— Cac h?c ph?n tien quy?t: D?i s?, Gi?i tich 1 va 2, — Cac yeu c?u d?i v?i h?c ph?n (n?u co): sinh vien c?n n?m ki?n th?c co. Khoa/B? mon ph? trach h?c ph?n, d?a ch?: B? Mon Toan. 3. M?c tieu c?a h?c ph?n. — Ki?n th?c:N?m v?ng ki?n th?c co b?n c?a ch


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

KHOA

CNTT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập


Tự do


Hạnh phúc
ĐỀ CƢƠNG
CHI TIẾT
HỌC

PH
ẦN


TO

N

CHUY

N

Đ


1. Thông tin về gi
o

vin


TT

Họ tên giáo viên

Học hàm

Học vị

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Xukn Viên

PGS

TS

B
ộ môn Toán

2

Phạm Tiến Dũng

GVC

TS

Bộ môn Toán

3

Nguyễn Văn Hồng

GV

Ths

Bộ môn toán

4

Vũ Thanh Hà

GV

TS

Bộ môn Toán

5

Bùi Hoàng Yến

GV

ThS

Bộ môn Toán

6

Nguyễn Hồng Nam

GV

ThS

Bộ môn Toán


Thời

gian
, đ
ịa

đ
iểm

l

m

việc
:

Đ
ịa

chỉ

li

n

hệ
:

Bộ

m

n

To

n
,
n
h

A
1
-

P

408

Điện thoại, email:

069515330, email: [email protected]

Các hƣớng nghiên cứu chnh:

Phƣơng trình hàm điều hza, Phƣơng trình vi
tch phkn, Phƣơng trình đạo hàm riêng.

2. Thông tin chung về học
ph
ần


-

Tên học phần:

HÀM BIẾN SỐ P
HỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI

-

Mã học phần: 12.1.
30
.1.5

-

Số tn chỉ:

2

-

Học phần (bắt buộc hay lựa chọn): Bắt buộc

-

Các học phần tiên quyết: Đại số, Giải tch 1 và 2,

-

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

sinh viên cần nắm kiến thức cơ
bản, các phép biến đổi để p
hục vụ cho các chuyên ngành nhƣ: Điện,
Điện tử, CNTT, cơ…

-

Giờ tn chỉ đối với các hoạt động:Nghe giảng lý thuyết

:


26Làm bài tập trên lớp

:

17
Thảo luận:

Thảo luận giảng lý thuyết và bài tậpThực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, thực tập...):
Ôn Tập
-

K
iểm tra: 2Hoạt động theo nhóm:
Tự học:

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần, địa chỉ: Bộ Môn Toán


3. Mục tiêu của học

phần

-

Kiến thức
:
Nắm vững kiến thức cơ bản của chuyên đề nhằm chuẩn bị
cho các môn học chuyên ngành.

-

Kỹ năn
g
:


-

Thái độ, chuyên cần
:

4. Tóm tắt nội dung học

phầnChƣơng 1.

Hàm số biến số phức: giới thiệu những khái niệm cơ bản về số
phức, hàm số biến phức và các tnh chất nhƣ giới hạn, liên tục, đạo hàm,
tch phkn. Khái niệm về chuỗi hàm, chuỗi Taylo, Laure
nt. Khái niệm thặng
dƣ, cách tnh và vận dụng


Chƣơng 2.

Phép tnh toán tử:

Cần nắm vững một số phép biến đổi nhƣ
Laplace, biến đổi Z
. Vận dụng.

.

5.
Nội

dung

chi

tiết

học

phần

(
t

n

c

c

ch
ươ
ng
,
mục
,
tiểu

mục
)


С
о
де
р
жание

у
ч
е
б
н
о
й

ч
а
с
ти

:Пн


Наимено
вание главы, параграфа,...Чис. Ч. з


Виз зан.


I


Глава
I.

К
о
м
п
л
екс
н
ы
е

ч
и
с
л
а5


3+2

1
2

1
.
1

О
п
р
еде
л
е
ни
е

к
ом
п
л
е
к
с
н
о
г
о
ч
и
с
ла
.

1
.
2

Г
е
ом
е
т
р
и
чес
к
ое

и
зоб
р
а
ж
е
ни
е

к
ом
п
л
е
к
с
н
ых

ч
и
се
л

1
.
3.
Оп
е
р
а
ци
и

н
ад

к
ом
п
л
е
к
с
н
ыми
ч
и
с
лам
и

1
.
4

Р
азл
и
ч
н
ы
е

ф
о
р
мы

за
пи
с
и

к
ом
п
л
е
к
с
н
о
г
о

ч
и
с
ла1
.
5

Пр
едс
т
авл
е
ни
е

пр
о
и
зв
еде
ни
я

и

ч
а
с
т
н
о
г
о

к
ом
п
л
е
к
с
н
ых

ч
и
се
л,

за
д
а
нн
ых

в

т
риг
о
н
ом
е
т
ри
чес
к
ой

ф
о
р
м
е

1
.
6

В
озв
еде
ни
е

в

с
т
е
п
е
н
ь
.

Ф
о
р
мула

М
уа
в
р
а


1
.
7

И
звл
ече
ни
е

к
о
рн
я

2+1
1+1


II


Глава
II
.

П
р
е
д
е
л

и

н
е
п
р
е
р
ы
в
н
о
с
ть


53+2

12


2
.
1

Пр
еде
л

п
о
с
л
ед
ова
т
е
л
ь
н
о
с
т
и


2
.
2

Р
а
с
ш
ир
е
нн
ая

к
ом
п
л
е
к
с
н
ая
п
ло
с
к
о
с
т
ь

2
.
3

П
о
н
я
т
и
е

обла
с
т
и

и

н
е
пр
е
р
ыв
н
о
й

к
ри
вой


2
.
4

О
п
р
еде
л
е
ни
е

ф
у
нк
ц
и
и
.

2
.
5

Пр
еде
л

ф
у
нкц
и
и


2
.
6

Н
е
пр
е
р
ы
в
н
о
с
т
ь
2+11+1III

Глава
II
I.
П
р
о
и
з
в
о
д
н
а
я


10


6+4

1

23

3
.
1

О
п
р
еде
л
е
ни
е

пр
о
и
зво
д
н
ой


3
.
2

Д
и
ф
ф
е
р
е
нци
ал
.

3
.
3

Н
е
об
х
о
д
и
мое

и

д
о
с
т
а
т
о
ч
н
ое

у
с
лов
и
я

д
и
ф
ф
е
р
е
нцир
у
е
мо
с
ти

ф
у
нкци
и

3
.
4

П
о
н
я
т
и
е

а
н
а
л
и
т
и
ч
ес
к
ой

ф
у
н
к
ци
и3.5

Пр
а
в
и
ла
д
и
ф
ф
е
р
е
нцир
ов
а
ни
я


3
.
6

У
с
лов
и
я

К
Р
ЭД

в

п
оля
рн
ых

к
оо
р
д
ин
а
т
ах


3
.
7

Г
е
ом
е
т
р
и
чес
ки
й

с
мы
с
л

мо
д
уля

и

а
рг
ум
е
н
т
а

п
р
о
и
з
во
д
н
ой3
.
8

П
р
и
м
е
р
ы

к
о
н
ф
о
р
м
н
о
г
о

о
т
о
б
р
а
ж
е
ни
я


3
.
9

Г
е
ом
е
т
р
и
чес
ки
е

с
во
й
с
т
ва

д
р
об
н
о
-
л
ин
е
йн
ой

ф
у
н
кци
и


3
.
10

Ин
в
а
ри
а
н
т
н
о
с
т
и

д
р
об
н
о
-
2+1

2+12+2


л
ин
е
й
н
о
г
о
о
т
о
б
р
а
ж
е
ни
я


3
.
11

Г
а
р
м
о
ни
чес
ки
е

ф
у
н
кци
иIV


Глава
IV.

Нек
о
т
о
р
ы
е

э
л
е
м
е
нт
а
р
н
ы
е

ф
у
н
к
ции5


4+1

1


2

4
.
1

С
т
е
п
е
н
н
ая
ф
у
нкци
я

4
.
2

П
о
к
аз
а
т
е
л
ь
н
ая

ф
у
н
к
ци
я


4
.
3

Ф
у
н
к
ци
я

w

4
.
4

Л
о
г
а
р
и
ф
м
и
чес
к
ая

ф
у
нкци
я


4
.
5

Т
риг
о
н
ом
е
т
ри
чес
ки
е

и

г
и
п
е
р
бол
и
чес
ки
е

ф
у
нкци
и4
.
6

О
б
р
а
т
н
ые

т
риг
о
н
ом
е
т
ри
чес
ки
е

ф
у
нк
ц
и
и


4
.
7

О
б
р
а
т
н
ые

гип
е
р
бол
и
чес
ки
е

ф
у
нкц
и
и

4
.
8

Ф
у
н
к
ци
я

Ж
у
к
ов
с
к
о
г
о
.


2+0


2+1


V


Глава
V
.

И
нт
е
г
р
и
р
о
в
а
н
и
е

ф
у
н
к
ци
и

к
о
м
п
л
екс
н
о
г
о

п
е
р
е
м
е
н
н
о
г
о10


6+4

1
25
.
1

О
п
р
еде
л
е
ни
е

ин
т
е
гр
ала

5
.
2

В
ы
ч
и
с
л
е
ни
е

и
н
т
е
гр
ал
а


5
.
3

Т
е
о
р
е
ма

К
о
ш
и

д
ля

о
д
н
о
с
вяз
н
ой
обла
с
т
и


5
.
4

Т
е
о
р
е
ма

К
о
ш
и

д
ля

м
н
о
г
о
с
вяз
н
ой

обла
с
т
и


2+12+1


3


5
.
5

И
н
т
е
гр
а
л
ь
н
ая

ф
о
р
мула
К
о
ш
и


5
.
6

В
ы
ч
и
с
л
е
ни
е

и
н
т
е
гр
алов

п
о

зам
кн
у
т
ой

к
у
с
о
ч
н
о
-
г
ла
д
к
ой

ж
о
р
д
а
н
овой

кри
вой


5
.
7

Б
ес
к
о
н
еч
н
ая

д
и
фф
е
р
е
нц
и
р
у
е
мо
с
т
ь

а
н
ал
и
т
и
чес
к
ой
ф
у
нкци
и

2+2Глава
VI.
Р
я
д
ы10


6+4

1

2
3

6
.
1

Ч
и
с
ловые

р
я
д
ы


6
.
2

Ф
у
н
к
ци
о
н
а
л
ь
н
ые

р
я
д
ы

6
.
3

С
во
й
с
т
ва

р
ав
н
ом
е
рн
о

с
х
о
д
я
щ
и
х
с
я

р
я
д
ов6
.
4

С
т
е
п
е
н
н
ые

р
я
д
ы

6
.
5

С
во
й
с
т
ва

с
т
е
п
е
нн
ых

р
я
д
ов


6
.
6

Р
яд

Т
е
й
ло
р
а


6
.
7

Т
е
о
р
е
ма

ед
ин
с
т
в
е
нн
о
с
т
и

р
азло
ж
е
ни
я а
н
а
л
и
т
и
чес
к
ой

ф
у
нкц
ии

в

с
т
е
п
е
нн
ой

р
я
д


6
.
8

Н
ули

а
н
ал
и
т
и
чес
к
ой

ф
у
нкци
и


6
.
9

С
во
й
с
т
во

ед
ин
с
т
в
е
нн
о
с
т
и

а
н
а
л
и
т
и
чес
ки
х

ф
у
н
к
ци
й


6
.
10

П
о
н
я
т
и
е

об

а
н
ал
и
т
и
чес
к
ом

пр
о
д
ол
ж
е
ни
и


6
.
11

Р
азло
ж
е
ни
е

ф
у
нкци
й

в

р
яд

Т
е
й
ло
р
а


6
.
12

П
р
инци
п

ма
к
с
и
мума

мо
д
уля


2+0

2+2
2+2

ф
у
нк
ц
ии
.

Т
е
о
р
е
ма

Л
и
ув
и
лл
я
.

О
с
н
ов
н
ая

т
е
о
р
е
ма

вы
с
ш
е
й

ал
г
е
б
р
ыГлава
VII.

Р
яд

Л
о
р
а
н
а


10


6+4

1


2

7
.
1

П
о
н
я
т
и
е

р
я
д
а

Л
о
р
а
н
а


7
.
2

Р
азло
ж
е
ни
е

ф
у
нкци
и

в

р
яд

Л
о
р
а
н
а


7
.
3

О
с
обые

т
о
ч
к
и

и

и
х

к
ла
сс
и
ф
и
к
а
ци
я7
.
4

Р
азло
ж
е
ни
е

а
н
ал
и
т
и
чес
к
ой
ф
у
нкци
и

в

р
яд

Л
о
р
а
на

в

о
кр
ес
т
н
о
с
т
и
б
ес
к
о
н
еч
н
о

у
д
ал
ѐ
нн
о
й

т
о
ч
к
и


7
.
5

Ц
е
лые

и

м
е
р
омо
р
ф
н
ые

ф
у
н
кци
и3+2


3+2


Глава
VIII
.

В
ы
че
т
ы

и

и
х

п
р
и
л
о
ж
е
н
и
я


10


6+4

123

8
.
1

О
п
р
еде
л
е
ни
е

вы
че
т
а8
.
2

О
с
н
ов
н
о
й
п
р
и
е
м

вы
ч
и
с
л
е
ни
я

вы
че
т
а


8
.
3

В
ы
ч
и
с
л
е
ни
е

вы
че
т
а

ф
у
нкци
и

в

п
ол
юс
е


8
.
4

В
ы
че
т

ф
у
нкц
и
и

в

б
ес
к
о
н
еч
н
о

у
д
ал
е
нн
ой

т
о
ч
к
е

8
.
5

О
с
н
ов
н
ая

т
е
о
р
е
ма

о

вы
че
т
ах


е
о
р
е
ма

К
о
ш
и

о

вы
че
т
а
х
)


8
.
6

Л
о
г
а
р
и
ф
м
и
чес
ки
й

вы
че
т8
.
7

П
р
инци
п

а
рг
ум
е
н
т
а


8
.
8

Т
е
о
р
е
ма

Р
у
ш
е


2+12+2


2+1

8
.
9

П
р
и
м
е
н
е
ни
е

вы
че
т
ов

к

вы
ч
и
с
л
е
ни
ю

ин
т
е
гр
аловГлава
IX.

Ос
н
о
в
ы

о
п
е
р
а
ц
и
о
н
н
о
г
о

и
с
ч
и
с
л
е
ни
я10


6+4

1
2
3

9
.
1

П
о
н
я
т
и
е

п
р
е
об
р
азова
ни
я
Л
а
п
ла
с
а

9
.
2

С
х
о
д
и
мо
с
т
ь

и
н
т
е
гр
ала

Л
а
п
ла
с
а


9
.
3

О
с
н
ов
н
ые

с
во
й
с
т
ва

пр
е
об
р
азова
ни
я

Л
а
п
ла
с
а


9
.
4

И
зоб
р
а
ж
е
ни
я

н
е
к
о
т
о
р
ых

пр
о
с
т
е
й
ш
и
х

ф
у
нкци
й

.

9
.
5

В
о
сс
т
а
н
овл
е
ни
е

о
риги
н
ала

п
о

и
зв
ес
т
н
о
м
у

и
зоб
р
а
ж
е
ни
ю


9
.
6

Т
абл
иц
а

н
е
к
о
т
о
р
ых

и
з
об
р
а
ж
е
ни
й9
.
7

П
р
и
м
е
н
е
ни
е

о
п
е
р
а
ц
и
о
нн
о
г
о

и
сч
и
с
л
е
ни
я

к

р
е
ш
е
нию

д
и
фф
е
р
е
нци
а
л
ь
н
ых


у
р
ав
н
е
ни
й

и

с
и
с
т
е
м

д
и
фф
е
р
е
н
ц
и
ал
ь
н
ых

у
р
ав
н
е
н
и
й2+1
2+1
2+2Сумарные


75


45
лек
+30
прак.


6.
Gi

o

tr

nh
,
t

i

liệu

tham

khảo

Ли
т
е
р
а
т
у
р
а


TT

Tên giáo trình, tài liệu

Tình trạng giáo trình, tài liệu

1

Gio trnh 1
(chƣa có)

Có ở thƣ
viện

(website)

Gio vin
hoặc
khoa c


Đề nghị
mua mới

Đề nghị
biên soạn
mới

2

Giáo trình 1(chƣa có)T

i

liệu

tham

khảo
:

1,
Ф
у
нкц
и
и
к
омпл
е
к
с
н
о
й п
е
ре
м
е
нной

и…,

Ф
а
н
Б
а
Н
г
о
к, 1
9
8
0 (Вьетнам).


2, Те
о
р
ия ф
у
нкций
,

Е
.

Титч
м
а
р
ш
,
1
9
8
0
,

Н
а
у
к
а
-
М
о
с
к
в
а
,

Р
оссия
.

3,

В
ысш
а
я
м
атем
а
т
и
к
а

Я
.

С
.

Б
у
г
ро
в
,

С
.

М
.
Н
и
к
о
льс
к
ий19
8
0,

Н
а
у
к
а
-

М
о
с
к
,

Р
оссия,

4.

Методы теории

ф
ункц
и
и
к
омпл
е
к
-
с
н
ого переменного
,

Ла
врентьев М.А и
Шабат Б.В
,
1987
,

Р
оссия.


5,

Теория

ф
ункц
и
и
к
омпл
е
к
с
н
ого
переменного
,

Морозова В.Д.
,

2000
,

М.
Изд
-
во МГТУ
,

Р
оссия
.


6,Сборник задач по теории функций
комплесного... Волковыский Л.И.

1975

М. Наука Р
оссия

Khng
c
c


cĐề nghị
bin s
oạn


7
.
H

nh

thức

tổ

chức

dạy

học

7.1.
Lịch

tr

nh

chung
: (
Ghi

tổng

số

giờ

cho

mỗi

cột
)

Nội

dung

H

nh

thức

tổ

chức

dạy

học

học

phần

Tổng

Lên lớp

T
hực hành,
th nghiệm,
thực tập...

Tự học,

tự ng
.
cứu

L
thuyết

Bi
tập

Thảo
luận

Глава 1


3


2

5

Глава 2


3


2

5

Глава 3


5


4


1
10

Глава 4


4


1

5

Глава 5


5


4


1
10

Глава 6


5


4


1
10

Глава 7


5


4


1

10

Глава 8


5


4


1

10

Глава 9


5


4


1

10


7.2. Lịch trì
nh tổ chức dạy học cụ thểBài giảng 1:
Комплексные

числа
Chƣơng

I, M

c: I.1
-
I.2Tiết thứ:

1
-
5


Tuần thứ:
-

Mục đch, yêu cầu
:


*

Giới thiệu về

số phức
,
tập số
phức mở rộng
;

php ton

trên trƣờng số phức,


một số tnh chkt

.* Vận dụng giải 1 số bài tập đơn giản

-

Hình thức tổ chức dạy học:

Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

-

Thờ
i gian:

LT: 3t; BT: 2t, Tự học: 5t

-

Địa điểm:
Giảng đƣờng

do phn cng

-

Nội

dung

ch

nh
:

Глава
1.
Комплексные числа

1.1.

Определение ко
мплексного числа

1.2.

Геометрическое изображение комплексных чисел

1.3.

Различные формы записи коплексного числа

1.4.

Операции над комплексными числами

1.5.

Извлечение корня

1.6.

Задачи

-

Y

u

cầu

SV

chuẩn

bị
:

Nắm

kiến

thức

c
ơ
bản
,
hiểu
,
l

m

b

i

tậ
p

đã
cho
.

-

Ghi

ch
:
Ghi

t

n

c

c

t

i

liệu

tham

khảo
(
TL
1,
TL
2.....)Bài giảng

2
:
Предел и непрерывностьCh
ƣơ
ng

I
I
,
M

c
:
II
.1
-
II
.2


Tiết

thứ
: 6
-
10

Tuần

thứ
:


-

Mục

đ
ch
,
y

u

cầu
:


*
Kh

i

niệm

mặt

phẳng

phức

mở

rộng
,
miền

n
-

li

n
, đƣ
ờng

cong

li

n

tục
.


*
Kh

i

niệm

h

m

b
iến

phức
,
t

nh

li

n

tục


*
Vận

dụng

giả
i

một

số

b

i

tập

đơ
n

giản

-

H

nh

thức

tổ

chức

dạy

học
:
L

thuyết
,
thảo

luận
,
tự

học
,
tự

nghi

n

cứu

-

Thờ
i gian:

LT: 3t; BT: 2t, Tự học: 5
t

-

Địa điểm:
Giảng đƣờng

-

Nội

dung

ch

nh
:

Глава 2. Предел и непреры
вность

2.1. Предел последовательности

2.2. Расширенная комплексная плоскость

2.3. Понятие области и непрерывной кривой

2.4. Определение функции

2.5. Предел функции

2.6. Непрерывность функции

2.7. Задачи


-

Yêu cầu SV chuẩn bị:

Nắm kiến thức cơ bản, hiểu,

làm bài tậ
p đã cho.


-

Ghi ch:
Ghi tên các tài liệu tham khảo(TL1, TL2.....)Bài giảng 3: ПроизводнаяChƣơng

II
I, M

c:
III.1
-
III.4


Tiết thứ:

1
1
-
1
5

Tuần thứ:


-

Mục đch, yêu cầu
:*

Khái niệm đạo hàm. Trình bày chi tiết định lý Cosi
-
R
ieman, biểu diễn dạng tọa
độ cực
.


* Vận dụng giải 1 số bài tập đơn giản

-

Hình thức tổ chức dạy học:

Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

-

Thờ
i gian:

LT: 3t; BT: 2t, Tự học: 3t

-

Địa điểm:
Giảng đƣờng

-

Nội

dung

ch

nh
:

Глава 3. Производна
я

3.1. Определение производной

3.2. Дифференциал

3.3. Необходимое и достаточное условия дифференцируемости функции

3.4. Правила дифференцирования


-

Y

u

cầu

SV

chuẩn

bị
:

Nắm kiến thức cơ bản, hiểu, làm bài tậ
p đã cho.


-

Ghi ch:
Ghi tên các tài liệu tham

khảo(TL1, TL2.....)


Bài giảng 4:
Производная

(
продол.
)Chƣơng

II
I, M

c:

III.
5
-
I
II.7


Tiết thứ:

1
6
-
20

Tuần thứ:


-

Mục đch, yêu cầu
:


*

Giới thiệu về

ý nghĩa hình học của modun và arg; khái niệm hàm điều hza.
* Vận dụng giải 1 số bài tập đơn giản

-

Hình thức tổ chức dạy học:

Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

-

Thờ
i gian:

LT: 3t; BT: 2t, Tự học: 3t

-

Địa điểm:
Giảng đƣờng

-

Nội dung chnh

3.5. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

3.6
. Гармонические функции

3.7. Задачи


-

Y

u

cầu

SV

chuẩn

bị
:

Nắm kiến thức cơ bản, hiểu, làm bài tậ
p đã cho.


-

Ghi ch:
Ghi tên các tài liệu tham khảo(TL1, TL2.....)
B

i

giảng

5: Некоторые элементарные функцииCh
ƣơ
ng

IV
,
M

c
:

IV
.
1
-
IV
.
8


Tiết

thứ
: 2
1
-
25

Tuần

thứ
:


-

Mục

đ
ch
,
y

u

cầu
:


*
Giới

thiệu

về

một

số

h

m

c
ơ
bản

th
ƣ
ờng

gặp

v

c

c

t

nh

chất

.


*
Vận

dụng

giải

1
số

b

i

tập

đơ
n

giản

-

H

nh

thức

tổ

chức

dạy

học
:
L

thuyết
,
thảo

luận
,
tự

học
,
tự

nghi

n

cứu

-

Thờ
i gian:

LT: 4t; BT:

1t, Tự học: 3t

-

Địa điểm:
Giảng đƣờng

-

Nội dung chnh:

Глава 4. Некоторые элементарные функции

4.1. Степенная функция

4.2. Показательная функция

4.3. Функция

4.4. Логарифмическая функция

4.5. Тригонометрические и гиперболичес
ие функции

4.6. Обратные тригонометрические функции

4.7 Обратные гиперболические функции

4.8. Задачи

-

Y

u

cầu

SV

chuẩn

bị
:

Nắm kiến thức cơ bản, hiểu, làm bài tậ
p đã cho.


-

Ghi ch:
Ghi tên các tài liệu tham khảo(TL1, TL2.....)

B

i

giảng

6: Интегрирование функциикомплексного переменногоChƣơng

V
,

M

c:

V.
1
-
V.
4


Tiết thứ:

26
-
30

Tuần thứ:


-

Mục đch, yêu cầu
:


*

Định nghĩa tch phkn, định lý tch phkn Cosi cho miền đơn và đa liên

v
một số

tnh chất
.

* Vận
dụng giải 1 số bài tập đơn giản

-

Hình thức tổ chức dạy học:

Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

-

Thờ
i gian:

LT: 4t; BT: 1t, Tự học: 3t

-

Địa điểm:
Giảng đƣờng

-

Nội

dung

ch

nh
:

Глава 5. Интегрирование функции комплексного
переменного

5.1. Оп
ределение интеграла

5.2. Вычисление интеграла

5.3. Теорема Коши для односвязной области

5.4. Теорема Коши для многосвязной области

-

Y

u

cầu

SV

chuẩn

bị
:

Nắm kiến thức cơ bản, hiểu, làm bài tậ
p đã cho.


-

Ghi ch:
Ghi tên các tài liệu tham khảo(TL1, TL2....
.)B

i

giảng

7: (продол.)

Интегрирование функции комплексного переменногоChƣơng

V
, M

c:

V
.
5
-
V
.
8


Tiết thứ:

3
1
-
3
5

Tuần thứ:


-

Mục đch, yêu cầu
:


*

Công thức tch phkn Cosi, và 1 số áp dụng

.

* Vận dụng giải 1 số bài tập đơn giản

-

Hình thức tổ chức dạy học:

Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

-

Thờ
i gian:

LT: 3t; BT: 2t, Tự học: 3t

-

Địa điểm:
Giảng đƣờng

-

Nội dung chnh:

5.5. Интегральная формула Коши

5.6. Вычисление интегралов по замкнутой кусочно
-
гладкой жорданово
й кривой

5.7. Бесконечная дифференцируемость аналитической функции

5.8. Задачи

-

Y

u

cầu

SV

chuẩn

bị
:

Nắm kiến thức cơ bản, hiểu, làm bài tậ
p đã cho.


-

Ghi ch:
Ghi tên các tài liệu tham khảo(TL1, TL2.....)Bài giảng 8:
Ряды
Chƣơng

V
I
, M

c:

V
I
.
1
-
V
I.5


Tiết thứ:

3
6
-
40

Tuần thứ:


-

Mục đch, yêu cầu
:


*

Chuỗi lũy thừa và một số tnh chkt
, và 1 số áp dụng

.

* Vận dụng giải 1 số bài tập đơn giản

-

Hình thức tổ chức dạy học:

Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

-

Thờ
i gian:

LT
: 4t; BT: 1t, Tự học: 3t

-

Địa điểm:
Giảng đƣờng

-

Nội

dung

ch

nh
:

Глава 6. Ряды

6.1. Числовые ряды

6.2. Функциональные ряды

6.3. Свойства равномерно сходящихся рядов

6.4. Степенные ряды

6.5. Свойства степенных рядов

-

Y

u

cầu

SV

chuẩn

bị
:

Nắm kiến thứ
c cơ bản, hiểu, làm bài tậ
p đã cho.


-

Ghi ch:
Ghi tên các tài liệu tham khảo(TL1, TL2.....)Bài giảng 9:
Ряды

(
продол.
)Chƣơng

V
I
, M

c:

V
I
.
6
-
V
I.
9


Tiết thứ:

41
-
45

Tuần thứ:


-

Mục đch, yêu cầu
:


*

Khai triển thành chuỗi Taylo

và 1 số á
p dụng

.

* Vận dụng giải 1 số bài tập đơn giản

-

Hình thức tổ chức dạy học:

Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

-

Thờ
i gian:

LT: 3t; BT: 2t, Tự học: 3t

-

Địa điểm:
Giảng đƣờng

-

Nội dung chnh:


6.6.
Ряд

Тейлора


6.7. Нули аналитической

функции


6.8. Разложение функций в ряд Тейлора


6.9. Задачи

-

Y

u

cầu

SV

chuẩn

bị
:

Nắm kiến thức cơ bản, hiểu, làm bài tậ
p đã cho.


-

Ghi ch:
Ghi tên các tài liệu tham khảo(TL1, TL2.....)

-
Bài giảng 10: Ряд ЛоранаChƣơng

V
I
I
, M

c:

V
I
I
.
1
-
V
I
I
.
3


Ti
ết thứ:

46
-
50

Tuần thứ:


-

Mục đch, yêu cầu
:


*

Khai triển thành chuỗ
i
Lorang

,
phkn loại điểm bất thƣờng

.

* Vận dụng giải 1 số bài tập đơn giản

-

Hình thức tổ chức dạy học:

Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

-

Thờ
i gian:

LT: 3
t; BT: 2t, Tự học: 3t

-

Địa điểm:
Giảng đƣờng

-

Nội

dung

ch

nh
:

Глава 7. Ряд Лорана

7.1. Понятие ряда Лорана

7.2. Разложение функции в ряд Лорана

7.3. Особые точки и их классификация

-

Y

u

cầu

SV

chuẩn

bị
:

Nắm kiến thức cơ bản, hiểu, làm bài tậ
p đã cho
.


-

Ghi ch:
Ghi tên các tài liệu tham khảo(TL1, TL2.....)B

i

giảng

11: Ряд Лорана
(продол.)Chƣơng

V
I
I
, M

c:

V
I
I
.
4
-
V
I
I
.
6


Tiết thứ:

51
-
5
5

Tuần thứ:


-

Mục đch, yêu cầu
:


*

Khai triển
chuỗi Lorang trong 1 lkn cận nào đó

và 1 số
vi dụ


.

* Vận dụng giải 1 số bài tập đơn giản

-

Hình thức tổ chức dạy học:

Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

-

Thờ
i gian:

LT: 3t; BT: 2t, Tự học: 3t

-

Địa điểm:
Giảng đƣờng

-

Nội dung chnh:

7.4. Разложение аналитической функции в ряд Лорана в

окрестности
бесконечно удаленной точки

7.5. Целые и мероморфные функции

7.6. Задачи

-

Yêu cầu SV chuẩn bị:

Nắm kiến thức cơ bản, hiểu, làm bài tậ
p đã cho.


-

Ghi ch:
Ghi tên các tài liệu tham khảo(TL1, TL2.....)


B

i

giảng

12: Вычеты и их приложенияCh
ƣơ
ng

V
I
I
I
,
M

c
:

V
I
II
.1
-
V
I
II
.
5


Tiết

thứ
: 56
-
60

Tuần

thứ
:


-

Mục

đ
ch
,
y

u

cầu
:


* Đ
ịnh

ngh
ĩ
a

thặng

d
ƣ,
v

c

c

t

nh

chất
.


*
Vận

dụng

giải

1
số

b

i

tập

đơ
n

giản

-

H

nh

thức

tổ

chức

dạy

học
:
L

thuyết
,
thảo

luận
,
tự

học
,
tự

nghi

n

cứu

-

Th

i gian:

LT: 3t; BT: 2t, Tự học: 3t

-

Địa điểm:
Giảng đƣờng

-

Nội dung chnh:

Глава 8. Вычеты и их приложения

8.1. Определение вычета

8.2. Основной прием вычисления вычета

8.3. Вычисление вычета функции в полюсе

8.4. Вычет функции в бесконечно удаленной

точке

8.5. Основная теорема о вычетах

-

Y

u

cầu

SV

chuẩn

bị
:

Nắm kiến thức cơ bản, hiểu, làm bài tậ
p đã cho.


-

Ghi ch:
Ghi tên các tài liệu tham khảo(TL1, TL2.....)B

i

giảng

13: Вычеты и их приложения (
продол.
)Ch
ƣơ
ng

V
I
I
I
,
M

c
:

V
I
II
.
6
-
V
I
II
.8


Ti
ết

thứ
: 61
-
65

Tuần

thứ
:


-

Mục

đ
ch
,
y

u

cầu
:


*
Ứng

dụng

thặng

d
ƣ đ


t

nh

t

ch

ph

n

.


*
Vận

dụng

giải

1
số

b

i

tập

đơ
n

giản

-

H

nh

thức

tổ

chức

dạy

học
:
L

thuyết
,
thảo

luận
,
tự

học
,
tự

nghi

n

cứu

-

Thờ
i gian:

LT: 3t; BT: 2t, Tự học:
3t

-

Địa điểm:
Giảng đƣờng

-

Nội dung chnh:

8.6. Логарифмический вычет

8.7. Применение вычетов к вычислению интегралов

8.8. Задачи

-

Y

u

cầu

SV

chuẩn

bị
:

Nắm kiến thức cơ bản, hiểu, làm bài tậ
p đã cho.


-

Ghi ch:
Ghi tên các tài liệu tham khảo(TL1, TL2...
..)
B

i

giảng

14: Основы операционного исчисления


Ch
ƣơ
ng

IX
,
M

c
:

IX
.1
-
IX
.4


Tiết

thứ
: 66
-
70

Tuần

thứ
:


-

Mục

đ
ch
,
y

u

cầu
:


*
Giới

thiệu

về

to

n

tử

Laplax

v
1
số

t

nh

chất
.


*
Vận

dụng

giải

1
số

b

i

tập

đơ
n

gi
ản

-

H

nh

thức

tổ

chức

dạy

học
:
L

thuyết
,
thảo

luận
,
tự

học
,
tự

nghi

n

cứu

-

Thờ
i gian:

LT: 3t; BT: 2t, Tự học: 3t

-

Địa điểm:
Giảng đƣờng

-

Nội

dung

ch

nh
:

Глава 9. Основы операционного исчисления

9.1. Понятие преобразования Лапласа

9.2. Сходимость и
нтеграла Лапласа

9.3. Основные свойства преобразования Лапласа

9.4. Изображения некоторых простейщих функций

-

Yêu cầu SV chuẩn bị:

Nắm kiến thức cơ bản, hiểu, làm bài tậ
p đã cho.


-

Ghi ch:
Ghi tên các tài liệu tham khảo(TL1, TL2.....)B

i

giảng

15: Осно
вы операционного исчисления (продол.)Ch
ƣơ
ng

IX
,
M

c
:

IX
.5
-
IX
.7


Tiết

thứ
: 71
-
75

Tuần

thứ
:


-

Mục

đ
ch
,
y

u

cầu
:


*
Ứng

dụ
ng

ph

p

biến

đ
ổi

Laplax
,

.


*
Vận

dụng

giải

1
số

b

i

tập

đơ
n

giản

-

H

nh

thức

tổ

chức

dạy

học
:
L

thuyết
,
thảo

luận
,
tự

học
,
tự

nghi

n

cứu

-

Thờ
i gian:

LT: 3
t; BT: 2t, Tự học: 3t
,


-

Địa điểm:
Giảng đƣờng

-

Nội dung chnh:

9.5. Восстановление оригинала по известому изображению

9.6. Решение дифференциальных уравнений и систем дифференциальныхуравнений

9.
7. Задачи

-

Y

u

cầu

SV

chuẩn

bị
:

Nắm

kiến

thức

c
ơ
bản
,
hiểu
,
l

m

b

i

tậ
p

đã
cho
.

-

Ghi

ch
:
Ghi

t

n

c

c

t

i

liệu

tham

khảo
(
TL
1,
TL
2.....)


8.
Ch

nh

s

ch

đ
ối

với

học

phần

v

c

c

y

u

cầu

kh

c

của

gi

o

vi

n

Sự hiện diện trên lớp: Không đi học
quá số tiêt theo
quy định

sẽ không đƣợc thi.

Mỗi lần lên bảng chữa bài tập đúng đƣợc ghi nhận, cộng vào điểm thƣờng
xuyn (1
-
2 lần: 0.5 điểm,

3 lần: 1 điểm)
. Chữa bài tập sai không bị trừ điểm.

Hết Chƣơng

nộp Bài làm của Bài tập Chƣơng
.

Lm
bài kiểm tra giữa học kỳ 1


2 lần.

9. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra
-

đánh giá kết quả học tập học
phần

9.1.

Kiểm tra


đánh giá thường xuyên:

Thƣờng xuyên điểm danh vào thời điểm thch hợp

9.2.

Kiểm tra
-

đánh giá định kì:


-

Tham gia học tập t
rên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tch cực thảo
luận,…):

hệ số 0.1


-

Hoàn thành tốt Bài tập về nhà , Kiểm tra giữa kì : hệ số 0.2

-

Thi kết thúc học phần tốt:

hệ số 0.7


Chủ nhiệm Khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ nhiệm Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)Đại tá Đào Thanh Tĩnh

Đại tá Tô Văn Ban Thiếu tá Phạm Tiến DũngCh
:


1.
Tất cả mẫu theo khổ giấy A4. Đặt lề nhƣ sau: Lề trên 2,5 cm ; Lề dƣới: 2 cm;
Lề trái: 3,5 cm ; Lề phải: 1,5 cm.


-

Dãn dzng: Multiple: 1.2 và không đánh số trang.


-

S
o
ạn

th
ảo

v
ới

m
UNICODE, font Times New Roman,
cỡ chữ là 14
.


2
. Khi nộp
đề

c
ƣơ
ng chi ti
ết
h
ọc
ph
ần
yêu cầu nộp cả bản điện tử
.


Приложенные файлы

  • pdf 36343559
    Размер файла: 743 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий