд рeд. (и с прeдисл.) М. Д. Бинoградoва.
Килпатрик, Т. Х.
«Летод
проектов. Орименение целевой установки
в педагогическом процессе» (1928)
– цит. по «Оедагогическая лоция.
2003/04 учебный год. Летод проектов
в школе» / Рпец. прилож. к журналу
«Кицейское и гимназическое образование»,
Оавлодар көлік және коммуникациялар колледжі,
Ашуев
Особенности применения инновационных технологий в преподавании истории
и общественных дисциплин
Оавлодарский колледж транспорта и коммуникаций, г. Оавлодар.
Латериал поступил в редакцию 10.04.14.
Peculiarities of application of innovative technologies in the teaching of history and
of transport and communications, Pavlodar.
Б статье рассмотрены проблемы внедрения инновационных
технологий преподавания истории и общественных дисциплин в условиях
профессиональных учебных заведений, дана характеристика основных
методик обучения, направленных на совершенствование самостоятельной
работы учащихся
The article considers the problems of implementation of innovative technolo
gies of teaching history and social sciences in the conditions of professional
educational institutions, gives charactertics of the main teaching methods aimed
to improve the independent work of students
улейменова
Б статье предпринимается попытка рассмотрения научного пути
Аейсембаева
Аейсембаев Рерикбай Аейсембаевич
– известный ученый, академик
Мациональной академии наук Песпублики
Казахстан, доктор исторических наук,
патриот, партийный и государственный
деятель, воин, педагог, один из ярких
представителей казахской интеллигенции
второй половины ХХ века.
Р. Аейсембаев родился 27 декабря в
1912 году, уроженец Ааянаульского района
Оавлодарской области КазРРП. Отец
Аейсембай, был крестьянином-бедняком.
Оосле смерти отца пятилетний
Рерикбай Аейсембаев, с трехлетней
сестренкой остался у деда и бабушки,
так как у отца не было братьев и мать в
1918 году вышла замуж и уехала. Оосле
смерти единственного сына дед и бабушка,
убитые горем, умерли в конце 1920 года
Р. Аейсембаев и его сестренка
остались безнадзорными детьми,
круглыми сиротами. Оосле смерти
деда и бабушки приятели и соседи
отдали маленьких детей на воспитание
односельчанину, который был
бездетным человеком. Здесь и получили
палочное «воспитание» до 1924 года. А
в 1924 году несмотря на многодетность
отчима, Реркбай Аейсембаев вынужден
был перейти на воспитание к матери.
Р трудным детством, у будущего
академика не пропадало огромное желание
и стремление к учебе. Б дальнейшем
тоже все было не просто. Рамая большая
трагедия тридцатых заключалась в том,
что наряду с репрессиями и произволом
в сердцах многих советских людей жила
неистребимая вера в героику будней, в
мудрость правительства, олицетворяющего
Роветскую власть. Саких было немало в
Кенинском комсомоле, где начиналась
трудовая биография Аейсембаева
с рядового инструктора ЦК ККЛР
Казахстана. К концу 1939 года, когда пламя
мировой войны вплотную приблизилось к
границам Роветского союза, Рерикбай
Аейсембаевич работал заместителем
Песпубликанской школы пропагандистов
при ЦК КО (б) Казахстана. Б числе первых
его призвали в армию. Аольшой опыт
пропагандистской работы позволял ему
остаться в Боенно-политическом училище.
Здесь, убеждали его, он необходим для
подготовки командного состава, но
молодой коммунист был непреклонен:
Б Рталинградской битве и получил
боевое крещение Аейсембаев. Алагодарная
Подина наградила своего храброго офицера
Орденами «Красная Звезда», «Беликой
Отечественной войны II степени»,
медалями «За оборону Рталинграда», «За
Бся дальнейшая сознательная
жизнь была посвящена делу воспитания
молодого поколения, подготовке научно-
педагогических кадров. Ооэтому вся
педагогическая общественность страны
относилась к нему с большим уважением.
Бклад Рерикбая Аейсембаевича в
историческую науку был по достоинству
оценен. Он избирается сначала членом-
корреспондентом, а затем действительным
членом Академии наук Казахской РРП.
Тказом Орезидиума Берховного Ровета
Казахской РРП от 13 октября 1972 года.
Аейсембаеву было присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки
Казахской РРП»,также награжден медалью
«За трудовую доблесть» [2, с. 279]. З эта
не вся вершина, его неоценимого вклада
в историю академик любил повторять
«…Мичто не внушает большего отвращения,
чем мысль успокоиться, остановиться
на чем-то» [2, с. 279]. Ме важно какую
должность Рерикбай Аейсембаевич
занимал, он всегда обладал удивительным
даром распознавать добросовестных и
пытливых исследователей.
Лногие годы Р. Аейсембаев являлся
членом Бсесоюзного общественного совета
по координации научных исследований
проблем коммунистического воспитания
молодежи при ЦК БККРЛ. Р полной
отдачей сил он принимал участие в
деятельности общества «Знание»
Казахской РРП, в работе Педакционного
совета Казахской советской энциклопедии,
Педакционно-издательского совета
АМ Казахской РРП.
Рерикбай Аейсембаевич достойно
представлял науку Казахстана за рубежом,
он выступал перед общественностью
Зндии, Лонгольской Мародной
Песпублики, Аельгии [3, с. 112].
Как руководитель авторитетного
научного учреждения Р.Аейсембаев твердо
придерживался принципа открытости.
Орежде чем приступить к написанию
книги или издать какой-нибудь научный
труд коллектива, концепция исследования,
а затем и рукопись широко обсуждались
историками Казахстана и союзных республик.
Мам представляется, что подобный стиль
руководства и подход к раскрытию итогов и
уроков прошлого обеспечили успех «Очерков
истории Компартии Казахстана», первого
крупного коллективного исследования
после прихода к руководству институтом
Аейсембаева. Рамое главное – появление
«Очерков истории Компартии Казахстана»
означало завершение формирования
еще одного центра исторической мысли
Ма счету академика Рерикбая
Аейсембаевича Аейсембаева более
160 наименований разнообразных трудов,
посвященных различным периодам
XIX и XX веков, которые отражают важные
вехи исторического пути казахского
народа. Ори этом среди опубликованных
работ огромную долю занимают его
индивидуальные и коллективные
монографии, которые вошли в золотой
фонд достижений исторической науки
Дго самый главный труд «Кенин
и Казахстан», вышедший в 1968 году
принес автору заслуженное признание.
Поль Кенина в создании советской
государственности в Казахстане, довольно
всесторонне освещена в историографии.
Однако немного было таких авторов, как
Аейсембаев, который ввел в научный
оборот много новых документов по этой
проблеме.
Книга «Кенин и Казахстан» явилась
как бы фундаментальным итогом
творческой деятельности академика. Мо
перед этим был целый ряд исследований,
которые заслуженно вводят Реркбая
Аейсембаевича, в ту группу историков,
внесших неоценимый вклад в изучении
Рерикбай Аейсембаевич Аейсембаев
явился инициатором издания ежегодников
«Бопросы истории Компартии Казахстана»,
в которых было опубликовано немало
оригинальных в научном плане статей.
Отдельные из них и сегодня не утратили
своей научно-познавательной актуальности.
Ровременниками Аейсембаева были
такие выдающиеся личности, как
Ратпаев К. З., Ауэзов Л. О.,
Чокин Ш. Ч., Ларгулан А. Х.,
Мусупбеков А. М., Ааишев Р.А.,
Аекмаханов Д. А., Айманов Ш.,
Лустафин Г., Габдуллин Л., с которыми он
дружил и работал. Рерикбай Аейсембаевич
занимает достойное место в этой плеяде
великих людей Казахстана [1, с. 6].
Огромный вклад замечательного
академика Аейсембаева в науку снискал
ему большой авторитет и признание в
научной среде. Месмотря на нелегкое
детство и тяжелые фронтовые годы,
человек не сдается, а добивается все
больше и больше. Лы, молодое поколение
должны ставить в пример себе, таких
видных деятелей исторической науки.
Орошло более ста лет, со дня его смерти, но
светлая память о нем будет всегда жива. Т
молодого поколения большая гордость, что
именно на нашей прекрасной и просторной
земле родились такие великие люди.
1 Академик Рерикбай
Аейсембаев. Роставители: Е. А. Абылхожин,
Д. Л. Грибанова, Р. Р. Аейсембаев,
Арын, Д., Мұхұлы, А.
Зстория
которая была… к 90-летию академика
Р. А. Аейсембаева // Звезда Орииртышья.
– 22 августа. – 2002.
3
Абжанов Х., Абылхожин, Е.
Общественный деятель, ученый гражданин
(100 лет со дня рождения академика
Р. Аейсембаева) // Казахстанская правда
Абжанов, Х. Л.
Академик
Аейсембаев и развитие исторической науки
в Казахстане // Өлкетану / Краеведение.
Оавлодарский государственный университет
имени Р. Сорайгырова, г. Оавлодар.
Латериал поступил в редакцию 10.04.14.
Рулейменова
Р. А. Аейсембаев академигінің тарих ғылымына үйлесі
Оавлодар мемлекеттік университеті, Оавлодар қ.
Yelmuratova, J
S. Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar.
Лақалада Р
А
Аейсембаев академигінің ғылыми жолы қарастырылды
There is academician S
B
Beisembayev science’s road reviewed din this
ахаренко
Б статье дан очерк жизни и деятельности человека, посвятившего
52 года жизни школьному делу, воспитавшему плеяду павлодарских
учителей, положивших начало новому этапу образования в регионе
Значительное место уделено уточнению позиций А
Д Алекторова
Оривлечены мало известные опубликованные источники
Б истории развития образования в
Оавлодарском уезде в переломную эпоху
конца Х1Х-начала ХХ вв. встречается
имя Лихаила Басильевича Копачева,
52 года, то есть всю свою трудовую
жизнь посвятившего школьному
делу. Б процессе изыскания сведений
о нем, всплыла фамилия Александра
Дфимовича Алекторова, последняя запись
в формулярном списке которого: «Ростоя
на службе, умер». Мевольно возникла
мысль о схожести и различии судеб этих
двух служителей учительского дела, тем
более что и Александр Дфимович имел
и непосредственное и опосредованное
отношение к образованию в Оавлодарском
Оба родились в эпоху ликвидации
крепостного права (Алекторов в 1861 г.,
Копачев на год позже). З тот, и другой
были разночинцами. Оервый из них был
сыном священника, второй-крепостного
крестьянина. Алекторов по обычаю
выходцев из духовенства окончил
духовную семинарию (Оензенскую).
Однако порвал с духовенством, что
свидетельствовало о твердости характера,
стремлении принести реальную пользу
народу. Бскоре он выдерживает экзамен
в Оренбургском учительском институте
на звание учителя городского училища.
Лихаил Басильевич Копачев, несмотря на
всяческие трудности, получает начальное
образование, сдает в 1879 г. экзамен в
Оетербургский учительский институт и
зачисляется на «казенный кошт».
Оензенская семинария в
1860-70-е гг. не отличалась
«вольнолюбивым духом». Быпускники
ее пополняли ряды преподавателей
духовных семинарий, духовных академий,
церковных деятелей. Кишь в 1905 г.
семинария временно была закрыта в связи
с забастовкой воспитанников, обвиненных
в противоправительственных действиях.
Быдающимся питомцем считался и
являлся М. Зльминский (выпускник
1842 г.), в определенной степени ставший
образцом мировоззрения и деятельности
для Алекторова.
Ранкт-Оетербургский Тчительский
институт «был выдающимся из
учительских институтов, как по своему
составу, так и по контингенту слушателей»,
вспоминал один из его выпускников
[1]. Действительно, возглавлял
институт и читал курс педагогики и
религиозного воспитания Карл Карлович
Рент-Злер. Китературу и историю вел
Я. Г. Гуревич, математику –
Б. А. Катышев, географию –
К. З. Рмирнов. Бсе это были лица,
занимавшие передовые позиции в области
педагогической науки и практики.
Общавшийся с Л. Б. Копачевым во
время обучения в институте З. З. Оопов
вспоминал: «З по внешности, и по существу
институтский режим не угнетал нас, не давил
нашей самостоятельности; в институтских
стенах мы чувствовали себя достаточно
независимыми и с преподавателями были
в полутоварищеских отношениях. <...>
Знститут подготавливал нас к практической
жизни, стремился выработать из нас
критически мыслящих людей, стойких в
той борьбе, которая неизбежна в жизни»
[2]. «Лногие из них /учащихся. – А. З./
уже побывали народными учителями.
Оо своим убеждениям большинство
являлось народниками-семидесятниками и
отрицало террор. Директор К. К. Рент-Злер,
преподаватель-математик Б. А. Катышев,
историк Я. Г. Гуревич, даже священник
З. Заркевич свободно обсуждали с
нами события и участвовали в наших
политических спорах» [3]. З. З. Оопов уже
в институте занимался революционной
работой, стал одним из видных деятелей
народнического движения. Б сибирской
ссылке сотрудничал с Г. М. Оотаниным,
хотя не всегда и не во всем разделял его
взгляды.
Мет оснований утверждать, что
Л. Б. Копачев воспринял народнические
идеи, но общая атмосфера в стране,
столице, институте (напомним, что
годы обучения Лихаила приходятся
на время до и после событий 1 марта
1881 года) не могла не сказаться на его
мировоззрении. Это подтверждается
тем, что его друг по институту
У. К. Сетерников, принявший в будущем
литературный псевдоним Уедор Рологуб,
даже в семье, где он занимал далеко не
уважаемое и странное место, осмеливался
отстаивать правомерность народнического
террора. Отметим, что в институте
Л. Б. Копачев был единственным, кому
Уедя Сетерников читал свои новые
стихи. Ма протяжении, по крайней мере,
десяти лет после окончания института
Лихаил Басильевич поддерживал
Б одном из писем после окончания
института У. К. Сетерников отмечает:
«Бедь это-то и было мечтою — внести
жизнь в школьную рутину, внести семена
света и любви в детские сердца» [4].
Бидимо с подобными настроениями
окончил педагогический институт и
Копачев и эта позиция стала ведущей в
деятельности Лихаила Басильевича.
Тчительская служба Алекторова и
Копачева началась в 1882 г. соответственно
в Оренбургском уездном и Кокчетавском
трехклассном городском училищах.
18 лет Копачев прослужил в этом учебном
заведении, получив чин надворного
советника, орден св. Ртанислава
3 ст. и медаль в память царствования
императора Александра 111 [5]. Б 1901 г.
Лихаил Басильевич был назначен
учителем – инспектором (т.е. заведующим)
Оавлодарского трехклассного городского
училища, а затем и председателем
педагогического совета учрежденной в
1901 г. женской прогимназии [6]. Кроме
того, на заведующего училищем в это время
возлагались обязанности руководства впервые
учреждавшимися аульными школами.
А. Д. Алекторов, обладавший во
многом большими способностями,
энергией, на службе продвинулся раньше
и дальше, нежели Л. Б. Копачев. Тже
в год начала своей педагогической
деятельности он выступает как публицист
на страницах «Лосковских ведомостей».
Это был период, когда издание возглавлял
Л. М. Катков и оно превратилось в своего
рода департамент, в котором обсуждались
и подготовлялись к решению важнейшие
вопросы по внутренней и внешней политике.
Оозиция газеты определялась крайне
консервативными взглядами Каткова,
который в этом направлении нередко шел
дальше царских министров, внес свой
вклад в падение либерально правительства
Л. С. Корис-Леликова. З в полемике
Катков не стеснялся игнорировать
цензурные правила. Газета при нем получила
11 цензурных взысканий, хотя не только не
была закрыта, но и не приостанавливалась.
Пегулярное появление статей
двадцатилетнего человека само по
себе свидетельствует о признании
высказываемых им идей редакцией газеты.
Это идеи русификации, христианизации и
Б условиях пореформенного развития,
когда самодержавие вынуждено было
пойти на введение некоторых элементов
самоуправления, возникает возможность
перехода от фазы крепостнического
«порядка» к этапу переходного
«брожения». Оравительство Поссии должно
было решать объективно необходимую
и естественную задачу социокультурной
интеграции регионов страны, в т.ч.
христианско-мусульманского этнорегиона.
Аез этого сохранение империи было
невозможно. Ритуация выбора порождала
различные варианты: возвращение к
дореформенному состоянию; всяческое
сдерживание развития самостоятельности,
самоуправления регионов; предоставление
автономии регионам и субрегионам и др.
Зародилось и развивалось пантюркистское,
панисламистское движение. Б 1863г.
произошли польское восстание с лозунгом
«За нашу и вашу свободу», волнения в
Казахстане 1868, 1870 гг. Пазвертывается
освободительное движение на Ткраине,
возникает сибирское областничество и пр.
Оонимание ситуации было
свойственно Алекторову, и он определил
свой путь. Рложность решения проблем
пореформенного развития, характер
образования, деятельности, влияние
системы М. З. Зльминского и его
сторонников и пр. определило основные
черты этого пути, Александр Дфимович
считал необходимым обращение
от «крестительной» политики к
просветительской. Руть ее - переход
от приобщения к христианству
насильственного и формального к
русификации через школу. Для этого
необходимо:
- изучение «инородцев» (их языка,
- общее развитие казахов, прежде
всего через школу, приспособленную к их
- борьба против пантюркизма,
панисламизма, растворения казахской
народности в этих общностях;
- приобщение казахов через формы,
близкие им, к русской культуре, формам
экономической жизни, христианству.
Б. А. Алекторов внес вклад в развитие
всех названных направлений, причем
в ряде случаев этот вклад объективно
был далеко не реакционным. Б то же
время, он выступает против элементов
самоуправления у казахов, за полную
передачу власти русским чиновникам,
поскольку в «темном царстве»
управляющих и их помощников из казахов
«конец всякому русскому влиянию».
Патует он за ликвидацию казахского
судопроизводства, расширение и ускорение
переселения, против новометодных
Б марте 1902 г. Алекторов занимает
должность директора народных училищ
Акмолинской и Ремипалатинской
областей с местом пребывания в Омске.
Б этот период Александр Дфимович
успел побывать в Оавлодаре, принимал
выпускные экзамены в городском училище,
вник в состояние учебных заведений
в городе и уезде, активно участвует в
создании аульных школ [8]. Аезусловно,
в это время он познакомился с личными
и профессиональными качествами
15 октября 1905г. довольно
неожиданно Копачев был назначен
учителем-инспектором учрежденного
1 октября 1905 года Омского
четырехклассного городского училища
[9]. Рпешность назначения подтверждает
факт включения Лихаила Басильевича
как учителя-инспектора Оавлодарского
городского училища в Адрес-календарь
Ремипалатинской области на 1906 г. [10].
Со есть на время составления календаря его
авторам еще не было известно о переводе
Копачева. Б этой должности Лихаил
Басильевич пробыл до 1914 года [11].
Мовое место работы, имевшее ряд
преимуществ (пребывание в Омске,
значительно большее жалование, более
крупное учебное заведение с углубленной
программой обучения), Л. Б. Копачев
получил, несомненно, по рекомендации,
но не по протекции. За плечами его
был 23-летний стаж педагогической
работы, опыт руководства аналогичным
учебным заведением, поощрение
новыми чинами и наградами. Он был
произведен в чин коллежского советника,
что соответствовало воинскому званию
полковника, награжден в январе
1905 г. орденом св. Анны 3 степени.
Змели значение и качества, перечисленные
в девизе ордена Анны – «любящим
справедливость, благочестие и веру».
Месомненно на переводе сказалась
и общая обстановка в стране, и в
учебных заведениях в Омске, связанная
с революционными событиями. Болнения
учащихся, прежде всего, были направлены
против унижения их человеческого и
гражданского достоинства. Тже в апреле
1905 г., ученики нескольких классов
Омской учительской семинарии объявили
забастовку, недовольные положением в
семинарии [12]. Обоснованность протеста
учащихся подтверждает циркуляр
министерства народного просвещения от
4 марта 1905 г. рекомендовавший внушать,
чтобы учителя использовали более «мягкие
педагогические приемы», не вызывающие
озлобления детей. Б циркуляре указывалось,
что несправедливость и бестактность в
обращении с учащимися недопустимы,
особенно в нынешнее тревожное время,
поскольку могут привести «к нежелательным
последствиям» [Цит. 12, с. 150].
Тглубление революции усилило
тенденцию к объединению учащихся
на основе общих нужд и требований.
Бозникают советы учащихся, начиная
от отдельных учебных заведений вплоть
до Омского общегородского Роюз
учащихся, действовавшего на протяжении
1905–1906 гг. Оод его руководством в
октябре 1905 г. прошел ряд забастовок [13].
Оравительственные органы в
сложившихся тревожных условиях
следовали традиционной политике «кнута
и пряника». Р одной стороны, подвергались
репрессиям целые учебные заведения,
массами исключались учащиеся. Р другой
– следовали призывы к более лояльному
отношению к учащимся. Мапример,
весной 1907 г. в циркуляре попечителя
Западно-Рибирского учебного округа
отмечалось: «Ме нужно преследовать
ученика за малейшие проявления своей
воли, своих индивидуальных желаний:
школа не казарма и военная дисциплина тут
неуместна. Б школе должен господствовать
не внешний полицейский, а внутренний –
основанный на уважении к закону и на любви
к своим наставникам <…> в основе школы
должны лежать взаимное доверие учащих и
учащихся, и только там, где оно существует,
можно говорить о плодотворном учении
и неразрывно с ним связанном разумном
воспитании» [Цит. 12, с. 158].
Александр Дфимович Алекторов
приложил свои силы к реализации обоих
методов. Р одной стороны – улучшение
состава учителей, продвижение тех, кто
гуманно относился к воспитанникам. Ме без
его поддержки Л. Б. Копачев после восьми
лет работы в Омском городском училище
был назначен одним из инспекторов
народных училищ Ремипалатинской
области, а затем - Оавлодарского уезда.
Р другой стороны – осенью 1906 г.
Алекторов расследует с надлежащими
выводами «беспорядки» в Омском низшем
механико-техническом училища и Омской
мужской гимназии. Б 1907 г. проводит
ревизию Сюменской женской гимназии,
в 1908 г. - Ремипалатинской учительской
семинарии. Маконец, в 1913 г. он издает
«Латериалы к истории революционного
движения в Поссии», где высказал мало
приятного в адрес этого явления.
Деятельность Алекторова получала
неизменное одобрение «сверху». Зная
оценка была «снизу». 12 апреля 1917 г.
министру просвещения была направлена
телеграмма следующего содержания.
«Общее собрание Аарнаульского
учительского союза находит необходимым
просить Бас о немедленном устранении
инспектора Западно-Рибирского округа
Алекторова — ярого поборника старого
режима и отживших школьных традиций,
виновника разгрома технологического
института, гонения и ухода лучших
педагогических сил и создавшего в
школе атмосферу формализма и
прислужничества. Еелательна передача
секретных дел округа в распоряжение
Сомского комитета. Оредседатель союза
Духанин, секретарь Лалахов» [14].
Лихаил Басильевич Копачев был
более лоялен к приходящим переменам.
Далекий от революционной деятельности,
но искренне болея за развитие образования,
он осуждал и втихомолку противился
тому, что мешает школе. Б некрологе
Л. Б. Копачева коллеги его отмечали
в 1934 году: «Оокойный вырастил и
воспитал целую плеяду организаторов
дела Мародного образования, которые
продолжают его дело.
Ркромный, без всякой претензии на
известность и заслуги, Лихаил Басильевич
всегда чутко и добросовестно выполнял
те мероприятия, которые наилучшим
образом способствовали улучшению
качества педагогического процесса.
Лы, соратники покойного по работе,
неоднократно вспоминаем Лихаила
Басильевича, каким он был чутким в
бытность свою инспектором народных
училищ Оавлодарского уезда.
Меоднократные доносы попов на
политическую неблагонадежность учителя
дальше письменного стола покойного не
шли, а «крамольник» обыкновенно был
предупрежден, чтобы он был немножко
осторожнее» [15].
Земская школа была наиболее
передовым типом учебных заведений
и Копачев от имени Оавлодарского
учительского общества приветствует
введение земства в Рибири и создание
земских учреждений в Оавлодарском
уезде [16].
Аолее того, когда в Оавлодаре власть
перешла в руки Ровета и в мае 1918 г. был
создан Оавлодарский уездный отдел по
народному образованию, председателем
его стал Л. Б. Копачев, товарищем
председателя – У. Рахнов, секретарем
М. Д. Алексеев [17].
Б период колчаковского режима
Лихаил Басильевич не запятнал себя
сотрудничеством с ним.
Б 1920-е годы Л. Б. Копачев
работал директором четырехлетней
1-й советской школы 1 ступени, в которой
под руководством 5 учителей занималось
свыше 200 учащихся (впоследствии школа
№ 7). За годы работы в советской школе
Лихаил Басильевич удостоился звания
ударника труда, был премирован
Областным слетом ударников-
просвещенцев.
Б 1934 году Л. Б. Копачев умер,
посвятив 52 года учительскому труду.
Мекролог подписали «ученики и товарищи
Алексеев Миколай Дрмилович
(1885-1970) – окончил Оавлодарское
городское училище (1903), учитель
Серенкольской аульной школы
(1904-10), учит. (1910-15), зав. (1915-20)
Оавлодарского русско-казахского училища.
Б 1917 г. был заместителем председателя
городской думы, членом Школьной
комиссии Оавлодара, сформированной
администрацией Бременного
правительства под председательством
директора гимназии Уесикова. Делегат
краевого учительского съезда в Омске
(апр. 1918 г.). Рекретарь уездного отдела
школьного образования, созданного
Оавлодарским большевистским Ровдепом
в нач. 1918 г. Тчитель К. Ратпаева.
Отличник просвещения, Заслуженный
учитель КазРРП, учитель, счетовод ПОМО,
инспектор, зав школьным сектором
Гришин Басилий Званович - учитель
Оавлодарского городского приходского
училища, делегат краевого учительского
съезда в Омске (апр. 1918г.), учитель
3 совшколы, зав. этой же школы в сер.
Грохотов Оетр Званович -
павлодарский учитель, зав. Оавлодарской
школы им. Крупской (3-я совшкола) в сер.
Костенко П. Б. – учитель Оавлодарской
школы 2-й ступени, окончил учительскую
семинарию. (Ооскольку в некрологе не
указаны инициалы, возможно, что это
Костенко Д. Б. – учит. 7-летней школы
Бознесенской волости).
Комоносов Григорий Дмельянович –
делегат Омского краевого съезда учителей,
зав. Алексеевской школы, инспектор
ПОМО сер. 1930-х гг., директор школы
№ 1, зав. Оавлодарским ГорОМО, стаж в
школах Оавлодара- 33 года, Заслуженный
учитель, отличник народного просвещения
КазРРП, кавалер ордена Кенина, депутат
Горсовета (1935, 1950 гг.).
Овсянников Яков Згнатьевич
- учитель истории и географии
К. З. Ратпаева, зав. учебным процессом,
учитель сер. 1930-х гг., зав. Ааянаульской
школы. (Лаловероятно, но возможно,
что это Овсянников Уедор Згнатьевич
- учитель-инспектор Оавлодарского
3 классного городского училища, зав.
Рушкова Двгения Лихайловна –
учитель 2-го приходского мужского
училища, кавалер ордена Кенина. Зав.
училищем – Рушков.
Срофименко З. Б. - павлодарский
учитель, зав. Коряковской РШ в сер.
Чернов О. Р. - павлодарский учитель,
зав. Оавлодарской железнодорожной
Как видно из этого далеко не
полного списка Лихаил Басильевич
подготовил поколение, составившее
директорский корпус павлодарских школ.
Зменно эти люди поднимали новую
школу, ликвидировали безграмотность,
развертывали краеведческую работу,
воспитали немало выдающихся
выпускников.
Копачев продвигался по служебной
лестнице, не теряя связи с конкретной
учительской деятельностью, с жизнью,
реальной обстановкой, Алекторов
занялся административной работой,
на которой требовалось претворять в
жизнь курс, соответствовавший
конечным интересам правительства. Ме
генетическое и социальное происхождение
определило путь Алекторова и Копачева
(общеизвестно, что из духовенства
вышла целая плеяда выдающихся
революционеров-демократов, начиная с
М. Г. Чернышевского), а личный выбор.
З за этот выбор несет ответственность тот,
кто его сделал.
Клейнборт, К. Л.
Бстречи. Уедор
Рологуб. /Оубл. Л. Л. Оавловой // Пусская
Оопов, З. З.
Линувшее и
пережитое. Боспоминания за 50 лет.
– Об.: Колос, 1924. – Р. 63.
Оопов Зван Званович.
Автобиография. – Пежим доступа: narod
naya-volya.ru/Person/popov.php.
4 Цит. по раб. : Оавлова Л.
Оисатель-Знспектор: Уедор Рологуб и У.
К. Сетерников. – Л. : Мовое литературное
обозрение, 2007. – Р. 33.
5 Оамятная книжка Западно-
Рибирского учебного округа, заключающая
в себе список учебных заведений, с
указанием времени открытия, источников
содержания, числа учащихся и личного
состава служащих на 1900 год. – Сомск:
6 Оамятная книжка
Ремипалатинской области
на 1902 год. Бып. Т1.
– Ремипалатинск: тип. Ремипалатинского
Обл. правления, 1901. – Пазд. паг., Отд. 3,
с. 37; Адрес-календарь Ремипалатинской
области. – Ремипалатинск: тип. обл.
правления, 1904., с. 41, 49.
Алекторов, А. Д.
Аукеевская орда
// Лосковские ведомости. – 1882. – № 65; его
же. Пец на ст. З. М. Рмирнова «Обрусение
инородцев и задачи обрусительной
политики» // «Зст. вестник», 1892, март.
//Лосковские Бедомости. – 1892.
– № 230; его же. Зсламизм и киргизы.
– «Лосковские Бедомости». – 1897.
– № 301; его же. Маши просветительские
задачи в Рредней Азии. // Лосковские вед.
Алексеев, М.
Бспоминая
далекие годы… // Оавлодарская правда
– 1961 – 6 июня; Алекторов А. Д. Зз
истории развития образования среди
киргизов Акмолинской и Ремипалатинской
областей. //Еурнал министерства
народного просвещения. – 1905.
– № 12. Оереп. «Пелигиозные верования
и обряды казахов. (Аиблиотека казахской
этнографии, т. 46)». – Оавлодар: МОУ
«ЭКО», 2007. – Р. 114-115.
9 Оамятная книжка Западно-
Рибирского учебного округа на 1909 год.
– Сомск : тов-во «Оечатня Р. О. Яковлева»,
10 Адрес-календарь
Ремипалатинской области на 1906 год. –
Ремипалатинск: тип. обл. правления, 1906,
11 Оамятная книжка Акмолинской
области за 1913 г. – А/м., б/г., с. 71. Б
Оамятной книжке на 1914 г. его имени нет
на этой должности.
Зщенко, О. Б.
Тчащаяся молодежь
Рибири в период первой российской
революции 1905-1907 годов: характер
протестных движений / О. Б. Зщенко
// Бестник Челябинского государственного
университета. Зстория. Быпуск 27. – 2008.
Зщенко, О. Б.
Кружковая
деятельность учащейся молодежи
Рибири в начале ХХ в. / О. Б. Зщенко
// Ззвестия Алтайского государственного
университета. Рерия «Зстория.
Оолитология». – 2008. – № 4/3 (60), – с. 105.
14 Цит. по раб. :
Черказьянова З. Б. «Ростоя на службе
умер» (эпизоды из жизни Александра
Дфимовича Алекторова) // Ззвестия
Омского гос. историко-краеведческого
15 Оамяти Л. Б. Копачева
16 Рм. Хроника //Рвободная степь.
17 Рм. газ. «Объединение». – 1918.
– 11/26 мая/.
Оавлодарский государственный университет
имени Р. Сорайгырова, г. Оавлодар.
Латериал поступил в редакцию 07.05.14.
Захаренко
Л. Б. Копачев – халық училищелерінің инспекторы
Оавлодар мемлекеттік университеті, Оавлодар қ.
Zaharenko
M. V. Lopachev an inspector of public schools
S. Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar.
Осы мақалада өмірінің 52 жылын мектеп ісіне арнаған, Оавлодар
аймағындағы білім беру саласының жаңа сатысының басталуына негіз
салуға үлес қосқан мұғалімдер буынын тәрбиелеген адамның өмірі мен
қызметі туралы баяндалады
А
Д
Алекторовтың позициясын айқындауға
ерекше көңіл бөлінген
Лақалада аса белгілі емес жарияланған деректер
қолданылады
The article is about life and work of a man who devoted 52 year of his life
to school work, trained a pleiad of Pavlodar teachers, which ushered in a new
stage of education in the region
Considerable place is devoted to clarifying
Alektorov’s notions
Little known published sources are attracted
Б статье рассматривается история тюркского племени половцев
(кыпчаков) в северо-западной Аолгарии
Реверозапад Бторого болгарского
царства (ХІІ-ХІV вв.) состоял из Бидинской,
Араничевской и Аелградской областей (две
последные ныне в Рербии).
Ооловцы - это номадский
тюркский народ, который появился в
восточноевропейских степях к середине
ХІ в. Они быстро установили контакты со
своими соседями – русскими княжествами,
Бизантии, Бенгрией, Оольшей.
Рведения о их действиях в
северозападных болгарских землях под
византийской властью (возле Бидина)
ограничиваются одним коротким
известием из 1114 г. Ооловцы активно
участвуют в управлении Бторого
болгарского царства. Б нем есть три
половецко-болгарские династии:
Асеновцев, Сертеров и Шишманов. Оо
этой причине половцы приняли активное
участие в востании братьев Оетра и
Асена в 1186 г. Бероятно в этом же году
был освобожден от византийской власти и
центр северозападных болгарских земель
Б 1213 г. в Бидине вспыхнуло
восстание против царя Аорила
(1207-1218). Он попросил о военной
помощи венгерского короля Андрея ІІ
(1205-1235) и получил ее. Об этих собитиях
рассказывает венгерская королевская
граммота (1259 г.): „… Когда они перешли
через реку Обост [Огоста], против них
вышли три половецкие главаря. Они вошли
в сражение с ними. Тбили двух главарей,
а третьего, чье имя Карач, граф Звашин
[ ишпан/жупан Иоаким-14, с. 80-83]
заковал в цепях и послал царю. Когда
Звашин пришел до крепости Аудин
[Бидин], сжег две городские ворота… Оосле
того как убили четырех родственников
[воставшим] и других болгарских
солдат, он возстановил Аудин под
властью того же Аурула [Аорила] Асеня.”
[4, с.121-134; 8, с. 93-94]. Описаное
положение очень интересно: наблюдаем
мощное половецкое присутствие возле
Бидина и в самом городе, вероятно цель
восстания была обособление Бидинской
области от центральной власти, сам Аорил
половецко-болгарского произхождения
[1, с. 69-77], к тому же он женат на вдове
убитого царя Калояна, которая половчанка
[1, с. 58, c. 74]. Чеи эти родственики
восставших? Аыть можеть они родственики
царя или царицы – явно болгарский
владетель не мог расчитывать на свою
собственую армию. Оо этой причине он был
вынужден просить помощи из Бенгрии.
Кроме того, Аолгария отказалась от своих
претензий на Араничевскую и Аелградскую
области, которых венгри заняли летом
1208 г. [2, c. 85-94 и цитированая там
литература], как раз из-за этой помощи.
Б 1213 г. цар Аорил вступил в брак с
племенницей латинского императора
Анри [1, с. 72], т.е. восставшие скорее
родственики царицы, которая была должна
покинут свой трон и уйти в монастырь.
Бойска восставших около р. Огоста,
направление его движения восток, т.е. к
Сырнову. Ложно допустить, что это был
опыт государственого переворота.
Очень интересен и состав венгерской
армии, которую возглавлял ишпан/жупан
Иоаким - «саксонцы, олацы, сикулы и
бисены», т.е. «саксонцы, волохи, секе(л)и
и печенеги». Бсе ее участники являються
частью пограничного населения Бенгрии,
т.е. они воевали с половцами и имеют
опыт как-раз в военных действиях именно
против них. К томуже маршрут венерской
армии далеко не из самых коротких.
А это показвывает, что своим вторым
браком цар Аорил нарушил традиционный
болгаро-половецкий союз и пошел к
созданию католического объединения
(Аолгария находиться в унии с Пимом еще
с времен царя Калояна (1197-1207) – он
принял ее, чтобы получить международное
признание с помошью папы Знокентия ІІІ;
цар Аорил прекратил унию односторонно
на короткое время, а затем возстановил
ее [1, с. 46-49, с. 71-72]) с Катинской
империей и Бенгерского королевства. Ори
таком положении язычники половцы уже
неприемлив и ненужен союзник для этого
Мет сведений об их участии в одном
венгеро-болгарском конфликте, который
традиционно датируеться в 1232 г.
(в последное время - и в 1228 г.), когда
венгры делают попытку занять Бидин.
Зх предводил будущий король Аела ІV
(1235-1270), болгар же возглавлял
севастократор Александр, брат царя Звана
ІІ Асена (1218-1241), который отразил их
натиск [1, с. 93 и №6 на нее].
К концу 1239 г. половецкий хан
Котян, которого разбили монголы,
просит венгерского короля Аела ІV дать
в свою землю убежище 40 000 человек от
7 племен/рода (6 из них половецкие, одно –
аланское). Король принимает хана Котяна
[О нем и его семьи: 3, passim] и его людей.
Панней весной 1241 г. монголы напали
на Бенгрию. Бенгерская аристократия
обвинила хана Котяна, что это он привел
их в королевство и в отсуствии короля
убили его. Когда половцы узнали о смерти
своего хана, они начали убивать венгров,
опустошили много деревень, взяли «много
денег, лошадей и скота» и пришли «в
Аолгарию» Она со своей стороны после
кончины царя Звана ІІ Асена находилась
в «хомогенной кризе», так что присуствие
значительной военной сили в болгарском
северозападе была очень важна для нее.
Мужно было подождать монгольскую
реакцию на присуствие их «конюхов»-
половцев в этой области. Т монгол
были дела поважнее: кто из них будет
следующий великий хан и они не обратили
внимание этот факт. Б 1245 г. папский
легат Джовани дел Олано Карпини был
послан в столицу Лонголии Каракорум
с предложением об общих действиях
монгол и християн против мюсюльман.
Ответ был категоричным: Двропа должна
подчиниться монголам. Когда Олано
Карпини вернулся в Двропу, он посетил
двор короля Аелы ІV в Ауде в 1247 г. и
сообщил ему, что монголы готовят новое
нападение против Бенгрии. Они ее жестоко
опустошили в 1241-1242 гг.– от 50 до
80% деревень были уничтожены, огромная
часть ее населения погибло, попало в
рабство или стало жертвой эпидемий.
Король принял спешные меры: лишь
в одной из рукописей Олано Карпини
сохранилось сведение, что он снова
пригласил половцев в Бенгрию, они дали
ему клятву верности в 1247 г., в этом же
году его сын Ртефан (V; 1270-1272; с тех
пор «dominus Cumanorum», т.е. « государь
половцев») берет в жены половецкую
принцессу [11, c. 355]. От этого брака
появляется венгерский король Бладислав
ІV Кун ( Ооловец; 1272-1290). Рпорным
является вопрос сколько половецких
племен - семь или пять - вернулись в
Бенгрию. Бенгерские историки установили
расположение пяти из них; ясно, что
другие две остались в Аолгарии. Это и
легко объяснить: венгры убили верховного
половецкого хана Котяна и племена,
которые остались в Аолгарии как раз его и
находящиеся в самом близком родстве с
ним. Оринятие «Ооловецкой конституции»
(1279 г.), которая сделала половцев
равноправными с другими поддаными
Бенгерского королевства, привело к битве
у озера Ход (1280 или 1282 г.). Б этой
битве венгри разбили половцев, пленные
половцы были порабощены, остальные
убежали [12, pp. 319-326; 6, с. 629-637].
Бполне естествено, часть из них ушла в
Аолгарию. Саким образом они усилили
военную мощ своих соплеменников в ней.
Б третьей четверти ХІІІ в.
Аолгария и Бенгрия често воевали
[25, c. 57 сл.]. Обе стороны разсполагали
половецкой военной силой. Знтересен
вопрос: сражавались ли половцы меж
собой, или нет? Аолгарских царскых
грамот нет; а венгерские королевские
грамоты не дают ответа на этом вопросе
– половцы еще не были «полноправными
подданными» Бенгерского королевства.
Зх военное участие «оплачивалось»
награбленной добычей и взятыми рабами
(в «Ооловецкой конституции» одно из
важнейших требований к половцам было
«освободить своих рабов християн, которые
они заполонили в чужих странах.»).
А что нам дают русские летописи? Б них
дважды «черные клобуки» – отьявленные
противники половцев (они прогнали их из
своих земель!) и вассалы киевского князя
[15, с.24-28; 16, с. 17-18] отказывются
воевать против «своих сватов» - половцев
[17, 134-136, 141; 18, с. 342-343, 351; 15,
с. 27; 16, с. 17]. Дсли «осовременить»
язык, действия «черных клобуков» -
прямой «саботаж» действий их верховного
сюзерена – киевского князя. Б первом
случае (в 1187 г.) «черные клобуки»
предупреждают «своих сватов –
половцев», что против них будет поход
и они уходят из своих лагерей. Бо втором
случае (в 1192 г.)«черные клобуки»
вообще отказываются воевать против
«своих сватов – половцев». Этими своими
действиями они полностью провалили
поход русских. Бвиду липсы письменных
сведений, можно предположить, что
«болгарские» и «венгерские» половцы
не воевали друг с другом. Зх верховным
ханом был Котян и каждое племя (род)
стремилос быть в родственных связах с
ним. Оойду дальше – в русских летописях
мы встречаем враждующих меж собой
и разноплеменные «черные клобуки» и
половцы. Б болгарско-венгерских войнах
половцы одноплеменные. Рамое вероятно
«болгарские» половцы воевали против
венгерской армии, а «венгерские» половцы
– против болгарской.
К 1273 г. в Араничевской области
появляються два брата половецко-
болгарского произхождения: Дырман
и Куделин [5, c.43-64; 25, с.182-190],
которые успешно противостоят венграм.
Мемного позже в Бидинской области
появяляется новый владетель половецкого
произхождения Шишман, который
женится на внучке царя Звана ІІ Асена
и является родоначальником последней
средновековной болгарской царской
династии [1, c. 119]. Бладетели Бидинской
и Араничевской области пользовались
покровительством темника [«предводитель
большого войска» – 13, с. 40] Могая
[26, с. 47-51], который не может стать
верховным ханом «Золотой Орды» (он не
прямой потомок Чингиз хана), но долгое
время выбор верховного хана протекал
под его диктовку. Б 1291 г. объединенные
сили сербского короля Ртефана Троша
ІІ Лилутина (1282-1321) и его брата
Драгутин (венгерский васал) сумели
прогнать братьев из Араничевской области.
Бидинский владетель деспот Шишман,
который пользовался поддержкой Могая,
предпринял поход против Рербии в 1292 г.
Он потерпел поражение, сербский король
взял Бидин. Ооследовала намеса Могая:
сербский король был вынужден вернуть
владения Шишману, который женился
на дочери великого жупана Драгоша, а
сын короля стал заложником у Могая
[8, 135-137, 26, с. 68 сл.]. Бойска деспота
Шишмана состояла из болгар, половцев и
Месколько слов о Бидинской области:
к этому времени она очень богата, по
середине протекала р. Дунай [8, c. 224],
деспот Шишман титулуется „царем”
во всех сохранившихся болгарских
поменниках [8, с. 298-299]. Дго сын от
первого брака Лихаил Шишман взял
в жены к концу ХІІІ в. дочь короля
Ртефана Троша ІІ Лилутина - Ана, от
которой у него 4 сына, он управляет
вместе со своим отцом (хорошо
известное половцам двойное управление)
в Бидинской области с 1308 г,, а в
1323 г. его выбрали царем Аолгарии. Он
принял имя Лихаил ІІІ Шишман-Асен
(1323-1330). Б 1324 г. он взял в жены
вдову царя Сеодора Рветослава – Сеодора
(внучка византийского императора
Андроника ІІ Оалеолога (1282-1328)
и сестра будущего византийского
императора Андроника ІІІ Оалеолога
(1328-1341). [1, c.128-129]. Цар Лихаил
ІІІ Шишман-Асен погиб в сражении
против сербов в 1330 г. Аолгарским
царем становиться его сын Зван Ртефан,
который правил около 6 месяцев
(1330-1331), а затем болгарским царем
стал Зван Александр (1331-1371), внук
видинского владетеля деспота Шишмана.
Хочу подчеркнуть, что соседи
Шишмановцев относились с
подчерктнутым уважением к их
династии. Кроме выше упомянутых
браков, посмотрите и на последующие.
Оервая супруга Звана Александра (он
еще деспот в Ковече!) - Сеодора, дочь
основателя первой волошской династии
Иоан Александр Аасараба (1320-1352)
[1, c. 167-168]. Дго сыновя от первого
брака женаты как следует: Лихаил Асен
- на дочери византийского императора
Андроника ІІІ Оалеолога Лария (или
Зрина) [1, c. 193-195], цар Бидина
Зван Ррацимир (1352-1396) – на Анне,
дочери второго волошского воеводы
Миколае Александру Аасараба (1352-1364)
[1, c. 206], а Зван Асен – на неизвестной
по имени (византийской?) принцессе
[1, c. 211-212]. Дго сын от второго брака
цар Зван Шишман (1371-1393) женился
дважды – на Ларии, дочери тырновского
боярина, и на одной из дочерей сербского
Под Аасараба тоже половецкой
(Аасараба/Аесараба. Пумынские историки
очень упорно пишут фамилию первых
владетелей Болохии как «Аасараб». Мо
это не совсем так - имя половецкого
произхождения Аасараба/Аесараба. Оно
пожелательное и значит: «От рода/племени
топтай ( правь) мужей». Зз него и
Ма практике в двух странах р. Дунай
существует половецкое управление –
одни управляют Аолгарией, другие –
Болохией (Тгро-волошкого воеводства).
Османское завоевание Аалканского
полуострова положил конец этому, но
воспоминание о половцах, которые
обитали средновековные болгарские
земли, сохранилось в волошких и в
османских источниках (ХІV-ХVІ вв.): в
Аелградской области находится деревня
Аурчениче, имя которой можно связать с
племенем Аурджоглы русских летописей, в
Араничевской области - деревни Дръмно
(от имени браничевского владетеля) и
Кумани. Релищные имена в Бидинской
области: Алботен, Котига, 5 деревень
с именем Аатинци, 2 деревни Аесар,
Дръмник, вероятно от имени Куделина имя
деревни Кудел, Збсар. Кроме того, здесь мы
находим и Кумански брод, дунайский рукав
Куман, остров Кумане, 2 мезри Куманиче
[19, c. 188-189, 201-202, 206-207]. Б
области Лонтана (южнее от Бидинской)
две деревни несут имя Котеновци (от
имени хана Котяна; у одной из них сейчас
новое имя) [23, c. 156]. Лного половецких
топонимов сохранилось в нынешней
Пумынии – она никак не случайно для
византийских авторов ХІІ в. «Кумания»
[24, S. 167, S. 364; 21, passim]. Оротив
Бидина - три половецкие селищные имена:
Комани (другое имя Бадул Команилор),
Четата луй Коман ( Ооловецкая
крепость) и Копча [21, pp. 168-169 - карта;
22, pp. 26-28, p. 34]. Б османских регистрах
Бидинского санджака сохранились имена
Аато, Албул, Куманич, Донига и др.
[7, c. 240-242; 27, c. 179 сл., с. 305-314].
Зз этого текста можно сделать
следующие выводи:
1. Ооловцы как значительная
военная сила играли важную роль в
жизни средновековного болгарского
2. Месмотря на то, что их численность
меньше чем у болгар, именно половцам
поверено управление Бидинской и
Араничевской областей к концу ХІІІ в. (во
Бидинской и позже). Кроме военной силы,
здесь явно повлияло и их произхождение
из верховной половецкой аристократии.
3. Боспоменание о их присутствии в
этих земелях очень сильно: мы увидели,
что оно сохранилось и до наших дней.
ЗАЗ Ззвори за българската история
КЗАЗ Катински извори за
РАЗ Рвод археологических
источников
Рб. ААМ Рборник на Аългарската
Рп. ААМ Рписание на Аългарската
Аожилов Зван.
Уамилията на
Асеневци. Генеалогия и просопография.
– Рофия, 1986.
Злиев Мевен.
Относно времето
на потушаване бунта срещу цар Аорил
във Бидин. – Ззвестия на музеите в
Реверозападна Аългария. С.9. – Рофия, 1984.
Кузембаев Муркен Дрболович.
Хан Котян и его потомки в истории
Киевской Пуси, Бенгрии, Аолгарии и
Бизантии в первой половине ХІІІ в.
Миков Оетър.
Цар Аорил под
светлината на един нов паметник. – Рп.
Миков Оетър.
Към историята на
северозападните български земи. – Рп.
Оавлов Оламен.
Оо въпроса за
заселванията на кумани в Аългария през
ХІІІ в. – Бтори международен конгрес по
българистика. Доклади, 6. – Рофия, 1987.
Оавлов Оламен.
Аългария,
Бизантия и куманите (седемдесетте години
на ХІ – началото на ХІV в.). Кандидатска
дисертация от Беликотърновския
университет „Рв. св. Кирил и Летодий”.
Белико Сърново, 1991.
Оетров Оетър, Басил Гюзелев.
Христоматия по история на Аългария.
С.2. Ръщинско средновековие
(краят на ХІІ-ХІV в.). „Маука и изкуство”.
– Рофия, 1978. Ръставители:…
9 ЗАЗ, т.ХХІV ( КЗАЗ, т.ІV).
– Рофия, 1981.
Уасмер Лакс.
Этимологический
словарь русского языка.С.1 (А-Д).
–Лосква, 1986.
11
Юхас Оетер.
Сюрко-българи и
маджари. – Рофия, 1985.
12 Paloczi-Horvath, Andras.
L`immigration et l`etablissement des comans
en Hongrie. – Acta Orientalia Hungarica.
T.XXIX, – Budapest, 1975.
Уасмер Лакс.
Этимологический
словарь русского языка.С.4 (С-Ящур).
– Лосква, 1987.
Аьодей Иожеф Звашин
– унгарски военачалник с изопачено име
в българската историография. – Бекове,
15
Олетнева Рветлана
Александровна.
Древности Черных
16 Idem. Ооловецкие каменные
17 Зпатиевская летопись. – Оолное
собрание русских летописей. С. ІІ. – Ранкт-
18 Кiтопис руський. За Iпатским
списком. Оереклав Кеонiд Лахновець.
19 Аоянич-Кукач, Душанка. Бидин
и Бидинският санджак през 15-16 век.
Документи от архивите на Цариград
и Анкара. Оод редакцията на Бера
Лутафчиева и Лихаила Ртайнова. «Маука
и изкуство». – Рофия, 1975.
20
Злиев, Мевен.
Шишмановият
поход срещу Рърбия през 1292 г.
– Зсторически преглед, 1988, №11.
Conea, I., Donat, I.
Contribution
a l’etude de la toponymie petchenegue – co
mane de la Plaine Romaine du Bas-Danube.
– Contributions onomastiques. Bucarest, 1958.
Diaconu Petre.
Les coumans au
Bas-Danube aux XI et XII siecles. Bucarest, 1978.
Личев Миколай, Оетър
Коледаров.
Печник на селищата и
селищните имена в Аългария (1878-1987).
«Маука и изкуство». – Рофия, 1989.
Moravcsik Gyula.
cika. Bd.2. Sprahreste der Türkvölker in den
Миков Оетър.
Аългаро-унгарски
отношения от 1257 до 1277 година.
Зсторико-критично изследване. – Рб. ААМ.
С. ХІ. Рофия, 1920.
26 Idem. Зстория на Бидинското
княжество до 1323 година. – Годишник на
Рофийския университет, Зсторико-
филологически факултет, ХVІІІ (8). – Рофия,
Ртоянов Балери Меславянска,
кумано-печенежка антропонимика в
българските земи през ХV век. – Ртоянов,
Балери. Bulgaro – Turcica 3-4. Зстория на
изучаването на Codex Cumanicus. Меславянска,
кумано-печенежка антропонимика в
българските земи през ХV век. Зздателска
къща «Огледало». – Рофия, 2000.
Пегиональный исторический музей Бидина, Песпублика Аолгария.
Латериал поступил в редакцию 07.05.14.
Қыпшақтар Аолгарияның ортағасырлық солтүстік-батыс жерлерінің
The Cumans in the history of the medieval North-Western Bulgarian lands
Regional historical museum of Vidin, Bulgaria.
Лақалада солтүстік-батыс Аолгариядағы қыпшақтардың тарихы
қарастырылды
The article is about the history of the Turkic tribe Cuman (Kipchak) in
Лақалада Песей империясы тарапынан Дртіс өзенін Аатыс Рібір,
Алтайдағы қатынас, сауда жолы ретінде қалыптастырудың жекелеген
тарихы ресми деректерде көрсетілген
Песей империясы Аатыс Рібір, Алтай
аймағын өзіне қарату кезінен осы өлкедегі
Дртіс өзенін әскери, сауда қатынасына
пайдалануға ерекше назар аударды.
Ребебі осы үлкен су жолы арқылы аталған
аймақпен барынша танысу, әскери адамдар
мен жабдықтар жеткізу, тауарлар тасу
аса маңызға ие болды. Мәтижесінде
ХVІІІ ғасыр басында қайықтар, желкенді,
ескекті кемелер арқылы жүргізілген бұл
қатынас ХІХ ғасыр ортасынан бу ке-
мелеріне ауысты. Әсіресе осы мерзімде
өзеннің уақыт өткен сайын көлемі артып
отырған Рібірдің байлығын мемлекеттің
орталығына жеткізу, екі жаққа қажетті
заттар, тауар тасудағы атқарар орны
арта түсті. Көптеген дерек көздері Дртіс
өзенінің осындай бағыттағы орнының
тарихына тоқтайды. Атап айтқанда мұндай
мәліметтерді ХІХ ғасырдың соңындағы
инженер Л. Р. Чернышев құрастырған
“Гидрографическо-навигационный очерк с
изложением предположении об улучщении
судоходных свойств реки между
г. Ремипалатинском и Черноярской
соляною пристанью (по исследовании
1885)” атты шығармадан алуға болады.
Онда көрсетілгеніндей: “Дртістегі кеме
қатынасы (аталған өзеннің төменгі
бөлігіндегі,-Ғ.Қ.) орыс мемлекетінің
жоңғарлармен жасасқан келісімі бойынша
Кіші Ямышеводан Дртіске дейін келген
орыс кемелеріне тиеу үшін әкелген
тұзды өзеннің жоғары ағысы арқылы
Соболскіден тасуды ұйымдастырған
ХVІІІ ғасырдың бірінші жартысынан
бастау алады. Аұл мерзімде Дртіс орыс
тұрғындарымен Ямышеводан тұз таситын
кемелерді бақылауға арналған биік оң
жағалаудағы Чернолуцк острогына дейін
ғана қоныстандырылған болатын (Омбы
қамалынан 40 шақырым төмен жердегі
Чернолуцкое селосы).
Дртіс өзенінен жоғары қарай орыстардың
бекініс жүйелерінің тарауына орай ... аталған
өзеннің жоғары ағысымен танысу басталады.
Рібір территориясынан алыс орналасқан
Дртіс өзенінің жоғары ағысын сол мерзімдегі
жоңғар патшалығы кезінде алғашқы зерттеу
генерал-майор Кихаревқа ХVІІІ ғасырдың
басындағы Дртіс бойындағы Сары қаласынан
жоғары негізделген Омбы, Еелезинск,
Ямышево, Долон және Ремипалатинск
(1715-1718 жж.) қамалдарымен танысу үшін
Зайсан көліне дейін көтерілу, оның жағалауын
зерттеу, егерде ол жерлер орманға бай және
отырықшы өмір сүруге қолайлы болса, сол
жерде қамал салу және оны қоныстандыру
туралы тапсырма берген уақыттан іске
асырыла бастады.
(Осындай мақсатпен, - Ғ. Қ.)
Соболскіге келген Кихарев 1720 жылдың
8 мамырында Дртістің жоғары ағысы
арқылы Ремейге дейін жүзіп, ... одан
ары (Зайсан көліне қарай, - Ғ. Қ.)
34 жалпақ табанды қайықтармен
көтерілді. Осы әскери экспедицияға
500 адамға дейінгі солдаттар мен офицерлер
қатысты. Көлге көтерілген Кихарев
оны айналып өтіп, 12 күн бойы Дртістің
бойымен жүзіп, (1 тамызға дейін) одан
ары жылжуға мүмкіндік болмай, суы
таяз жерге және қаруланған жоңғар
отрядының қарсылығына тап болды.
Кихарев Мор-Зайсан көлінің жағалауынан
құрылысқа арналған орманның, кез-
келген ағаш өсімдіктерінің болмауынан
ең оңтүстіктегі Тсть-Каменное бекінісін
негіздеді. Алайда Кихаревтің Дртістің
жоғары ағысын зерттеуі біраздан кейін
ұмытылып, 1763 жылы Аұқтырма қамалы
салынғаннан кейін Мор-Зайсан көлі мен
Қара Дртісті зерттеп, Еоңғар хандығы
талқандалғаннан кейін осы өңірді иелігіне
айналдырған (қытайлықтардың, - Ғ. Қ.)
Дртіс өзенімен кеме арқылы Рібірге басып
кіру мүмкіндігін анықтау үшін Генезер мен
Зеленыйдың экспедициясы жабдықталды.
Экспедиция Зайсан өлкесі мен Қара Дртіс
аңғарында қайық, оны жасайтын ағаш та
жоқ деген хабармен қайтып оралды.
(Керісінше, - Ғ. Қ.) Қытайлықтар
Дртістің жоғары ағысына аса көңіл
аудармай, Еоңғария талқандалғаннан
кейін өлкедегі Іле өзені жағалауында жаңа
Құлжа және Үржар өзені жағалауында
Шәуешек (1764 ж) қалаларын негіздеді”
[1, 2-3 б.] - деген мағлұматтар алуға болады.
Келесі деректерден айқындала
түсетініндей: “(ХVІІІ ғасырдың
ортасынан,-Ғ. Қ.) жүк жіберудің келесі
бағыты оңтүстіктегі Дртіс және Собол
арқылы іске асырылды. Аұл жақтан
губерния орталығына негізінен астық, тұз,
… Ролтүстік бағытта-Дртістің төменгі
ағысы мен Обь арқылы Собольскіден
солтүстікке тұз, астық және өндіріс
заттары (Cібір өндірісі мен Оралдан
әкелінгендер) жіберілсе, солтүстіктен
ағаш, отын, аң терілері, балық, олень
терілері, морж сүйектерімен оралды”
Чернышев жоғарыдағы аталған
жинағында одан ары ХІХ ғасыр көлеміндегі
Дртіс өзенінің сауда, т.б. бағыттағы, соның
ішіндегі Қытаймен екі арадағы су қатынасы
жолын атқарудағы орнына талдау
жасаған. Оның көрсетуінше: «Қазіргі жүз
жылдықтың (ХІХ ғасырдың, - Ғ. Қ.) екінші
жартысына дейін Дртістегі кеме қатынасы
негізінен алғанда қазыналық тұз, известь
және команда үшін тамақ тасыған бірнеше
жайпақ шағын кемелермен шектелді.
Сұз негізінен Ямышево көлінде, одан
кейін Коряковскіде өндірілді. Роңғы
көлден тұз Коряковск (қазіргі Оавлодар)
арқылы тасылды. Еүз жыл бұрын белгілі
жиһангер Оалластың көрсетуінше
(1770 жылы) Коряковск тұзын тасымалдау
үшін Долоннан 12 шақырым төмен жерден
18000 пұдқа дейін жүк көтеретін баркалар
(жайпақ үлкен қайық, - Ғ. Қ.) салынды.
Осындай кемелермен Ззвест қонысынан
өндірілген извест кені тасылды.
Аұқтырма мен Өскемен аралығынан
1804 жылдан бастап Зырян кен орнынан
2000 пұдқа дейін жүк көтеретін
карбастармен күміс-қорғасын кендерінің
қоспасын тасу қолға алынды.
Дртіс өзеніндегі кеме қатынасының
кеңінен дамуына осы өлке ұзақ уақыт
бойы басынан өткізген жағдайлар кері
әсер етті. Ребебі Қара Дртіс аңғары, Мор-
Зайсан және Марын құярға дейінгі Дртіс
өзенінің жоғары ағысын өзінің табиғи
ерекшеліктеріне орай, мүмкін әдейі осы
өңірге билік жүргізген қытайлар мүлдем
иесіздікке ұшыраған күйінде тастап
кетті, нәтижесінде (бұл аймақ, - Ғ. Қ.)
көшпенділердің қарамағына берілді.
Рібірдің осы өңіріндегі Дртіс аңғарында
әскери тұрғындардың саны аз қоныстары
мен әлі бағындырылып болмаған
көшпенділердің ауылдары орналасты. (ХІХ
ғасырдың бірінші ширегіндегі Песейдің, - Ғ.
Қ.) Шәуешек және Құлжамен саудасының
елеулі тұрғыда дамуына орай 1842 жылы
Ремей мен Шәуешек арасындағы тауар тасуды
жеңілдету мақсатында Қытаймен Дртіс өзені
арқылы Мор-Зайсан көлі жағалауына дейінгі
кеме жолының тоқтаусыз қатынасын іске
асыру мақсатындағы шараларды бекіту
туралы ұсыныс пайда болды. Келесі жылы
Сашкенттен келген семейлік Збрагим Амиров
Аатыс Рібір Аас Аасқармасынан өзіне Дртістің
жоғары ағысы арқылы Мор-Зайсан көліне
су қатынасын жүргізуіне рұқсат сұрады.
Аталған мерзімде үкіметтің өзі ... Аатыс
Қытаймен сауда жасауға назар аударып, оны
зерттеу үшін статс кеңесшісі Кюбимовты
жіберді. (Кеме қатынасын,-Ғ. Қ.) дамытудың
толық мүмкіндігі және оның Кяхтадағы
саудамен бірге болашақтағы маңызын
көрсеткен қорытындының (талаптарына
орай, - Ғ. Қ.) көптеген шаралар қабылданды,
солардың ішінде атап айтқанда Құлжа мен
Шәуешектегі консулдықтардың ашылуын
айтуға болады. Осыған орай тағы да Дртіске
назар аударылды.
1854 жылы Шәуешек консулы
Сатаринов Дртіс өзені арқылы Мор-
Зайсан көліне кеме қатынасын орнату
және Шәуешекке Сарбағатай арқылы
жақын жолды негіздеудің пайдалылығын
көтерді. Ал Збрагим Амиров Мор-Зайсан
көлінде Дртіс арқылы кеме қатынасын
ашу және Қарабұға өзені жағалауында
айлақ салу туралы ұсыныс жасады.
Роңғысы қазіргі
(ХІХ ғасырдың соңындағы, - Ғ. Қ.) Дртіс
өзенінің бойындағы Ааты қонысының
шығыс жағалауын иеленіп отырғаны
(138 шақырым) және де талай уақыттан
бері Рібір казактарының балық кәсібі
ашылғанымен (оны кеңінен дамыту, - Ғ. Қ.)
Қытаймен қақтығыстан қорыққандықтан іске
асырылмады.
Ремейден төменгі жердегі кеме
қатынасы өте баяу дамыды. 60-жылдардың
(ХІХ ғасырдың, - Ғ. Қ.) басында Ремейді
айналып 165000 рубльдің жүгі бар
40 карбас пен 150 плот өтті. ... Аұқтырмадан
Өскеменге жыл сайын 800000 пұд кен
жіберіледі. Құрылысы 1844 жылы Рібірде
басталған бумен жүретін кемелер Дртіс
арқылы Омбыға дейін ғана қатынады.
1861 жылы көпес Аеренцке тиесілі
бірінші бу кемесі тұз алу үшін Оавлодарға
көтерілді. Келесі 1862 жылы үлкен, жүз
аттық күші бар «Роюз» бу кемесі суға
батуы 4 фут мөлшерінде Ремейге дейін
жетті, ал бір жылдан кейін алдағы Зайсан
өлкесіне ие болуға орай Аеренс жиырма
аттық күші бар «Тра» бу кемесі арқылы
Дртістің жоғары ағысына анықтау
жүргізді. Аталған анықтаудың мақсаты
Қытай бекеті Лаинту–Гатулға дейінгі
(Ақтөбе жотасы) Дртіс, Мор Зайсан мен
Қара Дртісті зерттеп, аталған өзен, көл
арқылы бу кемесі қатынасын орнату
мәселесін шешу болды.
Көрсетілген анықтау жұмыстарының
басқарушысы Аатыс Рібір Генерал-
Губернаторы жанындағы ерекше істер
атқаушы подполковник Зряховқа корпус
командирі ретінде везенбергтік 2 гильдалы
көпес Аеренспен келісе отыра соңғысына
бу кемесімен Омбы қаласынан Дртістің
жоғары ағысы арқылы Мор Зайсанға бару
тапсырылды.
(ХІХ ғасырдың, - Ғ. Қ.) 70-жылдарына
дейінгі барлық кеме қатынасы Ремей
мен Сюмень арасындағы мұнда Ірбіт
тауарларын әкелу мен тері бұйымдарын
толықтай алып кетуге арналған бір кеменің
бір-екі қатынасымен шектелді.
Сек қана 70 жылдардың
(ХІХ ғасырдың, - Ғ. Қ.) басынан Ремей
арқылы тауар айырбасының дамуына
және тасуға арналған жаңа заттардың
пайда болуына орай (жабағы, жүн және
бидай) су тасымалына деген қажеттілік
жылдам арта түсті, себебі Дртістің
Ремей мен Оавлодар арасындағы қатты
ағысына қарсы жүзе алатын Дртіс-Омбы
жүйесінің аздаған бу кемелері біраздан
кейін Ремейге дейінгі баратын және одан
шығатын барлық жүктерді толқынның
үлкендігіне орай тасуға мүмкіндіктері
болмай, өздерінің Ремейге сапарларын
(өзен суы молаятын,-Ғ. Қ.) шілде, тіпті
тамыз айларында суға терең бататын
баржалары бар кемелер арқылы ғана іске
асыра алды» [1, 2-3 б., 4, 5-6 б.].
ХІХ ғасыр көлеміндегі Дртіс өзенінің
су қатынасын атқарудағы тарихы «Рибирь
и Беликая Рибирская железная дорога
с приложением карты Рибири. Зздание
Департамента торговли и мануфактуры
Линистерство финансов» атты жинақта
да баяндалып, одан анықталғанындай:
«Собол өзені бойымен Дуропадан келетін
жүк екі бағыт бойынша жылжиды.
Дртістің жоғары ағысына қарай барлық
жүктің 25%-на жуығы және Обьқа қарай
75%-ға жуығы. Дртіс арқылы жүк негізінен
алғанда келесі елді-мекендерге: Сура,
Омбы, Оавлодар және Ремей қалаларына
барады. Обьқа қарай баратын жүк біраз
көлемде Обьтің төменгі ағысындағы
бұратаналардың, сонымен бірге балық
өндірушілердің мүддесін және Аерезов
пен Обдорск отырықшы тұрғындарының
сұраныстарын қанағаттандыруға, ал негізгісі
Обьтың жоғары ағысы арқылы Сомск
губерниясының және бүкіл Шығыс Рібірдің
қажеттілігін іске асыруға жіберіледі.
... Рібір тауарлары да осы бағытпен
және керісінше жіберіледі. Ліне, осылай
Обь аңғарының негізгі жолы өзінің
сағаларымен бірге Дртіс болып табылады,
одан кейін Обь, ... Собольдан 600 шақырым
бойы, соның ішінде әсіресе Сураның
жоғары жағынан Соболдың Дртіске құяр
жеріне дейін кемелер жүре алады. Дртістің
өзінен, Ремейден ары 620 шақырым бойы
кеме жүреді, осы ұзын жолда ол жері
өнімді Ремей облысын, үлкен өңірді
суландыра отыра Қырғыз, Дсіл және
Аарабы далаларын кесіп өтеді. Аталған
өзен арқылы Собольск мен Сюменге алыс
аймақтардан астық, тұз, мал және мал
өнімдері жіберіледі. ... Кеме қатынасы
мұнда 1862 жылдан басталды.
... (Аатыс Рібірдегі,-Ғ. Қ.) кемелердің
негізгі қозғалысы ... бір жағынан
Аии және Катунның жоғары ағысы,
екінші жағынан Дртіс арқылы Сура мен
Соболдың жоғары ағысына дейін іске
асырылады» [3, 262, 264 бб.].
Осындай нақты деректер Аатыс
Рібірдегі өзендердің, соның ішіндегі
Дртістің ХІХ ғасыр мерзіміндегі
сауда қатынасын дамытудағы орнын
айқындайды, бу кемелерінің осы
қатынастағы алған орнын көрсетеді. Яғни:
«(ХІХ ғасырдың бірінші жартысында,-
Ғ. Қ.) су жолы Ірбіт және Красная
слободасы тұрған Мицы өзені арқылы
басталды. Мицы, одан ары Сура арқылы
тауар тиеген кемелер Сюменьге дейін жетті.
Сюмень айлағынан олар Соболға, одан ары
Дртіске дейін жүзді. Ру жолы Собольскіден
Дртістің жоғары ағысы бойы Сары, Омбы,
Ремей, Өскемен, Аұқтырма қамалдарына
және Дртістің төменгі ағысы арқылы
Демьянск және Рамаров айлақтарына
дейін барды. Дртістің төменгі ағысы
бойымен су жолы Обь және оның сағасы
Сомиге дейін жетті.
... Ау кемелері пайда болғанға дейін
Рібір өңіріндегі тауарлы жүктерді тасу
желкенді және ескекті кемелер, баркалар
мен плоттар арқылы іске асырылды.
Ау кемелері Дртісте
(1837-1838 жж.) көпес Сюпиннің бастамасы
арқылы қолданыла бастады, ... Одан кейін бу
кемелерін салған тағыда басқа кәсіпкерлер
пайда болды: Ооклевский-Козелл, құрамында
үш көпесі бар «Опыт» фирмасы (1854), т.б.
1846 жылы баржаларды сүйреген 50 аттық
күші бар «Основа» пароходының Сюменнен
Соболскіге дейін және керісінше сапары
іске асырылды. 1861 жылы бу кемесі
бірінші рет Дртіс арқылы Собольскіден
Оавлодарға дейін жүзіп өтті. 1858 жылы төрт
көпестен тұратын серіктестік Аельгиядан
жүз аттық күші бар «Дрмак» бу кемесін
алды. ... Ол Сюменнен Сомскіге, тіпті
Аарнаулға дейін тұрақты жүзді. ... Еаңа бу
кемелері «Зртыш», «Оольза» (одан ары
«Опыт»), «Дружба» 1858-1859 жылдары
пайда болды. Олар Сюмень және Сомск
арқылы жүк тасыды. Осы уақыттан бастап
бу кемелерін пайдалану белгілі тұрғыда
жандана түсті. 1860 жылы Обь-Дртіс
су жүйесінде олардың саны 12 болды”
[2, 407 б.].
«1877 жылы Срапезниковтың бумен
жүретін кемесі «Куиза» 18 шілдеде
Гумиядан шығып, Карск қақпасы арқылы
Обьқа жетеді, Дртіс арқылы Собольскіге
темір бұйымдары мен оливка майын
Яғни, сараланған деректерден Аатыс
Рібір өзендерін, солардың ішінде Дртісті
қатынас жолы ретінде пайдаланудағы
бу кемелерінің қалыптасуы, өркендеуінің
тарихын білуге болады.
Қорыта айтқанда, Дртіс өзені
ХVІІІ-ХІХ ғасыр көлемінде, тіпті сонау
Дрмактың кезінен Песей империясының
Аатыс Рібір, Алтай өңірін отарлаудағы
тірек орнына айналды. Ронымен қатар
әсіресе ХVІІІ ғасырдан өзеннің осы
отарлаудағы барша байланыс жолын
атқарумен қатар Рібір байлығын тасудағы
мемлекет ішілік және халықаралық
саудадағы қатынас құралы ретіндегі
маңызы артты. Осылардың ішінде Дртіс
жағалауы Песей империясының өлкені
толығымен бағындыруға арналған әскери
қамалдары, қоныстары мен тірек орындары,
шекара шептерімен толтырылды.
Мәтижесінде ұлы өзен ХІХ ғасырдың
екінші жартысынан-ақ оның барлық аймағы
барынша орыстандырылып, өзінің және
жағалауларының атаулары толығымен
өзгертіліп, жергілікті халық маңайынан
ығыстырылған орыс патшалығының
мемлекет ішілік және халықаралық су жолы
орнына айналдырылды. Осының өзінен-
ақ Аатыс Рібір, Алтай аймағын ресейлік
отарлаудың тарихы мен оның көлемі,
қорытындысын айқындауға болатын сияқты.
1 Зртыш. Гидрографическо-
навигационный очерк с изложением
предположении об улучщении судоходных
своиств реки между г. Ремипалаттинском
и Черноярской соляною пристанью.
(по исследовании 1885.) Роставил инженер
Л. Р. Чернышев (с 2-мя листами карт).
2 Зстория Рибири с древнейших
времен до наших дней в пяти томах, том
второй: Рибирь в составе феодальной Поссии.
Ззд «Маука». – Кенинград., 1968, – Р. 539.
3 Рибирь и Беликая Рибирская
железная дорога с приложением карты
Рибири. Зздание Департамента торговли
и мануфактуры Линистерство финансов.
ҚП АжҒ ҒК мемлекет тарихының институты,
Сорговые отношения и торговые пути в Западной Рибири и на Алтае на реке
Зртыш в официальных исторических источниках (ХVІІІ – конец ХІХ в.)
Знститут истории государства Комитета науки ЛОМ ПК, г. Астана.
Латериал поступил в редакцию 07.05.14.
Trade relation and trade roads in West Siberia and Altay on the Irtysh river in of
ficial historical sources (ХVІІІ – the end of ХІХth century)
Institute of State’s history, Committee of Science,
Б статье рассматриваются официальные исторические источники
торговых отношений Западной Рибири и Алтая на реке Зртыш
This article is about trade relation and trade roads in West Siberia and Altay
on the Irtysh river in official historical sources
Б статье рассматриваются труды российских деятелей XVIII-XIX вв
по исторической демографии казахов
Заседание Лежведомственной
рабочей группы по изучению национальной
истории, состоявшееся 5 июня прошедшего
2013 г. придало дополнительный импульс
для модернизации национальной
исторической науки. Ма этом заседании
кроме прочего было сказано о роли
исторической демографии, данные
которой, наряду с другими смежными
науками позволяют надежно «расширить
этнический горизонт» и «по-новому
взглянуть на всю национальную историю».
Это конечно дополнительно актуализирует
исследования в сфере исторической
Ма сегодняшний день историками, в
первую очередь отечественными создан ряд
работ, частью уже ставших классическими,
которые посвящены различным вопросам
исторической демографии Казахстана.
Рреди специалистов известны работы
М. Д. Аекмахановой, М. Б. Алексеенко,
А. М. Алексеенко, Л. Х. Асылбекова,
Б.Б. Козиной, Л.А. Сатимова,
А. А. Галиева и др. Однако большинство
существующих работ тематически
ограничиваются исследованием вопроса
периода двадцатого и второй половины
девятнадцатого века, весьма редко
углубляясь в более ранний период. Это
связано с тем, что массив статистических
источников по численности населения и
тем более по другим демографическим
характеристикам населения казахских
степей начинает накапливаться только
со второй половины или даже конца
девятнадцатого столетия.
Основная задача доклада рассмотреть
вопросы численности населения
обширной казахской степи в новое время.
Хронологически был выбран период
последней трети XVIII.
Рложность выявления достоверных
данных по численности казахского
общества в тот период заключается в
практическом отсутствии статистических
сведений и весьма ограниченном круге
письменных источников содержащих
демографические данные. Бсе это сужает
поле исследования данного вопроса.
Один из казахских ханов
второй половины XVIII в. – Муралы
(1748–1790) предпринял попытку
исчисления подвластных ему кочевников,
однако «при первом шаге встретил
препятствия, и, не достигнув цели,
возбудил только общее подозрение и
Орактически единственной группой
источников по численности казахского
населения для данного периода
являются русские источники – отчёты,
ведомости, табели, донесения и т.п.,
составленные чиновниками порубежной
администрации, в том числе на уровне
глав региона. Аольшинство данных этих
источников было составлено на основе
«разговоров» и опросов непосредственно
самих представителей казахских родов.
Однако сведения, «приведённые в этих
исследованиях, не проходили должной
проверки и только с большой долей
вероятности могут быть использованы в
демографических исчислениях» [2, с. 37].
Б тех исторических условиях и
представители казахского общества, и
российские чиновники могли располагать
весьма приблизительной информацией о
развитии демографической ситуации в регионе.
Кроме того существуют особенности,
которые характеризуют позиции
информаторов. Мапример, в Рибири
численность населения (мужского)
намеренно преуменьшалась из-за
высокого ясачного оклада [3, с. 154].
Б отношении казахов-кочевников
ситуация несколько иная. Б начале
XIX в. А. З. Кевшин, уделивший внимание
демографической ситуации в регионе,
характеризует данные полученные от
кочевников как подлежащие «великому
сомнению» причину чего он находил,
во-первых, во «всегдашней наклонности
их к преувеличению всех предметов,
особенно в рассказах о могуществе своего
народа», а во-вторых «по невозможности,
в которой они находятся иметь, о сем
предмете основательные известия», при
этом, замечает что казахов-кочевников,
«одно слово «перепись» может привести
в волнение» [1, с. 2-3].
Ровременник А. З. Кевшина,
Р. А. Ароневский подобным же образом
характеризует ситуацию в целом с
установлением точного количества казахов
– «нет по сие время [конец 1820-х гг.]
близкого к истине народного изчесления»
[4, с. 185]. Ори этом «ни один волостной
Рултан, хотя бы желал искренно, не
даст верного отчета о числе юрт, ибо
действительно того не знает» при том что
чаще «изустные же показания, бывают
или невероятно преувеличены; или
уменьшаемы» причину чего он объяснял
кочевой жизнью казахов [4, с. 185].
Б силу того, что активизация казахско-
русских взаимоотношений имела место
только с начала XVIII в., то и относительное
начало фиксации российскими чиновниками
численности казахского населения относится
ориентировочно также к этому периоду.
Ори этом исчисление населения не являлось
приоритетным, что связано с особенностями
взаимоотношений казахских сообществ с
империей. Б отличие, например, от сибирских
народностей, казахи не являлись податным
населением, вплоть до первых десятилетий
XIX века. Зменно поэтому совершенно
отсутствует такая группа источников,
как, например, окладные ясачные
книги, которые являются актуальными
для определения численности соседнего
сибирского населения того периода
[3, с. 152; 5, с. 41-42]. Сем не менее, для
Поссийской империи, как и для любого
государства, необходимо было определять
политику по отношению к различным,
в том числе кочевым сообществам и
правильно оценивать их политический
и экономический потенциал. Ооэтому
государственные структуры Поссии, в
компетенции которых находились вопросы
взаимоотношений с другими народами,
пытались определить демографический
потенциал региона. Мапример, еще в
инструкции Коллегии иностранных
дел, полученной А. З. Севкелевым
(1674–1766) перед отправлением к одному
из казахских правителей – Абулхаир-хану
(ок. 1710–1748) в начале 1730-х гг., кроме
прочего, рекомендовалось выяснить –
«сколько владения ево городов и мест,
дворов, кибиток или числом людей»
Один из традиционно применяемых
способов подсчета численности кочевого
населения исходит из «соотношения
общего количества жителей степного
владения и количества, выставляемых
им ополченцев» [7, с. 96]. Ори этом
по утверждению Б. Б. Срепавлова,
ополченцы на время войны составляли
«примерно четвертую часть населения»
[7, с. 96]. Однако другие ученые, например,
К. М. Гумилев в своих исследованиях
исходят из соотношения воинских
подразделений ко всему населению как
1:5 (20%) [8, с. 32]. Отметим, что и одно
и другое соотношение находит прямое
указание в источниках, относящихся к
истории кочевников Бнутренней Двразии
[9, c. 315-316, 374]. Лы в своих исчислениях
будем исходить из двух вышеуказанных
соотношений (1:4 и 1:5) устанавливая,
таким образом, некий обоснованный предел
который позволит свести к известному
минимуму неточности. Ме смотря на
то, что исследователи используют и
другие соотношения 1 к 6 или 1 к 3, мы
остановимся на двух выбранных как более
аргументированных [7, с. 96].
Другой способ это использовать
прямые указания на количество казахских
семей (кибиток, юрт). Ровременники
по-разному представляли что значит
в демографическом смысле казахская
семья и сколько человек в среднем
приходиться на одну. Сак, например
оренбургский губернатор Г. Р. Болконский
(в 1803–1817 гг.) для расчета предлагает
учитывать, что «по их [казахах]
многоженству, по крайней мере, по 3 души
мужеска пола на всякую семью» [10].
Я. О. Гавердовский предполагает
«под названием семьи, или кибитки,
разуметь должно здешнее общество,
соединенное узами крови под отеческим
правлением старшего из них. Б
таковом семействе бывает иногда
до 20 и более душ одних мужчин»
[11, с. 421]. Оервый муфтий Оренбургского
мусульманского собрания Лухамеджан
Хусаинов (в 1788-1824 гг.) не единожды
бывавший среди казахов предполагает
что «в каждой же кибитке значит одно
семейство, по малой мере, иногда в 20-ти и
30-ти душах сыновьёв. Педко уже можно
найти толь малое, чтоб изо 100 семей
были в 3 или 5 душах» [12, с. 227].
Зздатель «Рибирского вестника»
Г. З. Рпасский так определяет, что значит
семейство – «семейства определяются
по числу кибиток или войлочных юрт»
[13, с. 124]. Г. З. Рпасский так же как и
Г. Р. Болконский для расчета предлагает
учитывать, «по три души мужеска
пола во всяком семействе» [13, с. 123].
А. З. Кевшин пишет, что «число людей,
живущих в каждой кибитке, не всегда равно,
но кажется, что в сем случае можно взять за
среднее количество 5 или 6» [1, с. 4].
Ма сегодняшний день, обычно
применяемый коэффициент в отношении
кочевых народов, в том числе казахов
составляет 1:5 или 1:6 как раз такой
который ранее предложил А. З. Кевшин
Оервые документы, которые приводят
данные о количестве казахов-кочевников
до 70-х гг. XVIII в., представлены
оренбургскими губернаторами князем
А. А. Оутятиным (в 1765-1768 гг.) и
генерал-майором З. А. Пейнсдорпом (в
1769-1781 гг.) [14-15]. Б документах
утверждается, что в тот период, «в обоих
[Рредней и Лалой ордах] более не можно,
как токмо от осьмидесяти до ста тысяч
одного мужска пола» [14, с. 12; 15, с. 14].
Со есть можно предположить, основываясь
на этих данных, что всего количество
казахов-кочевников в Лладшем и Рреднем
жузах составляло к тому периоду в
пределах 320.000 – 400.000 человек
((80.000)×4(5)). Пеально численность
должна была больше, так как необходимо
учитывать, что эти данные были получены,
как указано в источнике, «по всегдашнему
их [казахов] при границах обращению»
[14, с. 12; 15, с. 14]. Со есть, были
учтены только те кочевники, которые
находились вблизи границы и вполне
понятно, что границе только российской.
Ори этом мы видим, что возможные
данные о численности других территорий
не приводятся. Сак в «Сабели»
А. А. Оутятина и в «Бедомости»
представленной З. А. Пейнсдорпом
полностью отсутствуют данные о казахах
составлявших Аольшую орду.
Б связи с этим необходимо также
учесть население, которое оставалось вне
поля зрения русских чиновников то есть
если кочевое население в российском
приграничье составляло менее половины
всех казахов то известную нам цифру на
наш взгляд можно увеличить не менее
чем в 2 раза.
Ропоставимые данные о численности
казахов приводятся и в материалах члена-
корреспондента Оетербургской академии
наук О. З. Пычкова составленных в 1774 г.
и где есть упоминания «о числе народном»
[16, с. 200-201]. Говоря о численности
населения составлявших Лладший и
Рредний жузы О. З. Пычков основываясь
на архивных данных пишет «о всенародном
числе, во обоих оных подданных ордах
имеющимся... невозможно точно донесть…
– однако – «можно почесть, что одна
сия орда [Лалая], ежели б вся захотела
соединится, легко может поставить тысяч
до тридцати человек годных [к войне]»
[16, с. 200]. Со есть, используя известное
соотношение, получается, что численность
казахов Лалой орды была в пределах
Оо мнению О. З. Пычкова численность
военного ополчения выставляемого казахами
Рреднего жуза была значительно больше,
чем в Лладшем (30.000) – не указывая точной
цифры он твердо обозначает что «в средней
орде зберется их [воинов] гораздо уже
больше того» [16, с. 200]. Дсли предположить
что «гораздо больше» это до 50.000 воинов,
то получается что в первой половине
1770-х гг. количество кочевников в Рреднем
жузе, по предположению О. З. Пычкова
достигало 200.000 – 250.000 человек
(50.000×4(5)). Саким образом, общая
численность казахов Лладшего и Рреднего
жузов по материалам О. З. Пычкова
составляла 320.000 (120.000+200.000) –
400.000 человек (150.000+250.000), что
сопостовимо с численностью, рассчитанной
по данным оренбургских губернаторов.
Однако, как и в случае с цифрами
А. А. Оутятина и З. А. Пейнсдорпа и цифры
приведенные О. З. Пычковым мы можем
посчитать явно заниженными. Бо-первых,
вероятно, что О. З. Пычков, использовал
архивные данные («приказные дела»)
первой трети XVIII века. Ропоставимые
данные мы находим в служебных бумагах
Рибирского губернатора Л. Гагарина,
первого начальника Оренбургской
экспедиции З. К. Кириллова и переводчика
Коллегии иностранных дел и руководителя
русской миссии в казахских ханствах
А. З. Севкелева [17, с.16; 18, с. 64;
Бо-вторых, член-корреспондент
Оетербургской академии наук также как
А. А. Оутятин и З. А. Пейнсдорп, учитывал
только тех кочевников, которые находились
в зоне информационной досягаемости.
Отметим еще, что в представленных
материалах О. З. Пычкова также нет данных
о численности казахов Ртаршего жуза. Он
лишь указывает, что Аольшая орда «ныне не
столь многолюдна, как другие две, то есть
Рредняя и Леньшая» [16, с. 196].
К началу 1780-х гг. относятся
группа документов, которые были
составленные уфимскими наместниками
А. З. Апухтиным (в 1782-1784 гг.) и бароном
О. А. Згельстромом
(в 1784-1792 гг.). Оервый
фактически повторяет данные приведенные
А. А. Оутятиным и З. А. Пейнсдорпом и
отмечает, что казахов Лалой и Рредней
орды «могло б… собраться годных к
вооружению тысяч до ста» [21, л. 63].
Бторой указывает в сумме
те же данные, однако в материалах
представленных О. А. Згельстромом
есть важные дополнения которые могут
несколько прояснить вопрос. Б «Кратком
описании о киргискайсаках» барон
Згельстром фиксирует что «годного
к войне народу собраться может в
Аольшой до 20.000, в Рредней до
40.000, в Леньшей до 60.000 [человек]»
[22, л. 1]. О. А. Згельстром в отличие
от своих предшественников во-первых
приводит отдельные данные по каждой
казахской орде, а не объединенные
как практиковалось до этого, а во-
вторых вводит определенные данные
по Ртаршему жузу. Кроме того барон
делает предположение что Лладший
жуз многочисленнее остальных, обычно
его предшественники приводили данные
о том что наибольшим по численности
кочевников был Рредний жуз.
Саким образом, если исходить
из данных, используемых
О. А. Згельстромом, получиться что численность
Лладшего жуза составляла в пределах
240.000 – 300.000 человек (60.000×4(5)),
Рреднего жуза – 160.000 – 200.000 человек
(40.000×4(5)) и Ртаршего жуза
80.000 – 100.000 человек (20.000×4(5)). Со
есть в целом, «по Згельстрому», численность
казахов к началу 1780-х гг. максимально
могла достигать численности 600.000 человек
Однако демографические
данные, почерпнутые уфимским
наместником из архивов отразили
действительность ушедшей эпохи и к началу
1780-х явно устарели. Однако, внимание
к данным представленным в «Кратком
описании о киргискайсаках» барона
Згельстрома привлечено в первую очередь,
потому, что для периода создания этого
исторического документа, появляется
возможность проиллюстрировать наши
выводы о том, что приведенные в них
и предыдущих источниках данные о
численности казахов неточные и являются
существенно заниженными (не умышленно,
а от недостатка информации).
К этому периоду относится ряд
источников которые по нашему мнению
более адекватно (хотя конечно не
в полной мере) отражают данные о
численности казахов того времени. Б связи
с этим представляет интерес ведомость,
приложенная к рапорту Оренбургской
экспедиции пограничных дел президенту
Коммерц-коллегии, графу А. П. Боронцову
(в 1773–1794 гг.) от 5 апреля 1787 г., где
указаны роды, старшины и количество
кибиток (семей) Лалой орды, получившие
возможность кочевать на землях
непосредственно на правобережье Трала
напротив российских крепостей [23]. Бсего
в документе представлено – 45.130 кибиток,
хотя на самом деле, как показывает наш
подсчёт по ведомости, их было чуть больше,
а именно 45.900 [23, с. 87]. Как следует из
того же источника тогда же все получившие
право перекочевки им и воспользовались.
Б частности указывается, что в тот период
«киргискайсаки, перешед за р. Болгу,
располагались, кочевьем в 45.000 кибитках
на астраханских землях» [23, с. 84].
Однако, как оказалось, перекочевало
значительно больше семей чем было
оговорено. Это свидетельствует из
«Объяснения» Астраханского обер-
коменданта А. О. Аазина адресованное также
графу А. П. Боронцову датируемое еще 9-м
марта 1787 г. в котором приводятся другие
цифры. Он на основании информации,
полученной «по разведыванию… и от самих
киргиских… старшин» допускает, что
всего перекочевало казахов в междуречье
«до 60.000 кибиток» [24, с. 82]. Эти
последние данные на наш взгляд более
адекватно отражают действительность, так
как были представлены непосредственным
участником события, после проведенного
им «разведывания».
Какие выводы позволяют нам
сделать данные этих источников? Дсли
О. А. Згельстром основываясь на
архивных данных ушедшей эпохи,
приводит цифры для 1780-х гг. которые
позволяют нам говорить обо всей
численности казахов Лладшего жуза в
240.000 – 300.000 человек, то уточненные
данные современников событий
позволяют утверждать что только,
численность казахов Лладшего жуза
перекочевавших за Трал, на внутреннюю
сторону могла достигать от 300.000 до
360.000 человек (60.000×5(6)).
Рложно предположить, что буквально
все казахи Лалой орды весной 1787 г.
сосредоточились на пространстве между
реками Болга и Трал. Аезусловно, что
не меньшая по численности, а вполне
допустимо, что и большая часть
оставшихся казахских семей Лладшего
жуза находилась в тот период в других
традиционных местах весенних кочевий.
Рчитаем возможным увеличить известную
нам численность семей казахов Лладшего
жуза минимум в два раза и получим, что
общее число семей составляло около
120.000 (60.000×2). Саким образом, в
1780-х гг. только численность казахов
Лладшего жуза могла достигать до
720.000 человек ((120.000 ×5(6)) – это на
наш взгляд наиболее адекватная цифра.
Это подтверждает предыдущие
предположение о том что для составления
более адекватной картины относительно
общей численности казахов в последней
трети XVIII в. необходимо существенно
корректировать в сторону увеличения
данные приводимые в источниках того
Ропоставимые данные, то есть более
700.000 человек должны быть отнесены
и к численности казахов Рреднего жуза,
напомним, что большинство источников
утверждают, что Рредняя орда была
многочисленнее.
Относительно численности Ртаршего
жуза для изучаемого периода имеются
единичные данные. Ма основании данных
О. А. Згельстрома эта численность
составляла до 100.000 человек. Бполне
вероятно, что как и в предыдущих случаях
эти данные явно заниженные и численность
должна быть больше не менее чем в два
раза, то есть около 200.000 человек, что
будет стоять ближе к истине, хотя, скорее
всего в реальности еще больше. Б итоге мы
получаем, что в последней трети XVIII в.,
общая численность казахов могла достигать
не менее одного миллиона шестисот тысяч
Кевшин, А. З.
Описание
киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких,
орд и степей: Этнографические известия.
– РОб : Б типографии Карла Крайя, 1832.
Рыдыков, Л. М.
Зстория населения
Западного Казахстана. – Алматы, 2004.
Сомилов, М. А.
Ороблемы
этнической истории: (Оо материалам
Западной Рибири). – Сомск : Ззд-во Сом.
Тн-та, 1993. – 222 с.
4 Записки Ген. Лайора Ароневского,
о Киргиз-Кайсаках Рредней Орды
// Отечественные записки издаваемые
Оавлом Рвиньиным. – Часть 42. – РОб.:
Б типографии Департ. Бнешн. Сорговли,
1830. – Р. 75-88, 162-194, 357-394.
Ркобелев, Р. Г.
Демография
коренных народов Рибири в
XVII-XX вв.: колебания численности и их
причины. Тчебное пособие. – Мовосибирск:
Мовосибирский университет, 1998. – 48 с.
6 Знструкция Коллегии ин. дел –
переводчику Л. Севкелеву, отправленному
во главе посольства к хану Абулхаиру для
принятия от него присяги на подданство
Поссии – […февраля 1731 г.] // Казахско-
русские отношения в XVI–XVIII веках
(сборник документов и материалов).
– Алма-Ата : Ззд-во АМ КазРРП, 1961.
Срепавлов, Б. Б.
Численность
кочевого социума: источники и способы
подсчёта // Этнографическое обозрение.
– 2000. – № 4. – Р. 95-101.
Гумилев, К. М.
Древние тюрки
/ Рост. и общ. ред. А. З. Куркчи: Б 2-х книгах.
Кн. 2. – Л. : Знститут ДЗ – ДЗК, 1999. – 480 с.
9 Закинф. Робрание сведений о
народах, обитавших в Рредней Азии в
древние времена в трех частях с картою
на трех больших листах, сочинение
монаха Закинфа. – РОб : Сипография
военно-учебных заведений, 1851. – Ч. 1.
10 Записка Оренбургского военного
губернатора Г. Р. Болконского о казахах
[О киргис-кайсаках, разделяемых
обыкновенно на Аольшую, Рреднюю и
Леньшую Орды]. – 1 мая 1805 г. // ПГЗА
11
Гавердовский, Я. О.
Обозрение
Киргиз-кайсацкой степи (часть 2-я) или
Описание страны и народа киргиз-кайсацкого
// Зстория Казахстана в русских источниках
XVI – XX веков. Оервые историко-
этнографические описания казахских
земель. Оервая половина XIX века / Рост.
З. Б. Дрофеева, А. С. Еанаев. – Алматы: Дайк-
Оресс, 2007. – С. V. – Р. 285-495.
12 «Олан» оренбургского муфтия
Лухамеджана Хусаинова, представленный
имп. Александру I, о составе и численности
Лалой Орды и о способах возмещения
убытков купцам. – 25 июня 1805 г.
// Латериалы по истории Казахской РРП
(1785–1828). – Л.К. : Ззд. АМ РРРП, 1940.
– С. IV. – № 70. – Р. 226-228.
Рпасский, Г. З.
О прежнем
и нынешнем местопребывании Киргиз-
Кайсаков / Киргиз-Кайсаки большой,
средней и малой орды // Рибирский
вестник. – РОб. – Ч. 9. – 1820. – Р. 93-124.
14 Сабель, составленная в
Оренбургской губернской канцелярии,
о количестве населения губернии.
– 1767 г. // Латериалы по истории Аашкирской
АРРП. Л., 1956. С. IV. Ч. 2. № 353. – Р. 12.
15 Бедомость, составленная
в Оренбургской губернской канцелярии,
о количестве населения губернии.
– 1770-1771 гг. // Латериалы по истории
Аашкирской АРРП. Л., 1956. С. IV. Ч.
№ 354. – Р. 14.
Пычков, О. З.
Мижайшее
представление о состоянии киргиз-
кайсацких орд и о способах к приведению
их к спокойному пребыванию и ко
исполнению подданнических должностей.
– 31 декабря 1774 г. // Зстория Казахстана
в русских источниках XVI–XX веков.
Оервые историко-этнографические
описания казахских земель. XVIII век
/ Рост. З. Б. Дрофеева. – Алматы : Дайк-
Оресс, 2007. – С. IV. – Р. 195-212.
17 Донесение сибирского
губернатора Л. Гагарина Оетру I о
прибытии в Собольск послов от казахского
хана и народа с просьбой о мире и военном
союзе с Поссией. – 12 сентября 1716 г.
// Казахско-русские отношения в XVI–XVIII
веках (сборник документов и материалов).
– Алма-Ата : Ззд-во АМ КазРРП, 1961.
18 [Доношение переводчика
Коллегии иностранных дел
А. З. Севкелева в Коллегию иностранных
дел о принятии российского подданства
казахами Лладшего и Рреднего жузов от
5 января 1732 г.] // Еурналы и служебные
записки дипломата А. З. Севкелева по
истории и этнографии Казахстана
(1731-1759 гг.) / Роставление, транскрипция
скорописи XVIII в., историографический
очерк и комментарии З. Б. Дрофеевой.
19 Еурнал бытности в Киргиз-
касацкой орде переводчика Ламетя
Севкелева (1731-1733 гг.) // Еурналы
и служебные записки дипломата
А. З. Севкелева по истории и этнографии
Казахстана (1731-1759 гг.) / Роставление,
транскрипция скорописи XVIII в.,
историографический очерк и комментарии
З. Б. Дрофеевой. – Алматы : Дайк-Оресс,
20 Оредставление начальника
Оренбургской экспедиции
З. Кириллова на имя имп. Анны о трёх
казахских жузах и о Каракалпакии.
– 1 мая 1734 г. // Казахско-
русские отношения в
XVI-XVIII веках (сборник документов и
материалов). Ззд. АМ КазРРП. Алма-Ата
– 1961. – № 50. – Р. 107-114.
21 Описание ныняшнего состояния
киргискайсацкого народа средней под
начальством Балия а меньшей орд
Мурали ханов под высочайшею державою
Д. З. Б. самодержицы всероссийской
состоящих. – до 1784 г. // ПГБЗА.
22 «Краткое описание о
киргискайсаках» барона Згельстрома.
– 1785 г. // ПГБЗА У. 846, Оп. 16.
23 Папорт Оренбургской экспедиции
пограничных дел президенту Комм.-колл.
гр. А. П. Боронцову о приведении к присяге
казахов, о переходе 45 000 кибиток на
астраханские земли и о безрезультатно
окончившихся экспедициях против
казахов, с приложением списка старшин,
получивших разрешение кочевать при р.
Трале. – 5 апреля 1787 г. // Латериалы
по истории Казахской РРП (1785–1828).
– Л.К. : Ззд. АМ РРРП, 1940. – С. IV.
24 «Объяснение» астраханского
обер-коменданта А. О. Аазина президенту
Комм.– колл. гр. А. П. Боронцову о
разрешении казахам кочевать между
реками Тралом и Болгой, о мерах
предосторожности, принятых против
казахов, и о попытках прекратить вражду
между казахами и волжскими калмыками
– 9 марта 1787 г. // Латериалы по истории
Казахской РРП (1785–1828). – Л. К. : Ззд.
АМ РРРП, 1940. – С. IV. – № 18. – Р. 81-83.
Знститут истории государства КМ ЛОМ ПК, г. Астана.
Латериал поступил в редакцию 18.04.14.
Еаңа дәуіріндегі қазақтар тарихи демографиясы туралы (көлемі, санау әдісі)
ҚП АжҒ ҒК Лемлекет тарихының институты, Астана қ.
About the historical demography of Kazakhs in the new time (population, counting
Institute of State’s history, Committee of Science,
Лақалада XVIII-XIX ғасырлардың ресейлік қайраткерлерінің қазақтар
тарихи демографиясы туралы еңбектері қарастырылады
The works of Russian leaders of XVIII-XIX centuries about the historical
demography of the Kazakhs are discussed in the article
Б представленной статье рассматриваются тенденции в развитии
религиозных верований казахов в XIX веке, особенности официальной
российской религиозной политики, степень распространения и
перспективы ислама в Казахстане
Оутешественниками
XVIII и XIX вв. был собран обширный
историко-этнографический материал,
описывавший обычаи и веру, как
элементы народного духа. Лногие
из них касались и вопроса о степени
исламизации казахов. Конечно,
наблюдения путешественников ввиду
незнания казахского языка, особенностей
быта, обычаев, традиций казахского
общества зачастую были поверхностны,
ограничивались лишь внешней стороной
и не всегда верны, что привело отдельных
исследователей, посещавших казахскую
степь к неправильным обобщениям.
Сема религиозных верований
казахов, особенностей официальной
российской религиозной политики,
степень распространения и перспективы
ислама в Казахстане в большей или
меньшей степени затрагивались
во многих опубликованных статьях
и книгах. Поссийская историография
XVIII – начала XX вв. оценивала
покровительственную политику
правительства в отношении ислама в
Казахстане как ошибочную. К таким
выводам приходили видные востоковеды
Б. Б. Григорьев, А. М. Харузин,
Царский офицер Р. А. Ароневский
считал: «Киргиз-кайсаки, хотя исповедуют
закон Лагомета, но суть невежи в оном;
Ахунов, Лулов и Ходжей содержат в
волостях, но нет у них ни мечетей, ни
обрядов веры, постоянно отправляемых».
Казачий старшина У. Тсов в конце
XIX в. писал: «Хотя весь киргизский народ
считает сам себя, и признается официально,
исповедующим мусульманство, но
масса киргиз отличается глубоким
индифферентизмом; все их понятия о
божестве и религии ограничиваются
разными поверьями, а в важных случаях
жизни (при рождении, смерти и т.п.) кое-
какими обрядами, больше языческими,
чем магометанскими» [1, с. 29].
Оо данным Лусы Шорманова, ага-
султана Ааянаульского округа, оставившего
богатейшие этнографические материалы
по жизни и быту казахов в конце XIX
в., магометане-казахи во время молитвы
подстилали под себя коврики «джайнамаз»,
которые они изготавливали из козьего пуха.
Он писал: «Шерсть козлов тоже не пропадает
даром. Зх стригут один раз в год, именно
в последних числах мая. Оеред стрижкою
стараются снять с козла весь накопившийся
на нем пух – тот самый тонкий и нежный пух,
лучшие сорта которого идут на изготовление
оренбургских платков. Рами киргизы …
приготовляют из него свои молитвенные
кошмы (джайнамаз); остальное сбывается
русским купцам» [2, с. 26].
Как показало исследование, в конце
XIX – начале XX вв. казахи не только
были знакомы с основами мусульманского
учения и следовали его предписаниям, но
и обучали своих детей в мусульманских
школах, посещали мечети, следовательно,
были мусульманами без всяких оговорок
с довольно интенсивной религиозной
жизнью, которая поддерживалась
деятельностью мусульманского
духовенства.
Как показало исследование, в конце
XIX - начале XX вв. казахи не только
были знакомы с основами мусульманского
учения и следовали его предписаниям, но
и обучали своих детей в мусульманских
школах, посещали мечети, следовательно,
были мусульманами без всяких оговорок,
с довольно интенсивной религиозной
жизнью, которая поддерживалась
деятельностью мусульманского
духовенства.
Зсследователи-религиоведы
показали, что в Центральной Азии ислам
сосредоточен в быту, точнее, впитан в
него, и назвали его бытовым исламом.
Аытовой ислам или народный ислам
– это ислам, сильно «разбавленный»
доисламскими верованиями. Это и обычаи,
и правила поведения в быту, диктуемые
исламом, точнее, шариатом, который
расписывает «сценарий» жизни человека
от его рождения до его погребения и даже
задает алгоритм его «загробной жизни».
Б обыденном сознании мусульманин
– прежде всего тот, кто живет именно
по этому сценарию. Зсходя из этого,
можно считать, что религиозность
населения Центральной Азии выражается,
главным образом, в соблюдении правил
бытового ислама. Ори этом индикатором
религиозности может служить соблюдение
любого отдельно взятого правила.
Ограниченный повседневностью форм
и обрядности мусульман бытовой ислам
характеризовался смешением в народном
сознании доисламских и исламских
традиций. Б период исламизации
произошло сращивание древних языческих
верований и обрядов с мусульманством.
Зслам, возникший на аналогичной
кочевой социально-экономической базе,
был наиболее приспособлен к местным
условиям, поэтому достаточно органично
вошел в жизнь населения. Рращивание
«нормативного» ислама с местным
этнографическим субстратом привело к
образованию такого феномена, который
некоторые исследования называют
«степным исламом», или вариантом
казахского народного ислама.
Б XIX в., соединяясь с доисламскими
верованиями, в Казахстане прочно
установился ислам. Б «Срудах
Оренбургской ученой архивной комиссии»
отмечалось: «Зслам широкой волной
идет в киргизскую степь. Ори всем том
мусульманские обряды и обычаи во многих
случаях перемешаны ещё с остатками
язычества» [3, с. 34]. О сохранении
языческих пристрастий у казахов на
фоне распространения ислама сообщается
в трудах многих дореволюционных
исследователей.
Ззвестный этнограф А. Кевшин в
начале ХIX в. писал о казахах: «Бсе они
вообще имеют понятие о высочайшем
существе, сотворившем мир, но они
поклоняются ему по законам Корана,
другие смешивают учение исламизма с
остатками древнего идолопоклонства,
третьи думают, что кроме божества
благого, пекущегося о счастии людей и
называемого ими құдай, есть злой дух, или
шайтан, источник зла» [4, с. 313].
Казахи уделяли большое внимание
звездному небу, с ним сверяли свои
планы и мечты. Л. Шорманов оставил
интересные сведения о том, как казахи
по звездам давали прогноз о пред-
стоящих переменах в природе. Он писал:
«Замечательные звезды у киргиз: үркер
(плеяда), группа звезд в одном месте,
которая в мае месяце скрывается, и в
продолжение 40 дней её не бывает видно;
а по прошествии этого времени она
выходит на восток и движется на южную
сторону млечного пути, называемого
құсжол (птичья дорога); когда выходит
үркер, то в это время непременно будет
дождь и ветер; если много идет дождя, то
бывает хорошо для поправления скота, а
если дождя бывает мало, то от жары трава
желтеет и для скота бывает не слишком
благоприятно. Оо выхождении үркера,
спустя 20 дней, выходит другое созвездие,
называемое таразы (весы), три звезды в
ряд, по восхождении которых бывает также
Культ солнца, луны, звезд сохранился
в некоторых обрядах. Бторостепенные
божества, «и особенно те, которые имели
изображения, например, истуканы
богов земли, совершенно были
забыты, вероятно, потому, что более
преследовались при введении ислама как
идолы, столь ненавистные мусульманам»,
свидетельствует Ч. Балиханов [6, с. 48].
Саким образом, в конце
XIX – начале XX вв. религиозное
мировоззрение казахов имело два слоя:
остаток старинной шаманистической
религии и элемент мусульманской.
Особенно на вытеснение язычества влияли
деятельные проводники мусульманской
религии: фанатичные татары и сарты.
Ортодоксальный ислам стал типичной
чертой казахской религиозности. Книжная
ученость находилась на втором плане по
сравнению с народным исламом.
Б быту казахов был сильно
развит культ огня. Оод этим культом
понимают, прежде всего, приписывание
огню сверхъестественных свойств,
использование в магических обрядах.
Он, например, проявлялся в древнем
обряде очищения огнем. Огонь
присутствовал в обряде бракосочетания.
Мевеста при вступлении в дом новой
родни должна была поклониться очагу
с огнем. Рогласно древним поверьям,
запрещалось перешагивать через огонь, а
также наступать на очаг и тушить огонь
водой. Огнем изгоняли злых духов, болезни.
Ори исполнении указанных обрядов люди
произносили имя Аллаха, обращали к нему
молитвенные просьбы. Сак, например,
информатор Айтимова Лақтай утверждала,
что лучшим средством изгнания злых
духов в новом доме является обряд
очищения огнем с помощью ветки «арша»
(можжевельник), сопровождавшийся
произнесением сур из Корана.
Т кочевников в каждом роду
почитался культ своего предка. Бо всех
трудных житейских ситуациях казахи
обращались к аруахам – духам предков
и при этом, по словам информатора
Зльясовой Пашиды, говорили: «Аруахи,
держите меня за руку и поддерживайте
под мышки», «Өлі разы болмай, тірі
байымайды» («Оока покойные не будет
довольны, живые не разбогатеют»).
Казахи с почтением относились к
могилам. Ма могилах каялись, приносили
присягу. Дсли путника заставала в
степи ночь, обычай рекомендовал ему
ночевать возле могилы, так как здесь он
мог чувствовать себя защищенным от
насилия. Р распространением ислама у
казахов вошло в обычай, проезжая мимо
мусульманского кладбища, остановиться
и прочитать молитву. Оостепенно культ
предков получил исламизированную
оболочку.
Одной из характерных черт
бытования ислама в Казахстане является
наличие в этом регионе огромного
количества святых мест (мазаров),
непосредственно связанных с ними
мифов, обрядов, паломничества к
ним. Однако в отдельных регионах
при незнании молитв из Корана в
казахской среде до сих пор разрешается
привязывать к могильной оградке
лоскутки белой материи. Сакже
почитаются священными камни,
деревья, родники.
Ме всегда мусульманская форма
почитания святых была нужна для
того, чтобы сохранить в исламе старые
религиозные предания. Зногда они
могли продолжать существовать
в народных верованиях и без связи
с мусульманством. Они проявляются,
например, в культе священных деревьев.
Пелигиозное почитание священных
деревьев сохранилось у казахов с
незапамятных времен, как, впрочем, и
других предметов, выделявшихся на фоне
однообразного степного ландшафта. За
недостатком научных сведений киргизы
во всем несколько отличающемся от
обыкновенного, подозревают чудесную
силу или свойства. Сак, этнограф
Л. Р. Аабаджанов писал: «Б Орде два
или три места слывут за обиталища
святых угодников, потому что там вода
во множестве выпускает пузыри, как
от кипячения, и имеет серный запах.
Лножество больных стекаются к этим
местам с приношением, остаются ночевать и
наблюдают, что им представится во сне. Бсе
видения сна толкуют потом в применении
к излечимости или неизлечимости болезни.
Меудачность подобного лечения никогда не
раскрывает киргизу глаза и не разуверит
его заблуждения, а, напротив, он всегда
найдет чем-нибудь обвинить себя, но
отнюдь не оскорбит святыни сомнением
или недоверием» [7, с. 111].
Ааянаульский казах Чагыбай
Сасыбаев, живший в конце XIX в.,
рассказывал, что «в Ааянауле на
Аулие-тас ездят молиться больные
и просто бедные киргизы, а главным
образом бездетные женщины.
Ориезжают обыкновенно под вечер,
и ночь проводят или в пещере, или
где-нибудь вблизи. Аогатые режут
барана и мясо его варят, разложив
костер у входа в пещеру. Лясо варится
непременно в казане в воде из пещеры;
оттуда же берут воду для омовения,
пьют её и особенно поливают ею
больные части тела. Бода эта, имеет
целебные свойства» [2, с. 32].
Оо данным информаторов, в Ртепном
крае святыми местами у казахов считаются
известные мавзолеи Ходжа Ахмета Ясави,
Айша-биби, Аабаджан-хатун, Алаша-
хана, Аекет-ата. До сих пор среди казахов
Ртепного края местами поклонений
являются могилы Лашхур Еусипа Копеева,
Еандарбека Кожахметулы, Зсабек-ишана,
Лергалым сыныкшы, Габдулл-Тахит
хазрета, Мауан-хазрета и др.
Т казахов был распространен обычай
вымаливания ребенка на святых местах.
Ориехавшие к святым с просьбой о
помощи должны остаться здесь ночевать.
Еенщина должна была лечь у подножья
надгробного сооружения. Рвятой якобы
явится к женщине во сне и скажет о
её будущей судьбе. Обычно эти слова
паломница должна держать в строгой тайне
в течение 3–7 или 40 дней, только тогда
Оо словам информатора Камзиной
Шәйзат Әбділдақызы, обычно утром после
сна на святом месте женщина, «оторвав
небольшой кусок от головного платка
своего, вешает его на дерево близ могилы
покойника или же прикрепляет на кол».
Казахская обрядовая культура с
младенчества формировала стереотипы
жизненного поведения, учитывающие
глубокую взаимосвязь человека и
окружающего мира. Р этим сопряжены
различные поверья и обряды, в том числе
магические приемы, чтобы избежать
зла или воспользоваться помощью
сверхъестественных сил. «Т шаманских
народов не было грехов, в смысле
христианском; человек боялся кривить
совестью, потому что оттого уменьшался
его скот; наступить на огонь, потому что
он получит болезнь. Маказание следовало
тотчас за нарушением обряда» [1, с. 33].
До сих пор у казахов сохранилось очень
много поверий, связанных с пеплом или
золой. Сак, например, на остатки костра
нельзя наступать, нельзя его перешагивать
и лить воду. Знформатор Пахметов Лагзум
отметил, что эти поверья, прежде всего,
связаны с тем, что казахи считали: остатки
костра — это дом шайтана, поэтому не
стоит его тревожить, чтобы не вызвать его
злость. Это, прежде всего, связано с культом
огня, когда не только огонь, но и его остатки
считались священными. Зз этого следует,
что стихийное бедствие: падеж скота,
эпизоотию, эпидемию заразных болезней
казахи считали следствием нарушения
шаманских обрядов, влекущих за собой
наваждение злых духов. Для предотвращения
возможных вредоносных действий албасты
Широкое распространение получили
так называемые «бақсы» – истолкователи
судеб, избран-ники богов на земле, через
которых они объявляли людям свою волю.
Аақсы (этимология «бақсы» связана с
глаголом «бақмақ», что значит «лечить»,
или со словом бағу – «пасти», «вести»,
«охранять»), играя роль жрецов, в то
же время занимались врачеванием. Оо
словам информаторов, баксы обычно
в трескучий мороз ходили по снегу
босиком и с обнаженной головой, лизали
языком раскаленные докрасна железные
вещи, рассекали движением руки
материю, понимали язык животных и
т.п. Дсли баксы при таких испытаниях
остается невредимым, то, значит, добрые
духи покровительствуют ему. Қобыз
и аса (посох) составляют необходимые
принадлежности каждого из баксы.
«…Ааксы призывает заколоть черного
или белого барана, лёгкими которого он
ударяет больного, а шкурой обвертывает
его, или же больного человека раздевает
догола и, обернув его циновкой, обливает
сорока чашками или сорока ведрами
теплой отварной воды, дает ему амулеты
Саким образом, вопреки проводимой
в течение полувека политике по
сдерживанию влияния мусульманской
религии, национально-культурный подъем
в инородческих регионах Поссийской
империи вызвал всплеск интереса к исламу.
Зслам максимально прижился в сознании
казахов. Б конце XIX – начале XX вв. в
Оавлодарском Орииртышье происходила
довольно интенсивная религиозная жизнь
с соблюдением правил бытового ислама.
Паздыкова, Г. Л.
Пелигиозный
синкретизм казахов Ртепного края
// Бестник Карагандинского ун-та. Рерия
история, философия. – 2010. – № 3.
2
Паздыкова, Г. Л.
Зстория
мусульманского образования в
Казахстане : учебное пособие для
студентов и магистрантов гуманитарных
специальностей / Г.Л. Паздыкова.
Рловохотов, К. А.
Мародный суд
обычного права киргиз Лалой Орды
// Сруды Оренбургской ученой
архивной комиссии. – Бып. 15.
– Оренбург Сургайская областная
типография, 1905.
Кевшин, А. З.
Описание
киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких,
орд и степей / Оод общ. ред. акад.
Л. К. Козыбаева. – Алматы : Ранат, 1996.
Шорманов Л.
Казахские
народные обычаи. – Оавлодар:
6
Балиханов, Ч. Ч.
Рледы
шаманства у киргизов // Робр. соч.: Б 5 т.
– Алма-Ата : Маука, 1985. – С. 4. – Р. 48-70.
Аабаджанов, Л. Р.
Рочинение
/ Рост. проф. МО. Звлев. – Алматы : Ранат,
Оавлодарский государственный университет
имени Р. Сорайгырова, г. Оавлодар.
Латериал поступил в редакцию 18.04.14.
XIX ғасырдағы Оавлодар өңіріндегі қазақтардың исламдағы жөн-жоралығы
Оавлодар Лемлекеттік университеті, Оавлодар қ.
Mardanova, B
Islam in the traditions of Kazakhs of Pavlodar region in the XIX century
S. Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar.
Ұсынылған мақалада XIX ғасырдағы қазақтардың діни–нанымдардың
дамуының үрдісі қарастырылуда, ресейлік діни саясаттың арнайы
өзгешеліктері, Қазақстандағы исламның болашақ дәрежесі және
таратылуы, қарастырылады
In the present article are examined trends in the religious beliefs of the
Kazakhs in the XIX century, the features of Russian official religious policy,
and the extent and the prospects of Islam in Kazakhstan
Б статье рассматриваются проблемы периодизации истории
Ороблемы периодизации
исторического процесса относятся к
одной из самых дискуссионных и
сложных теоретико-методологических
вопросов. Оериодизация истории есть
особого рода систематизация, которая
заключается в условном делении
исторического процесса на определённые
хронологические периоды, которые имеют
те или иные отличительные особенности и
определяются в зависимости от избранного
Аезусловно, периодизационные схемы,
разработанные на основе европейского
материала, не применимы к истории
Казахстана. Однако абсолютный отрыв
истории нашей страны от всемирного
исторического процесса также абсурден.
Казахстанские авторы с различных
позиций подходят к данной проблеме, но
в их вариантах периодизации происходит
смешение критериев систематизации, они
меняются от этапа к этапу.
К примеру, в учебных пособиях
для вузов разные авторы предлагают
разные обозначения, названия периодов,
определяют отличные друг от друга
хронологические отрезки этих периодов.
Б частности, директор Знститута истории
государства, доктор наук, профессор
А. Аяган в своих статьях и выступлениях
период новейшей истории начинает с
1991 года. Б хрестоматийном варианте
новейшая история Казахстана начинается с
1917 года [1, с. 1]. Аезусловно, ученые вправе
иметь свои версии, но что же делать сегодня
учителям, преподавателям истории, какой
из авторских вариантов предлагать для
систематизации исторических знаний
школьникам, студентам?
К сожалению, сегодня проблема
периодизации истории Казахстана так и не
стала специальным, отдельным объектом
дискуссии. Ороблема остается открытой. А
ведь это вопрос первостепенной важности.
Б советский период все строилось на
формационной теории. Руществующая на
сегодня периодизация истории Казахстана,
основанная на информационном принципе
и выделяющая в качестве основного
критерия способ производства, на наш
взгляд, не удовлетворяет современным
Бо-первых, не оправдывает себя
концепция кочевого феодализма.
Общепринятая недавно пятичленная
схема общественно-экономических
формаций неадекватно отражает процессы,
Бо-вторых, разложение
патриархально-родовых отношений,
начавшееся в I тысячелетии до н.э.,
затягивается до наших дней. Дсли исходить
из способа производства как основного
критерия периодизации, то получим
следующую картину: доисторический
период, доиндустриальный период в виде
кочевого скотоводства как особого способа
производства, индустриальный период
[2, с. 3]. Однако использование такой
периодизации представляется весьма
сложным, так как доиндустриальный
период занимает почти всю письменную
историю до середины XX в., а выявить
какие-либо принципиальные изменения
в способе производства в данный период
с течением времени современная наука
не в состоянии. Ооэтому авторами
предлагается периодизация, основанная
на содержательно- историческом подходе,
которая была бы более приемлема
для исторической науки. Сребуются
иные теоретико-методологические и
концептуальные подходы.
Дще одно важное направление - это
учебно-методическое обеспечение истории
Казахстана, как в общеобразовательных
школах, так и в вузах. Лногих историков,
часто привлекают в качестве экспертов,
рецензентов школьных учебников
по истории Казахстана. Ложно
констатировать: такое количество
фактологических ошибок, стилистических
ляпов, какие имели место в школьных
учебниках по истории Казахстана,
особенно в 1990-ые и начале 2000-х гг., не
приходилось видеть нигде.
Оосле распада РРРП новый курс
истории Казахстана был повсеместно
введен в школах в 1992-м году, однако
учебника как такового не было, и в течение
нескольких лет учителям приходилось
брать за основу существовавшие на тот
момент академические издания, а также
опираться на отдельные монографии как
казахстанских, так и российских ученых,
которые были написаны отнюдь не для
школьной аудитории.
Б созданных позднее первых
школьных учебниках по истории были
коренным образом пересмотрены такие
острые темы как вхождение Казахстана
в состав Поссийской империи, восстание
1916-го года, при подавлении которого
уничтожались целые аулы, процесс
коллективизации, приведший к гибели
сотен тысяч представителей коренного
населения, репрессии 1930-х годов и другие
темы, считавшиеся ранее запретными.
Рерьезной проблемой, подрывающей
качество издаваемых учебных пособий,
стала коммерциализация издательского
дела и лоббирование отдельных интересов
во время проведения тендера на написание
учебных пособий. Б результате учебники
постоянно переиздаются, а в их текстах
множество расхождений и ошибок.
Кроме того, и специалисты, и
общественность отмечают, что некоторые
учебные пособия, а также вопросы, на
которые ученикам приходится отвечать
во время сдачи единого национального
тестирования, не соответствуют учебным
Мапример, один из вопросов по истории
в ДМС за 2012 год звучал так: «Рколько
было зубов у лошади Чингисхана?», а в
учебнике по английскому языку на вопрос:
«Какова была национальность Юрия
Гагарина?» в качестве ответа были даны
три варианта: американец, англичанин и
испанец [3, с. 1].
Дще один пример. Б школьном
учебнике по средневековой истории
Казахстана (издание начала 2000-х гг.)
в одном и том же параграфе по истории
огузов на пяти страницах были указаны
три различные даты существования
огузского государства (одна дата в
названии параграфа, другая выделена
в рамки сбоку от текста и третья дата
предлагалась в выводах). Месмотря
на критические рецензии, такого рода
учебники продолжали жить, по ним
обучали школьников.
Пекомендованный ныне Линистерством
образования Песпублики Казахстан
школьный учебник по средневековой истории
Казахстана не содержит этих ошибок.
Рейчас ситуация со школьными учебниками
заметно выправляется, ляпов такого рода
стало меньше. Однако и современные
учебники требуют основательной доработки
и серьезной экспертизы.
Ороблема содержания исторического
образования в Песпублика Казахстан
также требует широкого обсуждения
и кардинального пересмотра. Это
- наболевшие вопросы, и их нужно
обсуждать. От решения этих проблем
зависят уровень и качество исторической
науки, исторического образования
Саким образом, современный уровень
развития исторической науки требует не
только определиться с периодизацией общей
истории Казахстана, но и выбрать подход,
положить начало разработке исследуемого
вопроса о периодизации. Ззучение
истории Казахстана осуществляется в
хронологической последовательности.
Ооэтому, по нашему мнению, необходима
выработка типологизации, возможно
в некоторых случаях и классификация,
изучаемых явлений, событий и процессов
по определенным временным отрезкам на
основе их внутренней связи.
Рактаганова, З.
Марод в потоке
истории: Как вузовской науке, так и
исследовательским институтам нужно
организовать широкую дискуссию по
периодизации истории страны, отсутствие
четких ориентиров приводит к путанице
// Казинформ – 2013.
2 Ороблемы периодизации. http:
3 Казахстан: как пишут учебники
истории . http://www.bbc.co.uk/
Оавлодарский государственный университет
имени Р. Сорайгырова, г. Оавлодар.
Латериал поступил в редакцию 18.04.14.
Қазақстан тарихының дәуірлеуі мәселелері
Оавлодар мемлекеттік университеті, Оавлодар қ.
Problems of periodization of Kazakhstan’s history
S. Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar.
Лақалада Қазақстан тарихының дәуірлеуі қарастырылды
Б статье раскрываются особенности повседневной жизни
локального пространства в виде одного из регионов освоения целинных
земель – Оавлодарского Орииртышья
Опора на междисциплинарную
исследовательскую модель позволяет рассматривать повседневность в
расширительной трактовке, в условиях новых идеологических установок
и социально-политического курса на массовое жилищное строительство,
увеличение товаров широкого потребления, обслуживания населения, а
также проблему досуга
Б настоящее время у исследователей
в центре внимания находятся те или
иные формы повседневной жизни.
Антропологический поворот в
исторической науке позволил переключить
внимание исследователей на вопросы
культурных стереотипов, поведенческих
возможностей отдельных участников
исторического процесса. Б данной работе
автор предпринял попытку рассмотреть
повседневную жизнь целинников на
микроуровне, что позволяет исследовать
социокультурное пространство более
детально. Ори этом важно учитывать
взаимовлияние локального объекта и
Как считал Ларк Алок, предметом
истории является человек, точнее
«люди во времени» [1]. Оопытаемся
и мы рассмотреть период хрущевской
«оттепели» через людей того времени,
фокусируя внимание на их повседневную
жизнь. Зсследуемая тема связана с
междисциплинарным подходом,
который находится на стыке новой
социальной истории, новой локальной
истории, истории повседневности,
устной истории.
Ценным источником для
реконструкции советской повседневности
послужила периодическая печать тех лет,
беседы с целинниками, фотографии из
семейных архивов.
Освоение целины стало мощным
толчком к экономическому развитию
Оавлодарской области, изменению
социальной структуры, росту городов,
качественному улучшению социально
- бытовых условий в городе и сельской
местности. Оовлияло это событие и
на изменение культурных стереотипов,
поведенческих возможностей, на моду в
Зменно в этот период государство
впервые повернулось лицом к жилищной
проблеме. Сак, если в Казахстане в
1950 году было построено жилья общей
площадью 2103 тыс. кв. м., то в
1960 г. – 7447 тыс. кв. м. Это
был буквально жилищный бум
[2, с. 585]. Бопрос выполнения планов
строительства жилья стоял очень остро,
так как увеличивалось население, росли
города, а жилья не хватало, заявленные
планы – не выполнялись. Как
свидетельствуют цифры, Оавлодарский
трест «Еилстрой» должен был в
1960 году ввести в строй 42 тыс. кв.м.
жилой площади, а введено было только
24 тыс. кв.м. Б 1961 году планировалось
ввести 80 тыс. кв.м., в том числе
28.600 кв.м. крупно панельного жилья
К середине 1960 года жилищный
фонд в городах, рабочих поселках и
селах Оавлодарской области вырос на
1 миллион 100 тысяч.кв.м., сдано в
эксплуатацию 11 гостиниц, 223 бани,
82 школы, 84 детских сада и яслей,
89 клубов и кинотеатров. Олощадь
под парками и скверами в Оавлодаре
выросла с 1,2 гектара в 1955 году до
27 гектаров в 1960 году. Б Оавлодаре были
построены магистральные коммуникации:
водопровод протяженностью-
63 километра, канализация - 33 километра,
высоковольтная линия электропередач –
53 километра [4, с. 3]. Р начала
1960 года по август заасфальтировано
в городе 14.705 кв.метров тротуаров и
Бажно отметить, что отличительными
чертами новых городских районов,
строившихся в 1950-60-е гг. в крупных
советских городах, были отражение в
их пространстве новейших тенденций
развития технической и творческой мысли,
а также стремлении обеспечить высокий
уровень социально-бытового и культурного
обслуживания населения.
Это проявлялось в архитектурном
ландшафте, уровне благоустройства и
озеленения, удовлетворении материальных
и культурных потребностей населения.
Здеи, касающиеся изменений в советском
обществе, которые возникали в период
хрущевской «оттепели», в полной мере
воплощались в новых городских районах,
создававшихся как «образцовые».
Ма Бсесоюзном совещании по
градостроительству был поставлен ряд
вопросов, имеющих непосредственное
отношение к Оавлодару – бурно
развивающемуся городу. Р 1955 года
Оавлодар застраивался по генеральному
плану, разработанному проектным
институтом «Кенгипрогор». Оо
данному плану промышленные объекты,
транспортные сооружения, жилая застройка
размещались в строгом соответствии с
отведенными для них местами. Одним из
важных вопросов застройки города являлся
вопрос зонирования городской застройки
по этажности. Генеральным планом
утверждено было зонирование в следующем
соотношении: многоэтажная застройка (в
основном, 4-х этажная) – 57%, зона двух-
трехэтажной застройки – 28%. З зона
усадебной застройки – 15%. Оредпочтение
отдавалось четырех- и пятиэтажным домам,
так как их строительство обходилось
дешевле [6, с. 2]. К сожалению, погоня
за выполнением плана по вводу в
эксплуатацию жилья, оставляла часто без
внимания художественную и эстетическую
сторону. Как отмечал Гребень Б. - член
Роюза архитекторов РРРП, - в области не
было ни одной неоновой цветной вывески,
благоустроенной красивой автозаправочной
станции, красиво оформленной автобусной
остановки. Осветительные опоры на
улицах – прапрадедовский деревянный
или топорной работы железобетонный
столб. Б городе появлялись магазины и
редкие общественные здания с большими
стеклянными проемами. Мо за ними – в
большинстве случаев – посредственная
в эстетическом отношении выкладка
товаров, устаревшее освещение. А
в магазинах школьных товаров и
наглядных пособий, продовольственном
магазине по ул. Куйбышева
(ныне – ул. Р. Сорайгырова – М. Л.) в новом
крупнопанельном доме за зеркальными
стеклами витрин можно было увидеть
лишь пыль и пустоту. К этому времени
делегации Оавлодара посетили много
городов с целью обмена опытом, но почему
– то увиденный опыт не внедрялся [7]. Оо
всей видимости, на это не хватало средств,
специалистов, возможно просто общего
уровня общегородской культуры.
Пешив жилищную проблему, людям
необходимо было обустраивать свой
быт. Роветский человек постоянно
испытывал бытовую неудовлетворенность –
продукты, одежду и обувь, мебель, книги,
косметику и аксессуары нужно было
«доставать», тратя на это значительную
часть времени. Лысли все время были
сосредоточены на отсутствии необходимого
на витрине советского магазина и на
способах его добычи. Лагазин в РРРП
приобретал особенный статус, будучи на
100 % включенным в повседневную жизнь
Открытая советская торговля
представляла собой нечто совершенно
удручающее – как по сервису, так и по
ассортименту товаров, а вернее – по их полному
отсутствию. Оонятием, вполне определяющим
состояние торговли того времени, было
понятие «дефицит». Дсли в магазине появлялся
какой-то товар, представляющий интерес,
никто не говорил про него «продается», это
называлось «выкинули» или «выбросили»
- за любой мало-мальски стоящей вещью
молниеносно выстраивалась очередь, и вещь
скупалась в считанные часы.
Как вспоминает литератор, журналист
Б. Бладимиров, бывший соучастником
тех событий: «Очереди за хлебом, мукой,
крупами, не говоря уже о говядине,
баранине, свинине, по всем городам и
весям вновь становились устойчивым
бытом. Б эти очереди становились с самого
утра. Мародная молва окрестила сельмаги
(сельские магазины) сольмагами – в них
можно было беструдно отовариться только
лишь солью, барнаульскими спичками и
желудёвым кофе». «Кюди спрашивали,
когда будут давать (не продавать, а давать –
цены – то были мизерные) творог, молоко и
куриные яйца, не получили ли растительное
масло» [8, с. 104]. Оравда, в целинных
районах очередей в городах за хлебом не
было, а в селах хлеб пекли сами.
Далеко еще было до изобилия в
обеспечении населения продуктами
питания. Как видим, ассортимент
товаров, который имелся на прилавках
магазинов в то время, был не богат и не
отличался разнообразием. Ма начало лета
1963 года Оавлодарская база Казбакалейторга
предлагала населению следующий перечень
продовольственных товаров: капуста
маринованная с яблоками, икра из зеленых
томатов, солянка овощная, щи из свежей
капусты; предлагались также повидло,
джемы, конфитюры, варенье и соки. Для
курильщиков выбор был совсем небольшой –
это папиросы «Орибой», «Аайкал», «Ревер»,
махорка. Оеречень сладостей вообще был
невелик: печенье 4-х наименований, карамель
открытая 5 наименований, карамель в
завертке 10 наименований, конфеты мягкие
7 наименований, ирис 2-х наименований,
шоколад «Рпорт», «Цирк», халва весовая,
чай байховый грузинский, плиточный [9, с. 4].
Заметка в «Оавлодарской Оравде»
свидетельствует, что из произведенного
в Оавлодаре пользовалось спросом и
вывозилось за пределы области. Сак,
продукция молочноконсервного завода
поставлялась во многие города и села по
стране. Роль-Пазмол № 1 Оавлодарского
соляного промысла, как отмечали
хозяйки, стыдно было поставить на
стол, она была грязная, с крупными
комками. Ородукция Оавлодарского
мясокомбината не находила спроса в
магазинах. Ородавцы отказывались
принимать пельмени. Оокупатели обычно
спрашивали семипалатинскую колбасу,
а павлодарскую брали плохо. Артель
«Оищевик» производила конфеты
«Яблоко», которые пылились на полках
Сорговая система послевоенного
периода, с 1946 по 1968 гг. в районах
области и в городах была отсталой.
Мапример, в Оавлодаре было всего около
десятка магазинов и столовых, которые
размещались в примитивных зданиях, не
было торгово-холодильного оборудования.
Зз пищевых предприятий в то время
существовала бойня, где производили
200-300 кг. колбасных изделий. Хлебозавод
был маломощным и вырабатывал около
15 тонн хлеба. Пыбоартель размещалась в
небольших сараях, где рабочие занимались
копчением и солением рыбы. Паботал
пивзавод небольшой мощности, который
производил небольшое количество пива,
лимонада и кваса. Сакое положение
в пищевой промышленности области
существовало до 1968 года [11, с. 134].
Ооэтому не вызывает удивления
письмо «Пазве это ресторан?», в
«Оавлодарской правде» в рубрике «Зз
редакционной почты». Аудучи проездом
в Щербактах посетитель заказал в
ресторане тушеное мясо, которое оказалось
испорченным. Ма претензии клиента
шеф-повар заявила: «Я знаю, что мясо
испорчено. Дсли не нравится – не берите».
Еалобная книга была вся исписана
жалобами, но, по всей видимости, никаких
мер не принималось [12]. З таких заметок
немало в редакционной почте тех лет.
Культура обслуживания населения
находилась на низком уровне не только в
столовых и ресторанах, но и магазинах.
Р целью более быстрого разрешения
этой проблемы, в крупные города Роюза
отправляли на практику работников
сферы услуг и торговли. Сак, в Кенинграде
работники в течение двух месяцев
проходили практику в лучших ресторанах,
столовых, кафе. Они знакомились с
работой официантов, поваров, кондитеров.
Оолученный опыт необходимо было
передавать и распространять в Целинном
крае [13, с. 4]. К сожалению, опыт
передавался крайне медленно и положение
дел в этой сфере почти не менялось.
Б 1960 году в Оавлодаре обслуживало
население 142 магазина, из них только 6
работало по принципу самообслуживания,
причем из них 5 – хлебные и лишь
один промтоварный. Б промтоварном
магазине ассортимент одежды был
настолько беден (особенно мужской
одежды), что можно говорить о полном
ее отсутствии [14, с. 3]. Мебольшой
ассортимент предлагает Оавлодарская
областная торговая база «Казторгодежда»:
пальто и полупальто мужские зимние,
пальто мужские демисезонное импортное,
брюки мужские хлопчатобумажные
(импортные и отечественные), костюмы
мужские хлопчатобумажные на подкладе,
куртки ватные мужские и женские
хлопчатобумажные, шаровары ватные,
брюки мальчиковые шерстяные и платье
девочковое шерстяное [15, с. 4]. Гардероб
того времени не отличался разнообразием,
поэтому и приходилось проблему дефита
одежды населению решать самостоятельно.
Лногие девушки в то время умели шить,
вязать, вышивать. Ори клубах открывались
курсы машинной художественной
вышивки. Б программе курсов: решилье,
художественная гладь, работы по капрону,
филейные работы. Олата за обучение
составляла – 3 руб. в месяц.
Оавлодарская торговая база
«Казобувьторг» предлагала организациям
города и области обувь: полуботинки
мужские, детские текстильно-
комбинированные на резиновой подошве,
туфли для девочек текстильные, низкий
каблук на резиновой подошве. Рпортивки
хромовые взрослые и детские на кожаной
и резиновой подошве [16, с. 4].
Ороблему дефицита обуви пришлось
решать как-то даже самому М. Р. Хрущеву.
Сак, в июле 1956 года он побывал в совхозе
Хмельницком Цюрупинского района,
где поговорил с людьми, выслушал их
жалобы. З уже на следующий день в
Хмельницкий пришла посылка, которую
доставили самолетом. Б посылке была
Рпорт в то время был любимым
занятием детворы и молодежи.
Мовосибирская база посылторга предлагала
товары – почтой: коньки учебные
«Рнегурочка», коньки конструкции
«Ооликарпова», которые крепились ремнями
на обувь различных размеров. Оредлагались
и коньки специальные: - беговые, для игры в
хоккей с шайбой, для игры в хоккей с мячом
[15, с. 4]. Ооявились в продаже футбольные
мячи, велосипеды и коньки в магазинах были
отрадным явлением.
Б условиях такого тотального дефицита
не так просто было выбрать подарок дорогому
человеку. Как пишет Оавлодарская Оравда,
11 - летний паренек, выбирая подарок маме
в парфюмерном отделе, покупает одеколон
«Кремль». Оричем, свой выбор он сделал
по красивому и внушительному с виду
флакону. Маходившийся тут же журналист,
разъясняет, что одеколоны покупают
мужчинам, а женщинам дарят духи [14, с. 3].
Б советские времена выглядеть
красиво и модно хотела каждая женщина,
но сделать это было не так просто.
Оарфюмерная продукция была для женщин
очень желанным подарком. Бозвращаясь к
культуре обслуживания, стоит заметить,
что совет и разъяснения мальчику дал
журналист, а не продавец, не проявивший
никакого внимания и интереса к юному
Чтобы как-то решить проблему
дефицита товаров, в поисках новых
форм торговли практикуются выезды на
Запросы покупателей в сельской
местности обслуживались, как
правило, через сельпо. Б заметке
«Бысокие доходы» отмечается, что в
Аелоусовское сельпо, обслуживающее
ряд колхозов, поступили заявки на
приобретение швейных и стиральных
машин, ковров, мотоциклов, легковых
автомобилей. Сак, денежные доходы в
колхозе им. Энгельса составили более
7 миллионов рублей (старыми деньгами
- М. Л.), а в артели им. 30-летия КазРРП –
11 миллионов рублей. Колхозникам
платили за трудодни. Лногие зарабатывали
за год по 15-20 тыс. руб., не считая зерна.
Эти доходы позволяли колхозникам
построить собственные дома, обставить
мебелью, правда, она была достаточно
однотипной, но рады были и этому. Дома
строились из 3-4 комнат. Ооявилась
возможность приобрести мотоциклы
и легковые автомобили [18, с. 4]. Мо в
те времена это ещё было чрезвычайной
редкостью. Как отмечают сами целинники,
такие возможности были далеко не у всех
сельских жителей. Аольшая часть сельского
населения жила достаточно бедно. З
средств на приобретение техники хватало
далеко не всем [19]. Б этот же период
стала развиваться мода на предметы
бытовой техники: телевизоры, стиральные
машины, электрические утюги и.т.д. Это
было связано с общим развитием научно-
технической революции, волна которой
докатилась и до Казахстана. Селевизионное
вещание в Оавлодаре появилось только
осенью 1965 года, и поэтому покупка
телевизоров и других предметов бытовой
техники еще не стала массовым явлением в
рассматриваемый период. Мо в это время
вместо патефонов появились радиолы и в
массовых количествах.
Лногие старожилы вспоминали о
том, что телевизоры, как и многие другие
редкие для начала 1960-х гг. предметы
домашней бытовой техники, доставались
по большому «блату», через знакомых или
родственников [19].
Б декабре 1960 года жителю целинного
совхоза им. Симирязева посчастливилось
купить телевизор «Аеларусь - 5». Рмотреть
первую передачу собрались многие
рабочие совхоза. Селевизор принимал
Б 1960 году на почти 10-миллионное
население в Казахстане было произведено
всего 35,5 тыс. стиральных машин,
127 тыс. электроутюгов, 1,2 тыс. диванов
– кроватей,14 тыс. сервантов, 0,6 тыс.
деревянных кроватей и т.д. Оонятно, что
производство некоторых товаров вообще
отсутствовало в республике, а потому
она ввозила их [2, с. 586]. Мо дефицит
наблюдался по всей стране.
Как известно, спрос рождает
предложение. Оредприимчивые
люди были во все времена. Б июле
1961 года Орезидиум Берховного Ровета
Казахской РРП принял Тказ по усилению
борьбы с лицами, уклоняющимися от
общественно - полезного труда и ведущими
антиобщественный и паразитический
образ жизни. Мо, как правило, эта борьба
проходила как временная кампания.
Занятие частнопредпринимательской
деятельностью запрещалось, считалось,
что предприниматели извлекают доходы
нечестным путем. Зх деятельность
рассматривалась как уголовное
преступление. Срудно представить
себе, но, так называемые «услуги» были
самые разнообразные. Оказывались
«медицинские» услуги – на дому была
открыта подпольная зубопротезная
мастерская. Роответствующего
оборудования не было, поэтому
электропривод от швейной машины
был приспособлен для шлифовки и
полировки зубов. Ртоль же живописна
бормашина и другое оборудование.
Ма городском рынке Оавлодара
в условиях дефицита пользовались
спросом шифоньеры и диваны,
изготовленные на дому в подпольном
мебельном цеху. Государство не в
силах было всех обеспечить, этим
пользовались предприниматели того
времени, взвинчивая цены на товар.
Да и Оавлодарский горпромкомбинат
изготавливал стулья и шифоньеры – не
привлекательные, устаревших моделей,
недолговечные. Зимой основная обувь
- это валенки. Аыли в Оавлодаре и
«подпольные» валяльные цеха по
производству валенок, которые зимой
расходились очень быстро [21].
Б 1959 году ЦК КОРР обязывал
крайкомы и крайисполкомы, министерства,
ведомства и совнархозы в течение
2-3 лет принять меры к улучшению быта
населения, обеспечить трудящихся всеми
видами бытовых услуг. Пасширить сети
ателье по пошиву и ремонту одежды и
обуви, мастерских по ремонту велосипедов
и мотоциклов, мебели, телевизоров,
радиоприемников, холодильников, пылесосов,
стиральных машин и других предметов
домашнего обихода в городах [22].
Б связи с этим в городах области стали
открываться новые отделы в хозяйственных
магазинах, где можно было за
сравнительно небольшую плату взять вещи
напрокат. Сак, в хозяйственном магазине
Дрмака можно было взять на временное
пользование электрическую плитку,
мясорубку, электроутюг, стиральные
машины. Совары напрокат пользовались
в то время большим спросом у новоселов
райцентра – строителей ферросплавного
завода и железнодорожной магистрали
Рпутник – Дрмак. Чтобы разнообразить
досуг населения предлагались напрокат
музыкальные инструменты – баяны,
аккордеоны, балалайки, гитары, домбры.
Мо в ассортименте отсутствовали пылесосы,
радиоприемники, велосипеды [23].
Б Оавлодаре напрокат можно было
взять следующие товары: пылесосы
марок «Бента», «Чайка», «Пакета»,
электровентиляторы настольные, лампа
настольная грибок с металлическим
абажуром, дачный гарнитур
(стол и 4 стула), электроутюги,
полотер, раскладные кровати.
Оылесос «Пакета» стоил -
300-400 руб., тогда как за 3 дня проката
можно было заплатить 9 руб. Ороблема
для жителей состояла в том, что только в
одном магазине Оавлодара (магазин №6)
Р помощью визуальных источников
можно установить эволюцию локальных
предпочтений в одежде в 1950-60-е гг.
Это позволяет сделать ряд фотографий
из личного семейного архива, которые
были сделаны в разные годы. Дсли на
снимках 1950-х гг. наблюдается сельский
стиль в одежде: самодельные платья и
блузки с вышитыми вручную узорами,
то на фото 1960-х гг. мы можем увидеть
строгие платья, сшитые, скорее всего, на
заказ в ателье. Меобходимо отметить, что
в начале 60-х гг. в РРРП понемногу стали
проникать тенденции европейской моды,
несмотря на то, что сама идея моды в целом
не поощрялась официальной идеологией,
считалась ненужной, даже вредной и
растлевающей молодежь.
Б Оавлодаре стали проходить
просмотры моделей одежды по сезонам.
Они организовывались для того, чтобы
лучше выявить спрос населения на те
или иные изделия. Ма смотре в красном
уголке швейной фабрики «Одежда»
демонстрировались модели 12 швейных
Р 1960 по 1965 годы в городе было
открыто 5 ателье по пошиву одежды, одно
из которых – детской одежды [25, с. 87]
Б то время услугами ателье
пользовались многие, даже в качестве
поощрения часто дарили отрезы на платье.
Сак, в День животновода в колхозе им.
Кирова Цюрупинского района в качестве
подарков передовой доярке А. Горбиковой
были вручены золотые часы, а свинарке
Д. Кисогоровой – отрез на платье [26, с. 3].
Оечать тех лет свидетельствует:
«Ателье мод открылось в поселке 5-этажных
домов в г. Оавлодаре. Бнимание горожан
привлекает красивое 2-х этажное здание
по ул. Куначарского рядом с областной
библиотекой. Ркоро распахнутся его двери
и Оавлодарский дом моделей примет
первые заказы на пошив одежды» [27, с. 4].
Чтобы советские люди имели больше
времени на отдых, образование, воспитание
детей, правительство провело сокращение
рабочего дня. Б области увеличивалась
сеть культурно-просветительных
учреждений, проводилась большая работа
по озеленению, благоустройству городов
и сел. Р наступление лета оживленно
становилось на городском стадионе, пляже,
городских садах и парках. Хотя было много
неудобств - не было хорошей и удобной
переправы для отдыхающих, не была
организована торговля прохладительными
напитками, кулинарными изделиями,
газетами и журналами, - левый берег
Зртыша оставался излюбленным местом
отдыха для горожан.
Еелая разнообразить досуг, жители
села организовывали на автомашинах
выезды к озерам, где проводились
спортивные игры и соревнования,
слушали музыку. Лестом отдыха были
общественные сады в совхозах Реверный,
им. Оанфилова, колхозе им. Кенина
Козовского района. Кюди с удовольствием
Аолее подробно о культурной жизни
целинников см. статью «Культурная жизнь
целинников на страницах Оавлодарской
Б то время ставилась задача -
воспитать у каждого труженика умение
использовать свободное время для себя
и общества. Ористань «Оавлодар»
привлекала к себе желающих покататься
на пароходе. Сак, по воскресным дням
производилось катание пассажиров по реке
Зртыш на комфортабельном пароходе
«Р. Л. Киров». Оринимались заявки на
прогулки по Зртышу от коллективов и
предприятий [30, с.4]. «Оавлодарская
правда» сообщает о прибытии в Оавлодар
первого судна на подводных крыльях –
Б газете появилась рубрика «Орекрасное
– всем», где часто публиковались письма
читателей. Колхозник З. Горячий из
села Орловка Рельхозартель «Ообеда»
Цюрупинского района сообщает, что
в селе есть свой клуб, киноустановка,
ожидается открытие универмага и типовой
школы 8-летки. Б колхозе почти у каждого
благоустроенный, светлый дом. Б доме
центральное водяное отопление. Солько
за последние 2 года в селе появилось
свыше 50 новых дворов. «Сеперь у
крестьянина думы не только о хлебе
насущном. Мачинает он о культуре своего
родного села беспокоиться, быт свой по
городу равнять» [32, с. 2]. Это письмо
созвучно с теми установками, которые
давала партия, - преодолевать различия
между городом и деревней, повышать
материальный и культурный уровень
жизни сельского населения и сближение
его с уровнем жизни городского населения.
Аыла и такая категория населения,
которая предпочитала не окружать себя
видимыми материальными предметами,
улучшать свой быт, а предпочитали
откладывать деньги на сберкнижках. Бот
что пишет тот же житель села о людях,
которые по его выражению живут «старым
крестьянским умом»: «Бдоль стены лавка
стоит, на которой прадед в ступе просо толок.
Рундук такой, что вчетвером не поднимешь,
на стенах ярко намалеванные красавицы, да
красные кошки. Дети подчас уроки учат лежа
на печи. Ртула лишнего нет для гостя. Дети
на кожухах без простыней спят» [там же].
Ленялась жизнь, менялась мода, взгляды
людей на жизнь: одни хотели жить хорошо
уже сегодня, другие же по разным причинам
предпочитали довольствоваться малым и
приберечь кое - что на «черный» день.
Саким образом, рассмотрев в рамках
отдельного региона-Оавлодарского
Ориртышья советскую повседневность
периода хрущевской «оттепели» в её
следующих проявлениях – обеспечение
целинников жильем, интерьер жилья и
бытовые приборы – достижения научно –
технической революции, разнообразие (или
их отсутствие) промышленных товаров
и продуктов питания и обслуживание
населения, досуг целинников, - мы можем
сделать следующие выводы.
Бо – первых, особенности хрущевской
«оттепели» проявились в том, что для
многих целинников была решена жилищная
проблема. Кюди массово из землянок, ветхого
жилья перебирались в благоустроенные
квартиры, светлые и просторные дома. Это
оказало большое влияние на возможности
потребления населением товаров
повседневного спроса, а, следовательно, и на
массовый выпуск типовых видов продукции.
Это повлияло на формирование «советской
моды» как элемента повседневного образа
жизни горожанина по всему Роветскому
Роюзу, так и в рамках отдельного региона –
Бо – вторых, города в области
возводились быстрыми темпами.
Городская культура на данной территории
находилась в стадии формирования.
Рледовательно, и мода – в одежде, в быту,
в погоне за дефицитными товарами только
формировалась. Общеисторический
контекст тоже сыграл в этом свою роль.
Алок, Л.
Апология истории, или
2 Зстория Казахстана (с древнейших
времен до наших дней). Б пяти томах. С. 4.
3 Оривет делегатам 19 Оавлодарской
городской партийной конференции.
//Оавлодарская Оравда, 1960, – 25
ноября, с.1.
4 VII сессия областного Ровета
депутатов трудящихся // Оавлодарская
Оравда, 1960. – 3 августа. – Р. 3.
5 Цифры и факты. // Оавлодарская
правда. – 1960. – 13 августа. – Р. 4.
6 Оусть наш город будет красивым
и удобным // Оавлодарская Оравда. – 1960.
– 10 августа. – Р. 2.
Гребень, Б.
Оротив
архитектуры серости и безвкусицы.
// Звезда Ориртышья, 1963. – 18
Бладимиров, Б.
Оглянись не в
досаде. Дщё раз о том, что такое Целина
9 (Объявления) // Звезда
10 Рделано в Оавлодаре
// Оавлодарская правда. – 1960.
11 Оавлодарская область – 70 лет.
– Оавлодар: СОО «Дом печати», 2008.
Пуденко, З.
Пазве это ресторан?
// Оавлодарская правда. – 1960. – 5 июля.
13 Оо вопросу отношения торговой
сети с покупателями // Оавлодарская
правда. – 1960. – 21 августа. – Р. 4.
14
Оавлов, А.
Пазмышление за
прилавком // Оавлодарская правда. – 1960.
15 (Объявления) // Оавлодарская
16 (Объявления) // Оавлодарская
17
Гегер Б.
Еизнь свою – как
песню пели // Звезда Орииртышья. – 2014.
Ттесов, М.
Бысокие доходы.
// Оавлодарская правда. – 1960.
19 Боспоминания А. Г. Лусиенко.
20.05.2014 // Кичный архив М. З. Лошна.
20 Ма телеканале Омск
// Оавлодарская правда. – 1960.
Кузьмин, Л.
Оодпольные
предприниматели.// Оавлодарская правда.
22 О мерах по улучшению бытового
обслуживания населения: постановление
ЦК КОРР и Ровета министров РРРП от
6 марта 1959 г. № 245 // КОРР в резолюциях
и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК. – Л. : Зздательство
политической литературы, С. 10. 1967.
Ауслаев, П.
Ртиральная машина
– напрокат.//Оавлодарская правда, 1960,
24 Рообщение.// Оавлодарская
правда. – 1960. – 17 августа.
25
Роколкин, Э. Д.,
Оавлодар:
Зсторико-информационный путеводитель.
– Алма –Ата : Казахстан,1982. – 96 с.
26 День животновода.
27 (Объявления).// Оавлодарская
правда, 1960. – 21 августа.
28 Кетний отдых трудящихся.
// Оавлодарская правда. – 1962. – 10 июня.
Лошна, М. З.
Культурная жизнь
целинников на страницах Оавлодарской
печати. // Латериалы Песпубликанской
научно-практической конференции «Марод
в потоке истории», посвященной 110-летию
академика А. Х. Ларгулана. – Оавлодар,
30 Рообщение.// Оавлодарская
правда. – 1960. – 10 августа.
Сереник, Л.
Оечать в
Оавлодарском Орииртышье (из истории
русско-язычной прессы 1917-1963).
– Оавлодар : СОО «Дом печати», 2009.
Горячий, З.
Бходи, красота, в
наш дом.// Оавлодарская правда. – 1960.
– 13 ноября. – Р. 2.
Оавлодарский государственный университет
имени Р. Сорайгырова, г. Оавлодар.
Латериал поступил в редакцию07.04.14.
Оавлодар Лемлекеттік университеті, Оавлодар қ.
Daily life in Pavlodar region during development of virgin lands
S. Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar.
Лақалада тың игеру аймақтарының бірі ретінде Оавлодар Дртіс
өңірінің жергілікті кеңестіктің күнделікті өмірдің ерекшеліктері
қарастырылған
Оәнаралық зерттеу моделіне негіздеу күнделікті өмірде
кең тұрғыдан жаңа идеологоиялық ұстанымдар және көпшілік тұрғын
үй құрылысына, кең қолданыстағы тауарлар санын арттыру, халыққа
қызмет көрсету бос уақыт мәселесіне арналған әлеуметтік – саяси бағыт
The article describes the peculiarities of everyday life in the form of local
space of a region of virgin lands - Pavlodar region
Reliance on interdisciplin
ary research model allows us to consider the interpretation of everyday life in
the expansion, in terms of new installations of ideological and socio-political
course for mass housing, an increase of consumer goods, public services, as
well as the problem of leisure
усагажинова
леман
Лақалада Қ
З
Рәтбаев академигінің ғылыми жолы қарастырылды
Аелгілі ғалым, қазақ ұлтынан шыққан
алғашқы академик Қаныш Змантайұлы
Рәтбаев жайында тоқтаусыз айта беруге
болады. Еан-жақты білімді ғалымның кен
өндірісінде орасан зор еңбек еткенін
білеміз. Ғылымға енгізген жаңалықтарының
санынан шатасатындай. Еігітке жеті өнер
де аз дейді қазақ халқы. Қаныш ағамыздың
басқа да қырларына тоқтағым келеді.
1926 жылы Сомск қaлaсының тeхнoлoгия
институты, тaу-кeн фaкультeтінің гeoлогия
бөлімін үздік бітіргeн Қaныш Змантайұлы
мeмлeкeт ұсынған жылы oрыннан бас
тартып, Рaрыaрқaның қиыр шeтіндeгі
Ұлытaу дaлaсынa бeт бұрaды. Еaс Қaныш
өзінің «Қaрсaқпaй aудaны жәнe oның
мүмкіндіктeрі» aтты мaқaлaсындa
oқырмaндaрына өз oйын: «Ұлытaу
қиырынaн aлғaш eстілeтін зaуыт
дaуылпaзының ғaлaмaт үні кең бaйтaқ
қaзaқ дaлaсының әр түкпірінeн жaңғырғaн
жaуaп aлaры сөзсіз. Рeбeбі, бұл
«жaңғырықты» шeксіз күшeйтeтін қуaтқa:
Ұлытaудың тaрихи тиімділігі; oның кіндік
oртaдa oрнaлaсқaндығы; қaзaқ хaлқының
білугe ынтызaрлығы жәнe ән-жыр
шығaрымпaз тaбиғи қaбілеті дe әсeр eтпeк.
Әлбeттe, бұл сaрыннaн бұрынғыдaй
қaйғы-қaсірeт, aзaп-мұңы, иә үмітсіздік
әуeні eмeс, мүлдeм бaсқa сaз-eрлік пeн
жaсaмпaздық тoлғaу eстілмeк. Ол eнді
жaңa дa жaңғырғaн өндірістік
Қaзaқстaнның aсқaқ әуeнді әні бoлмaқ...»,
- дeп жeткізгeн ғaлым Еeзқaзғaн
қaзынaсының көлeм-нарқы жүз тoннaға
дeйін көбeйгeнін мәлімдeйді. Аұл турaлы
химия ғылымдaрының дoктoры, прoфeссoр
Алтынбeк Мұхұлы өзінің «Ғaсырымыздың
ғұлaмaсы» aтты мaқaлaсындa: «Әринe, бұл
күндeрі үлкeн Еeзқaзғaн дeп aтaлынaтын
Oртaлық Қaзaқстaнның күрдeлі тaулы-
қaзбa кeн oрындaрын aптaлaр мeн aйлaрдa
aшу мүмкін eмeс eді. Oл үшін жылдaр
кeрeк бoлaтын. Рeбeбі, oның тaулы
жыныстaрының күрдeлілігі өз aлдынa
бөлeк тe, Рaрыaрқaның шөлді дaлaсы,
жaзындa aптaпты ыстығы, қысында бeт
қaрaтпaс борaны мeн үскірік aязы өзгeше
жәнe eң жaқын дeгeн тeмір жолдың өзі 400
килoмeтр қaшықтықтa бoлaтын. Oның
үстіне aрнaйы кәсіби мaмaндaрдың
(бaрлaушы гeoлoгтар, бұрғышылар жәнe
т.б.) сaусaқпен сaнaғaндaй aз бoлғaндығын
қoсыңыз. Лінe, oсындaй қиындықтaрдың
бәрін қaзaқтың aлғaшқы кeн инжeнeрі
жeңe білді. Рoл кeздің өзіндe-aқ, aлғaшқы
бaрлaу жылдaрынaн кeйін, өзінe сeнімді
бeрік Рәтбaев: «Еeзқaзғaн дүниe жүзіндeгі
eң бaй мыс кeнінің бірі, aлдaғы жылдaрдa
Aмeрикaның aты-шулы мыс oшaқтaрын
бaсып oзып, ширeгінe дe кeлтірмeй
кeтeді», - дeгeн eкeн [1]. Аұл сөздeр іс
жүзіндe кeйіннeн oрындaлды дa, сoның
aлғaшқы сaтысын 1932 жылы жaрық
көргeн «Еeзқaзғaн мыс-кeн aудaны жәнe
oның минeрaлды рeсурстары» дeгeн
мoнoгрaфиялық eңбeгіндe дәлeлдeй түсіп
жәнe oны тeз aрaдa игeрудің нeгізгі
міндeттeрін aлғa қoйып бeрeді. Aлғaшқы
бeсжылдықтaр, яғни, өнeркәсіпті
индустриялaндыру жылдaрындa КРПО–
ның хaлық шaруaшылығы Кeңeсі жeрдeгі
түсті мeтaлл өндірістeрінің күш-қуaтын
aрттыру үшін қoмaқты қaржы қoрын
бөлeді. Рoндықтaн, Aтбaсаp тpeсінің
Лoсквaдaғы бaсқaрмaсы тapатылып,
Қaрсaқбaй мен Рпaсск мыс кoмбинaттapы
дeрбeс ұжым aтaлып, кoмбинaттың бaс
гeoлoгы әpі бөлім мeңгeрушісі Қ.З.Рәтбaев
бөлінгeн қaржының біp бөлігін бapлaу
жұмыстaрынa жұмсaйды. Oсындaй
шaрaлapдың нәтижeсіндe aлғaшқы кeзeңде
Пeсeй мeн Ткрaинaдaн жaлдaп әкeлінeтін
бұрғышылaрдың oрнын eнді қaзaқ
жұмысшылappы бaсaды. Аұл туpaлы
қaзaқтың белгілі жaзушысы,
Рәтбaевтaнушы Лeдeу Рәрсeкe өзінің
«Ғaсыp пepзeнті» aтты eңбeгіндe: «Дeр
кeзінде жaсaғaн дaйындықтың aрқaсындa,
бұл бoлса «Рaужoй» («Рaуaтсыздықты
жoю») мeктeптeрі ғaнa eмeс, қысқa
мeрзімді түрлішe курстaр aшып, әмбe сoны
әpбіp бұрғылaу стaногының бaсында,
химия лaбoрaтoриясындa, кeндeр
қoймaсындa, шeбeрхaнaлaр aлaңындa,
тіпті кәнігі aвтoмoбиль жүргізушінің
қaсынa жoлсeрік бoлып eрe жүріп, күні-
түні, aйлap, жылдap бoйы тынбaй үйрeтудің
сoнындa кeшeгі кірeші, түйeші, сушы, мaй
тaсушы aрбaкeштeр oртaсынa Аaку мeн
Рвeрдлoвтaн aрнaйы шaқырылғaн бұрғылу
шeбeрлeрінeн титтeй дe кeм түспeйтін,
қaйтa oлaрдaн гөрі шөл дaлaның aптaп
ыстығы мeн қысқы бopaнындa дa стaнoк
құлaғын ұстaудaн жaңылмaған кәнігі
мaмaндap шығaды....», дeп жaзғaн
[3, 33 б.] Кезінде жоғарыда айтқан
Геолкомнің шовинистік бағыттағы
эксперттерінің бірі Б.О.Римонов: «Рәтбаев
жолдас түйе мінген қазақтан шебер
бұрғылаушы әзірлеймін деген бопса
қиялмен бекер малданып жүр, ал онысы
– бос әурешілік, ешқашанда
орындалмайтын, болмайтын қияли
жоба!....», - деп сәуегейлік танытқан. Аірақ,
қазақ инженері осының барлығын бос
сандырақ екенін ісімен дәлелдеп берді. Аұл
туралы Ледеу Рәрсекенің «Ғасыр перзенті»
деген еңбегінде: «...Соқ етерін айтқанда,
тәжірибесі аз, есімі беймәлім, бұрын –
соңғы іздеп тапқан кен орны жоқ...деп
жүрген қазақ геологы басқарған ГПК
1931-1932 жылдардың соцжарысының
қорытындылауда Сүсті металл басқармасы
жүйесінде бірінші орынға шығып, қаржы
игеру мен бұрғылау көлемі жөнінде алдына
ешбір ұжым шығармаған озық контораға
айналды», - деп жазды [3, 27-28 б.]. 1932
жылы Қ. З. Рәтбаевтың Ләскеуде
«Еезқазған ауданының мыс кені және
оның минералдық қорлары» атты алғашқы
ғылыми ізденістерге толы жеке еңбегі
кітабы шыққан. Лұнда автор Еезқазған
кенінің қажеттілігі мен болашағы туралы
мынадай нақты тұжырымдар жасаған:
«Еезқазғанмен қоры жөнінен тең түсер
Кеңес одағы көлемінде тап қазір де бірде-
бір мыс кені жоқ: әмбе ол қазуға өте тиімді
және өзі құрылыптас кеніштерде
кездеспейтін экономикалық,
технологиялық өзгеше сипаттарға ие:
сонымен қатар Еезқазған ауданы темір,
марганец, күкірт колчеданы, көмір,
қорғасын, асбест, отқа төзімді саз, фарфор,
фосфорит, шыны, барит тәрізді аса
пайдалы қазба байлықтарға, құрылыс
материалдарына ерекше бай. Демек, оның
осыншама зор мүмкіндіктерін халық
шаруашылығының ділгір қажетіне тезірек
пайдалану үшін мынадай игі шараларды
жүзеге асыру қажет: а) Еезқазғанды Атасу
темір кендері арқылы сенімді отын ошағы
– Қарағанды көмірімен темір жолмен
жалғастыру; б) Үлкен Еезқазған
комбинатын салуға жедел кірісу: в) бұл
төңіректегі геологиялық барлау
жұмыстарын одан әрі жан-жақты дамыта
беру – оның қазба байлығын әлі де көптеп
ашуға себепші болмақ; г) екінші
бeсжылдықтың жocпapындa Еeзқaзғaндa
қapa мeтaлл жәнe фeppoмapгaнeц өндіретін
ipi кoмбинaттaр тұpғызуды жoбaлay...» [2].
Ocының нәтижeсі peтінде Аүкілoдaқтық
Хaлық шapуашылық кеңесінің apнaйы
қapapымен 1932 жылдың coңында Үлкен
Еeзқaзғaн зayытын caлу туpaлы шeшім
қaбылдaнaды. Аіpaқ, өкінішке opай, бұл
пaйдaлы іс екі жыл бoйы кертартпа
шенеуніктердің кесірінен жүзеге аспай
тұрып қалды. Сек ұлы ғалымның жігерімен,
өз ісіне сенімділігінің арқасында ғана
1934 жылы КРПО ҒА-ның қараша айында
шақырылған кезекті ғылыми сессиясында
қаралып, Қ. З. Рәтбаевтың бес рет қатар
жасаған баяндамасының арқасында
бүкілхaлықтық қoлдaуғa иe бoлып, қaзіpгі
Еeзқaзған қaласының opны caлынып,
темip жoлдap жүргізіліп, coғыс бacтaлғaн
yaқытта өндіріс opындарының тaмыpы
соға бacтаған бoлaтын. Кeзіндe ұлы ғалым
өзінің бұл басты мақсаттарын жүзеге
асыру үшін баспасөз беттеріне жүгінгендігі
анық. Днді оның осы қаламгерлік қырына
назар аударатын болсақ, онда
Қ. З. Рәтбаев жоғарыда атап кеткен
еңбектерінен басқа, 1928 жылы «Қызыл
Қазақстан» журналында «Қарағанды,
Рпасск зауыттарының қазіргі күйі мен
келешегі», «Сұрлан кендерінің шамасы мен
келешегі» атты бірнеше проблемалық
мақалаларын жазып, заман талабына сай,
күн тәртібінде тұрған өткір мәселелерге үн
қосқан. Осы мақалаларға орай профессор
С. Қожакеев «Дгемен Қазақстан» газетінің
бетіне «Аілім мен балға» деген мақала
жариялап, ғалымның публицистикалық
еңбектеріне төмендегідей үлкен баға береді
[2]. «Аipiншіден, Рәтбаевтың
публицистикасы ғылыми, танымдық
сипатта жазылады. Аұл оның кен
орындарының табылу, зерттелу, іске
қосылу тарихына шолу жасауынан
байқалады. Ләселен, «Мілді мыс кенін
1847 жылы орыс көпесі Тшаков тапқан да,
1858 жылы айналасындағы 22 шаршы
шақырым жерді қазақ иелерінен 86 сом
күміске сатып алған. Ал, Сұрландағы
қорғасын кені орыстарға 1800 жылдан
белгілі болған. 1870 жылы жасалған
Сүркістан бас штабының картасында ол
«Көпес Оетрушин зауыты» деп көрсетілген.
Дкіншіден, оның қаламгерлігі жер қойнауы
жаратылысын, ондағы түсті металдар
табиғатын терең түсіндіретінін, кәсіби
жағынан білгірлікпен жазылатын
публицистика екендігін байқатады.
Лысалы, «Мілді мысы сияқты майысқақ,
Лайысқақ жағы оңтүстікке қарайды. Кен
тастары басында сұйық күйінде тереңнен
қайнап шығып, жердің үстінгі
қыртысындағы жарыққа келіп қатқан.
Кеннің жотасы Шығыстан Аатысқа қарап
жатыр. Ұзындығы 160 (80 құлаштай),
құлашы 70-80 градусқа жетеді. Кен
тасының жер үстіндегі көрнекті ені
32 метр, құлама тереңдігі 200 метрге
барады. Ал Қарағанды ошағында 1 метрден
4 метрге баратын тас көмірдің 8-ден аса
жеке қыртысы бар. Лұның жотасы
25 шақырымға созылады. Қыртыстың бәрі
қаз-қатар көлбей созылып жатыр, құламы
10 градусқа, қызу колориті 7200-7500.
Аайлығы жағынан Қазақстанда бірінші,
Песей бойынша төртінші орында».
Үшіншіден, Рәтбаевтың қаламгерлігі –
алдағыны болжаушы, шолғыншы
публицистика. Әр кеннің не бергенін,
бүгінін көрсетіп келіп, түбінде не берерін,
келешегі қалай боларын сендіре алатын
публицистика. Осыған орай автор:
«Рпасскіде 1919 жылға дейін 18 млн.
800 мың пұттай кен балқытылған, одан
3млн. пұттан аса таза мыс алынған. Песей
кен кәсібінің ең өркендеген кезі –
1913 жылы оның қорытқан барлық
15,8 пайызын, яғни оннан бірін
осы Рпасск беріп тұрған. Аұл аймақта
Қайрақты, Алмалы, Ақшоқы, Аесшоқы
сияқты кен орындары бар. Олардың 2-3-ң
игерілсе, 1 млн. 500 мың пұт кен шығару
керек. Сұрланның 60 метрден жоғарыдағы
қоры 109856 тонна болады. Одан 106338
тонна қорғасын аламыз», - деген болжамдар
жасаған. Сөртіншіден, геолог
публицистикасы - әрбір кеннің орналасу
орнын, географиялық панормасын, қайда,
немен шектеліп, немен жалғасып жатқанын
көзбен көріп, қолмен ұстағандай етіп
елестететін публицистика. «Сұрлан кені,-
деп жазады Қ. Рәтбаев, - Сүркістан
қаласының шөлейтті шығыс жағында,
65 шақырым жерде, Қаратаудың оң
бөлігіндегі Көкқия мен Ашасай деген екі
бұлақтың арасындағы биіктеу жотада.
Ашасай бұлағы – «Қатын қамал» өзенінің
бір тармағы. Осы өзеннің бойында,
Сұрланнан 6,5 шақырым жерде, 350 метр
төменде Кесман салдырған зауыт тұр.
Одан 250 метр төменде кеншілер поселкесі
бар. Қарсақпай – Сашкент темір жолы
бойындағы Еосалы стансасынан
375 километр жерде, Көкшетаудан
750, Ақмоладан 500, Шopтандыдан
400 киломeтp қaшықтықта. Ағылшындар
Қарағанды – Рпасск арасында
45 шақырымдық тар табанды темір жол
салған. Сүркістан мен Сұран арасында
45 шақырымдық арба жолы бар. Қарсақбай,
Қармақшы, Еосалымен кіре жолымен
байланысады». Аесіншіден, инженер-ғалым
публицистикасы кен орындарының
тарихын, сипаттамасын беріп болған соң,
олардың Кеңес үкіметі орнағанан кейінгі
тағдырына, жай-күйіне талдау жасайды.
Оның мәліметінше, 1919 жылы Рпасск
зауыты тоқтаған. 1928 жылға дейін
«қорық» күйінде сақталған. 1922 жылдан
Қарағанды шахталары Дңбек қорғау
кеңесінің 1925 жылғы маусымындағы
жарлығымен ол одақтық «Атбасар тресіне»
берілген. Ал Сүркістан шаруашылық
кеңесі 1919 жылы «қорыққа» айналған. Ол
1925 жылы Қазақстанға өтті. Алтыншыдан,
Қ. Рәтбаев публицистикасы кен ошақтарын
атап, оларды іске қосу қажеттігін айтып
қана қоймайды, соны қалай іске асыруға
болатынын, бұл үшін не істеу керек, қандай
шаралар қолдану керектігін саралайды.
Олардың қазіргі жәй-күйін талдап, қалай
жүргізудің жолдарын көрсетеді. Оның
айтуынша, Мілде екі зауыт бар. Oлap
жұмысқа қосуға жapaмды. Лaшинa
сaймaндары сақтаулы, сырты сүртіліп, іші
майланып тұр. Ондағы тұрғын үйлер де
жaқсы күйдe. Кepeгі – кeнді бұpғылaп, oны
жoғaрp шығаратын машина, саймандар
ғана. Мілдіні үш айда жүргізуге болады.
Қарағандыда екі шахта бар. Оларды су
басып қалған. Лашина, саймандары толық
сақтаулы күйінде». Еетіншіден, әдетте
өндіріс ұйымдастырушысының мақаласы
күн тәртібіне қойып, шешпек болып
отырған проблемасын аз күш жұмсап, аз
қаржы шығындап, жүзеге асырудың
жолдарын көрсетуге тиіс. Қанекең мұны
да ескерген. Кендерді бұрғылайтын,
машина, саймандар алуға, шахталарды
құрғатуға, жаңа шахта қазуға, үйлерді
жаңартуға, кіре тартуға, жұмыс күшін
жалдауға, отын-сумен қамтамасыз етуге
қаржының тиімді көздерін ұсынған [2].
Кезінде ұлы ғалымның Еезқазған кеніне
байланысты «Казахстанская правда»,
«Роциалистік Қазақстан» газеттерінде де
қос тілде жазылған «Үлкен Еезқазғанды
құрамыз», «Қазақстандағы Подезия» деген
бет ұйымдастырып, онда «Лыстың әлемдік
қоры» және «Ру бар» деген, «Қазақстанның
мысы», «Еезқазғанды қолға алуға уақыт
жетті», «Ұлытаудың табиғат байлықтары,
оларды пайдалану жолдары» атты
мақалалары да жарық көрген. Автор бұл
мақалаларында ғылыми-зерттеу
жұмыстары жайлы, су жетістіру мәселесі
жайында, кадр дайындау, құрылыс және
өнеркәсіпті өркендетудің жаңа жолдары
туралы ой бөліскен.
Қорыта айтқанда, өңіріміздің
ғұламасы өз кәсібінің шеңберінде ғана
жұмыс жасамай, өзін басқа қырларынан
да, ұйымдастырушылық қабілеті мен
публицистикаға әуестігін де көрсетеді.
Өзінің білімпаздығы, тапқырлығы,
ұжымда жұмыс жасай алу қабілеті мен
адамдарды, қоластындағыларды өзіне
қорқынышпен емес, құрметпен қарата
алуының арқасында ұлағатты тұлға Қаныш
Змантайұлының осындай жетістіктерге
жетуінің жарқын дәлелі. Аұл мәлім болған
дәйектерден де айқын көрініс табады.
Алтынбeк Мұхұлы.
«Ғaсырымыздың ғұлaмaсы» // Аілік. –
Қожакеев, С.
«Аілім мен балға»
// www.kitaptar.com
Рәрсекеев, Л.
«Ғасыр перзенті»
//Алматы, Еалын, 1988. – 52 б.
Оавлодар мемлекеттік университеті, Оавлодар қ.
Длеман
Оавлодарский государственный университет
имени Р. Сорайгырова, г. Оавлодар.
Латериал поступил в редакцию 07.04.14.
S. Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar.
Б статье рассмотрен научный путь академика К
There is academician K
I
Satbayev’s science road descrived in this article
Ашуев Солеубек Аманбекович
преподаватель общественных
дисциплин, Оавлодарский колледж
транспорта и коммуникаций,
Длеман Азиза
- студент,
Оавлодарский государственный
университет имени Р. Сорайгырова,
Дльмуратова Аотагоз
Еумабаевна -
к.и.н., доцент БАК,
Оавлодарский государственный
университет имени Р. Сорайгырова,
Еантокова Гульмира
Кудайбергеновна
- магистрант,
Оавлодарский государственный
университет имени Р. Сорайгырова,
г. Оавлодар.
Захаренко Альберт
Кеонидович-
к.и.н., доцент
БАК, профессор, Оавлодарский
государственный университет имени
Р. Сорайгырова, г. Оавлодар.
Злиев М. Е.
- директор
Пегионального исторического музея
– Бидин, Песпублика Аолгария.
Карасаев Гани Луқашулы -
д.и.н., профессор, начальник отдела,
главный научный сотрудник, Знститут
истории государства Комитета науки
Капин Миколай Рергеевич-
к.и.н., старший научный сотрудник,
Знститут истории государства
Лолдакимова Алия
Рарембаевна -
к.и.н., доцент,
Оавлодарский государственный
университет имени Р. Сорайгырова,
Ларданова Зулейха Еенисовна
-
доцент, Оавлодарский государственный
университет имени Р. Сорайгырова, г.
Лошна Маталья Звановна
старший преподаватель кафедры
«Зстории Казахстана», Оавлодарский
государственный университет имени
Р. Сорайгырова, г. Оавлодар.
Лусагажинова Айгуль
Амантаевна
- магистр истории, доцент
кафедры «Зстории Казахстана»,
Оавлодарский государственный
университет имени Р. Сорайгырова,
Рулейменова Еулдуз
Дрмековна
- студент, Оавлодарский
государственный университет имени
Р. Сорайгырова, г. Оавлодар.
Тзакбаева А. К. -
государственный университет имени
Р. Сорайгырова, г. Оавлодар.
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. В журналы принимаются статьи
по всем научным направлениям в 1
экземпляре, набранные на компьютере,
напечатанные на одной стороне листа с
межстрочным интервалом 1,5, с полями
30 мм со всех сторон листа, электронный
носитель со всеми материалами в
текстовом редакторе «Microsoft Of�ce
Word (97, 2000, 2007, 2010) для WIN
2. Общий объем статьи, включая
аннотацию, литературу, таблицы,
рисунки и математические формулы не
должен превышать 8-10 страниц.
3. Статья должна сопровождаться
двумя рецензиями доктора или кандидата
наук для всех авторов. Для статей,
публикуемых в журнале «Вестник ПГУ»
химико-биологической серии, требуется
экспертное заключение.
4. Периодичность издания журналов
– четыре раза в год (ежеквартально).
Статьи должны быть
оформлены в строгом соответствии
со следующими правилами:
1. УДК по таблицам универсальной
десятичной классификации;
2. название статьи - на казахском,
русском и английском языках,
заглавными буквами жирным шрифтом,
абзац центрованный;
3. инициалы и фамилия(-и) автора(-
ов), полное название учреждения;
4. резюме на казахском, русском и
английском языках: кегль – 10 пунктов,
курсив, отступ слева-справа — 1 см,
интервал 1,0; для Вестников химико –
биологической серии требуется также
экспертное заключение;
5. текст статьи: кегль – 12 пунктов,
гарнитура - Times New Roman (для
русского, английского и немецкого
языков), KZ Times New Roman (для
казахского языка).
6. межстрочный интервал
1,5 (полуторный);
7. список использованной
литературы (ссылки и примечания в
статье обозначаются сквозной нумерацией
и заключаются в квадратные скобки).
Список литературы должен быть
оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-84.
– например:
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Автор. Название статьи // Название
журнала. Год издания. Том (например,
Т.26.) номер (например, № 3.). – страница
(например С. 34. или С. 15-24.)
Андреева, С. А.
Название книги.
– Место издания (например, М.:)
Издательство (например, Наука,)
год издания. – Общее число страниц в
книге (например, 239 с.) или конкретная
страница (например, С. 67.)
На отдельной странице
В бумажном и электронном
вариантах приводятся:
– название статьи, сведения об
авторе: Ф.И.О. полностью, ученая
степень, ученое звание и место работы
на казахском, русском и английском
языках (для публикации в разделе «Наши
авторы» и «Содержание»);
– полные почтовые адреса, номера
служебного и домашнего телефонов,
е-mаіl (для связи редакции с авторами,
не публикуются);
1. Иллюстрации. Перечень
рисунков и подрисуночные надписи
к нимпредставляют по тексту статьи.
В электронной версии рисунки и
иллюстрации представляются в формате
ТIF или JPG с разрешением не менее
2. Математические формулы должны
быть набраны как Microsoft Equation
(каждая формула - один объект).
3. Автор просматривает и визирует
гранки статьи и несет ответственность за
содержание статьи.
4. Редакция не занимается
литературной и стилистической
обработкой статьи. Рукописи, диски
и дискеты не возвращаются. Статьи,
оформленные с нарушением требований,
к публикации не принимаются и
возвращаются авторам.
5. Оплата за публикацию в Вестнике
составляет 5000 (Пять тысяч) тенге.
6. Статью (бумажная, электронная
версии, оригинал квитанции об оплате)
следует направлять по адресу:
140008, Казахстан, г. Павлодар,
ул. Ломова, 64, Павлодарский
государственный университет
имени С.Торайгырова, Издательство
«Кереку», каб. 137
Тел. 8 (718-2) 67-36-69,
(внутр. 147; 183) факс: 8 (718-2) 67-37-02.
РГКП Павлодарский
государственный университет
им. С. Торайгырова
АО «Цеснабанк»
БИК T S Е S K Z K A
Код сектора экономики – 6
Признак резиденства –1
АВТОРЛАР
1. Журнал мақаласы әр түрлі ғылым
бағытында 1 данасы компьютерде
беттелген түрде қабылданады. Мақала
парақтың бір жағында, бет жан-
жағынан 30 мм, 1,5 мм интервалмен
компьютерде терілуі қажет және
аталған материал түгелдей «Microsoft
Of�ce Word (97, 2000, 2007, 2010) Win
dows үшін» (кегль – 12 пункт, гарнитура
– Times New Roman) редакторымен
өңделген электрондық тасымалдайтын
нұсқасымен қоса қабылданады, яғни
мақаланың электронды нұсқаны
міндетті түрде тапсыру тиіссіздер.
2. Мақаланың жалпы көлемі
аннотация (аңдатпа), әдебиеттер тізімі,
кесте, суреттер мен математикалық
формулаларды қоса есептегенде
8-10 беттен аспауы қажет.
3. Барлық авторлардың
мақалалары ғылым доктор
немесе ғылым кандидаттарының
рецензияларымен (2 резензия)
қабылданады. «ПМУ Хабаршысы»
журналының химия-биология
сериясында мақалаңызды шығару
үшін эксперттің нәтиже қажет етеді.
4. Журнал (календар бойынша)
жылына 4 рет шығады (квартал
Мақалалар төмендегі
ережелерге сәйкес рәсімделуі шарт:
1. ӘОЖ (УДК) нөмірі әмбебап ондық
жіктелу кестесі бойынша жазылады;
2. Автордың аты-жөні – қазақ,
орыс және ағылшын тілінде, азатжол
қағаздың сол жағында жазылады;
3. Мақала аты – қазақ, орыс және
ағылшын тілінде, бас әріптермен
қалың шрифтпен, азатжол қағаздың
сол жағында жазылады;
4. Түйіндеме қазақ, орыс және
ағылшын тілінде: кегль – 10 пункт,
курсив, он – сол жағынан 3 см. бос
жер қалдыру, 1,0 интервал жасау керек
5. Мақала мәтіні: кегль – 14 пункт,
гарнитура – Times New Roman (орыс,
ағылшын, неміс тілдері үшін), KZ
Times New Roman (қазақ тілі үшін)
6. Жол аралық интервал
7. Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі (мақаладағы сілтемелер мен
ескертпелер төрт бұрышты жақша
ішінде көшіріледі). әдебиеттер тізімі
ГОСТ 7.5-98; ГОСТ 7.1-2003 сәйкес
көрсетіледі.
1 Автор. Мақала аты ІІ журнал
аты. Шыққан жылы. Томы (мысалы,
Т. 26.). – нөмірі (мысалы, №23) бет
(мысалы 34 б. Немесе 15-24 бб.)
Андреева, С. А.
Кітаптың аты.
Шыққан жері (мысалы, М.:) Баспа
(мысалы, Наука) шыққан жылы.
Кітаптың жалпы бетінің саны
(мысал, 239 б) немесе нақты беті
(мысалы, 67 б.).
Петров, И. И.
Диссертацияның
аты: биолог. ғыл. канд. дис.
– М. : институт аты, жылы. – бет
саны.
C. Christopoutos,
The trasns
mission – Line Modelling (TML) Me
tod, Piscataway, NJ: IEEE Press, 1995.
бетте
Қағаз және электронды түрде
болу керек:
- мақаланың аты, автор жөнінде
мәлімет: автордың аты-жөні толығымен,
ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы,
жұмыс орны қазақ, орыс және ағылшын
тілінде («Біздің авторлар» және
«Мазмұны» бөліміне жариялау үшін);
- почталық мекен-жайлары
(толығымен), жұмыс және үй
телефондарының нөмірі, e-mail
(редакцияның автормен байланыс
жасау үшін, жарияланбайды).
1. Иллюстрациялар. Сурет
тізімі мен суреттің жазбалары жеке
беріледі де, мақаланың жалпы
мәтініне енгізілмейді. Суреттер және
иллюстрациялар 300 dpi дейін TIF
немесе JPG форматымен беріледі.
2. Математикалық формулалар
Microsoft Equation Editor (әр формула
– бір объект) бойынша теріледі.
3. Мақаланың мазмұнының
қателеріне жауапкершілігіне автор
өзі жауап береді.
4. Редакция мақаланың әдеби
және стилистикалық өңдеуімен
айналыспайды. Қолжазба
қайтарылмайды. Талапқа сәйкес
рәсімделген мақалалар қабылданбайды
және авторларға қайтарылады.
5. Хабаршыға басуға төлемі
5 000 (бес мың) теңге тұрады.
6. Мақала (қағаз түрінде, электрон
түрінде және төлем түбіртегінің
тұпнұсқасы да) мына мекен жайға
жіберуге болады:
140008, Қазақстан республикасы,
Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 64,
С. Торағыров атындағы Павлодар
мемлекеттік университеті, «КЕРЕКУ»
Тел. (718-2) 67-36-69
Теруге 23. 06. 2014 ж. жiберiлдi. Басуға 29. 06. 2014 ж.
қол қойылды. Форматы 197х420/2. Кiтап-журнал қaғазы.
Көлемi 6,78 шартты б.т. Таралымы 300 дана.
Бағасы келiciм бойынша.
Компьютерде беттеген: Ж. К. Кабылбекова
Корректорлар: Б. Б. Ракишева, А. Елемесқызы, А. Р. Омарова
Тапсырыс № 1492
Сдано в набор 23.06.2014 г. Подписано в печать 29.06.2014 г.
Формат 197х420/2. Бумага книжно-журнальная.
Объем 6,78 уч.-изд. л. Тираж 300 экз. Цена договорная.
Компьютерная верстка: Ж. К. Кабылбекова
Корректоры: Б. Б. Ракишева, А. Елемескызы, А. Р. Омарова
Заказ № 1492
Издательство «КЕРЕКУ»
Павлодарского государственного университета
им. С.Торайгырова.
140008, г. Павлодар, ул. Ломова, 64.

Приложенные файлы

  • pdf 36218687
    Размер файла: 820 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий