Скорость перемещения БДТ при спускоподъемных операциях, м/с (м/мин) 3.15.4. Органы управления и манометр герметизатора БДТ.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Rhtmyzpzms lpxmrzvxh wv vimywmmup wxvpojvlyzjh 666HG rvm ^ZU[\J (& '*k$ Nshjuq punmumx &&& H^|ptyrvm ^ZU[\J + Y$K$Nwuprvj RKOKXSP =;*78,4* 6!1# {yzhuvjrh # wxmlyzhjsmz yvivq wvsuq rvtwsmrz zm}uvsvkpmyrvkv vivx{lvjhup" ytvuzpxvjhuuq uh hyyp '&}'& wzp vyuvt!" ls xhivz y zx{ivq LO] lphtmzxvt **"*+ tt$ )."' tt$!" lspuvq *&&&t$ +&&&t$!" wvojvspq xmnptm" wxp wvtvp {yzhuvjprh vivx{lvjhup # kplxhjspmyrvkv thupw{szvxh" wxvpojvlpz tvuzhn yjvmkv zm}uvsvkpmyrvkv vivx{lvjhup uh yrjhnpu{$ ^yzhuvjrh yv ywm~phspopxvjhuut yrjhnpuut puyzx{tmuzvt tvnmz iz pywvsovjhuh wxp jwvsumupp xhivz wv wxvtjrm wmyhu} p whxh|puvj} wxvivr" |xmomxvjhup rshwhuvj j yrjhnpum" ~mtmuzpxvjvu} xhivz" povs~pp jvlvwxvzvrvj" rpysvzuvq vixhivzrp p vyjvmupp yrjhnpu" lx{kp} xmtvuzu} p pyysmlvjhzmsyrp} xhivz" j zvt pysm kmv|popmyrp} uh yrjhnpuh} jym} zpwvj wxp lhjsmupp uh kmxtmzpopx{mtvt {yzm$ ^ yzhuvj rh jwvsumuh j ysml{mt rspthzpmyrvt pywvsumupp0 # ryws{hzh~p wxp zmtwmxhz{xm vrx{nhmkv jvol{}h vz tpu{y *&I\ lY wsy *+I\1 # }xhumupm wxp zmtwmxhz{xm vrx{nhmkv jvol{}h vz tpu{y +&I\ lY wsy +&I\$ ] m}upmyrpm }hxhrzmxpyzprp0 [hivmm zkvjvm {ypspm punmrzvxh" zvuu%y )& Whrypthsut" zvuu%y wmxmtmmup LO] wxp yw{yrvwvlmtu} vwmxh~p}" t%y t%tpu!0 &"&'+ &"/! &".& *.! Ophtmzx LO]" tt lv **"*+ Whrypthsuh lspuh LO] uh ihxhihum" t # wxp lphtmzxm LO] )."' tt +&&& # wxp lphtmzxm LO] **"*+ tt *&&& Whrypthsuvm lhjsmupm uh {yzm yrjhnpu" WZh -& Whrypthsuvm lhjsmupm ohrhrp zm}uvsvkpmyrvq nplrvyzp" -& lvw{yrhmtvm rvuyzx{r~pmq {yzhuvjrp" WZh thrypthsuvm lhjsmupm ohrhrp wxp wxv jmlmupp vwmxh~pq vwxmlmsmzy py}vl po wxvuvyzu} }hxhrzmxpyzpr wxptmumtvq LO]! Nhihxpzum xhotmx tt" um ivsmm0 '+&&& (++& **&& ?*;;2 ^yzhuvjrh ytvuzpxvjhuh uh wvsuvwxpjvluvt hyyp '&}@&! p xhyypzhuh uh wxptmumupm j {ysvjp} imolvxvn$ '$($ Xh hyyp {yzhuvjsmu ljpkhzms tvuvyz um tmumm *&& V$y$ wxp '/&& vi%tpu$ '$)$ Zvlvkxmjhzms ljpkhzms 9=;EFB$ Yivkxmjhmtq zvwspjuq |pszx$ '$*$ \{tthxuh mtrvyz zvwspju} ihrvj um tmumm '&&& s$ '$+$ Uvxvirh wmxmlh tm}hupmyrh" /#zp yz{wmuhzh$ '$,$ Zmxjq p jzvxvq tvyz {wxhjsmtm$ '$-$ cpu y rhtmxhtp" y xmk{spx{mtt po rhipu lhjsmupmt jvol{}h$ '$.$ Uhipuh jvlpzms ~msuvtmzhsspmyrh" lj{}tmyzuh" imo ywhsuvkv tmyzh" vivx{lvjhuh umohjpyptt jvol{ut vivkxmjvt 9=;EFB p wxvismyrvjt thrvt nmszvkv ~jmzh$ '$/$ \plmu jvlpzms p whyyhnpxh vivx{lvjhu xmtutp imovwhyuvyzp$ '$'&$esmrzxvvivx{lvjhupm hyyp (* M" ljm hrr{t{szvxum ihzhxmp wv '/& Ktwmx$ Uvuzmqumx KUL y wvlvkxmjvt vz nplrvyzuvkv wvlvkxmjhzms ljpkhzms$ '$''$M}svwuh ypyzmth vivx{lvjhuh pyrxvkhypzmsmt" j rvtwsmrzm ptmmzy ymtuq kv|xpxvjhuuq x{rhj lspuvq ' �-2.:*,52/;4*D ;2;/6* Zxpjvl uhyvyvj vy{myzjsmzy vz ljpkhzms hyyp mxmo xholhzvu{ rvxvir{" rhxlhuu{ wmxmlh{ p xml{rzvx$ Nplxhjspmyrh ypyzmth tuvkvrvuz{xuh$ ($($ Zmxjq rvuz{x ohrxzvkv zpwh$ Ohuuq rvuz{x yvyzvpz po xmk{spx{mt} uhyvyvj p umxmk{spx{mt} kplxhjspmyrp} tvzvxvj p vimywmpjhmz wxpjvl punmrzvxh$ ($)$ Mzvxvq rvuz{x" xmk{spx{mtq wv lhjsmup" vimywmpjhmz wxpjvl {osh uhtvzrp LO]$ ($*$ ]xmzpq rvuz{x vimywmpjhmz0 # wxpjvl ZMY" # wvlmt {rshlprh" # wxpnpt ~mwmq tm}hupoth wvlhp$ # xmomxju{ ypyzmt{ ZMY" vimywmpjh{ um tmumm mt zxm}rxhzuvm vzrxzpm p ohrxzpm jym} wshmr isvrh wxmjmuzvxvj$ ($+$ Ojh vzlmsu} rvuz{xh vimywmpjhz xhivz{ ypyzmt {wxhjsmup xmk{spx{mt} uhyvyvj p kplxhjspmyrp} xhywxmlmspzmsmq y kplxhjspmyrpt {wxhjsmupmt$ ($,$ Yzlmsuq kplxhjspmyrpq uhyvy vimywmpjhmz xhivz{ {yzhuvjrp vivx{lvjhup$ ($-$ Nplxhjspmyrpq ihr trvyz .&& s vivx{lvjhu hjzvuvtut vivkxmjvt" jpo{hsut {rhohzmsmt {xvju" zmxtvtmzxvt" thkupzut {shjspjhzmsmt tmzhsspmyrp} wxptmymq" ohspjuvq kvxsvjpuvq y jvol{ut |pszxvt yhw{uvt!" p yspjut |pszxvt$ Zxml{ytvzxmuh jpo{hsuh ypkuhspoh~p ls rvuzxvs {xvjumt kplxhjspmyrvq nplrvyzp yxhihzjhmz wxp mkv whlmupp upnm tpupthsuv lvw{yzptvkv! p ohyvxmupmt yspju} p |pszxvj$ \pyzmth v}shnlmup kplxhjspmyrvkv thysh vivx{lvjhuh xhlphzvxvt p jmuzpszvxvt y wxpjvlvt vz smrzxvljpkhzms" jrshmtvkv hjzvthzpmyrp vz zmxtvxmsm$ ($/$ Xhwvxum kplxhjspmyrpm |pszx jpo{hsuvq ypkuhspoh~pmq j rvuz{xm wxpjvlh punmrzvxh$ ($'&$ Myvrvtvtmuzum kplxvtvzvx �H2;ABEEJ Ohup$ ($''$ Nplxhjspmyrh hwwhxhz{xh wxvpojvlyzjh Szhsp" \cK" Nmxthup" kplxhjspmyrh vijorh vy{myzjsmzy y wvtv yzhsu} zx{ivwxvjvlvj" vimywmpjhmz wv yxhjumup y kpirptp x{rhjhtp" uhlmnuvyz" nmyzrvyz rvuyzx{r~pp p ivsmm lspzmsuq yxvr ys{ni$ 4*+27* 89/:*8:* Zvlmtuh zmwsvpovspxvjhuuh rhipuh vwmxhzvxh$ )$($ Zvltuvm {yzxvqyzjv vimywmpjhmz wvlt uh '&&& tt$" vivx{lvjhuv tm}hupmyrpt |prypx{pt {yzxvqyzjvt$ )$)$ Uhipuh vwmxhzvxh vivx{lvjhuh rvulp~pvumxvt \wspz # ypyzmth0 zmwsv# }vsvl!$ )$*$ Yluh j}vluh ljmx$ )$+$ Kjzvuvtuq xhivzhpq uh lpomsuvt zvwspjm! jvol{uq vivkxmjhzms tvuvyz um tmumm + rMz$ Yzvwpzms vimywmpjhmz vivkxmj rhipu" vil{j zmwst jvol{}vt svivjvkv yzmrsh p ovu uvk vwmxhzvxh$ )$,$ Xhl w{szvt {wxhjsmup vruv po yzmrsvwhrmzh" yzmrsh zpwh HzxpwsmryJ uh jy pxpu{ rhipu" y jvlvyzvrvt" smrzxpmyrpt yzmrsvvpyzpzmsmt" vil{jvt yzmrsh vz jmuzpszvxh p ymtuvq ohpzuvq xmmzrvq$ )$-$ Yluv vruv uh yzmurm oh ywpuvq vwmxhzvxh$ )$.$ Yluv ivrvjvm vzrxjhmmy vruv" vluvjxmtmuuv ys{nhmm hjhxpqut j}vlvt" uh wxvzpjvwvsvnuvq vz j}vlh yzmum$ )$/$ _s{vxmy~muzum shtw ju{zxmuumkv vyjmmup uh (* M$ esmrzxpmyrpm rhims wxvsvnmu j rvxvih}$ )$'&$ Ojm (* M |hx uhx{nuvkv vyjmmup y jrsmupmt pou{zxp rhipu y w{szh {wxhjsmup$ )$''$ Ojm (* M wvjvxvzu} |hx#wxvnmrzvxh" {wxhjsmtm po rhipu$ Sotmxpzms yrvxvyzp jmzxh humtvtmzx!$ )$'($ Uhipuh vivx{lvjhuh ypyzmtvq kxvtrvkvjvxmq yjop" ptmmz wvjvxvzuvm rxmysv vwmxhzvxh y wvlsvrvzuprhtp" xmk{spx{mtvm wv jyvzm$ )$')$ Yluv vzrpluvm yplmum ytvuzpxvjhuv uh ohlumq yzmurm rhipu$ )$'*$ \wmxmlp rhipu p wv ivrvjt yzmurht xhywvsvnmu ymtum whumsp ls lvyz{wh r kplxhjspmyrpt hwwhxhzht w{szh {wxhjsmup" y rxmwsmupmt uh ivszh}$ )$'+$ Xh w{szm {wxhjsmup {yzhuvjsmu0 )$'+$'$ [{rvzrp ls {wxhjsmup isvrvt {wxhjsmup ks{}ptp" yxmohptp wshrhtp isvrh wxmjmuzvxh ptmz x{rvzrp rxhyuvkv ~jmzh" vyzhsutp # mxum$ Mym vxkhu {wxhjsmup wshrhtp wxmjmuzvxh ptmz ohtvr" wxmlvzjxhhpq ys{hquvm jrsmupm$ )$'+$($ Whuvtmzx lhjsmup {wxhjsmup isvrvt wxmjmuzvxvj$ )$'+$)$ Mmuzps" jrshpq wvlh{ lhjsmup r isvr{ wxmjmuzvxvj$ )$'+$*$ Yxkhu {wxhjsmup p thuvtmzx kmxtmzpohzvxh LO]$ Zvlhh kplxhjspmyrvq nplrvyzp r kmxtmzpohzvx{ vy{myzjsmzy vz uhyvyh Uhnlq po zxm} rvuz{xvj ypyzmt wxpnpth rvsvlvr punmrzvxh ptmmz yjvq thuvtmzx p jmuzps" rvzvxq povspx{mz rvuz{x psp yvmlpumz mkv y spupmq wvlhp lhjsmup" wxmljhxpzmsuv uhyzxvmuuvkv xml{r~pvuut rshwhuvt" psp yixvyh lhjsmup$ )$'+$,$ Wvupzvx" rshjphz{xh p ~p|xvjvq pulprhzvx ks{ipu ypyzmt rvuzxvsuv#xmkpyzxpx{mT$ )$'+$-$ Sulprhzvx jmyh$ )$'+$.$ Lsvr {wxhjsmup yrvxvyz p uhwxhjsmupmt wvlhp punmrzvxh$ )$'+$/$ [mk{szvx lhjsmup j wxp jvlm punmrzvxh y thuvtmzxvt$ )$'+$'&$ Yxkhu {wxhjsmup ythorvq {wsvzupzms kmxtmzpohzvxh zx{i uh {osm uhtvzrp$ )$'+$''$ [mk{szvx lhjsmup j wxpjvlm ihxhihuh y thuvtmzxvt$ )$'+$'($ Zxml{ytvzxmuh kplxhjspmyrh isvrpxvjrh" wxmlvzjxhhh ljpnmupm punmrzvxh wxp jrsmuuvt zvxtvom ihxhihuh$ )$'+$')$ Whuvtmzx ls ohtmxh lhjsmup j uhyvym wxpjvlh {osh uhtvzrp$ )$'+$'*$ [hywxmlmspzmsp ls {wxhjsmup {osvt uhtvzrp ytvzrh#uhtvzrh" wvlmt {rshljhzms p x{uh rvxxmr~p {rshljhzms zx{i" wvjvxvz!$ [{rvzrh {wxhjsmup x{uvq rvxxmr~pmq {rshljhzms lspuumm vyzhsu}$ [{rvzrh uhwxhjsmup jxhmupmt ihxhihuh ptmmz isvrpxvjr{ uh ytvzr{ vz ys{hquvkv jrsmup$ )$'+$'+$ [{rvzrh isvrpxvjrp ljpnmup punmrzvxh uh yw{yr$ )$'+$',$ Ojh thuvtmzxh ls rvuzxvs {yzmjvkv lhjsmup p lhjsmup ~pxr{s~pp$ )$'+$'-$ Zhums rvuzxvs whxhtmzxvj ljpkhzms y zh}vtmzxvt" wxpivxvt wvrhojhpt zmtwmxhz{x{ v}shnlhmq nplrvyzp p lhjsmupm thysh" jvsztmzxvt" thuvtmzxvt wumjthzpmyrvq ypyzmt p pulprhzvxvt {xvju zvwspjh j ihrm$ )$'+$'.$ Sulprhzvx zmtwmxhz{x kplxhjspmyrvq nplrvyzp$ )$'+$'/$ Yxkhu {wxhjsmup vivxvzhtp p hjhxpqut ks{mupmt ljpkhzms$ )$'+$(&$ esmrzxpmyrpq oj{rvjvq ypkuhs$ )$'+$('$ Zhums jrsmup vyjmmup" yzmrsvvpyzpzms p jmuzpszvxh$ )$',$ Mym thuvtmzx j jpixh~pvuuvt pywvsumupp" rvxw{yh ohwvsumu nplrvyz" p ptmz ljvqu{ rhs{ ry%yt( p WZh!$ )$'-$ Zhums {wxhjsmup jwvsumuh po umxnhjmmq yzhsp p ptmmz uhlwpyp" jwvsumuum kxhjpxvjrvq uh x{yyrvt orm$ 48695/4; 487:85B78 ! 216/:2/5B7A3 :/-2;:2:[email protected] wxvjmlmupp \ZY wvyzvuuvt{ jjvl{ uh lpywsmq wvlsmnhz whxhtmzx0 ks{ipuh yw{yrh LO] p yrvxvyz wxvjmlmup \ZY$ *$($Mjvl{ uh lpywsmq wvlsmnhz whxhtmzx0 zmtwmxhz{xh p lhjsmupm zm}uvsvkpmyrvq nplrvyzp1 lhjsmupm j spupp kplxhjspmyrvkv pulprhzvxh jmyh j xmnptm wxvytvzxh$ *$)$[mkpyzxh~pp wvlsmnhz whxhtmzx0 jym whxhtmzx" jjvlptm uh lpywsmq1 jxmt uhxhivzrp" zkvjvm {ypspm tm}hupoth wvlhp$ *$*$Uvtwsmry wxp ivxvj ptmmz ytuq isvr whtzp xmkpyzxpx{mt} whxhtmzxvj ls wvysml{mq vixhivzrp uh whtzp ytuvkv isvrh vimywmpjhmz umwxmxju{ ohwpy j zmmupm um tmumm zx} y{zvr$ wxvtsmuut uv{zi{rvt" rvzvxq yvvzjmzyzj{mz yzhulhxz{ 4C# +* ohpz vz jvolmqyzjp vrx{nhmq yxml p jvmuuvt{ yzhulhxz{ [email protected]#782#.'&3$ ^RPV +. Uvuyzx{r~p {osh uhtvzrp wvojvsmz xhivzhz y LO] lphtmzxvt lv **"*+ tt$ +$($ Lhxhihu {osh uhtvzrp ptmmz kmvtmzxpmyr{ mtrvyz +&&& t LO] lphtmzxvt )."' tt $$ +$)$ Lhxhihu {yzhuvjsmu uh yzhsuvq xhtm" ptmmq wvllvu yv yspjut vzjmxyzpmt" ohrxzt wxvirvq$ +$*$ Zxpjvl jhsh ihxhihuh vy{myzjsmzy vz kplxvtvzvxh y xml{rzvxvt y lpyrvjt uvxthsuv ohrxzt zvxtvovt$ ]vxtvo xhyzvxthnpjhmzy hjzvthzpmyrp wxp jrsmupp wxpjvlh ihxhihuh$ +$+$ ^oms uhtvzrp ptmmz tm}hupot ls xvjuvq {rshlrp jpzrvj LO]" ypu}xvupopxvjhuuq y jxhmupmt ihxhihuh p ptmmz x{u{ rvxxmr~p vz kplxhjspmyrvkv tvzvxh mxmo xmk{spx{mt{ |xpr~pvuu{ t{|z{$ ^rshljhzms j xhivmm wvsvnmupm wvlupthmzy kplxhjspmyrptp ~pspulxhtp" vyuhmuutp kplxhjspmyrptp ohtrhtp ls {lmxnhup ohlhuuvkv wvsvnmup$ +$,$ ^rshljhzms vyuhmu tm}hupmyrpt ymzprvt ks{ipu pulprh~p j tmzxh}! p smrzxvuut lhzprvt ks{ipu yw{yrh y pulprh~pmq j rhipum vwmxhzvxh y zvuvyz lv &"' t y wxpjvlvt vz tmxuvkv rvsmyh$ +$-$ ^oms uhtvzrp ptmmz jmxzsk {ysvjut wxv}vlvt *+ tt" {yzhuvjsmuuq uh jhs ihxhihuh ls wvlhp xhivmq nplrvyzp j LO]" xhyypzhuuq uh xhivmm lhjsmupm -&WZh$ Mmxzsk y zvx~h ohpmu zvsyzvq yzhsuvq wshyzpuvq" ohrxmwsmuuvq uh ivszh}$ +$.$ Xhx{nuq thup|vsl vivx{lvjhu vixhzut rshwhuvt p ptmmz ljh j}vlh y hxvjtp rxhuhtp" {ysvjut wxv}vlvt +&tt$ Zxpyvmlpupzmsum {os ptmz xmoi{ \wm~$ 8D '&&}'("-$ +$/$ Mu{zxmuupq thup|vsl ptmmz hxvjvq rxhu {ysvjut wxv}vlvt +& tt" {yzhuvjsmuuq tmnl{ jhsvt ihxhihuh p LO]$ Uvuyzx{r~p thup|vslh ptmmz so" wvojvspq wxvpojvlpz yixvy hxh j rvsvuu{ LO]$ \vmlpumupm LO] p ju{zxmuumkv thup|vslh ptmmz iyzxv xhoivxu{ rvuyzx{r~p xhomtuvkv zpwh$ +$'&$ Os lmtvuzhnh {osh uhtvzrp {yzhuvjsmuh ihsrh yv yrvihtp" wvojvsptp wxvpojvlpz wvlmt {osh uhtvzrp oh ljm zvrp$ +$''$ ^oms uhtvzrp ptmmz mzxm zhsxmwh ls |pryh~pp ihxhihuh wxp zxhuywvxzpxvjrm$ +$'($ Mym x{rhjh jyvrvkv lhjsmup [MO! {osh uhtvzrp jjmlmu uh vlu{ whums p ptmz iyzxvxhomtum yvmlpumup$ +$')$ ^oms uhtvzrp ptmmz ythojhmm {yzxvqyzjv" {yzhuvjsmuuvm uh kvsvjrm {rshljhzms" p ihr ls ythorp LO]" {yzhuvjsmuuq uh xhtm hyyp$ +$'*$ ^oms uhtvzrp LO] tvnmz wvjvxhpjhzy kplxv~pspulxvt uh '&& jwxhjv wv }vl{ hjzvtvips#hyyp$ +$'+$ Xh {osm uhtvzrp ptmzy yrshlum wsvhlrp y smyzup~htp ls viys{npjhup thup|vslh p {rshljhzms$ 270/48: Uvuyzx{r~p punmrzvxh wvojvsmz xhivzhz y LO] lphtmzxvt **"*+ tt$ i$($ ]kvjvm {ypspm punmrzvxh" um tmumm (-&&& rk$ Rhzhsrpjhmm {ypspm" um tmumm ')&&& rk$ ,$)$ Whrypthsuh yrvxvyz wvlhp" um tmumm &".& t%y *. t%tpu!$ Wpupthsuv {yzvqpjh yrvxvyz wvlhp &"&'+ t%y &"/ t%tpu!$ i$*$ Uhxrhy p vyuvjhupm punmrzvxh xhyypzhu uh uhkx{orp" yvvzjmzyzj{pm zkvjvt{ {ypsp punmrzvxh$ i$+$ Zxpjvl punmrzvxh vy{myzjsmzy vz kplxhjspmyrp} tvzvxvj mxmo lj{}yz{wmuhzq xml{rzvx$ ]vxtvoh tuvkvlpyrvjm" uvxthsuv ohtru{zm" vzw{yrhzy hjzvthzpmyrp wxp wvlhm lhjsmup uh wxpjvlum kplxhjspmyrpm tvzvx$ ,$,$ amwp punmrzvxh yvyzvz po ojmumj jz{svuv#xvsprvjvq ~mwp p rvsvlvr y wvwmxmuvq uhxmorvq$ i$-$ \pyzmth wxpnpth zx{i jrshmz zxp kplxv~pspulxh$ Zxpnpt zx{i wmxmlhmzy uh rvsvlrp mxmo wvljpnuq wxpnptuvq isvr y zmxtvyzvqrptp {wxvumuutp xvsprhtp$ i$.$ Xhznmupm ~mwp tm}hupmyrvm mxmo whrmz zhxmshz} wx{npu$ i$/$ Xhwxhjspq nmsvi xhlp{yvt '*-& tt y wxv|psutp yzhsutp xvsprhtp p yrshljhmqy xhy}vlmqy hyz rxmwpzy uh rhxrhy punmrzvxh uh xmk{spx{mtvt vyuvjhupp$ Wm}hupot xhyrshljhup nmsvih # x{uvq$ i$'&$ Sunmrzvx ptmmz0 ljh kplxhjspmyrp} lhzprh jmyh1 tm}hupmyrpq ymzpr ks{ipu pulprh~p j tmzxh}! p smrzxvuuq lhzpr ks{ipu yw{yrh y wxpjvlvt vz jml{mkv jhsh punmrzvxh$ i$''$ Sunmrzvx vyuhmu wmxm}vlut |shu~mt ls tvuzhnh kmxtmzpohzvxh Os wvlmth punmrzvxh" uhwxhjsmkv nmsvih" kmxtmzpohzvxh p isvrh wxmjmuzvxvj wvyzhjsmzy ymtuvm kx{ovoh}jhzuvm wxpywvyvismupm" kx{ovwvlmtuvyz um tmumm i$')$ Uhxrhy ptmmz mzxm wxv{pu ls wvlmth punmrzvxh" jyz{whpm uhl jmx}umq wsvhlrvq punmrzvxh$ Xh rhxrhym wxml{ytvzxmu yrshlum wsvhlrp ls viys{npjhup p wmzsp ls ohrxmwsmup yzxh}vjvu} wvyvj viys{npjhmkv wmxyvuhsh$ ,$'*$ [MO {wxhjsmup punmrzvxvt jjmlmu uh z{~mxu{ whums p ptmz iyzxvxhomtum t{|z$ i$'+$ M rvtwsmrz punmrzvxh j}vlz rvtwsmrz vwvx" ls {yzhuvjrp punmrzvxh yv ytvuzpxvjhuut kmxtmzpohzvxvt LO] uh wsvhlr{ {yzhuvjrp" rvtwsmrz * z$! hstpupmj} zmsmyrvwpmyrp} vwvx ls tvuzhnh punmrzvxh uh yrjhnpu{ y jpuzvjvq xmk{spxvjrvq p rvtwsmrz xhypxpzmsmq vwvx$ i$'i$ amwp punmrzvxh ptmz ymtuvm vkxhnlmupm$ i$'-$ Sunmrzvx ptmmz * mzxm! zxvyvjm xhyznrp" {rvtwsmrzvjhuum zhsxmwhtp p {lspumuu{ ~mwu{ vijor{ ls rxmwsmup punmrzvxh uh {yzm yrjhnpu$ ,A;848-8 .*,5/72D Mym x{rhjh xhotmmu j ohpzu} m}sh}" ptmz iyzxvxhomtum t{|z y ohpzutp rxrhtp p tmzrp y {rhohupmt uvtmxh x{rhjh$ 9:82,8,A+:8;8,8/ 8+8:=.8,*72/ \vmlpumupm isvrh wxmjmuzvxvj p kmxtmzpohzvxh vy{myzjsmzy y wvtv iyzxvxhomtuvkv yvmlpumup$ .$( ]m}upmyrh }hxhrzmxpyzprh kmxtmzpohzvxh LO]0 Nmxtmzpohzvx LO] y ivrvjvq ohtmuvq {wsvzupzmsmq ^ysvjuq wxv}vl" tt ,+ Ohjsmupm xhivmm yrjhnpuuvm" WZh -& Ophtmzx {wsvzumt} LO]" tt )."' Whyyh" um ivsmm" rk (+& .$) ]m}upmyrpm }hxhrzmxpyzprp isvrh wxmjmuzvxvj yvmlpumupm iyzxvxhomtuvm !0 ^ysvjuq wxv}vl" tt .& Whrypthsuvm lhjsmupm xhivmq yxml" WZh -& ]mtwmxhz{xh xhivmq yxml" \" um ivsmm .& Ohjsmupm j kplxvwxpjvlm" WZh # uvtpuhsuvm ', # thrypthsuvm (& Whyyh" rk" um ivsmm .&& Z[PO^\WY][P]d MSOPYXKLVfOPXSP \ RKZS\df XK QP\UST OS\U" K ]KUQP Z[Y\WY][ SRYL[KQPXSg M [PKVdXYW M[PWPXS$ ($ UYV]fLSXNYMKg ^\]KXYMUK ZY\]KMVgP]\g \ LZ] OSKWP][YW **"+ WW$ tm}hupr K$M$ b{wxpuvj

Приложенные файлы

  • pdf 37807437
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий